Dokumentleverans några reflexioner. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentleverans 2000 - några reflexioner. Inledning"

Transkript

1 Dokumentleverans några reflexioner Inledning Hur kommer dokumenleveranssystemet att se ut i framtiden? Det är en fråga som många ställer sig i dessa dagar då förändringstakten är hög, nya publiceringsformer introduceras och allt mer tryck kommer ut digitalt. Jag har alltid förhållit mig lite skeptisk till futuristiska framtidsscenarier. I efterhand har ju så många visat sig felaktiga eller i alla fall alltför vilda. Ofta är det klokt att stillsamt fråga sig vad vi som konsumenter egentligen vill ha. Trots allt och trots alla teknikentusiaster och nya tekniska finesser så styr vi faktiskt utvecklingen via efterfrågan. Vad har nu detta resonemang med dokumentleveranssystemet att göra? För att ha en möjlighet att sia om framtiden tror jag vi måste se systemet i stort och inte stirra oss blinda på de olika delkomponenterna och kanske framför allt: hur vill vi ha det? Allt hänger nämligen på ett intimt sätt ihop: producenter, författare, förläggare, bidragssystemet, rättsuppfattning, bokhandel, bibliotek, konsumenter o.s.v. Alla är beroende av varandra och vi måste närma oss hela denna materia i ett sammanhang för att kunna få svar på frågan var någonstans på skalan vi om fem år befinner oss mellan ytterligheterna: allt är digitaliserat, alternativt allt förblir som det alltid varit. Om min allmänna utgångspunkt är ett användarperspektiv, så har jag vad gäller metod för resonemangen nedan, löst uppgiften på så vis, att jag går igenom ett antal artiklar, böcker, rapporter, seminarier och studiebesök och utifrån dem avslutningsvis drar vissa generella slutsatser. Debatten i Sverige Många har yttrat sig på senaste tid i ämnet. I KB/BIBSAMs rapport om Studenternas bibliotek förs ett långt resonemang kring frågan. Jan Hagerlid som författat rapporten skriver där: IT-utvecklingen är synbarligen på väg att revolutionera nuvarande spelregler inom det vetenskapliga publiceringssystemet. I en miljö med en växande andel elektroniskt lagrad och kommunicerad information skapas nya möjligheter att överskrida traditionella revir. Han konstaterar vidare att forskarna nu själva kan bli förläggare och bygga upp sina egna elektroniska bibliotek. Förlagen kan enkelt gå förbi biblioteken och själva sälja artiklar till läsarna. Och nya internationella databaser och dokumentleveranstjänster kan ersätta både förlag och bibliotek. Biblioteken kan bli förläggare av den egna högskolans produktion. Och Göran Skogmar spär på i en artikel i DF-Revy i januari i år, där han hävdar att 30% av alla vetenskapliga tidskrifter kommer att finnas i elektronisk form vid sekelskiftet. I kommittén för en ny högskola i Malmö som just lämnat sitt betänkande (SOU 1996:36) tidigare i mars i år visionerar Frans Lettenström om det nya högskolebiblioteket på 2000-talet. Vissa böcker och tidskrifter måste fortfarande beställas fram från magasin Över det lokala nätverket och via biblioteket kan studenter och forskare läsa hundratals kvalitetstestade elektroniska tidskrifter. Högskolan producerar själv ett par internationella tidskrifter i samarbete mellan bibliotek och forskare. Trycket från den elektroniska publiceringen har lett till att de tidskrifter som fortfarande publiceras på papper också har blivit billigare. Nationella databaser är tillgängliga för användare via nationella licenser som förhandlats fram centralt. Alla högskolans doktorsavhandlingar och uppsatser publiceras också numera enbart

2 elektroniskt Elektroniska kursböcker blir allt vanligare. På sin server har biblioteket samlat in alla de kompendier som institutionerna använder i sina utbildningar. Dessutom finns flera svenska skönlitterära verk elektroniskt tillgängliga i textkritiska utgåvor. På nätverken finns nu också en liten samling tidig svensk stumfilm i digitaliserad form, som kan användas i forskning och undervisning Kanske kan universitetsmiljön i vilken det vetenskapliga biblioteket opererar komma att se ut på detta sätt i framtiden. Visionen har emellertid sina begränsningar. Pappersmediet har fortfarande sina fördelar - och jag vet inte om vi är beredda att överge dem. De är skonsamma för synen och medger varierande arbetsställningar. De är lätta att ta med sig, de är oberoende av maskiner, och medger snabb överblick. Alla dessa argument är väl kända sedan tidigare. Skall man läsa en längre text i en följd, monografi, avhandling etc., så tror jag många håller med mig om att pappersvarianten är den mest ändamålsenliga. Som Jan Hagerlid säger i sin ovan nämnda rapport: Finns det däremot krav på snabbhet, kontinuerlig uppdatering och interaktivitet, kombinerat med mindre kunskapsobjekt, som inte behöver hänga ihop i en given följd, synes redan idag fördelarna med den elektroniska publiceringen överväga. USA För några månader sedan besökte jag och några andra bibliotekschefskolleger ett antal universitet på den amerikanska västkusten: San Diego, Los Angeles och San Francisco. Speciellt intressant var besöket vid universitetsbiblioteket i San Diego, där man verkligen försökt arbeta med nya förtecken. Särskilt gällde det kurslitteraturen som man tidigare varit helt ointresserad av. Medan svenska universitetsbibliotek i alla år förtvivlat försökt hålla ett rimligt antal kursböcker, har våra kolleger i USA helt enkelt ansett att detta var ett problem studenterna skulle sköta själva. Nu hade man ändrat sig. Man hade startat ett projekt som gick ut på att all kurslitteratur skulle scannas in och finnas tillgänglig on-line för studenten i elektronisk form. Studenterna hade också lov att mot en liten avgift ta ut kopior av artiklarna. Vi fick träffa personerna som var inblandade i projektet, vi fick se maskinerna man använde och även hur studenterna tog del av materialet. Hur hade man då fått tillåtelse till detta? Jo, enligt överbibliotekarien Don Bosseau ställde vare sig författarna eller förlagen några större krav på ekonomisk kompensation. I stället var man mycket intresserade av att vara representerade i databasen. Vi undrade varför - men fick inget bra svar. Här hemma är vi ju vana vid att vissa författare lever på att trycka nya upplagor av sina läroböcker. Och staten betalar även hela 4 miljoner kronor om året som kompensation till upphovsrättsorganisationerna för mycket begränsade kopieringsrättigheter (av artiklar som ofta är författade av utlänningar - som inte får någon del av pengarna). Vad som dock präglade systemet i San Diego var stor slutenhet. Ingen utanför universitetet tilläts komma in, och basen var enbart tillgänglig från vissa terminaler på biblioteket. Man kunde exempelvis inte nå den från det lokala bibliotekssystemet och självfallet inte heller via Internet. Biblioteket fick också självt lov att scanna artiklarna och kunde, i alla fall för närvarande, inte samarbeta med något annat bibliotek. Men det var ändock roligt att se en fulltextdatabas som verkligen fungerade på ett sätt vi så länge haft som ett ideal: den elektroniska kursboken.

3 Jag tror emellertid att det finns ytterligare ett antal argument som talar för att det kommer att ta tid till dess vi kan skrota våra bokhyllor. Och dessa argument hittar vi i det s.k. litterära systemet, dvs. på det sätt hela den nya kunskapsmassan produceras fram. Varför tar allt så lång tid I boken Future Libraries. Dreams madness and reality, ALA 1995, diskuterar författarna Walt Crawford och Michael Gorman just detta problem. Även i antologin Litteratursociologi som utkom förra året behandlas frågan: Varför tar den elektroniska revolutionen, som vi nu pratat om så länge, så lång tid på sig? Jo, det beror på olika faktorer förutom dem jag just nämnt ovan. För det första gäller det själva utvärderingsinstitutet. Information som idag kommer ut i bokform eller via aukoritativa tidskrifter har genomgått en mer eller mindre omfattande kvalitetskontroll. Läsaren kan således hoppas på att innehållet på något sätt är förhandsgranskat. Ett motsvarande system måste också etableras inom den elektroniska förlagsverksamheten för att locka läsare/användare och även författare. Idag är det ju inte så generellt förutom vad gäller information som kommer ut i slutna elektroniska kärl, exv. CD-Rom. Alldeles häromdagen hörde jag talas om en glad teologiprofessor från London som jublande beskrev hur han nu via Internet hade över 800 prenumeranter på sin udda elektroniska religionsfilosofiska tidskrift. I pappersform hade han bara nått ca 300. Vid närmare beskådande framgick det att han själv svarade för det mesta av innehållet och dessutom allt praktiskt arbete, och att prenumeranterna nu inte betalade ett öre för att få tillgång till mästerverket. Ett ytterligare problem är de ekonomiska styrsystemen, dels vad gäller risktagande, dels vad gäller finansieringsformerna för att ta fram ny kunskap. Idag fungerar det så att förlagen tar sig an produkter de tror sig kunna tjäna pengar på. Man skriver kontrakt med författarna där dessa mot en mindre ersättning får se sina alster i tryck. Det är svårt att tänka sig en situation där dessa aktörer accepterar ett totalt nytänkande. Man måste alltså bygga in ekonomiska hinder - som i sig kan bli svårhanterliga, då man i alla fall inledningsvis har svårt att hitta en rimlig prissättningsnivå. Vi vet exempelvis ganska bra vad en bok bör kosta, eller en tidskrift, men egentligen inte vad en prenumeration på DN i elektronisk form har för marknadsvärde. Kort sagt: Hur tänker man sig tjäna pengar på de elektroniska produkterna? Denna tanke utvecklas av Reva Basch i TD 1995:4. Hon anser att prismodellen för onlinetjänster håller på att förändras kraftigt. I Internet är vi vana att slippa betala för annat än uppkopplad telefontid. Vi är bortskämda. Och de som tillhandahåller informationen måste komma på ett sätt att gå runt denna problematik. Detta förhållande är den verkliga utmaningen för förlagen, menar hon. De flesta moderna civilisationer satsar stora pengar för att generera ny kunskap. Det privata näringslivet gör sina egna prioriteringar om vilka den offentliga publiken oftast inte har en aning. Vissa länder föredrar att göra samhälleliga satsningar direkt via den högre utbildningen. Universiteten får pengar för att utföra högklassig forskning. Andra länder, som Sverige, har valt att också kanalisera en stor del av forskningsmedlen via ämnesbaserade sektorsorgan som HSFR, FRN, MFR, Rådet för arbetslivsforskning. SESAM etc. Samhället har med andra ord angivit spelreglerna för, inte bara för vad som skall forskas utan också hur forskningen skall bedrivas och hur den skall spridas. De kommersiella förlagen får publiceringsbidrag. Tidskrifterna får olika former av understöd; kulturstöd, arkstöd, distributionsstöd, stöd för dyra investeringar, stöd för att någonstans att vara o.s.v. Vi har alltså här ett helt nätverk av orsakssammanhang som måste bearbetas, övervägas och lösas.

4 Med risk för att verka tjatig vill jag slutligen också nämna de besvärliga upphovsrättsliga frågorna som måste få sin lösning. Som en parentes kan nämnas de problem som den nya pliktleveransutredningen har att överväga när den nu tillsätts. Vem kan sägas äga hemsidorna, och vem skall anses vara pliktleveransskyldig då en tidskrift bara publiceras via datanätet. Är det kanske Telia som rent av skall se till att den svenska information som finns på Internet också levereras till pliktbiblioteken, och som också har ansvar för att det är viss pli på vad som publiceras? Upphovsrätten är alltid förknippad med ekonomiska realiteter. Den kontroll upphovsrätten medger har i praktiken bara undantagsvis någonting att göra med det konstnärliga eller vetenskapliga ägandet, det är de eventuella vinster som boken/tidskriftsartikeln etc. ger upphov till, som är det intressanta ur marknadens synvinkel. Hur blir det? Det förefaller nu kanske som jag försöker resa upp hinder som är så stora att vi inte kan se några utvägar. Så är inte fallet. Vad jag menar däremot är, att vi måste ha förutsättningarna klara för oss, då vi ger oss in i en diskussion kring vårt framtida dokumentleveranssystem. Kanske ser framtiden ut som Frans Lettenström tänker sig den. Vi kommer att ha många alternativ att välja emellan. De traditionella lånen förmedlas parallellt med transmissioner genom nätverken. Kopiatorerna går varma och var och en student har sin egen dator där han kan välja, om han vill föra över dokumentet i en designad pappersversion eller fortsätta läsa på skärmen. Som också Göran Skogmar säger i sin ovan citerade artikel: Elektroniska dokumentleveranser och elektronisk publicering är oupplösligt förknippade vid varandra eftersom digitala dokument kan levereras direkt till bibliotek och slutanvändare Sannolikt flyter tekniken för fotokopiering och scanning ihop vilket gör det enklare att leverera digitala kopior av tryckt material över nätet med filöverföring, elektronisk post eller fax. På en gemensam nordisk-tysk bibliotekskonferens i Berlin nu i maj (1996), deltog jag i en diskussion - mer eller mindre realistisk - om hur leveranssystemet ser ut idag och kommer att se ut i en mycket nära framtid. Jag måste tyvärr säga att Berlin-konferensen kändes något ofräsch. Det tyska informationsförsörjningssystemet präglas av frånvaron av gemensamma kataloger, bypolitik, parad med viss konservatism och någon inspiration till nytänkande hittar vi knappast här. Intressantast var diskussionerna kring vilka aktörer som är de framtida förlorarna. Är det författarna, förlagen, agenterna, biblioteken eller kunderna/konsumenterna? Här menade bland andra Mariam Ginman från Finland och framför allt Berndt Dugall, bibliotekschef från Frankfurt am Main, att just agenterna kommer att tappa mark. Jag tror inte det. Ett sådant synsätt kräver ett statiskt samhälle med passiva aktörer och inte kommer agenterna att sitta still. De anpassar sig till den nya situationen och allierar sig med sina konkurrenter och bildar överraskande konstellationer. En av våra främsta formgivare, professorn vid Konstfack, och numera även Grafiska institutet Håkan Lindström, intervjuades i tidningen Svensk Bokhandel i maj i år och fick då naturligtvis frågan om han trodde på en framtid för den tryckta boken. Han svarade utifrån sina förutsättningar som formgivare, att han trodde att den tryckta boken än så länge är det bästa alternativet. Fast text på diskett är å andra sidan rätt bekvämt, man kan trycka ut så många sidor man vill och i vilket format som helst Folk kan köpa en bok på diskett och vill de skriva ut den går det bra. På frågan om han inte med en sådan åsikt sparkar undan fötterna på sin egen yrkeskår, svarar han: Inte alls - den digitala boken har också en form - även om den än så länge är tämligen ofärdig.

5 Avslutningsvis skulle jag bara vilja göra den inte särskilt märkliga reflexionen, att ur brukarens synvinkel är det naturligtvis viktigast att han/hon får den sökta informationen oavsett var han befinner sig i landet och oavsett status. Hur det går till är ointressant. Huvudsaken är att vi som specialister löser frågan. Tidskrift för Dokumentation 51(1996): 3/4

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Varför ska man ha datorer i skolan?

Varför ska man ha datorer i skolan? Varför ska man ha datorer i skolan? En studie och reflektion kring hur skolan möter kravet på digitalisering av undervisningen. Anette Gustafsson Bild och Visuell Kultur/LAU370 Handledare gestaltning:

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer