DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-22 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) Mohammad Daghighi Bakhshandeh, Box 7187, Göteborg SAKEN Oredlighet mot borgenärer m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten fastställer tingsrättens dom i överklagad del. Ingvar Hermansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete och 452 kr för mervärdesskatt. Denna kostnad skall stanna på staten. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Mohammad Daghighi Bakhshandeh har yrkat att åtalet för oredlighet mot borgenärer ogillas samt att, under alla förhållanden, påföljden bestäms till ett kortare fängelsestraff. Åklagaren har, anslutningsvis, yrkat att Mohammad Daghighi Bakhshandeh döms till fängelse i intervallet månader. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 B HOVRÄTTENS SKÄL I enlighet med tingsrättens dom, som i denna del inte överklagats, har Mohammad Daghighi Bakhshandeh gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Hovrätten har spelat upp videoupptagningen av förhöret vid tingsrätten med Mohammad Daghighi Bakhshandeh och även tagit del av vittnesmålen av Erik Nilsson och Niklas Bengtsson såsom de antecknats i tingsrättens dom. Vidare har hovrätten tagit del av den skriftliga bevisningen som åberopades där. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning både när det gäller att Mohammad Daghighi Bakhshandeh gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer och i frågan om fängelsestraffets längd. Tingsrättens dom ska därför fastställas. ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 20 december 2012 I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Ola Olsson, f.d. hovrättsrådet Bertil Josefson, adjungerade ledamoten Lars Korsell, referent samt nämndemännen Kent Aulin och Ludvig Karestedt

3 Bilaga A Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Tilltalad Mohammad Daghighi Bakhshandeh, Box Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Ingvar Hermansson Göteborgs Advokatbyrå AB Box Göteborg SLUT Begångna brott 1. Oredlighet mot borgenärer Lagrum 11 kap 1 1 st 1 p brottsbalken 2. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken 3. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 2 st brottsbalken Näringsförbud Mohammad Daghighi Bakhshandeh meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 3 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 2 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Ingvar Hermansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 Mål nr meddelad i Göteborg 3 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Tilltalad Mohammad Amiri, Sankt Olofsgatan Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Jan-Erik Lund Advokatbyrå Jan-Erik Lund AB Norra Hamngatan Göteborg SLUT Begångna brott 1. Bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 brottsbalken 2. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Göteborg Andra lagrum som åberopas 29 kap 5 2 st brottsbalken Förverkande och beslag Beslagen av tagna körpassrapporter och bokföringförklaras ska bestå tills domen har vunnit laga kraft (2009-SKV50-BG237 nr.1-3). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

6 4 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Jan-Erik Lund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Mohammad Amiri till staten återbetala kr.

7 Mål nr meddelad i Göteborg 5 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Tilltalad Behrouz Taibi, Landamäresgatan Göteborg Offentlig försvarare: Advokat Peter Edlund Vasaplatsen 7 A Göteborg SLUT Begångna brott Skattebrott Lagrum 2 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m Villkorlig dom Dagsböter 150 å 170 kr Andra lagrum som åberopas kap 1 1 st 2 p brottsbalken kap 5 2 st brottsbalken Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Peter Edlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt.av denna kostnad ska Behrouz Taibi till staten återbetala kr. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

8 6 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. Behrouz Taibi anförde inledningsvis att han påförts skattetillägg och yrkade att åtalet mot honom avseende skattebrott därför skulle avvisas enligt artikel 4 punkt 1 Protokoll 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna angående förbud mot dubbla förfarande i brottmål. Åklagaren bestred avvisningsyrkandet. Tingsrätten meddelade beslut den 1 juni 2010 och lämnade Behrouz Taibis avvisningsyrkande utan bifall. SKÄL Gärningarna Åtalet för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, åtalspunkt 1 i bilaga 1 (Mohammad Bakhshandeh) Mohammad Bakhshandeh har förnekat brott. Han har haft följande inställning till gärningspåståendena. Stycke 1 Vitsordas. Stycke 2 Bestrids. Han har gjort gällande att han låtit bokföra alla intäkter. Stycke 3 Vitsordas. Stycke 4 Bestrids såvitt avser mervärdeskatt men vitsordas vad avser arbetsgivaravgifter (vitsordar svart arbetskraft). Stycke 5 Bestrids. Stycke 6 En rättslig bedömning som han överlämnat till domstolen att ta ställning till.

9 7 När det gäller samtliga belopp som åklagaren gjort gällande i gärningsbeskrivningen har Bakhshandeh inte ifrågasatt dessa belopp utan vitsordat dem. På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom Mohammad Bakhshandeh, medtilltalade Mohammad Amiri samt vittnena Ragnar Jacobsson (skatterevisor), Hans Andersson (skattebrottsutredare), Magnus Klintbäck (VD på Taxikurir), Timo Lehtonen (VD för den konsultbyrå som haft hand om Mohammad Bakhshandeh bokföring) och Mona Hjelm (bokförare på Lehtonens byrå). Vad åklagaren åberopat som skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det av utredningen framkommit att Bakhshandeh haft en enskild firma Mål Cab, med säte i Göteborg, och därmed bedrivit näringsverksamhet för vilken bokföringsskyldighet förelegat. Näringsverksamheten har bestått i att han varit droskägare i taxibranschen. Som innehavare av firman har Bakhshandeh haft ansvar för att bokföringsskyldighet fullgjorts enligt bokföringslagen. Vidare konstaterar tingsrätten att det genom skatterevisorn Ragnar Jacobssons uppgifter framkommit att åtalet grundar sig på en skatterevision mot Bakhshandeh. En revision beslutades eftersom Skattemyndigheten vid granskning konstaterat att Bakhshandeh i sin redovisning redovisat för lite inkörda intäkter i förhållande till vad man normalt kör in på en bil. Vidare var kostnaderna för bilen/bilarna höga i förhållande till inkörda intäkter. Av utredningen har vidare framkommit att Bakhshandeh med enskild firma varit ansluten till Taxikurir som agerat som beställningscentral och som administrerat

10 8 körningarna. Av Ragnar Jacobssons, Hans Anderssons och Magnus Klintbäcks berättelser har framkommit att när en taxichaufför startar sitt pass loggar han eller hon in i taxametern. Inloggning kan ske antingen med ett magnetkort eller med en sifferkod (sifferkod användes tidigare). Taxametern är ett kassaregister som registrerar allt som händer med taxibilen såsom när den rullar, har en kund, får betalt etc. Efter det att ett körpass är slut stänger chauffören av taxametern och då skrivs en körpassrapport ut. I denna finns uppgifter om hur mycket chauffören har kört, inkört belopp, tid m.m. Ragnar Jacobsson och Hans Andersson har berättat att körpassrapporten är ett mycket viktigt bokföringsmaterial och är grundredovisningen för hela bokföringen. Vad gäller taxametern går all information i denna över till ansluten beställningscentrals centraldator, i detta fall Taxikurir. I dag går informationen över automatiskt medan vid åklagarens påstådda tidsangivelse fick man ta ut kassetten i taxametern och tömma den mot Taxikurirs centraldator. Detta innebär att det som finns i Taxikurirs centraldator är en spegling mot taxametern i taxibilen som registrerat allt som företagits i taxibilen. Enligt Magnus Klintbäck är de kontrolluppgifter som Taxikurir har tillgång till ett tillförlitligt material. Tingsrätten gör följande bedömning angående stycke 2 där åklagaren påstått följande. Bakhshandeh har uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser i grund- och huvudbok under tiden 1 januari 2004 till den 30 september 2006 samt att bevara räkenskapsinformation i form av körpassrapporter för den tiden. Bakhshandeh har således inte bokfört inkomster, inkl mervärdeskatt, om kr för räkenskapsåret 2004 respektive kr för räkenskapsåret 2005 samt för perioden januari 2006 september Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Bakhshandeh har här uppgett att han låtit bokföra alla intäkter.

11 9 En tilltalads berättelse ska läggas till grund för tingsrättens bedömning om den inte är så osannolik så att den helt kan lämnas utan avseende eller åklagaren har motbevisat berättelsen. Inledningsvis konstaterar tingsrätten här att Bakhshandeh uppgifter inte är så osannolika att de helt kan lämnas utan avseende men att de starkt måste ifrågasättas. Detta beroende på att det måste vara ganska osannolikt att någon skulle betala ut svarta löner men sedan ta upp intäkterna för vad den svarta verksamheten inbringat och på så sätt beskattas för denna. Vad som vidare talar emot Bakhshandeh berättelse är bland annat det som Ragnar Jacobsson uppgett. Han har uppgett att när Skattemyndigheten granskade Bakhshandeh kunde myndigheten konstatera att upptagna kostnader för drivmedel var väldigt hög i förhållande till inkört belopp. Vidare kunde myndigheten konstatera att Bakhshandeh inkörda intäkter låg under det som normalt körs in på en månad för en bil. Tingsrätten konstaterar att det sistnämnda i och för sig kan vara en olycklig omständighet i näringsverksamheten men det var dessa två omständigheter som gjorde att Skattemyndigheten ansåg att Bakhshandeh redovisade uppgifter inte kunde stämma. Till detta kommer att det finns bevisning i form av kontrollmaterial som hämtats från Taxikurirs centraldator. Magnus Klintbäck har uppgett att detta kontrollmaterial är tillförlitligt. Med hänsyn till vad som framkommit till hur detta kontrollmaterial kommer till Taxikurirs centraldator (se ovan angående taxametern) gör tingsrätten ingen annan bedömning än att kontrolluppgifterna som hämtats från Taxikurirs centraldator är tillförlitliga. Det är alltså dessa uppgifter som tingsrätten har att utgå ifrån. Genom att granska dessa uppgifter jämfört med de uppgifter som Bakhshandeh redovisat får man fram de belopp som åklagaren påstått i sin gärningsbeskrivning i andra stycket, det vill säga att Bakhshandeh inte bokfört inkomster inklusive mervärdeskatt om kr för räkenskapsåret 2004 respektive kr för räkenskapsåret 2005 samt kr för perioden januari 2006 september Beloppen har redogjorts för och förklarats av Ragnar Jacobsson och Hans Andersson och tingsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta dessa.

12 10 För att agerandet från Bakhshandeh sida ska ses som ett bokföringsbrott krävs ytterligare att de icke bokförda inkomsterna fått till följd att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Detta så kallade huvudsaksrekvisit innebär att för straffansvar krävs att avvikelsen mellan bokförda förhållanden och det verkliga förhållandet är av en viss omfattning. Enstaka brister i bokföringen ska normalt inte bedömas som bokföringsbrott och sammanlagda avvikelser mellan bokförda värdet och det verkliga värdet av t.ex. intäkter har i bl.a. doktrin uppgetts kan vara upp till 30 procent utan att huvudsaksrekvisitet är uppfyllt (se Bokföringsbrott och bokföringslagen, Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson, tredje upplagan, s. 107 ff). Avgörande för frågan om bokföringsbrott föreligger är dock om åsidosättandet verkligen innebär att man inte i huvudsak kan bedöma rörelsens förlopp, resultat eller ställning med ledning av bokföringen. Bristen måste alltid bedömas i förhållande till hur bokföringen i övrigt ser ut (jfr. RH 2008:24). Av utredningen i målet framgår att de bokförda intäkterna under år 2004, 2005, 2006 i förhållande till verkliga intäkter avviker med över 30 procent under respektive år. Detta innebär tillsammans med övriga omständigheter vid en samlad bedömning att huvudsaksrekvisitet är uppfyllt, d.v.s. att det är visat att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. När det gäller åklagarens påstående om att Bakhshandeh underlåtit att bevara räkenskapsinformation i form av körpassrapporter har Bakhshandeh uppgett att han förvarade dem i sin källare men vet inte sedan vad som hände med dessa. Han har dock hittat några hos en kamrat. Ostridigt i målet är dock att Bakhshandeh inte lämnade in dem till bokföringsbyrån och att han inte har dem kvar. Enligt honom själv ville inte bokföringsbyrån ha dessa. Bakhshandeh har uppgett att han till och med frågade bokföringsbyrån om de ville ha körpassrapporterna men att byrån svarat att de inte hade plats för dem. Vidare har Bakhshandeh uppgett att han inte

13 11 visste om att körpassrapporterna var så viktiga och att han inte haft kunskap om bokföring m.m. Han har uppgett att han lämnade in material till bokföringsbyrån som sedan skötte allt. Dessa uppgifter stämmer inte överens med vad representanter från bokföringsbyrån uppgett. Timo Lehtonen har berättat att han höll kurs/utbildning för blivande droskägare. Bakhshandeh har bekräftat att han gick denna kurs hos Timo Lehtonen. Enligt Timo Lehtonen uppgav han på kursen att körpassrapporten var en verifikation och väsentlig i redovisningen och att droskägarna enligt bokföringslagen var skyldig att förvara dessa på ett betryggande sätt inom riket i 10 år. Timo Lehtonen har även berättat att körpassrapporter i någon form alltid varit underlag för bokföringen. Kraven på vad som skulle ges in har dock varierat. I början krävdes bara att droskägarna redovisade en månadsrapport som trycktes ut från taxametern och var en summering av körpassrapporterna per månad. Därefter höjde redovisningsbyrån kraven och krävde in samtliga körpassrapporter. Han vet dock inte när kraven höjdes. Av den skriftliga bevisningen framkommer att redovisningsbyrån redan i mars och december 2005 påtalade för Bakhshandeh att han måste lämna körpassrapporterna till redovisningsbyrån. Även Mona Hjelm har uppgett att hon år 2006 skrev till Bakhshandeh och efterfrågade körpassrapporter. Vidare står det i det Redovisningssammandrag som Bakhshandeh gav in till redovisningsbyrån att passrapporten förvaras i god ordning hemma hos ansvarig åkare. Genom Timo Lehtonens och Mona Hjelms uppgifter samt den skriftliga bevisningen finner tingsrätten det visat att Bakhshandeh måste varit medveten om att körpassrapporterna var en mycket viktig handling och viktig för bokföringen samt att de skulle bevaras. Detta har, såsom åklagaren påstår, inte Bakhshandeh gjort. Av det ovan anförda finner tingsrätten sammanfattningsvis att åklagaren styrkt sitt påstående om bokföringsbrott och Bakhshandeh ska således dömas för bokföringsbrott. Bokföringsbrottet ska såsom åklagaren påstått bedömas som grovt då det utförts systematiskt under längre tid samt rört sig om betydande belopp.

14 12 Tingsrätten övergår nu till att pröva åklagarens påståenden om skattebrott i åtalspunkt 1 styckena 3 5. När det gäller stycke 3 har Bakhshandeh vitsordat påståendet och även tingsrätten kan konstatera att Bakhshandeh som innehavaren av firman Mål Cab också haft ansvar för redovisningen av skatt och avgifter. Slutligen när det gäller stycke 4 och 5 har Bakhshandeh bestritt åklagarens påståenden om att han lämnat oriktiga uppgifter genom att redovisa utgående mervärdeskatt med för lågt belopp samt redovisa omsättning i näringsverksamhet med för lågt belopp. Han har medgett att han lämnat oriktiga uppgifter genom att redovisa arbetsgivaravgifter med för lågt belopp och att han haft svart arbetskraft. Hans inställning vad avser redovisningen av mervärdeskatt och omsättningen i näringsverksamheten följer hans inställning vad avser att han låtit bokföra alla intäkter. Som tingsrätten redogjort för ovan har tingsrätten kommit fram till att detta påstående och uppgift från Bakhshandeh sida inte stämmer. Tvärt om är det visat bl.a. genom kontrolluppgifterna från Taxikurir att han inte bokfört de inkomster som påstås i stycke 2 i gärningsbeskrivningen. Detta får till följd att han även lämnat oriktiga uppgifter genom att redovisa ett för lågt belopp avseende mervärdeskatt och omsättning i näringsverksamhet. Bakhshandeh har inte ifrågasatt beloppen som sådana utan vitsordat dem och vid huvudförhandlingen har samtliga av de belopp åklagaren påstått gåtts igenom och bekräftats av antingen Ragnar Jacobsson eller Hans Andersson. Enligt tingsrättens mening finns det ingen anledning att ifrågasätta beloppen och därmed är det bevisat i målet att Bakhshandeh även gjort sig skyldig till de skattebrott som åklagaren påstått i stycke 4 och 5. Även skattebrotten ska såsom åklagaren påstått bedömas som grova då det utförts systematiskt under längre tid samt rört sig om betydande belopp.

15 13 Åtalet för oredlighet mot borgenär, åtalspunkt 2 i bilaga 1 (Mohammad Bakhshandeh) Mohammad Bakhshandeh har förnekat gärningen och uppgett att han inte sålt bilen ifråga. På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom Mohammad Bakhshandeh, vittnena Erik Nilsson och Niklas Bengtsson (handläggare på Bilia). Vad åklagaren åberopat som skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan. Bakhshandeh har berättat bland annat följande. Han besökte puben Dubliners. Han var desperat eftersom han gått i konkurs. På Dubliners träffade han tre killar som han inte kände sedan tidigare. De satt och pratade och han berättade om sin situation. Då var en av killarna, som var från Libanon, intresserad av att köpa den aktuella bilen. Bakhshandeh hade tagit bilen till stan och den stod parkerad på en taxistation på Östra Hamngatan. Han hade tänkt ta bilen hem efter besöket på Dubliners. Han kom överens med en av killarna att han skulle få köpa bilen. De andra två kallade denna person för David. Bakhshandeh fick se på hans körkort och där stod David Ali. Bakhshandeh skrev inte upp hans personnummer. Han gav bilnyckeln till personen och fick kr. De kom överens om att de skulle träffas dagen efter på Bilia där killen skulle lösa lånet på kr. Man kan bara åka till Bilia och betala lånet och man behöver inte avtala tid för att komma. Bakhshandeh tror att registreringsbeviset låg i bilen. Han har inte skrivit under några överlåtelsehandlingar. Erik Nilsson har berättat bland annat följande. Han känner Henning Alf som är tysk och arbetar hos en bilhandlare. Henning Alf köper svenska bilar ibland. Henning Alf köpte den aktuella bilen vid ett möte på en restaurang i Göteborg. Erik Nilsson

16 14 var med vid tillfället. Man kunde se spår av att bilen varit en taxibil men det fanns inga dekorer kvar på bilen. De tittade på bilen och handlingarna till denna och allt verkade vara i sin ordning. Både registreringsbevis och överlåtelsedelen, det vill säga, både den blåa och gula delen var med och överlämnades till Henning Alf. Säljaren legitimerade sig med körkort eller taxilegitimation och legitimationen stämde överens med registreringshandlingen. Det fanns inget som inte stämde eller som de reagerade på vi överlåtelsen. Säljaren hade mustasch, rökte mycket och var grovt byggd. Erik Nilsson har blivit förevisad en fotokonfrontation och där inte kunnat peka ut säljaren. Vid huvudförhandlingen har han uppgett att han inte känner igen Bakhshandeh som den som överlät bilen på restaurangen. Niklas Bengtsson som var handläggare på Bilia år 2007 har berättat bland annat följande. Bakhshandeh som köpt bilen med äganderättsförbehåll låg efter med betalningarna. Vid sådana förhållanden skickar Volvo Finans ut en påminnelse. Om betalning ändå inte sker skickas ytterligare en påminnelse ut. Uteblir betalningen även då går ärendet över till Bilia som skickar ett inkassokrav. Niklas Bengtsson skickade ett inkassokrav men när betalning ändå inte inkom ringde Niklas Bengtsson till Bakhshandeh. Bakhshandeh uppgav då att han sålt bilen till en person som hette Ali. Några ytterligare detaljer fick inte Niklas Bengtsson av Bakhshandeh. Niklas Bengtsson försökte hitta bilen och få tag på köparen men utan resultat. Niklas Bengtsson har vidare berättat att om en person som köpt en bil med äganderättsförbehåll vill sälja/överlåta den på någon annan måste kontakt först tas med Bilia som gör en kreditprövning på ny köpare och sedan godkänner överlåtelsen. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar inledningsvis att Bakhshandeh berättelse måste ifrågasättas. Enligt tingsrättens mening är det mycket underligt att någon som är i konkurs och därmed har en mycket ansträngd ekonomi skulle lämna ut en bil till någon som han

17 15 eller hon inte känner för att dagen efter träffas och göra upp om betalningen. Att inte ens skriva upp personnummer och andra kontaktuppgifter är underligt. När betalning sedan uteblir och då inte agera är helt osannolikt. Vidare kan konstateras att en försäljning som den Bakhshandeh uppgett har skett, inte heller är tillåten. Innan en överlåtelse kan ske måste Bilia godkänna ny köpare. Något som inte förefaller speciellt konstigt och som inte skedde. Att Bakhshandeh inte vetat om detta är ganska osannolikt. Det kan också konstateras att det måste anses som mycket underligt att Bakhshandeh inte själv kontaktade Bilia när den påstådda köparen inte dök upp för att lösa lånet. Dessutom skulle ju Bakhshandeh och påstådd köpare träffas vid Bilia och då hade det varit naturligt, då påstådd köpare inte infann sig, att Bakhshandeh gick in till Bilia och pratade med dem och berättade vad som hänt. Det gjorde inte Bakhshandeh utan det var Niklas Bengtsson som ringde Bakhshandeh och då fick veta att bilen var såld. Dessutom uppgav Bakhshandeh vid det tillfället att köparen hette Ali. Senare vid polisförhör har han uppgett att köparen hette David. Det bör även poängteras att Bakhshandeh berättelse inte riktigt går ihop. Han uppger till företrädare för Bilia att bilen är såld men hans inställning är att han inte sålt bilen. Erik Nilsson som var med vid köpet av den aktuella bilen har inte kunnat peka ut Bakhshandeh som den som överlät bilen vid tillfället. Detta talar mot att det var Bakhshandeh som de träffade på restaurangen vid överlåtelsen till Henning Alf. Å andra sidan har Erik Nilsson berättat att vid överlåtelsen legitimerade sig säljaren och namnet på legitimationen stämde överens med registreringshandlingarna. Detta visar att säljaren hade tillgång till Bakhshandeh legitimation vilket starkt pekar på att Bakhshandeh var inblandad i försäljningen. Till detta kommer att, som redogjorts för ovan, Bakhshandeh uppgett att bilen var såld. Om han inte var inblandad i försäljningen hur kan han då vetat att bilen var såld? Vidare var det han som stod för lånet som finansierade köpeskillingen. Att han då inte försäkrat sig om att lånet var löst av de av honom påstådda köparna anser tingsrätten som helt

18 16 osannolikt. Till detta kommer även den skriftliga bevisning som åklagaren har åberopat. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det står bortom all rimlig tvivel att Bakhshandeh som försattes i konkurs den 30 juli 2007, trots konkursen den 4 augusti 2007 sålt den aktuella bilen för EURO som tillhörde konkursboet. Genom detta förfarande har han undandragit eller undanhållit konkursförvaltningen tillgång. Han ska därför dömas för oredlighet mot borgenärer såsom åklagaren gjort gällande. Åtalet för bokföringsbrott och skattebrott, åtalspunkt 4 i bilaga 1 och åtalet för skattebrott, åtalspunkt 5 i bilaga 1(Mohammad Amiri) Mohammad Amiri har erkänt gärningarna. På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom Amiri, vittnet Hans Andersson (skattebrottsutredare). Vad åklagaren åberopat som skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan. Tingsrättens bedömning Amiris erkännande vinner stöd av övrig utredning, såsom Hans Anderssons uppgifter och den skriftliga bevisningen. Det är därmed bevisat att Amiri har begått de gärningar som åklagaren påstått. När det gäller bokföringsbrottet (åtalspunkten 4 i bilaga 1) kan tingsrätten konstatera att det så kallade huvudsaksrekvisitet är uppfyllt då bokfört värde i förhållande till verkligt värde avviker med ca 34 procent. Angående frågan om huvudsaksrekvisitet se vidare sid. 10. Åtalet för skattebrott, åtalspunkt 6 i bilaga 1 (Behrouz Taibi)

19 17 Behrouz Taibi har förnekat brott och förnekat att han kört svart. Han har gjort gällande att han såsom anställd förlitat sig på att arbetsgivaren skött inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter. Han har fått kontrolluppgifter i sin deklaration och skickat in dessa. Han har inte haft anledning att ifrågasätta de uppgifter som framgått i kontrolluppgifterna. Av ren okunskap har han inte insett att han ska kontrollera deklarationsuppgifterna utan bara skrivit under och skickat in deklarationen. Vidare har han gjort gällande att han påförts felaktiga inkörda belopp eftersom andra taxichaufförer kört på hans inloggning/nummer i taxametern. På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom Taibi, medtilltalade Bakhshandeh och Amiri samt vittnet Hans Andersson (skattebrottsutredare). Vad åklagaren åberopat som skriftlig bevisning framgår av stämningsansökan. Tingsrättens bedömning Av utredningen har framkommit att Taibi kört taxi för Bakhshandeh och Amiri. Han har inte deklarerat inkomster i förhållande till vad taxametern i taxibilen registrerat att han kört in. De belopp åklagaren påstår i sin gärningsbeskrivning utgår från uppgifter om inkörda intäkter utifrån taxametern i bilen. När det gäller Taibis påstående om att han inte kört svart för Bakhshandeh och Amiri och att han i vart fall inte haft någon vetskap om detta gör tingsrätten följande bedömning. Av utredningen har framkommit att Taibi kom till Sverige 1991 från Iran. Han är civilekonom och arbetade i Iran som ekonomichef för ett byggföretag. Tingsrätten kan därmed konstatera att han är en välutbildad man som år 2004 hade varit i

20 18 Sverige i ca 13 år. Han fick taxilegitimation år 2002 och började köra taxi år 2003 i Göteborg. Han började köra för Bakhshandeh år 2004 och för Amiri år Både Bakhshandeh och Amiri har uppgett att Taibi kört svart för dem. Även om de är medåtalade och inte avlagt ed finner tingsrätten ingen anledning att betvivla deras uppgifter. Amiri har berättat att när han körde för Bakhshandeh kom de gemensamt överens om att en del av lönen skulle vara vit och en del svart. När Amiri redovisade alla pass vid månadens slut så bestämdes vad som skulle vara svart och vad som skulle vara vitt. Han fick bara kvitton på de vita passen. Med hänsyn till vad Amiri berättat hur uppdelningen och diskussionerna gick mellan honom och Bakhshandeh avseende vit lön respektive svart lön är det enligt tingsrättens mening högst sannolikt att diskussionerna och upplägget var detsamma mellan Taibi och Bakhshandeh när Taibi körde för Bakhshandeh. Detta skulle innebära att Taibi var medveten om att han fick svart lön från Bakhshandeh. I målet har även framkommit att Taibi fick lönekvitto av Bakhshandeh. I lönekvittorna redovisades bara vit lön. Taibi har i förhör först uppgett att han inte fick några lönekvitton men när sedan lönekvitton förevisats honom har han uppgett att han bara ibland fick detta och att de alltid var på jämnt belopp kr. Taibi har vidare uppgett att han inte visste varför han fick lönekvitton och inte brydde sig om dem. Enligt tingsrättens mening måste denna uppgift starkt ifrågasättas. Givetvis måste han förstått varför han fick lönekvittot när han redovisade vad han kört in och hans lön räknades ut. Att lönekvittot då inte stämde överens med den lön han erhöll måste föranlett honom till att undra om han inte visste att han fick svart lön. När det gäller Taibis körningar för Amiri har även Amiri uppgett att Taibi körde svart. Amiri har berättat att Taibi fick både svart och vit lön och vissa månader var lönen helt svart. Även i polisförhör den 22 oktober 2009 har Amiri uppgett att Taibi körde svart för honom och att Taibi förstått att det var fråga om svarta löner. Att så var fallet visar även den uppgiften som Amiri berättat om att Taibi varje månad fick en lönespecifikation men bara på den vita delen. Att Taibi då inte skulle förstå att

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer