Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskapets framgångsfaktorer:"

Transkript

1 # Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson

2

3 Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur stort det svenska entreprenörskapet är. Där konstaterades att det årligen, i genomsnitt, är personer som försöker att starta ett företag. En majoritet av dessa lägger ner sina startförsök inom 6 år. Av de som överlever är de flesta små företag med en marginell omsättning, men det finns några få företagsstarter som överlever och utvecklas både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Syftet med E-spegeln 2 är att försöka isolera vilka faktorer som gör att vissa lyckas starta och utveckla företag som genererar värde och vad det är som gör att andra inte lyckas med detsamma. Fokus ligger på individen och faktorer som du och jag kan påverka, inte på omvärldsfaktorer som konjunkturläge, skattesystem och liknande. Denna typ av makrofaktorer har inte heller visat sig ha någon signifikant förklaringsförmåga när det gäller att förklara varför vissa lyckas med sitt startförsök och andra inte. Vad är det då som gör att ett företag blir framgångsrikt? Utgår vi från individens målsättning med företagandet kan det i stort sett vara vad som helst, till exempel: - Skapa ett nytt Nokia - Segla jorden runt - Öppna hotell i Alperna - Starta korvkiosk - På företagsnivå kan det innebära att det är ett leverbrödsföretag, eller någon form av tillväxtföretag. Detta är generella aspekter av framgångsrikt företagande då de leder till ekonomisk och social utveckling. Det innebär samtidigt att tillväxt i sig själv inte är grund för att kalla något för framgångsrikt företagande. Men utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att några av de företag som startas faktiskt uppfyller ovanstående punkter. Man kan tänka sig andra samhällslösningar för välståndsutvecklingen men i Sverige är, så vitt jag vet, de flesta större politiska partier positivt inställda till företag. Baserat på ovanstående resonemang handlar det här numret av E-spegeln om: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte. För att få en bild av det här relativt komplexa fenomenet utgår analysen från skälet till att starta ett företag, för att sedan behandla vad det är som gör att vissa lägger ner sina startförsök och därefter avsluta med en mer exakt förklaring till varför vissa lyckas starta och utveckla nya affärsverksamheter. E-spegeln är ju ett nytt initiativ som bemötts med både ris och ros. En del av kritiken mot det första numret av E-spegeln var att publicerade resultat och slutsatser skiljer sig från officiell statistik inom entreprenörskapsområdet (läs: SCB, NUTEK, ITPS genererade rapporter). Detta är helt naturligt, eftersom E-spegeln utvecklar kunskap om en del av den entreprenöriella processen som inte behandlas i offentlig statistik. Tabell 1 belyser några viktiga skillnader i metodik, urval, och databearbetning mellan E-spegeln och officiell statistik. E-spegeln grundar sig på unik information om entreprenörer i vardande. Även motivation och skäl till att starta ett företag varierar, följande skäl till företagsstarter brukar återkomma i olika undersökningar om varför någon eller några vill starta företag: - Frihet och oberoende - Tjäna pengar, antingen för att öka en inkomst eller behålla en inkomst Men om vi ser på företagandet från ett samhällsperspektiv är det nödvändigt att dessa företag bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen. Framgångsrika företag gör detta genom att: - Utveckla och sälja erbjudanden som tillfredställer behov med nöjda kunder som resultat - Generera intäkter som fördelas i samhället genom löner, skatter och återinvesteringar - Vara effektivare än andra företag så att samhällets resurser används på ett optimalt sätt Urvalet och metodiken är varken bättre eller sämre än officiell statistik, utan ett komplement som genererar kunskap om en del av den entreprenöriella processen som inte studeras av andra aktörer. Det är kostsamt men också fantastiskt att få möjligheten att studera ett fenomen i realtid. Det är också därför våra resultat inte alltid stämmer överens med den officiella bilden av entreprenörskapet i Sverige då ingen, tidigare eller senare, har genomfört en liknande studie. Välkommen till E-spegeln - en tidning för dig som är intresserad av entreprenörskap. Mikael Samuelsson Handelshögskolan i Stockholm 1

4 Vilka försöker starta företag och varför? Vilken sysselsättning har dem som försöker starta ett företag? Majoriteten är anställda (cirka 45 procent), många är redan egen företagare (32 procent), en relativt stor del är arbetslösa (cirka 19 procent) och resten är studenter, pensionärer eller annat (cirka 4 procent). Jämför vi siffrorna med befolkningen i stort, är andelen egenföretagare och arbetslösa överrepresenterade och andelen anställda underrepresenterade. Det betyder att det finns en selektionsmekanism som gör att egenföretagare och arbetslösa har större benägenhet att försöka starta företag än anställda. Varför tar man då steget till ett eget företag? Majoriteten i vårt urval gör det för att uppnå någon form av oberoende och frihet, (63 procent), för att öka sin inkomst (20 procent), behålla en inkomst (8 procent) eller annat skäl (9 procent). Det här kan, om man utgår från företagsekonomiska teorier, betraktas som icke affärsmässiga skäl. Dels för att entreprenörer inte är speciellt oberoende och dels för att de flesta nya företag endast generar låga intäkter som knappt försörjer en person. Framgångsrikt företagande, om bygger på att det finns tillräckligt många med ett behov som går att tillfredställa, samt att dessa har möjlighet och vilja att betala för denna tillfredställelse. Ett behov brukar uppstå när någon eller några upplever en brist eller ett problem. I teorin brukar det hävdas att om det inte finns någon som varken har behov eller betalningsvilja har företaget inga kunder och kan därmed inte existera. Framgångsrika företag brukar ha god kunskap om kundernas behov och ser till att de produkter och tjänster som levereras tillfredställer kundernas behov. Om kundernas behov och förväntningar uppfylls av de produkter och/eller erbjudanden som ett företag levererar leder detta oftast till nöjda och lojala kunder och framgångsrika företag. Frågan är om de som försöker starta företag har något kundunderlag för sina produkter och/eller tjänster? I vår studie rapporterar över 80 procent av de som försöker starta att de inte har någon god bild av vilka behov och problem deras kunder upplever, vilket betyder att de flesta som försöker starta ett företag i Sverige inte har en grundläggande förståelse för vad som krävs för att ett företag skall bli framgångsrikt. Vilka är orsakerna till de avslutade startförsöken? En majoritet av de som avslutar sina projekt, gör det av det jag kalllar icke affärsmässiga skäl. Främsta anledningen till att man lägger ner sina startförsök är på grund av att man övergår till en anställning (35 procent), därefter uppger man att tiden inte räcker till (14 procent) och som sista skäl (6 procent) anges att man avslutar sitt entreprenöriella projekt på grund av personliga skäl eller att det är för jobbigt att försöka starta företag. Icke affärsmässiga skäl betyder att någon eller några beslutar att lägga ner sitt startförsök eller företag baserat på skäl som inte uppstår på grund av affärsprojektet. Till exempel, att någon övergår till en anställning. För individen kan detta givetvis ses som affärsmässigt då hon eller han får en lön, trygghet, personalförmåner, som i de allra flesta fall är mer värda om man jämför med hur någon som försöker starta ett företag har det (till exempel, medianomsättningen är låg i de flesta svenska företag vilket inte ger utrymme till någon lön). Av de affärsmässiga skälen framgår det att de flesta avslutar sina startförsök för att göra ett nytt startförsök (16 procent), eller för att det blir problem i relationen till sina partners (12 procent, vilket är tråkigt med tanke på att de flesta startar med sin kärlekspartner). Därefter kommer andra affärsmässiga skäl, som till exempel dålig affärsmodell, svårt med finansiering, ingen marknad och idéer som helt enkelt inte är affärsidéer. Sammanfattningsvis - De flesta som försöker starta företag lägger ner sitt startförsök på grund av icke affärsmässiga skäl. - Problem i teamen är näst största affärsmässiga anledningen till att startförsöket läggs ner. Sammanfattningsvis - I förhållande till befolkningsstrukturen är arbetslösa och egenföretagare överrepresenterade och anställda underrepresenterade när det gäller att försöka starta företag. - En majoritet av de som försöker starta företag gör det av icke affärsmässiga skäl - 81procent av entreprenörerna i vardande har inte identifierat ett specifikt affärsmässigt problem som de skall lösa med sitt företagande 2

5 Vad är det för affärsidéer som ligger till grund för våra affärer? Grundläggande för varje framgångsrikt företag är att det finns en affärsidé som talar om vem kunden är, vilket problem som skall lösas och på vilket sätt verksamheten är unik. Utan dessa faktorer är det svårt att lyckas med affärer. I teorin finns det två huvudtyper av affärsidéer; innovationer och imitationer. Båda är teoretiska klasser och återfinns sällan i rena former i verkligheten. Men ett av skälen till att någon lyckas starta ett företag är kunskapen om vilken typ av affärsidé som ligger till grund för verksamheten. Det beror inte på vetskapen om huruvida det är en innovation eller inte. Det beror snarare på att olika faktorer, relativt sett, är mer eller mindre viktiga beroende på vilken typ av affärsidé som verksamheten handlar om. Innovationer brukar beskrivas som entreprenörskapets stjärnor. En del sätter till och med likhetstecken mellan entreprenörskap och innovationer och betraktar enbart detta som entreprenörskap 1. Tyvärr leder det till en begränsad syn på vad entreprenörskap kan vara båda är nödvändiga och beroende av varandra. Tillsammans ligger dessa till grund för vårt välstånd. Innovationer skapar nya erbjudanden och imitationer gör att företagen tvingas använda sina resurser mer effektivt. I en bransch med höga vinster används inte resurserna optimalt. Eftersom det finns höga vinster i alla branscher, finns det i teorin och i praktiken massor av affärsmöjligheter med riktigt bra potential. Hur vet vi om något är innovativt? I vårt forskningsprojekt fokuserade vi tidigt på att försöka isolera själva affärsprojektet, eller initiativet som vi kallade det. Vi utvecklade därför ett sätt att särskilja på innovationer och imitationer, för att på så sätt kunna följa affärsaktiviteten över tiden. Måttet fick stor genomslagskraft och har bland annat använts i den årliga Global Entrepreneurship Monitor. Följande aspekter är viktiga för att isolera om det är en innovation eller en imitation: 1. Går det att skydda affärsidén immaterialrättsligt? 2. Är affärsidén baserad på forskning och utveckling? 3. Är verksamheten ensam på marknaden med erbjudandet? 4. Har verksamheten inga konkurrenter? Summerar vi dessa aspekter går det att få fram ett index på hur innovativt ett erbjudande är. Av alla som försöker starta företag i Sverige är en klar majoritet imitationer (cirka 90 procent) och resten innovationer (cirka 10 procent). När det gäller överlevnadsgrad kan vi konstatera att det även där inte finns några signifikanta skillnader mellan innovationer och imitationer. Lika stor andel lägger ner oavsett vilken typ av affärsidé som ligger till grund för företaget. Även när det gäller vinst finns det inga skillnader. Tyvärr är förmodligen tidshorisonten i E-spegeln för kort för att med säkerhet visa på eventuella skillnader i vinstnivåer mellan imitationer och innovationer. Sammanfattningsvis - 9 av 10 startförsök är imitationer av redan befintliga affärsidéer. - Innovationer är oberoende av kön, industri, och geografisk spridning. - Överlevnadsgraden är lika för båda, men det tar längre tid att skapa intäkter för innovationer. Vilka faktorer påverkar respektive startprocess positivt? Nedan följer en sammanfattning av de variabler som har en positiv påverkan på affärsutvecklingsprocessen för respektive typ av affärsidé 2. Vilka faktorer påverkar företagsstarter baserade på en innovation? Konkretisera erbjudandet Innovationer exploateras med stort tålamod och mod. De som lyckas försöker först konkretisera sitt erbjudande så mycket som möjligt. Det betyder inte att erbjudandet måste vara färdigt. Bland innovatörer finns det en tendens till att försöka göra allt färdigt innan man försöker sälja. Affären görs inte på kontoret eller i labbet utan innovationer formas och exploateras tillsammans med kunderna. Utveckla något konkret och pröva det på potentiella kunder. Först då kan man avgöra om man är på rätt väg. Det kallas effekt och därigenom får projektet också en riktning. En innovation kan ha många användningsområden och det är endast marknadsföring och/eller kunder som kan bestämma vilket område som ett specifikt erbjudande bäst är lämpat för. Fokusera på en strategi i taget Innovationer som blir affärer tenderar att fokusera på en strategi i taget. Man specialiserar sig på ett område och håller sig till det tills att man får en effekt som stänger en inriktning, då byter projektet inriktning. Innovationer formas över tiden och vissa områden är inte redo för allt för stora förändringar. Bygg team successivt När man successivt kan specificera sin innovation och vad andra har för nytta av den, kan man också successivt knyta personer med olika typer av kompetens till sig. Innovationer utvecklas bäst i små team som växer allteftersom processen kräver olika typer av kunskap. De som lyckas har ofta marknads- och säljkunskap relativt tidigt i processen. Teamet skapar också legitimitet för affärsidén. Var uthållig En innovation tar lång tid att utveckla. Förändringar tar alltid tid och det är de som visar prov på uthållighet som har större sannolikhet att överleva. Det gäller dock att man är aktiv, det går inte att bara finnas till. Det gäller att kontinuerligt arbeta aktivt med innovationen för att få ut den på marknaden. Entreprenöriell kunskap Var inte ledsen om det inte går första gången. Den faktor som påverkar mest när det gäller entreprenörskap är erfarenhet av entreprenörskap. Entreprenörer blir helt enkelt bättre med träning. Vill man förbereda sig för en entreprenöriell karriär, gå en kurs, prova något litet, lägg ner tveksamma projekt snabbt. Ta med kunskapen och starta igen, det går oftast bättre då. Det är givetvis en del som lyckas första gången också, men tittar vi på alla som startar så ser vi att sannolikheten att lyckas etablera en affär ökar med antalet tidigare affärer och entreprenöriella aktiviteter. 3

6 Vilka faktorer påverkar företagsstarter baserade på en imitation? Undersök konkurrenterna Om det är en imitation bör man veta hur man tjänar pengar i en viss bransch och vad konkurrenterna gör. Det räcker ofta att göra något lite bättre för att lyckas med sitt företagande. Använd sociala nätverket hela tiden Imitativa affärer skapas ofta i tät samverkan med vänner och bekanta. Ofta finns kunder, leverantörer, resurser och annat i den här gruppen. Utnyttja det så långt och så ofta som möjligt. Entreprenörskap är en social aktivitet. Var snabb Imitationer skall utvecklas snabbt. Definitionsmässigt innebär en imitation att många går och tänker på ungefär samma sak. Idag är det lätt att få information om olika aspekter av en affär. Därför märker man snart, om det tar för lång tid, att någon annan är där och tar affären innan man hinner reagera. Var aktiv Genom att vara aktiv och ha en hög frekvens i sitt affärsprojekt får man snabbt ett kvitto på om det är en affär eller inte. De som gör många entreprenörsaktiviteter snabbt etablerar sig oftare än de som bara går och tänker eller sitter hemma på kammaren. Det är viktigt att göra mycket och göra i det i ett socialt sammanhang. Helt enkelt prata med många människor som kan ha med affären att göra. Hög frekvens i det man gör får två effekter. 1) man startar och får intäkter snabbare och 2) man lägger ner snabbare och slipper ödsla resurser på något som inte fungerar. Entreprenöriell kunskap Sannolikheten att lyckas med sitt företagande ökar med antalet entreprenöriella aktiviteter man tagit del i. Entreprenörskapsutbildning, tidigare startförsök, hjälpt andra att starta företag är faktorer som ökar kunskapen om företagandet och bidrar till att man blir bättre på att starta företag. Sammanfattningsvis Vill man göra affärer, gör det tillsammans med andra människor. Prata alltid, var alltid entreprenör och ha en hög frekvens på dina affärsaktiviteter. Allt för ofta är potentiella entreprenörer och även rådgivare fast i planeringsstadiet. Istället skall man vara aktiv och tänka på vad olika människor säger när man pratar om en affär. Man skall inte ta åt sig allt som alla säger, det handlar lika mycket om att övertyga om att ett erbjudande är bättre än något annat. Var inte rädd för att misslyckas! Det känns och det är tungt, men nästa gång går det enklare. Samhället i stort borde inte se negativt på de som lägger ner sina företag, det är en naturlig del av företagandet. Entreprenörskap är en läroprocess där varje företagsförsök leder till ökad kunskap och bättre förutsättningar inför nästa företagsstart. Den mest stabila förklaringsfaktorn vi har är entreprenöriell kunskap och det får man oavsett om man lyckas eller misslyckas. Den svenska entreprenörskapsparadoxen - I Sverige är det egenföretagare och arbetslösa som står för över 50 procent av alla startförsök. - Över 50 procent försöker starta sitt företag baserat på icke affärsmässiga skäl och en majoritet lägger ner sina startförsök av samma skäl. - Över 80 procent av de som försöker starta företag saknar kunskap om det finns ett upplevt behov för deras produkter och/eller tjänster. - Fokus är på innovationer när majoriteten av affärerna är imitationer Jag vill vara tydlig med att entreprenörerna är mina hjältar och att det inte är individen i sig som är problemet. Arbetslös och/eller egenföretagare är man av någon anledning men problemet är när system och ramvillkor gör så att vissa grupper är mer benägna att starta företag än andra grupper. Samtidigt som dessa grupper förmodligen har sämre förutsättningar att lyckas med sitt företagande eftersom det uppenbarligen är så att de varken har kunskapen som krävs eller rimliga förväntningar på vad det innebär att vara entreprenör. Att starta och driva ett företag är en komplex process som kräver mycket kunskap. Det räcker inte med att vara en mycket bra frisör, kock eller något annat, för att lyckas som entreprenör. Det som krävs, som vår studie tydligt pekar på, är entreprenöriell kunskap. Jag kan bara konstatera att det finns en utbredd okunskap om entreprenörskap i Sverige. Så många som personer går varje år in i en process som är kostsam, cirka kronor per startförsök, 9,4 månader i tid, att starta och utveckla företag är dessutom en komplex process som kräver kunskap. System och beslut som rör entreprenörskap baseras på samma okunskap eftersom inget talar för att det har skett några rejäla satsningar på kunskapsutveckling för entreprenörer och/eller om entreprenörskap på individnivå. Det görs relativt stora systemsatsningar som baserat på våra resultat kan ifrågasättas. Resultaten i E-spegeln visar tydligt att entreprenöriella färdigheter och kunskap är det som gör att vissa lyckas starta och utveckla framgångsrika företag. Sannolikheten att lyckas som entreprenör ökar om man: - Känner till om kunderna upplever ett behov av det som företaget tänker leverera - Är entreprenöriellt kompetent - Är socialt kompetent - Har ett utbrett socialt kapital - Har en hög energi i startförsöket Slutsatsen i e-spegeln 2 är enkel. Kunskap är nyckeln till allt framgångsrikt entreprenörskap. Satsa därför på kunskapsutveckling på individnivå. Att utveckla företag är en komplex process som det tyvärr finns väldigt få kvalificerade utbildningar i. Större delen av vårt utbildningssystem är inriktat på styrning och ledning av etablerade företag och det är förhållandevis lätt jämfört med att starta och bygga företag. Om vi vill ha Svenska företag i framtiden måste vi satsa på entreprenöriell kunskap nu! 1 Till exempel Shane and Venkataraman, 2000Anm. Författarens översättning och tolkning 2 Se Samuelsson 2004 och Samuelsson & Davidsson 2008, för underlag och statistiskt stöd för resultaten Det Svenska entreprenörskapet har förmodligen aldrig varit mer omfattande än det är idag. Trots detta verkar myter och okunskap prägla vardagen för både de som försöker starta företag och de som beslutar om ramvillkor som påverkar entreprenörskapet och entreprenörerna. Darwin och evolutionsläran säger i korta drag att de som är bäst lämpade för något överlever och frodas. I termer av entreprenörskap betyder det att de med bäst förutsättningar att lyckas helst skulle försöka starta och utveckla företag. Tyvärr kan jag konstatera följande: 4

7

8 E-spegeln är samarbetsprojekt mellan Forum för Småföretagsforskning (FSF) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Det är ett långsiktigt forskningsprojekt med syfte att förstå hur nya affärer uppstår, skapas och utvecklas. Projektet kombinerar populationsstudier med kvalitativa undersökningar där enskilda affärsidéer följs över tiden. Redaktör och forskningsledare är Mikael Samuelsson vid Handelshögskolan i Stockholm som också är ansvarig för innehållet. E-spegeln finansieras delvis genom medel från Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Publiceringen av E-spegeln innebär inte att HHS, FSF och NUTEK tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Är du intresserad av hur nya affärsverksamheter upptäcks, skapas och utvecklas har du kommit rätt. E-spegeln är ett forskningsprojekt som gör det titeln gör anspråk på. Det är en spegling av hur individer ensamma och i grupp upptäcker och utvecklar nya affärer. I projektet följs ett stort antal affärsidéer från idé till affär. Genom att följa processen i realtid kan vi spegla Sveriges entreprenörers vardag med alla dess vedermödor och glädjeämnen. E-spegeln bygger på en av de mest omfattande undersökningar som gjorts, någonsin, om hur nya affärsverksamheter skapas och utvecklas. Unika resultat kommer att presenteras på ett lättsamt sätt. E-spegeln är tänkt att vara ett sätt att reflektera över forskningsresultat som är färska. Rigorös teori och forskning ligger till grund för studierna och resultaten som ingår här, men tanken är att detta skall vara en kanal där kunskap förmedlas direkt i en okomplicerad form. Syftet är att spegla människor som du och jag och den värld vi lever i. Mikael Samuelsson 6

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Vem vill bli entreprenör?

Vem vill bli entreprenör? Vem vill bli entreprenör? Kristina Nyström Ratio och KTH kristina.nystrom@ratio.se och Karl Wennberg Ratio och Handelshögskolan I Stockholm karl.wennberg@ratio.se Vi forskar om Företagandets villkor lagar,

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Att starta eller inte starta företag det är frågan

Att starta eller inte starta företag det är frågan Att starta eller inte starta företag det är frågan Jonas Frycklund, Stefan Fölster Maj, 7 Resultat från en undersökning av dem som sökt råd hos Stockholms NyföretagarCentrum 1 Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland

Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland ENTREPRENÖRSKAP SOM SLAGSORD FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTESEKTORN ESBRI Estrad-föreläsningen 9.5.2006 Professor Anne Kovalainen Turku School of Economics, Finland ENTREPRENÖRSFORSKNING DYNAMISKT OMRÅDE NÄRA ANKNYTNINGAR

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media NOVEMBER 2008 Tystade lärare Om att kunna framföra kritik i media Innehåll Sammanfattning... 4 Bakrund och metod... 5 Ett aktuellt fall... 6 Redovisning av enkätundersökning... 7 Analys... 11 2 Förord

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer