Ångströmbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ångströmbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Ångströmbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012 Ångströmbiblioteket ingår i bruksbiblioteksgruppen och ansvarar för biblioteksservice inom ämnesområdena fysik, astronomi, materialkemi, teknik, matematik och informationsteknologi. Ångströmbiblioteket ger service till 5 institutioner på Polacksbacken och Ångströmlaboratoriet. Enhetschefen ingår i bruksbiblioteksgruppen och har avdelningschefen som sin närmaste chef. Basuppdraget Bruksbiblioteksverksamhetens huvuduppgift är att med utgångspunkt i ämnesspecialiserade samlingar ge heltäckande biblioteksservice åt pågående forskning och utbildning, i första hand vid Uppsala universitet. Enhetens uppgift Att förvärva och tillhandahålla ämneslitteratur och dokument till den pågående forskningen och undervisningen. Att hålla bibliotekets material lätt åtkomligt och skapa en god biblioteksmiljö. Att ge effektiv och kompetent biblioteksservice till forskare, lärare, doktorander och grundutbildningsstuderande vid de institutioner som ämnesmässigt är knutna till Ångströmbiblioteket. Att ge biblioteksservice till studenter och forskare inom Uppsala Universitet. Att ge biblioteksservice till användare utanför Uppsala Universitet, tredje uppgiften. Att upprätthålla ett väl fungerande kontaktnät med institutionerna. Att sprida kunskap om biblioteket och dess resurser till forskare, lärare, doktorander och studenter. Att i samråd med lärarna utveckla och genomföra undervisning i vetenskaplig informationssökning så att alla studenter får goda kunskaper och färdigheter i informationssökning och biblioteksanvändning. Verksamhet Resurser Personal: Antal tjänster: 6 varav 0,6 föräldraledigheter. Under vårterminen har vi haft två timanställda som jobbat extra med gallring, diskpass m.m. Under höstterminen har Daniel Flood vikarierat i fyra månader, dels för Ulrika och dels för att jobba med gallringsprojektet i samband med krympningen av lokalerna. Delområden Förvärv, katalogisering Aktivt bevaka och förvärva relevant och efterfrågad 1

2 ämneslitteratur, monografier, tidskrifter, databaser m.m. i tryckt och elektronisk form. Katalogisera nyinköpt litteratur samt svenska pliktexemplar av böcker, rapporter och avhandlingar. Sköta kontakter med agenter, förlag, databasvärdar och konsortiemedlemmar och årligen förnya prenumerationer och abonnemang på e-tidskrifter, databaser m.m. Bevaka utvecklingen av elektronisk media och övriga resurser på nätet. Administrera och hantera E-resurser i samarbete och samverkan med E-strategigruppen och Enheten för E- resurser. Lån och information Bemanna informationsdisken 38,5 timmar i veckan. Expediera lokala lån och kopior, kravhantering samt fjärrlån. Ge kvalificerad information och vägledning i bibliotekets samlingar samt övriga resurser såsom biblioteks- och referensdatabaser. Tre av medarbetarna bemannar Fråga biblioteket universitetsbibliotekets gemensamma chatt och e-posttjänst. Pedagogiska insatser IT och webb Samverkan med omgivande institutioner Personalutveckling Övrigt Utöka och utveckla trestegsmodellen på alla högskole- och civilingenjörsprogram, tre nivåer i progression; nivå 1 biblioteksintroduktion, nivå 2 i samband med självständigt arbete, nivå 3 i samband med examensarbete. Utöka och utveckla kontakterna med lärare och programansvariga. Fortsätta att aktivt erbjuda doktorand- och forskargrupper undervisning. Uppdatera och utveckla bibliotekets ämnesguider. En av medarbetarna har uppdraget att driva och bevaka sociala medier, universitetsbibliotekets gemensamma Twitter-konto och Facebooksida. Tillgodose behovet av datorutrustning i biblioteket samt underhåll av dessa. Underhålla och utveckla fungerande kontaktnät. Delta i samverkande organ. Information om och marknadsföring av bibliotekets tjänster och resurser. Dialog kring förvärv. Enhetschefen är ordförande i Bibliotekssamverkan N. Kompetensutveckling i form av fortbildningskurser, seminarier och konferenser. Lära av varandra, kompetensutveckling minst 1 gång i månaden på personalmöte. Prova på arbetsplatsbyten och nya arbetsuppgifter. Utvecklingssamtal 1 gång per år. Sköta administration, ledning av personal, verksamhet och 2

3 planering. Posthantering, bokuppsättning och gallring. 2 personer jobbar med granskningar av inlagda DiVA- poster. Delta i arbetsgrupper inom Uppsala UB. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Enhetens utvecklingsplaner Ökad och förbättrad förvärvsdialog med forskare, lärare och studenter för bättre kvalitet och utbud i samlingarna. Utforma en ny förvärvsplan. Utveckla dialogen med lärare och utbildningsansvariga för att förbättra integreringen av undervisningen. Öka antalet undervisningstillfällen samt utveckla kvalitet och utvärdering av undervisningen. Utvärdera och analysera de elektroniska resurserna i samarbete med e-strategigruppen, enheten för E-resurser och i dialog med användarna. Jobba strategiskt med information och marknadsföring av bibliotekets tjänster och resurser. Samverkan och samlokalisering med studentservice. Samarbeta med andra enheter inom UUB, undervisning, arbetsplatsbyten m.m. Utvärdering av uppdrag speciellt för denna period Förvärv och samlingar Vi har fortsatt jobba med aktivt förvärv och har under året bjudit in tre avdelningar till biblioteket för att samtala om förvärv inom deras forskningsområden. Dessa avdelningar är Nanoteknologi och funktionella material, Molekylär biomimetik och Materialfysik. Vi har haft en god dialog, fått kontakter och inköpsförslag på tidskrifter, e-böcker och tryckta monografier. En stor del av dessa förslag har vi införskaffat. (Förvärv av e-media, se bilaga 1). Vi har fortsatt att köpa in böcker istället för att fjärrlåna och har uppnått en balans med inlån och utlån. Vi har genomfört en större gallring på plan 1 (drygt 100 hyllmeter) under sommaren och hösten 2012 i samband med ombyggnad och krympning av bibliotekets lokaler. Daniel Flood som har vikarierat hos oss tre månader under hösten 2012 har utfört den största delen av monografigallringen. Gallringen av materialet i källaren och på plan 1 och utrymmesbrist innebär att vi inte längre kan spara tidskrifter mer än löpande årgång. Tidskrifterna har flyttats till en plats utanför biblioteket och består nu mest av plikt och prenumerationer på tidskrifter av lättare vetenskaplig karaktär. PDA- projekt Från februari till november 2012 deltog Ångströmbiblioteket i ett PDA- projektet med Karin Byström som projektledare. Pernilla och Inger har deltagit i projektet. Resultatet finns i en rapport på KB:s hemsida: Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek. Universitetsbiblioteket kommer att utvärdera möjligheter att prova fler PDA-modeller under Byte av hylluppställning till Dewey Arbetsuppgifter i samband med tömning av källaren, ombyggnaden och sammanflyttningen med studentservice har gjort att det varit nödvändigt att skjuta upp bytet av hylluppställningssystem. I slutet av november kunde vi införliva bygglitteraturen som vi övertog från Geobiblioteket (som redan var Dewey katalogiserade och märkta), samt börja katalogisera alla pliktleveranser enligt Dewey inom byggområdet som inte hunnits med under året. Alla nya böcker har katalogiserats och klassats enligt Dewey för att underlätta bytet av hylluppställningssystem. 3

4 Tömning av bibliotekets källarmagasin Bibliotekets källarlokal sades upp 1 oktober 2011 på grund av besparingskrav. I magasinet förvarades framför allt matematisk litteratur och föreberedelser inför tömning av källaren gjordes i samarbete med representanter för Matematiska institutionen. Över 1000 hyllmeter litteratur, tidskrifter och monografier har flyttats till olika ställen (Tandem, Bålsta, plan 1, Carolina) eller gallrats. I december placerades slutligen den äldre matematiksamlingen och Malmstensamlingen i ett rum på Carolina, plan 9. Mycket förberedande arbete har gjorts i kataloger, listor och databaser. (se bilaga 2). Tonie har jobbat med tömningen av compactus, Inger, Caroline och Pernilla har jobbat med monografierna. Eva har planerat och haft kontakt med matematikerna. Katalogisering och placering av bygglitteratur I januari 2012 flyttade byggprogrammet till Ångströmlaboratoriet, 6 lärare och ca 200 studenter. Ångström tog i samband med det över bygglitteraturen. Från och med 2012 tar Ångströmbiblioteket även emot byggplikten. När det gäller övertagandet av bygglitteratur se även utvärderingen av Byta hylluppställning till Dewey. Undervisning Målet är att öka antalet undervisningstillfällen på program och kurser, i progression och vid rätt tillfälle samt få till ett bättre samarbete med lärare blev Eva och Ulrika inbjudna till ett möte med programsamordnarna, då det bestämdes att biblioteket ska komma in med undervisning i informationssökning på programmen vid tre tillfällen. Nivå 1 introduktion, Nivå 2 söka litteratur till självständigt arbete, Nivå 3 fördjupning i samband med examensarbete. Eva har flera gånger försökt få till stånd en uppföljning med programsamordnare 2012, men har inte fått något gehör för detta, inte heller någon respons på förslaget att bilda en samarbetsgrupp (som inom HumSam). Ulrika har fortsatt kontakta och informera lärare och det går lite trögt med implementeringen av de tre stegen, svårast att få till är steg två. Vi tar nya tag 2013 och funderar över former och samverkan. Antalet lektionstimmar var 53 jämfört med 47 år 2011, antalet deltagare var 790 jämfört med 897 år Ett samarbete mellan alla undervisare vid UUB finns och några av undervisningstillfällena sker i samarbete med andra enheter samt även med biblioteket på SLU, eftersom studenterna läser kurser på flera institutioner. Samarbeten och dialog Eva höll ett föredrag om E-media för forskning och utbildning inom TekNat inför Fakultetskollegiet den 20 september. Överbibliotekarie Lars Burman medverkade också. Språkverkstaden har varit två halvdagar i veckan på Ångströmbiblioteket. En halvdag för handledning på engelska och en halvdag för handledning på svenska. Samarbete och samlokalisering med studerandeservice I mars fattades beslutet att studentservice/uth-enheten och Ångströmbiblioteket skulle flytta ihop med en gemensam expedition och servicedisk i bibliotekets befintliga lokaler. Ombyggnad och flytt skulle vara klart till terminstarten, men det blev klart i november. Biblioteket har krympt lokalerna, några sitter nu två och två i tjänsterummen och boksamlingarna har gallrats och komprimerats. Vi 4

5 delar från och med höstterminen lunchrum med UTH och ISP på plan 2. En samverkansgrupp bestående av representanter från biblioteket, studentservice och studenterna har träffats nästan varje vecka mars-december. Från biblioteket har Eva, Pernilla och Ulrika varit med. I juni gjordes en gemensam studieresa till Lund och Malmö med personal från UTH-enheten. Riskanalys och handlingsplan gjordes i maj 2012 och följdes upp i december. Studentservice och Ångströmbiblioteket invigdes med en ceremoni den 30 november. Ett problem är att den gemensamma expeditionen upplevs som trång. Fortsatt samarbete planeras. Deltagande i och bidragande till kurser och konferenser 2012 Inger har deltagit i: VTLS användarmöte i Warszawa 10th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection management Conference I Reykjavik Ninna har deltagit i: Nyttovärdering 2.0 Stockholm 19 april Sociala medier, konferens Södertörns Högskola 21 augusti Internet Librarian International i London (konferens) oktober Ninna har hållit i: Twitter-workshop (kompetensutveckling för personalen inom UUB) vid tre tillfällen. Diskussionsgrupp om sociala medier tillsammans med Christina Svala på Nionde nordiska juridiska biblioteksmötet i Uppsala. Mobil akademiker (kurs för våra användare och bibliotekarier) vid två tillfällen. Ninna har även varit på och hållit i: Biblioteksdagarna Norrköping 7-9 maj, höll i ett seminarium tillsammans med Christina Svala: Något gammalt, något nytt, något lånat, något blått" - eller kan man lära gamla hundar sitta? Uppsala universitetsbiblioteks intåg på Facebook och Twitter gjordes efter ett noggrant utredningsarbete tvärtemot det spontana som utmärker dessa sociala medier. Varför gjorde vi så, hur gick vi till väga och hur funkar det egentligen? Vi tar upp de utmaningar vi ställts inför, vilka vägval vi gjort och hur vi ser på framtiden. Ulrika och Ninna har deltagit i nätverksträff för teknikbiblioteken (undervisande bibliotekarier). Eva har deltagit i konferenserna: Analysstöd för statistik Lund Online Deltagande i grupper UUB 2012 Tonie Gietl deltar i gruppen som jobbar med ERM och i gruppen för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Pernilla är med i grupperna för katalogisering, DiVA- granskning och fråga biblioteket. Pernilla har uppdrag som skyddsombud och brandskyddskontrollant. Inger är medlem i lånegruppen och fråga biblioteket operatörsgruppen. 5

6 Ninna är med i grupperna för: Kritiska vänner, mobil akademiker, referenshantering, undervisning, kursböcker och arbetsgrupp för sociala medier. Ulrika är med i grupperna för: Kritiska vänner, ämnesguider, undervisning, fråga biblioteket. Ulrika har också deltagit i PM3-referensgruppen för E-resurser. Eva deltar i bruksbibliotekschefsgruppen och är ordförande i Bibliotekssamverkan N. Pernilla, Ulrika och Eva har deltagit i samverkansgruppen för projektet med studentservice och Ångströmbiblioteket. Återredovisning, egen utvärdering och personalmöten Veckomöten, planeringsdagar, medarbetarsamtal, årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, nationell statistik och fortlöpande dialog med användarna. Kommentar: Biblioteket hade ½ planeringsdag 6 februari och en hel planeringsdag 20 augusti. HT 2012 ändrades veckomötenas form till APT-möte och enhetsmöte varannan vecka. Eva skickar ut veckobrev från och med höstterminen. Det har fungerat bra och det har blivit mer tid för temamöten och kompetensutveckling. Sammanfattning 2012 blev ett händelserikt år, men med mycket upplevd stress och oro bland personalen. Tömningen av källaren och beslutet och genomförandet av ombyggnad och sammanflyttning med studentservice med tuffa deadlines har varit årets mest tidskrävande aktiviteter förutom den ordinarie verksamheten. Samlingarna har under året minskat med drygt 1100 hyllmeter totalt. Tryckta tidskrifter sparas inte mer än ett år på grund av att det inte finns något magasin. Det som inte har hunnits med under året är byte av hylluppställningssystem till Dewey och fortsatt arbete med att öka antalet undervisningstillfällen och implementering av trestegsmodellen. Förvärvsdialogerna med institutioner och avdelningar och samarbetet med UTH-enheten bidrar till att biblioteket blir mer integrerat och får bättre möjlighet att uppfylla uppdraget att ge heltäckande biblioteksservice åt pågående forskning och utbildning Eva Nordgren, Enhetschef, Ångströmbiblioteket 6

7 Bilaga 1 Media 2012 Avslutade tidskrifter 2012 ADVANCES IN THE PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI - tryckt AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS - tryckt APPLIED PHYSICS LETTERS - elektronisk JOURNAL OF APPLIED PHYSICS - elektronisk JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS - - elektronisk JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS - elektronisk JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA - elektronisk JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY: A & B - elektronisk PHYSICS OF FLUIDS PHYSICS TEACHER PHYSICS TODAY WITH EXTENDED BACKFILES REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS TIER 4 PHYSICAL REVIEWS - ALL COMBINATION PACKAGE (TIER 4) INCLUDES PHYSICAL REVIEW A, B, C, D, AND E / PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS - ACCELERATORS AND BEAMS / PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS - PHYSICS EDUCATION RESEARCH / PHYSICAL REVIEW ONLINE ARCHIVE (PROLA) REVIEWS OF MODERN PHYSICS TIER 4 JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS AMSTAT NEWS MAGAZINE (AMSN) TIERS 1-5 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL - APPLIED PHYSICS INOM EUROPA MATHEMATIKA COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED MATHEMATICS TEORIA VEROIATNOSTEI I EE PRIMENENIE EPL (EUROPHYSICS LETTERS) CHEMISTRY INTERNATIONAL FIZIKA PLAZMY SIBIRSKIJ MATEMATITCHESKIJ ZHURNAL USPEKHI MATEMATITCHESKIKH NAUK ZHURNAL EKSPERIMENTALNOJ I TEORETITCHESKOJ FIZIKI ASTRONOMY LETTERS ONLINE ONLY ENHANCED ACCESS INOM EUROPA MATHEMATICAL INTELLIGENCER AMERICAN STATISTICIAN JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION (JASA) TIER 3 (FTE ) TECHNOMETRICS (TECH) TIER 3 (FTE ) JAHRESBERICHT DER DT. MATHEMATIKER VEREINIGUNG ELEKTROTECHNISCHE ZEITSCHRIFT/ETZ ETZ. ELEKTROTECHNIK + AUTOMATION Methods of functional analysis and topology- tryckt Michigan mathematical journal - tryckt 7

8 Nya backfiles 2012 Fundamenta Mathematicae Surface and Interface Analysis Wiley Studia Mathematica från (fri ) Nya e-tidskrifter 2012 Izvestiya: Mathematics Sbornik: Mathematics Publicationes mathematicae [ ] Advanced Materials research ISSN: Fusion Science and Technology, ANS, ISSN: Nuclear Science and Engineering, ANS Nuclear Technology, ANS MATHEMATICS MAGAZINE X (tidigare tryckt) Journal for research in mathematics education Nanomedicine: Förlag Future Medicine Mathematica Scandinavica p+ gratis e Chemistry an Asian Journal Online only Pacific journal of mathematics Journal of Building Performance Simulation ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE Nya e-böcker 2012 Knovel Premium Content Sax s Dangerous Properties ASM International Materials Collection Knovel Subject collections Optics and Photonics Process design, Control and automation Handbook of Surfaces and Interfaces of Materials, Five-Volume Set Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Third Edition, Third Edition Handbook of High-resolution Spectroscopy 8

9 Bilaga 2 Tömning av Ångströmbibliotekets källare 2012 Monografier, matematik: Malmstensamlingen i Malmstenrummet består av ca 70 hyllmeter blandat format. Monografier och tidskrifter. Ändring av placering, sigel och hylluppställning i Disa och Libris. I Libris: #b Uang #c beu Ref Malmsten. I Disa finns inga exemplarposter, de ska inte lånas ut. Monografierna flyttas till Carolina, nordvästra hörnrummet i öppen samling på plan 9. Det är kortläsare på dörren och de matematiker som behöver får passage. Tidskrifterna flyttas till Tandemdepån. Ångströmbibliotekets monografisamling av äldre matematik före år 1900 i Malmstenrummet: ca 30 hyllmeter. Material t.o.m plockas ut och skickas till kulturarvet, ca 2 hyllmeter. Av dessa är en ca tredjedel katalogiserad. Resten katalogiseras innan de skickas. I libris #b Uang #c mag #l uppslagsord. Material t.o.m katalogiseras och flyttas till Carolina (bredvid Malmsten). I Libris #b Uang #c mag #l uppslagsord, i Disa placering Ångströmbiblioteket depå. Ångströmbibliotekets samling av äldre matematik efter år 1900: ca 55 hyllmeter. Flyttas till Tandemdepån. Böcker nyare än 1900 (står utanför Malmstenrummet) har också denna hylluppställning #b Uang #c mag #l uppslagsord. Gunhild kommer att ändra alla som har #b Uang #c mag #l uppslagsord i libris till placering Ångströmbiblioteket depå i Disa. Alla böcker får samma placering (Ångströmbiblioteket depå) tidsgränsen 1900 skiljer dem åt. Exempel: en bok från 1937 som har placering Ångströmbiblioteket depå står i Tandem. En bok från t.ex med samma placering står i matterummet på Carolina. Övrigt material: Tidskrifter gallras, okatalogiserade läroböcker skickas till Blåsenhus, några småtavlor skickas till matterummet på Carolina, tavlan med Weierstrass renoveras och flyttas till plan 1. Avhandlingar: Avhandlingar från Uppsala universitet: ca 17 hyllmeter flyttas till plan 1. Examensarbeten: Examensarbeten civilingenjörsprogrammen : ca 20 hyllmeter. Gallras. Tidskrifter: Tidskrifter och monografiserier i compactushyllorna, till största delen matematik: ca 800 hyllmeter. Enstaka monografiserier flyttas till plan 1. Övriga serier och tidskrifter skickas till Bålstadepån och det som finns elektroniskt gallras. Compactushyllorna monteras ner och skickas till Tandem. Arne Beurlings arkiv: Förvaras i flyttkartonger som sorteras av matematikerna innan de skickas till Handskrifts och musikenheten. Sorteringen innebar att antalet flyttkartonger kunde minskas från 19 till 5 st. Förrådet: Källarförrådet töms, en del flyttas upp till köket, resten skänks bort eller kastas. 9

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 Länge såg det ut som 2012 skulle bli året då beslut om nylokalisering av biblioteket, efter flera års diskussioner, skulle

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 E-resursernas andel av de svenska forskningsbiblioteks mediabudget

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

E-boksstatistik och utvärdering. Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala

E-boksstatistik och utvärdering. Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala E-boksstatistik och utvärdering Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala universitetsbibliotek @karinbystrom Statistik = lego Statistik lego Upplägg Analys av e-bokspaket vid UUB Analys av e-bokspaket

Läs mer

1. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar Minnesanteckningarna från föregående möte sammanfattades av Boel K. Gustafsson.

1. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar Minnesanteckningarna från föregående möte sammanfattades av Boel K. Gustafsson. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2011-06-15, nr 2 Plats: Medicinska biblioteket Närvarande: Anders Karlén Birgitta Edlund Gunilla Hallberg Kristina

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett exjobb ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din examen unik

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen.

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen. Rapport från Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd? ett seminarium om gallring Katrineholm 2 april 2009 På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Innehåll 1. Inledning 1 2. Samlingarna. 2 3. Undervisning.. 3 4. Informationstjänst.. 4 5. Information och kommunikation..

Läs mer

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006 Biologibiblioteket Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 26 pdf finns på: http://www.bibl.biol.lu.se/verksamhetsber26.pdf 26 års Verksamhetsberättelse är kortfattad. För att få en allmän översikt

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet Helena Kettner Rudberg Sjukhusbiblioteken i Sörmland helena.rudberg@dll.se 2010 Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet en resurs för landstingsanställda, patienter och en och annan student

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

Dewey Decimal Classification (DDC)

Dewey Decimal Classification (DDC) Dewey Decimal Classification (DDC) -en kort introduktion samt lite om våra tankar och vårt arbete inför övergången Gunilla Thunarf Sundkvist Högskolebiblioteket i Gävle maj 2010 Historia Världens mest

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och.

Fysik. location. of the Library Einstein. Personal i samverkan. teamledare ingår. Ny personal. webbstruktur. Gallring- och. Fysik & astronomibiblioteket Verksamheten 213 The only thing you absolutely have to know is the location of the Library Einstein Fysik- och astronomibiblioteket är en e del av Lunds universitetss biblioteksnätverk

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola. Linda Trygg

Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola. Linda Trygg Full text only låter farlig, som en återvändsgränd användarundersökning av EDS på Malmö högskola Linda Trygg Bakgrund EDS (Libsearch) sedan aug 2016 Användarundersökningar april-juni 2017 Vi hade hunnit

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer