EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick

2 Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade utredaren Maria Norrfalk betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan (SOU 2009:54) till regeringen. Utredaren vill ha en älgstam av hög kvalitet där stammen på lång sikt är i balans med betesresurserna och där älgstammens storlek genom lämplig avskjutning är anpassad till betestillgången, de areella näringarna, trafiksäkerheten och rovdjursstammarna. Förhoppningsvis kan både markägare och jägare sluta upp bakom detta. Många skogsägare kan vittna om hur det känns när planteringar havereras eller sågtimret från en förstagallring visar sig vara förstört av övervallade betesskador. Svensk älgförvaltning har de senaste 30 åren givit såväl stora skogs- och trafikskador som stora variationer i älgtätheten och rapporter om sjunkande kvalitet på älgstammen. Jag hoppas att skogsägare och jägare nu kan utveckla ett sätt att tillsammans nå målen för utredarens förslag. Att döma av reaktionerna finns det dock tveksamhet från jägarhåll inför utredarens syn på vem som ska ha sista ordet när det gäller älgstammens storlek: Älgstammens storlek är en fråga som markägarna måste få råda över då den påverkar markägarens möjligheter att ta det ansvar som skogsvårdslagen och annan lagstiftning föreskriver. Visst är det rimligt att den som hyser älg på sin mark även avgör hur många de ska vara (och hur stora skador man vill ha). De värden som älgjakten sägs generera i form av upplevelser och rekreation är imponerande. Tyvärr kommer de inte markägarna till del i någon större omfattning. Sanningen är att det uppskattade värdet av älgjakten sällan tar form av riktiga pengar. De inkomster som markägarna i norra Sverige får från jaktarrenden är i sammanhanget små. Vi skogsägare kan inte acceptera de skador som vi levt med i många år. Inte heller Mats Sandgren VD SCA SKOG vill vi tillbaka till den situation där ett älgspår var en sensation som lockade nyfikna från grannbyarna. En älgstam i balans med betestillgången är därför både nödvändig och realistisk. Om vi löser detta lokalt, klokt och i samförstånd är jag övertygad om att denna balans även erbjuder älgjakt av hög kvalitet! Innehåll Höjda virkespriser och nya premier...3 Contortan redo för gallring...4 PLUS Förvaltning ger dig kontroll och trygghet...7 Hantverkstradition och högteknologi maximerar virkets värde...10 Låt din jaktkompis visa tänderna...12 Hyggesfritt skogsbruk...15 Högre produktion med flerträdshantering...18 Även liten skog är guld värd...19 Naturhänsyn inte alltid en enkel bedömning...22 Läckerbitar i strut...24 Aktivitet ger lönsamhet i skogsbruket...26 Tolv vackra ögonblick...28 Omslagsbild: Kristian Sekulic DIN SKOG Upplaga: Adress: SCA Skog AB, Sundsvall Tel: Fax: Hemsida: Ansvarig utgivare: Rolf Edström Redaktör: Kerstin Olofsson Produktion: Fryklunds, Härnösand Tryck/repro: Sörmlands Grafiska Tryckt på SCAs GraphoCote 80 g. Omslag Lumipress Art 150 g. Tidningen distribueras gratis till personer som äger skog i något av de fyra nordligaste länen. Om du inte får tidningen idag, men vill ha den i fortsättningen, går det bra att meddela detta per brev eller telefon. Du kan också skicka e-post till: 2

3 Höjda virkespriser och nya premier Under det senaste året har virkesmarknaden i norra Europa präglats av osäkerhet, konjunkturoro och obalans mellan tillgång och efterfrågan på många virkessortiment. SCAs industrier tuffar ändå på ganska stabilt och vi har ett stort behov av alla sortiment. Vi tog under hösten ledningen när det gäller prisutvecklingen på virke, konstaterar SCAs virkeschef, Morgen Yngvesson. Fiberindustrin har under året generellt sett haft det motigt, även om det finns industrier som gått i stort sett för fullt. Exempel på det senare är SCAs industrier i Sundsvallsområdet som trots konjunkturen haft ett gott kapacitetsutnyttjande. De flesta sågverken började året försiktigt, men marknaden för sågade trävaror har successivt förbättrats och under hösten har allt fler aktörer fått kämpa för att fånga det timmer man behöver. Efterfrågan på timmer Grovt sett kan man säga att det i Finland och norra Sverige finns gott om massaved och cellulosaflis, men att efterfrågan på sågtimmer på många håll är större än tillgången. Obalansen i efterfrågan mellan massaved och sågtimmer skapar problem eftersom det alltid faller ut massaved när man avverkar för att komma åt sågtimmer. Även sågverk som måste sälja biprodukten cellulosaflis får problem när det finns ett överskott av fiberråvara på marknaden. Våra industrier i Norrland har trots allt ett stort behov av virke både på kort och lång sikt. Vi valde därför att gå ut med prislistehöjningar och nya premier i början av oktober, förklarar Morgen Yngvesson. Under året har det även varit en osäker efterfrågan på biobränslen. Bränslemarknaden påverkas av en rad faktorer, där väderlek och energipris har stor betydelse. Den långsiktiga prognosen för skogsbaserade biobränslen är dock att förbrukningen kommer att öka. Stormvirket slut I södra Sverige har man förbrukat de stora virkeslagren efter stormarna Gudrun och Per. Utmaningen för marknadens aktörer i det området är nu att efter flera år av låg aktivitet väcka virkesmarknaden och intressera skogsägarna för att avverka. Även den finska virkesmarknaden har till stora delar gått ner på lågvarv. Bakgrunden är där framför allt de stora nedläggningarna av industrikapacitet, både inom fiberindustrin och sågverken. Den finska skogsindustrins stålbad utlöstes bland annat av de höga exporttullar på virke som aviserades från Ryssland. När så ryssarna med premiärminister Putin i spetsen insåg att konjunkturläget inte passade för införandet av höga tullar hade den finska virkesimporten redan krympt ihop dramatiskt. Tullhöjningarna är nu uppskjutna i ett år. Frågan är bara om industriföretag utanför Ryssland vågar se Ryssland som råvarukälla efter alla de turer som varit? Rolf Edström Foto: Per-Anders Sjöquist 3

4 Contortan redo för gallring Rune Wiklund i Bräcke har sett både bra och dåliga contortabestånd. Här i samspråk med SCAs virkesköpare Märet Rusk. Trots en tillväxt som är 40 procent bättre än svensk tall har contortan länge dragits med dåligt rykte. Men nu börjar vinden vända i takt med att gamla bestånd är redo för gallring. Contorta är ett trädslag som växer otroligt snabbt, säger Rune Wiklund, skogsägare i Bräcke. SCA och Skogsstyrelsen har en exkursion med fokus på contortan och vi befinner oss på SCA-mark i Räggen, väster om Bräcke. De raka stammarna med de karakteristiska kvistarna står tätt. Skiftet planterades år senare är många träd över 13 meter höga och beståndet är moget för en första gallring. Imponerande, vilken växtkraft. Ett sånt här fint bestånd har jag inte sett tidigare, säger Bengt Magnusson, skogsägare i Lit som erkänner att han varit skeptisk mot contortan tidigare. Men när jag ser det här får jag ändra uppfattning. Succé eller fiasko Magnus Andersson, skötselspecialist på SCA Skog, konstaterar att beståndet inte är något unikt. Det är så här det ser ut i många av våra skogar. Men visst kan det se väldigt olika ut. Beroende på förutsättningarna, vilka plantor som använts, jordmån och skötsel, kan contortan bli allt från succé till fiasko. SCA har lång erfarenhet av contorta, allt sedan de första provodlingarna på 60-talet. I dag har SCA cirka hektar contorta på sina marker, vilket är halva den svenska arealen av trädslaget och motsvarar en virkesvolym på omkring 100 miljoner kubikmeter vid slutavverkningen. Vi har omfattande kunskaper om hur vi får ut bästa möjliga värde av contortan. Med den kunskap vi har i dag finns ingen anledning att avstå från att plantera contorta på rätt marker om man vill öka virkesproduktionen, säger Magnus Andersson. Slutsatserna efter drygt 40 års odlande är att en större 4

5 andel plantor överlever de första känsliga åren jämfört med svenska barrträd, att contortan ska planteras tätare och gallras tidigare och lite försiktigare. Bästa bestånden gallras Redan i dagsläget gallras närmare kubikmeter contorta per år, bara på SCAs marker. Men vi gallrar inte all contorta, endast de bestånd som utvecklats bäst och som har raka stammar av bra kvalitet. I kvistiga, glesa och instabila bestånd av låg kvalitet är det bättre att avstå från att gallra, menar Magnus Andersson. Mikael Leek, maskinförare vid Uno Andersson Skogsmaskiner, har blivit något av en expert på gallring av contortabestånd. Det gäller att vara skärpt hela tiden. Sikten kan vara ett problem och det kan också vara svårt att bedöma uttaget när det är en låg medelstam. Det är lätt att man tar för mycket, säger han. Vid en förstagallring gallras ungefär 30 procent av virkesvolymen bort. Dimensionerna är klena och blir massaved. Vid andragallring och slutavverkning blir contortan även intressant som sågtimmer. Gallringen är skonsam. Med hjälp av GPS gör Mikael Leek raka stickvägar med meters mellanrum. Sedan kör han ett slingerspår mellan stickvägarna och lägger ut virket till närmaste stickväg. Vi tar ut krokiga träd och de med sämre kvalitet och lämnar de bästa exemplaren, förklarar han. Varför växer contorta så mycket bättre än svensk tall? Contorta producerar cirka 40 procent mer stamvolym än tall på jämförbara marker. Det beror bland annat på att den är effektivare på att ta upp och nyttja kvävet från marken och att den har en stor barryta som fångar upp mycket ljus. Var ska man plantera contorta? Contorta har ett litet rotsystem i förhållande till kronan, vilket gör den känslig för finkornig och fuktig jord. Den trivs bäst på grovkornig, väldränerad mineraljord. Den är något känsligare än tallen för vind- och snöskador. Hur härdig är den mot sjukdomar? Generellt tål contortan svampsjukdomar bättre än svensk tall. Den har bra motståndskraft mot törskatesvamp och knäckesjuka som drabbar tall. Dessutom är den mindre drabbad av älgskador. När ska man gallra? SCAs riktlinjer säger att den första gallringen bör göras när contortan når en övre höjd på meter och att den bör följas av en andra gallring inom 8-10 år, före 18 meters höjd. Slutavverkningen kommer troligen också att göras tidigare jämfört med svensk tall, vid cirka 60 års ålder. Vad händer om man inte gallrar? Contorta tål att växa ganska tätt och klarar sig rätt bra under lång tid även utan gallring. Beståndet blir dock mindre flexibelt och kräver en tidigare slutavverkning. Lärt av misstag Problemen med älgskador på tallungskog gör att många skogsägare föredrar contorta. Carl-Ivar Larsson i Lit är en av dessa. Jag är contortafrälst. Tyvärr har vi dåliga erfarenheter av tallföryngring, medan contorta klarar sig betydligt bättre. Senast i fjol planterade vi contorta på marker där vi tidigare kanske hade valt tall, säger han. Många minns fortfarande de mindre lyckade contortaplanteringarna under 70-talet, som oftast berodde på en kombination av dåliga plantodlingssystem och felaktiga jordar. Rune Wiklund, skogsägare i Bräcke, har både sett dåliga och bra bestånd av contorta. Vi har lärt oss av misstagen. Contortan blev en lösning för att fylla en virkessvacka som jag tror aldrig kom. På 70-talet planterade vi på rena granmarker med känt resultat. Men på rätt marker och med rätt plantor är det ju ett trädslag med en otrolig tillväxt, säger han. Thomas Ekenberg Foto: Tommy Andersson 5

6 48 miljoner investeras vid Ortviken SCA har beslutat att investera i en ny emballeringslinje vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen är på 48 miljoner och den nya linjen beräknas tas i drift hösten Det här är ett mycket glädjande beslut och det är också nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa att vi får ut nuvarande och framtida produktion utan att begränsa pappersmaskinerna, säger Katarina Kolar, produktionschef för pappersbruket. Rekordmyrstack på SCA-mark Sveriges och Skandinaviens största myrstack finns på SCA-mark i Lillsaivis i Norrbotten. Det visar den myrstackstävling som ATL, Lantbrukets affärstidning, utlyste tidigare i år. Rekordstacken är byggd av nordskogsmyror och mäter 279 centimeter som högst. Stacken kan vara uppåt 250 år gammal och innehålla så mycket som myror. Miljöpris till Ortviken SCA Ortviken har fått ett av pappersindustrins mest prestigefyllda pris, PPIs utmärkelse Årets miljöstrategi för massa- och pappersbruk. Ortviken fick mycket beröm för långsiktigheten i miljöarbetet. Redan 1995 infördes totalt klorfri massa i produktionen. SCA var också först i Europa med att redan år 2000 erbjuda FSC-certifierat tryckpapper. Dessutom använder bruket en mycket låg andel fossila bränslen och har en effektiv energiåtervinning där överskottet levereras som fjärrvärme till Sundsvalls kommun. Ge bort fågelsång i jul? Nu finns en unik fågelbok med ljud! Man slipper försöka uttyda kryptiska beskrivningar av fågelns läte och kan i stället lyssna på dem. Med i boken finns nämligen en ljudmodul som gör det möjligt att höra fågeln samtidigt som man läser om den och ser på de vackra bilderna. 150 arter presenteras i boken som heter Fågelsång och ges ut av Bokförlaget Max Ström. Framgång för PowerPot Fältförsöken visar positiva resultat för SCAs nya, mindre planta Power Pot. Till sommaren kommer de första plantorna att finnas till försäljning. Foto: Per-Anders Sjöquist PowerPot gör både odling, transport och plantering billigare eftersom det får plats nästan dubbelt så många plantor per låda jämfört med SCAs normalstora plantor, s k JackPot-plantor. I fjol satte SCA en halv miljon plantor av den nya sorten och i år har man satt lika många till. Plantorna följs noga och för att kunna jämföra med JackPot planteras även såna plantor på varje objekt. Det ser väldigt bra ut, säger Jörgen Andersson, chef för SCA NorrPlant. När det gäller tall och contorta har PowerPot lika hög överlevnad som JackPot. För gran är det ännu för tidigt att säga något säkert om resultaten, men det ser lovande ut även där. Inför kommande säsong odlar SCA sex miljoner PowerPot-plantor, varav merparten är tall och contorta. Vi kommer att sätta en stor del av plantorna på egen mark, men vi kommer också att sälja en del till andra företag och till privata skogsägare som är intresserade av att prova den nya plantan, säger Jörgen Andersson. 6

7 PLUS Förvaltning ger dig kontroll och trygghet Jill Nordin, SCA Skog, och Stefan Mattsson Handelsbanken, samarbetar kring PLUS Förvaltning. PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Det I somras lanserade SCA tjänsten PLUS Förvaltning, som innebär att skogsägare kan få hjälp räcker med ett par möten per år, där man går igenom att både planera och genomföra skötseln på sin året som varit och planerar nästa år både skogligt och fastighet utifrån de mål han eller hon har. För att ekonomiskt. kunna erbjuda ett starkt stöd i de ekonomiska Skogsägaren behöver inte lägga ner så mycket tid, frågorna har SCA ett nära samarbete med Handelsbanken. men har full kontroll över sin fastighet och kan känna Om man ska få ut maximalt värde av sin sig trygg i att skogen sköts på det sätt han eller hon vill, skog är det lika viktigt att ha koll på ekonomin säger Jill Nordin som är virkesköpare vid SCAs skogsförvaltning i Medelpad. antal personer inom SCA och Handelsbanken > som att sköta skogen bra, betonar Jill. Vi är ett som samarbetar lokalt för att kunna erbjuda en helhetslösning. 7

8 > Jill Nordin, SCA Skog, och Stefan Mattsson, Handelsbanken, svarar på några viktiga frågor om PLUS Förvaltning: Hur går det till när en skogsägare vill teckna ett avtal om PLUS Förvaltning? Vi börjar alltid med en grundlig genomgång av vad skogsägaren vill med sin fastighet både skogligt och ekonomiskt. Målen kan vara väldigt skiftande. Någon kanske vill förbereda inför ett generationsskifte medan en annan vill använda intäkter från skogen för att gå ner i arbetstid eller göra en större investering. Kanske vill man också öka naturvärdena på sin fastighet eller lämna något område orört till nästa generation, säger Jill och fortsätter: De mål som sätts upp är givetvis även beroende av fastighetens förutsättningar. Om det inte redan finns en skogsbruksplan så tar vi fram en sådan för att få kontroll på den skogliga situationen. De ekonomiska förutsättningarna analyseras tillsammans med Handelsbanken, med en genomgång av den senaste deklarationen och en översyn av läget på skogskonton o s v. Vad är nästa steg? Utifrån förutsättningarna och de mål som skogsägaren satt upp föreslår vi en långsiktsplan, där vi konkret anger hur mycket som ska röjas, gallras och slutavverkas o s v de kommande åren, säger Jill. I planen anges också eventuella vägbyggen, hur virkesförrådet kommer att utvecklas och mycket annat. Eftersom planen sträcker sig över flera år kan den självklart behöva ändras ifall skogsägaren till exempel får en ny livssituation eller nya önskemål. Hur mycket tid måste skogsägaren lägga ned på att planera skogsskötseln? När långsiktsplanen är klar räcker det med ett möte per år, för den som vill det. Då går vi igenom vad som gjorts på fastigheten under året och bestämmer vilka åtgärder som ska göras nästa år. Vi har också med oss ett förslag till årsbudget som skogsägaren får ta ställning till, säger Jill. SCA sköter sedan avverkningar, vägbyggen, kontakter med myndigheter och annat praktiskt som vi kommit överens om. Den som vill kan också få hjälp med extra tjänster som t ex vindkrafts frågor, jaktfrågor eller FSC-certifiering av sitt skogsbruk. Men skogsägaren väljer själv hur mycket eller lite han eller hon vill ha hjälp med, betonar Jill. Den som själv vill vara aktiv och kanske röja eller plantera kan naturligtvis göra det. Meningen med PLUS Förvaltning är inte att skogsägaren ska vara avfjärmad från sin fastighet på något sätt, utan meningen är att man inte ska behöva lägga ner så mycket tid men ändå ha full kontroll. Det ska helt enkelt vara ett lätt sätt att uppnå de mål man har med sin fastighet. Hur går det till när man bestämmer vilka åtgärder som ska göras? Vi har de skogliga expertkunskaperna och kan säga när det är optimalt att exempelvis gallra eller slut avverka, men alla åtgärder görs utifrån skogsägarens behov och önskemål. Om skogsägaren till exempel har en fin avverknings mogen tallskog, men inte vill plocka ut pengar nu utan vänta några år, kan vi föreslå att han eller hon avvaktar med avverkningen eftersom tallskogen inte tar skada av det, säger Jill och fortsätter: Hade det däremot varit fråga om en gammal granskog som försämras år för år på grund av röta, skulle vi ha varit noga med att förklara detta, föreslå en snabb avverkning och sedan lösa de ekonomiska bitarna med exempelvis en betalplan. Men oavsett vad vi råder är det alltid skogsägarens beslut. 8

9 Jill Nordin, SCA Skog Stefan Mattsson, Handelsbanken Vilka har visat intresse för PLUS Förvaltning? Det har varit väldigt varierande, men vi har bland annat märkt intresse från dem som är många delägare i en fastig het. Då blir det ofta krångligt att sköta sin skog och PLUS Förvaltning är ett sätt att göra det enklare. Sedan är det de som ärvt sin fastighet och har ambitionen att sköta skogen aktivt, men inte känner att de har kunskap eller tid nog för att göra det själv. Jag har också pratat med en del utbor som bor långt från sin fastighet och som tycker att det skulle kännas tryggt att ha någon på orten som ser till att skogen sköts på bästa sätt, säger Jill och avslutar: De flesta som är intresserade känner att det är skönt att slippa det dåliga samvetet för att röjningar och annat släpar efter. En annan stor fördel är att skogsbruket blir mer lönsamt. Skogen mår bättre och växer bättre när den sköts aktivt och om man dessutom sköter de ekonomiska delarna på bästa sätt finns det mycket pengar att tjäna. Vad är Handelsbankens roll i PLUS Förvaltning? De som är intresserade får en kontaktperson på sitt lokala bankkontor som har kompetens för att kunna hjälpa skogsägare på bästa sätt. Tillsammans ser vi över den ekonomiska delen av PLUS Förvaltning och håller kontakt med SCAs representant för att samordna ekonomin med skogsbruket. Skogsförvaltning och ekonomisk förvaltning bör gå hand i hand, annars slänger man tyvärr bort en stor del av förtjänsten, säger Stefan Mattsson och fortsätter: Vi har många tjänster som är speciellt anpassade för skogsägare och lantbrukare, bland annat Business Card Skog och lantbruk som enkelt håller isär kundens privatekonomi från näringsverksamheten. Ett annat sätt att förenkla ekonomin är att använda vår e-bokföring, som innebär att summorna hamnar på rätt konto redan när du betalar fakturorna. Hur mycket tid behöver skogsägaren lägga ned på de ekonomiska delarna? Vi behöver ses inför varje årsskifte för att göra en genomgång av ekonomin. I övrigt är det mycket upp till skogsägaren att välja vad han eller hon vill göra själv och vad vi ska hjälpa till med, säger Stefan. Vi kan erbjuda hjälp med allt från deklarationer till avancerad skatterådgivning via våra samarbetspartners. Kerstin Olofsson Foto: Olle Melkerhed 9

10 Hantverkstradition och hög maximerar virkets värde Tack vare röntgen kan vi få ut högsta möjliga värde ur vår fina fururåvara, säger Dan Olofsson, processoptimerare vid Munksunds sågverk. Levererar du timmer till SCAs sågverk i Munksund? I så fall får dina tallstockar genomgå en avancerad röntgenundersökning innan man bestämmer om de ska bli virke till en panel, ett golv eller kanske ett fönster. Med röntgentekniken kan vi få ut det allra bästa ur varje enskild stock. Har den till exempel en hög andel kärnved är den perfekt för fönstertillverkning, säger Dan Olofsson, processoptimerare vid Munksunds sågverk. Innan stockarna tas in i själva såghuset passerar de ett rött litet hus. Det ser inte så speciellt ut, men där inne sker avancerade mätningar och analyser som har stor betydelse för hur väl Munksund lyckas utnyttja sin fina fururåvara. Titta in i stocken Vid de flesta sågverk sorteras stockarna enbart med hjälp av 3D-mätning, där man kan se stockens yttre egenskaper som längd, diameter och bulighet. Vid Munksund är 3D mät ningen fortfarande en viktig del i sorteringsprocessen, men sedan 2007 har man kompletterat den med röntgenteknik. På så sätt kan vi se stockens inre egenskaper och det har vi väldigt stor nytta av, säger Dan. 10

11 teknologi Med hjälp av röntgen kan Munksunds sågverk kika inuti stocken. Stockens densitet, andel kärnved och kvistfri ved är några egenskaper som går att se. Foto: SP Trätek Kikar man inuti stocken kan man bland annat se hur mycket kvistfri ved man har i en stock och sortera fram stockar som passar bra till produkter med fingerskarvning, exempelvis ämnen för fönster. Med röntgen kan man även se vilken densitet stocken har och på så sätt avgöra hållfastheten. Har stocken hög hållfasthet kan den till exempel passa bra som limträ och då sågas den för att bli just det. Hållbara fönster Röntgentekniken är till stor nytta för Munksunds nya fönsterkomponentfabrik som invigdes i våras och ställer mycket höga krav på sin råvara. Här i norr har vi perfekt virke för fönstertillverkning. Furan är tätvuxen och har hög andel kärnved vilket gör att virket står emot väder och vind väldigt bra. Däremot kan kvistandelen vara något för hög. Skulle man inte röntga stockarna skulle spillet för att tillverka varje enskilt fönster bli för högt, med dålig lönsamhet som följd, förklarar Dan. För att kunna sortera rätt är det också viktigt att se hur stor del kärnved stockarna innehåller. I kärnveden finns nämligen ämnen som fungerar som en slags naturlig impregnering och gör att virket klarar sig länge utan att drabbas av röta. De stockar som har högst andel kärnved väljs ut och sågas sedan på ett speciellt sätt. När det är dags att sätta ihop fönstren vänds kärnveden utåt, så att det är den delen som möter regn, snö och blåst. Det här är sådan kunskap som skickliga hantverkare hade förr i tiden. De kunde göra fönster som höll i generationer. Vi har återupplivat den gamla kunskapen och använder den i kombination med den allra modernaste tekniken, förklarar Dan. Högsta värdet Det krävs avancerade analyser av all information som samlas in vid 3Dmätningen och röntgenscanningen, men det går ändå blixtsnabbt när stockens framtid avgörs. Allt sköts automatiskt av kameror och datorer, som skickar stockarna vidare för att sågas till rätt produkt. Att vi vet så mycket om vår råvara gör att vi kan använda den på allra bästa sätt. Vi kan få ut det högsta möjliga värdet ur varje stock, säger Dan. Kerstin Olofsson Foto: Per Pettersson Dolda älgskador blir synliga I framtiden kan röntgen kanske också användas för att sortera ut stockar som har dolda älgbetesskador. Vid Träcentrum Norr pågår nu forskning för det. Om en älg betar toppen av en ungtall händer det ofta att skadan läks på ytan när trädet blir äldre, vilket gör att stockarna passerar utan anmärkning vid sorteringen på sågverket. Men när stockarna sedan sågas visar det sig ofta att virket är skadat och inte går att använda till annat än massaved. Det vore därför väldigt bra om det går att upptäcka toppbrotten med röntgen så att vi kan sortera bort de skadade stockarna direkt i stället för att ödsla resurser på att såga upp dem, förklarar Dan Olofsson. Toppbrott orsakar tvära krökar i kärnveden och avslöjas med hjälp av industriell röntgenteknik. Man kan enkelt urskilja kärnveden från splintveden. Kärnveden är den ljusare delen i bilden av stocken. Foto: SP Trätek Fotnot: Röntgentekniken är enbart till för att optimera Munksunds virkesanvändning och påverkar inte betalningen till skogsägare som levererar virke till sågverket. Den virkesmätning som ligger till grund för ersättningen till skogsägare görs, liksom vid övriga sågverk, av en oberoende förening. 11

12 Låt din jaktkompis visa De flesta hundar får med åren problem med sina tänder. Det handlar om till exempel tandsten, tandlossning, tandfrakturer och karies. Eftersom hunden sällan visar tydligt att den besväras av sina tänder är problemen lätta att missa. Mitt råd är att kolla hundens tänder varje år, från fem års ålder, säger Maria Lundvall, veterinär. För fyra år sedan köpte Maria och hennes man, Anders Lundvall, Östersunds Djursjukhus AB. Efter övertagandet har företaget vuxit kraftigt och har nu 25 anställda. Själv jobbar Maria framför allt med djurtandvård och hon har många goda råd att ge. Hon påpekar att tandproblem på hundar kan vara svåra att upptäcka. De visar det sällan tydligt, utan i stället kan hunden bli trött och inaktiv. Den kan också bli tjurig och verka deprimerad, ibland till och med aggressiv. Det är först när man har hunden sövd och kan undersöka tänderna ordentligt och röntga som källan till problemen blir tydliga. Enligt min erfarenhet bör man kolla sin hunds tänder årligen från att den blir fem år. Inga genvägar Hur ska jag då sköta hundens mun? Det finns inga genvägar. Det enda som ger märkbart resultat på tandhälsan är regelbunden tandborstning. Tandkräm är inte nödvändigt. Man börjar försiktigt och gnuggar framtänderna några sekunder, ökar på tiden successivt och gnuggar bakåt i munnen. Man behöver bara borsta utsidan av tänderna. Insidan är sällan något problem, eftersom tungan och rikligt med saliv håller tandste nen borta där. Man kan antingen använda en liten mjuk barntandborste eller så kan man använda en specialgjord fingertuta av mikrofiberduk, som tvättas och återanvänds. "Det enda som ger märkbart resultat på tandhälsan är regelbunden tandborstning." Daglig motion Maria passar också på att påminna om en annan del som är viktig för våra husdjur motion. Det gäller i synnerhet hundar som används vid jakt. Jakthunden bör ha en god grundkondition som upprätthålls hela året genom daglig motion. Det är med hundar precis som med oss människor; om vi ska kunna prestera på topp så måste kroppen och psyket vara anpassade för det. Enda sättet att nå det målet är att träna fysiskt och mentalt, säger Maria. Hon påpekar att det är viktigt att hunden är van vid att lyda de kommandon som gäller under jakten och att den känner sig trygg i sin flocktillhörighet. Det jag menar kan sammanfattas med ett enda ord: ledarskap. Det är viktigt att ledarskapet och gemenskapen med hunden praktiseras varje dag och inte bara under några dagar före jakten. Timmerleveranser med tåg till Bollsta Fram till jul pågår ett försök med att leverera timmer med järnväg till Bollsta sågverk. Foto: Per-Anders Sjöquist Under hösten har SCA Skog provat att leverera sågtimmer till Bollsta sågverk med järnväg. Det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster med det här upplägget, säger Kurt-Arne Öh, tågtransportledare på SCAs Virkesavdelning. Varje tåg är lastat med m 3 fub timmer som kommer från virkesterminalerna i Bensjön eller Östavall. Hittills har vi tagit emot sju tåg och det mesta har fungerat bra, förklarar Kurt-Arne, som ser 12

13 tänderna En bra veterinärvårdsförsäkring som inkluderar rehabilitering och tandbehandlingar bör alla hundägare ha, anser Maria och Asta håller med. Akut hjälp i skogen Det händer att djursjukhuset får ta hand om hundar som skadats under jakten. Det kan handla om allt från bitskador från andra jakthundar, stång- och sparkskador från viltet, skador på leder och skelett på grund av fallolyckor, tandfrakturer, trafikskador och någon enstaka gång skottskador. Ofta kan ägaren ge hjälp till en skadad hund redan i skogen. ABC gäller även för hunden. Kolla andning det går att ge mun- mot munmetoden även till hundar. Yttre blödning stoppas med tryckbandage och chock förebyggs med värme och lugn, säger Maria. Packa ner bandage Bra att ha med sig ute i fält är tryckbandage med elastisk linda, så kallad vetrap, hundsko för fotskador, vätskeersättning, alternativt buljong som blandas ut i vatten, att ge om hunden börjar sloka och inte dricker självmant. Det kan ges med sportflaska under förutsättning att hunden är helt vaken och medveten. Ta också med telefonnummer till närmaste djursjukhus! Det kan också vara en god idé att teckna en försäkring för sin jaktkamrat. Definitivt! En bra veterinärvårdsförsäkring som även inkluderar ersättning för rehabilitering och tandbehandlingar ska man absolut ha. Text & foto: Sidney Jämthagen, Rime design & media Almanackan 2010 flera fördelar med tågtransporterna. Exempelvis minskar de tunga transporterna på vägarna. Ett tåg motsvarar ju 24 timmerbilar. Dessutom får vi ett flexiblare flöde och kan snabbt flytta om virke ifall det uppstår en brist. Tågleveranserna till Bollsta ska pågå fram till jul, sedan ska projektet utvärderas. Blir det permanenta körningar så kanske man bygger om spåret till ett fullängdsspår på 650 meter. Då kan vi leverera m 3 timmer per tåg, säger Kurt-Arne. Misan Lindqvist januari Skid-SM i Piteå. Som sponsor av tävlingen kommer SCA att finnas på plats på tävlingsområdet. Välkommen att besöka oss! 25 januari SCA, Handelsbanken och LRF Konsult bjuder in till information om skatte- och kapitalmarknadsfrågor på Folkets Hus i Östersund. 13

14 Mats tog emot utmärkelsen och prissumman på kronor vid SMF Skogsentreprenörernas årsstämma i Sundsvall i början av no vember. Det kändes riktigt roligt! Jag har väldigt duktiga anställda och vi har ett mycket bra samarbete. Mats Mörk ser ljust på framtiden SCAs skogsentreprenör Mats Mörk i Kalix har utsetts till Årets unga skogsföretagare. Jag började sälja ved till grannarna med trehjulingen när jag var liten, och sedan dess har maskinerna bara blivit större, säger han. Skogs- och maskinintresserad Mats är 34 år och har haft sitt företag Mörks Skogsmaskiner AB i tolv år. Jag har varit skogs- och maskinintresserad i hela mitt liv. I dag har jag 14 anställda, inklusive mig själv och min sambo. Vi jobbar över större delen av Norrbotten och huvuddelen av våra volymer kommer från uppdragen åt SCA, säger Mats och fortsätter: Vi kör ungefär på SCAmark och privata marker. Det är roligt att få träffa många markägare och göra dem nöjda så att de vill att vi kommer tillbaka. Prissumman ska investeras i familjen som består av sambo och två barn på nio och elva år. De har fått offra en hel del när jag arbetat så mycket. Så det lär nog bli en del fina julklappar i år! Misan Lindqvist Var femte julgran stulen? Ungefär 20 procent av julgranarna som står i de svenska hemmen kan vara stulna, enligt en undersökning som Skogs Sverige har gjort. Det innebär att det stjäls ca granar inför varje jul. Om man räknar med att en försäljare skulle få t ex 200 kronor per gran blir det totala inkomstbort fallet för Sveriges gransäljare 120 miljoner kronor. Hur mycket skogsägarna förlorar på att granbestånden förlorar i produktion finns det dock inga siffror på än. I undersökningen frågade man också vilken typ av julgran som sven skarna föredrar: 55 procent föredrar den gamla hederliga svenska granen. 19 procent säger sig ha plastgran. Var tionde svarar att de inte har någon julgran. Ny virkesköpare i Örnsköldsvik Patrik Hansson har börjat som ny virkesköpare i Själevad, Nätra och Arnäs, med placering vid kontoret i Örnsköldsvik. Patrik har tidigare arbetat med att planera avverkningar åt SCA. Familjen består av fru, två barn och två jämthundar. Ledig tid ägnar han gärna åt älgjakt, fiske samt åt att bygga flugspön. 14

15 Här har alla träd över 18 cm i brösthöjd tagits ut i en dimensionsavverkning. Foto: Christer Karlsson, SLU. Hyggesfritt skogsbruk har både för- och nackdelar men är inte olagligt I ett uppmärksammat fall har en skogsägare i Västerbotten i domstol upprepade gånger nekats att tillämpa en form av hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet. Skogsägaren och andra debattörer hävdar att myndigheterna vill tvinga honom att kalhugga. Kalhyggesfritt skogsbruk är dock i högsta grad lagligt och myndig heterna tvingar ingen att kalavverka sin skog. Det hyggesfria skogsbruket anses av sina förespråkare ge både bättre lönsamhet och bättre naturhänsyn än trakthyggesbruket. Tvivlarna me nar att den långa period av hyggesfritt skogsbruk som lämnade Sveriges skogar sönderhuggna och lågproduktiva är bevis nog för metodens brister. Sveriges Lantbruksuniversitet har under många år undersökt effekterna av hyggesfria skötselmetoder. Sammanfattningsvis visar forskningen att hyggesfritt skogsbruk i vissa typer av bestånd, på vissa sorters mark, kan vara bra alternativ till trakthyggesbruk, men att slutavverkning i kombination med anläggning av ny skog på den alldeles övervägande delen av skogsmarken ger det bästa resultatet, både vad det gäller virkesproduktion och ekonomi, förklarar SCAs skogsvårdschef, Pelle Gemmel. Det är också så vi på SCA använder oss av dessa metoder. Hyggesfritt skogsbruk är inte ett ekonomiskt sätt att producera virke. Vi använder dessa metoder för att sköta en mindre andel av våra marker där vi bedömer att slutavverkning är olämpligt. Det kan gälla bestånd i besvärliga > 15

16 > föryngringslägen eller bestånd som vi av naturvårdsskäl vill sköta med andra huvudmål än virkesproduk tion. Sedan är det naturligtvis upp till varje skogsägare att besluta vilka metoder hon/han vill använda i brukandet av sin skog så länge verksamheten är inom lagens råmärken. Alla har inte samma mål som SCA. Flera metoder I diskussionen kring olika avverkningsformer tycks det ibland som att hyggesfritt skogsbruk är en enhetlig metod. Det finns dock flera sätt att avverka äldre skog utan att ta upp hyggen. Blädning Den så kallade dimensionshuggning som i våg efter våg gick genom de svenska skogarna i jakt på sågtimmer under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, kan sägas vara en variant av huggningsformen blädning. I en blädad skog växer stora och små träd, unga och gamla träd sida vid sida. Med jämna mellanrum skördas de grövsta träden. De klena får stå kvar och växa till sig. Skogen behålls på detta sätt alltid skiktad och varierad. En förutsättning för att blädning ska kunna fungera är att ståndorten är lämplig för trädslag där små träd kan växa upp under stora träd, t ex gran och bok. En annan förutsättning är att bestånden har tillräcklig täthet/barrmassa efter huggning. Vill man behålla en produktion i närheten av den i kalhyggesbruk så bör volymen aldrig understiga ca 150 kubikmeter/hektar. Bestånd av pionjärträd som tall lämpar sig sämre för blädning, då tallplantor har svårt att etablera sig i skuggan av större träd. 16 Skogsvårdslagen Ingen av dessa avverkningsformer är förbjuden enligt skogsvårdslagen. Det lagen säger är att man inte får avverka så att tillväxten i det kvar varande beståndet blir väsentligt lägre än markens produktionsförmåga. Lagen och myndigheterna tvingar således ingen skogsägare att slutavverka. Man får dock inte lämna skogen i ett sådant skick att den framtida tillväxten äventyras. Denna lagstiftning är till för att hindra ett kortsiktigt exploaterande skogsbruk som går ut på att skörda de mest värdefulla träden och sedan lämna det kvar varande beståndet vind för våg. Rolf Edström Gallring i äldre bestånd Genom att gallra i äldre skog kan man senarelägga slutavverkningen något eller några årtionden. Liksom vid gallring i yngre skog koncentreras tillväxten till de bästa träden, som ökar i värde. Om skogen har hög kvalitet och är tillräckligt stormsäker kan det vara ett lönsamt alternativ till att föryngringsavverka. För att gallring i äldre skog ska vara klokt ur ett ekonomiskt perspektiv bör markägaren besluta sig för att slutavverkningen verkligen ska ligga något eller några årtionden framåt i tiden. Om man väljer att göra en slutavverkning för tätt inpå gallringen blir det ekonomiska resultatet av de båda åtgärderna onödigt lågt. Beståndet har då inte hunnit få någon större värdeutveckling, men man har fått en onödigt dyr avverkning. Gallring i äldre skog ger även ökad risk för stormskador och skador av granbarkborre.

17 Naturkultur Naturkultur är en skötselstrategi som bygger på tanken att skogsägaren ska kunna maximera det ekonomiska nuvärdet för enskilda träd och trädgrupper. Träden avverkas när de ger en alltför låg ränta på sitt eget värde. Det kan vara fullvuxna träd vars tillväxt avtagit, träd som växer dåligt på grund av trängsel eller träd som är skadade. Precis som vid blädning görs mindre avverkningar av träd eller trädgrupper vid upp repade tillfällen. Det betyder att skogen aldrig kalavverkas. Det här ger en skog där olika stora träd växer nära varandra. I luckor där det saknas naturlig föryngring planteras ny skog. I naturkulturkonceptet planteras insektsskyddade plantor direkt i humusen. Metoden har diskuterats flitigt, är inte långsiktigt ut värderad och har många kritiker bland skogsskötselforskarna. Max 2 trädlängder Luckhuggning Vid luckhuggning avverkas skogen i små luckor eller korridorer. Kalytorna bör inte vara större än två trädlängder. Då får man en bra täckning med frö från kringstående skog. Även mindre träd som redan finns i beståndet kan lämnas för att bidra till den nya skogen. Metoden kan vara ett sätt att föryngra på fuktig och frostlänt mark där man befarar stora problem vid sedvanlig markberedning och plantering. Återväxt i hyggesfritt skogsbruk förutsätter skuggtåliga trädslag. Här kommer gran under de kvarlämnade tallarna. Tallplantor klarar inte en skuggig tillvaro. Foto: Christer Karlsson, SLU. 17

18 T e k n i k f ö r f r a m t i d e n Aggregat för flerträdshantering ger en rationell hantering av småträd. Foto: Per-Anders Sjöquist Högre produktion med flerträdshantering Studier som Skogforsk gjort visar att aggregat för flerträdshantering kan öka produktionen med mellan 10 och 20 procent, beroende på hur bestånden ser ut. Här finns en stor potential till produktivitetsökning. Inom SCA Skog finns idag flerträdsaggregat monterade på åtta gallringsskördare, säger Magnus Bergman, chef för stab teknik- och verksamhetsutveckling vid SCA Skog. Med ett högljutt surr kapar skördaren av trädet vid roten. Men i stället för att kvista och lägga ner trädet håller skördaren stammen upprätt i ett speciellt aggregat medan den tar nästa träd. Sedan kvistas de båda träden samtidigt. Johnny Dahlqvist, ägare till familjeföretaget Johnny Dahlqvist Skog AB i Östavall, är en av de entreprenörer som har valt att komplettera det befintliga aggregatet med ett flerträdsaggregat och han är mycket nöjd. Aggregatet för flerträdshantering sätts ovanpå standardaggregatet 350 på vår Valmet och det är inte i vägen. Det används helt enkelt när det passar i avverkningsarbetet och det fungerar som bäst i klena gallringar. Vi sparar tid och tid är ju pengar. Billig investering För SCA är flerträdshanteringen mycket intressant. Det ger en mer rationell hantering av småträd och vi vet att i de allra flesta bestånd finns träd som går att flerträdshantera. En annan fördel är att det är en rätt billig investering. Jag tror att alla gallringslag kommer att ha den här typen av aggregat inom några år, säger Magnus Bergman. Han skulle gärna se att det fanns liknande aggregat även för slutavverkningsskördare. Eftersom vi har en stor diameterspridning i våra skogar vore det bra att kunna flerträdshantera små träd även vid slutavverkningar. Det skulle öka produktiviteten ännu mer. Misan Lindqvist Stort intresse för treradig harv Att använda en treradig harv vid markberedning, i stället för en vanlig tvåradig, ökar produktionen med minst 25 procent. Samtidigt blir kvaliteten lika bra. Det visar ett projekt där SCA har deltagit. Projektet, som genomförts tillsammans med entreprenören Wintax AB i Lycksele, tillverkaren Bracke Forest samt Sveaskog, började barmarkssäsongen Då var det en fyraradig harv som testades. Försöken med den fortsatte i år, men under säsongen övergick man till en treradig harv. Resultaten av den fyraradiga harven var goda, men det visade sig att det behövs en ännu robustare konstruktion för att harven ska hålla i längden. Det är något som tillverkaren ser över, säger Mats-Åke Lantz, skogsvårdsspecialist vid SCA Skog. Erfarenheterna av den treradiga harven som man övergick till är mycket goda, både när det gäller produktion, kvalitet och hur den är att köra. Intresset för den treradiga harven är stort hos flera entreprenörer inför kommande säsong. Vårt intresse för den fyraradiga kvarstår eftersom den ger en ännu högre produktion, förutsatt att tillverkaren får till konstruktionen. Jag är övertygad om att det kommer att finnas både två-, tre- och fyraradiga harvar på marknaden framöver, säger Mats-Åke Lantz. Foto: Mats-Åke Lantz 18

19 Även liten skog är guld värd Att den skog som ingår i Gunilla Forslunds fastighet kunde innebära en inkomstkälla kom som en glad överraskning. Det var själva huset hon ville åt, men på köpet fick hon även ett 50 hektar stort skogsskifte. Jag förstod inte vad folk menade när de sa du har ju skogen, säger hon. 19

20 Jag lämnar gärna över allt som har med ekonomin att göra till experter. Till det faluröda huset med blåa knutar sprang Gunilla Forslund nästan varje dag under hela sin uppväxt. Här bodde hennes pappas morbror och här hjälpte hon till, med allt som behövde göras på den lilla gården. Jag har alltid tyckt om den här gården och bestämde mig tidigt att jag ville bo här som vuxen, säger hon. Hundar och barn För snart tio år sedan kunde hennes dröm infrias. Nu bor Gunilla med man och barn och två glada hundar i det röda huset i Dorotea. Till fastigheten hör också lagård, bryggstuga, loge och några uthus. Huset var knappt beboeligt, utan alla sanitära möjligheter, när vi flyttade in, minns hon. Inte mycket hade gjorts sedan det byggdes Det var lika kallt i trapphuset som utomhus. Vi har rivit, borrat och renoverat och det är inte färdigt än. Över kaffe och smörgåsar i det trivsamma köket berättar Gunilla om allt arbete som lagts ner på fam ilj ens hus. Och om alla pengar som det har kostat. Vi har lyckats betala allt ur egen ficka, genom att pussla och snåla med våra löner, säger hon. Då säger det sig själv att det tar lång tid att bli klar. Mer än vindsus När Gunilla övertog gården ingick även ett mindre skogsskifte på omkring 50 hektar, varav hälften hade avverkats under 80-talet. Men att detta kunde innebära något mer än vindsus i grantopparna hade hon inte en aning om. Ändå hade morbrodern alltid arbetat i skogen. Där hämtade han sin ved och där högg han ner ett eller annat träd som han körde hem till gården och sågade till plank. På gårdsplanen står fortfarande en uråldrig Bolinder Munktell med timmergrip och påminner om morbroderns slit med sågtimret. Bakom ett uthus ligger även några bortglömda timmerslädar, från tiden då det fanns en häst i spiltan. Men morbror var sparsam, konstaterar Gunilla. Han ville inte att det skulle avverkas några träd i onödan. Och det är väl en inställning som jag fått med mig. Tid för avverkning Det var först när SCA häromåret hade köpt en avverkning på grannfastigheten och tog kontakt med Gunilla som hon hittade en gammal skogsbruksplan bland morbroderns kvarlämnade papper. Planen var från tidigt 70-tal, med uppgift om att omkring 20 hektar skulle slutavverkas Men 30 år senare hade ännu inga träd sågats ner. SCAs virkesköpare Simon Näsström gick då igenom alla handlingar och kartor. Han letade även upp rågångar i terrängen och kunde konstatera att det var hög tid att skogen avverkades. Vi kände varandra sedan tidigare och det var jätteskönt att ha Simon att fråga om råd, säger Gunilla. Gunilla Forslund och hennes man har rivit, borrat och renoverat i det hus där en gång hennes pappas morbror bodde. 20

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Exempel på kontinuerligt skogsbruk

Exempel på kontinuerligt skogsbruk Exempel på kontinuerligt skogsbruk Här står Harald Holmberg i den skog som han själv var med att gallra för 40 år sedan. Dags att gallra bort mogna granar igen. Här står Harald Holmberg i en skog som han

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21 Debatt VK Text till bilagt foto 690 kb. Hyggesfritt 30 år efter senaste gallringen hos Rune Holmström i Arjeplog. En underbar skog för alla. Nu stundar en ny skörd av högklassigt grovt timmer. Notera de

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Kvalitetsplantor med växtkraft. Nytt från NorrPlant 2012. NorrPlant www.norrplant.sca.com

Kvalitetsplantor med växtkraft. Nytt från NorrPlant 2012. NorrPlant www.norrplant.sca.com Kvalitetsplantor med växtkraft Nytt från NorrPlant 2012 NorrPlant www.norrplant.sca.com Livskraftiga frön ger ökad tillväxt i din framtida skog. Väl utvecklade plantor ger raka, stabila träd. I våra 18

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com Plantpraktikan från frö till planta www.scaskog.com Plantor för ett ansvarsfullt skogsbruk SCAs plantverksamhet, NorrPlant, bedrivs vid de två plantskolorna Bogrundet och Wifstamon. Här sås de frön som

Läs mer

I denna folder presenteras kortfattat projektets

I denna folder presenteras kortfattat projektets Det går att minska de omfattande betesskadorna på tall. Det går också att öka andelen tall i skogen. Och det går att göra genom ökad samverkan mellan jägare och skogsägare, något som båda grupperna tjänar

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Plantor för framtidens skogar. Nytt från NorrPlant

Plantor för framtidens skogar. Nytt från NorrPlant Plantor för framtidens skogar Nytt från NorrPlant 2014 www.scaskog.com En ny generation plantor tar vid Årets fröskörd av tall och contorta blev fantastisk! En del av dessa frön kommer från den tredje

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Markberedning en bra grund för dina plantor Visst vill du ge nya din skog bästa möjliga start? Då bör du satsa på att markbereda inför planteringen. Markberedning

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 SkogsAffärer En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! I förra numret av SkogsAffärer skrev vi om barkborrens härjningar i Kråketorpsreservatet. Det

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Ökad intäkt från virkesodling på 8 miljarder kronor per år

Ökad intäkt från virkesodling på 8 miljarder kronor per år Mats Hagner 2008-12-19 Det är en stor glädje för mig, att på detta sätt kunna ge Er tips om politiska insatser som blir populära hos allmänheten, skapar nya jobb, förbättrar nationens ekonomi, gynnar skogsindustrin

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter på vårt skogsbruk. Hur påverkar skogsbruket vår ekonomi? Vår miljö? Vår vardag, vår bygd, vår framtid?

Ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter på vårt skogsbruk. Hur påverkar skogsbruket vår ekonomi? Vår miljö? Vår vardag, vår bygd, vår framtid? Ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter på vårt skogsbruk. Hur påverkar skogsbruket vår ekonomi? Vår miljö? Vår vardag, vår bygd, vår framtid? Vilken roll spelar dessa frågor? I vilken ordning uppmärksammas

Läs mer

PLUS Gallring. gynnar din skogs värde. www.scaskog.com

PLUS Gallring. gynnar din skogs värde. www.scaskog.com PLUS Gallring gynnar din skogs värde www.scaskog.com Ett kraftfullt verktyg Gallring är ett kraftfullt verktyg för att styra skogens utveckling och kan ha stor betydelse för beståndets värde. När du anlitar

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Gallring är viktigt för god skogsutveckling

Gallring är viktigt för god skogsutveckling Gallring är viktigt för god skogsutveckling En väl utförd gallring förbättrar virkeskvaliteten ger hög och jämn diametertillväxt överför tillväxten till de bästa träden => högre värdetillväxt minskar risken

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet

Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet Hög volymproduktion uppnås om bladytan är stor och virkesförrådet litet Sune Linder Jan-Erik Hällgren Mats Hagner 2011-03-28 Finns det tätt med plantor och träd skapar de tillsammans en maximal bladyta,

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Jonas Bergquist Älg Älg, rådjur, dovhjort, kronhjort Plantering av tall i södra Sverige Naturlig föryngring av tall i södra Sverige

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer