Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007"

Transkript

1 Nr 1 Februari 2007 Lantbruks Info Fårvallning på Hjälmö. Foto: Christina Fagergren Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Tel: (vxl) Fax: Besök oss gärna på Redaktionen: Lena Andersson Webrink, Jan Emmervall (ansvarig utgivare) Tryckeri: Elander Gotab AB ISSN Foto: Lena Andersson Webrink I detta nummer kan du bland annat läsa om: Landsbygdsprogrammet Inför SAM 2007 Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar Inspirerande reportage om studieresa till Halland

2 Lantbruksledaren Vi har vid årsskiftet fått ett nytt landsbygdsprogram som gäller ända fram till och med år Det är en lång tid. På sju år hinner mycket hända. Bland annat kan marknader och konsumtionsmönster förändras vilket innebär att man måste ha en stor lyhördhet för vad som efterfrågas och var man kan tjäna pengar. Vilka möjligheter ger det nya programmet? Hur ska ni på bästa sätt utnyttja de resurser som finns inom programmet för att bygga upp eller förstärka era företag? Programmet lyfter fram företagande och lönsamhet. I programmet kan Länsstyrelsen hjälpa till att finansiera kompetensutveckling och bidra till investeringar av olika slag både för att producera livsmedel eller för att finna nya verksamheter i era företag. Det är era idéer och era initiativ som styr hur utvecklingen kommer att bli inom länet. Det nya programmet vänder sig också till landsbygdsföretag och inte bara till lantbruksföretag. En annan nyhet i programmet är att vi i länet kan arbeta med Leadermetoden. Metoden innebär att privata, offentliga och ideella aktörer inom ett geografiskt avgränsat område bildar en grupp och beslutar vilka utvecklingsprojekt som ska få pengar. Vi har påbörjat arbetet och bjudit in olika organisationer, företag och kommuner för att diskutera hur det här ska utformas på bästa sätt. Diskussionerna kommer att fortsätta under våren. Gå gärna in på vår hemsida, för att få mer information. Kompetensutveckling kommer att vara ett viktigt inslag i det nya programmet. Just nu håller vi på att tillsammans med externa aktörer planera årets aktiviteter. Vi utnyttjar möjligheterna i det nya programmet samt erfarenheter och önskemål från tidigare år. Det kommer att bli seminarier, kurser, temadagar, studiecirklar och studieresor. Har du förslag och önskemål så kontakta Mette Kjöbeck Petersen tel Miljöstöden finns självklart kvar i det nya landsbygdsprogrammet. Vissa förändringar har skett så läs noggrant igenom den information som finns på vår hemsida eller i den information som du får hem. Vid årets fältkontroller har vi funnit att många brukare inte sköter sina betesmarker som man ska. Man kan ha minskat ner sitt djurinnehav eller överskattat hur stor areal som djuren klarar av att beta. Det här innebär ofta sanktioner och återkrav av tidigare utbetalda ersättningar. Om du i år ska förnya ditt åtagande, läs igenom vilka krav som ställs och fundera igenom om du kan uppfylla de krav som gäller under fem år. I det nya landsbygdsprogrammet ska vi se de möjligheter som finns för att utveckla lönsamma företag på landsbygden. Men det är dina idéer och dina initiativ som utgör grunden för utvecklingen. Resterande utbetalningar för stödåret 2006 Den senaste miljöstödsutbetalningen var den 20 februari. Resterande utbetalningar är planerade till den sista vardagen varje månad med start 30 mars. Utbetalningar av gårdsstödet sker löpande torsdagar veckovis. För proteingrödor och energigrödor sker den första utbetalningen den 15 februari. Senaste datum för uppköpare och förädlare att skicka in leveransförsäkran till länsstyrelsen är den 30 april i år för ansökningsår Utbetalningar kommer att göras veckovis efter den första utbetalningen. Slutbetalning av handjursbidrag sker i mars. När stöd för kvalitetssäkringssystem betalas ut har vi ännu inget besked om från Jordbruksverket. Jan Emmervall Lantbruksdirektör Jan Emmervall Lantbruksdirektör

3 Inför SAM 2007 Informationsträffar i länet Vecka 9 Tisdagen den 27 februari kl Vallentuna Kommunhus, Bällstarummet Onsdagen den 28 februari kl Älmsta Lanterna café, Gamla Ica Torsdagen den 1 mars kl Västerhaninge, Berga Naturbruksgymnasium, Skolbygganden Vecka 10 Tisdagen den 6 mars kl Rimbo, Rimbo Leisurecenter Torsdagen den 8 mars kl Färingsö, Sånga-Säby konferens Vecka 11 Tisdagen den 13 mars kl Norrtälje, Roslagens Sparbank Torsdagen den 15 mars kl Södertälje, Scandic Hotel Öppet Hus Öppet hus kommer att hållas på Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, på Kungsholmen fr o m den 19 mars t o m den 29 mars på vardagar kl Informationsträff för nysökanden den 19 mars Nysökanden har möjlighet att anmäla sig till en separat informationsträff på Länsstyrelsen den 19 mars. Anmälan görs till Annette Stolpe på tfn Vi kommer att gå igenom hur en ansökan görs med utgångspunkt från SAM-internet. Vi går även igenom grunderna för Gårdsstödet och de nya miljöersättningarna. Seminarier den 19 och 27 mars I samband med öppet hus kommer vi vid två tillfällen att informera om djurmärkning med tyngdpunkt på får, djurskydd som från och med 2007 ingår i tvärvillkoren, samt om hur betesmarker ska skötas etc. Seminarierna kommer att hållas på Länsstyrelsen, lokal Murgrönan, den 19 och 27 mars kl Anmälan görs till Annette Stolpe, tfn Miljöersättningar 2007 Nu börjar en ny omgång med miljöersättningar som varar fram till och med Mycket är sig likt, men det finns även en hel del förändringar inom vissa ersättningsformer. Läs mer i broschyren Miljöersättningar 2007 Lite att tänka på För de block bundna åtagandena gäller följande: Om du vill gå in i någon av de nya miljöersättningarna men fortfarande har motsvarande miljöstödsåtagande kvar måste du ta med all mark från det gamla åtagandet in i det nya. Då avslutas samtidigt ditt gamla åtagande. För miljöersättning för betesmarker och slåtterängar gäller dessutom att du måste utöka åtagandet med minst 10 ha för att kunna gå över i det nya programmet (gäller endast 2007). Du kan inte utöka ett åtagande från det tidigare programmet. Om du vill att ditt åtagande ska omfatta ytterligare mark ska du istället söka ett nytt åtagande.

4 Fortsättning, Lite att tänka på Tvärvillkoren: nu behöver du även uppfylla tvärvillkoren för att få full utbetalning av miljöersättningarna. Kravet att följa tvärvillkoren gäller dig som ingått ett åtagande för miljöersättning 2005 eller senare. För dig som ingick åtagande 2004 eller tidigare gäller fortfarande att du ska följa god jordbrukarsed. Brukarskiften: längst åtagande period gäller. Om du ansöker om ett åtagande i det nya programmet och samtidigt övertar ett åtagande från det tidigare programmet för motsvarande miljöersättning, kommer åtagandet från det tidigare programmet att avslutas automatiskt och marken föras in i ditt åtagande inom det nya programmet. Sista dagen för ansökan är den 29 mars Det gäller både SAM 2007 och ansökan om åtagande för miljöersättningar. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida, Ansökan om överföring av stödrätter 2007 Ansökan om överföring av stödrätter ska ha kommit in till Jordbruksverkets stödrättsenhet senast den 15 juni för att stödrätterna ska föras över under Om ansökan kommer in efter den 15 juni kommer överföringen att gälla först nästa år. Om du övertar ett helt företag kan du överta stödrätter hela året. Då behöver du förutom ansökan om stödrätter också skicka in ansökan om övertagande (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter, kontakta Jordbruksverket, Stödrättsenheten, tfn Frikopplingen av mjölkbidraget kan påverka värdet på dina stödrätter Nu när mjölkbidraget är frikopplat och ingår som en del i gårdsstödet kommer värdet att öka för de stödrätter som du äger För att få ett ökat stödrättsvärde ska du ha mjölkkvot registrerad hos Jordbruksverket den 31 mars 2007 ha levererat mjölk under kvotåret 2006/2007 (1 april mars 2007) ha ansökt i SAM 2007 om ökat stödrättsvärde för mjölkproducenter. Ska du överföra stödrätter? Om du ska överföra stödrätter och vill att det ökade stödrättsvärdet även ska hamna på de stödrätter som du tar emot måste ansökan om överföring av stödrätter ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 juni. De överlåtelser av ett helt jordbruksföretag som sker efter den 15 juni påverkas inte av detta. Stödrätternas värde ökar på grund av frikopplingen av mjölkbidraget innan överföringen görs. 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot för att överföringen ska gälla innevarande kvotår (1 april mars 2007). Om ansökan kommer in under perioden 16 februari 31 mars görs överföringen först från och med den 1 april 2007 (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter kontakta Jordbruksverket, Djurstödsenheten, tfn Viveka Appeltofft TA CHANSEN ATT FÅ GRATIS RÅDGIVNING När är bästa tidpunkt för spridning av gödsel? Hur kan jag hantera stallgödslet för att få så lite förluster som möjligt? Hur påverkar min vallodling kvalitetenpå grovfodret? Har du över 40 djurenheter och/eller över 100 ha och vill ha svar på liknande frågor, har du möjlighet att få gratis rådgivning inom projektet Greppa Näringen. Greppa Näringen erbjuder dig som lantbrukare individuell rådgivning som rör frågor kring växtnäring och bekämpningsmedel. Det innebär till exempel rådgivning om växtnäringstrategier, grovfoderodling och kontroller av foderstater. Allt för att utsläpp till sjöar, vattendrag och luft ska minska. Detta gynnar både miljö, hälsa och den egna ekonomin. Anmäl dig och ta steget för en bättre miljö och en ökad lönsamhet! För information och anmälan hör gärna av dig till Cecilia Norén, lantbruksenheten på Länsstyrelsen telefon: , e-post: eller till någon av dina rådgivare. Mer information om Greppa Näringen finns också på Greppa Näringens hemsida, 4

5 Viktigt om betesmarker och slåtterängar Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar kommer i det nya Landsbygdprogrammet att se ut ungefär som det gjort tidigare, med två stödnivåer. Dessa byter dock namn. Grundersättning blir till ersättning för allmänna värden och marker med tillläggsersättning blir marker med särskilda värden. En nyhet för 2007 är dock att större vikt i vissa fall kan läggas vid värden som inte är kopplade till fältskiktets flora, exempelvis fornlämningar eller äldre ädellövträd. En mark med sådana värden tilllåts nu vara måttligt påverkad av produktionshöjande åtgärder. Detta innebär att något fler marker är berättigade till den högre ersättningsnivån. Stödnivåerna ligger kvar på samma nivåer, med undantag för Lieslåtter som höjs till 7000 kr/ha och år och skogsbete, som höjs till 1800 kr/ha och år. Liksom tidigare är det Länsstyrelsen som bedömer om din mark klarar kraven för särskilda värden eller skogsbete, dock efter ansökan från dig. Om du redan har en Åtgärdsplan men denna har gått ut, kan du söka igen och få en så kalllad Åtagandeplan om vi bedömer att värdena finns kvar. Vem kan söka? Nya brukare samt den som hade ett åtagande som gick ut 2006 kan söka nytt 5-årigt åtagande Har man ett åtagande som inte gått ut kan man inte söka det nya stödet, såvida man inte utökar med minst 10 ha. Detta gäller i år; 2008 kommer detta hinder att tas bort. Igenväxning kan bli dyrt! Att söka på marker som är igenväxta kan bli mycket kostsamt framöver. Se därför till att åtgärda eventuell igenväxning snarast. Om man inte vill, kan eller får röja bort igenväxning, så är det bättre att låta bli att söka på marken. Till skillnad från tidigare har man nu inte ett år på sig att åtgärda igenväxning. Kommer vi ut och finner en igenslyad hage måste vi avslå ansökan, varefter man får återkomma med en ny ansökan nästa år, när man avlägsnat igenväxningen. Problem uppstår också om vi på Länsstyrelsen i samband med det nya åtagandearbetet stöter på marker som varit med i ett åtagande förut och där vi finner att det finns igenväxning som uppenbarligen varit där länge. Då måste detta dokumenteras och det kan sedan bli fråga om en återkravsutredning bakåt i tiden. Förutom att marken inte kommer med i det nya stödet, kan det alltså bli kostsamma återkrav för den som brukar marken. Innan du söker på nytt bör du alltså titta igenom din gamla åtgärdsplan noga och försäkra dig om att du gjort alla de bindande åtgärder som föreslås! Länsstyrelsens handläggning Länsstyrelsen saknar resurser för arbetet med att bedöma marker och göra åtagandeplaner. Detta innebär att vi oftast inte har möjlighet att komma ut till dig på samma sätt som tidigare. Detta gäller särskilt för gamla åtaganden som gått ut, där vi istället för nytt fältbesök kommer att behandla ansökningarna med hjälp av de uppgifter vi redan har, exempelvis en gammal Åtgärdsplan, föregående års kontrollresultat eller tjänsteanteckningar från tidigare fältbesök. Det innebär att Länsstyrelsen har en aktuell bild av markens värden, men inte alltid en dito av markens skötsel. Ansvaret för att den sistnämnda är godtagbar vilar alltså huvudsakligen på dig som brukar marken. Hör gärna av dig om du har frågor om detta! Måns Svensson Sök inte stöd för igenväxta betesmarker! Foto: Karin Joelsson 5

6 En liten tillbakablick från sommarens studieresa till Halland med inriktning på landsbygdsutveckling och får Familjen Carlssons egendesignade SPA Foto: Leif Malmqvist Under sommaren 2006 ordnade Länsstyrelsen i Stockholms och Södermanlands län två resor ner till Halländska Tvååker. Där besöktes två framgångsrika landsbygdsföretag. Drev småskalig turistverksamhet paralellt med ekologiskt jordbruk Rolf Carlsson var en av de första ekologiska jordbrukarna i Sverige. Redan 1984 var jordbruket ekologiskt. Det var tuffa tider och på grund av dålig lönsamhet började makarna Carlsson under senare delen av 80- talet att driva småskalig turistverksamhet parallellt med jordbruket. Daghem, skolor och andra kom på studiebesök för att se det ekologiska lantbruket. Men det var framförallt de vältränade och duktiga vallhundarna som lockade besökarna. Idag finns bara en vallhund på gården, och tillsammans med några katter, hästar, höns, får, kor av köttras, en åsna, kaniner samt en påfågel finns djuren kvar för att tillföra gården trivsel för besökare samt för att hålla markerna öppna. Upplevelseföretag med besökare per år Vårt första mål som var Ästad gård, där man tidigare bedrivit ekologisk mjölkproduktion. Numera drivs på gården ett upplevelseföretag, där man tar emot cirka besökare varje år. Konferenser, svensexor, möhippor, firmafester och kick offer anordnas. På gården finns SPA-anläggning, övernattningsmöjligheter i flera prisklasser, restaurang samt konferenslokaler. Verksamheten drivs som ett aktiebolag och ägs av familjen Carlsson. Hela familjen är verksam i bolaget, med dottern Linda som VD. Egen designad SPA-anläggning Vi inledde vårt besök med ett dopp i den egendesignade SPA-anläggningen, som är iordningställd i anslutning till gårdens flera anlagda våtmarker. Alla våtmarkerna hör ihop och renar vattnet innan det når den lilla sjön som gästerna svalkar sig i. Efter bastu och bad var det dags för middag. Ästads hemlagade pytt i panna smakade bra medan vi hörde Linda Petersson berätta om gården, dess historia och nuvarande verksamhet. Foto: Sofia Sjöberg

7 Öströö fårfarm är en av Sveriges största lammproducenter. Hela kedjan med eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café finns på gården. Foto: Sofia Sjöberg Nytt fårstall och eget slakteri Ekologisk produktion med flera kompletterande verksamheter Nästa besök är fårstallet som är helt nybyggt. Christian har tidigare arbetat med fårstallsinredning så stallet är väl genomtänkt och lättarbetat. Vi tittar även på slakteriet som uppfördes när Varbergs slakteri lades ner. Makarna tyckte att det blev för långa transporter till slakterier i Skåne och Västergötland. De fick förädlingsstöd från Jordbruksverket och genomförde bygget. Lunchen serverades i den gamla brännvinskällaren och där serveras enbart lammkött. Vi fick rökt lammfiol med potatisgratäng, allt välsmakande. Efter lunch var det dags och handla delikatesser i köttboden och presenter i hantverksboden. Därefter var det dags för återfärden till Stockholm. Nya intryck och idéer gjorde att diskussionen om får var livlig under hela resan tillbaka till Stockhom. Vill du få mer information om gårdarna, gå in på www. astadgard.nu och Rolf och Christian är bröder och drivs av samma egenskaper. De är kreativa, modiga och har servicekänsla. Med dessa egenskaper, kan man uppenbarligen komma långt. Under 2007 börjar det nya landsbygdsprogrammet med stora resurser för just entreprenörer på landsbygden. I Stockholms län finns ett stort befolkningsunderlag och många som är beredda att betala för att få uppleva, smaka av, vila ut och lära sig om livet på landet. Utnyttja dessa förutsättningar och passa på att förändra ditt lantbruksföretag! Nästa dag fortsatte färden genom Hallands bokskogar till Öströö fårfarm. Gården arrenderas av Christian och Jeanette Carlsson som driver gården ekologiskt med flera kombinationsverksamheter. I år föddes 800 lamm på gården, vilket gör makarna Carlsson på Öströö till en av de större lammproducenterna Sverige. Hela kedjan finns på gården, eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café. Allt detta gör att gården är en intressant utflykt för besökare; här kan man fika, äta lunch eller handla lammkorv, fårskinn och yllekläder. Lammsafarin är en populär atraktion Vi inleder vårt besök med att prova gårdens populäraste attraktion, lammsafari. Vi hoppar in i balvagnarna och Christian kör genom gårdens ägor. Ute i fårhagen berättade han om produktionen och visade också hur han vallar fåren med hunden Torsten. Förutom tackorna finns även ett tiotal Highland Cattle som bidrar till att hålla markerna öppna och att rena betena från parasiter, eftersom gården drivs ekologiskt. Vid pennan, Sofia Sjöberg Blir du sugen på att följa med på studieresor under kommande år? Håll utkik i nya LantbruksInfo och på Lantbruksenhetens hemsida. Foto: Sjöberg Foto: LeifSofia Malmqvist

8 B Porto Betalt Smaklust - en upplevelsekartbok över Sveriges mathantverk Nu finns en kartbok med hela landets småskaliga livsmedelsproducenter samlade. Det är Eldrimner, det småskaliga resurscentrumet i Jämtland som ligger bakom boken. Stockholms län har med 28 förädlare i boken, med altt från fiske i skärgården, gårdsmejeri i Roslagen till Bondens Butik på Södermalm. Den augusti ska Smaklust introduceras på Street, längs Hornstulls strand och i Tantolunden i Stockholm. Det blir en upplevelsemässa om Sveriges mathantverk, där hela Sverige ska byggas upp efter kartboken, och varje region presentera sitt mathantverk Vill du deltaga i Smaklust eller få mer information kring mässan, kolla in Eldrimners hemsida, Där finns informationsdokument och en broschyr att ladda ner med detaljer. En första träff för producenter i Stockholm och Uppsala län kommer att vara den 13 februari klockan på Blå Vingen i Knivsta. Vill du deltaga på det mötet hör av dig till Claudia Dillman, kontaktperson i Stockholms län, telefonnummer , eller på Kartboken kan beställas från Eldrimner, tel Sofia Sjöberg Under mars månad kommer Länsstyrelsen att publicera en inspirerande rapport med exempel på företagare och föreningar som erhållit projektoch investeringsstöd. Rapporten heter: Från vision till verklighet. Lantbruksenheten: Emmervall Jan Lantbruksdirektör Andersson Webrink Lena Förprövning djurstallar, Lantbruksinfo Appeltoft Viveka EU-stöd, Miljöstödsansvarig Bingham Jim Kontrollansvarig, EU-stöd, SAM Internet, Blockkartor Carlsson Cathrine Återkrav Carlsson Lars Företagsekonomi, Företagsstöd, Projektstöd, Startstöd Florman Anna-Karin Husdjur, EU-stöd Hammarbäck Peter Vattenhushållning, Våtmarker Kjöbek Petersen Mette Kompetensutveckling, Information Larsson Anders Stödansvarig, EU-stöd Larsson Iris Blockkartor, EU-stöd Norén Cecilia EU-stöd, Bifrågor, Stallgödselfrågor, Greppa Näringen Sjöberg Sofia Kompetensutveckling, EU-stöd Sjöstrand Christina Företagsstöd, Projektstöd, Ekonomi Stolpe Annette Registrator Strömberg Maria EU-stöd, Återkrav Svensson Måns Åtagandeplaner Svensson Sven-Erik Fastighetsfrågor och planering, Företagsstöd, Projektstöd Tykesson Johannes Bitr. Kontrollansvarig, SAM Internet Yrjas Christer EU-Stöd Åkerström Rose-Mari EU-stöd, Tvärvillkor Du hittar information från Lantbruksenheten även på 8

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med.

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med. Nyhetsbrev Maj 2015 Våren är här, underbart! Fåren är på betet, hönsen går ut fritt på dagarna, Gotlandskaninerna Guldnos och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp.

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp. Nr 1 mars 2009 Lantbruksenheten En dag i mars i Ebbarp. Innehåll: Lantbruksdirektören har ordet 1 Personalförändringar på lantbruk 1 Informationsträffar 2 SAM Internet 2 Ekologiska produktionsformer 3

Läs mer

Gröna Bladet. I detta nummer: SAM Intenet Inför SAM-ansökan Mosaikbetesmarker Viktiga datum. NR 1 2010 Information från länsstyrelsens landsbygdsenhet

Gröna Bladet. I detta nummer: SAM Intenet Inför SAM-ansökan Mosaikbetesmarker Viktiga datum. NR 1 2010 Information från länsstyrelsens landsbygdsenhet Gröna Bladet NR 1 2010 Information från länsstyrelsens landsbygdsenhet I detta nummer: SAM Intenet Inför SAM-ansökan Mosaikbetesmarker Viktiga datum 1 Detta nummer av Gröna Bladet handlar till stor del

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Lantbruks. Ur innehållet: Miljöersättningar Tvärvillkor Ekologisk produktion Kurser & aktiviteter. Info. Nr 2 Maj 2005

Lantbruks. Ur innehållet: Miljöersättningar Tvärvillkor Ekologisk produktion Kurser & aktiviteter. Info. Nr 2 Maj 2005 Ur innehållet: Miljöersättningar Tvärvillkor Ekologisk produktion Kurser & aktiviteter Lantbruks Info Nr 2 Maj 2005 Maj 2005 Lantbruksledaren...3 Tvärvillkor... 4 Miljöersättningar...5 Krav på utsäde i

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar

Månadsbladet. Stämma och efterfest i Ysby 14 april Gör din röst hörd! Nr 2 2012. Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar. Hej, Soliga hälsningar Månadsbladet Hallands 4H För Ungdomar, Av Ungdomar Nr 2 2012 Hej, Nu går det mot vår och en ny 4H företagssäsong. Den 11 april kan de som vill vara med på en kick off som Varbergs 4H krets anordnar, där

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT! Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Till elev på naturbruksgymnasium På SLU i Alnarp vill vi genomföra en attitydundersökning: Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Energigrödornas ekonomi!

Energigrödornas ekonomi! Är det lönsamt eller hur blir det lönsamt att odla Salix? Länsstyrelserna i Uppsala län inbjuder er till tre intressanta kurser/seminarier angående odling och framtidsutsikt av energigrödor På denna kurs/seminarium

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen Greppa Näringen lantbruket på väg mot miljömålen Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna, LRF och många olika företag i lantbruksnäringen. Projektet styrs av en styrgrupp och

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som har startat ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag eller etablerat dig som

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:4

Policy Brief Nummer 2013:4 Policy Brief Nummer 2013:4 Varför är vissa bönder mer effektiva än andra? I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2006 Rapport 2006:19 Foto: Mats Pettersson Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Mjölkkvoter gäller från 2008

Mjölkkvoter gäller från 2008 Mjölkkvoter gäller från 2008 Innehåll Viktiga datum under kvotåret....................... 4 Vad är mjölkkvoter?............................... 5 Två regioner............................... 5 Tilläggsavgift..............................

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet

s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet s. 4 Reportage Investeringsstöd s. 3 SAM-ansökan Kurser och utbildningar s. 6 GrönaBladet för landsbygdsföretagare i örebro län #2 2014 NYA Gröna Bladet Se där! Ett nytt utseende på Gröna Bladet! I samband

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet - Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2010 Landsbygdsföretag är mycket nöjda med de utbildningsinsatser de har deltagit i via landsbygdsprogrammet,

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden

Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden 2005 Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet för EU-stöd Rapport 2005:17 Foto: Mats Pettersson Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd

Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd 1 / 5 Insynsrådet Protokoll nr 2 Datum 2015-05-04 104-3799-2015 Dnr (anges vid skriftväxling) Närvarande: Jöran Hägglund landshövding, ordförande Insynsrådet AnnSofie Andersson kommunalråd Arne Hafstad

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige

Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige intervjuundersökning Rapport 2007:17 Foto: Mats Pettersson Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige intervjuundersökning

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket 1 Gemensamma mål för alla EUprogram 2 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 3 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar

Läs mer