Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007"

Transkript

1 Nr 1 Februari 2007 Lantbruks Info Fårvallning på Hjälmö. Foto: Christina Fagergren Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Tel: (vxl) Fax: Besök oss gärna på Redaktionen: Lena Andersson Webrink, Jan Emmervall (ansvarig utgivare) Tryckeri: Elander Gotab AB ISSN Foto: Lena Andersson Webrink I detta nummer kan du bland annat läsa om: Landsbygdsprogrammet Inför SAM 2007 Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar Inspirerande reportage om studieresa till Halland

2 Lantbruksledaren Vi har vid årsskiftet fått ett nytt landsbygdsprogram som gäller ända fram till och med år Det är en lång tid. På sju år hinner mycket hända. Bland annat kan marknader och konsumtionsmönster förändras vilket innebär att man måste ha en stor lyhördhet för vad som efterfrågas och var man kan tjäna pengar. Vilka möjligheter ger det nya programmet? Hur ska ni på bästa sätt utnyttja de resurser som finns inom programmet för att bygga upp eller förstärka era företag? Programmet lyfter fram företagande och lönsamhet. I programmet kan Länsstyrelsen hjälpa till att finansiera kompetensutveckling och bidra till investeringar av olika slag både för att producera livsmedel eller för att finna nya verksamheter i era företag. Det är era idéer och era initiativ som styr hur utvecklingen kommer att bli inom länet. Det nya programmet vänder sig också till landsbygdsföretag och inte bara till lantbruksföretag. En annan nyhet i programmet är att vi i länet kan arbeta med Leadermetoden. Metoden innebär att privata, offentliga och ideella aktörer inom ett geografiskt avgränsat område bildar en grupp och beslutar vilka utvecklingsprojekt som ska få pengar. Vi har påbörjat arbetet och bjudit in olika organisationer, företag och kommuner för att diskutera hur det här ska utformas på bästa sätt. Diskussionerna kommer att fortsätta under våren. Gå gärna in på vår hemsida, för att få mer information. Kompetensutveckling kommer att vara ett viktigt inslag i det nya programmet. Just nu håller vi på att tillsammans med externa aktörer planera årets aktiviteter. Vi utnyttjar möjligheterna i det nya programmet samt erfarenheter och önskemål från tidigare år. Det kommer att bli seminarier, kurser, temadagar, studiecirklar och studieresor. Har du förslag och önskemål så kontakta Mette Kjöbeck Petersen tel Miljöstöden finns självklart kvar i det nya landsbygdsprogrammet. Vissa förändringar har skett så läs noggrant igenom den information som finns på vår hemsida eller i den information som du får hem. Vid årets fältkontroller har vi funnit att många brukare inte sköter sina betesmarker som man ska. Man kan ha minskat ner sitt djurinnehav eller överskattat hur stor areal som djuren klarar av att beta. Det här innebär ofta sanktioner och återkrav av tidigare utbetalda ersättningar. Om du i år ska förnya ditt åtagande, läs igenom vilka krav som ställs och fundera igenom om du kan uppfylla de krav som gäller under fem år. I det nya landsbygdsprogrammet ska vi se de möjligheter som finns för att utveckla lönsamma företag på landsbygden. Men det är dina idéer och dina initiativ som utgör grunden för utvecklingen. Resterande utbetalningar för stödåret 2006 Den senaste miljöstödsutbetalningen var den 20 februari. Resterande utbetalningar är planerade till den sista vardagen varje månad med start 30 mars. Utbetalningar av gårdsstödet sker löpande torsdagar veckovis. För proteingrödor och energigrödor sker den första utbetalningen den 15 februari. Senaste datum för uppköpare och förädlare att skicka in leveransförsäkran till länsstyrelsen är den 30 april i år för ansökningsår Utbetalningar kommer att göras veckovis efter den första utbetalningen. Slutbetalning av handjursbidrag sker i mars. När stöd för kvalitetssäkringssystem betalas ut har vi ännu inget besked om från Jordbruksverket. Jan Emmervall Lantbruksdirektör Jan Emmervall Lantbruksdirektör

3 Inför SAM 2007 Informationsträffar i länet Vecka 9 Tisdagen den 27 februari kl Vallentuna Kommunhus, Bällstarummet Onsdagen den 28 februari kl Älmsta Lanterna café, Gamla Ica Torsdagen den 1 mars kl Västerhaninge, Berga Naturbruksgymnasium, Skolbygganden Vecka 10 Tisdagen den 6 mars kl Rimbo, Rimbo Leisurecenter Torsdagen den 8 mars kl Färingsö, Sånga-Säby konferens Vecka 11 Tisdagen den 13 mars kl Norrtälje, Roslagens Sparbank Torsdagen den 15 mars kl Södertälje, Scandic Hotel Öppet Hus Öppet hus kommer att hållas på Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, på Kungsholmen fr o m den 19 mars t o m den 29 mars på vardagar kl Informationsträff för nysökanden den 19 mars Nysökanden har möjlighet att anmäla sig till en separat informationsträff på Länsstyrelsen den 19 mars. Anmälan görs till Annette Stolpe på tfn Vi kommer att gå igenom hur en ansökan görs med utgångspunkt från SAM-internet. Vi går även igenom grunderna för Gårdsstödet och de nya miljöersättningarna. Seminarier den 19 och 27 mars I samband med öppet hus kommer vi vid två tillfällen att informera om djurmärkning med tyngdpunkt på får, djurskydd som från och med 2007 ingår i tvärvillkoren, samt om hur betesmarker ska skötas etc. Seminarierna kommer att hållas på Länsstyrelsen, lokal Murgrönan, den 19 och 27 mars kl Anmälan görs till Annette Stolpe, tfn Miljöersättningar 2007 Nu börjar en ny omgång med miljöersättningar som varar fram till och med Mycket är sig likt, men det finns även en hel del förändringar inom vissa ersättningsformer. Läs mer i broschyren Miljöersättningar 2007 Lite att tänka på För de block bundna åtagandena gäller följande: Om du vill gå in i någon av de nya miljöersättningarna men fortfarande har motsvarande miljöstödsåtagande kvar måste du ta med all mark från det gamla åtagandet in i det nya. Då avslutas samtidigt ditt gamla åtagande. För miljöersättning för betesmarker och slåtterängar gäller dessutom att du måste utöka åtagandet med minst 10 ha för att kunna gå över i det nya programmet (gäller endast 2007). Du kan inte utöka ett åtagande från det tidigare programmet. Om du vill att ditt åtagande ska omfatta ytterligare mark ska du istället söka ett nytt åtagande.

4 Fortsättning, Lite att tänka på Tvärvillkoren: nu behöver du även uppfylla tvärvillkoren för att få full utbetalning av miljöersättningarna. Kravet att följa tvärvillkoren gäller dig som ingått ett åtagande för miljöersättning 2005 eller senare. För dig som ingick åtagande 2004 eller tidigare gäller fortfarande att du ska följa god jordbrukarsed. Brukarskiften: längst åtagande period gäller. Om du ansöker om ett åtagande i det nya programmet och samtidigt övertar ett åtagande från det tidigare programmet för motsvarande miljöersättning, kommer åtagandet från det tidigare programmet att avslutas automatiskt och marken föras in i ditt åtagande inom det nya programmet. Sista dagen för ansökan är den 29 mars Det gäller både SAM 2007 och ansökan om åtagande för miljöersättningar. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida, Ansökan om överföring av stödrätter 2007 Ansökan om överföring av stödrätter ska ha kommit in till Jordbruksverkets stödrättsenhet senast den 15 juni för att stödrätterna ska föras över under Om ansökan kommer in efter den 15 juni kommer överföringen att gälla först nästa år. Om du övertar ett helt företag kan du överta stödrätter hela året. Då behöver du förutom ansökan om stödrätter också skicka in ansökan om övertagande (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter, kontakta Jordbruksverket, Stödrättsenheten, tfn Frikopplingen av mjölkbidraget kan påverka värdet på dina stödrätter Nu när mjölkbidraget är frikopplat och ingår som en del i gårdsstödet kommer värdet att öka för de stödrätter som du äger För att få ett ökat stödrättsvärde ska du ha mjölkkvot registrerad hos Jordbruksverket den 31 mars 2007 ha levererat mjölk under kvotåret 2006/2007 (1 april mars 2007) ha ansökt i SAM 2007 om ökat stödrättsvärde för mjölkproducenter. Ska du överföra stödrätter? Om du ska överföra stödrätter och vill att det ökade stödrättsvärdet även ska hamna på de stödrätter som du tar emot måste ansökan om överföring av stödrätter ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 juni. De överlåtelser av ett helt jordbruksföretag som sker efter den 15 juni påverkas inte av detta. Stödrätternas värde ökar på grund av frikopplingen av mjölkbidraget innan överföringen görs. 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot för att överföringen ska gälla innevarande kvotår (1 april mars 2007). Om ansökan kommer in under perioden 16 februari 31 mars görs överföringen först från och med den 1 april 2007 (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter kontakta Jordbruksverket, Djurstödsenheten, tfn Viveka Appeltofft TA CHANSEN ATT FÅ GRATIS RÅDGIVNING När är bästa tidpunkt för spridning av gödsel? Hur kan jag hantera stallgödslet för att få så lite förluster som möjligt? Hur påverkar min vallodling kvalitetenpå grovfodret? Har du över 40 djurenheter och/eller över 100 ha och vill ha svar på liknande frågor, har du möjlighet att få gratis rådgivning inom projektet Greppa Näringen. Greppa Näringen erbjuder dig som lantbrukare individuell rådgivning som rör frågor kring växtnäring och bekämpningsmedel. Det innebär till exempel rådgivning om växtnäringstrategier, grovfoderodling och kontroller av foderstater. Allt för att utsläpp till sjöar, vattendrag och luft ska minska. Detta gynnar både miljö, hälsa och den egna ekonomin. Anmäl dig och ta steget för en bättre miljö och en ökad lönsamhet! För information och anmälan hör gärna av dig till Cecilia Norén, lantbruksenheten på Länsstyrelsen telefon: , e-post: eller till någon av dina rådgivare. Mer information om Greppa Näringen finns också på Greppa Näringens hemsida, 4

5 Viktigt om betesmarker och slåtterängar Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar kommer i det nya Landsbygdprogrammet att se ut ungefär som det gjort tidigare, med två stödnivåer. Dessa byter dock namn. Grundersättning blir till ersättning för allmänna värden och marker med tillläggsersättning blir marker med särskilda värden. En nyhet för 2007 är dock att större vikt i vissa fall kan läggas vid värden som inte är kopplade till fältskiktets flora, exempelvis fornlämningar eller äldre ädellövträd. En mark med sådana värden tilllåts nu vara måttligt påverkad av produktionshöjande åtgärder. Detta innebär att något fler marker är berättigade till den högre ersättningsnivån. Stödnivåerna ligger kvar på samma nivåer, med undantag för Lieslåtter som höjs till 7000 kr/ha och år och skogsbete, som höjs till 1800 kr/ha och år. Liksom tidigare är det Länsstyrelsen som bedömer om din mark klarar kraven för särskilda värden eller skogsbete, dock efter ansökan från dig. Om du redan har en Åtgärdsplan men denna har gått ut, kan du söka igen och få en så kalllad Åtagandeplan om vi bedömer att värdena finns kvar. Vem kan söka? Nya brukare samt den som hade ett åtagande som gick ut 2006 kan söka nytt 5-årigt åtagande Har man ett åtagande som inte gått ut kan man inte söka det nya stödet, såvida man inte utökar med minst 10 ha. Detta gäller i år; 2008 kommer detta hinder att tas bort. Igenväxning kan bli dyrt! Att söka på marker som är igenväxta kan bli mycket kostsamt framöver. Se därför till att åtgärda eventuell igenväxning snarast. Om man inte vill, kan eller får röja bort igenväxning, så är det bättre att låta bli att söka på marken. Till skillnad från tidigare har man nu inte ett år på sig att åtgärda igenväxning. Kommer vi ut och finner en igenslyad hage måste vi avslå ansökan, varefter man får återkomma med en ny ansökan nästa år, när man avlägsnat igenväxningen. Problem uppstår också om vi på Länsstyrelsen i samband med det nya åtagandearbetet stöter på marker som varit med i ett åtagande förut och där vi finner att det finns igenväxning som uppenbarligen varit där länge. Då måste detta dokumenteras och det kan sedan bli fråga om en återkravsutredning bakåt i tiden. Förutom att marken inte kommer med i det nya stödet, kan det alltså bli kostsamma återkrav för den som brukar marken. Innan du söker på nytt bör du alltså titta igenom din gamla åtgärdsplan noga och försäkra dig om att du gjort alla de bindande åtgärder som föreslås! Länsstyrelsens handläggning Länsstyrelsen saknar resurser för arbetet med att bedöma marker och göra åtagandeplaner. Detta innebär att vi oftast inte har möjlighet att komma ut till dig på samma sätt som tidigare. Detta gäller särskilt för gamla åtaganden som gått ut, där vi istället för nytt fältbesök kommer att behandla ansökningarna med hjälp av de uppgifter vi redan har, exempelvis en gammal Åtgärdsplan, föregående års kontrollresultat eller tjänsteanteckningar från tidigare fältbesök. Det innebär att Länsstyrelsen har en aktuell bild av markens värden, men inte alltid en dito av markens skötsel. Ansvaret för att den sistnämnda är godtagbar vilar alltså huvudsakligen på dig som brukar marken. Hör gärna av dig om du har frågor om detta! Måns Svensson Sök inte stöd för igenväxta betesmarker! Foto: Karin Joelsson 5

6 En liten tillbakablick från sommarens studieresa till Halland med inriktning på landsbygdsutveckling och får Familjen Carlssons egendesignade SPA Foto: Leif Malmqvist Under sommaren 2006 ordnade Länsstyrelsen i Stockholms och Södermanlands län två resor ner till Halländska Tvååker. Där besöktes två framgångsrika landsbygdsföretag. Drev småskalig turistverksamhet paralellt med ekologiskt jordbruk Rolf Carlsson var en av de första ekologiska jordbrukarna i Sverige. Redan 1984 var jordbruket ekologiskt. Det var tuffa tider och på grund av dålig lönsamhet började makarna Carlsson under senare delen av 80- talet att driva småskalig turistverksamhet parallellt med jordbruket. Daghem, skolor och andra kom på studiebesök för att se det ekologiska lantbruket. Men det var framförallt de vältränade och duktiga vallhundarna som lockade besökarna. Idag finns bara en vallhund på gården, och tillsammans med några katter, hästar, höns, får, kor av köttras, en åsna, kaniner samt en påfågel finns djuren kvar för att tillföra gården trivsel för besökare samt för att hålla markerna öppna. Upplevelseföretag med besökare per år Vårt första mål som var Ästad gård, där man tidigare bedrivit ekologisk mjölkproduktion. Numera drivs på gården ett upplevelseföretag, där man tar emot cirka besökare varje år. Konferenser, svensexor, möhippor, firmafester och kick offer anordnas. På gården finns SPA-anläggning, övernattningsmöjligheter i flera prisklasser, restaurang samt konferenslokaler. Verksamheten drivs som ett aktiebolag och ägs av familjen Carlsson. Hela familjen är verksam i bolaget, med dottern Linda som VD. Egen designad SPA-anläggning Vi inledde vårt besök med ett dopp i den egendesignade SPA-anläggningen, som är iordningställd i anslutning till gårdens flera anlagda våtmarker. Alla våtmarkerna hör ihop och renar vattnet innan det når den lilla sjön som gästerna svalkar sig i. Efter bastu och bad var det dags för middag. Ästads hemlagade pytt i panna smakade bra medan vi hörde Linda Petersson berätta om gården, dess historia och nuvarande verksamhet. Foto: Sofia Sjöberg

7 Öströö fårfarm är en av Sveriges största lammproducenter. Hela kedjan med eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café finns på gården. Foto: Sofia Sjöberg Nytt fårstall och eget slakteri Ekologisk produktion med flera kompletterande verksamheter Nästa besök är fårstallet som är helt nybyggt. Christian har tidigare arbetat med fårstallsinredning så stallet är väl genomtänkt och lättarbetat. Vi tittar även på slakteriet som uppfördes när Varbergs slakteri lades ner. Makarna tyckte att det blev för långa transporter till slakterier i Skåne och Västergötland. De fick förädlingsstöd från Jordbruksverket och genomförde bygget. Lunchen serverades i den gamla brännvinskällaren och där serveras enbart lammkött. Vi fick rökt lammfiol med potatisgratäng, allt välsmakande. Efter lunch var det dags och handla delikatesser i köttboden och presenter i hantverksboden. Därefter var det dags för återfärden till Stockholm. Nya intryck och idéer gjorde att diskussionen om får var livlig under hela resan tillbaka till Stockhom. Vill du få mer information om gårdarna, gå in på www. astadgard.nu och Rolf och Christian är bröder och drivs av samma egenskaper. De är kreativa, modiga och har servicekänsla. Med dessa egenskaper, kan man uppenbarligen komma långt. Under 2007 börjar det nya landsbygdsprogrammet med stora resurser för just entreprenörer på landsbygden. I Stockholms län finns ett stort befolkningsunderlag och många som är beredda att betala för att få uppleva, smaka av, vila ut och lära sig om livet på landet. Utnyttja dessa förutsättningar och passa på att förändra ditt lantbruksföretag! Nästa dag fortsatte färden genom Hallands bokskogar till Öströö fårfarm. Gården arrenderas av Christian och Jeanette Carlsson som driver gården ekologiskt med flera kombinationsverksamheter. I år föddes 800 lamm på gården, vilket gör makarna Carlsson på Öströö till en av de större lammproducenterna Sverige. Hela kedjan finns på gården, eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café. Allt detta gör att gården är en intressant utflykt för besökare; här kan man fika, äta lunch eller handla lammkorv, fårskinn och yllekläder. Lammsafarin är en populär atraktion Vi inleder vårt besök med att prova gårdens populäraste attraktion, lammsafari. Vi hoppar in i balvagnarna och Christian kör genom gårdens ägor. Ute i fårhagen berättade han om produktionen och visade också hur han vallar fåren med hunden Torsten. Förutom tackorna finns även ett tiotal Highland Cattle som bidrar till att hålla markerna öppna och att rena betena från parasiter, eftersom gården drivs ekologiskt. Vid pennan, Sofia Sjöberg Blir du sugen på att följa med på studieresor under kommande år? Håll utkik i nya LantbruksInfo och på Lantbruksenhetens hemsida. Foto: Sjöberg Foto: LeifSofia Malmqvist

8 B Porto Betalt Smaklust - en upplevelsekartbok över Sveriges mathantverk Nu finns en kartbok med hela landets småskaliga livsmedelsproducenter samlade. Det är Eldrimner, det småskaliga resurscentrumet i Jämtland som ligger bakom boken. Stockholms län har med 28 förädlare i boken, med altt från fiske i skärgården, gårdsmejeri i Roslagen till Bondens Butik på Södermalm. Den augusti ska Smaklust introduceras på Street, längs Hornstulls strand och i Tantolunden i Stockholm. Det blir en upplevelsemässa om Sveriges mathantverk, där hela Sverige ska byggas upp efter kartboken, och varje region presentera sitt mathantverk Vill du deltaga i Smaklust eller få mer information kring mässan, kolla in Eldrimners hemsida, Där finns informationsdokument och en broschyr att ladda ner med detaljer. En första träff för producenter i Stockholm och Uppsala län kommer att vara den 13 februari klockan på Blå Vingen i Knivsta. Vill du deltaga på det mötet hör av dig till Claudia Dillman, kontaktperson i Stockholms län, telefonnummer , eller på Kartboken kan beställas från Eldrimner, tel Sofia Sjöberg Under mars månad kommer Länsstyrelsen att publicera en inspirerande rapport med exempel på företagare och föreningar som erhållit projektoch investeringsstöd. Rapporten heter: Från vision till verklighet. Lantbruksenheten: Emmervall Jan Lantbruksdirektör Andersson Webrink Lena Förprövning djurstallar, Lantbruksinfo Appeltoft Viveka EU-stöd, Miljöstödsansvarig Bingham Jim Kontrollansvarig, EU-stöd, SAM Internet, Blockkartor Carlsson Cathrine Återkrav Carlsson Lars Företagsekonomi, Företagsstöd, Projektstöd, Startstöd Florman Anna-Karin Husdjur, EU-stöd Hammarbäck Peter Vattenhushållning, Våtmarker Kjöbek Petersen Mette Kompetensutveckling, Information Larsson Anders Stödansvarig, EU-stöd Larsson Iris Blockkartor, EU-stöd Norén Cecilia EU-stöd, Bifrågor, Stallgödselfrågor, Greppa Näringen Sjöberg Sofia Kompetensutveckling, EU-stöd Sjöstrand Christina Företagsstöd, Projektstöd, Ekonomi Stolpe Annette Registrator Strömberg Maria EU-stöd, Återkrav Svensson Måns Åtagandeplaner Svensson Sven-Erik Fastighetsfrågor och planering, Företagsstöd, Projektstöd Tykesson Johannes Bitr. Kontrollansvarig, SAM Internet Yrjas Christer EU-Stöd Åkerström Rose-Mari EU-stöd, Tvärvillkor Du hittar information från Lantbruksenheten även på 8

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning... Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT 2011 1 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. "Vi vill få en bra mix av butiker i city." HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR

Fortsatt tufft för fastighetsbranschen. Vi vill få en bra mix av butiker i city. HYRESFÖRHANDLINGARNA BLIR Utredning visar stor vilja att bygga om vindar sid 5 Dags att ha koll på sin egenkontroll sid 3 Fjärrvärmemonopolet på väg att luckras upp sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna GFR Foto: Sofia Sabel NR

Läs mer

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Tre nya elbilar på SHE SHEs Miljöpris 2014 Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014 JULI 2014 1 SHE-koncernen I huvudet på VD! För ett år sedan skrev jag

Läs mer

Lyckas med ditt ägarskifte

Lyckas med ditt ägarskifte Extra tidning med Lyckas med ditt ägarskifte CAMILLA & ANDERS Två generationer ger företaget styrka TEMA Nu styr Andreas gården 3 sätt som gör skiftet möjligt Planera övergången rätt n dina frågor LÖNSAM

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer