Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet"

Transkript

1 Underlag för utveckling och implementering av rutiner för det lokala arbetet

2 Inledning Sedan 2003 har regeringen tagit initiativ till omfattande insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39)). Länsstyrelsen Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag sedan 2005 i arbetet med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt ge de redan utsatta rätten till adekvat stöd, skydd och vård. En utgångspunkt i arbetet är att ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighetsfråga och ska gälla alla. Myndigheter och verksamheter bär ett stort ansvar för att följa gällande lagstiftning och bedriva verksamhet av god kvalité samt integrera arbetet i ordinarie verksamhet och implementera rutiner både internt och externt. Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta dokument som ett stöd för att myndigheter och organisationer ska kunna utveckla det konkreta arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. I dokumentet finns också samlad dokumentation om det material som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram sedan 2005 och som kan vara ett bra stöd och vägledning i det fortsatta utvecklings och implementeringsarbetet. En viktig slutsats som Länsstyrelsen Östergötland tagit fasta på är att det är viktigt med grundläggande kunskap och kompetensutveckling om den kontext som barn och unga lever i, synligöra de handlingar som är brott mot den svenska lagstiftningen och de mänskliga rättigheterna. Det är också viktigt att få ökad kunskap och förståelse för våldets konsekvenser, för att kunna erbjuda utsatta barn och ungas rätt stöd, skydd och vård. När vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck är det också viktigt att se den koppling som finns mellan oskuldnormen å ena sidan och könsstympning av flickor samt barn- och tvångsäktenskap å andra sidan. En avgörande faktor för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda är att alla utbildningsinsatser som initieras följs upp och professionella får möjligheter att reflektera kring dessa ärenden samt får tillgång till stöd i det praktiska arbetet. Det är också viktigt att chefer och politiker är involverade i arbetet och tar sitt ansvar. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att fler barn och unga ska få rätten till att må bra, vi är alla viktiga delar i denna uppgift och det finns en tydlig lagstiftning att använda sig av. Vårt ansvar är att ord ska bli till handling. Lycka till i detta viktiga arbete!

3 Om hedersrelaterat våld och förtryck Det som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck är föreställningar om oskuld och kyskhet. I de sammanhang som präglas av dessa föreställningar påverkar flickors och kvinnors faktiska men också påstådda beteende hela familjens och släktens anseende. Det innebär att även rykten kan skada en familjs heder. Flickors oskuld måste bevaras för att upprätthålla hedern och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central, men även pojkar och män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Något annat centralt är att valet av äktenskapspartner inte är individens eget val utan familjens eller ett större kollektivs angelägenhet. Individens rättigheter är underordnade det som anses vara bäst för kollektivet, det vill säga familjen och släkten. Våldet är ofta planerat och det utövas kollektivt. Utövarna kan vara föräldrarna samtidigt som släktingar kan godkänna och även driva på våldet, men det kan också vara släktingar utanför den närmaste familjen som är direkt inblandade i att utöva kontroll och/eller våld. I regeringens handlingsplan för att bekämpa bland annat hedersrelaterat våld (Skr. 2007/08:39) beskrivs hur detta våld kan ta sig uttryck: kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det kan även ta sig uttryck i tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Som nämns ovan drabbar det hedersrelaterade våldet även pojkar och män. I sammanhang som präglas av ett hedersrelaterat tänkande är det otänkbart med något annat än en heterosexuell relation. Unga homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan därför vara särskilt utsatta för att de svärtar ner familjens heder, något som Ungdomsstyrelsen (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfter fram i rapporten Hon, hen, han en analys av hälsosituationen för homosexuella, bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner (Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2). Vad vet vi om omfång av utsatthet och hjälpsökande? I Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja gjordes en nationell enkät riktad till ca personer mellan 16 och 25 år. Av dem som svarade på enkäten var det fem procent som upplevde att föräldrar, religion eller kultur satte gränser för dem i valet av äktenskapspartner; 6,6 procent av kvinnorna och 3,8 procent av männen. Fem procent motsvarar cirka individer i den åldersgruppen. Inskränkningarna gällde att inte få välja partner själv, att få välja partner själv men föräldrarna måste godkänna partnern samt att inte få gifta sig med någon som inte tillhör samma kultur eller religion som familjen. I Ungdomsstyrelsens rapport synliggörs att unga med ett begränsat val i förhållande till äktenskap i hög utsträckning uppger att de ser ett behov av råd och stöd, 42 procent. De har dock i väldigt liten utsträckning sökt stöd (Ungdomsstyrelsen). Frågor om ungas möjligheter att själva kunna välja vem de ska ingå äktenskap med har ställts i flera större enkätstudier. Socialstyrelsen gjorde en nationell enkätundersökning som besvarades av ca elever i gymnasieskolans årskurs 2. I den studien angav 5,6 procent av flickorna och 4,0 procent av pojkarna att de hade begränsningar i sitt val av vem de kan ingå äktenskap med. De svarade antingen att de inte själva fick välja vem de ska gifta sig med eller att de var oroliga

4 för att någon förälder eller annan vuxen skulle bestämma vem de skulle gifta sig med. Stockholms universitet genomförde en enkätundersökning med fokus på att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad (Schlytter et. al 2009). Denna undersökning riktade sig till ca elever i grundskolans årskurs 9 i Stockholms stad. Analysen visade att 13 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna svarade att de förväntades följa föräldrarnas vilja i valet av vem de kunde inga äktenskap med. Socialstyrelsen uppskattar att närmare flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka är flickor under 18 år (Socialstyrelsen 2015). Sedan den 13 mars 2014 förs statistik över samtal som kommer in till Länsstyrelsen Östergötlands nationella Kompetrensteams stödtelefon som vänder sig till myndigheter och andra aktörer för råd och konsultation. Fram till den 18 augusti hade telefonen tagit emot samtal i 348 ärenden som rörde 492 utsatta individer. Minst 50 procent av de utsatta är under 18 år och 86 procent är flickor/kvinnor. Ytterligare 149 personer nämns i samtalen de är barn till en utsatt kvinna eller syskon till ett utsatt barn. Minst 54 procent av dem är under 18 år. För 13 flickor rörde samtalet konsekvenser av könsstympning och för 20 flickor risk för könsstympning. Främjande och förebyggande Det är också viktigt att verksamheter på lokal nivå ser över vilka insatser och rutiner som finns för att främja och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. - På vilket sätt inkluderas frågor som rör barns och unga som lever i en hederskontext villkor i det generella jämställdhetsarbetet, när man pratar om rätten till kroppslig integritet och rätten att själv få forma och påverka sitt liv? Detsamma gäller i arbetet med normer kring kön, våld och maskulinitet? - Ta stöd av Länsstyrelsens material Ung och fri eller? ( - Samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och Folkteatern Gävleborg, se Kärleken är fri!? Vad vet vi om den lokala nivåns insatser för de som söker skydd och stöd? I Länsstyrelsen Östergötlands arbete med projektet Det handlar om kärlek/dina rättigheter/kärleken är fri så tillfrågades unga i målgruppen om vilken information som de tyckte var viktig att ha upplagd på hemsidan kopplad till projektet. De unga menade att information om vad som hände om man väl sökte skydd och stöd var det som var mest angeläget - vad kan samhället göra för att förändra min situation, vad kan ni göra för mig om jag söker hjälp och vad händer med min familj? Målgruppens behov av stöd och skydd ofta är mer komplext, resurskrävande och långtgående än vad som tidigare varit känt. De skyddade boendena och de ideella har fått ta ett stort ansvar för alla insatser till de unga i målgruppen. Vilket även bekräftas i nationell tillsyn från Socialstyrelsen och IVO (2014).

5 Det finns brister kring hur målgruppens behov av skydd och stöd bedöms. Det brister i samverkan mellan de myndigheter och verksamheter som utreder och bedömer de ungas behov av skydd och stöd samt inom de myndigheter och verksamheter som ansvarar för skydds- och stödinsatserna. Det saknas metoder för hur kommuner (den lokala nivån) kan möta upp målgruppens behov av stöd och skydd och rehabilitering. De effektiva arbetsmetoder man sett generellt i förhållande till våldsutsatta som att skydda och bygga en relation till den unga/unge, säkra stödbevisning, dokumentera skador, reducera hotet och få fram ett erkännande från den/de som utgör hotet används inte alltid i förhållande till de unga i målgruppen. Det långsiktiga arbetet med målgruppen vad gäller exempelvis bearbetning, rehabilitering och utslussning är sämre utvecklat och svårare att få tillgång till än det akuta skyddet. Det råder osäkerhet kring hur man ska arbeta med de ungas relation och förhållningssätt till förövare och familj, vem som ska ansvara för insatser mot våldsutövare och familjen och vad dessa ska syfta till. Den lokala nivån kan ha lite motivation att bygga upp en egen kompetens i förhållande till målgruppens behov då målgruppen bedöms som liten eller då de ofta måste placeras utanför kommunen. Ofta råder det brist på samverkan mellan aktörerna på den lokala nivån med den enskilda individens behov av skydd, stöd och rehabilitering som utgångspunkt. Eftersom målgruppen har ett sammansatt skydds- och stödbehov är samverkan en oerhört viktig faktor. Insatserna i förhållande till målgruppen är i liten grad utvärderade och det finns lite kunskap och erfarenhet av hur insatserna kan följas upp och utvärderas, både vad gäller att följa upp enskilda individer och vad gäller att följa upp de egna insatserna utifrån ett verksamhetsperspektiv. Läs mer i Våga göra skillnad, I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att se alla olika former av övergrepp som det kan ta sig uttryck i. Könsstympning av flickor och kvinnor är en del. Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är ett grovt övergrepp som många gånger sker med familjens heder som förklaring. Det är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Läs mer i Våga se, Viktigt att uppmärksamma är den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i kraft den första juli Den stärker barns och ungas förutsättningar för lika villkor och rätten att själv avgöra valet av partner. Att själv bestämma om man vill leva med någon, och i så fall med vem, är en självklarhet för de flesta men inte för alla. Den nya lagen innebär att det är förbjudet att tvinga någon att gifta sig. Det är också förbjudet att påverka, pressa någon att gifta sig mot sin vilja eller på andra sätt utnyttja det överläge man har som förälder eller släkting. Det innebär även att det är förbjudet att vilseleda någon att resa till ett annat land i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Hur kan vi omsätta kunskapen i praktiken? Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med de övriga länsstyrelserna under lång tid stöttat aktörer på lokal och regional nivå när det gäller att omsätta kunskapen om målgruppen i sin egen praktik. Det handlar om att tillsammans starta en process av kunskapsinhämtande, synliggörande och samverkan i syfte att bättre möta upp målgruppens behov. Denna tanke genomsyrar alla de rapporter och metodstöd som länsstyrelsen tagit som exempelvis Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad slutrapport (2015) och Våga stå kvar (2014). Läs mer på

6 Ett av dessa regeringsuppdrag var att testa vägledningen Våga göra skillnad i sex pilotkommuner. Under två års tid fick kommunerna dels kompetensutveckling både vad det gällde målgruppens uppväxtvillkor såsom t.ex. (kollektivistiska strukturer, oskuldsnormer, kontroll, begränsningar, förtryck och våld) men även konsekvenser av våld, såväl fysiskt som psykiskt) Vi hade även riktade pass utifrån roll och ansvarsfördelning för skola, socialtjänst, polis och åklagare samt hälso- och sjukvård. Ytterligare ett område var att definiera behovet av samverkan utifrån målgruppens utsatthet, behov och rättigheter. En kort sammanfattning av pilotkommunernas erfarenhet är följande: Nu förstår vi att vi inte alltid förstår Våga analysera våra egna verksamheter, var brister vi? Behovet av stöd från politiker och chefer Ökad förståelse för de utsattas verklighet och kunskap om våldets konsekvenser Vi saknar rutiner Låna andras kompetens Våga se att det handlar om brottsoffer/gärningsperson/er Socialtjänstens viktiga roll, både akut men även ur ett långsiktigt perspektiv Samverkan på lokal nivå Samverkan med skyddade boenden/familjehem på den nya lokala nivån HRV strateg, med gedigen kunskap, tydliga mandat från chef och politiker vilket ger mod att stå upp för den som är utsatt

7 Fråga 1. Vart står vi idag? Följande områden är viktiga att belysa när ni reflekterar kring er egen verksamhet, organisation och kommun: Vilken kunskapsnivå har vi? (lagstiftning, barns behov, HRV) Har ni rutiner för den här typen av ärenden? (är de kända, aktuella och används) Finns det förståelse för den utsattas sammanhang och behov (den utsattas reaktioner, ambivalens hos den utsatta/rädslor m.m.) hos mig/i min verksamhet/i vår organisation/inom kommun/lokala nivån? Stöd från chefer/politiker Finns ekonomiska och organisatoriska resurser? Tidskrävande/komplexitet Finns det fungerande organisation och samverkansformer där frågan ska integreras? Rädslor Att titta på när ni reflekterar kring era möten med och insatser till målgruppen: Våldets konsekvenser för de utsatta Uppbrottsprocessen Barn och ungas ambivalens myndigheters ansvar Hot och riskbedömning. Det är viktigt att använda sig av och få utbildning i en beprövad metod, som t.ex. Patriark. Akut och långsiktigt stöd och skydd Familjen: Hur kan vi bli bättre på att arbeta med familjen med barnets säkerhet i fokus, när ett barn blivit placerat enligt LVU? Hur görs uppföljning? (individärende/övergripande) Handlingsplan En handlingsplan måste förankras hos chefer och politiker för att få genomslag i hela organisationen. I detta arbete är det även viktigt att, om möjligt, bygga på fungerande rutiner som redan finns i kommunen/verksamheten. Se brev till chefer/politiker som kan användas som stöd. När ni går vidare och ska möta andra myndigheter/organisationer i ett samverkansarbete bör ni ha svar på följande frågor: Vad är er myndighet/organisations uppdrag och ansvarsområde? Hur fungerar samverkan idag? (internt/externt) Vad kan ni göra för att bli bättre på att samverka med andra aktörer? Vilka behov finns av ökat samarbete med andra aktörer?

8 Fråga 2. Hur tänker vi gå vidare? Vilken kompetens har vi och vad saknas? Hur synliggör vi målgruppen, inom kommunen? Via t.ex. skolenkäter se Dina rättigheter och Våga stå kvar, och inventering av befintliga ärenden se SOSFS 2014:4, synliggörande i elevhälsa och skola se Våga se. Hur vet vi vad vi hur många utsatta vi har, vad vi gör och hur det går? (statistik) Vad har vi för erfarenheter av att arbeta förebyggande och främjande med barn och föräldrar, se Dina rättigheter och Ung och fri eller Hur fungerar bemötandet och hjälpen till den utsatta utifrån era olika positioner/funktioner? (Strukturella hinder? Problem? Möjligheter?) Finns det befintliga rutiner, samverkansgruppen som man kan använda eller vidareutveckla även för hantering av denna problematik? Hur kan er organisation kvalitetssäkra verksamheten? Finns det en handlingsplan? Är den aktuell och gäller den även för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck Vad krävs för att förstärka samarbetet med andra aktörer på ett konstruktivt sätt? Behövs det en samverkansplan i kommunen/länet? Hur följs arbetet upp? Vem tar ansvaret för arbetet? Läs mer: Våga göra skillnad, Metodstöd för samverkan, Våga stå kvar, Våga se - Länsstyrelsen Östergötland Material som finns att tillgå från Länsstyrelsen Östergötland, se infoskrift, i det fortsatta arbetet för struktur och kompetensutveckling: Vägledningar, handledningar, filmer, föreläsningar Våga göra skillnad en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Våld i hederns namn handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta. Metodstöd för samverkan - hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld? Du är född till att göra skillnad - ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse. Våga stå kvar! - en mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ung och fri eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Att utveckla en handlingsplan i skolan - ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld. De stympade barnen - en bilaga som bygger på Norrköpings Tidningars artikelserien De stympade barnen.

9 Våga se - en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. (Finns på PDF att ladda ner) Man vill ju finnas - en handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Mognad & livsutrymme - ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Informationsfilmer om lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap. Informationsfilmer om lagstiftningen mot könsstympning av flickor och kvinnor. Affischer, kampanjmaterial till skola. Allt material går att beställa kostnadsfritt på vår webbplats: Andra myndigheters publikationer: Länsstyrelserna MUCF NCK ortryck/ Polismyndigheten Skolverket Socialstyrelsen Åklagarmyndigheten

10 Rådgivning vid ärendehantering Länsstyrelsen Östergötlands nationella Kompetensteam för råd och konsultation Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Ring tfn: Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00. Det har vid några tillfällen hänt att det inte gått att nå stödtelefonen på grund av tekniska problem. Om detta skulle hända, ring Emma Westin på tfn: Vid övriga frågor, stöd vid implementering av arbetet kontakta: Emma Westin, e-post:

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga Mänskliga rättigheter 1948 Kvinnokonventionen 1979

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga. Information

Läs mer

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet?

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Juridiska institutionen, Stockholms universitet Bakgrund Två

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen annan kan

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Länsstyrelsen Östergötlands arbete www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga. Varför? Arbetade

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Könsstympning. Mikael Thörn Nationellt Kompetensteam Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning. Mikael Thörn Nationellt Kompetensteam Länsstyrelsen Östergötland Könsstympning Mikael Thörn Nationellt Kompetensteam Länsstyrelsen Östergötland mikael.b.thorn@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Östergötland 2015-2016 Nationella regeringsuppdrag i arbetet mot hedersrelaterat

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Länsstyrelsen Östergötlands arbete www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga. Nationella Kompetensteamet

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Anette Franzén: Lärare i svenska som andraspråk, Morabergs Studiecentrum i Södertälje samt föreläsare och metodutvecklare,

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Länsstyrelsen Östergötlands arbete www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap är en rättighetsfråga. Utvecklingsmedel, samarbete med

Läs mer

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 801-1485-2016 Förord För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter

Läs mer

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och förtryck 801-1681-14 Denna enkät utgör huvudunderlaget

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD. Handlingsprogram Uppdaterad

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD. Handlingsprogram Uppdaterad HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2013-01-01 Mål Arbeta för att mänskliga rättigheter skall gälla alla invånare i Skellefteå. Arbeta förebyggande för att motverka

Läs mer

Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld Hedersrelaterat förtryck och våld Asma Jahangir - FN Hedersrelaterat våld ett systematiskt hot mot flickors och kvinnors liv (FN, 2002; Jahangir, 2004). Gränserna för vad som är tillåtet är oerhört snäva

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld

Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld Juno Blom, utvecklingssamordnare för hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Länsstyrelsen Östergötlands arbete www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap är en rättighetsfråga. Samordna flyktingmottagandet, ensamkommande

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Närhet som gör ont - om våld mot närstående

Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont - om våld mot närstående Närhet som gör ont om våld mot närstående erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

2013-04-23 Ks 41/2013. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för Örebro kommun 2013-2016

2013-04-23 Ks 41/2013. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för Örebro kommun 2013-2016 2013-04-23 Ks 41/2013 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för Örebro kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Handlingsplan... 3 Definition av hedersrelaterat våld

Läs mer

Sfi i fokus 23 oktober 2015 Anette Franzén. Anette Franzén Sfi i fokus 20151023

Sfi i fokus 23 oktober 2015 Anette Franzén. Anette Franzén Sfi i fokus 20151023 Sfi i fokus 23 oktober 2015 Anette Franzén Trygghet Delaktighet Kunskap Dialog Metodutvecklande projekt 2014-2017 Arvsfonden, Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg dinarattigheter.se

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED15-1149-10 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Vi behöver ett

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad. Slutrapport

Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad. Slutrapport Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Först av allt allvarlig och omfattande utsatthet När samhället får insikt om när barn och unga utsätts för tvångsäktenskap,

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Myndighetsnätverket. En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Myndighetsnätverket. En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Myndighetsnätverket En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 2 Förord I Sverige är det ett brott att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Ändå finns det unga människor

Läs mer

Nationellt Kompetensteam

Nationellt Kompetensteam Nationellt Kompetensteam Mikael Thörn www.hedersfortryck.se Idag Nationellt Kompetensteam Länsstyrelsen Östergötland Uppdrag, stödtelefon, statistik, material, kampanj Mänskliga rättigheter och lagstiftning

Läs mer

Förord. Elisabeth Nilsson Landshövding. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Dnr 801-3293-2010. Rapport nr: 2011:14 ISBN: 978-91-7488-281-0

Förord. Elisabeth Nilsson Landshövding. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Dnr 801-3293-2010. Rapport nr: 2011:14 ISBN: 978-91-7488-281-0 Våga göra skillnad En vägledning för stöd till och rehabilitering av unga som placerats för hedersrelaterat våld och förtryck eller riskerar eller har gifts mot sin vilja Dnr 801-3293-2010 Förord Jag önskar

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap

VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap VISSTE DU DET? Om tvångsäktenskap och barnäktenskap Visste du det? ISBN: 978-91-639-2279-4 Illustratör: Olivia Flagerup Upplaga 1000 ex. Oktober 2016 D en här broschyren innehåller information om vad som

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor vi måste våga se En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor 1 Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter.

Läs mer

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck BOXHOLMS KOMMUN Barn-och utbildningsförvaltningen Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck Skriven av Boxholms skolkuratorer i samarbete med Socialtjänsten 2012-09-06

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Information. Plan mot våld i nära relation

Information. Plan mot våld i nära relation Information Plan mot våld i nära relation 2016-2022 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Avgränsningar 3 1.2 Användning av begrepp 4 1.3 Syfte 4 2. Övergripande mål 5 3. Genomförande/implementering

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding Våga göra skillnad En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer

Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Det ingen vill se - en bok om våld i samkönade parrelationer Våld i parrelationer förekommer oavsett om de är samkönade eller olikkönade. För att undvika kränkningar, felaktigheter och diskriminerande

Läs mer