Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög definition digital mottagare DMB-112HD"

Transkript

1 Hög definition digital mottagare DMB-112HD

2 Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem används för inspelning. Om en enhet anger "inget usb-minne". Återigen, kontrollera filsystemet. Filsystemet måste vara FAT 32. Programmet pixlar sig. Detta fel orsakas vanligtvis av en dålig antenn/mottagare. Försäkra Vanliga frågor - Denver DMB-112HD Gratulerar till inköpet av din nya DVB-T-mottagare. Med denna digitalbox kan du njuta av digital-tv och få hd-kanaler med superkvalitet! För att få bästa möjliga signal behövs en lämplig antenn samt bra kablar med passande kontakter och korrekt montering. I annat fall riskerar du dålig mottagning. Aktiv antenn Denver DMB-112HD kan leverera 5 volt till en aktiv antenn. Om du vill använda detta måste du aktivera det i inställningsmenyn. Sortera kanaler: När du har ställt in kanalerna placeras de vanligtvis i den ordning som de tas emot från signalleverantören. Om du vill ändra på detta måste du slå av LCN i inställningsmenyn. Därefter kan du placera kanalerna i den ordningsföljd du önskar. Funktionen Auto-shutoff (automatisk avslagning): Standardinställningen är att en energibesparingsfunktion slås på vilket gör att digitalboxen slås av efter 3 timmar om användaren förblir passiv (fjärrkontrollen används inte under 3 timmar). Energibesparingsfunktionen kan slås av med alternativet "Auto- standby" (automatiskt vänteläge) i inställningsmenyn. Spela in på USB: Din nya DVB-T digitalbox kan spela in på usb-enheter. Det är viktigt att usb-enheten formatteras i FAT 32 samt att om du använder en extern hårddisk måste den anslutas till en separat strömkälla. I annat fall blir strömtillförseln otillräcklig. Filstorleken kan bli mycket stor när du spelar in en DVB-T signal, speciellt från hd-kanaler. Därför bör du skaffa ett usb-minne med stor minneskapacitet eller en extern hårddisk om du avser att spela in mycket. Digital ljuduteffekt Observera att om du ställer in digital uteffekt på RAW (obearbetad) fås inget ljud på din tv. Denna funktion är klar att användas med en extern surroundförstärkare. Om du använder tv:n som ljudkälla, kom ihåg att alltid ha digital ljuduteffekt som PCM. Uppdateringar: För de flesta av våra modeller kommer uppdaterade, förbättrade versioner att tillhandahållas. Vänligen se vår webbplats: för uppdaterade versioner av den gällande modellen.

3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör bara med en torr trasa. 7. Blockera inte ventilationsöppningar, installera i enlighet med instruktionerna. 8. Installera inte i närheten av varma källor som element, värmeregulatorer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ta inte bort säkerhetsavsikten med den polariserade kontakten. Om den medlevererade kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta den felaktiga kontakten. 10. Förhindra att strömsladden kan beträdas eller kläms speciellt vid kontakter, bekvämlighetsbehållare, och vid punkten där den kommer ut från apparaten. 11. Använd bara tillbehör/komponenter som specificerats av tillverkaren. 12. Dra ut kontakten vid åskväder eller då apparaten inte används under längre tid. 13. Vid service behov kontakta kvalificerad fackman. Service krävs då apparaten skadats på något sätt, som skadad strömsladd eller kontakt, vätska har spillts eller föremål har fallit på apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har tappats. 14. Huvudkontakten används som avkopplingsenhet, den ska alltid vara funktionsduglig. 15. Ventilationen ska inte blockeras genom att ventilationsöppningarna täcks av föremål som tidningar, dukar, gardiner osv. 16. Inga nakna lågor som tända ljus, ska placeras på apparaten. 17. Uppmärksamhet ska riktas mot miljöaspekter när batterier ska kastas. 18. Användning av apparaten i måttligt klimat. 19. Apparaten ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar ska placeras på apparaten. VARNING: För att minska risken för brand eller el-chock utsätt inte apparaten för regn eller fukt. VARNING: Batterierna ska inte exponeras för överdriven värme som solsken, eld eller liknande. FÖRSIKTIGHET: Risk för explosion om batteriet bytts felaktigt. Bytt endast med samma eller liknande typ. (Endast för litium batteri apparater) VARNING: För höga ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan medföra hörselskada. (Endast apparater med uttag för hörlurar)

4 Säkerhetsinstruktioner Läs alltid säkerhetsinstruktionerna noggrant. Spara denna instruktionsmanual för framtida referens. Håll denna enhet avsides från fukt. Placera denna apparat på ett stabilt plant underlag innan du installerar den. Placera den ej på mjuka möbler. El-sladden/urkopplad apparat skall förbli enkel att manövrera/koppla ur. Om någon av följande situationer uppstår, se till att få Set Top Box kontrollerad av en service tekniker: Har exponerats för fukt Har utsatts för dropp och skada Den har tydliga spår av skada Den har inte fungerat bra eller du kan inte få den att fungera enligt instruktionsmanualen VARNING: För att förhindra risken för el-chock, öppna inte skyddet eller baksidan på receivern. Blockera inte ventilationshålen på enheten. Lämna tillräckligt mellanrum ovanpå och runt enheten för att ge rätt ventilation. Placera inte enheten i ett oventilerat skåp eller ovanpå en enhet som skapar värme. Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form oavsett ändamål utan föregående skriftligt godkännande. Andra märken eller varumärken som nämns häri är märke eller registrerade varumärken för respektive företag. Friskrivning Informationen i detta dokument är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Tillverkaren gör ingen framställning eller garanti (inbegripen eller på annat sätt) avseende riktigheten och fullständigheten av detta dokument och ska inte i någon form vara ansvarig för förlorad vinst eller annan kommersiell skada, inklusive men inte begränsad till special, tillfällig, konsekvens eller annan skada. Denna symbol indikerar att produkten innehåller dubbla isoleringar mellan farlig huvudspänning och användar åtkomliga delar. Vid service använd bara identiska reservdelar. VARNING: För att minska risken för brand eller el-chock utsätt inte apparaten

5 Frampanelen 1. CHANNEL DOWN: Används för att byta kanal utan att använda fjärrkontrollen. 2. POWER BUTTON: Tryck för att så på/av strömmen. 3. CHANNEL UP: Används för att byta kanal utan att använda fjärrkontrollen. 4. FJÄRRKONTROLL SENSOR: Används för att ta emot signalen från fjärrkontrollen. 5. USB: För program uppdatering och media uppspelning. Bakpanelen 1. RF IN: Detta uttag ansluter dig till extern luft 2. RF LOOP THROUGH: Detta uttag matar RF signal till antingen din TV eller annat video system. 3. SCART OUT: Ansluter scart sladden till TV apparaten. 4. VIDEO OUT: Detta uttag sänder ut video signal. 5. SPDF OUT: audio utgång

6 Fjärrkontrollinstruktioner POWER: slår på eller av receivern <0>-<9>: Nummer knappar CH-/CH+: Programknappar MENU: Visar huvudmeny på TV skärmen, och tryck på nytt så släcks menyn. OK: För att bekräfta nuvarande inställning, eller visa alla program i ingen-meny läge. VOL-/ VOL+: justera volymen. : Tryck för att flytta markören EPG: Visar den elektroniska program guiden. FAV: Visar din lista på favoritkanaler. Tryck FAV på nytt för att öppna de andra favoritlistorna. V-FORMAT: Växlar mellan HDMI 720P och 1080i. RECALL: Gå till föregående visade kanal. Röd/grön/gul/blå: Används för att navigera mellan sidor i teletext läge. TTX: Slår på Teletext, om nuvarande kanal har de alternativet och använd EXIT för att avsluta Teletext. SUBTITLE: Visa textremsa (tillgänglighet beroende av kanal). LANG: Ändra audio språk och vänster/höger kanal (tillgänglighet beror av kanalen) EXIT: Använd denna tangent för att avsluta nuvarande meny. INFO: Visa information om nuvarande kanal. TV/RADIO: Växlar mellan digital radio och DVB-T läge. MUTE: att tysta eller återuppta ljudet. PAGE+/PAGE -: För navigera inuti menyerna. LIST: Visar alla program. ASPECT: ändrar bildens format. TIMESHIFT: genväg för tidbytes funktion. TIMER: genväg för planerade program. PVR: genväg för PVR. PVR och multimedia knappar: SPELA PAUS STOPP REC REW FF PREV NEXT

7 Installera batterierna Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt i 2xAAA stora batterier i facket. Diagrammet inuti facket visar den korrekta installationen av batterierna. 1.Öppna locket 2.Installera batterierna 3.Stäng locket Använda fjärrkontrollen För att använda fjärrkontrollen rikta den mot fronten på den Digital Set Top Box. Fjärrkontrollen har ett område på upp till 7m från Set Top Box vid en vinkel på max 60 grader.

8 Installation första gången Efter att alla anslutningar har gjorts rätt slå på TV och säkerställ att enheten är ansluten till huvudströmförsörjning. Tryck på strömbrytarknappen för att starta enheten. Om du använder enheten för första gången eller har återställt enheten till fabriksstandard, visas Installations Hjälp Menyn på TV skärmen. (1) [OSD Language] tryck / knappen för att välja ett språk. (2) [Country] tryck / knappen för att välja landet där du bor. (3) [Channel Search] tryck eller OK knappen för att börja automatisk kanal sökning. (4) När kanalinställningen är komplett kan du börja titta på TV program. Grundfunktioner (1). Programhanteringsinställningar För att öppna menyn, tryck MENU knappen och välj [Program]. Använd / / / knapparna för att navigera genom menyn. Menyn ger möjligheter att justera programhanteringsinställningar. Välj ett alternativ och tryck OK eller för att justera inställningen. Tryck EXIT knappen för att avsluta menyn.

9 (a) Program redigering För att redigera dina programreferenser (lock, skip, fav, move delete eller rename), behöver du öppna program rediferingsmenyn. Denna meny kräver ett lösenord för att få åtkomst. Ange standard lösenordet 0000 Master upplåsning lösenord: 8888 Ställa in favorit kanaler Du kan skapa en lista med favoritprogram som du lätt kan komma åt. Ställa in TV eller radio program: 1. Välj din önskade kanal tryck sedan FAV knappen och favorit dialogen öppnas, välj den typ du vill och tryck OK. En hjärtformad symbol visas och kanalen är markerad som en favorit. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler favorit kanaler. 3. Tryck EXIT knappen för att bekräfta och avsluta menyn. Inaktivera favorit TV eller radio program: Välj favorit kanalen och tryck FAV knappen på fjärrkontrollen för att avbryta, välj inaktivera i dialogen och tryck OK. Titta på favorit kanaler 1. Under normalt tittande, tryck Fav knappen så öppnas Fav menyn. 2. Tryck / / / för att söka igenom dina Fav kanaler. 3. Tryck OK för att välja din favorit kanal. Radera ett TV eller radio program 1. Välj programmet och tryck sedan den BLÅ knappen. Ett varnings meddelande visas. Tryck OK för att radera kanalen. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler kanaler att radera. Hoppa över TV eller radio kanaler Välj kanalen du vill hoppa över och tryck den GRÖNA knappen EN hoppa över symbol visas.

10 Flytta ett TV eller radio program 1. Välj den önskade kanalen tryck sedan den RÖDA knappen. En flytta symbol visas. 2. Tryck / för att flytta kanalen. 3. Tryck OK för att bekräfta. 4. Upprepa ovanstående steg för att flytta fler kanaler. Låsa program Du kan låsa valda program för begränsad åtkomst Låsa en TV eller radiokanal: 1. Välj den önskade kanalen tryck sedan den GULA knappen. En lås formad symbol visas. Kanalen är markerad som låst. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler kanaler. 3. Tryck EXIT knappen för att bekräfta och avsluta menyn. 4. Tryck den GULA knappen för att inaktivera funktionen med den låsta kanalen. 5. För att titta på den låsta kanalen, måste du ange antingen standard lösenordet 0000 eller ditt senast registrerade lösenord. Master upplåsning lösenord är (b) EPG (elektronisk program guiden) EPG är en TV guide på skärm som visar planerade program sju dagar i förväg för varje inställd kanal. Tryck EPG knappen på fjärrkontrollen för att öppna guiden. Med / / / knappen kan du välja det önskade programmet. Om det finns mer än en sida med information, använd den BLÅ knappen för sida upp och den GULA knappen för sida ner. (c) SORTERA Sortera kanalerna med följande alternativ: Med LCN--sortera kanalerna i stigande ordning Med service namn -- sortera kanalerna i alfabetisk ordning.

11 (2). Bild inställning För att öppna meny, tryck MENY och välj [Bild] med / knappen. Menyn ger möjligheter att justera video inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Resolution Du kan ändra denna inställning om bild upplösningen inte verkar vara rätt. Denna inställning är till för att möta de vanligaste inställningarna för HDMI. [480P/i]: för NTSC TV system. [576P/i]: för PAL TV system. [720P]: för NTSC eller PAL TV system. [1080i]: för NTSC eller PAL TV system. (b) TV Format Du kan ändra denna inställning om bilden inte verkar vara rätt. Denna inställning är till för att möta de vanligaste inställningarna för TV apparater i ditt land. [NTSC]: för NTSC system TV. [PAL]: för PAL system TV. (c) Bildförhållande Tryck / för välja (d) Video utgång Tryck / för välja RGB eller CVBS

12 (3). Kanalsökning För att öppna menyn tryck MENY och välj [Sök kanal] med / knapparna. Menyn ger möjligheter att justera inställningar för kanalsökning. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Auto Sökning Detta alternativ söker automatiskt efter kanaler och spara dem när sökningen är avslutad. Alla tidigare sparade kanaler och inställningar raderas. 1.Välj [Auto Sökning] och tryck OK eller för att starta kanalsökning. 2.För att avbryta Kanalsökning, tryck EXIT. Alla kanaler som hittas sparas. (b) Manuell Sökning Detta alternativ gör att du kan söka efter nya kanaler utan att radera tidigare sparade kanaler och inställningar. 1. Välj [Manuell Sökning] tryck sedan OK eller. Kanalsökningsskärmen visas.

13 (d) Sleep Ställ in en tid för insomning 2. Tryck / knappen för att välja kanalfrekvensen. 3. Tryck OK för att starta kanalsökningen. Om en kanal hittas, sparas den och läggs till kanallistan. Om någon kanal inte hittas under sökningen, avslutar enheten automatiskt. (c) Land Välja landet där du bor. (d) Antenn Ström Aktivera antenn ström om en extern aktiv antenn är ansluten. (4).Tid Inställning För att öppna menyn tryck MENY och välj [Tid] med / knappen. Menyn ger möjligheter att justera tid inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Tidsavvikelser Välj auto eller manuell för GMT inställningsjustering. (b) Land region Välj region när [Tid avvikelse] är inställd på auto. (c) Tids Zon Välj tids zon när [Tid avvikelse] är inställd på manuell.

14 Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) OSD (På skärm Display) Språk Välj ett OSD språk (b) Subtitle Språk Välj det föredragna språket på textningen. (c) Audio Språk Välj det önskade audio språket för dina TV kanaler. Om språket inte finns, används standard språket för programmet. (6). Systeminställningar För att öppna menyn tryck MENY och välj [System] med / knapparna. Menyn ger möjligheter att justera system inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och tryck / för att justera inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Föräldra kontroll

15 (c) Återställa fabriksinställningar Återställ din Set Top Box till Fabriksinställningarna. I huvudmenyn väljer du [Återställ Fabrtiksinställningar] med / knapparna och tryck OK eller för att välja. Ange ditt lösenord eller standard lösenordet 0000 och tryck OK för att bekräfta. Detta alternativ raderar alla förinställda kanaler och inställningar. Master upplåsning lösenord är (d) Information Visar modell, hårdvara och program information (7). USB För att öppna menyn, tryck MENU knappen och välj [USB] med / knapparna. Menyn ger möjligheter för att spela musik, foto och multimedia filer. Den kan stödja AVI,MP3, WMA, JPEG and BMP format. Enheten stödjer bara USB enheter med FAT32 fil system. Den stödjer inte NTFS filsystem. (a)multimedia: När en USB enhet är ansluten kan du välja musik, foto eller film alternativ i denna meny med / knapparna och OK för val. Om en USB enhet inte är ansluten visas varningsmeddelandet Ingen USB enhet hittades.

16 (b) Foto konfigurering: -Slide Time: justera bildspelsintervall till 1 一 8 sekunder. -Slide Mode: justera bildspelseffekt som mode 0 一 59 eller slumpvis. Bildförhållande: [Spara]: Visa bilder i sitt originalformat. [Ta bort]: Visa bilder i fullskärm. (c) Film konfigurering: Undertitel specifik: [Liten]: Visar undertitel som liten text. [Normal]: Visar undertitel som normal text. [Stor]: Visar undertitel som stor text. Undertitel BG: [Vit]: Visar undertitel mot vit bakgrund [Transparent]: Visar undertitel mot transparent bakgrund. [Grå]: Visar undertitel mot grå bakgrund. [Gulgrön]: Visar undertitel mot gulgrön bakgrund. Undertitel teckensnittsfärg: [Röd]: Visar undertitel med rött teckensnitt [Blå]: Visar undertitel med blått teckensnitt. [Grön]: Visar undertitel med grönt teckensnitt. [Vit]: Visar undertitel med vitt teckensnitt. [Svart]: Visar undertitel med svart teckensnitt. (d) PVR Konfigurering: Tryck för att öppna och hämta information om enheten och du kan formatera enheten. Programuppdatering: sätt i USB enheten med uppdateringsfilen med namn: x.ap, tryck meny och välj USB->Multimedia->Music, och välj uppdateringsfilen, tryck OK Efter slut visas: PROGRAM UPPDATERING AVSLUTAD, STARTA OM. Observera: Vi kan inte garantera kompatibilitet (funktion och/eller buss effekt) med alla USB minnes enheter och ansvarar inte för någon förlorad data som kan uppkomma vid anslutning till denna enhet. Vid stora datamängder tar det längre tid för systemet att läsa innehållet på USB enheten. En del USB enheter kan inte kännas igen korrekt. Även om de finns på ett format som stöds kan vissa filer inte spelas eller visas beroende av innehållet.

17 (8). Inspelning från levande TV Denna unika egenskap gör att du kan spela in levande TV. Det finns två metoder för detta. Den första är att ansluta en USB minnesenhet till USB porten och tryck inspelningsknappen på fjärrkontrollen. Den andra metoden är att planera ett program för inspelning med hjälp av EPG. För att planera en inspelning följ stegen nedan: Tryck EPG knappen på fjärrkontrollen. Markera kanalen du önskar spela in från tryck OK knappen. Planeringsfönstret visas i displayen med ett antal alternativ. Du kan välja mellan följande alternativ: Pågående läge: Välj hur ofta du vill spela in från tidsluckan. Bokningstyp Välj inspelning eller spela. När du har gjort dina val tryck OK knappen för att bekräfta inspelnings tidsluckan. Om du önskar att radera den planerade inspelningen, gå till EPG och tryck den gröna knappen för att se listan på planerade händelser. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera händelsen du önskar radera och tryck den röda knappen för att radera. Inspelningsfilerna kan inte raderas på denna enhet, rader dem på en dator. TV programmet spelas in på en fil i PVR format som kan spelas upp på denna enhet eller en PC med en lämplig spelar, men kan inte spelas upp på en DVD eller PDVD. För att spela in HD TV program, ska USB enheten vara med version 2.0 eller högre, annars kan inte enheten spela in HD programmet korrekt. När inspelning görs till USB stick eller extern hårddisk på denna modell, ska du vänta ett par sekunder innan du trycker på inspelningsknappen efter att du satt i mediat. Annars finns risk att signalen fryser. Om det sker, stäng av strömmen och anslut den igen.

18 Problemlösning Problem Möjlig orsak Åtgärd Strömmen är inte på anslut strömmen Ingen bild Strömbrytaren är inte på Slå på strömbrytaren Skärmen visar Ingen signal Inget ljud från högtalarna Bara ljud, ingen bild på skärmen Fjärrkontrollen reagerar inte DVB-T kabel inte ansluten Felaktig inställning Ingen eller felaktig anslutning av ljudkabel Ljud i mute Felaktigt ljudspår Ingen eller felaktig anslutning av AV kabel Programmet är ett radio program Batteriet är slut Fjärrkontrollen är inte riktad eller nära nog till Set Top Box Plugga in DVB-T kabeln Återställ inställning Anslut den rätta ljudkabeln Stäng av mute funktionen Försök med ett annat spår Se till att kablarna är rätt anslutna Tryck <TV/RADIO> knappen för att byta till TV läge Byt batteri Ljustera fjärrkontrollens läge närmare enheten. Bilden splittras Signalen är för svag Kontrollera antennkabeln och anslutningar

19 Tekniska Specifikationer Punkt Underpunkt Parameter Tuner Ingångsfrekvens 170~230MHz 470~860MHz RF ingångsnivå -78~-82dBm IF Bandbredd 7MHz och 8MHz Modulering QPSK,16QAM,64QAM Video Dekoder Format MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Utgångsformat NTSC:480i/p, 720P, 1080i, PAL,576i/P,720P, 1080i, Utgångsport 1XHDMI(1.3C),1Xscart,1XCVBS Audio Dekoder Format MPEG-1 (layer1&2&3),wma,ac3 Audio utgång 2XRCA(L/R) SPDF USB2.0 Stödd kapacitet 160GB Stödd media MP3,WMA,JPEG,BMP,AVI Effekt Försörjningsspänning AC V 50/60Hz Arbetseffekt 8W Förbrukning Stanby effekt <1W Vikt 0.8kgs Mått 190X153X46mm

20 Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer.

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer. Viktiga säkerhetsinstruktioner som bör bevaras tillsammans med produkten Läs igenom dessa noggrant undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör denna mottagare inte utsättas för regn eller fukt.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING DVBS-200HD Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING Viktiga säkerhetsinstruktioner 1) Läs dessa instruktioner. 2) Förvara dessa instruktioner. 3) Beakta alla varningar. 4) Följ alla anvisningar. 5) Använd inte

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller har inte en separat antenn. Installationsförfarande:

Läs mer

HANDBOK TAC-70061 MK2

HANDBOK TAC-70061 MK2 HANDBOK TAC-70061 MK2 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SWEDISH SVENSKA Innehållsförteckning Innehållsförteckning Egenskaper

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

User manual English Svenska. SPB 2.3 Digital TV box

User manual English Svenska. SPB 2.3 Digital TV box User manual English Svenska SPB 2.3 Digital TV box Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission

Läs mer

HANDBOK TAQ-10153. www.facebook.com/denverelectronics. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAQ-10153. www.facebook.com/denverelectronics. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. www.facebook.com/denverelectronics HANDBOK TAQ-10153 Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer