Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög definition digital mottagare DMB-112HD"

Transkript

1 Hög definition digital mottagare DMB-112HD

2 Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem används för inspelning. Om en enhet anger "inget usb-minne". Återigen, kontrollera filsystemet. Filsystemet måste vara FAT 32. Programmet pixlar sig. Detta fel orsakas vanligtvis av en dålig antenn/mottagare. Försäkra Vanliga frågor - Denver DMB-112HD Gratulerar till inköpet av din nya DVB-T-mottagare. Med denna digitalbox kan du njuta av digital-tv och få hd-kanaler med superkvalitet! För att få bästa möjliga signal behövs en lämplig antenn samt bra kablar med passande kontakter och korrekt montering. I annat fall riskerar du dålig mottagning. Aktiv antenn Denver DMB-112HD kan leverera 5 volt till en aktiv antenn. Om du vill använda detta måste du aktivera det i inställningsmenyn. Sortera kanaler: När du har ställt in kanalerna placeras de vanligtvis i den ordning som de tas emot från signalleverantören. Om du vill ändra på detta måste du slå av LCN i inställningsmenyn. Därefter kan du placera kanalerna i den ordningsföljd du önskar. Funktionen Auto-shutoff (automatisk avslagning): Standardinställningen är att en energibesparingsfunktion slås på vilket gör att digitalboxen slås av efter 3 timmar om användaren förblir passiv (fjärrkontrollen används inte under 3 timmar). Energibesparingsfunktionen kan slås av med alternativet "Auto- standby" (automatiskt vänteläge) i inställningsmenyn. Spela in på USB: Din nya DVB-T digitalbox kan spela in på usb-enheter. Det är viktigt att usb-enheten formatteras i FAT 32 samt att om du använder en extern hårddisk måste den anslutas till en separat strömkälla. I annat fall blir strömtillförseln otillräcklig. Filstorleken kan bli mycket stor när du spelar in en DVB-T signal, speciellt från hd-kanaler. Därför bör du skaffa ett usb-minne med stor minneskapacitet eller en extern hårddisk om du avser att spela in mycket. Digital ljuduteffekt Observera att om du ställer in digital uteffekt på RAW (obearbetad) fås inget ljud på din tv. Denna funktion är klar att användas med en extern surroundförstärkare. Om du använder tv:n som ljudkälla, kom ihåg att alltid ha digital ljuduteffekt som PCM. Uppdateringar: För de flesta av våra modeller kommer uppdaterade, förbättrade versioner att tillhandahållas. Vänligen se vår webbplats: för uppdaterade versioner av den gällande modellen.

3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör bara med en torr trasa. 7. Blockera inte ventilationsöppningar, installera i enlighet med instruktionerna. 8. Installera inte i närheten av varma källor som element, värmeregulatorer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme. 9. Ta inte bort säkerhetsavsikten med den polariserade kontakten. Om den medlevererade kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta den felaktiga kontakten. 10. Förhindra att strömsladden kan beträdas eller kläms speciellt vid kontakter, bekvämlighetsbehållare, och vid punkten där den kommer ut från apparaten. 11. Använd bara tillbehör/komponenter som specificerats av tillverkaren. 12. Dra ut kontakten vid åskväder eller då apparaten inte används under längre tid. 13. Vid service behov kontakta kvalificerad fackman. Service krävs då apparaten skadats på något sätt, som skadad strömsladd eller kontakt, vätska har spillts eller föremål har fallit på apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt eller har tappats. 14. Huvudkontakten används som avkopplingsenhet, den ska alltid vara funktionsduglig. 15. Ventilationen ska inte blockeras genom att ventilationsöppningarna täcks av föremål som tidningar, dukar, gardiner osv. 16. Inga nakna lågor som tända ljus, ska placeras på apparaten. 17. Uppmärksamhet ska riktas mot miljöaspekter när batterier ska kastas. 18. Användning av apparaten i måttligt klimat. 19. Apparaten ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar ska placeras på apparaten. VARNING: För att minska risken för brand eller el-chock utsätt inte apparaten för regn eller fukt. VARNING: Batterierna ska inte exponeras för överdriven värme som solsken, eld eller liknande. FÖRSIKTIGHET: Risk för explosion om batteriet bytts felaktigt. Bytt endast med samma eller liknande typ. (Endast för litium batteri apparater) VARNING: För höga ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan medföra hörselskada. (Endast apparater med uttag för hörlurar)

4 Säkerhetsinstruktioner Läs alltid säkerhetsinstruktionerna noggrant. Spara denna instruktionsmanual för framtida referens. Håll denna enhet avsides från fukt. Placera denna apparat på ett stabilt plant underlag innan du installerar den. Placera den ej på mjuka möbler. El-sladden/urkopplad apparat skall förbli enkel att manövrera/koppla ur. Om någon av följande situationer uppstår, se till att få Set Top Box kontrollerad av en service tekniker: Har exponerats för fukt Har utsatts för dropp och skada Den har tydliga spår av skada Den har inte fungerat bra eller du kan inte få den att fungera enligt instruktionsmanualen VARNING: För att förhindra risken för el-chock, öppna inte skyddet eller baksidan på receivern. Blockera inte ventilationshålen på enheten. Lämna tillräckligt mellanrum ovanpå och runt enheten för att ge rätt ventilation. Placera inte enheten i ett oventilerat skåp eller ovanpå en enhet som skapar värme. Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form oavsett ändamål utan föregående skriftligt godkännande. Andra märken eller varumärken som nämns häri är märke eller registrerade varumärken för respektive företag. Friskrivning Informationen i detta dokument är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Tillverkaren gör ingen framställning eller garanti (inbegripen eller på annat sätt) avseende riktigheten och fullständigheten av detta dokument och ska inte i någon form vara ansvarig för förlorad vinst eller annan kommersiell skada, inklusive men inte begränsad till special, tillfällig, konsekvens eller annan skada. Denna symbol indikerar att produkten innehåller dubbla isoleringar mellan farlig huvudspänning och användar åtkomliga delar. Vid service använd bara identiska reservdelar. VARNING: För att minska risken för brand eller el-chock utsätt inte apparaten

5 Frampanelen 1. CHANNEL DOWN: Används för att byta kanal utan att använda fjärrkontrollen. 2. POWER BUTTON: Tryck för att så på/av strömmen. 3. CHANNEL UP: Används för att byta kanal utan att använda fjärrkontrollen. 4. FJÄRRKONTROLL SENSOR: Används för att ta emot signalen från fjärrkontrollen. 5. USB: För program uppdatering och media uppspelning. Bakpanelen 1. RF IN: Detta uttag ansluter dig till extern luft 2. RF LOOP THROUGH: Detta uttag matar RF signal till antingen din TV eller annat video system. 3. SCART OUT: Ansluter scart sladden till TV apparaten. 4. VIDEO OUT: Detta uttag sänder ut video signal. 5. SPDF OUT: audio utgång

6 Fjärrkontrollinstruktioner POWER: slår på eller av receivern <0>-<9>: Nummer knappar CH-/CH+: Programknappar MENU: Visar huvudmeny på TV skärmen, och tryck på nytt så släcks menyn. OK: För att bekräfta nuvarande inställning, eller visa alla program i ingen-meny läge. VOL-/ VOL+: justera volymen. : Tryck för att flytta markören EPG: Visar den elektroniska program guiden. FAV: Visar din lista på favoritkanaler. Tryck FAV på nytt för att öppna de andra favoritlistorna. V-FORMAT: Växlar mellan HDMI 720P och 1080i. RECALL: Gå till föregående visade kanal. Röd/grön/gul/blå: Används för att navigera mellan sidor i teletext läge. TTX: Slår på Teletext, om nuvarande kanal har de alternativet och använd EXIT för att avsluta Teletext. SUBTITLE: Visa textremsa (tillgänglighet beroende av kanal). LANG: Ändra audio språk och vänster/höger kanal (tillgänglighet beror av kanalen) EXIT: Använd denna tangent för att avsluta nuvarande meny. INFO: Visa information om nuvarande kanal. TV/RADIO: Växlar mellan digital radio och DVB-T läge. MUTE: att tysta eller återuppta ljudet. PAGE+/PAGE -: För navigera inuti menyerna. LIST: Visar alla program. ASPECT: ändrar bildens format. TIMESHIFT: genväg för tidbytes funktion. TIMER: genväg för planerade program. PVR: genväg för PVR. PVR och multimedia knappar: SPELA PAUS STOPP REC REW FF PREV NEXT

7 Installera batterierna Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt i 2xAAA stora batterier i facket. Diagrammet inuti facket visar den korrekta installationen av batterierna. 1.Öppna locket 2.Installera batterierna 3.Stäng locket Använda fjärrkontrollen För att använda fjärrkontrollen rikta den mot fronten på den Digital Set Top Box. Fjärrkontrollen har ett område på upp till 7m från Set Top Box vid en vinkel på max 60 grader.

8 Installation första gången Efter att alla anslutningar har gjorts rätt slå på TV och säkerställ att enheten är ansluten till huvudströmförsörjning. Tryck på strömbrytarknappen för att starta enheten. Om du använder enheten för första gången eller har återställt enheten till fabriksstandard, visas Installations Hjälp Menyn på TV skärmen. (1) [OSD Language] tryck / knappen för att välja ett språk. (2) [Country] tryck / knappen för att välja landet där du bor. (3) [Channel Search] tryck eller OK knappen för att börja automatisk kanal sökning. (4) När kanalinställningen är komplett kan du börja titta på TV program. Grundfunktioner (1). Programhanteringsinställningar För att öppna menyn, tryck MENU knappen och välj [Program]. Använd / / / knapparna för att navigera genom menyn. Menyn ger möjligheter att justera programhanteringsinställningar. Välj ett alternativ och tryck OK eller för att justera inställningen. Tryck EXIT knappen för att avsluta menyn.

9 (a) Program redigering För att redigera dina programreferenser (lock, skip, fav, move delete eller rename), behöver du öppna program rediferingsmenyn. Denna meny kräver ett lösenord för att få åtkomst. Ange standard lösenordet 0000 Master upplåsning lösenord: 8888 Ställa in favorit kanaler Du kan skapa en lista med favoritprogram som du lätt kan komma åt. Ställa in TV eller radio program: 1. Välj din önskade kanal tryck sedan FAV knappen och favorit dialogen öppnas, välj den typ du vill och tryck OK. En hjärtformad symbol visas och kanalen är markerad som en favorit. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler favorit kanaler. 3. Tryck EXIT knappen för att bekräfta och avsluta menyn. Inaktivera favorit TV eller radio program: Välj favorit kanalen och tryck FAV knappen på fjärrkontrollen för att avbryta, välj inaktivera i dialogen och tryck OK. Titta på favorit kanaler 1. Under normalt tittande, tryck Fav knappen så öppnas Fav menyn. 2. Tryck / / / för att söka igenom dina Fav kanaler. 3. Tryck OK för att välja din favorit kanal. Radera ett TV eller radio program 1. Välj programmet och tryck sedan den BLÅ knappen. Ett varnings meddelande visas. Tryck OK för att radera kanalen. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler kanaler att radera. Hoppa över TV eller radio kanaler Välj kanalen du vill hoppa över och tryck den GRÖNA knappen EN hoppa över symbol visas.

10 Flytta ett TV eller radio program 1. Välj den önskade kanalen tryck sedan den RÖDA knappen. En flytta symbol visas. 2. Tryck / för att flytta kanalen. 3. Tryck OK för att bekräfta. 4. Upprepa ovanstående steg för att flytta fler kanaler. Låsa program Du kan låsa valda program för begränsad åtkomst Låsa en TV eller radiokanal: 1. Välj den önskade kanalen tryck sedan den GULA knappen. En lås formad symbol visas. Kanalen är markerad som låst. 2. Upprepa detta förlopp för att välja fler kanaler. 3. Tryck EXIT knappen för att bekräfta och avsluta menyn. 4. Tryck den GULA knappen för att inaktivera funktionen med den låsta kanalen. 5. För att titta på den låsta kanalen, måste du ange antingen standard lösenordet 0000 eller ditt senast registrerade lösenord. Master upplåsning lösenord är (b) EPG (elektronisk program guiden) EPG är en TV guide på skärm som visar planerade program sju dagar i förväg för varje inställd kanal. Tryck EPG knappen på fjärrkontrollen för att öppna guiden. Med / / / knappen kan du välja det önskade programmet. Om det finns mer än en sida med information, använd den BLÅ knappen för sida upp och den GULA knappen för sida ner. (c) SORTERA Sortera kanalerna med följande alternativ: Med LCN--sortera kanalerna i stigande ordning Med service namn -- sortera kanalerna i alfabetisk ordning.

11 (2). Bild inställning För att öppna meny, tryck MENY och välj [Bild] med / knappen. Menyn ger möjligheter att justera video inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Resolution Du kan ändra denna inställning om bild upplösningen inte verkar vara rätt. Denna inställning är till för att möta de vanligaste inställningarna för HDMI. [480P/i]: för NTSC TV system. [576P/i]: för PAL TV system. [720P]: för NTSC eller PAL TV system. [1080i]: för NTSC eller PAL TV system. (b) TV Format Du kan ändra denna inställning om bilden inte verkar vara rätt. Denna inställning är till för att möta de vanligaste inställningarna för TV apparater i ditt land. [NTSC]: för NTSC system TV. [PAL]: för PAL system TV. (c) Bildförhållande Tryck / för välja (d) Video utgång Tryck / för välja RGB eller CVBS

12 (3). Kanalsökning För att öppna menyn tryck MENY och välj [Sök kanal] med / knapparna. Menyn ger möjligheter att justera inställningar för kanalsökning. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Auto Sökning Detta alternativ söker automatiskt efter kanaler och spara dem när sökningen är avslutad. Alla tidigare sparade kanaler och inställningar raderas. 1.Välj [Auto Sökning] och tryck OK eller för att starta kanalsökning. 2.För att avbryta Kanalsökning, tryck EXIT. Alla kanaler som hittas sparas. (b) Manuell Sökning Detta alternativ gör att du kan söka efter nya kanaler utan att radera tidigare sparade kanaler och inställningar. 1. Välj [Manuell Sökning] tryck sedan OK eller. Kanalsökningsskärmen visas.

13 (d) Sleep Ställ in en tid för insomning 2. Tryck / knappen för att välja kanalfrekvensen. 3. Tryck OK för att starta kanalsökningen. Om en kanal hittas, sparas den och läggs till kanallistan. Om någon kanal inte hittas under sökningen, avslutar enheten automatiskt. (c) Land Välja landet där du bor. (d) Antenn Ström Aktivera antenn ström om en extern aktiv antenn är ansluten. (4).Tid Inställning För att öppna menyn tryck MENY och välj [Tid] med / knappen. Menyn ger möjligheter att justera tid inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och / för att justera den inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Tidsavvikelser Välj auto eller manuell för GMT inställningsjustering. (b) Land region Välj region när [Tid avvikelse] är inställd på auto. (c) Tids Zon Välj tids zon när [Tid avvikelse] är inställd på manuell.

14 Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) OSD (På skärm Display) Språk Välj ett OSD språk (b) Subtitle Språk Välj det föredragna språket på textningen. (c) Audio Språk Välj det önskade audio språket för dina TV kanaler. Om språket inte finns, används standard språket för programmet. (6). Systeminställningar För att öppna menyn tryck MENY och välj [System] med / knapparna. Menyn ger möjligheter att justera system inställningar. Tryck / för att välja ett alternativ och tryck / för att justera inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. (a) Föräldra kontroll

15 (c) Återställa fabriksinställningar Återställ din Set Top Box till Fabriksinställningarna. I huvudmenyn väljer du [Återställ Fabrtiksinställningar] med / knapparna och tryck OK eller för att välja. Ange ditt lösenord eller standard lösenordet 0000 och tryck OK för att bekräfta. Detta alternativ raderar alla förinställda kanaler och inställningar. Master upplåsning lösenord är (d) Information Visar modell, hårdvara och program information (7). USB För att öppna menyn, tryck MENU knappen och välj [USB] med / knapparna. Menyn ger möjligheter för att spela musik, foto och multimedia filer. Den kan stödja AVI,MP3, WMA, JPEG and BMP format. Enheten stödjer bara USB enheter med FAT32 fil system. Den stödjer inte NTFS filsystem. (a)multimedia: När en USB enhet är ansluten kan du välja musik, foto eller film alternativ i denna meny med / knapparna och OK för val. Om en USB enhet inte är ansluten visas varningsmeddelandet Ingen USB enhet hittades.

16 (b) Foto konfigurering: -Slide Time: justera bildspelsintervall till 1 一 8 sekunder. -Slide Mode: justera bildspelseffekt som mode 0 一 59 eller slumpvis. Bildförhållande: [Spara]: Visa bilder i sitt originalformat. [Ta bort]: Visa bilder i fullskärm. (c) Film konfigurering: Undertitel specifik: [Liten]: Visar undertitel som liten text. [Normal]: Visar undertitel som normal text. [Stor]: Visar undertitel som stor text. Undertitel BG: [Vit]: Visar undertitel mot vit bakgrund [Transparent]: Visar undertitel mot transparent bakgrund. [Grå]: Visar undertitel mot grå bakgrund. [Gulgrön]: Visar undertitel mot gulgrön bakgrund. Undertitel teckensnittsfärg: [Röd]: Visar undertitel med rött teckensnitt [Blå]: Visar undertitel med blått teckensnitt. [Grön]: Visar undertitel med grönt teckensnitt. [Vit]: Visar undertitel med vitt teckensnitt. [Svart]: Visar undertitel med svart teckensnitt. (d) PVR Konfigurering: Tryck för att öppna och hämta information om enheten och du kan formatera enheten. Programuppdatering: sätt i USB enheten med uppdateringsfilen med namn: x.ap, tryck meny och välj USB->Multimedia->Music, och välj uppdateringsfilen, tryck OK Efter slut visas: PROGRAM UPPDATERING AVSLUTAD, STARTA OM. Observera: Vi kan inte garantera kompatibilitet (funktion och/eller buss effekt) med alla USB minnes enheter och ansvarar inte för någon förlorad data som kan uppkomma vid anslutning till denna enhet. Vid stora datamängder tar det längre tid för systemet att läsa innehållet på USB enheten. En del USB enheter kan inte kännas igen korrekt. Även om de finns på ett format som stöds kan vissa filer inte spelas eller visas beroende av innehållet.

17 (8). Inspelning från levande TV Denna unika egenskap gör att du kan spela in levande TV. Det finns två metoder för detta. Den första är att ansluta en USB minnesenhet till USB porten och tryck inspelningsknappen på fjärrkontrollen. Den andra metoden är att planera ett program för inspelning med hjälp av EPG. För att planera en inspelning följ stegen nedan: Tryck EPG knappen på fjärrkontrollen. Markera kanalen du önskar spela in från tryck OK knappen. Planeringsfönstret visas i displayen med ett antal alternativ. Du kan välja mellan följande alternativ: Pågående läge: Välj hur ofta du vill spela in från tidsluckan. Bokningstyp Välj inspelning eller spela. När du har gjort dina val tryck OK knappen för att bekräfta inspelnings tidsluckan. Om du önskar att radera den planerade inspelningen, gå till EPG och tryck den gröna knappen för att se listan på planerade händelser. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera händelsen du önskar radera och tryck den röda knappen för att radera. Inspelningsfilerna kan inte raderas på denna enhet, rader dem på en dator. TV programmet spelas in på en fil i PVR format som kan spelas upp på denna enhet eller en PC med en lämplig spelar, men kan inte spelas upp på en DVD eller PDVD. För att spela in HD TV program, ska USB enheten vara med version 2.0 eller högre, annars kan inte enheten spela in HD programmet korrekt. När inspelning görs till USB stick eller extern hårddisk på denna modell, ska du vänta ett par sekunder innan du trycker på inspelningsknappen efter att du satt i mediat. Annars finns risk att signalen fryser. Om det sker, stäng av strömmen och anslut den igen.

18 Problemlösning Problem Möjlig orsak Åtgärd Strömmen är inte på anslut strömmen Ingen bild Strömbrytaren är inte på Slå på strömbrytaren Skärmen visar Ingen signal Inget ljud från högtalarna Bara ljud, ingen bild på skärmen Fjärrkontrollen reagerar inte DVB-T kabel inte ansluten Felaktig inställning Ingen eller felaktig anslutning av ljudkabel Ljud i mute Felaktigt ljudspår Ingen eller felaktig anslutning av AV kabel Programmet är ett radio program Batteriet är slut Fjärrkontrollen är inte riktad eller nära nog till Set Top Box Plugga in DVB-T kabeln Återställ inställning Anslut den rätta ljudkabeln Stäng av mute funktionen Försök med ett annat spår Se till att kablarna är rätt anslutna Tryck <TV/RADIO> knappen för att byta till TV läge Byt batteri Ljustera fjärrkontrollens läge närmare enheten. Bilden splittras Signalen är för svag Kontrollera antennkabeln och anslutningar

19 Tekniska Specifikationer Punkt Underpunkt Parameter Tuner Ingångsfrekvens 170~230MHz 470~860MHz RF ingångsnivå -78~-82dBm IF Bandbredd 7MHz och 8MHz Modulering QPSK,16QAM,64QAM Video Dekoder Format MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Utgångsformat NTSC:480i/p, 720P, 1080i, PAL,576i/P,720P, 1080i, Utgångsport 1XHDMI(1.3C),1Xscart,1XCVBS Audio Dekoder Format MPEG-1 (layer1&2&3),wma,ac3 Audio utgång 2XRCA(L/R) SPDF USB2.0 Stödd kapacitet 160GB Stödd media MP3,WMA,JPEG,BMP,AVI Effekt Försörjningsspänning AC V 50/60Hz Arbetseffekt 8W Förbrukning Stanby effekt <1W Vikt 0.8kgs Mått 190X153X46mm

20 Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer