SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll 11 Godkännande av ärendelista Ensamkommande flyktingbarn, budget och organisation Budget Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden Lokalförsörjning för förskola och skola i Mullsjö kommun Stängning av förskolor Organisation av förskola och skola i Mullsjö kommun Motion om utredning och införande av tvålärarsystem Förste förskollärare och förste fritidspedagog Svenskundervisning för personal på Kongsberg Avgifter inom förskola och fritidshem Kvalitetsarbetet; samverkan Rapport sjukfrånvaro Inbjudan till träff med föräldraråd... 37

2 14 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen klockan ande Katarina Karlsson (S), ordförande Bertil Engström (MP) Johnny Nilsen (MF) Mats Tingshagen (S) Angelica Lundberg (SD) Jimmie Larsson (M) Harrieth Cajfeldt-Carlsson (S) ersättare för Kristoffer Blomstrand (V) Jens Mattsson (MP) ersättare för Niklas Hedström (KD) Övriga närvarande Lilli Elf, sekreterare Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef Rickard Leo, rektor vid Trollehöjds skolområde 13 Björn Bergström, biträdande rektor vid Trollehöjds skolområde 13 Helene Jangen Pettersson, förskolechef 13 Lennie Johansson, kommunchef Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret Paragrafer Lilli Elf, sekreterare Katarina Karlsson, ordförande Angelica Lundberg, justerande Jimmie Larsson, justerande

3 15 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Datum då anslaget tas ned Underskrift Lilli Elf

4 16 11 Godkännande av ärendelista beslutar att godkänna ärendelistan. Reservation Angelica Lundberg (SD) reserverar sig mot den del av beslutet som avser att ärende nummer 11, Stängning av förskolor, ska stå kvar på ärendelistan. Godkännande av ärendelista. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) föreslår att ärende nr 11, Stängning av förskolor, utgår.

5 17 Dnr 2015/ Ensamkommande flyktingbarn, budget och organisation beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 2015, 162, informerades om möten mellan ekonomerna, presidierna och verksamhetscheferna inom barn- och utbildningsverksamheten respektive socialtjänsten. Uppdraget var att reda ut hur bidragen från Migrationsverket ska fördelas mellan verksamheterna. I samband med genomgång av statusrapporten beslutade arbetsutskottet den 1 februari 2016 att uppdra åt barn- och utbildningschefen att upprätta en redovisning över vad som överenskommits mellan barn- och utbildningsnämndens presidium och socialnämndens presidium samt att redovisningen ska delges barn- och utbildningsnämnden den 15 februari Till dagens sammanträde finns en redovisning från barn- och utbildningschefen. sunderlag Redovisning upprättad av barn- och utbildningschefen den 8 februari 2016 et skickas till Akten

6 18 Dnr 2016/ Budget 2017 beslutar att ta med redovisningarna i fortsatta budgetdiskussioner inför Diskussioner med rektorer och förskolechefer inför budget Vid dagens sammanträde redovisar rektor Rickard Leo och biträdande rektor Björn Bergström, Trollehöjds skolområde, för de äskanden och behov de ser inför budget Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist lämnar motsvarande redovisning gällande Gunnarsbo/Sandhems skolområde. Förskolechef Helene Jangen Pettersson redovisar förskolans behov inför et skickas till Akten Barn- och utbildningschefen

7 19 14 Delgivningar beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: Protokoll från arbetsutskottet den 1 februari 2016, 7, angående delegationsordning (Dnr 2015/4014) från Skolinspektionen angående betygsrätt för Mullsjö folkhögskola för utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare. et skickas till Akterna

8 20 15 Anmälan av delegationsbeslut beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Anmälan av delegationsbeslut. sunderlag Lista över fattade delegationsbeslut: om tilläggsbelopp (Dnr 2015/4060) om tilläggsbelopp (Dnr 2015/4098) om bidragsbelopp (Dnr 2016/4012) om skolskjuts (Dnr 2016/4001) om läsårstider 2016/2017 (Dnr 2016/4024) et skickas till Akter Kommunsekreteraren Barn- och utbildningschefen

9 21 16 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna. Statusrapport för pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden den 15 februari sunderlag Statusrapport den 15 februari 2016.

10 22 Dnr 2016/ Lokalförsörjning för förskola och skola i Mullsjö kommun beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, att anta det förslag till lokalförsörjningsplan för förskolan som upprättats av barnoch utbildningschefen och tillförordnade fastighetschefen. Reservation Angelica Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 februari 2015 konstaterades ett behov att se över samtliga förskolor och skolor i kommunen. Det behöver upprättas en lokalförsörjningsplan som visar behovet av lokaler under flera år framåt. uppdrog åt barn- och utbildningschefen att under 2015 ta fram en lokalförsörjningsplan. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 november 2015, 182, delgavs nämnden en utredning upprättad av barn- och utbildningschefen. Då beslutades att bordlägga ärendet till sammanträdet den 18 januari Vid sammanträdet den 18 januari 2016, 7, kommenterar barn- och utbildningschefen sin utredning och informerar att han och fastighetschefen fortsätter arbetet med upprättandet av en lokalförsörjningsplan och att de återkommer med ett mera konkret förslag. Till dagens sammanträde föreligger tillförordnade fastighetschefens och barn- och utbildningschefens förslag till lokalförsörjningsplan för förskolan. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 18 november Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen och tillförordnade fastighetschefen den 8 februari 2016

11 23 17 fortsättning Förslag till beslut under sammanträdet (1) Angelica Lundberg (SD) föreslår återremiss av ärendet. Katarina Karlsson (S) föreslår att beslut i ärendet ska fattas vid dagens sammanträde. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Karlssons (S) förslag att ärendet ska avgöras i vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begärs av Angelica Lundberg (SD). Ordförande lägger fram följande förslag vid omröstningen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget. JA-röst för Katarina Karlssons (S) förslag. NEJ-röst för Angelica Lundbergs (SD) förslag. Omröstningsresultat Ledamot JA NEJ Bertil Engström Johnny Nilsen Mats Tingshagen Angelica Lundberg Jimmie Larsson Harriet Cajfeldt-Carlsson Jens Mattsson Katarina Karlsson Förslag till beslut under sammanträdet (2) Katarina Karlsson (S) och Harrieth Cajfeldt-Carlsson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det förslag till lokalförsörjningsplan som är upprättat av barn- och utbildningschefen och tillförordnade fastighetschefen.

12 24 17 fortsättning et skickas till Akten Kommunchefen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningschefen Tillförordnade fastighetschefen

13 25 Dnr 2015/ Stängning av förskolor konstaterar att inget särskilt beslut behöver fattas i detta ärende eftersom en lokalförsörjningsplan har antagits i 17 i detta protokoll. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 2015 beslutades att förskoleverksamheten ska lämna Björksäter och Bullerbyn om dessa inte behövs för verksamhetens behov. I tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen lämnades information om bland annat barnprognoser och behovet av antalet platser de närmaste åren. Utifrån informationen kan det konstateras att inriktningen är att Björksäter stängs när Skogsgläntan tas i bruk och att en eller eventuellt fler avdelningar får vara kvar i Bullerbyn under en övergångsperiod. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 november 2016, 177, diskuterades frågan och det beslutades bland annat att inhämta information från kommunstyrelsen kring vilket av alternativen renovering/nybyggnation, som är mest lämpligt och när detta kan komma att utföras samt att hos kommunstyrelsen anhålla om att omförhandling av hyra och villkor ska göras gällande Björksäter. Till dagens sammanträde föreligger ett svar från kommunstyrelsens allmänna utskott: Allmänna utskottet beslutar att lämna svar till barn- och utbildningsnämnden att ärendet om stängning av förskolor hanteras av det uppdrag som finns hos kommunchefen tillsammans med berörda verksamheter och med tilläggsförslag att kommunchefen får i uppdrag att medverka på barn- och utbildningsnämndens sammanträde och förmedla att detta är en del i en framtida större samhällsplanering. sunderlag Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 30 november 2015, 177 Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 28 januari 2016, 19 et skickas till Kommunstyrelsen Akten

14 26 Dnr 2016/ Organisation av förskola och skola i Mullsjö kommun beslutar att Gunnarsbo/Sandhems skol- och förskoleområde delas i ett skolområde bestående av F-2 på Kronängskolan, F-5 på Gunnarsboskolan och F-3 på Sandhems skola samt ett förskoleområde med kommunens samtliga förskolor, att Gunnarsbo/Sandhems skolområde leds av en rektor och en biträdande rektor, att de kommunala förskolorna Björksäter, Bullerbyn, Kronäng, Rödluvan, Solstrålen och Tallkotten samt senare även Skogsgläntan leds av två förskolechefer som sinsemellan delar upp ansvar mellan sig för de olika förskolorna så att det blir tydligt vem som är förskolechef men samtidigt har en gemensam budget och gemensam personal. Reservation Bertil Engström (MP), Jens Mattsson (MP) och Johnny Nilsen (MF) reserverar sig mot beslutet i tredje att-satsen. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 december 2014, 166, informerades om olika alternativ när det gäller organisationsstrukturen av förskola och skola i Mullsjö kommun. Inga beslut fattades i frågan utan redovisningen riktades till den kommande nämnden som under 2015 skulle få möjlighet att orientera sig i organisationsfrågan. Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2015, 31, beslutades att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att Gunnarsbo/Sandhems skol- och förskoleområde delas upp i två områden, dels ett område för förskola, dels ett område för förskoleklass, grundskola (år 1-5) och fritidshem. Under läsåret 2015/2016 har Gunnarsbo/Sandhems skol- och förskoleområde varit delat i ett skolområde och ett förskoleområde med delad budget och en delad ledningsorganisation. Dessutom har en diskussion om hur den framtida organisationen ska formas ägt rum mellan ledningen för barn- och utbildning och fackliga företrädare samt i skolledargruppen och i arbetslagen i förskola och skola. Det verkar föreligga en bred enighet om att det är lämpligt att dela skola och förskola. Men det finns också anledning att göra en annan uppdelning mellan

15 27 19 fortsättning skolområdena för att bättre motsvara den organisation av skola som den nya skollagen och läroplanen utgår ifrån. Det handlar bland annat om kunskapsmål i år 3, år 6 och år 9 samt nationella prov i år 3, 6 och 9. Det föreligger därför ett förslag från rektorerna om att Gunnarsbo/Sandhem ska bli en F-3-enhet och Trollehöjd ska bli en 4-9-enhet där Kronängskolan i så fall skulle bli en 4-6-skola. Denna diskussion behöver fortsätta men för att permanenta ledningsorganisationen för Gunnarsbo/Sandhem föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta enligt nedan. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist november Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist den 24 januari Tjänsteskrivelse från rektor Patrik Lernberg, Gunnarsbo/Sandhems skolområde, och rektor Rickard Leo, Trollehöjds skolområde Protokoll från arbetsutskottet den1 februari 2016, 3 Protokoll från förhandling enligt MBL 11 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att Gunnarsbo/Sandhems skol- och förskoleområde delas i ett skolområde bestående av F-2 på Kronängskolan, F-5 på Gunnarsboskolan och F-3 på Sandhems skola samt ett förskoleområde med kommunens samtliga förskolor, att Gunnarsbo/Sandhems skolområde leds av en rektor och en biträdande rektor, att de kommunala förskolorna Björksäter, Bullerbyn, Kronäng, Rödluvan, Solstrålen och Tallkotten samt senare även Skogsgläntan leds av två förskolechefer som sinsemellan delar upp ansvar mellan sig för de olika förskolorna så att det blir tydligt vem som är förskolechef men samtidigt har en gemensam budget och gemensam personal. Förslag till beslut under sammanträdet Bertil Engström (MP) och Johnny Nilsen (MF) föreslår att kommunens förskolor ska delas in i två förskoleområden med var sin förskolechef.

16 28 19 fortsättning Ordförande Katarina Karlsson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Jimmie Larsson (M) föreslår att kommunens förskolor ska ingå i ett område med en förskolechef. sgång 1 Ordförande Katarina Karlsson (S) finner att det finns tre förslag och bestämmer att arbetsutskottets förslag är huvudförslaget. Därefter ställer ordföranden Bertil Engströms (MP) förslag mot Jimmie Larssons (M) förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Bertil Engströms (MP) förslag. sgång 2 Ordförande Katarina Karlsson (S) ställer arbetsutskottets förslag mot Bertil Engströms förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs av Jimmie Larsson. Ordföranden lägger fram följande förslag vid omröstningen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget. JA-röst för arbetsutskottets förslag NEJ-röst för Bertil Engströms (MP) förslag Omröstningsresultat Ledamot JA NEJ Bertil Engström Johnny Nilsen Mats Tingshagen Angelica Lundberg Jimmie Larsson Harriet Cajfeldt-Carlsson Jens Mattsson Katarina Karlsson

17 29 19 fortsättning et skickas till Akten Barn- och utbildningschefen Rektor vid Gunnarsbo/Sandhems skolområde Rektor vid Trollehöjds skolområde

18 30 Dnr 2015/ Motion om utredning och införande av tvålärarsystem beslutar att överlämna utredningen till kommunfullmäktige, att med utredningen som utgångspunkt meddela att barn- och utbildningsnämnden inte anser det motiverat att arbeta vidare med frågan om att införa ett tvålärarsystem. Moderaterna i Mullsjö genom Fredrik Samuelsson har lämnat in en motion om utredning och införande av tvålärarsystem. Modellen går ut på att två lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans. Syftet är att öka måluppfyllelsen genom att undervisningen blir mer flexibel och bättre anpassad till elevernas olika behov och förutsättningar. Undervisningen blir mer inkluderande och främjar lärande för de som har det lite svårare samtidigt som de som har det lätt för sig får en chans att nå längre. Moderaterna vill att man utreder möjligheten och sedan införandet av ett tvålärarsystem på våra skolor, med fokus i första hand på ämnena svenska, engelska och matematik. Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2015, 125, att överlämna motionen om utredning och införande av tvålärarsystem till barn- och utbildningsnämnden. beslutade den 5 oktober 2015, 148, att uppdra åt barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist att utreda frågan. Till dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningschefens utredning. Med utgångspunkt från utredningen konstaterar arbetsutskottet att ett tvålärarsystem medför extra kostnader. Arbetsutskottet anser att det inte är motiverat att arbeta vidare med frågan om att införa ett tvålärarsystem eller, som enligt förslag till beslut, anslå medel för en försöksverksamhet då budgetläget är ansträngt. sunderlag Motion om utredning och införande av tvålärarsystem den 9 juni 2015.

19 31 20 fortsättning Protokoll från kommunfullmäktige den 25 augusti 2015, 125 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 5 oktober 2015, 148 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 24 januari Protokoll från arbetsutskottet den 1 februari 2016, 4 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna utredningen till kommunfullmäktige, att med utredningen som utgångspunkt meddela att barn- och utbildningsnämnden inte anser det motiverat att arbeta vidare med frågan om att införa ett tvålärarsystem. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. et skickas till Kommunfullmäktige Akten

20 32 Dnr 2015/ Förste förskollärare och förste fritidspedagog beslutar att återremittera ärendet för klarläggande av de kriterier som ska gälla för att utses som förste förskollärare och förste fritidspedagog. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 2015 tog barnoch utbildningschefen upp frågan om förste förskollärare. I tjänsteskrivelse den 25 januari 2016 beskriver barn- och utbildningschefen fördelarna med att inrätta tjänster som förste förskollärare och förste fritidspedagog. sunderlag Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 9 november 2015, 164 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 25 januari 2016 Protokoll från arbetsutskottet den 1 februari 2016, 6 Förslag till beslut föreslås besluta att inrätta 5 tjänster som förste förskollärare och 2 tjänster som förste fritidspedagog. Förslag till beslut under sammanträdet Angelica Lundberg (SD) yrkar på återremittering av ärendet för klarläggande av de kriterier som skall gälla för att utses som förste förskollärare och förste fritidspedagog. et skickas till Akten Barn- och utbildningschefen

21 33 Dnr 2016/ Svenskundervisning för personal på Kongsberg beslutar att från Kongsberg begära en kostnadsredovisning, att uppdra åt barn- och utbildningschefen att undersöka om det är lagligt att fatta ett positivt beslut i detta ärende. På Kongsberg Automotive AB finns ett antal medarbetare som är utländska medborgare med uppehållstillstånd (7-9 personer). De har därmed rätt till SFIundervisning. De har ett önskemål om en alternativ svenskundervisning enligt en kursplan som har framtagits av Gertrud Davidsson. Undervisningen skulle bedrivas på kvällstid. En komplettering har efterfrågats när det gäller kostnad och när det gäller hur länge utbildningen ska pågå. Frågan till barn- och utbildningsnämnden är om Mullsjö kommun kan tänka sig att bekosta denna utbildning som ett alternativ till SFI (Svenska för invandrare). I tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist finns redovisat ett förslag på upplägg av undervisning i svenska språket. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 25 januari Protokoll från arbetsutskottet den 1 februari 2016, 8 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att under förutsättning att kostnaden är jämförbar med den ordinarie SFIutbildningen, som kommunen erbjuder genom avtal med Jönköpings kommun, stödja önskad alternativ svenskundervisning. Förslag till beslut under sammanträdet Jens Mattsson (MP) föreslår att en kostnadsredovisning begärs från Kongsberg samt att uppdra åt barn- och utbildningschefen att undersöka om det är lagligt att fatta ett positivt beslut i ärendet. et skickas till Barn- och utbildningschefen Akten

22 34 Dnr 2016/ Avgifter inom förskola och fritidshem beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föräldraavgifterna i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till nivån i de regler för maxtaxa som gäller från och med 1 januari 2016, att förändringen av föräldraavgifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2016, att fortsättningsvis ska föräldraavgifterna anpassas till det indexreglerade inkomsttaket som meddelas från Skolverket. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Från och med 1 januari 2016 gäller nya avgiftsnivåer. De har höjts i jämförelse med Höjningen beror på att inkomsttaket index erats till kronor per månad. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 4 februari Förslag till beslut föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föräldraavgifterna i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till nivån i de regler för maxtaxa som gäller från och med 1 januari 2016, att förändringen av föräldraavgifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2016, att fortsättningsvis ska föräldraavgifterna anpassas till det indexreglerade inkomsttaket som meddelas från Skolverket. et skickas till Kommunfullmäktige Akten

23 35 24 Kvalitetsarbetet; samverkan beslutar Dnr 2015/4080 att ställa sig bakom den analys utifrån ett kommunperspektiv som är upprättad av barn- och utbildningschefen. Analys av kvalitetsarbetet, samverkan, utifrån ett huvudmannaperspektiv. I tjänsteskrivelse gör barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist en analys utifrån ett kommunperspektiv. Arbetsutskottet beslutade den 1 februari 2016, 9, att överlämna analysen till barnoch utbildningsnämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 1 februari 2016 Protokoll från arbetsutskottet den 1 februari 2016, 9 et skickas till Akten Barn- och utbildningschefen

24 36 Dnr 2016/ Rapport sjukfrånvaro beslutar att lägga informationen till handlingarna. Rapport över personalens sjukfrånvaro: Förskolan 4,66 % Gunnarsbo/Sandhems skolområde 5,7 % Trollehöjds skolområde 3,73 % et skickas till Akten

25 37 26 Inbjudan till träff med föräldraråd tackar för inbjudan och beslutar att de ledamöter som har möjlighet deltar vid föräldrarådets träff den 28 februari har fått en inbjudan från Trollehöjdskolans föräldraråd att delta vid nästa träff. Träffen äger rum den 29 februari 2016 klockan i kommunfullmäktigesalen. et skickas till Rektor vid Trollehöjdskolan

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 66 51 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 67 52 Information om barn- och utbildningsverksamhetens ekonomi... 68 53 Ung Företagsamhet

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-13 Innehåll 56 Budget 2016... 62 57 Lägesrapport ny förskola (Skogsgläntan)... 63 58 Taxekonstruktion inom förskolan/fritidshemmen... 64 59 Inköp av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll 134 Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 137 102 Systematiskt kvalitetsarbete, Samverkan... 138 103 Månadsuppföljning per 31 oktober 2016... 139 104 Delgivningar... 140 105 Delegationsbeslut... 141

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 138 102 Skolskjutsupphandling... 139 103 Delgivningar... 141 104 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden 142 105 Detaljplan för Sjöryd

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015- Innehåll 81 Godkännande av ärendelista... 98 82 Statusrapport... 99 83 Sjukfrånvaro... 100 84 Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-06-10 Innehåll 154 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 198 155 Delgivningar... 199 156 Anmälan av utskottsprotokoll... 200 157 Utskottsordförandena

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 36 28 Anmälan av delegationsbeslut... 37 29 Delgivningar... 38 30 Lägesbeskrivning per programområde... 39 31 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-10-06 Innehåll 133 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 158 134 Redovisning av delegationsbeslut... 159 135 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00- Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 16 Godkännande av ärendelista... 22 17 Synpunkter om renlighet i simhallen... 23 18 Anmälan av delegationsbeslut... 25 19 Fritt upplåtande av Kyllemohallen i Sandhem... 26 20 Delgivningar... 27

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer