HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21)"

Transkript

1 Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering HANDBOK Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. taden

2 Sida 2 (21) Innehåll 1 INLEDNING KVALITETSSÄKRING AV MTP FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL AVVIKELSEHANTERING UNDERHÅLL LATHUND FÖR UNDERHÅLL OCH KONTROLL AV FUNKTION LATHUND ÖVER MTP GRUPP LATHUND ÖVER MTP GRUPP 2 OCH CHECKLISTOR ANTIDECUBITUSMADRASS VÅRDSÄNG PERSONLYFT LYFTSELE ROLLATOR GÅBORD TRANSPORTRULLSTOL RULLSTOL DUSCHSTOL DUSCHVAGN... 21

3 Sida 3 (21) 1 Inledning Denna handbok är en praktisk tillämpning av Socialstyrelsens författningar, lokala regler från MAS och MAR och övriga tillämpliga styrdokument om användning och hantering av medicintekniska produkter. Den kan användas både som informationsmaterial och som underlag till de lokala rutiner för medicintekniska produkter (MTP) som ska finnas på varje enhet. I denna handbok avses med MTP i huvudsak hjälpmedel och utrustning för vård och behandling. 2. Kvalitetssäkring av MTP Kvalitetssäkringen innefattar: Anskaffning - att säkra och ändamålsenliga produkter upphandlas/köps in/hyrs Inventering - att aktuell förteckning över enhetens egenägda produkter finns Användning; - att personal har tillräcklig utbildning/kompetens för att säkert kunna hantera MTP - att bruksanvisningar för aktuella produkter finns tillgängliga Underhåll - att kontroll av funktioner och rengöring av produkter sker enligt uppsatta intervall - att förebyggande underhåll/besiktningar och kontroller genomförs av person med behörig kompetens Återlämning, kassering - att produkter som inte längre ska användas omdisponeras, återlämnas eller kasseras Anskaffning Inköp eller hyra ska ske enligt gällande regler för upphandling eller gällande avtal. Ansvarig chef ansvarar för avrop i samråd med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska.

4 Sida 4 (21) Vid nyanskaffning ska utbildning ingå som ett krav på leverantören. Utbildningen ska avse handhavande av produkten. Vid mottagande av produkt ska det säkras att rätt produkt och bruksanvisning levererats. Produkten ska ankomstkontrolleras, samt märkas och registreras i ett inventariesystem. Detta kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om produkten. Innan utlämnande av hjälpmedel ska förskrivare försäkra sig om att produkten är säker och fungerar på avsett sätt och att brukaren/personalen har tillräcklig information för att handha den på rätt sätt. Denna information ska lämnas muntligt och skriftligt. Inventering Enhetens inköpta medicintekniska produkter skall registreras i ett inventariesystem för underhåll och spårbarhet. Där ska finnas uppgifter om inventarienummer, typ av produkt/ hjälpmedel, placering, inköpsår och pris, garantitid, underhåll samt genomförda kontroller. Förteckningen ska hållas aktuell och uppdateras i samband med nyanskaffning, omdisponering eller kassering. Inventarienummer för omdisponerat eller kasserat MTP får inte återanvändas inom 10 år då rätten för återkrav vid eventuell skada preskriberas. I syfte att säkra spårbarheten ska dokumentation om kasserat hjälpmedel sparas i 10 år. Underhåll På varje enhet finns produkter som regelbundet ska genomgå förebyggande underhåll/besiktning för att säkra användningen och upptäcka eventuella skador som kan orsaka risker för användaren. Förebyggande underhåll/besiktning ska ske minst en gång per år. Förebyggande underhåll/besiktning och reparationer får endast utföras av leverantören eller annan auktoriserad sakkunnig eller för ändamålet utbildad och kompetent person.

5 Sida 5 (21) Vid fel på produkt ska den tas ur bruk. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut/fysioterapeut, sjuksköterska eller annan utsedd ansvarig ska kontaktas för åtgärd. Återlämnande, kassering Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut/fysioterapeut och sjuksköterska bedömer om behovet av ett hjälpmedel upphört. Det ska då återtas eller återlämnas till hjälpmedelscentral om det är hyrt. Inköpta hjälpmedel/produkt som inte längre är funktionsduglig eller säkra ska kasseras. Finns tveksamhet om produktens funktion ska sakkunnig person konsulteras. Kassering ska registreras i inventariesystemet. Orsak till kassering ska framgå. 3. Förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsansvar inom särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Kommun/privat entreprenör har kostnadsansvaret för sängar, personlyftar, mobila duschstolar/duschvagn, bashjälpmedel och förebyggande antidecubitusmadrasser 1 samt för transportrullstolar. För komfortrullstolar har kommun/privat entreprenör delat kostnadsansvar med landstinget 2. Övriga individuellt förskrivna hjälpmedel har landstinget kostnadsansvar för. Mer information om förskrivning finns i Hjälpmedelsinstitutets skrift Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar - tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivare Den som förskriver ett hjälpmedel ska ha den yrkeskompetens som finns rekommenderad för förskrivare enligt Hjälpmedelsguiden. Förskrivare ska vara anställd inom en förvaltning eller av en vårdgivare som har avtal med förvaltning inom Stockholms stad. Alla förskrivare bör ha genomgått utbildning i förskrivningsprocessen. Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut med formell 1 Behandlande antidecubitusmadrasser är vårdgivarens ansvar i 6 månader. Efter ny förskrivning, om behov kvarstår, övergår ansvaret till landstinget. 2 Hjälpmedelsöverenskommelse mellan SLL och KSL 1997

6 Sida 6 (21) kompetens för detta. Förskrivningsprocessen är generell och ska tillämpas vid all förskrivning av hjälpmedel. Som förskrivare har man ansvar att hålla sig informerad om bland annat lagstiftning och aktuella produkter. Hjälpmedelsleverantör erbjuder kontinuerligt information och utbildning till förskrivare. Webbaserad utbildning i förskrivningsprocessen processen/ Beställningsportalen Beställningsportalen är ett digitalt beställningssystem för medicintekniska produkter på internet. Här hanteras beställningar av hjälpmedel för personer med rörelse-, kommunikations- och kognitionshinder, inkontinensproblem samt beställningar av medicintekniska produkter. I portalen beställer förskrivare produkter som sedan handläggs på aktuell Hjälpmedelsverksamhet. För att förskrivare ska få tillgång till beställningsportalen ska inloggningsuppgifter av säkerhetsskäl beställas av verksamhetschef. Beställning sker via ett e-postmeddelande till SLL IT-support: Uppgifter som ska uppges är: Uppge "beställningsportalen" i ämnesraden Enhetens namn och kombikakod Förskrivarens för- och efternamn Förskrivarens yrke/profession Förskrivarens e-postadress samt HSAID Kombikakod Den som har rätt att förskriva hjälpmedel får tillgång till verksamhetens specifika kombikakod från verksamhetschef. Uppgift kan även inhämtas via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSf), enheten för Rehabilitering, Habilitering och hjälpmedel. Kombikakoden används vid beställning av medicintekniska produkter i Beställnings-portalen.

7 Sida 7 (21) Hjälpmedelsguiden Hjälpmedelsguiden fungerar som ett stöd för förskrivning av medicintekniska produkter och finns på Guiden är upplagd efter behovstrappor för olika områden och beskriver förutsättningar för förskrivning. Kloka hjälpmedelslistan Listan finns tillgänglig på hjälpmedelsguiden och visar aktuellt sortiment som kan förskrivas på hjälpmedelsportalen. Den ger rekommendationer till förskrivare med hänsyn tagen till bland annat behov, funktionalitet, pris och leveransvillkor. Tema Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden Under Fakta och råd på 1177 Vårdguiden finns information som redaktionella artiklar om hjälpmedelsområdet och information om olika hjälpmedelsgrupper och produkter. Webbsidan ersätter delvis information från dåvarande hjälpmedelsinstitutet. Förrådshantering För förrådshantering, se FYFFE - Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad under flik Dokument på hemsidan för Svensk Förening för Vårdhygien Avvikelsehantering Negativa händelser och tillbud med hjälpmedel Allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter ska så snart som möjligt anmälas till MAS eller MAR MAS eller MAR tar ställning till om avvikelsen ska anmälas till tillverkare och Läkemedelsverket och om utredning ska göras inför ställningstagande om anmälan enligt Lex Maria. 3

8 Sida 8 (21) Avvikelse på levererade hjälpmedel Avvikelser i samband med leveranser och på beställda hjälpmedel görs till respektive hjälpmedelscentral. Hjälpmedel från Sodexo hjälpmedelservice: bergen2/kontakta-oss/ gå till förskrivarinformation/ blanketter/ avvikelserapport Hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm: aspx gå till för dig som förskrivare/avvikelserapport 5. Underhåll Löpande underhåll och skötsel För att bevara produktens tekniska funktioner och säkerhetsnivå och för att minimera risk för olyckor och tillbud, ska alla medicintekniska produkter kontinuerligt underhållas. I underhållet ingår kontroller av funktion och den regelbundna rengöring av hjälpmedel som ska göras av kontaktman, enligt bruksanvisning och hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner. En årlig genomgång av all MTP i verksamheten bör genomföras av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut/fysioterapeut och sjuksköterska. Vid behov av reparationer ska tillverkare eller serviceföretag enligt avtal kontaktas. Underhåll och skötsel vid risk för smittspridning Vid misstänkt risk för eller konstaterad smitta är det är viktigt att dagligen rengöra och desinfektera hjälpmedel som används, liksom innan de återlämnas. För mer information om rutiner vid återlämnande av hjälpmedel bör aktuell hjälpmedelsleverantör kontaktas.

9 Sida 9 (21) El-sug 6. Lathund för underhåll och kontroll av funktion 4 Denna lathund är en rekommendation för underhåll och kontroll av funktion i verksamheten och kompletteras av förebyggande underhåll/besiktning som ska utföras av behörig fackman. Se även bruksanvisningar/teknisk dokumentation för produkter. 6.1 Lathund över MTP grupp 1 Produkt Att kontrollera Vem gör/ TENS - apparat Värmevantar Hb apparat Blodtrycksmätare Behandlingsbrits/ Tippbräda Träningsutrustning Funktion, slangar, materialskada Funktion, elektroder, kablar, batterier Funktion, materialskada, kablar Funktion kontrollkuvett Funktion, materialskada Lås- och höjfunktion, materialskada, fixeringsband Materialskada, skruvar åtdragna, ev kedjor och vajrar ansvarar för Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall Ssk Fackman Var 4:e vecka Sg Fackman Var 4:e vecka At Fackman Var 4:e vecka Ssk Kasseras Var 4:e vecka Ssk Kasseras Var 4:e vecka Sg Fackman Var 3:e månad At/Sg Fackman Var 3:e månad 4 Kontroll ska alltid genomföras i samband med användning. Därutöver rekommenderas kontroll av funktion enligt lathund

10 Sida 10 (21) 6.2 Lathund över MTP grupp 2 och 3 Produkt Att kontrollera Vem gör/ Vid fel Kontroll av funktion / ansvarar kontakta intervall för Antidecubitus madrass /dynor Pump/aggrega t till ad-madrass El-Säng Personlyft - mobil Personlyft - tak/båge Lyftsele Lyftsele/perio disk inspektion Rollator Gåbord Rullstol Mobil duschstol Luftmängd, materialskada kontaktman Ssk, At, Sg Dagligen Funktion, slangar Kontaktman Ssk Dagligen och kontakt Materialskada, hjul, Kontaktman Chef Var 4:e vecka höj- och låsfunktion, nödsänkning Batterier, Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka nödfunktioner, benskänklar, bygel, urkrokningsskydd, hjul Nödfunktioner, Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka bygel och urkrokningsskydd Materialskador, slitage Kontaktman At, Sg Inför användning/efter varje tvätt Enligt leverantörens At/Sg Kasseras Var 6:e månad/vid protokoll/checklista utlämning Hjul, broms- och Kontaktman Sg Var 4:e vecka låsfunktion, handtag sitter fast Hjul, broms- och Kontaktman Sg Var 4:e vecka låsfunktion, broms, höjfunktion, ev batteri laddat Tippskydd, Kontaktman At, Sg Var 4:e vecka låsfunktion, luft i däck, materialskada Hjul, lås- och Kontaktman At Var 4:e vecka höjfunktion, tippfunktion, materialskada

11 Sida 11 (21) Produkt Att kontrollera Vem gör/ ansvarar Vid fel kontakta Kontroll av funktion / intervall för Duschvagn Hjul, lås- och Kontaktman At Var 4:e vecka höjfunktion, materialskada Toalettförhöjn Stabilitet, Kontaktman At Var 4:e vecka ing, fast och fristående materialskada Vårdaraggrega Kontakt, låsskruvar, At/Sg Fackman Var 4:e vecka t till rullstol funktion Vårdarbälte Materialskada, slitage, fixlockspänne Kontaktman Sg Var 4:e vecka 7 Checklistor Checklistorna ska fungera som stöd och information om hjälpmedelshanteringen. Grunden för hantering och kontroller av enskilda produkter ska dock i första hand utgå från befintliga produkt- och bruksanvisningar från tillverkaren.

12 Sida 12 (21) 7.1 Antidecubitusmadrass Förebyggande och behandlande antidecubitusmadrasser utlämnas av förskrivare efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Förskrivaren ansvarar för att kontinuerligt underhåll och att funktionskontroll sker dagligen. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för skötsel, efter instruktion från förskrivare. För fullgod effekt av utprovad antidecubitusmadrass är det viktigt med dagliga kontroller. Kontrollera: att det finns rätt lufttryck i madrassen att eventuella slangar och sladdar inte är klämda att madrassen är hel och ren att brukaren inte upplever/uttrycker något obehag av madrassen Se även bruksanvisning Rengöring Se bruksanvisning för aktuell madrass. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Felanmälan Vid fel på madrass ska sjuksköterska kontaktas direkt. Service/förebyggande underhåll Service av antidecubitusmadrass ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Chef svarar för att service på enhetens inköpta madrasser utförs. Förskrivare ansvarar för att service av hyrd/förskriven madrass sker. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

13 Sida 13 (21) 7.2 Vårdsäng Vårdsängar tillhör grundutrustningen i vård- och omsorgsboende. Produkten ska kontrolleras innan den tas i bruk. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Rengöra och kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad. Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Kontrollera: höj- och sänkningsfunktion nödsänkning bromsar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell säng. Felanmälan Vid fel på säng ska utsedd ansvarig person kontaktas. I servicehus kontaktas förskrivare/ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut. Service/förebyggande underhåll Service av sängar ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit och utförs av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. I servicehus ansvarar förskrivare för att service av vårdsäng/sänglyft sker genom kontakt med aktuell hjälpmedelscentral. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

14 Sida 14 (21) 7.3 Personlyft Lyftar, mobila eller fast monterade, tillhör verksamhetens grundutrustning. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. När behov av personlyft vid förflyttning uppstår ska även individuell lyftsele utprovas av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Utbildning All personal som använder lyft i arbetet skall ha genomgått utbildning i förflyttning och hantering av lyft och lyftsele. Service/kontroll/underhåll Service/besiktning av personlyft ska göras enligt de tidsintervall som tillverkaren angivit, dock minst en gång per år. Det ska utföras av fackman med behörighet. Verksamhetschef ansvarar för att detta sker. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att: batteriet är laddat nödstopp och nödsänkning fungerar urkrokningsskydd är intakta Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell lyft. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut eller annan utsedd person för kontakt med aktuellt serviceföretag. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering. Vid fel på lyft får den inte användas innan åtgärd!

15 Sida 15 (21) 7.4 Lyftsele Information och instruktioner om handhavande ska lämnas muntligt och skriftligt av arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut. Selen ska vara märkt så att förväxling inte kan ske. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för att genomföra dokumenterad kontroll av lyftsele var 6:e månad eller oftare vid behov. Kontaktman ansvarar för löpande underhåll och att kontrollera funktion inför användning och i samband med tvätt. Dokumentera kontrollen i ParaSol. Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera: att alla sömmar och öglor samt tyget är intakt att märkning och är läsbar vid varje lyfttillfälle att selen är rätt placerad se även bruksanvisning. Rengöring Tvättas enligt tillverkarens anvisningar. Felanmälan Kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut Observera! Använd aldrig en trasig lyftsele. En lyftsele får inte heller lagas. Om något är fel på lyftselen ska arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut omgående kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

16 Sida 16 (21) 7.5 Rollator Rollator utlämnas till boende av sjukgymnast/fysioterapeut efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsarna fungerar körhandtag sitter fast Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rollator. Felanmälan Vid fel på rollator ska ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

17 Sida 17 (21) 7.6 Gåbord Gåbord utlämnas till boende av sjukgymnast/fysioterapeut efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Denna information kan lämnas muntligt och/eller skriftligt. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: bromsar fungerar höjdinställningen fungerar (om hydraulik/el) eventuellt batteri är laddat Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuellt gåbord. Felanmälan Vid fel på gåbord ska ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut kontaktas. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

18 Sida 18 (21) 7.7 Transportrullstol Utlämnas av arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut efter att den bedömts vara funktionsduglig. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Transportrullstol är inte individuellt utprovad och skall endast användas tillfälligt till exempel vid transporter. Personal ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning. För bättre köregenskaper samt fungerande bromsar krävs för de flesta rullstolar att däcken är pumpade. Kontrollera därför alltid att: däcken är pumpade bromsarna fungerar tippskydden fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

19 Sida 19 (21) 7.8 Rullstol Rullstol utlämnas till boende av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut efter säkerställande att produkten är funktionsduglig och lämplig. Det är viktigt att brukare och/eller personal får information om handhavande och skötsel av produkten. Bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: däcken är pumpade bromsar fungerar tippskydd fungerar Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell rullstol. Felanmälan Vid fel på rullstol ska ansvarig arbetsterapeut/ sjukgymnast/fysioterapeut kontaktas. Negativa händelser eller tillbud med rullstol rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

20 Sida 20 (21) 7.9 Mobil duschstol Hjälpmedlet utlämnas av arbetsterapeut utifrån bedömning av behov och lämplighet. Information och instruktioner om användandet ska lämnas till berörd personal. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet innan varje användning och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: fotplattor, armstöd, eventuellt nackstöd sitter rätt eventuell tippfunktion fungerar och går i lås hjul och att bromsar fungerar det inte finns materialskador eller rost se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschstol. Felanmälan Vid fel på duschstol kontaktas ansvarig arbetsterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

21 Sida 21 (21) 7.10 Duschvagn Utlämnas vid behov, efter kontroll av arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut när denbedöms vara funktionsduglig och säker. Bruksanvisning ska finnas tillgänglig. Kontaktman ansvarar för att: Kontrollera hjälpmedlet vid behov och minst en gång/månad Dokumentera kontrollen enligt lokal rutin Rengöra hjälpmedlet Kontrollera att hjälpmedel är väl rengjorda innan varje användning och vid återlämning då behovet upphört. Kontrollera att: tillbehör är rätt fastsatta höj- och sänkningsfunktion fungerar och låser det inte finns materialskador eller rost Se även bruksanvisning. Rengöring Se bruksanvisning för aktuell duschvagn. OBS! Duschvagn som används av fler boende skall ytdesinfekteras efter varje användning. Felanmälan Vid fel på duschvagn kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Negativa händelser eller tillbud rapporteras enligt rutin för avvikelsehantering.

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter RUTIN 2016-07-20 Von 1645 Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter [ ] Dokumentet gäller som längst fram till:2018-07-20 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering. RUTIN

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun 7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun Syftet är att tydliggöra ansvar och ange rutiner för att säkerställa en långsiktig, effektiv och säker användning av MTP och

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen

Riktlinjer för för lyftar och och lyftselar på på socialförvaltningen RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för lyftar och lyftselar på socialförvaltningen Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 20140122

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 080508 11:1 060621 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 11:2/4 Rutiner för medicintekniska produkter, MTPD - Definition - Mål och syfte för kvalitetssäkring i kommunen - Lagar, författningar 11:5/8 Ansvar - Ansvarig

Läs mer

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser

Riktlinje för tryckavlastande/tryckutjämnande madrasser RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för tryckavlastande /tryckutjämnande madrasser Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140221

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4)

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4) Sida 0 (4) 2015-03-02 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 1 (4) Innehåll Egenvård... 2 Definitioner... 2 Ansvar... 2

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5 The Capital of Scandinavia Funktionstillstånd Planera Bedöma Utredande Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandling Bedöma Behandlande Utföra

Läs mer

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat

Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Lånevillkor till dig som lånar elrullstol eller drivaggregat Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 3 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Användning och skötsel 4 Förvaring 5 Trafik 5 Reparation

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL INFORMATION 1 (4) INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår

Läs mer

Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004

Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004 2004-02-25 Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Hjälpmedelshanteringen inom Vård- och omsorgsnämnden, februari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska rutinerna för hjälpmedelshanteringen.

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef Riktlinje 2015-06-01 Riktlinjer för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns Särskilda boendeformer Korttidsboende Biståndsbedömda dagliga verksamheter/dagverksamheter Riktlinjen har antagits

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att

En medicinteknisk produkt är en produkt som, enligt tillverkaren skall användas för att Dokumentnamn: Lokala rutiner för Medicintekniska produkter Berörd verksamhet: Välfärd (FN, ÄO) Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAR MAS 2015-01-01 Lokala rutiner för Medicintekniska produkter i

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten.

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten. 2 1(6) SORTIMENTSGRUPPER Uppdrag enligt avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Grupperna utarbetar på uppdrag av förslag till riktlinjer och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

INFORMATION när Du får låna elrullstol

INFORMATION när Du får låna elrullstol Hjälpmedelscentrum 2015 Signalistgatan 2 721 31 Västerås INFORMATION när Du får låna elrullstol Förvaring Förvaring ska ske så att inte obehöriga kan få tillgång till hjälpmedlet. Elrullstol ska förvaras

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer