Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn"

Transkript

1 Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning? Definition Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Modul 3 Finansiell rapportering Vad är finansiell rapportering? Definition Grundläggande information om finansiella rapporter (Resultaträkning & Balansräkning) Modul 4 Insamling Vad är insamling? Definition Insamlingsprinciper och grundläggande verktyg Kommunikation inom insamling

2 Introduktion till kursen I den här kursen kommer du att få en överblick över de viktigaste ekonomiska begreppen inom den ideella sektorn och du får användbara tips för den finansiella styrningen av din organisation. Du kommer att få lära dig att göra en enkel bokföring för din organisation och hur man kan använda olika ekonomiska termer för att rapportera om din volontärverksamhet. Slutligen kommer du också att få lära dig några grundläggande principer för insamling och även några praktiska verktyg för att starta eller förbättra insamlingsverksamheten inom din organisation. Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition En budget är en handlingsplan uttryckt i kvantitativa och monetära termer, specifikt för en viss period, som anger de mål som ska uppnås och de resurser som krävs för att uppnå dem. Via en budget kan man förutse den ekonomiska hållbarheten av framtida beslutstagande, styra olika enheter (avdelningar) mot gemensamma mål, för att jämföra de faktiska kalkylerna med de estimerade kalkylerna och för att utbilda samt vägleda verksamhetsledningen mot att vara mer effektiv och produktiv. Budgeteringens roll i organisationens planering En budget är en tidsbegränsad plan. Planeringen måste göras med hänsyn till den specifika tid på året som de olika variablerna refererar till - både de ekonomiska och de kvantitativa/kvalitativa. När man gör en budget börjar man med att identifiera organisationens strategier på medellång sikt för att därefter fortsätta med att identifiera de kortsiktiga målen som organisationen har. En budget är det viktigaste dokumentet för verksamhetsplaneringen och styrningen; först och främst är det ett planeringsverktyg som sätter upp de mål som ska uppnås, och spelar en ledande roll när olika enheter inom organisationen ska ta beslut. En budget är alltså både en plan och ett underlag för viktiga beslutstaganden. Genomförandet av en väl utformad budget kräver att man identifierar målen, vilket i sin tur förutsätter följande inom organisationen: Aktivt deltagande i budgeteringsprocessen (dela med sig av motiveringar, fördelar och operativa verktyg för att uppnå målen) Kontinuerlig utvärdering av resultat och effektivitetsmätning av den totala budgeten. Kontinuerlig uppdatering av budgeten Långsiktig planering

3 Den årliga budgeten måste vara: - Tydligt kopplad till den långsiktiga planen och följa den konsekvent. - Strukturerad på ett sådant sätt att man kan jämföra med det slutgiltiga resultatet och för att kunna analysera eventuella avvikelser. - Strukturerad så att man kan mäta enligt vissa nyckelvärden - Utformad med hänsyn till den koordinerande roll som budgeten har för de olika delarna i organisationens verksamhet. Här nedan kan vi se de viktigaste stegen i den ekonomiska processen för planering och styrning: Årlig budget Finansiell balans Avikelseanalys Korrigerande åtgärder Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning? Definition Bokföring, eller redovisning, har som funktion att kommunicera vidare finansiell information om en enhet (verksamhet), både inom den privata och offentliga verksamhet, till externa eller interna intressenter såsom aktieägare, chefer och kontrollmyndigheter. Den finansiella informationen kommuniceras ut i form av olika finansiella rapporter (resultaträkning och balansräkning som finns tillgängliga i en organisations årsredovisning). Konsten med dessa rapporter är att välja ut de mest relevanta och pålitliga termerna. Redovisningens tre vitala principer, revision, bokföring och redovisning, tillämpas på alla enheter inom en organisation. Redovisning går alltså ut på att bokföra, klassifiera och summera samtliga finansiella transaktioner inom en enhet som är av betydelse för hela verksamheten och organisationen. Tillförlitlig redovisning är vital för en sund finansiell styrning och rapportering. Redovisning har två grundläggande syften: - Visa intäkter, kostnader, tillgångar och skulder för en enhet för att underlätta den finansiella styrningen. - Tillhandahålla de uppgifter som behövs för att ta fram korrekta finansiella rapporter.

4 För att uppfylla dessa grundläggande mål måste bokföringen vara: - Uppdaterad. - Noggrann och tillförlitlig. - Upprättad enligt korrekta redovisningsprinciper, metoder, riktlinjer och regler. Tillförlitlig och aktuell bokföring är avgörande för att visa hur en organisation använder sina ekonomiska resurser. Därför är det viktigt för alla organisationer att hålla en tydlig och relevant dokumentation. Korrekt dokumentation är nödvändig för att visa att kostnaderna uppfyller de villkor som anges i lag och mellan organisationen och givaren/givare. Ungefär 30% till 40% av den kritik som berör finansieringen för ideella organisationer är på grund av bristfällig redovisning och dokumentation. Att tänka på när det gäller redovisning inom ideell sektor Här nedan är en lista över de vanligaste misstagen inom bokföring som hämmar en en effektiv ideell verksamhet. Redovisningen är otillräcklig eftersom det inte tillåter avstämning med relevanta kostnader. Till exempel om det inte är ett dubbelt bokföringssystem. Alla kostnader har inte registrerats. Redovisningen uppfyller inte god redovisningssed, Redovsiningen upfyller inte organisationens redovisningspraxis, Vissa handlingar har inte skrivits eller behållits. Handlingar som har sparats ger inte tillräckliga bevis för att avtalsvillkor med givarna eller finansiärer har uppfyllts. Projektdokument som sparats kan senare inte hittas. Projektdokument kastas i förtid. Falska dokument upprättas. En organisation som förfalskar dokument kan åtalas enligt lag. Här kommer några grundläggande tips för en korrekt redovisning och dokumenthantering för ideella organisationer: 1. Se till att använda rätt redovisningstekniker. Några grundläggande redovsiningsprinciper är: Räkenskaper (Transaktioner) ska dubbelbokföras (debet/kredit); Räkenskaper måste tillämpas enligt en väldefinierad kontoplan. Metoder som används måste säkerställa att när en bokföringspost registreras, kan den inte längre ändras. Revisorn bör vara kompetent, utbildad och erfaren inom redovisning. Det är bäst att använda sig av ett bokföringsprogram. Kalkylprogram är inte konstruerade för dubbel bokföring. Kalkylblad kan enkelt ändras och uppfyller därför inte kravet på att bokföringsposter måste vara oföränderliga.

5 Bidragsmottagarna kan välja att hålla en separat budget och redovisning för vissa projekt, eller att ta in projektens konton in i sitt eget redovisningssystem. I det senare fallet bör de ha en metod för att säkerställa att projektets budgetposter fortfarande är lätta att identifiera. 2. Om din organisation är mottagare av bidrag från en extern offentlig eller privat organisation, är det viktigt att uppmärksamma alla avtalsvillkor innan projektet drar igång. Bidragsmottagare som finansieras av externa organ uppmanas att skapa en omfattande dokumentation, som går långt över minimikraven i bidragsavtalet. Vanligtvis: För att vara bidragsberättigad måste kostnaderna vara identifierbara och kontrollerbara. De ska bokföras och uppfylla lämpliga redovisningsprinciper i det land där mottagaren är etablerad och de allmänna redovsingsprinciperna som mottagaren har. Bidragsmottagarnas redovisning ska möjliggöra en direkt avstämning mot kostnader och intäkter som redovisats för projektet med motsvarande redovisning och styrkande handlingar. Bidragsmottagarna är normalt sätt tvungna att möjliggöra för Finansinspektionens och/eller externa revisorer att utföra kontroller och revisioner och att undersöka dokument, redovisning och skattedeklarationer och andra dokument som är relevanta för finansieringen av ett projekt. Normalt sett ska underlag och dokument finnas fysiskt hos bidragsmottagarna och tillgängliga för inspektion av Finansinspektionen och/eller externa revisorer i minst fem år efter att den sista delen av bidraget har betalats. Det är obligatoriskt att behålla originaldokument. Ett originaldokument är mer tillförlitligt än en kopia, eftersom det är svårt att förändra och ger ett bättre skydd mot att samma kostnad bokförs två gånger. Ett officiellt, formellt dokument är mer tillförlitligt än ett inofficiellt. Till exempel ger ett officiellt kontoutdrag för en banköverföring mer tillförlitliga bevis på en betalning än en kontant betalning. Kontanta betalningar bör begränsas till endast små transaktioner (t.ex. handkassa). Projektdokument ska kunna styrka de kostnader som uppstått. Exempelvis kan en leverantörssfaktura bevisa att ett projekt var skyldig leverantören pengar, men det bevisar inte att mottagaren har tagit emot varorna och betalat för varorna eller tjänsterna. Det kan vara nödvändigt att behålla leverantörensfakturan och följesedel samt kontoutdrag (eller kvitto) för att visa att betalningen har gjorts. Använd ett enkelt referens- och numreringsystem som alla enkelt kan följa, även personer som inte känner till projektet. Kontrollera att man kan hitta dokument enkelt och snabbt i systemet. Samla dokument under projektets gång och inte i slutet av projektet eller när det har slutförts. Arkivera fysiska dokument på ett strukturerat sätt. Se till att dokumenten är fysiskt skyddade och inte kan förstöras under förvaring eller transport. Redovisningsreglerna kan variera mycket från land till land. Använd som tumregel dubbel bokföring det rekommenderas för alla ideella organisationer var de än är baserade, stora som små organisationer.

6 Dubbelt bokföringsystem Ett dubbelt bokföringsystem är en rad regler för registrering av finansiell information i ett ekonomiskt redovisningssystem där varje transaktion eller händelse registreras i minst två olika huvudbokskonton. Det var först under fjortonhundratalet som detta system tillämpades och namnet härstammar från det faktum att den finansiella information som användes registrerades med hjälp av penna och bläck i pappersböcker - därav "bokföring" och dessa böcker kallades journaler samt huvudbok och att varje transaktion skrevs ned två gånger (därav "dubbel bokföring"). På den ena sidan skrevs transaktionen ned och kallades för debet och på den andra sidan för kredit. Att avgöra vilket konto som ska debiteras och vilket konto som ska krediteras är den gyllene regeln inom redovisning. Redovisningens gyllne regler Verkliga kostnader Kostnader för personal Nominella kostnader Debitera det som kommer in Kreditera det som går ut Debitera mottagaren Kreditera givaren Debitera alla kostnader och förluster Kreditera alla intäkter Detta kan också genomföras genom att följa följande ekvation: Eget Kapital = Tillgångar Skulder Denna ekvation fungerar som ett kontrollverktyg. Om du vid något tillfälle upptäcker att summan av alla debitkonton inte är lika med alla kreditkonton har ett fel uppstått. Summan av alla debiteringar måste vara lika med summan av alla krediteringar (VL = HL). Dubbel bokföring är dock ingen garanti för att inga fel har gjorts - till exempel kan fel huvudkonton debiterats eller krediterats. Modul 3 Finansiella rapporter Vad är en finansiell rapport? En finansiell rapport är helt enkelt en sammanställing av intäkter och utgifter och visar hur ledningen har använt de tillgängliga resurserna. Den finansiella rapporten är en analys av intäkter och utgifter i olika kategorier som gör det upp och beskrivs i bokföringen. Det syftar till att visa, genom en jämförelse av intäkter och utgifter, om organisationen har genererat ett över- eller underskott.

7 Grundläggande begrepp om finansiella rapporter En finansiell rapport är en formell uppteckning av de ekonomiska transaktionerna i en organisation, i ett företag, för en person eller en annan enhet. För ett företag, all relevant finansiell information som är presenterad på ett strukturerat sätt och i en form som är lätt att förstå, kallas för finansiell rapporter (bokslut, årsredovisning). Trots skillnader från land till land omfattar dessa rapporter ofta fyra grundläggande byggstenar: Balansräkning: även kallad för rapport över den finansiella positionen. Rapporterar företagets tillgångar, skulder och egna kapital vid en given tidpunkt. Resultaträkning: även kallad för rapport över totalresultatet. Rapporterar ett företags intäkter, kostnader och vinster över en specifik period. Resultaträkningen visar ett företags operationella omkostnader. Detta inkluderar försäljning och de olika utgifterna som har uppstått under själva processen. Förändringar i det egna kapitalet: Visar förändringar i bolagets egna kapital under rapporteringsperioden. Kassaflödesanalys: visar företagets kassaflöde, klassifierat in i operativa, finansiella och investeringsaktiviteter. För stora företag är dessa rapporter ofta komplexa och kan innehålla en omfattande uppsättning av noter som förklarar olika transaktioner och de policyn som har använts samt ledningens egna analyser och tolkningar. Noterna beskriver oftast varje objekt i balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen mer genomgående. Noter betraktas som komplement till de finansiella rapporterna. De finansiella rapporterna för ideella organisationer tenderar att vara enklare än för vinstdrivande företag. Ofta består de av bara en balansräkning och en "redogörelse för verksamheten" (visar intäkter och kostnader) likt resultaträkningen för ett vinstdrivande företag. Syftet med finansiella rapporter (årsredovisningar) är att delge information om den finansiella ställningen, resultatet av olika operationer och förändringarna i den finansiella ställning i en organisation som är användbar för en mängd olika användare vid ekonomiska beslutstaganden. Finansiella rapporter ska vara begripliga, relevanta, tillförlitliga och jämförbara. Redovisade tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader är direkt relaterade till en organisations finansiella ställning. Finansiella rapporter är avsedda att vara begripliga för läsare som har en rimlig kunskap om affärsverksamhet och ekonomisk verksamhet och redovisning samt är villiga att studera informationenen mer flitigt. Som i nästan alla aspekter av redovisningsfrågor finns det skillnader från land till land, beroende på de olika nationella lagstiftningarna. Vanligtvis i Europa är minimikravet för små ideella organisationer en enkel resultaträkning som stöds av en verksamhetsrapport.

8 Medelstora och större organisationer, särskilt om de är delaktiga även i projekt som finansieras av externa organ/myndigheter, måste ha en omfattande uppsättning av finansiella rapporter, som omfattar: - En balansräkning där med organisationens tillgångar, skulder och eget kapital - En resultaträkning - En uppsättning av noter som beskriver varje objekt mer i detalj - En verksamhetsrapport. Modul 4 Insamling Vad är insamling? Definition "När Gud frågade Kain var Abel var, svarade Kain ilsket med en annan fråga: "Är jag min broder "[...] Om jag erkänner det eller inte, jag är min broder eftersom min brors välbefinnande beror på vad jag gör eller avstå från att göra. Det ögonblick jag ifrågasätter att beroendet och efterfrågan - som Kain gjorde - ges skäl till varför jag skulle bry mig, avstå jag mitt ansvar ". (Zygmunt Bauman) Insamling går inte ut på att man ber människor om pengar. Utan insamling måste gå ut på att skapa långvariga relationer med människor för att tillsammans sträva mot gemensamma mål. Insamling är i grunden ett utbyte mellan människor som söker ekonomiska, materiella och mänskliga resurser, och människor som har möjligheten att möta detta behov. Insamling är inte ett utbyte av likvärdiga varor som i vinstdrivande företag, där varje produkt eller tjänst är tilldelad ett monetärt värde. Insamling går heller inte ut på att omfördela resurser, som i den offentliga välfärden där skatteintäkterna omfördelas enligt medborgarnas behov. Insamling bygger på principen om ömsesidighet: det återspeglar betydelsen av relationer mellan människor. Insamling går inte ut på att mäta värdet i ett utbyte, utan det är den symboliska handlingen mellan människor som räknas. Detta skapar så kallade "relationella varor. Människors välbefinnande består dels av en påtaglig komponent (materiella varor), dels av det symbolisa nätverk av relationer som den etablerar sig i den omgivande miljön (relationella varor). De relationella varorna producerar ett välbefinnande tack vare den relation som upprättas mellan dem som ger och de som tar emot dem. De relationella varorna är avgörande för att tillgodose behovet av lycka som varje människa har inuti sig. Inom den ideella sektorn tillhandahåller bidragsgivaren resurser (pengar, tid, varor och tjänster, kunskap) till en organisation och denna organisation returnerar endast en relationell vara (ett tack, rådgivning, etisk förvaltning) tillbaka, ibland tillsammans med en symbolisk vara (ett kort, ett tack brev, etc.). Alltså uppstår insamlingen när utbytet av varor mellan givare och mottagare inte är ekvivalent, ur ett ekonomiskt perspektivt.

9 Inom den ideella sektorn är insamling en omfattande uppsättning av aktiviteter som organisationer inrättatar för att hitta de resurser som krävs för att nå sina mål och för att skapa relationella varor tillsammans med människor. Insamlingsprinciper och grundläggande verktyg "Ingen insamling misslyckas för att alltför många människor har sagt nej. Insamlingar misslyckas för att du inte har frågat ett tillräckligt stort antal människor ". (Harold J. Seymour). Baserat på definitionen av Henry Rosso; Insamling är den milda konsten av att lära sig glädjen med att ge (skänka), står det klart att det för icke vinstdrivande organisationer är viktigt att bygga relationer med människor. Detta summeras enligt följande: 1. Uppdrag: Berättar organisationens identitet och värderingar. Uppdraget förklarar syftet, huvudsakliga aktiviteter och de huvudsakliga principerna som inspirerar organisationen. 2. God saks-dokument (GCD): Visar varför det är värt att donera till organisationen. GCD är ett skriftligt dokument som listar olika orsaker till varför en donator (givare) borde motiveras till att donera till organisationen. Detta är basen för all kommunikationen inom insamling. GCD svarar på följande frågor: Vilken historia har organisationen? (Vem grundade det, vilka resultat har uppnåtts, etc.) För vem är organisationen? (Anekdoter och omdömen...) Vilka typer av åtgärder genomför organisationen? Vilka tjänster? Hur? Vilket förtroende, rykte, har organisationen? Vilka är dess framtida mål? Hur kommer organisationen att använda de pengar som kommer att doneras? Hur är donatorn/givaren inblandad? 3. Från GCD till "fallet": Det är berättelse som du berättar till en potentiell dontator, det är det projekt som du frågar efter en donation till. FALL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT MÖJLIG DONATOR (orsak) (hur) (som) Ansikte mot ansikte individer (50-60%) Brev stiftelser (20-30%) Telefon företag (10%) E-tjänster Telemarketing Dörr till dörr

10 4. Förhållande till människor (forskning kring donationer) C.A.I. Människor skänker i normala fall enligt deras egna preferenser och i förhållande till hur andra skänker. Varje potentiell donator identifieras och kvalificeras enligt CAI-matrisen: C = Relationen (Connecttion) till den egna organisationen. A = Förmågan (Ability) att donera (ingen skänker på grund av att hon/han är rik!). I = Intresse (Interest) i sakfråga. Du och medlemmarna i er organisation, styrelse, andra volontärer och anställda, kan lätt utarbeta era egna listor för att identifiera potentiella donatorer. Alla kan bygga sin egen lista individuellt, likt följande exempel. Volontärens namn: Sandra Potentiell Donatars Namn Min relation Med henne / honom (C) Årlig förmåga att donera (A) Intresse i vår sak (I) Kan jag skriva till henne / honom Kan jag besöka henne / honom Kan hon /han mitt namn? Kan vi bjuda in henne/honom till ett kommande evenemang? Åsa Klasskamrat Hög Låg (känner inte till oss) Nej Ja Nej Ja Milad Föredetta kollega Medel Hög Ja Nej Ja Nej När schemat upprättats och du har kartlagt egenskaperna hos kontaktpersone kan du börja utveckla relationen till dem för att göra dem till donatorer!

11 5. Fråga: Hur ber vi våra potentiella givare? Vilka interaktioner kan vi ha med dem? Följande pyramid visar vilken typ av relation du kan skapa med potentiella givare beroende på den mängden donation som ni förväntar från dem. Varm Stora donationer Kall Testamenten Stora gåvor Små planerade donationer Förnyade och ökade donationer Första donationer, medlemsavgifter, deltagande i insamlingsevenemang Små donationer Dessa är de möjliga interaktionerna mellan organisationen och den potentiella givaren: - Individuell - ansikte mot ansikte - Personligt brev - med eller utan telefonvärvning - Personliga telefonsamtal - med eller utan värvningsbrev - Personliga brev: "Kära. - Rundringning - Opersonliga brev - Särskilda evenemang - Dörr till dörr - Media / reklam Om din organisation är ute efter en stor donation/gåva är det klokt att inte tillkännage detta genom den lokala radion eller via dörr till dörr, utan en mer personlig förfrågan till donatorn från ordföranden i organisationen är att föredra. Den person som för insamlingen inom organisationen kan följa med ordföranden men kommer aldrig kunna ersätta denne. Ordföranden måste vara den som berättar vad ni arbetar för och på vilket sätt ni arbetar.

12 När du har en förteckning över potentiella givare och beaktat pyramiden ovan, kan du försöka välja den mest lämpliga typen av relation till din potentiella givare. Exempel: Åsa, som har en personlig relation med Sandra (de känner varandra sedan de var klasskamrater i gymnasiet), men som vet väldigt lite om din organisation kan bjudas in av Sandra att delta i organisationens årliga middag. Och så vidare. Men hur många potentiella donatorer ska vi kontakta? Som ett exempel kan vi anta följande: Donerad summa Antal gånger Potentiell donator / donator - proportion Antal potentiella donatorer som skall kontaktas Hög 1 5:1 5 Medel 10 3:1 30 Låg 100 2:1 200 Det betyder: - För att få en donation med en hög summa så måste du kontakta fem potentiella givare. - För att få en donation med ett belopp på medelnivå måste du kontakta tre potentiella givare Och så vidare. 6. Tacka: Det är vikitigt att tacka sina givare. När du tackar givarna ska du alltid komma ihåg att givaren endast får en relationell vara tillbaka, ibland kombinerad med en liten gåva med ett symboliskt värde (ett kort, ett omnämnande om ett certifikat, osv.). Vilken typ av gåva som givaren får beror också på storleken av donationen. Till exempel kommer du inte ge en plakett till den person som donerar en hög summa av pengar under en insamlingsmiddag. Det är heller inte lämpligt att ge ett medlemskapskort i din organisation till stiftelseordföranden som stöder ett projekt av din organisation, t.ex. ett bygge av en brunn för dricksvatten i Tanzania. Oavsett, är det viktigt att komma ihåg följande: - Du måste alltid tacka de som donerar. Och det måste ske inom 24/48 timmar. - När det gäller "ansikte mot ansikte" är det ändå viktigt att tacka skriftligen. - Att donera är aldrig en skyldighet. Människorna måste lämnas med möjligheten att kunna tacka nej.

13 Kommunikation i insamling God kommunikation är viktigt för god insamling. Det strategiska målet för kommunikation inom ideella organisationer är att hjälpa potentiella givare att få en klar förståelse för organisationen och dess mål, vilket skapar en vilja att bidra till uppdraget. I insamlingskommunikation måste du alltid tänka på den så kallade '3 P-regeln': Personer (människor) ger till personer (människor) som hjälper andra personer (människor). Personer (Människor) ger... Det är människor som donerar, inte institutionerna. Människor som arbetar inom institutionerna kan ha viljan att donera/ge, och det är dem du måste tala till.... till personer (människor)... Människor ger inte för att återställa ett budgetunderskott. De ger till en ideell organisation eftersom denna organisation arbetar för ett gott syfte och som ger positiva resultat och eftersom organisationen kan hålla sina löften gentemot sina givare. Människor ger på grund av det ömsesidiga förtroendet som finns mellan människor.... för att hjälpa personer (människor) Det är behovet hos behövande som får andra människor att ge (skänka). Tänk på att: - Personer som är volontärer ger (67%) - Religiösa människor ger (61%) - Kvinnor ger mer än män - 1 av 4 personer ger till 3-4 olika goda syften - 1 av 8 personer ger till 5-6 olika goda syften Viktigt: I vissa länder är donationer delvist skattebefriade. I de fallen kan de skattemässiga fördelarna vara en extra motivation att skänka. Kommunikation bör därför gå längre än att bara tillhandahålla information. Det måste stimulera känslorna och tankarna hos en potentiella givare. Om du samlar pengar för att bygga en brunn för dricksvatten i Tanzania, är det viktigt att kommunicera behovet för dessa människor, att betona vikten av givarnas handlingar (även små) för att bidra till detta. Exempel: Drickbart vatten för Tosamaganga sjukhuset i Tanzania (Orsak) För många människor i Tanzania är vatten fortfarande en dröm (god sak) Med din hjälp kommer tusentals människor att få tillgång till drickbart vatten för alltid (skapande av en relation med den potentiella givaren) Genom att köpa en luftare kommer du att bidra till borrandet av en brunn med drickbart vatten i Tosamaganga sjukhuset (peka på hur din donation kommer att göra nytta)

14 Även i valet av bilder för att stödja kampanjen ta alltid hänsyn till '3 P-regeln ". Det är alltid bättre att använda bilder av människor. Slutligen, kom ihåg: Gör det begripligt och enkelt att förstå!

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer