REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning l\1ars 2012 Jennie Fernros

2 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen år 20 Il. Syftet med delta PM är att infonnera styrelsen och medrevjsorema om den bedömning av redovisning och fdrvaltning som ligger till grund för utfonnningen av revisionsberättelsen, dels om eventuella Atgärder med anledning av granskningens resultat. Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bland annat opartiskhet och självständighet saint med beaktande av ISA (International Standards on Auditing) SOln har ersatt RS (Revisionsstandard i Sverige) from räkenskapsår Uppdrag Enligt Lag (2003: 1210) om finnnsiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och hugen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en Arsredovisning per Samordningsf"örbundet Finsam VästerdaJamas revisorer har gett åhrilngs PrlcewaterhouseCoopers AB i uppdrag att granska Arsredovisningen för perioden I januari - 31 december 20 II.. l Sammanfattande revision ell bedömning Arets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen. Den sammantagna bedömningen efter genomfdrd revision är att kravet på god. intern kontroll lir uppfylh och att Arsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat 1 strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid cn revisionsberätte1se enligt standardutfonnning. 2

3 Sumordningsförbundets ekonomiska Utge För räkenskapsår 2011 överstiger kostnaderna intäkterna med 560 tkr. Budgeterat resultat för perioden var tkr. De avvikelser som förekommer mot budget ror 2011 är lägre kostnader om 422 tkr främst som en följd av alt förbundet haft 147 tkr lägre kostnad för samverkansaktiviteter och 146 tkr lägre kostnader för samverkansprojektl-insatser. Orsaken tilj detta är främst att en planerad samverkans aktivitet inte realiserats då Försäkringskassan valt att driva ett liknande projekt som styrelsen istället valt att bidra till med en mindre del pengar. En annan orsak är att.en slor dej av verksamheten bar bedrivits av coacherna varför man inte köpt in tjänster i lika stor utsträckning som man budgeterat ror. Avslaget från Skatteverket avseende ersättningen rör mervärdesskatt har också gjort att styrelsen valt att vara mer fårsiktig med nya satsningar. Verksamhetens tidigare upparbetade överskott har således under 2011 förbrukats ytterligare, vilket har varit avs~kten. 960 tkr av resterade överskott som per uppgick till 1306 tkr planeras användas under 2012 till coachingteamet, dejtagaraktiviteter och sa~verksansprojektl-insatser. Verksamhetens intäkter uppgår precis som fg. år till tkr. De väsentliga skillnaderna mellan 20 l O och 201 t avseende verksamhetens kostnader är mljande: Kostnaderna har ökat frän.2060 tkr till 2338 tkr, dvs med 278 tkr. Utav dessa har övriga kostnader ökat med 88 tkr, köp av huwdverksamhet från kommunen har ökat med 86 tja, kostnaderna för soeia) träning har ökat med 72 tkr och inköp av konsult- och andra tjänster har ökat med 69 tkr. 1 övril,rt förekommer inga stölte avvike1ser. 3. :

4 Sammanfattande granskningsnoteringar - Vår granskning visar att samordningsförbundets verksamhet bedrivs pä ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även rörbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. - Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning j kommuner och landsting, föreslås bl.a. att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet j årsredovisningen är förenligt med de mil styrelsen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredo. visningen innehåller en tillfredsställande uppföljning av verksamhetens ma) och kommentarer till dessa. - Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultatra"kning och balansräkning för perioden samt föregående års jämförelsesiffror. Vid vår granskning nv årsredovisningen har vi noterat följande: - Förvaltningsberättelsen har förbättrats redan föregående år genom att man under rubriken "Ekonomi ' beskriver väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt ~ommenterar dessa. Förbättring kan dock 89rDS till kommande år genom att å\'en ange orsaken tiij större avvikelser mellan räkenskapsåren. - Vid var granskning av den löpande bokföringen har vi kontrollerat att forbundets rutiner avseende attester. Vi anser precis som vid tidigare irs granskning att en rutin skall inioms så att ordförande attesterar kostnader som rör verkställande tjänsteman sfisom luncher, kurskostnader och julklapp. Attest saknas även på utbetalningar tron Plusgirot. Detta skall inroras antingen som elektronisk attest av verkställande tjänsteman innan le\'eralltörsfakturoma kan skickas för betalning alternativt åtminstone i efterhand på utbetnlnirtgskvittensema i bokföringen. "Kontroll bar dessutom gjorts av att kostnader kan anses vara kopplade till verksamheten, där kostnaderna anses vara rörelsegilla. I granskningen av den löpande bokföringen har vi funnit bristfälliga underlag från Försäkringskassan och Landstinget även detta Ar avseende kostnader för inh}td personal. Lönespecifikationer eller andra underlag bör bifogas som styrker kostnaden. Separat specificenld faktura finns dock från Landstinget avseende resor, telefonkostnad och liknande, men nedlagd arbetstid i samordningsförbundet ~mgår inte. 4

5 .JL Genomgång bör göras av kontoplanen och nya konton bör skapas. I dagsläget redovisas kostnaderna pli olika konton beroende på vilken huvudman man har köpt in dem ifrån. Vi skulle föredra om man istället redovisade exempelvis kostnader utifrin vilket slags kostnad det rör sig om exempelvis städning, revision osv. Genomgång av kontoplanen har dock påbörjats under Styrelsen erhåller rapporter månadsvis från Malung-Sälens kommun som sköter förbundets redovisning. Revisorerna önskar dock att dessa bifogas slyrelseprotokol1en samt att styrelsen vid vmje möte har en punkt där man kommenterar resultat- och ställning jämfört med budget. - Srunordningsförbundet får enligt förarbetena inte bedri va någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda indhriders deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försöljning. Samordningsrorbundet kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. Det kan dänncd ifrågasättas om de inköp som gjorts av slödverksamhet från andra företag fuller inom riktlinjerna för vad samordningsförbund filr göra... Projektredovisni1lg bör införas om det är möjligt i bokföringsprogramjnet så att man kan följa hur mycket medel som har lagts ned på respektive projekt. I annat fall bör kontoplanen utfonnas så att man kan följa kostnaden per projekt på annat sätt. Under 20 l) har coachingteamet varit det huvudsakliga projektet, men även projekten Kompetensbyrån och KUR har beviljats av styrelsen. - Granskningen av de projekt som samordningsförbundet har valt att satsa på visar att det finns mål uppsatta för coachingteamet samt att uppföljning görs under löpande år rör deltagarna. Det är dock oklart hur man tänker kring implementering. För övriga projekt är målen mer otydliga. Styrelsen bör ta fram kriterier för vad som gäller för att projektmedel ska beviljas och man bör dessutom bli konsekvent och alltjd ta fram projektbeskrivningar får att tydligt formulera mal, bestämma hur mäluppföljningen ska göras samt hur man har tönkt att implementeringen ska gå till. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ;,11U,j(,mleS Jennie Femros Godkänd revisor Revisorsbitriide Till dokumentet bifogas bilaga 1 Granskning av projekt 5

6 Bilaga l Granskning al' projekt Fokus för 2011 års granskning har varit de projekt som smnordningsförbundet har valt att satsa' på. För Sainordningsrorbundet Finsam Västerdalamas del har följande projel1: finansierats under räkenskapsår 2011 : ~oachin~eaedet Projektredovisning förekommer ej varför man inte kan utläsa hur mycket nedlagda kostnader det finns under räkenskapsår 20 Il som avser coachingtearnet. I finsamteamet har ca 2.75 personer arbetat under räkenskapsåret. Alåloch,nåhq1p}.YUe!se Målet var att 40 % av deltagarna skulle vara självförsörjande eller studerande inom 18 månader. Detta mill har inte uppnätts under 20 Il (se kommentarer i årsredovisningen sidan 10 "11). Ett annat mål var att loo % skulle ha kommit j aktivitet inom 6 månader. Detta delmål är uppfyllt för alla utom en person där det tog 8 månader. Andra mål är att samhällets kostnad för målgruppen ska minska avse.. värt, en personlig rehabiliteringsplan ska tas fram och personens egnn resurser ska stärkas. Dessa mål är svårare att mäta, men bedöms uppfyllda. ~Iålen ligger inom ramarna för lagen och är förenliga med styrelsens mål. HlIrföljs projekjelllpp löpande och ejler av.fllll Projektet följs upp genom SUS samt genom uppföljningsverktyget DIS - Deltaga.. re i samverkan. Uppfålj~ing sker även genom en enkät där upplevt mående och livssituation bedöms so~ deltagarna fyller i vid start, var sjätte manad samt vid avslut. Implemelllerillg Tankar kring hur detta projekt ska implementeras framgår inte tydligt av det material vi tätt tagit del av. KompetensbyrAn Syftet är att genom inkubatorverksamhet underlätta både för start nv nya sociala företag och för sådana som redan är i gång med verksamheten. Projektansökan finns från Nedansiljans sarnordningsrorbund. Samordningsförbundet har beslutat om medfinansiering uppgående till 70 tkr samt 10 tkr för lokaler och samordnarens arbetstid. Inga pengar har betalats ut under 20 II. 6

7 KUR-projektet KUR st,ir for kunskapsutveckling om rehabilitering mr pcrsoner med psykisk diagnos och funktionsnedsättning liir handliiggare hos Försäkringskassan. Projektet bedrivs int~ i egen regi utan styrelsen har beslutat att bidra med lokaler och fika inom rimliga gränser (max 14 tkr) finns därmed inte beslutade av st)telsen for detta projekt. Slutsats SamordningsfOrbundet Finsanl Västerdnlarna har tydliga mål uppsatta för eoachin!,'lcamet, medans målen för ö'tiga projekt är lite mer otydliga. En bra uppt<iljning linns när det gäller att foljn deltagarna i coachingteamets utveckling. Uppställningen och redovisningen li\' projekten i årsredo\'isningen och i dokument som tas fram under löpande år är tydliga. Tydliga tankur kring hur projekten ska implemenleras saknas dock. St}Telsen bör förslagsvis fatta beslut om vilka kriterier som ska gälla får att projektmedcl ska bcviljas. Vi vill också att styrelsen är konsekvent i att alltid tu fr.lin projektbeskrivningar för att tydligt folmulera mål samt hur dessa ska foljas upp och hur implementering är tänkt att genomfliras. fomu::. /~ IYI wo;, Jennie Fcmms Godkänd revisor Revisors biträde 7

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer