Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2011 FM5001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2011 FM5001"

Transkript

1 ES/BFM (21) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2011 FM5001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till aktuellt avsnitt. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 A Administrativa och legala uppgifter... 3 A.1 Ämnesområde... 3 A.2 Statistikområde... 3 A.3 SOS-klassificering... 3 A.4 Statistikansvarig... 3 A.5 Statistikproducent... 3 A.6 Uppgiftsskyldighet... 3 A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter... 4 A.8 Gallringsföreskrifter... 4 A.9 Internationell reglering EU-reglering Övrig internationell reglering... 5 A.10 Syfte och historik... 5 A.11 Statistikanvändning... 7 A.12 Uppläggning och genomförande... 7 A.13 Internationell rapportering... 8 A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar... 9 B Kvalitetsdeklaration... 9 B.0 Inledning... 9 B.1 Innehåll Statistiska målstorheter Fullständighet B.2 Tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt Osäkerhetskällor Redovisning av osäkerhetsmått B.3 Aktualitet Frekvens Framställningstid Punktlighet B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet Jämförbarhet över tiden Jämförbarhet mellan grupper Samanvändbarhet med annan statistik... 20

2 ES/BFM (21) B.5 Tillgänglighet och förståelighet Spridningsformer Presentation Dokumentation Tillgång till primärmaterial Upplysningstjänster... 21

3 ES/BFM (21) A Administrativa och legala uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad. A.2 Statistikområde Allmän statistik. A.3 SOS-klassificering Produkten ingår ej i Sveriges officiella statistik. A.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Sveriges riksbank Avdelningen för penningpolitik Postadress: STOCKHOLM Besöksadress: Brunkebergstorg 11 Kontaktperson: Maria Eriksson Telefon: Telefax: E-post: A.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Postadress: Box , STOCKHOLM Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Daniel Hansson/Anders Nyberg Telefon: Grupptelefon Finansmarknadsstatistik: Telefax E-post: Grupp-E-post Finansmarknadsstatistik: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 6 kap. 9 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (Riksbanken).

4 ES/BFM (21) A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Statistiksekretessen regleras i 24 kap. 8 sekretesslagen (2009:400) och innebär i huvuddrag att statistikuppgifter som kan hänföras till ett enskilt institut inte får lämnas ut. A.8 Gallringsföreskrifter Riksbanken är ansvarig för arkivering enligt tillämpliga arkivbestämmelser. SCB förbereder för arkivering och överlämnar årligen material som ska arkiveras till Riksbanken. Grunddata och andra register bevaras digitalt och konverteras av SCB till det format som Riksarkivet fastställt. Ifyllda blanketter och annat primärmaterial som tillhör uppdraget skall på Riksbankens begäran gallras av SCB i enlighet med gällande arkivbestämmelser. Erfordras Riksarkivets tillstånd till gallringen skall detta inhämtas av Riksbanken. Publikationer och lämnade rapporter bevaras på papper och överlämnas till Riksbanken. Metod- och systemdokumentation bevaras enligt SCB:s rutiner. Riksbanken diarieför handlingar rörande Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) och ansvarar för arkivering av dessa. Det innebär bl.a. att pappersblanketter kan gallras så fort data förts över till SCB:s datasystem för Riksbankens finansmarknadsstatistik (det s.k. FMR-systemet). Övrigt s.k. primärmaterial, dvs. gamla versioner av indata i FMR, ska sparas i FMRsystemet minst två år, senaste versionen av indata på institutnivå per period (s.k. grunddata) ska arkiveras digitalt av SCB och levereras till Riksbanken, som sparar dessa uppgifter för all framtid. Därutöver har SCB i samråd med Riksbanken beslutat att standardiserade leveransvariabler/leveranser arkiveras digitalt och lämnas till Riksbanken, som sparar dem för all framtid. Dessutom skall varje institut som lämnar uppgifter elektroniskt spara en undertecknad kopia av rapporten i läsbar form i minst två år efter utgången av den rapportperiod som uppgiften avser. Även kopior av rättelser och andra ändringar av lämnade uppgifter som institutet gör skall undertecknas och sparas i minst två år. Detta i enlighet med Riksbankens föreskrifter och allmänna råd RBFS 2010:1. A.9 Internationell reglering 9.1 EU-reglering Finansmarknadsstatistik avseende monetära finansinstitut regleras av Council Regulation (EC) No 2533/98 of 23 November concerning the collection of statistical information by the European Central Bank (ECB). Statistik rörande konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (MFI) regleras i förordning ECB/2001/13. I november år 2007 uppdaterades ECB/2001/13 med ECB/2007/18. Bakgrunden är nya medlemsländer i EU och

5 ES/BFM (21) EMU, hantering av institut för elektroniska pengar och hantering av vissa aktier emitterade av MFI. ECB/2001/13 ersattes under år 2010 av ECB/2008/32 vilket innebar en utökning av den statistik som samlas in. Statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning regleras i förordning ECB/2001/18. Förordningen uppdaterades under år 2010 med ECB/2009/7 vilket innebar en utökning av den statistik som samlas in. Detta gjordes i samband med att ECB/2008/32 trädde i kraft. Sverige har till följd av de uppdaterade författningarna rörande MFI och MIR (räntestatistik) ändrat insamlingen av uppgifter från och med rapporteringen avseende september år 2010 vilket var ett kvartal senare än för EMU-länder. Annan finansmarknadsstatistik regleras i riktlinje ECB/2007/9 som har uppdaterats genom ECB/2008/31 och ECB/2009/ Övrig internationell reglering Rapport över Utländska Tillgångar och Skulder (RUTS) regleras i BIS (Bank for International Settlements) Guidelines to the international consolidated banking statistics (Nov 2006) samt BIS Guidelines to the international locational banking statistics (Nov 2006), båda uppdaterade per december Derivatstatistik regleras i Bank for International Settlements (BIS) Guidelines for semi-annual OTC derivatives statistics som BIS skickar ut inför varje statistikomgång. Statistiken avseende Special Data Dissemination Standards (SDDS) regleras i International Monetary Funds (IMF) Guide to the Special Data Dissemination Standard. A.10 Syfte och historik Riksbanken har sedan lång tid tillbaka tagit fram statistik över svenska monetära finansinstitut (MFI) och de finansiella marknaderna, s.k. finansmarknadsstatistik. Per mars 2003 tog SCB över insamling och produktion av finansmarknadsstatistiken på uppdrag av Riksbanken. Överflyttning av räntestatistiken skedde dock först per juni Uppgifterna samlas i huvudsak in månadsvis. Vissa uppgifter insamlas endast kvartals-, halvårs- eller årsvis. Statistiken ger en bild av den övergripande strukturen av - MFI:s tillgångar och skulder - utvecklingen av penningmängd och kreditgivning (in- och utlåning) - in- och utlåningsräntor - värdepappersmarknaden - land- och valutafördelning av utländska tillgångar och skulder - OTC-derivat Från juni 1977 t.o.m. december 1994 producerades balansräkningsstatistik av SCB på uppdrag av Finansinspektionen (tidigare Bankinspektionen). Därefter

6 ES/BFM (21) övertogs produktionen av Riksbanken under perioden januari 1995 till februari Sedan mars 2003 produceras den av SCB. Fr.o.m. juni 2004 ingår uppgifter om omvärderingar i balansräkningsstatistiken. För att anpassa den svenska insamlingen till nya krav från ECB och önskemål från andra användare har blankettinnehållet setts över under år 2008 och Ett led i detta har också varit att identifiera delar som kan tas bort för att hålla uppgiftslämnarbördan nere. Nya blanketter infördes från rapporteringen avseende september I samband med detta har innehållet i Finansmarknadsstatistiken setts över inför publiceringen avseende september Dispositionen i publikationen är i stort densamma som tidigare. Däremot har förändringar genomförts för tabeller, diagram och metoddelar. Vissa tabeller och diagram är helt nya medan andra är förändrade eller borttagna. Uppgifter om bostadsinstitutens upplåning har samlats in av Riksbanken från år Blanketten upphör efter rapporteringen per augusti 2010, men vissa uppgifter förs över till den nya MFI-rappporten som börjar gälla per september Uppgifter om certifikatprogram på den svenska marknaden har samlats in sedan december 1985, obligations- och förlagslåneemissioner sedan januari Fr.o.m september 2010 förs uppgifterna samman till en ny rapport som ska rapporteras av samtliga MFI-institut med tillstånd att emittera eller medverka vid emissioner av värdepapper. Uppgifter om individuellt pensionssparande (IPS) har samlats in sedan år IPS är ett långsiktigt sparande med rätt till skatteavdrag som regleras i Lag om individuellt pensionssparande (1993:931). IPS utgör en liten del av pensionssparandet i Sverige. Vissa uppgifter i rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS) har samlats in från banker sedan år Statistiken har under 80-talet utvecklats med uppdelningar på länder och valutor. Fr.o.m. juni 2005 utökades den konsoliderade rapporten med fördelning på slutlig risk. Landfördelningen struktureras om och rapporterande institut utökas till att omfatta samtliga MFI med betydande positioner mot utlandet. Uppgifter till BIS derivatstatistik har samlats in sedan år Per december 2004 utökades den med Credit Default Swaps (CDS) med nedbrytningar på rating, löptid och underliggande instrument. Under år 2010 genomfördes undersökningen BIS Triennial Survey avseende derivat. Den genomförs vart tredje år. Fr.o.m. rapporteringen avseende juni 2011 utökas CDS-delen i rapporten med bl.a. nedbrytningar på fler sektorer och motpartsländer. Riksbankens tillgångar och skulder (ECB BSI NCB) samlas in och levereras till ECB fr.o.m. år Statistik över in- och utlåningsräntor som Sveriges riksbank tidigare samlat in, lades fr.o.m. juni 2004 över på SCB. Per september 2005 genomgick statistiken

7 ES/BFM (21) en större förändring. Populationen utökades med ett statistiskt urval av kommun- och företagsfinansierande institut samt finansbolag. Ett nytt rapportformulär (MIR) togs fram och räntan mäts som överenskommen årlig ränta. För att anpassa den svenska insamlingen till nya krav från ECB och krav och önskemål från andra användare har blankettinnehållet setts över under år 2008 och Ett led i detta har också varit att identifiera delar som kan tas bort för att hålla uppgiftslämnarbördan nere. I Sverige infördes den nya blanketten avseende september I samband med detta sågs innehållet i Finansmarknadsstatistiken över inför publiceringen avseende september Uppgifter om icke monetära värdepappersbolags (del av Other Financial Institutions, OFI) tillgångar och skulder samlas in på uppdrag av Finansinspektionen och fr.o.m. år 2004 levereras dessa till ECB. Finansiella strukturindikatorer (SSI) levereras till ECB fr.o.m. år Tidigare hade kreditaktiebolag och finansbolag olika lagstiftningar, men fr.o.m. den 1 januari 1994 infördes lagen om kreditmarknadsbolag, vilken omfattar bolag som tidigare var kreditaktiebolag eller finansbolag. Den 1 juli 1997 ersattes denna av lagen om finansieringsverksamhet, varvid även ekonomiska föreningar gavs möjlighet att bedriva finansieringsverksamhet. Benämningen kreditmarknadsbolag ersattes härmed med kreditmarknadsföretag. A.11 Statistikanvändning Statistiken har ett stort användningsområde och många användare. Statistiken utgör bl.a. ett viktigt underlag i SCB:s finans- och nationalräkenskaper. Riksbanken använder statistiken för att följa utvecklingen på kapital-, valutaoch kreditmarknaderna. Europeiska Centralbanken (ECB) och Bank for International Settlements (BIS) är också stora användare av statistiken liksom forskare, journalister och studenter. Därutöver används statistiken av branchorganisationer och de rapporterande instituten själva för bl.a. marknadsanalyser. A.12 Uppläggning och genomförande Balansräknings- och emissionsstatistik redovisas månadsvis. Statistiken bygger på uppgifter hämtade ur MFI-blanketten, emissionsrapporterna och som regleras av Riksbankens författningssamling RBFS 2010:1. MFI-blanketten lämnas in månadsvis av de institut som tillsammans har en balansomslutning som uppgår till minst 95 procent av de rapporteringsskyldiga institutens sammanlagda balansomslutning. De övriga instituten (de som tillsammans har en balansomslutning som uppgår till maximalt 5 procent av de rapporteringsskyldiga institutens sammanlagda balansomslutning) delas upp i kvartals- respektive årsrapportörer. De institut som står för 4,5 procent av den sammanlagda balansomslutningen rapporterar kvartalsvis, medan resterande del av populationen (0,5 procent) rapporterar årsvis. Rapporter från kvartals- och årsrapportörer imputeras mellanliggande månader för att få jämförbara värden. Avgränsningen mellan 95 procent (månadsvis), 4,5 procent (kvartalsvis) och 0,5 procent (årsvis) avgörs för varje kalenderår med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år.

8 ES/BFM (21) MIR (räntestatistik) samlas in månadsvis från ett representativt urval av större MFI. Rapporteringen regleras i RBFS 2010:1. RBFS 2010:1 började gälla från september I samband med detta publicerades också uppdaterade riktlinjer för rapporteringen av MFI- och MIRblanketten. Flera förtydliganden har gjorts i RBFS och riktlinjerna, bl.a. avseende löptid på utlåning och referenstid för nya avtal i räntestatistiken. RBFS slår också fast att ut- och inlåning ska rapporteras till nominella belopp och att upplupna räntor och derivat inte ska redovisas tillsammans med underliggande instrument. Definitionen på kontokortkrediter och betalkortsfordringar är också ändrad från att tidigare ha utgått från typ av kort till att nu styras av vid vilket tillfälle skulden betalas och om ränta utgår eller ej. En rad uppgifter har lagts till i rapporten. Det gäller bl.a. syndikerade lån, köpta och sålda lån, administrering av lån åt värdepapperiseringsinstitut (FVC) och överförbar inlåning. RIPS- (Rapportering av individuellt pensionssparande) och RUTS-statistiken redovisas kvartalsvis. RIPS rapporteras av pensionssparinstitut, dvs. institut med Finansinspektionens tillstånd att bedriva pensionssparrörelse såsom banker, värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige. RUTS rapporteras av svenskägda MFI (inklusive dotterbolag och filialer verksamma i utlandet) samt utlandsägda MFI verksamma i Sverige med betydande positioner mot utlandet. RUTS-populationen ses över per september varje år. Rapporteringen av RIPS och RUTS regleras i RBFS 2010:1. Derivatstatistiken samlas in halvårsvis från de fyra storbankerna på gruppnivå, dvs. inklusive dotterbanker och filialer i utlandet, för BIS räkning. Vart tredje år genomför BIS en större global undersökning, Triennial Survey. Uppgifterna till SSI-statistiken samlas in och levereras en gång per år till ECB. De avser finansinstitut, försäkringsföretag och pensionsinstitut och regleras i ECB/2007/9. Därutöver inhämtas vissa uppgifter från Riksgäldskontoret, Riksbanken, Finansinspektionen samt annan ekonomisk statistik från SCB. All statistik samlas in elektroniskt via FMR-systemet. Statistiken är en snabbstatistik, vilket innebär att SCB kan göra revideringar av värden i efterhand. Statistiken innehåller inga bokslutsdispositioner, vilket gör att uppgifterna inte blir fullt jämförbara med den statistik som bygger på uppgifter som lämnas efter bokslut. Vissa särbestämmelser kan också göra att redovisning och statistik inte helt överensstämmer. A.13 Internationell rapportering Till ECB levereras månadsvis och kvartalsvis balansräkningsstatistik för MFI (ställnings- och förändringsvärden) enligt ECB:s förordning ECB/2008/32 (år 2010 ersatte denna ECB/2001/13). Månadsvisa leveranser av emissioner, kvartalsvisa leveranser av balansräkningsstatistik för OFI och årsvisa leveranser av strukturindikatorer sker enligt ECB:s guideline ECB/2007/9 som har

9 ES/BFM (21) uppdaterats genom ECB/2008/31 och ECB/2009/23. Räntestatistiken levereras månadsvis enligt förordning ECB/2001/18 som uppdaterades under år 2010 med ECB/2009/7. Leveranser sker elektroniskt via GESMES-filer 1. I leveransen till ECB ingår uppgifter som ECB vidarebefordrar månadsvis till IMF som underlag till International Financial Statistics (IFS). Uppgifter till IMF:s SDDS-statistik levereras till Riksbanken i Excelformat via e-post och publiceras på Riksbankens hemsida. SDDS-rapporteringen sker enligt IMF:s Guide to the Special Data Dissemination Standard. Till OECD levereras månadsvis penningmängdsuppgifter i Excelformat. Rapporteringen till IMF och OECD grundar sig på en överenskommelse med Riksbanken. Till BIS levereras kvartalsvis uppgifter om utländska tillgångar och skulder enligt BIS Guidelines to the international consolidated banking statistics (Nov 2006) samt BIS Guidelines to the international locational banking statistics (Nov 2006) ), båda uppdaterade per december BIS får också halvårsvis uppgifter om OTC-derivat enligt BIS Guidelines for semi-annual OTC derivatives statistics. Under år 2010 skickades uppgifter om BIS Triennial Survey avseende derivat. Den genomförs vart tredje år. Leveranser sker elektroniskt via filformatet GESMES. A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Ett projekt för översyn av RUTS-rapporteringen kommer att startas under hösten år Under år 2012 genomförs undersökningen BIS Triennial Survey avseende derivat. Den genomförs vart tredje år. B B.0 Inledning Kvalitetsdeklaration Sveriges riksbank (Riksbanken) har sedan lång tid tillbaka tagit fram statistik över svenska monetära finansinstitut (MFI) och de finansiella marknaderna, s.k. finansmarknadsstatistik. Statistiken är en snabbstatistik och uppgifterna samlas i huvudsak in månadsvis. Vissa uppgifter samlas dock in kvartals- halvårs- eller årsvis. Uppgifterna avser ställningsvärden, räntesatser och förändringsvärden. Statistiken ger en bild av den övergripande strukturen av - MFI:s tillgångar och skulder - utvecklingen av penningmängd och kreditgivning (in- och utlåning) - in- och utlåningsräntor 1 GESMES (Generic Statistical Message) har utvecklats inom ramen för internationellt samarbete. Det är ett självbeskrivande format, dvs. en fil som lagras i GESMES-format innehåller sin egen beskrivning (metadata och processdata).

10 ES/BFM (21) - värdepappersmarknaden - land- och valutafördelning av utländska tillgångar och skulder - OTC-derivat Riktlinjer för produktionen är att insamlade data skall kontrolleras så långt som erfordras för att säkerställa att statistiken är tillförlitlig på den aggregerade nivån. För huvudposterna skall kvaliteten vara hög och minst motsvara de krav som ställs på den officiella statistiken. Rutinerna i insamlingen och sammanställningen av statistiken t.ex. bortfallshantering, påminnelser, m.m., skall motsvara vedertagen god statistikpraxis. B.1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter Objekt och population Produkten FMR har ett antal populationer. Populationerna överlappar till stor del varandra men vissa skillnader finns. De centralaste är MFI, MIR, RUTS och RIPS. Samtliga populationer presenteras närmare nedan. MFI- populationen består av svenska 2 monetära finansinstitut (MFI) och deras filialer i utlandet. MFI definieras som finansiella företag med verksamhet att ta emot inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra än monetära finansinstitut och som för egen räkning ger krediter och/eller placerar i värdepapper. Som MFI räknas centralbanker (sektor 3 211), banker (sektor 212), bankfilialer till banker i utlandet (sektor 213), bostadsinstitut (sektor 214), andra monetära kreditmarknadsföretag (sektor 215), monetära investeringsfonder (sektor 216), monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer (sektor 217) samt övriga monetära finansinstitut (sektor 219). Uppgifter rörande monetära investeringsfonder har tidigare endast ingått i penningmängden men ingår fr.o.m. publiceringen per april 2009 i MFI:s balansräkningar. Historiskt ingår uppgifter fr.o.m. mars 2005 vilket innebär att balansräkningsstatistiken har reviderats från detta datum. Riksbanken använder sig inte av samma rapportformulär som övriga MFI och när det inte särskilt påtalas avser därför MFI-populationen här MFI förutom Riksbanken 4. Riksbanken tillhandahåller en förteckning över de institut som räknas till MFIpopulationen. I förteckningen framgår om ingående institut klassas som bank, bostadsinstitut, finansbolag eller övrigt MFI. MIR-populationen för rapportering av in- och utlåningsräntor bestod fram t.o.m. 2 Med svenska avses institut verksamma inom Sveriges gränser. 3 Sektorindelning sker enligt INSEKT 2000 = Standard för institutionell sektorindelning 4 Det som här benämns MFI avser alltså i huvudsak det som brukar kallas för OMFI (Other Monetary Financial Institutions), dvs. MFI förutom centralbank.

11 ES/BFM (21) juni 2005 av samtliga bostadsinstitut samt ett urval av större svenskägda banker. Per september 2005 utökades populationen med ett urval av kommun- och företagsfinansierande institut samt finansbolag. I RIPS-populationen ingår samtliga institut som innehar Finansinspektionens särskilda tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) i Sverige. Emissionsstatistikens population består av samtliga MFI-institut som innehar Finansinspektionens tillstånd att emittera värdepapper på den svenska marknaden för egen eller för annans räkning. Uppgifter om tillstånd återfinns på Finansinspektionens hemsida. RUTS-populationen består av svenskägda MFI (inklusive dotterbolag och filialer verksamma i utlandet) samt utlandsägda MFI verksamma i Sverige med betydande positioner mot utlandet. Fastställandet av RUTS-poulationen utgår från institut i sektor 212 "Banker (utom centralbanker)" och deras eventuella filialer i utlandet, sektor 213 "Bankfilialer till banker i utlandet", sektor 214 Bostadsinstitut, sektor 215 Andra monetära kreditmarknadsföretag samt sektor 217 Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer. Kontroll av populationen sker en gång per år avseende förhållandena per 30:e september. Populationen för OTC-Derivat utgörs av de största inhemska instituten på derivatmarknaden, vilka i Sverige består av de fyra svenskägda storbankerna. Rapporteringen sker på gruppnivå, dvs. inklusive dotterbanker och filialer i utlandet. Varje institut (inklusive bankfilialer till banker i utlandet) är en juridisk person med undantag för de monetära investeringsfonderna som betraktas som skatteobjekt. Utöver ovanstående inhämtar SCB ett fåtal uppgifter från eller via följande källor: Från Riksgäldskontoret inhämtas uppgifter om den svenska statsskulden. Från Riksbanken inhämtas deras tillgångar och skulder. Från SCB inhämtas en totalsiffra avseende obligationer på den svenska marknaden emitterade av icke-finansiella företag och investmentbolag samt kommuners och landstings totala emitterade obligationer. Från Finansinspektionen hämtas vissa balansräknings- och resultatposter exempelvis ränteintäkter och kreditförluster för MFI totalt. Uppgifter till strukturindikatorerna om bl.a. antal anställda och antal filialer till kreditinstitut hämtas också från Finansinspektionen. Uppgifter om monetära investeringsfonder sammanställs utifrån de uppgifter fonderna rapporterar till Finansinspektionen och som SCB sammanställer statistik för i Investeringsfonder, tillgångar och skulder (FM0403).

12 ES/BFM (21) Variabler Varje statistikuppgift som instituten ska rapportera till SCB identifieras med 14 s.k. dimensionsvariabler: 1. Konto: (ställningsvärde eller förändring) 2. Kontoslag: (anger sida i balansräkningen) 3. Kontopost: (anger typ av tillgång eller skuld) 4. Löptid (typ av tidsrelaterade villkor) 5. Ändamål: (för in- och utlåning samt aktier) 6. Säkerhet (underliggande tillgång) 7. Land (där motparten befinner sig) 8. Motpart (typ av sektormotpart) 9. Valuta 10. Värdering (värderingstyp som gäller för objektet) 11. Sort (enhet som antal, summa i kronor eller liknande) 12. Uppgiftslämnare 13. År 14. Period Varje dimensionsvariabel har en värdemängd med minst två egentliga värden (medlemmar). Dimensionsvariablerna 1-11 kan dessutom innehålla värdet X som betecknar ej specificerat. Idag insamlas uppåt kombinationer av ovanstående variabler, men i teorin är betydligt fler kombinationer tänkbara. I blanketterna som uppgiftslämnarna fyller i syns i regel inte variabelkod utan de fyller i celler efter namngivna kolumner och rader Statistiska mått Statistiken presenteras främst i form av ställningsuppgifter i miljoner kronor, men även som räntesatser, antals- och förändringsuppgifter. Förändringsvärden beskriver summan av alla förändringar som skett från senaste rapporteringstillfället till det aktuella rapporteringstillfället och insamlas avseende vissa händelser. Ställnings- och förändringsvärden samlas i de flesta fall in i tusental kronor och presenteras i miljontals kronor.

13 ES/BFM (21) Redovisningsgrupper Statistiken presenteras främst utifrån en balansräkningsstruktur innehållande tillgångar och skulder vilka bryts ner på mer eller mindre finfördelade nivåer och motparter. Därutöver särredovisas in- och utlåningsräntor, individuellt pensionssparande, derivatmarknaden, utländska tillgångar och skulder och värdepappersmarknaden. Part (i många fall detsamma som rapporterande institut) presenteras antingen med hela populationen som en grupp eller för en eller flera speciellt intressanta institutgrupper inom populationen, t.ex. banker, bostadsinstitut och finansbolag. Avseende MFI- populationen presenteras statistiken beroende på statistikleverans antingen inklusive eller exklusive svenska instituts filialer i utlandet. Motpart finns uppdelat per land eller landgrupp och per institutionell sektor/delsektor. Indelningarna följer INSEKT (Institutionell sektorindelning) med skillnaden att utländska motparter specificeras på olika sektorer. Vanliga landindelningar är Sverige, EMU-länder, övriga EU-länder och övriga världen. Vanliga sektorindelningar är dels MFI och dess delsektorer, dels svensk icke- MFI där exempelvis hushåll och icke-finansiella företag kan nämnas. Tillgång eller skuld kan presenteras i enskild valuta eller valutagrupp. Vanliga enskilda valutor är svenska kronor (SEK), Euro (EUR) och amerikanska dollar (USD). Vanliga valutagrupper är inhemsk valuta, utländsk valuta och total valuta. Även löptid och säkerhet är centrala indelningsgrunder i statistiken. In- och utlåning är två mycket centrala poster i statistiken och exempelvis kan nämnas utlåning till svenska hushåll och icke-finansiella företag som är två av de viktigaste redovisningsgrupperna. Utlåning till hushåll och till icke-finansiella företag presenteras som stockuppgifter vid slutet av respektive månad och som specificerade parter finns banker, bostadsinstitut, finansbolag och övriga MFI. Även räntor på in- och utlåning är centrala uppgifter. Penningmängden är ett mycket centralt redovisningsmått. År 2009 upphörde M0 som penningmängdsmått och serien återfinns nu istället under namnet sedlar och mynt hos svensk allmänhet. Med gamla definitioner finns sedlar och mynt hos svensk allmänhet och M3 sedan år Fr.o.m. år 2006 beräknas parallellt en ny uppsättning av sedlar och mynt hos svensk allmänhet och penningmängdsmåtten M1, M2 och M3 som till stor del harmoniserats med ECB:s definitioner. Den nya penningmängden omfattar allmänhetens inlåning i alla typer av MFI och allmänhetens innehav av korta värdepapper utgivna av alla MFI. Den gamla definitionen avser endast allmänhetens innehav av bankcertifikat. Det har varit möjligt att beräkna dessa nya penningmängdsmått på ett godtagbart sätt från och med januari Innehållet i de olika penningmängdsmåtten specificeras i nedanstående tabell.

14 ES/BFM (21) Tabell över skillnader mellan nya och gamla penningmängdsmått, instrument Instrument Gamla Nya Sedlar och mynt Allmänhetens sedlar och mynt Allmänhetens sedlar och mynt Dagslån M3 M1 Avistakonton M3 M1 Inlåning med överrenskommen löptid upp till 2 år M3 M2 Inlåning med överrenskommen löptid över 2 år M3 Inlåning med uppsägningstid upp till 3 månader M3 M2 Inlåning med uppsägningstid över 3 månader M3 Repor M3 M3 Penningmarknadsfondandelar och penningmarknadsinstrument M3 Certifikat M3 M3 Övriga värdepapper med löptid upp till 2 år M3 Allemansspar M3+ Statsskuldväxlar M3+ Publiceringen av M3+ upphörde På grund av ett ökat intresse för att kunna se hur centralbankernas extraordinära åtgärder påverkar likviditeten i ekonomin publiceras fr.o.m. april 2009 statistik över den s.k. monetära basen. Den definieras som utestående sedlar och mynt + MFI:s inlåning i Riksbanken + fordringar på Riksbanken till följd av emitterade riksbankscertifikat. Historiska uppgifter om den monetära basen finns från januari Referenstider Som referenstidpunkt för ställningsvärden gäller sista kalenderdagen i månad, kvartal, halvår eller år. Som referensperiod för förändringsvärden gäller hela perioden från föregående till nuvarande referenstidpunkt. 1.2 Fullständighet Utifrån de ramar Riksbanksuppdraget ger kan statistiken sägas vara en relativt fullständig beskrivning av den svenska finansmarknaden. Ett undantag är ägarinformation gällande certifikat och obligationer som uppgiftslämnarna idag inte har möjlighet att lämna men som Riksbanken och andra användare av statistiken gärna skulle vilja ha. Nyutlåning finns endast tillgänglig från bostadsinstitut.

15 ES/BFM (21) B.2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Statistiken består av ett antal totalundersökningar, vilket innebär att urvalsfel inte förekommer. Det är dock mycket svårt att veta om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda, trots att flera kontroller utförs. Exempelvis kan en inskickad balansräkning gå ihop även om inrapporterade siffror inte är korrekt ifyllda. Detsamma gäller bruttoförändringar under perioden etc. För att minimera felrapportering har Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS) samt kompletterande riktlinjer, som finns för varje blankett, utarbetats i samråd med rapporterande institut. Blanketter och riktlinjer anpassas kontinuerligt för att fånga upp institutionsförändringar och förändringar på redovisningsområdet. Även detta arbete görs i samråd med rapporterande institut. 2.2 Osäkerhetskällor Urval Balansräkningsstatistiken är en totalundersökning och urval tillämpas endast i fråga om rapporteringsfrekvens för de ingående monetära finansinstituten. För räntestatistiken genomförs årligen ett representativt urval av större MFI. RUTS (utländska tillgångar och skulder) baseras på ett urval av utlandsägda MFI verksamma i Sverige med betydande positioner mot utlandet. Urval genomförs per september varje år. Se även avsnitt A12 för vidare information Ramtäckning Ramtäckningen är i det närmaste fullständig. En viss risk för undertäckning skulle kunna finnas för nytillkomna institut och utländska filialer som inte startat sin verksamhet vid första rapporteringstillfället. Alternativt att det svenska moderbolaget inte meddelar SCB att nya filialer eller dotterbanker i utlandet startas Mätning I princip all rapportering sker elektroniskt. För de institut som använder elektronisk inrapportering kontrollerar uppgiftslämnaren själv att uppgifterna i blanketten är konsistenta innan de skickas in till SCB. Konsistensfel av mindre betydelse kan dock förekomma Svarsbortfall Vid första tillfället då statistiken skall levereras till kunder kan bortfallet vara 1-3 institut av totalt ca 270 stycken. Dessa inkommer vanligen inom någon månad. I de fall ett institut inte lämnar in MFI-rapporten i tid för leverans, imputeras ställningsvärdet från föregående månad eller kvartal. Detta är likvärdigt med att

16 ES/BFM (21) inga ytterligare finansiella händelser skulle ha skett. För eventuella bortfall av övriga blanketter vidtas ingen bortfallsåtgärd. Sammanfattningsvis bedöms objektsbortfallet som försumbart, då det är alltför litet för att påverka utfallet. Det partiella bortfallet är okänt. En inskickad balansräkning går alltid ihop men det är ändå omöjligt att veta om uppdelningarna är korrekt gjorda. I enstaka fall kan misstänkas att ett stort värde lagts på ett fåtal poster, exempelvis posten Övrigt, i stället för att specificeras på olika finansobjekt Bearbetning Konsistens- och tidsseriekontroller görs inom respektive blankett. I vissa fall görs även rimlighetskontroller samt avstämning mellan blanketter. Kontroller görs även på den statistik som levereras. Kontakt tas vid behov med uppgiftslämnaren. Uppenbara felaktigheter såsom att stora belopp placerats på fel rad i blanketten upptäcks i regel vid denna typ av granskning. Däremot kan felaktigheter beroende på exempelvis missförstånd från uppgiftslämnaren av vad som skall rapporteras på respektive post passera utan upptäckt. Statistikleveranser till ECB och BIS kontrolleras även avseende tidsserier, konsistens och rimlighet av mottagarna och kommuniceras tillbaka till SCB Modellantaganden Statistikens huvudblankett, MFI-blanketten, samlas in månadsvis med undantag för de minsta instituten som tillsammans har en balansomslutning som uppgår till högst 5 procent av de rapporteringsskyldiga institutens sammanlagda balansomslutning. Av dessa institut rapporterar 4,5 procent blanketten kvartalsvis och återstående 0,5 procent årsvis. För institut som rapporterar kvartalsvis imputeras ställningsvärdet från föregående kvartal, under mellanliggande månader. Det betyder att månaderna januari, februari, april, maj, juli, augusti, oktober och november behandlas som om inga ytterligare finansiella händelser skulle ha skett för kvartalsrapportörerna. Årsrapportörerna hanteras på motsvarande sätt, och månaderna januari t.o.m. november behandlas som att inga ytterligare finansiella händelser skulle ha skett för dessa institut. 5- procentgruppens andel av den totala balansomslutningen är dock så liten att denna skattning inte anses påtagligt ändra utfallet av undersökningen. Fr.o.m. december 2001 sammanställs och levereras utlåning till motpartssektorn hushåll per ändamål. Denna variabel samlas dock inte in. Istället approximeras ändamålet utifrån med vilken säkerhet som lånet är taget i kombination med låntagarens sektortillhörighet. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Ingen redovisning görs.

17 ES/BFM (21) B.3 Aktualitet 3.1 Frekvens Statistik produceras och levereras månads-, kvartals-, halvårs och årsvis. BIS Triennial Survey avseende derivat produceras vart tredje år. 3.2 Framställningstid Balansräknings- och emissionsuppgifter samlas in månadsvis och ska vara SCB tillhanda senast nionde bankdagen efter referensperiodens slut. Uppgifter om räntor samlas in månadsvis och ska vara SCB tillhanda senast elfte bankdagen efter referensperiodens slut. Utländska tillgångar och skulder (RUTS) och Individuellt pensionssparande (RIPS) samlas in kvartalsvis och ska vara SCB tillhanda senast den sista i månaden efter referensperiodens slut. Den halvårsvisa derivatstatistiken samlas in per juni och december, och den treårsvisa per juni. De ska vara SCB tillhanda omkring 45 dagar efter referensperiodens slut. Framställningstiden på SCB är huvudsakligen mellan åtta och tio arbetsdagar. Ett mindre antal statistikleveranser har längre framställningstid, cirka 20 arbetsdagar. Nedan följer leverans- och publiceringstidpunkter: Den månadsvisa balansräknings- och emissionsstatistiken ska vara ECB tillhanda senast den 17:e bankdagen efter referensperiodens slut. Räntestatistiken ska vara ECB tillhanda senast den 21:a bankdagen efter referensperiodens slut. Övriga leveranser samt publicering på SCB:s hemsida sker den 19:e bankdagen efter referensperiodens slut. RIPS och RUTS publiceras på SCB:s hemsida den 19:e bankdagen i andra månaden efter kvartalsskifte. Kvartalsuppgifter avseende balansräkningsstatistik ska vara ECB tillhanda senast den 28:e bankdagen efter referensperiodens slut. Derivatstatistiken bör vara BIS tillhanda senast i mitten av mars respektive september och RUTS två månader efter kvartalsskifte. SSI samlas in per december varje år och ska vara ECB tillhanda senast 31 mars. 3.3 Punktlighet Leveranserna och publiceringen har följt tidsplanen. För information om leveranser, se avsnitt 5.1 B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden Innovationerna på kapitalmarknaden har under 80- och 90-talen varit frekventa. Ett tidsseriebrott för den viktiga variabeln Utlåning till svensk respektive

18 ES/BFM (21) utländsk allmänhet inträffade i januari 1992 då utlåningen började redovisas netto dvs. efter avdrag för reserveringar för befarade kreditförluster. Fr.o.m. december 2001 (RBFS 2001:2) ändrades redovisningen vid rapportering av utlåning till att avse utlåning före reserveringar för befarade kreditförluster. Summa tillgångar (balansomslutningen) redovisas emellertid exklusive dessa reserveringar avseende hela tidsserien. Vid bankkrisen år 1992 skapade bankerna dotterbolag för hantering av dåliga lån och andra tillgångar s.k. Asset Management Companies (AMC). I samband med detta och senare har stora kreditstockar lyfts över från banker till finansbolag och omvänt vilket också orsakat tidsseriebrott. En källa till osäkerhet vid studier av kreditutvecklingen i utländsk valuta över tiden är devalveringarna i början av 80-talet samt att kronan tillåtits flyta fr.o.m. den 19 november Tidigare hade kreditaktiebolag och finansbolag olika lagstiftningar, men fr.o.m. den 1 januari 1994 infördes lagen om kreditmarknadsbolag, vilken omfattar bolag som tidigare var kreditaktiebolag eller finansbolag. Den 1 juli 1997 ersattes denna av lagen om finansieringsverksamhet, varvid även ekonomiska föreningar gavs möjlighet att bedriva finansieringsverksamhet. Benämningen kreditmarknadsbolag ersattes härmed med kreditmarknadsföretag. 1 januari 1996 trädde en ny lagstiftning (1995:1559) i kraft gällande årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Lagen innebar en fullständig översyn av rapporteringsunderlaget och första rapporttillfälle enligt den nya lagstiftningen avsåg den 31 januari Tidsserier för många variabler har kunnat upprätthållas men vissa serier har brutits. En ny EU-anpassad standard över institutionella sektorer infördes i statistiken fr.o.m. år Detta kan försvåra jämförelser med uppgifter före år Under 90-talet har ett antal sparbanker bytt organisationsform till aktiebolag och därför flyttats till gruppen bankaktiebolag vilket gett brott i tidsserien för berörda bankgrupper. Inga ändringar gjordes historiskt för enskilda institut vid fusioner och uppköp eller för grupper då institut byter grupptillhörighet under år Finansbolag blev klassade som monetära finansinstitut i december Monetära värdepappersbolag ingår i MFI-populationen fr.o.m. mars Dessa institutgrupper har dock kunnat inkluderas i äldre serier eftersom de rapporterat särskilda uppgifter även tidigare. Uppgifter från monetära investeringsfonder har tidigare inte samlats in men ingår fr.o.m. publiceringen avseende april 2009 i balansräkningsstatistiken. De har tagits med fr.o.m. mars 2005 vilket innebär att balansräkningsstatistiken har reviderats från detta datum. Förändringar i MFI-, MIR och Emissionsblanketter genomfördes med första rapportering per september Nya rapporteringskrav från Europeiska

19 ES/BFM (21) centralbanken var ett av huvudskälen. Den ändrade insamlingen tillsammans med att många rapportörer sett över sina rapporteringssystem gör att visa serier får tidsseriebrott. Definitionerna för typ av inlåning ändrades något i och med blankettförändringarna per september Tidigare innefattade med överenskommen löptid både konton med restriktiva uttagsvillkor och fasträntekonton. I den nya definitionen, som är en anpassning till ECB:s definitioner, rapporteras konton med restriktiva uttagsvillkor som inlåning med uppsägningstid medan fasträntekonton och andra konton med bindningstid rapporteras som inlåning med överenskommen löptid. Fram till och med tredje kvartalet år 1992 mättes in- och utlåningsräntorna i bank på olika sätt. Inlåningsräntorna mättes då som ett genomsnitt under kvartalet. Från och med fjärde kvartalet år 1992 mäts både in- och utlåningsräntorna som ett vägt genomsnitt den sista dagen i perioden. I bostadsinstituten genomfördes mätningen första gången i mars Före år 2000 omfattade mätningen samtliga bankaktiebolag inklusive utländska filialer i Sverige, men endast de större bankernas uppgifter publicerades. Från år 2000 gjordes mätningen kvartalsvis hos ett urval av större svenskägda banker samt för samtliga bostadsinstitut. Från och med september 2005 görs mätningen per den sista varje månad som överenskommen årlig ränta. Före september 2005 redovisades räntan som överenskommen ränta utan annualisering. Per september 2005 utökades populationen med ett urval kommun- och företagsfinansierande institut, samt finansbolag och svenska filialer till utlandsägda banker. Fr.o.m september 2010 redovisas emitterade värdepapper både efter instrumenttyp och efter ursprunglig löptid. Tidsserier har dragits tillbaka till år I tidigare publicering gjordes uppdelningen på typ av papper efter rapporteringen på löptid. Emissioner rapporteras fr.o.m september 2010 i en sammanslagen blankett istället för tre separata. Bruttoemissioner av certifikat under perioden är ny uppgift vilket också publiceras med start i september Fr.o.m. december 2003 klassas värdepapper efter ursprunglig löptid och inte som tidigare efter instrumenttyp. RUTS har under början av 80-talet utökats med fördelning på alla länder samt större valutor. Den konsoliderade RUTS samlades in halvårsvis till år 1999 då den blev kvartalsrapport. Under år 2005 utökades den konsoliderade RUTS med fördelning på slutlig risk. RUTS-populationen utökades under år 2005 till att omfatta alla MFI med betydande positioner mot utlandet. Per december 2004 utökades derivatstatistiken med Credit Default Swaps (CDS) med nedbrytningar på rating, löptid och underliggande instrument. 4.2 Jämförbarhet mellan grupper Olika blanketter rapporteras av olika institutpopulationer vilket gör en jämförelse mellan blanketterna svår. T.ex. går det inte att på totalnivå jämföra inlåning på konto i RIPS med samma post i MFI-rapporten eftersom RIPS rapporteras av

20 ES/BFM (21) institut med särskilt tillstånd att bedriva pensionsparrörelse. RUTS som rapporteras endast av de MFI som har betydande positioner mot utlandet blir inte riktigt jämförbar med MFI-rapporten på totalnivå. 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik Denna statistik innehåller inte bokslutsdispositioner. Den är därför inte fullt jämförbar med annan statistik som bygger på bokslut, t.ex. finansiella företag, årsbokslut (FM0402). Vissa särbestämmelser kan också göra att statistik och redovisning inte helt överensstämmer. B.5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer Statistiken publiceras i publikationen Riksbankens finansmarknadsstatistik som går att finna på SCB:s hemsida, under Hitta statistik/statistik efter ämne/finansmarknad (direkt: Delar av statistiken publiceras också i SSD. Produkten FM0401 (Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder) publiceras på SCB:s hemsida, Därutöver skickas statistikleveranser till: Europeiska Centralbanken (ECB), Materialet levereras i filformatet GESMES. Bank for International Settlements (BIS) som underlag till bl.a. publikationen The Quarterly Review. Publikationen går att finna på BIS hemsida, Materialet skickas i filformatet GESMES. Internationella valutafonden (IMF) som underlag till publikationen International Financial Statistics. Publikationen går att finna på IMF:s hemsida, Materialet levereras i Excelformat via e-post. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Leveranser sker via e-post i Exelformat och siffrorna går att finna på OECD:s hemsida, Sveriges riksbank, som publicerar s.k. SDDS-statistik (Special Data Dissemination Standard). Leveransen sker via e-post och statistiken publiceras på Sveriges riksbanks hemsida, Presentation Statistiken redovisas i form av text, tabeller och diagram. 5.3 Dokumentation

21 ES/BFM (21) FMR-statistikens fullständiga variabeluppsättning bland mycket annat finns dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem SCBDOK. Dokumentationen finns tillgänglig på SCB:s hemsida, Mer detaljerad information samt uppgifter om statistiken i form av regelverk, population och blanketter finns på Finansmarknadsstatistikens hemsida, Tillgång till primärmaterial För de uppgifter som SCB samlar in för finansmarknadsstatistiken gäller absolut sekretess enligt 24 kap. 8 sekretesslagen (2009:400). Det innebär att SCB inte får lämna ut statistikuppgifter från enskilda företag. Sekretessen iakttas mot enskilda personer, företag och andra statliga myndigheter. Sekretesslagen inskränker alltså allmänhetens rätt att ta del av denna typ av allmänna handlingar som normalt gäller för myndigheter enligt Tryckfrihetsförordningen. Sveriges statistiska databaser (SSD) innehåller dock viss primärstatistik som presenteras efter skriftlig överenskommelse med uppgiftslämnarna. 5.5 Upplysningstjänster Aktuella kontaktuppgifter finns på finansmarknadsstatistikens hemsida under Kontakta oss.

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2005 FM5001

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2005 FM5001 MP/BFM 2008-03-27 1(19) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2005 FM5001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001

Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001 ES/BFM 2015-03-26 1(22) Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansmarknadsstatistik FMR 2013 FM5001

Finansmarknadsstatistik FMR 2013 FM5001 ES/BFM 2013-05-06 1(21) Finansmarknadsstatistik FMR 2013 FM5001 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning ES/BFM 2009-09-29 1(7) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2009 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik 1996-1997

Riksbankens finansmarknadsstatistik 1996-1997 ES/BFM Datum 2009-06-01 1(16) Riksbankens finansmarknadsstatistik 1996-1997 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik

Riksbankens finansmarknadsstatistik ES/BFM Datum 2009-06-01 1(19) Riksbankens finansmarknadsstatistik 1998-2002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2008 FM5001

Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2008 FM5001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(25) Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2008 FM5001 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2004 FM5001

Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2004 FM5001 1(23) Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 2004 FM5001 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Finansmarknadsstatistik FMR

Finansmarknadsstatistik FMR FM5001 1 Finansmarknadsstatistik FMR 2016 FM5001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2 0.5 Statistikproducent...

Läs mer

Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001

Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Finansmarknadsstatistik (FMR) 2015 FM5001 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning RM/ET 2012-12-20 1(6) Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, kvartalsvis 2011 EN0304 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik 1980-1985

Riksbankens finansmarknadsstatistik 1980-1985 ES/BFM Datum 2008-02-23 1(15) Riksbankens finansmarknadsstatistik 1980-1985 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-02-27 1 (11) KVALITETSDEKLARATION Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Ämnesområde Finansmarknad Statistikområde Finansiella företag utom försäkring Produktkod FM0401 Referenstid

Läs mer

Handikappersättning 2011 SF0208

Handikappersättning 2011 SF0208 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2012-01-11 1(8) Handikappersättning 2011 SF0208 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Aborter HS0102

Aborter HS0102 Epidemiologiskt centrum, Registerenheten 2009-04-28 1(6) Aborter 2008 1975-2008 HS0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet 2016-04-26 1(8) Bilstöd 2015 SF0210 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

2011 FM0401. Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. Innehållsförteckning

2011 FM0401. Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. Innehållsförteckning Finansmarknad 2011-03-21 1(13) Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. 2011 FM0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Hälso- och sjukvårdens kostnader Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007-12-17 1(6) Hälso- och sjukvårdens kostnader Referensår: I samtliga tabeller redovisas siffror för 2005, i vissa fall även siffror för 2006. Utveckling av hälso- och

Läs mer

Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005

Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005 Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Kvartal 2005 FM0403 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansiella företag utom försäkringsföretag. A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 Statistik och jämförelser/statistik 2 2015-10-29 1(6) Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 ES/BFM 2015-09-09 1(10) Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2015-01-26 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2013-02-14 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20120215 1(7) Fordonsgas 2011månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 BV/DEM 2010-11-02 1(6) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Barnbidrag 2012 SO0213

Barnbidrag 2012 SO0213 2013-03-18 1(8) Barnbidrag 2012 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014 Beskrivning av statistiken 2016-09-19 HS0106 1(8) Statistik och jämförelser Ellen Lundqvist Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2014 HS0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Utdömda miljösanktionsavgifter

Utdömda miljösanktionsavgifter Utdömda miljösanktionsavgifter 2002 MI0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Miljöbalkens tillämpning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 RM/ET 2012-08-31 1() Energipriser på naturgas och el 2012 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Föräldraförsäkring 2010 SF0101

Föräldraförsäkring 2010 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2011-02-14 1(8) Föräldraförsäkring 2010 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 090205, 10 PM DATUM: 2009-01-16 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: APP Maria Eriksson SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 2015-01-20 1(8) Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2015-01-18 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Föräldraförsäkring 2012 SF0101

Föräldraförsäkring 2012 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2013-01-24 1(8) Föräldraförsäkring 2012 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 ES/BFM 2013-05-21 1(9) Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2006 EN0302 RM/EN 200-03-03 1() Energipriser på naturgas och el 200 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Assistansersättning 2012 SF0209

Assistansersättning 2012 SF0209 Försäkringsutveckling/Enheten för statistisk analys 2013-03-13 1(9) Assistansersättning 2012 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 2013-02-13 1(9) Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-23 1(9) Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning Skogsavdelningen 2009-06-26 1(7) Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Barnbidrag 2015 SO0213

Barnbidrag 2015 SO0213 2016-03-18 1(8) Barnbidrag 2015 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Produktion av skogsplantor 2013 JO0313

Produktion av skogsplantor 2013 JO0313 Enheten för Policy och Analys 20140403 1(6) Produktion av skogsplantor 2013 JO0313 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 Avd. för analys och prognos/vo Statistisk analys 2014-01-16 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 2015 FM0401

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 2015 FM0401 Finansmarknad 1(15) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 2015 FM0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning 2013-03-31 1(6) Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Familjerätt 2007 SO0201

Familjerätt 2007 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2008-08-11 1(6) Familjerätt 2007 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 RM/ET 2015-11-18 1(7) Energipriser på naturgas och el 2015 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 RM/ET 2013-09-25 1(7) Energipriser på naturgas och el 2013 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Avverkningsanmälningar 2013 JO0314

Avverkningsanmälningar 2013 JO0314 Enheten för Policy och Analys 20130214 1(6) Avverkningsanmälningar 2013 JO0314 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 Enheten för Policy och Analys 20120215 1(7) Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

A Allmänna uppgifter... 5

A Allmänna uppgifter... 5 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs

Läs mer

Assistansersättning 2009 SF0108

Assistansersättning 2009 SF0108 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2010-03-24 1(8) Assistansersättning 2009 SF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2008-09-01 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2007 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Familjerätt 2008 SO0201

Familjerätt 2008 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2009-05-13 1(6) Familjerätt 2008 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 NR/SIM 2010-11-09 1(8) Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2008 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Sparbarometern 2015 FM0105

Sparbarometern 2015 FM0105 Avdelningen för Nationalräkenskaper 2015-05-21 1(10) Sparbarometern 2015 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201 Avdelningen för nationalräkenskaper 2008-08-25 1() Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 200 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer