ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD"

Transkript

1 ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets blankett nr 2315). Bilderna är riktgivande och avsedda att stöda texten. Anvisningen bygger på den lagstiftning som var i kraft i april 2008 och täcker därför inte de ändringar som trätt i kraft senare. Åtgärdens förlopp Åtgärden börjar med omsorgsfull planering och med att ansökan om företagsstöd lämnas in till den behöriga TE-centralen eller den lokala aktionsgruppen. När TE-centralen eller aktionsgruppen har tagit emot stödansökan är åtgärden anhängig och genomförandet av planen kan redan inledas på egen risk. Om det är osäkert huruvida ansökan har blivit inlämnad till rätt myndighet måste detta säkerställas innan man börjar genomföra åtgärden. TE- centralen ger ett stödbeslut och den godkända planen ska genomföras enligt villkoren i det beslutet. Läs noga igenom stödbeslutet, dess villkor och särskilda villkor! Stödtagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen förs som en del av stödtagarens andra bokföring. Bokföringen över den åtgärd som stöds ska gå att identifiera utan svårighet och kunna särskiljas från stödtagarens andra bokföring. Man kan öppna ett eget konto för åtgärden och då är det enkelt att slå fast vilka betalningshändelser som hör samman med åtgärden. Bild 1. Förloppet vid genomförandet av en åtgärd Bekanta sig med villkoren i stödbeslutet och den godkända planen, planera bokföringen Genomföra åtgärden i enlighet med stödbeslutet Lämna in betalningsansökan inom utsatt tid Slutföra åtgärden och använda den i enlighet med stödbeslutet Stödbeslut Spara dokumenten fram till utgången av 2019, bevara investeringen i 5 år från utbetalningen av den sista raten Skyldighet att anmäla om eventuella förändringar Lämna in betalningsansökan inom utsatt tid 1

2 Utbetalning av stödet kan sökas när genomförandet av åtgärden har gett upphov till stödberättigande kostnader som betalts av stödtagaren. Den första raten av stödet söks inom ett år från det att stödbeslutet givits. Den sista raten ska sökas inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för genomförandet av åtgärden. Till ansökan om utbetalning fogas fakturor och betalningskvitton över de faktiska kostnaderna för åtgärden. TE- centralen handlägger betalningsansökan och fattar beslut om betalning av stödet. Om det gäller en investering avlägger TE-centralen ett besök på platsen för att inspektera investeringen senast innan den sista raten betalas ut. Syftet med inspektionen är att säkerställa att investeringen har utförts i enlighet med stödbeslutet. Stödtagaren är skyldig att underrätta TE-centralen om eventuella ändringar som gäller genomförandet av åtgärden. Efter att åtgärden är avslutad ska alla dokument sparas t.o.m. utgången av år 2019 med tanke på eventuella kontroller. Investeringar som fått stöd ska bevaras fem år efter utbetalningen av den sista stödposten och användas för det ändamål som anges i stödbeslutet. Tidpunkterna för ansökan om utbetalning När det gäller åtgärder som rör fleråriga förbindelser ska utbetalning sökas årligen. Den första utbetalningen söks inom ett år från det att stödet beviljades. Ansökan om slutbetalning görs inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för genomförandet av åtgärden. Bild 2. Tidsaxeln för ansökan om utbetalning av stödrater Kostnader som inte berättigar till stöd Ansökan om utbetalning av rat 1 Ansökan om slutbetalning 4 mån. efter genomförandet Stödansökan blir anhängig Beslut om beviljande 1 året 2 år Ansökan om utbetalning av rat 2-3 beroende på stödform 4 mån. Den uppställda tiden för genomförande löper ut 1 mån. Ansökan om semesterpenning 1 mån. efter utbetalningen Kostnaderna för åtgärden De godtagbara kostnaderna för en åtgärd är klart förknippade med åtgärden. De är skäliga kostnader som är förenliga med den godkända planen och kostnadsförslaget för åtgärden, och som har uppkommit efter det att stödansökan blivit anhängig. Ett undantag till detta är kostnader för byggnadsplanering. Byggnadsplaneringskostnaderna är stödberättigande även om de har uppkommit innan stödansökan blev anhängig. 2

3 Utbetalningen sker i efterskott på basis av stödberättigande kostnader. Anskaffningarna ska betalas innan ansökan om utbetalning lämnas in. Alla anskaffningar ska betalas före inlämnandet av ansökan om den sista utbetalningsraten. Kostnaderna ska ha betalts av stödtagaren och virket eller marksubstanserna vara tagna från stödtagarens fastighet. Det ska finnas vederbörliga fakturor och verifikat över stödtagarens kostnader och de ska vara tydligt införda i bokföringen. Bild 3. Anskaffningarna ska betalas innan betalningsansökan lämnas in. Anskaffningarna betalda före Ansökan om utbetalning lämnas in Anskaffningen betald Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Betalningsrat Bild 4. Kostnaderna ska ha betalts av stödtagaren. Ab Öb Stödtagare Nisse Landbo Stödtagare Ab Stödtagare Öb Kostnaderna är betalda av Nisse Landbo Kostnaderna är betalda av Ab (inte av Nisse som är delägare) Kostnaderna är betalda av Öb 3

4 Förutsättningarna för betalning av stöd Betalningen av stöd förutsätter att stödtagaren har följt stödvillkoren enligt stödbeslutet åtgärden är genomförd den slutliga kostnaden är betald utgiften är betald av stödtagaren eller virket eller marksubstanserna tagna från stödtagarens fastighet det finns en specificerad faktura över de kostnader som stöds och ett verifikat eller specificerat kvitto på att fakturan är betald utgiften bygger på den normala prisnivån för anskaffningen eller åtgärden åtgärden har genomförts så som förutsatts i stödbeslutet på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet Inget stöd betalas förrän utgiften är införd i stödtagarens bokföring. Vid användning av eget virke måste man påvisa att användningen av virket och virkets värde har beaktats på vederbörligt sätt i stödtagarens bokföring. Ansökan om utbetalning Ansökan om utbetalning uppgörs skriftligt på en för ändamålet fastställd blankett (Landsbygdsverkets blankett nr 2315). Till ansökan fogas dokument och utredningar av att kostnaderna hänför sig till den åtgärd som stöds samt av att de är faktiska och slutliga (t.ex. pappers- eller elektroniska kopior på fakturor, kvitton, verifikat, kontoutdrag, orderbekräftelser, anbudsförfrågningar). Den verkställda anskaffningen ska detaljerat framgå av betalningshandlingarna. Åtgärdens nummer, t.ex. 123, ska skrivas eller stämplas på fakturan eller verifikatet i original. Redan i ansökningsskedet kan man be att leverantören av varan eller anskaffningen använder åtgärdens nummer som referens i handlingarna. Stödberättigande kostnader Stödet betalas i överensstämmelse med stödbeslutet och den godkända planen. Om kostnaderna avviker från de godkända kostnaderna enligt stödbeslutet ska ett ändringsbeslut alltid sökas hos den som beviljat stödet. Ändringsansökan lämnas in till den behöriga TEcentralen eller, om finansieringen har beviljats ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp, till den berörda lokala aktionsgruppen. De stödberättigande kostnader som genomförandet av åtgärden orsakat antecknas i ansökan om utbetalning. Kostnaderna uppges utan mervärdesskatt, rabatter och bonusar. Mervärdesskattens andel får inkluderas i kostnaderna bara om sökanden inte får dem tillbaka i form av återbäringar. Bild 5. Exempel på avdrag Moms 22 % Rabatt 10 % Bonus 5 % De stödberättigande kostnaderna i ansökan om utbetalning 4

5 Företagsstödets former Startstöd Startstöd betalas för lönekostnader som motsvarar högst två årsverken. Anställningsförhållandet ska: uppgå till minst 25 timmar i veckan pågå i minst sex månader vara avsett som ett varaktigt anställningsförhållande Lönekostnaderna för minst sex månader ligger till grund för betalningen av stöd. Bild 6. Exempel på en arbetsinsats motsvarande två årsverken 1 arbetstagare i två år 2 arbetstagare i ett år Fyra arbetstagare i 6 månader Stödberättigande kostnader är skäliga löner på vilka verkställs förskottsinnehållning skäliga naturaförmåner högst upp till beskattningsvärdet Startstöd betalas årligen i högst två rater. Den första utbetalningen ska sökas senast inom ett år från det att stödet beviljades. Ansökan om slutbetalning lämnas in inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för genomförandet av åtgärden. När det gäller semesterpenning ska slutbetalning av startstödet sökas inom en månad efter det att semesterpenningen betalts. Till betalningsansökan fogas; en kopia av den punkt i arbetsavtalet eller en annan utredning som visar lönens storlek och grunderna för den en utredning av grunderna för och betalningen av lagstadgade sidokostnader och semesterpenningar 5

6 Byggande och förvärv av byggnad Investeringsstöd som beviljats för att uppföra och förvärva, bygga ut eller grundligt reparera en byggnad betalas i högst fyra rater. I och med den lagändring som trädde i kraft beviljas stöd också för byggandet av konstruktioner. När det gäller åtgärder som rör fleråriga förbindelser ska ansökan om utbetalning lämnas in årligen. Den första utbetalningen söks inom ett år från det att stödet beviljades. Utbetalning av den andra och tredje raten söks vid behov medan åtgärden genomförs. Utbetalning av den sista raten (=slutbetalning) söks inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för genomförandet av åtgärden. Den sista betalningsraten ska utgöra minst 20 procent av det beviljade stödbeloppet. Bild 7. Betalningsraternas maximibelopp och ansökningstiderna i fråga om byggnadsinvesteringar Byggande, förvärv, utvidgning och grundlig reparation av byggnader samt byggande av konstruktioner från och med betalningsrater Den sista raten minst 20 % av det beviljade stödet Rat 1 inom ett år från beslutet om beviljande Rat 2 och 3 under tiden för genomförandet Rat 4 efter utgången av tidsfristen för genomförande Kostnaderna för byggnadsplanering är stödberättigande även om de har uppstått innan stödansökan blev anhängig. Utgiftsverifikaten som gäller planeringskostnader ska fogas till den första ansökan om utbetalning. Kopior av protokoll över de kartläggningar som förutsatts i beslutet om byggnadslov ska fogas till en ansökan om utbetalning när kartläggningen har utförts. Till betalningsansökan kan man foga fotografier av byggnadsobjektet så att det är lättare att slå fast hur åtgärden genomförs och arbetet framskrider. Senast före utbetalningen av den sista raten avlägger TE-centralen ett besök på platsen för att inspektera byggnadsinvesteringen. Ett investeringsobjekt som fått stöd får inte användas för annan företagsverksamhet eller annat utvecklingsarbete än det som stödet gäller innan fem år har förlöpt sedan utbetalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till en investering som fått stöd överlåts till någon annan innan fem år har förlöpt måste stödtagaren inhämta TEcentralens tillstånd före överlåtelsen. Om en förvärvad byggnad ligger på arrendemark ska en kopia av arrendeavtalet och inskrivningen av arrenderätten fogas till ansökan om utbetalning. 6

7 Förvärv av maskiner, anordningar och andra anläggningstillgångar Stöd som beviljats för förvärv av maskiner, anordningar, immateriella tillgångar eller andra anläggningstillgångar betalas i högst två rater. Den första utbetalningen ska sökas senast inom ett år från det att stödet beviljades. Ansökan om utbetalning av den andra raten (=slutbetalning) ska sökas inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för att genomföra åtgärden. Om en maskin eller anordning skaffas som begagnad ska en expertbedömning eller en annan utredning av den köpta maskinens och anordningens gängse värde, återstående brukstid och tekniska egenskaper fogas till ansökan om utbetalning. Bild 8. Det maximala antalet betalningsrater och ansökningstiderna när det gäller förvärv av maskiner, anordningar och andra anläggningstillgångar Rat 1 inom ett år från beslutet om beviljande Maskiner, anordningar eller andra anläggningstillgångar 2 betalningsrater Rat 2 4 mån. efter utgången av tidsfristen för genomförandet Senast före utbetalningen av den sista raten avlägger TE-centralen ett besök på platsen för att inspektera den understödda investeringen. Ett investeringsobjekt som fått stöd får inte användas för annan företagsverksamhet eller annat utvecklingsarbete än det som stödet gäller förrän fem år har förlöpt sedan utbetalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till en investering som fått stöd överlåts till någon annan innan fem år har förlöpt, måste stödtagaren inhämta TEcentralens tillstånd före överlåtelsen. Stöd för utveckling av företag Stöd för utveckling av företag betalas i högst två rater. Utbetalning av den första raten ska sökas senast inom ett år från det att stödet beviljades. Ansökan om utbetalning av den andra raten (=slutbetalning) ska sökas inom fyra månader från utgången av den tidsfrist som uppställts för att genomföra åtgärden. Rat 1 inom ett år från beslutet om beviljande Rat 2 4 mån. efter utgången av tidsfristen för genomförandet 7

8 Stöd betalas inte för löner eller arvoden som klart överstiger den genomsnittliga nivå som betalas inom branschen för kostnader för att ta fram en prototyp som är avsedd att säljas Om arvoden har godkänts ingå i stödet för åtgärden ska en kopia av det avtal eller en annan handling som ligger till grund för betalningen av arvodet fogas till ansökan om utbetalning. Kostnader som inte berättigar till stöd I ansökan om utbetalning antecknas bara sådana kostnader som berättigar till stöd enligt stödbeslutet. Om summan av de ansökta kostnaderna överstiger den summa som kan godkännas på basis av ansökan med mer än tre procent, dras den konstaterade överskridningen av från de godkända kostnaderna och därmed minskar stödbeloppet (den s.k. 3 % regeln) (Bild 9). Det blev ännu pengar över, om man skulle köpa en båt Exempel: För byggandet av stugor har beviljats 10 enheter i stöd. Efter att stugorna är byggda (= stödberättigande kostnader) återstår 2 enheter i beviljad finansiering. Stödtagaren bestämmer sig för att använda den beviljade finansieringen för att köpa en båt som inte nämns i stödbeslutet. Då är anskaffningskostnaderna för båten inte stödberättigande och de 2 enheter som använts för båten dras av från de godkända kostnaderna för byggandet av stugorna (8 enh.), varvid stödet betalas ut i en omfattning av 6 enheter. Stugor 10 enh. Båt 2 enh. Stugor 8 enh. Stugor 6 enh. Båtens andel som dragits av från de stödberättigande kostnaderna Beslut om beviljande 10 Betalningsansökan Stödbetalning 8-2 -> 6 Obs. Finansiering som beviljats genom ett stödbeslut måste användas i överensstämmelse med stödbeslutet. Stödtagaren får inte fritt disponera stödet! 8

9 Konkurrensutsättning av upphandlingar För utbetalningen av stöd läggs fram en utredning över att utgiften baserar sig på normal och skälig prisnivå för anskaffningen eller åtgärden. I stödbeslutet förutsätts att åtgärden genomförs på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet. För anskaffningar eller åtgärder som kostar mer än euro måste man begära minst tre anbud. När det gäller små anskaffningar vars värde är högst euro måste den gängse prisnivån på orten klarläggas exempelvis per telefon. Anbudsförfrågningarna och prisförfrågningarna ska dokumenteras t.ex. på Landsbygdsverkets blankett nr 2310 och sparas på samma sätt som de andra handlingarna som rör åtgärden. Också utredningen av vilket av de erbjudna eller jämförda alternativen som väljs måste dokumenteras. Bilagor till ansökan om utbetalning Till ansökan om utbetalning fogas följande utredningar och kopior av dokument: Kopior av utgifts- och betalningsverifikat från perioden för ansökan om utbetalning (fakturor, kontantkvitton, andra verifikat) kom ihåg att numrera utgiftsverifikaten kopior också på beställningslistor samt andra bilagor till fakturorna En utredning av hur privat och annan offentlig finansiering har verkställts (kontoutdrag) Ett bokföringsutdrag ur huvud- och kassaboken för åtgärden (också elektronisk bokföring) Obs. Kom ihåg bokförarens underskrift! Revisionsberättelse över den senaste revisionen En utredning av hur den gängse prisnivån för köpta tjänster eller anskaffningar har klarlagts en utredning av hur man begärt och jämfört anbud eller en utredning av hur man jämfört den gängse prisnivån på orten Lönekostnader: Kopior av lönebetalningsverifikat varav framgår den period under vilken arbetet utförts samt lönens storlek och grunderna för den En utredning av fastställandet och betalningen av lönebikostnader och semesterpenningar Arvoden: en kopia av den punkt i avtalet eller en annan handling som ligger till grund för betalningen av arvodet Resekostnader: en reseräkning som godkänts av den som genomför åtgärden och av vilken resans syfte framgår. I fråga om utrikesresor och studieresor företes dessutom reseprogrammet och en reserapport En expertbedömning eller en annan utredning av det gängse värdet på en maskin eller anordning som köpts som begagnad, dess återstående brukstid och tekniska egenskaper En kopia av arrendeavtalet och inskrivningen av arrenderätten om den förvärvade byggnaden är belägen på arrendemark Om fakturorna och andra handlingar som rör kostnaderna är elektroniskt arkiverade behöver verifikaten inte skrivas ut, utan de kan lämnas in i elektronisk form till TEcentralen. 9

10 Att lämna in ansökan om utbetalning Ansökan om utbetalning lämnas in till den myndighet som beviljat stödet (Arbetskrafts- och näringscentralen) eller, om stödet har beviljats ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp, till den lokala aktionsgruppen. Innan ansökan lämnas in ska man alltid kontrollera att de nödvändiga bilagorna och utredningarna samt underskrifterna finns med. Obs! Den som undertecknar ansökan ska ha officiell namnteckningsrätt På Landsbygdsverkets webbplats finns en särskild sida som gäller betalningsansökningar (http://www.mavi.fi/sv/index/landsbygdsfinansiering/ansokanomutbetalning.html). På denna webbsida har Landsbygdsverket sammanställt blanketter och anvisningar om uppgörandet av betalningsansökan samt mallar för dokument som ska fogas till ansökan. Utredning av hur utvecklingsåtgärden avancerar Om stöd har beviljats för en åtgärd som gäller utveckling av ett företag ska stödtagaren i samband med ansökan om utbetalning lämna in en rapport över framstegen till TEcentralen. I rapporten granskas förhållandet mellan åtgärderna, resurserna, kostnaderna och finansieringen under den aktuella utbetalningsperioden och den plan som godkänts genom stödbeslutet. Uppgifter om uppföljning av företagsstöd Uppgifter om uppföljningen av företagsstöd ska lämnas på Landsbygdsverkets blankett nr 2305ind (indikatorblankett för företagsstöd) som är avsedd för uppföljning av åtgärdens verkningsfullhet. Uppföljningsuppgifterna lämnas till den som beviljat stödet (TE-centralen eller aktionsgruppen) efter att investeringen eller en annan åtgärd har avslutats, senast i samband med den sista ansökan om utbetalning. Om beloppet av offentligt stöd för åtgärden överstiger euro ska man dessutom lämna uppföljningsuppgifter 2 år efter betalningen av den sista stödposten. Stödtagaren är också skyldig att vid behov besvara utvärderingsenkäter. Förvaring av dokument Dokument som rör en åtgärd som fått stöd måste sparas fram till utgången av 2019 med tanke på eventuella eftergranskningar. Inspektionsrätt Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan utföra inspektioner hos stödtagaren. Arbetskrafts- och näringscentralen är skyldig att avbryta betalningen av stöd och av stödtagaren återkräva ett stöd som betalts oriktigt eller utan grund. 10

11 Till sist Stödtagarens minneslista över betalningsansökan 1. Planera åtgärden med omsorg: diskutera med den som beviljar stödet om de stödberättigande kostnaderna för åtgärden och räkna upp dem i planen över åtgärden (risk för 3 % sanktionspåföljd om åtgärden inte genomförts enligt stödbeslutet). Åtgärden ska vara sådan att den femåriga bevarandeskyldigheten som nämns i punkt 7 kan uppfyllas. 2. Planera kostnadsställena och kontona i bokföringen i enlighet med de åtgärder som genomförs och införandet av kostnaderna i bokföringen. 3. Läs omsorgsfullt igenom stödbeslutet, dess villkor och särskilda villkor. Stödbeslutet styr stödtagarens verksamhet och genomförandet av åtgärden samt verkställandet av utbetalningen. Om något är oklart, kontrollera med den som beviljat stödet (helst en skriftlig bekräftelse). 4. Genomför åtgärden i överensstämmelse med stödbeslutet. 5. Foga kvitton och annat material om genomförandet av åtgärden enligt stödbeslutet till ansökan om utbetalning. 6. Bered dig på en eventuell inspektion på plats i. kvittona och de andra handlingarna i original motsvarar de kopior som fogats till ansökan om utbetalning. ii. lämna vid behov ytterligare upplysningar, komplettera ansökan på begäran 7. Ett investeringsobjekt som fått stöd får inte användas för annan företagsverksamhet eller annat utvecklingsarbete än det som stödet gäller innan fem år har förlöpt sedan utbetalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till en investering som fått stöd överlåts till någon annan innan fem år har förlöpt, måste stödtagaren inhämta TE-centralens tillstånd före överlåtelsen. Obs. En omsorgsfullt ifylld ansökan och alla nödvändiga bilagor påskyndar handläggningen av ansökan om utbetalning! 11

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2002 Nr 129 INNEHÅLL Nr Sidan 129 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling

Läs mer

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN

ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN 1 Blnr 2340A ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN - gäller projekt för bredbandsinfrastruktur som finansieras med tilläggsmedel beviljade

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1. 1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 Datum Dnr 7.1.2002 4575/00/2001 Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.2002 - tillsvidare Upphäver jord- och skogsbruksministeriets förordning om de

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 september 2007 Nr 828 830 INNEHÅLL Nr Sidan 828 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Ansökan om utbetalning Målklassning

Ansökan om utbetalning Målklassning Ansökan om utbetalning Målklassning 1(6) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat stöd för Målklassning. Kom ihåg att din ansökan

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren De minimis-stöd för företag 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Beakta följande direkt i projektets inledning Inled uppföljningen

Läs mer

Inspektör Henrik Juslin

Inspektör Henrik Juslin PROTOKOLL Nummer 22 27.6.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Inspektör Henrik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 PROTOKOLL Nummer 2 16.2.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Byråchef Jenny Eklund-Melander

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015

Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 1 Datum Dnr 1424/55/2015 16.9.2015 KONKURRENSUTSÄTTNING AV UPPHANDLINGAR I SAMBAND MED INVESTERINGAR INOM JORDBRUKET NÄR DET MAXIMALA STÖDBELOPPET UTGÖR MER ÄN 50 PROCENT AV KOSTNADSFÖRSLAGET FÖR UPPHANDLINGEN,

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Beviljande av stöd för utvecklingsprojekt och ifyllnadsanvisningar för ansökan

Beviljande av stöd för utvecklingsprojekt och ifyllnadsanvisningar för ansökan Beviljande av stöd för utvecklingsprojekt och ifyllnadsanvisningar för ansökan Allmänt Denna ansökningsblankett används för ansökan om stöd för ett utvecklingsprojekt enligt lagen om stödjande av landsbygdens

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD Revisorn för ett företag som erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldig att utföra revisionen av projektet i enlighet

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER för Leader-finansierade projekt på Åland 2015-2020 Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för finansiering ur Ålands landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Betalning av investeringsstöd till gårdsbruk

Betalning av investeringsstöd till gårdsbruk Betalning av investeringsstöd till gårdsbruk 14.4.2015 Pauliina Sundin Österbottens ELY-central 1 Hur får man ut pengarna som man beviljats? Nytt för i år är att ansökan om utbetalning kan göras via Hyrrä

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader

Principer för allokering av allmänna kostnader 1 (6) Principer för allokering av allmänna kostnader För understödstagare som inte får allmänt understöd kan man godta allmänna kostnader enligt föreliggande föreskrifter som kostnader kring Ak- och C-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER 2017-06-20 1 [5] DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Detta dokument används för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer