Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården"

Transkript

1 Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut på våren och på hösten. Ärendenummer THL/65/ /2015 Version 1.4 ( )

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING CENTRALA FÖRFATTNINGAR SOM TILLÄMPAS VILLKOR GÄLLANDE MOTTAGAREN OCH ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD FÖRDELNINGEN AV UNDERSTÖDET PROJEKT SOM BEVILJAS STÖD STÖDMOTTAGAREN ANSKAFFNING AV IT-LÖSNINGAR OCH -TJÄNSTER UTNYTTJANDE AV PROJEKTENS RESULTAT IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SJÄLVFINANSIERINGSANDEL OCH ÖVRIGT UNDERSTÖD ATT ANSÖKA OM STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN OCH PROJEKTPLAN MED BILAGOR PROJEKTETS ADMINISTRATION ANSÖKNINGSTID OCH -FÖRFARANDE FÖR UNDERSTÖD BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 5.1. BESLUTETS INNEHÅLL VILLKOR GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD GODTAGBARA KOSTNADER LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING UTBETALNING AV STATSUNDERSTÖD OCH UTBETALNINGSANSÖKAN 6.1 UTBETALNING AV UNDERSTÖD STATSUNDERSTÖDETS SLUTUTREDNING OCH FASTSTÄLLNING AV DET SLUTLIGA UNDERSTÖDET PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING 7.1 ROLLER, UPPGIFTER OCH ANSVAR SOM INNEHAS AV BEVILJAREN AV UNDERSTÖD BOKFÖRING OCH EKONOMIFÖRVALTNING MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV OCH AVSLUTANDE AV STATSUNDERSTÖD ÄNDRINGSSÖKANDE STATSUNDERSTÖDSHANDLINGARNAS OFFENTLIGHET YTTERLIGARE INFORMATION BILAGOR BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS

3 SAMMANFATTNING Denna anvisning är avsedd för kommuner, samkommuner och kompetenscentrum inom det sociala området samt övriga instanser som ansöker om statsunderstöd eller som deltar i projektets planering, genomförande och förvaltning. I anvisningen beskrivs de principer och den praxis som följs då man ansöker om statsunderstöd och genomför projekt som beviljas stöd. Sökanden bör bekanta sig noga med denna anvisning. Statsunderstöd beviljas kommuner, samkommuner och kompetenscentrum inom det sociala området samt av motiverade skäl även övriga aktörer för förtydligande och effektivering av den lokala och regionala infrastrukturen med anknytning till datasystemhelheten inom social- och under Understöden riktas till projekt som på nationell nivå främjar utvecklingen och ibruktagandet av datasystem eller databehandlingslösningar som behövs för ibruktagandet av socialoch s datasystemtjänster. Projekten som beviljas understöd bör göra social- och s kundprocesser smidigare och som resultat av projekten bör det förutom it-processer även uppkomma förändringar i verksamheten. I genomförandet av projektet bör man använda de nationella databedömningar, -strukturer och - klassificeringar för social- och som uppehålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA), nationella verksamhetsprocesser för socialvården samt motsvarande internationella bestämmelser om social- och. Ansökningen för statsunderstöd ordnas i regel två gånger i året. Ansökningstiden för våren 2015 går ut Tyngdpunkten för vårens ansökan ligger på utvecklingen av socialvårdens datahantering. Ansökningstiden för hösten går ut Information om ansökningstiderna och ansökningsförfarandet finns på THL:s webbplats (http://www.thl.fi/rahoitus). Ansökningsanvisningen och blanketter för att ansöka om understöd publiceras på webbplatsen. Beslut om statsunderstöd fattas inom två (2) månader från det att ansökningstiden gått ut. Under 2015 riktas understöden inom främst till projekt som främjar ibruktagandet av nationella datasystemtjänster, och inom socialvården till projekt där man provanvänder verksamhets- och databedömningar inom organisationer som producerar socialtjänster. Som statsbidragsmyndighet ansvarar THL för beviljandet av understöd samt för projekthelhetens administration och övervakningen av projekten. Stödmottagaren är skyldig att följa statsunderstödslagen, statsunderstödsbeslutets villkor och de anvisningar som statsbidragsmyndigheten gett om användningen av understödet och genomförandet av projektet.

4 1. CENTRALA FÖRFATTNINGAR SOM TILLÄMPAS Med statsunderstöd avses finansiering för att understöda en viss verksamhet eller ett visst projekt. Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på statsunderstöd och beviljandet av dessa. Dessutom tillämpas bland annat förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen) på ansökningsförfarandet. I statsunderstödslagen föreskrivs om de grunder och den praxis som följs då statsunderstöd beviljas. Utgångspunkten för beviljandet av statsunderstöd är vederbörligt verkställande av statsunderstödslagen och att understödet används på det effektivaste möjliga sättet. Utvecklingen och verkställandet av den elektroniska informationsadministrationen inom social- och grundar sig bl.a. på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom socialoch (159/2007), lagen om elektroniska recept (61/2007), regeringens proposition till lag om klienthandlingar inom socialvården (RP 345/2014 rd, nedan lagen om klienthandlingar), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Dessutom följs social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (165/2012, nedan förordningen om fasindelning). I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är statsunderstöd som tilldelas företag (i vid bemärkelse) i princip förbjudna om de förvränger eller hotar att förvränga konkurrensen genom att gynna något enskilt företag eller produktionsområde. Det är möjligt att bevilja statsunderstöd som så kallat stöd av mindre betydelse i enlighet med den s.k. de minimis-förordningen (Kommissionens förordning (EG) 1998/2006). Då behöver man inte meddela kommissionen om stödåtgärden. Enligt förordningen kan offentligt stöd om högst euro i enlighet med de minimis-regeln beviljas till ett företag under tre skatteår räknat från inledningsdatumet för det projekt som anges i det första beslutet som gjorts enligt de minimisvillkor. Det är även möjligt att bevilja statsunderstöd genom att meddela dessa till kommissionen innan de verkställs (EUF artikel 108 punkt 3) VILLKOR GÄLLANDE MOTTAGAREN OCH ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD 2.1 FÖRDELNINGEN AV UNDERSTÖDET Institutet för hälsa och välfärd (THL) beviljar understöd i enlighet med det anslag som godkänts i statsbudgeten samt SHM:s anvisningar. Statsunderstödsfinansieringen ingår i statsbudgetens moment Riksomfattande elektroniska klientdatasystem inom social- och (reservationsanslag 3 år). Den årliga summa som finns tillgänglig fastställs i samband med att budgeten godkänns. Anslaget får användas till att bevilja statsunderstöd för effektivisering av den

5 lokala och regionala. Avsikten är att anslaget ska användas för att betala statsunderstöd till kommuner och samkommuner för förtydligande och effektivisering av infrastrukturen med anknytning till datasystemhelheten inom social- och. Av motiverade skäl kan även övriga aktörer beviljas understöd för samma ändamål. Syftet med social- och s riksomfattande datasystemtjänster är att alltid möjliggöra en säker tillgång till klienternas uppgifter där var klienten betjänas. För att garantera datakvaliteten är datastrukturen nationellt enhetlig och följer tekniska standarder. Syftet med beviljandet av statsunderstöd är att främja dessa mål. Med hjälp av statsunderstödet kan man utveckla datahanteringslösningar i enlighet med den ovannämnda nationella målsättningen, och då kan klientuppgifter behandlas smidigt över organisationsgränser oberoende av enskilda programvaror PROJEKT SOM BEVILJAS STÖD Under 2015 ordnas två ansökningsomgångar. Under 2015 kan man stöda projekt som genomförs och som avslutas senast Projekten ska främja utvecklingen och ibruktagandet på nationell nivå av verksamhets- och datadefinitioner, datasystem eller databehandlingslösningar som behövs för ibruktagandet av social- och s datasystemtjänster. De nationella datasystemtjänsterna är det elektroniska receptet, Patientdataarkivet och Datahanteringstjänsten, Mina Kanta-tjänsten och Kodtjänsten samt de planerade nationella datasystemtjänsterna för socialvården. 5 Statsunderstödet riktas inte endast till de egna behoven hos kommunen, samkommunen, kompetenscentret inom det sociala området eller övriga mottagare, utan resultaten från de utvecklingsprojekt som beviljas stöd bör även vara allmänt tillgängliga. Därför beviljas inte statsunderstöd som avses i denna anvisning till att utveckla kommunens, samkommunens eller kompetenscentrets tjänster så att statsunderstödet används för att skaffa basdatasystem, behövlig utrustning eller teleförbindelser för personalen. Statsunderstöd beviljas inte till att utföra en organisations lagstadgade uppgifter då alla nationella definitioner, verksamhetsmodeller och tekniska lösningar som krävs för ibruktagandet redan finns. I genomförandet av projektet bör man använda de nationella tekniska bedömningar samt verksamhets- och databedömningar, datastrukturer och -klassificeringar för social- och som upprätthålls av THL och FPA, samt vid behov motsvarande internationella bestämmelser om social- och. Företräde ges till de projekt som främjar följande mål eller som förutom ibruktagandet av datasystem även resulterar i följande förändringar i verksamheten som gäller utvecklingen av tjänsterna:

6 - social- och hälsovårdstjänsterna blir smidigare, i synnerhet för klientprocesser som överskrider organisationsgränserna, - nya datasäkerhets- och dataskyddslösningar i enlighet med lagstiftningen utvecklas och tas i bruk, - dubbla inskrivningar som görs av yrkesutbildade personer inom social- och minskar både inom registreringen och behandlingen av klient- och patientuppgifter, och man övergår till enhetliga verksamhetsmodeller och datahantering, - socialvårdens nationella bedömningar provanvänds och tas i bruk inom tjänsterna och datasystemen, - de uppgifter som yrkesutbildade personer inom social- och behöver blir lättare att använda och utnyttja, eller - regionalt arbete för social- och s övergripande arkitektur med stöd av nationella arkitekturbeskrivningar, -linjer och bedömningar. Statsunderstödet riktas till projekt som bidrar till att garantera att de nationella datasystemtjänsterna tas i bruk i hälsovårdsorganisationerna i enlighet med övergångstiden som anges i förordningen om fasindelning (165/2012). Understödet kan även beviljas för sådana icke-obligatoriska genomföranden som räknas upp i förordningen om fasindelning, exempelvis provanvändning av separata system, radiologi och övrigt bildmaterial samt arkiveringslösningar för specialområdens centrala dokument. Ansökningsperioden under våren 2015 betonar i första hand projekt som gäller utvecklingen av socialvårdens datahantering och som ska: 6 1. vara ett gemensamt projekt som genomförs på flera kommuners eller samkommuners område, 2. genomföra utvecklingshelhet 2a eller 2b eller båda två 2a. ta i bruk en eller flera av följande riksomfattande definitioner: - Vårduppgiften Socialvård-klassificeringen (tillgänglig på THL:s Kodserver), - Serviceprocessen Socialvård-klassificeringen (tillgänglig på THL:s Kodserver), - en vald helhet av socialvårdens klienthandlingar (tillgängliga på - någon annan utvald grupp av socialvårdens nationella klassificeringar (tillgängliga på THL:s Kodserver); 2b. genomföra ett stödprojekt som stöder den regionala utvecklingen av socialvårdens datahantering och övergången mot den målbild som beskrivs i socialvårdens nationella övergripande arkitektur. Inom projektet stöds de organisationers verksamhet som erbjuder socialtjänster och utvecklingen av deras datasystem mot en verksamhet som motsvarar regeringens proposition om klienthandlingar inom socialvården (RP 345/2014 rd): enhetlig hantering av klientuppgifter och enhetliga datainnehåll. Stödprojektet ska stärka socialvårdens kompetens inom datahantering på området.

7 Pågående socialvårdsprojekt som får finansiering från THL presenteras på sidan Kehittämisprojektit under 2.3 STÖDMOTTAGAREN Understödet beviljas i första hand till kommuner eller samkommuner, och i motiverade fall även till övriga aktörer (juridiska personer). Då understöd beviljas ges samarbetsprojekt företräde. Parterna i ett samarbetsprojekt kan vara en kommun, en samkommun, ett kompetenscentrum inom det sociala området eller någon annan aktör (juridisk person) som deltar i projektets finansiering. För utvecklingen av socialvårdens datahantering krävs samarbetsprojekt mellan flera aktörer. I samarbetsprojekt bör en ansvarig administratör utnämnas för projektet. Projektets blivande administratör ansöker om statsunderstöd för projektet från THL med en skriftlig ansökan. Statsunderstödet beviljas endast till den kommun, samkommun eller annan aktör som är projektadministratör, även i fall där flera olika parter ingår i projektet. Projektets administratör är statsunderstödets mottagare och ansvarar för att understödet används enligt statsunderstödbeslutets villkor. Statsunderstödets mottagare bör göra upp ett avtal i enlighet med 7 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) om användningen av statsunderstödet, övervakandet av användningen och villkoren med parterna som genomför projektet. Då det är fråga om ett samarbetsprojekt bör parterna ingå ett samarbetsavtal om genomförandet av projektet. 7 Stödmottagaren kan till exempel skaffa stöd för utvecklingsarbetet som köptjänster av bl.a. organisationer eller privatpersoner om de följer lagstiftningen om offentlig upphandling. Statsunderstödet kan inte användas till utvecklingen av organisationers, stiftelsers eller privata företags verksamhet även om kommunerna eller samkommunerna som ingår i projektet skulle skaffa de tjänster som de har ansvar att ordna som köptjänster från ovannämnda aktörer. 2.4 ANSKAFFNING AV IT-LÖSNINGAR OCH -TJÄNSTER Statsunderstödet får endast användas till anskaffningen av sådana programvaror, IT-lösningar och IT-tjänster som främjar kompatibiliteten hos den offentliga förvaltningens datasystem. De programvaror och övriga IT-lösningar (programkomponenter, gränssnitt, databaser, datakommunikationslösningar o.s.v.) som skaffas med statsunderstöd ska vara antingen - i första hand öppna, vars källkod och tekniska dokumentation kan delas och utnyttjas i vilken som helst offentlig social- och s verksamhetsenhets tjänster, eller

8 - färdiga, som grundar sig på en s.k. stängd källkod, vars möjligheter för utvidgning man ska försäkra sig om i samband med anskaffningen till exempel genom förfarande för gemensam anskaffning där det ingår en optionsklausul om utvidgad användning, eller - en kombination av dessa. Dessutom bör IT-lösningarna följa nationella definitioner om kompatibilitet och erbjuda öppna, dokumenterade, i första hand standardiserade gränssnitt i enlighet med nationella definitioner UTNYTTJANDE AV PROJEKTENS RESULTAT Projektens utgångspunkt ska vara att dess resultat och dokumentation är offentliga och att de kan tas i bruk i andra offentliga organisationer. 2.6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I beslutet om statsunderstöd specificeras villkoren för överlåtandet av eventuella immateriella rättigheter. 3. SJÄLVFINANSIERINGSANDEL OCH ÖVRIGT UNDERSTÖD Statsunderstödet får inte täcka det fulla beloppet av helhetskostnaderna som orsakas av projektet om inte något annat följer av nödvändiga och motiverade skäl för att uppnå projektets mål för vilka understödet beviljats. Stödnivåerna och självfinansieringsandelarna fastställs i beslutet om statsunderstöd. 8 I regel beviljas högst 75 procent (75 %) av projektets verkliga helhetskostnader som berättigar till statsunderstöd för utveckling av social- och s datasystem och IT-lösningar. Därför ska projektets genomförare anvisa egen finansiering till projektet. Projektparternas egen finansieringsandel ska i regel vara minst 25 procent (25 %) av de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Projekten kan endast finansieras i sin helhet av mycket vägande skäl. Den egna finansieringsandelen storlek beräknas av projektets helhetskostnader som berättigar till statsunderstöd. I den egna finansieringsandelen kan kostnaderna för sökandens expertarbete som riktats till projektet inkluderas. Att inkludera dessa verkliga kostnader i den egna finansieringsandelen förutsätter att kostnaderna som uppkommit av det egna expertarbetet och försäljningen av egna tjänster kan bekräftas av projektets arbetstidskontroll och bokföring. Förutom offentliga inrättningar kan även privata samfund och personer delta i att finansiera projektet. Med privat finansiering avses ekonomiskt stöd som projektet beviljats till exempel av företag, organisationer, föreningar eller stiftelser. Om övriga privata instanser förutom stödmottagaren deltar i att finansiera projektet eller om projektet har intern finansiering, dras dessa

9 finansieringsandelar av projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd. I ansökan om statsunderstöd bör man nämna alla aktörer och finansiärer som deltar i projektet. Om projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd även får annat offentligt understöd (till exempel från EU, RAY) får statsunderstödet tillsammans med övriga offentliga understöd inte överstiga det fastställda maximala beloppet för statsunderstöd eller offentligt understöd. Om man tänker ansöka om finansiering från någon annan offentlig inrättning ska detta anges i projektansökan. 4. ATT ANSÖKA OM STATSUNDERSTÖD Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som den statsbidragsmyndighet som fattar beslut om mottagarna av statsunderstöd ANSÖKAN OCH PROJEKTPLAN MED BILAGOR Man ansöker om statsunderstöd skriftligen med en separat ansökan om statsunderstöd, till vilken man ska bifoga blanketten projektets utgifter och finansiering. I blanketten eller dess bilagor kan man inkludera närmare planer eller övriga kompletteringar som sökanden vill tillägga. Sökande som inte är kommuner eller samkommuner ska dessutom bifoga den sökande organisationens bolagsordning, verksamhetsberättelse, utdrag ur bokslut och revisionsberättelse från föregående räkenskapsperiod. Dessutom ska sökande som inte är kommuner eller samkommuner bifoga den sökande organisationens budget och verksamhetsplan från föregående räkenskapsperiod. THL ber om tilläggsutredningar om ovannämnda handlingar inte innehåller alla de uppgifter om aktörens ekonomi, verksamhet eller motsvarande som krävs för att fatta ett beslut om beviljandet av understöd. 9 Dessutom ska man bifoga en skriftlig projektplan till ansökan. I samarbetsavtalet som avses i avsnitt 2.3 (anvisningar om samarbetsavtalets innehåll) bör man bland annat besluta om finansieringen av den egna finansieringsandelen, fördelningen av statsunderstödet, uppdelningen av kostnader och parternas ansvar. I ansökningsskedet kan även ett intentionsavtal mellan parterna godkännas. Det egentliga avtalet bör ändå göras upp och lämnas in till THL:s registratorskontor senast i samband med startanmälan. I regel bör inga anskaffningar göras innan statsunderstödet beviljats. Om kostnader för anskaffningar som gjorts på förhand anges som projektkostnader bör dessa nämnas separat i ansökan. Dokument för upphandling för ovannämnda anskaffningar som gjorts på förhand bör lämnas in till THL:s registratorskontor som en bilaga till startanmälan.

10 Sökande som inte är kommuner eller samkommuner bör skriftligen eller elektroniskt leverera uppgifter till THL:s registratorskontor som bilaga till ansökan om de minimis-stöd som beviljats till den sökande organisationen (företag i vid bemärkelse) under det gångna skatteåret och två föregående skatteår. Ett skatteår är ett kalenderår eller, om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som avslutats under kalenderåret. Sökanden bör ge statsbidragsmyndigheten korrekta och tillräckliga uppgifter. 4.2 PROJEKTETS ADMINISTRATION Om det är fråga om ett projekt mellan flera parter bör en instans som ansvarar för projektets administration utnämnas (projektadministratör). Projektadministratören ansvarar för påbörjandet av projektet och gör startanmälan för projektet efter ett positivt beslut om statsunderstöd. Till startanmälan bifogas kommunernas och samkommunernas beslut (till exempel från en nämnd, styrelse eller annan behörig beslutsfattare) om att ingå ett samarbetsavtal och delta i projektet, eller ett inbördes samarbetsavtal som övriga aktörer ingått. Startanmälan lämnas in till THL:s registratorskontor. Projektet ska ha en styrgrupp. Projektadministratören ansvarar för att arrangera tillbörlig bokföring som är skild från den övriga bokföringen och för att göra en utredning över statsunderstödet samt för att ordna uppföljning och utvärdering av projektets genomförande. Aktören som administrerar projektet ansvarar för att samla rapporter och utredningar från projektets övriga aktörer och skriva en sammanfattande utredning över hela projektet för THL. 10 Stödmottagaren ska utnämna en ansvarsperson, en kontaktperson och en ekonomiansvarig för projektet. Dessa uppgifter och roller kan inte kombineras, utan olika personer måste utnämnas för varje uppgift. Ansvarspersonen har huvudansvaret för projektet. Beslut som gäller projektet levereras till ansvarspersonen. I samarbetsprojekt ska ansvarspersonen väljas från projektadministratörens organisation (ansvarsperson). Kontaktpersonen har en central roll i genomförandet av projektet. Han eller hon informerar om projektet och dess framskridande (kontaktperson). Den ekonomiansvariga personen ansvarar om projektets ekonomi och bokföring. Han eller hon fungerar även som kontaktperson i ärenden som gäller ekonomin (ekonomiansvarig). 4.3 ANSÖKNINGSTID OCH -FÖRFARANDE FÖR UNDERSTÖD

11 Ansökningstiden för 2015 går ut kl på våren och kl på hösten. THL meddelar om eventuella ändringar i ansökningstider och -förfaranden på sin webbplats och i en uppdaterad version av anvisningarna. Den undertecknade ansökan om statsunderstöd (i PDF-format om den skickas elektroniskt) med bilagor ska levereras till THL:s registratorskontor senast kl den sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång. Ansökningarna kan levereras: - per e-post: kirjaamo(at)thl.fi (skriv i ämnesfältet: OPER/statsunderstöd) eller - per post: Institutet för hälsa och välfärd, Registratorskontoret, PB 30, Helsingfors eller - genom att lämna in ansökan: besöksadressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors (A-huset, huvudbyggnadens betjäning i aulan). Registratorskontoret (betjäningsnummer ) är öppet vardagar kl Registratorskontorets avvikande öppettider meddelas på THL:s webbplats. Ansökan levereras på sökandens eget ansvar. Avsändaren ansvarar för att handlingarna anländer hos THL. Även elektroniska ansökningar skickas till myndigheten på avsändarens eget ansvar. THL meddelar avsändaren per e-post om att den elektroniska ansökan mottagits. Försenade ansökningar behandlas inte. Om man inte kunnat leverera ansökan inom utsatt tid p.g.a. ett oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter (exempelvis poststrejk) kan ansökan behandlas trots förseningen. Om sökanden vill åberopa ett oöverstigligt hinder bör han eller hon kunna bevisa dess existens BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR Innan beslut om statsunderstöd fattas ber THL social- och hälsovårdsministeriet att förorda förslaget till beslut. Ansökningarna om statsunderstöd behandlas inom två (2) månader från ansökningstidens slut om inga tilläggsuppgifter behövs för att ansökan ska kunna behandlas. Om inte alla de uppgifter som behövs för att fatta beslut om beviljande av statsunderstöd framgår ur ansökan ber THL sökanden om ytterligare utredningar och anger en tidsfrist för att leverera dessa. Bristfälliga ansökningar tas upp för behandling, men de ska kompletteras inom den utsatta tiden. Beslut om statsunderstöd fattas inom två (2) månader från det att ytterligare utredningar levererats. Att inte följa tidsfristen hindrar inte THL från att fatta beslut i ärendet. På basis av ansökan fattar THL ett skriftligt beslut om beviljande av understöd.

12 5. BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 5.1. BESLUTETS INNEHÅLL Minimikraven för innehållet i beslut om statsunderstöd anges i 11 i statsunderstödslagen (688/2001). Med beslutet bifogas uppgifter om den kontaktperson och övervakare som THL utnämnt samt tidtabellen för utbetalning av understödet. I beslutet kan dessutom ingå projektspecifika villkor för utbetalningen av statsunderstödet. 5.2 VILLKOR GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD Stödmottagaren är skyldig att noggrant bekanta sig med understödsbeslutet och att följa de villkor och begränsningar som fastställts i understödsbeslutet för det projekt som beviljas understöd samt i statsunderstödslagen (688/2001). Dessutom ska mottagaren noggrant och omsorgsfullt följa statsbidragsmyndighetens anvisningar, villkor och begränsningar som gäller projektets genomförande samt statsunderstödsanvisningen. Understödet får endast användas till det ändamål som anges i beslutet om understöd. Projektet ska genomföras i enlighet med den projektplan som ingår i beslutet om understöd. 12 Projekt som beviljas stöd får inte marknadsföra kommersiella produkter eller tjänster och får inte utöva någon annan kommersiell säljfrämjande verksamhet. I projektets inledande fas kan det redan ha uppkommit kostnader innan beslutet om understöd fattats. THL kan överväga om sådana kostnader från 12 månader innan beslutet om understöd fattats kan vara berättigade till statsunderstöd GODTAGBARA KOSTNADER Statsunderstöd betalas ut för direkta kostnader som uppkommit av genomförandet av projektet och som godkänts i den kostnadsberäkning som statsunderstödet grundar sig på. Kostnadsposter som inkluderats i projektplanen och bedömningen av projektets kostnader godkänns inte som sådana med beslutet om statsunderstöd, utan kostnaderna bedöms separat i samband med utbetalningsansökningarna. Dessutom krävs det för vissa kostnader att THL separat godkänt att kostnaden berättigar till statsunderstöd. Statsunderstöd betalas ut på basis av godtagbara kostnader som kan verifieras i bokföringen, som berör genomförandet av projektet och som berättigar till statsunderstöd. Godtagbara kostnader anges separat för varje kostnadstyp i ansökan och beslutet om statsunderstöd. Kostnaderna ska vara rimliga i förhållande till projektets omfattning och genomförande.

13 Statsunderstödet får endast användas för verksamhetens verkliga kostnader som anges i bokföringen och ansökan och som är motiverade och nödvändiga för projektets genomförande. Dessutom ska kostnaderna ha uppkommit under projektets godkända period för genomförande. Användningstiden för statsunderstödet ska preciseras i ansökan och den skrivs in i THL:s beslut om statsunderstöd. I beslutet om statsunderstöd specificeras i behövliga delar de godtagbara kostnader som berättigar till statsunderstöd samt statsunderstödets godtagbara användningstid. Personalkostnader Godtagbara kostnader är projektets direkta separata kostnader, som inbegriper arvoden och löner till de delar som direkt berör genomförandet av projektet, samt separata lagstadgade personalkostnader som beror på dessa. Man ska kunna verifiera de arbetstimmar som utförts av personer som arbetar med projektet på hel- eller deltid i en aktuell och pålitlig bokföring av arbetstid eller övrig arbetstidkontroll. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska underteckna arbetstidskontrollen. I regel är inte ersättningar som betalas för övertidsarbete stödberättigade. Personalkostnadernas struktur ska framgå ur antingen projektplanen eller en separat bilaga till den. Övriga kostnader 13 Godtagbara kostnader är nödvändiga och rimliga kostnader för material, tillbehör, rapportering, resor och köptjänster som gäller projektets genomförande. Godtagbara kostnader är kostnader som uppkommit av att man hyrt eller skaffat anordningar som behövs för projektet, om dessa angetts och motiverats i projektets kostnadsberäkning som nämns i projektplanen. Även faktiska hyreskostnader för utrymmen som uppkommer under projektet är godtagbara kostnader om de ingår i projektplanens kostnadsberäkning. Hyreskostnaderna ska basera sig på verkliga kostnader. Resor ersätts enligt det förmånligaste färdsättet om inget annat överenskommits. Motiverat bruk av egen bil och dagtraktamenten ersätts högst enligt skattestyrelsens gällande beslut. För inrikes- och utrikesresor ska stödmottagaren spara alla relevanta program, mötespromemorior, deltagarförteckningar och övrigt material som gäller resorna. I regel berättigar kostnader för utrikesresor inte till statsunderstöd. Kostnader för utlandsresor kan endast godkännas av särskilda skäl, och även då godkänns i regel endast en projektanställds resekostnader. För att kostnader för utlandsresor ska godkännas bör tillstånd för dessa ansökas på förhand med en fri skriftlig ansökan som innehåller reseplaner, uppgifter om resans kostnader samt motiveringar för resans nödvändighet.

14 Godtagbara kostnader för statsunderstöd är kostnader för köp av tjänster, programvaror och produkter som behövs för projektets genomförande och som genomförts i enlighet med upphandlingslagen (348/2007). Följande kostnader berättigar inte till statsunderstöd: - frivilliga separata personalkostnader - kostnader för inlärning i arbete eller utbildning som orsakas av kommunens lagstadgade skyldighet till fortbildning - kostnader för basverksamheten i social- och s verksamma service- och utvecklingsenheter. Endast då en enhet i fråga deltar i utvecklingsarbetet som utförs inom Projektet kan den arbetsinsats som köps av enheten och riktas till Projektet godkännas som en kostnad som berättigar till statsunderstöd LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING På anskaffningar som görs med statsunderstöd tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) till de delar som omfattas av denna lag. Stödmottagaren ska utreda och i sin verksamhet beakta sin skyldighet att följa gällande lagstiftning om offentlig upphandling. Upphandlingsenheter är statliga och kommunala myndigheter, statliga affärsverk samt offentligrättsliga institutioner med vissa förutsättningar. Även övriga aktörer som gör upphandlingar kan anses vara upphandlingsenheter om de fått mer än femtio procent (50 %) av upphandlingens värde i stöd för upphandlingen från någon av ovannämnda upphandlingsenheter. 14 I enlighet med upphandlingslagen ska upphandlingsenheten i princip konkurrensutsätta alla sina upphandlingar om inte principen om direktupphandling i 27 eller 28 i upphandlingslagen kan tillämpas. Då ska det fattas ett separat upphandlingsbeslut om direktupphandlingen, där motiveringen eller motiveringarna för direktupphandlingen framgår i enlighet med upphandlingslagen. Under 2013 tillämpades upphandlingslagen på upphandlingar av över (moms 0 %) euro. Dessa bör konkurrensutsättas genom att offentliggöra ett upphandlingsmeddelande i Hilma-tjänsten (www.hankintailmoitukset.fi). Nationella och EU:s tröskelvärden i euro kan kontrolleras på arbetsoch näringsministeriets webbplats (www.tem.fi). Vid små upphandlingar som ligger under det nationella tröskelvärdet ska man beakta insynen i upphandlingen, ett jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare, en fungerande marknad, upphandlingens effektivitet samt principerna för god förvaltning. Då man räknar ut tröskelvärdet, d.v.s. upphandlingens värde, ska man beakta upphandlingens förutsedda helhetsvärde under avtalsperioden, i vilket man räknat med optionsklausulerna o.s.v.

15 Upphandlingens värde räknas utan mervärdesskatt. Upphandlingens värde ska uppskattas innan upphandlingen görs på basis av tillgänglig information. 6. UTBETALNING AV STATSUNDERSTÖD OCH UTBETALNINGSANSÖKAN 6.1 UTBETALNING AV UNDERSTÖD THL ansvarar för utbetalning av understöd. Statsunderstödet betalas i regel ut i flera rater i enlighet med utbetalningsplanen i beslutet om statsunderstöd. Statsunderstödet eller en del av det betalas i regel ut i efterskott på basis av de verkliga kostnader som godkänts som grund för understödet efter att en godkänd utredning över användningen av understödet har lämnats in. Utbetalning av understödet görs efter att sökanden lämnat in en ansökan om utbetalning. Som bilaga till ansökan om utbetalning ska man lämna in en uppdaterad version av projektplanen och en mellanutredning. 15 I ansökan om utbetalning beskriver man kort hur projektet framskridit och meddelar de verkliga kostnaderna i förhållande till den planerade budgeten. I samband med den första ansökan om utbetalning ska stödmottagaren lämna in ett kontoutdrag där det framgår att kontonumret som meddelats till THL är Stödmottagarens organisations kontonummer (bevis på bankkontots äkthet). Som bilaga till ansökan om utbetalning ska man leverera ett utdrag ur Projektets huvudbokföring på verifikationsnivå som undertecknats av Projektets ekonomiansvarig, men inga originaldokument. Dessutom ska man för upphandlingar vars värde överstiger euro (moms 0 %) bifoga kopior av upphandlingsbeslut med bilagor, där motiveringarna för det valda anbudet framgår. Ansökan om utbetalning lämnas in till THL:s registratorskontor. Ansökan om utbetalning ska göras separat för varje betalningsrat. Stödmottagare ska leverera ansökan om utbetalning inom tidsfristen som anges i beslutet om statsunderstöd. Understödssummans sista 20 procent (20 %) betalas ut efter att slututredningen godkänts.

16 Utbetalningen av statsunderstödet kan avbrytas med stöd av 19 i statsunderstödslagen. 6.2 STATSUNDERSTÖDETS SLUTUTREDNING OCH FASTSTÄLLNING AV DET SLUTLIGA UNDERSTÖDET Efter att ett projekt som beviljats statsunderstöd avslutats bör projektadministratörer ge en slututredning (bilaga 6) om projektet, dess fortskridande och genomförande samt dess kostnader till THL. Slututredningen ska göras så fort som möjligt, men senast tre månader (3 mån.) efter att projektet avslutats. Med blanketten för slututredning ges en utredning om hur Projektet i enlighet med beslutet om understöd genomförts i förhållande till projektplanen. Till utredningen ska en utvärdering ingå om Projektets resultat och effektivitet samt hur det kan utnyttjas och generaliseras. I slututredningen ges även en utredning om hur Projektets kostnadsberäkning förverkligats. I denna utredning ska Projektets alla intäkter och kostnader anges. Projektets ansvarsperson undertecknar blanketten. Till slututredningen bifogas: 1. Ett utdrag från huvudbokföringen på verifikatnivå som omfattar hela projektet och som undertecknats av huvudbokföraren eller någon annan person som ansvarar för ekonomin 2. En separat utredning om personalen som anställts för projektet och personer som mottagit arvoden samt om de löner och arvoden som betalats till dessa personer, och en utredning om arbetstid för personer som arbetat deltid inom projektet (undertecknade av arbetstagaren och arbetsgivaren) 3. Utlåtande av en oavhängig utomstående revisor där minst följande ärenden behandlas: - förverkligandet av projektets kostnader enligt kostnadsberäkningen, - förverkligandet av projektets interna och övriga finansiering. 16 Projektets slututredning ska levereras till THL:s registratorskontor. Vid behov kan THL ålägga Stödmottagaren att specificera och/eller komplettera slututredningen. På basis av utredningen kan THL konstatera att projektet genomförts i enlighet med vad stödmottagaren meddelat då han eller hon ansökt om statsunderstöd. 7. PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING 7.1 ROLLER, UPPGIFTER OCH ANSVAR SOM INNEHAS AV BEVILJAREN AV UNDERSTÖD

17 THL utser en person som ansvarar för övervakningen av att projektet som beviljas understöd följer anvisningarna och planerna (kontrollör). Som representant för THL övervakar kontrollören att projektet fortskrider i enlighet med projektplanen. Kontrollören är skyldig att omedelbart meddela projektadministratören om faktorer som kan orsaka att utbetalningen av statsunderstödet avbryts eller upphör eller om övriga faktorer som han eller hon upptäckt som väsentligt påverkar projektets genomförande. Stödmottagare ska bjuda in kontrollören till möten med projektets styrgrupp eller möten med någon annan motsvarande grupp som styr projektet, och mötenas protokoll ska levereras till kontrollören för kännedom. Dessutom utser THL sina egna representanter till projektets styrgrupp. Representanten eller representanterna som THL utsett har rätt att avgiftsfritt delta i evenemang som ordnas. 7.2 BOKFÖRING OCH EKONOMIFÖRVALTNING Projektets bokföring ska vara tydligt åtskild från stödmottagarens övriga bokföring. Uppföljningen av projektets intäkter och utgifter ska vara åtskild från Stödmottagarens övriga bokföring på ett kostnadsställe som öppnats separat för Projektet eller under ett separat redovisningssignum. Stödmottagaren är skyldig att vederbörligen granska och godkänna fakturor och kontrollera att kostnadsberäkningen förverkligas. 17 Projektadministratören ansvarar för att arrangera tillbörlig bokföring som är åtskild från den övriga bokföringen. Även övriga parter som deltar i projektet är skyldiga att se till att deras bokföring är åtskild. Stödmottagaren ska förvara projektets bokföring och separata verifikat in sina utrymmen eller för sin räkning i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. Även projektets övriga dokumentation (t.ex. reserapporter, arbetstidsbokföring o.s.v.) ska förvaras i enlighet med bokföringslagen. THL och/eller en utomstående kontrollör som bemyndigats av THL och Statens revisionsverk är behöriga att granska projektets bokföring och förvaltning i stödmottagarens utrymmen. Dessutom har ovannämnda instanser rätt att genomföra sådana kontroller av statsunderstödets mottagares ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för övervakningen av utbetalningen och användningen av statsunderstödet. Ovannämnda kontrollbehörighet bör inkluderas i avtal som görs om köptjänster. Den som utför kontrollen har rätt att avgiftsfritt få till sitt förfogande de uppgifter och handlingar som kontrollen förutsätter. Statens revisionsverk har även kontrollbehörighet över projektets bokföring. Mottagaren av statsunderstödet är skyldig att bistå i genomförandet av kontrollen.

18 7.3 MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR Efter att beslutet om understöd delgetts ska projektets kontrollör meddelas om alla ändringar som uppkommer. Förutsättningen för utbetalningen av statsunderstöd är att villkoren för beviljandet av understöd fortfarande uppfylls trots ändringarna. Stödmottagaren ska lämna in en fri skriftlig ändringsansökan om alla väsentliga ändringar som berör Projektets kostnader/kostnadsberäkning, målsättningar, innehåll, tidtabell eller understödets användningsändamål, projektplan eller deltagande parter. Den fria skriftliga ändringsansökan lämnas in till THL:s registratorskontor. THL fattar beslut om att godkänna eller förkasta ändringsansökan. Stödmottagaren kan själv göra kostnadstypspecifika ändringar i kostnadsberäkningen som godkänts i beslutet om statsunderstöd, om dessa inte i sin helhet överstiger tio procent (10 %) av helhetskostnaderna. Detta kräver ingen separat ändringsansökan. Projektets interna ändringar i kostnadsberäkningen ska bokföras i en bilaga till mellan- eller slututredningen och behandlas i Projektets styrgrupp, och ett utdrag ur Projektets styrgrupps protokoll ska levereras som bilaga till ansökan om utbetalning. 8. ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV OCH AVSLUTANDE AV STATSUNDERSTÖD 18 På återbetalning, återkrav och avslutande av statsunderstöd tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen och räntelagen (633/1982). Statsbidragsmyndigheten är skyldig att börja återkräva understödet om förutsättningarna för återkrav som anges i statsunderstödslagen uppfylls. 9. ÄNDRINGSSÖKANDE I enlighet med 34 i statsunderstödslagen kan man inte ansöka om ändring i beslut om statsunderstöd genom att överklaga. En part som är missnöjd med beslutet får söka rättelse i beslutet inom 30 dagar från delfåendet. Rättelseyrkande görs till den myndighet som fattat beslutet. Anvisning om rättelseyrkande har bifogats till beslutet om statsunderstöd. Ändring i ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkan söks genom besvär såsom det stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 10. STATSUNDERSTÖDSHANDLINGARNAS OFFENTLIGHET

19 I enlighet med offentlighetslagen är myndigheternas handlingar i regel offentliga. Statsunderstödshandlingar som lämnats in till myndigheterna är myndigheternas handlingar så som avses i offentlighetslagen. Ett dokument som lämnats in till en myndighet blir offentligt då myndigheten mottagit det. Ett offentligt dokument kan innehålla sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är offentliga beroende på prövning. I ansökan och dess bilagor bör det entydigt framgå om dessa innehåller sekretessbelagda uppgifter samt motiveringarna för hemlighållandet med grund i offentlighetslagen eller övrig lagstiftning. 11. YTTERLIGARE INFORMATION Hos THL kan ytterligare information om kriterierna för beviljandet av statsunderstöd, allmänna förutsättningar och statsunderstödets villkor fås av: Enhetschef Vesa Jormanainen, tfn Utvecklingschef Minna Angeria, tfn Utvecklingschef Maarit Laaksonen, tfn Man kan även be om ytterligare information genom att skicka sina frågor per e-post till: 19 THL informerar om ansökningstider och statsunderstöd på sin webbplats (http://www.thl.fi/rahoitus). På webbplatsen finns även dessa anvisningar samt blanketter och övrigt material som berör ansökningar om understöd. BILAGOR Tillgängliga på Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Ansökan om statsunderstöd Projektets utgifter och finansiering Projektplan Startanmälan Ansökan om utbetalning Mellanutredning/Slututredning Anvisningar om innehåll i samarbetsavtal

20 BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS Statsunderstödslagen (668/2001) Förvaltningslagen (434/2003) Kommissionens förordning (EG) nr 1988/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (publicerad i EUT L 379, ) Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) Lagen om elektronisk behandling av social- och s klientuppgifter (159/2007) Lagen om elektroniska recept (61/2007) Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) Lagen om offentlig upphandling (348/2007) Förvaltningsprocesslagen (586/1996) Bokföringslagen (1336/1997) Räntelagen (633/1982) 20

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Anbudsförfrågan 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR KOMMUNENS WEBBPLATS www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Korsholms kommun förnyar sin webbplats samt sitt intranät för personalen och extranät för förtroendevalda

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015 ANVISNING 24.11.2014 Dnr 267/40/2014 1 (6) Ikraftträdande och giltighetstid: Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hålls den 19 april

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 13 10.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer