Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården"

Transkript

1 Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut på våren och på hösten. Ärendenummer THL/65/ /2015 Version 1.4 ( )

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING CENTRALA FÖRFATTNINGAR SOM TILLÄMPAS VILLKOR GÄLLANDE MOTTAGAREN OCH ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD FÖRDELNINGEN AV UNDERSTÖDET PROJEKT SOM BEVILJAS STÖD STÖDMOTTAGAREN ANSKAFFNING AV IT-LÖSNINGAR OCH -TJÄNSTER UTNYTTJANDE AV PROJEKTENS RESULTAT IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SJÄLVFINANSIERINGSANDEL OCH ÖVRIGT UNDERSTÖD ATT ANSÖKA OM STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN OCH PROJEKTPLAN MED BILAGOR PROJEKTETS ADMINISTRATION ANSÖKNINGSTID OCH -FÖRFARANDE FÖR UNDERSTÖD BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 5.1. BESLUTETS INNEHÅLL VILLKOR GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD GODTAGBARA KOSTNADER LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING UTBETALNING AV STATSUNDERSTÖD OCH UTBETALNINGSANSÖKAN 6.1 UTBETALNING AV UNDERSTÖD STATSUNDERSTÖDETS SLUTUTREDNING OCH FASTSTÄLLNING AV DET SLUTLIGA UNDERSTÖDET PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING 7.1 ROLLER, UPPGIFTER OCH ANSVAR SOM INNEHAS AV BEVILJAREN AV UNDERSTÖD BOKFÖRING OCH EKONOMIFÖRVALTNING MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV OCH AVSLUTANDE AV STATSUNDERSTÖD ÄNDRINGSSÖKANDE STATSUNDERSTÖDSHANDLINGARNAS OFFENTLIGHET YTTERLIGARE INFORMATION BILAGOR BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS

3 SAMMANFATTNING Denna anvisning är avsedd för kommuner, samkommuner och kompetenscentrum inom det sociala området samt övriga instanser som ansöker om statsunderstöd eller som deltar i projektets planering, genomförande och förvaltning. I anvisningen beskrivs de principer och den praxis som följs då man ansöker om statsunderstöd och genomför projekt som beviljas stöd. Sökanden bör bekanta sig noga med denna anvisning. Statsunderstöd beviljas kommuner, samkommuner och kompetenscentrum inom det sociala området samt av motiverade skäl även övriga aktörer för förtydligande och effektivering av den lokala och regionala infrastrukturen med anknytning till datasystemhelheten inom social- och under Understöden riktas till projekt som på nationell nivå främjar utvecklingen och ibruktagandet av datasystem eller databehandlingslösningar som behövs för ibruktagandet av socialoch s datasystemtjänster. Projekten som beviljas understöd bör göra social- och s kundprocesser smidigare och som resultat av projekten bör det förutom it-processer även uppkomma förändringar i verksamheten. I genomförandet av projektet bör man använda de nationella databedömningar, -strukturer och - klassificeringar för social- och som uppehålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA), nationella verksamhetsprocesser för socialvården samt motsvarande internationella bestämmelser om social- och. Ansökningen för statsunderstöd ordnas i regel två gånger i året. Ansökningstiden för våren 2015 går ut Tyngdpunkten för vårens ansökan ligger på utvecklingen av socialvårdens datahantering. Ansökningstiden för hösten går ut Information om ansökningstiderna och ansökningsförfarandet finns på THL:s webbplats (http://www.thl.fi/rahoitus). Ansökningsanvisningen och blanketter för att ansöka om understöd publiceras på webbplatsen. Beslut om statsunderstöd fattas inom två (2) månader från det att ansökningstiden gått ut. Under 2015 riktas understöden inom främst till projekt som främjar ibruktagandet av nationella datasystemtjänster, och inom socialvården till projekt där man provanvänder verksamhets- och databedömningar inom organisationer som producerar socialtjänster. Som statsbidragsmyndighet ansvarar THL för beviljandet av understöd samt för projekthelhetens administration och övervakningen av projekten. Stödmottagaren är skyldig att följa statsunderstödslagen, statsunderstödsbeslutets villkor och de anvisningar som statsbidragsmyndigheten gett om användningen av understödet och genomförandet av projektet.

4 1. CENTRALA FÖRFATTNINGAR SOM TILLÄMPAS Med statsunderstöd avses finansiering för att understöda en viss verksamhet eller ett visst projekt. Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på statsunderstöd och beviljandet av dessa. Dessutom tillämpas bland annat förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen) på ansökningsförfarandet. I statsunderstödslagen föreskrivs om de grunder och den praxis som följs då statsunderstöd beviljas. Utgångspunkten för beviljandet av statsunderstöd är vederbörligt verkställande av statsunderstödslagen och att understödet används på det effektivaste möjliga sättet. Utvecklingen och verkställandet av den elektroniska informationsadministrationen inom social- och grundar sig bl.a. på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom socialoch (159/2007), lagen om elektroniska recept (61/2007), regeringens proposition till lag om klienthandlingar inom socialvården (RP 345/2014 rd, nedan lagen om klienthandlingar), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Dessutom följs social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (165/2012, nedan förordningen om fasindelning). I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är statsunderstöd som tilldelas företag (i vid bemärkelse) i princip förbjudna om de förvränger eller hotar att förvränga konkurrensen genom att gynna något enskilt företag eller produktionsområde. Det är möjligt att bevilja statsunderstöd som så kallat stöd av mindre betydelse i enlighet med den s.k. de minimis-förordningen (Kommissionens förordning (EG) 1998/2006). Då behöver man inte meddela kommissionen om stödåtgärden. Enligt förordningen kan offentligt stöd om högst euro i enlighet med de minimis-regeln beviljas till ett företag under tre skatteår räknat från inledningsdatumet för det projekt som anges i det första beslutet som gjorts enligt de minimisvillkor. Det är även möjligt att bevilja statsunderstöd genom att meddela dessa till kommissionen innan de verkställs (EUF artikel 108 punkt 3) VILLKOR GÄLLANDE MOTTAGAREN OCH ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD 2.1 FÖRDELNINGEN AV UNDERSTÖDET Institutet för hälsa och välfärd (THL) beviljar understöd i enlighet med det anslag som godkänts i statsbudgeten samt SHM:s anvisningar. Statsunderstödsfinansieringen ingår i statsbudgetens moment Riksomfattande elektroniska klientdatasystem inom social- och (reservationsanslag 3 år). Den årliga summa som finns tillgänglig fastställs i samband med att budgeten godkänns. Anslaget får användas till att bevilja statsunderstöd för effektivisering av den

5 lokala och regionala. Avsikten är att anslaget ska användas för att betala statsunderstöd till kommuner och samkommuner för förtydligande och effektivisering av infrastrukturen med anknytning till datasystemhelheten inom social- och. Av motiverade skäl kan även övriga aktörer beviljas understöd för samma ändamål. Syftet med social- och s riksomfattande datasystemtjänster är att alltid möjliggöra en säker tillgång till klienternas uppgifter där var klienten betjänas. För att garantera datakvaliteten är datastrukturen nationellt enhetlig och följer tekniska standarder. Syftet med beviljandet av statsunderstöd är att främja dessa mål. Med hjälp av statsunderstödet kan man utveckla datahanteringslösningar i enlighet med den ovannämnda nationella målsättningen, och då kan klientuppgifter behandlas smidigt över organisationsgränser oberoende av enskilda programvaror PROJEKT SOM BEVILJAS STÖD Under 2015 ordnas två ansökningsomgångar. Under 2015 kan man stöda projekt som genomförs och som avslutas senast Projekten ska främja utvecklingen och ibruktagandet på nationell nivå av verksamhets- och datadefinitioner, datasystem eller databehandlingslösningar som behövs för ibruktagandet av social- och s datasystemtjänster. De nationella datasystemtjänsterna är det elektroniska receptet, Patientdataarkivet och Datahanteringstjänsten, Mina Kanta-tjänsten och Kodtjänsten samt de planerade nationella datasystemtjänsterna för socialvården. 5 Statsunderstödet riktas inte endast till de egna behoven hos kommunen, samkommunen, kompetenscentret inom det sociala området eller övriga mottagare, utan resultaten från de utvecklingsprojekt som beviljas stöd bör även vara allmänt tillgängliga. Därför beviljas inte statsunderstöd som avses i denna anvisning till att utveckla kommunens, samkommunens eller kompetenscentrets tjänster så att statsunderstödet används för att skaffa basdatasystem, behövlig utrustning eller teleförbindelser för personalen. Statsunderstöd beviljas inte till att utföra en organisations lagstadgade uppgifter då alla nationella definitioner, verksamhetsmodeller och tekniska lösningar som krävs för ibruktagandet redan finns. I genomförandet av projektet bör man använda de nationella tekniska bedömningar samt verksamhets- och databedömningar, datastrukturer och -klassificeringar för social- och som upprätthålls av THL och FPA, samt vid behov motsvarande internationella bestämmelser om social- och. Företräde ges till de projekt som främjar följande mål eller som förutom ibruktagandet av datasystem även resulterar i följande förändringar i verksamheten som gäller utvecklingen av tjänsterna:

6 - social- och hälsovårdstjänsterna blir smidigare, i synnerhet för klientprocesser som överskrider organisationsgränserna, - nya datasäkerhets- och dataskyddslösningar i enlighet med lagstiftningen utvecklas och tas i bruk, - dubbla inskrivningar som görs av yrkesutbildade personer inom social- och minskar både inom registreringen och behandlingen av klient- och patientuppgifter, och man övergår till enhetliga verksamhetsmodeller och datahantering, - socialvårdens nationella bedömningar provanvänds och tas i bruk inom tjänsterna och datasystemen, - de uppgifter som yrkesutbildade personer inom social- och behöver blir lättare att använda och utnyttja, eller - regionalt arbete för social- och s övergripande arkitektur med stöd av nationella arkitekturbeskrivningar, -linjer och bedömningar. Statsunderstödet riktas till projekt som bidrar till att garantera att de nationella datasystemtjänsterna tas i bruk i hälsovårdsorganisationerna i enlighet med övergångstiden som anges i förordningen om fasindelning (165/2012). Understödet kan även beviljas för sådana icke-obligatoriska genomföranden som räknas upp i förordningen om fasindelning, exempelvis provanvändning av separata system, radiologi och övrigt bildmaterial samt arkiveringslösningar för specialområdens centrala dokument. Ansökningsperioden under våren 2015 betonar i första hand projekt som gäller utvecklingen av socialvårdens datahantering och som ska: 6 1. vara ett gemensamt projekt som genomförs på flera kommuners eller samkommuners område, 2. genomföra utvecklingshelhet 2a eller 2b eller båda två 2a. ta i bruk en eller flera av följande riksomfattande definitioner: - Vårduppgiften Socialvård-klassificeringen (tillgänglig på THL:s Kodserver), - Serviceprocessen Socialvård-klassificeringen (tillgänglig på THL:s Kodserver), - en vald helhet av socialvårdens klienthandlingar (tillgängliga på - någon annan utvald grupp av socialvårdens nationella klassificeringar (tillgängliga på THL:s Kodserver); 2b. genomföra ett stödprojekt som stöder den regionala utvecklingen av socialvårdens datahantering och övergången mot den målbild som beskrivs i socialvårdens nationella övergripande arkitektur. Inom projektet stöds de organisationers verksamhet som erbjuder socialtjänster och utvecklingen av deras datasystem mot en verksamhet som motsvarar regeringens proposition om klienthandlingar inom socialvården (RP 345/2014 rd): enhetlig hantering av klientuppgifter och enhetliga datainnehåll. Stödprojektet ska stärka socialvårdens kompetens inom datahantering på området.

7 Pågående socialvårdsprojekt som får finansiering från THL presenteras på sidan Kehittämisprojektit under 2.3 STÖDMOTTAGAREN Understödet beviljas i första hand till kommuner eller samkommuner, och i motiverade fall även till övriga aktörer (juridiska personer). Då understöd beviljas ges samarbetsprojekt företräde. Parterna i ett samarbetsprojekt kan vara en kommun, en samkommun, ett kompetenscentrum inom det sociala området eller någon annan aktör (juridisk person) som deltar i projektets finansiering. För utvecklingen av socialvårdens datahantering krävs samarbetsprojekt mellan flera aktörer. I samarbetsprojekt bör en ansvarig administratör utnämnas för projektet. Projektets blivande administratör ansöker om statsunderstöd för projektet från THL med en skriftlig ansökan. Statsunderstödet beviljas endast till den kommun, samkommun eller annan aktör som är projektadministratör, även i fall där flera olika parter ingår i projektet. Projektets administratör är statsunderstödets mottagare och ansvarar för att understödet används enligt statsunderstödbeslutets villkor. Statsunderstödets mottagare bör göra upp ett avtal i enlighet med 7 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) om användningen av statsunderstödet, övervakandet av användningen och villkoren med parterna som genomför projektet. Då det är fråga om ett samarbetsprojekt bör parterna ingå ett samarbetsavtal om genomförandet av projektet. 7 Stödmottagaren kan till exempel skaffa stöd för utvecklingsarbetet som köptjänster av bl.a. organisationer eller privatpersoner om de följer lagstiftningen om offentlig upphandling. Statsunderstödet kan inte användas till utvecklingen av organisationers, stiftelsers eller privata företags verksamhet även om kommunerna eller samkommunerna som ingår i projektet skulle skaffa de tjänster som de har ansvar att ordna som köptjänster från ovannämnda aktörer. 2.4 ANSKAFFNING AV IT-LÖSNINGAR OCH -TJÄNSTER Statsunderstödet får endast användas till anskaffningen av sådana programvaror, IT-lösningar och IT-tjänster som främjar kompatibiliteten hos den offentliga förvaltningens datasystem. De programvaror och övriga IT-lösningar (programkomponenter, gränssnitt, databaser, datakommunikationslösningar o.s.v.) som skaffas med statsunderstöd ska vara antingen - i första hand öppna, vars källkod och tekniska dokumentation kan delas och utnyttjas i vilken som helst offentlig social- och s verksamhetsenhets tjänster, eller

8 - färdiga, som grundar sig på en s.k. stängd källkod, vars möjligheter för utvidgning man ska försäkra sig om i samband med anskaffningen till exempel genom förfarande för gemensam anskaffning där det ingår en optionsklausul om utvidgad användning, eller - en kombination av dessa. Dessutom bör IT-lösningarna följa nationella definitioner om kompatibilitet och erbjuda öppna, dokumenterade, i första hand standardiserade gränssnitt i enlighet med nationella definitioner UTNYTTJANDE AV PROJEKTENS RESULTAT Projektens utgångspunkt ska vara att dess resultat och dokumentation är offentliga och att de kan tas i bruk i andra offentliga organisationer. 2.6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I beslutet om statsunderstöd specificeras villkoren för överlåtandet av eventuella immateriella rättigheter. 3. SJÄLVFINANSIERINGSANDEL OCH ÖVRIGT UNDERSTÖD Statsunderstödet får inte täcka det fulla beloppet av helhetskostnaderna som orsakas av projektet om inte något annat följer av nödvändiga och motiverade skäl för att uppnå projektets mål för vilka understödet beviljats. Stödnivåerna och självfinansieringsandelarna fastställs i beslutet om statsunderstöd. 8 I regel beviljas högst 75 procent (75 %) av projektets verkliga helhetskostnader som berättigar till statsunderstöd för utveckling av social- och s datasystem och IT-lösningar. Därför ska projektets genomförare anvisa egen finansiering till projektet. Projektparternas egen finansieringsandel ska i regel vara minst 25 procent (25 %) av de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Projekten kan endast finansieras i sin helhet av mycket vägande skäl. Den egna finansieringsandelen storlek beräknas av projektets helhetskostnader som berättigar till statsunderstöd. I den egna finansieringsandelen kan kostnaderna för sökandens expertarbete som riktats till projektet inkluderas. Att inkludera dessa verkliga kostnader i den egna finansieringsandelen förutsätter att kostnaderna som uppkommit av det egna expertarbetet och försäljningen av egna tjänster kan bekräftas av projektets arbetstidskontroll och bokföring. Förutom offentliga inrättningar kan även privata samfund och personer delta i att finansiera projektet. Med privat finansiering avses ekonomiskt stöd som projektet beviljats till exempel av företag, organisationer, föreningar eller stiftelser. Om övriga privata instanser förutom stödmottagaren deltar i att finansiera projektet eller om projektet har intern finansiering, dras dessa

9 finansieringsandelar av projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd. I ansökan om statsunderstöd bör man nämna alla aktörer och finansiärer som deltar i projektet. Om projektets kostnader som berättigar till statsunderstöd även får annat offentligt understöd (till exempel från EU, RAY) får statsunderstödet tillsammans med övriga offentliga understöd inte överstiga det fastställda maximala beloppet för statsunderstöd eller offentligt understöd. Om man tänker ansöka om finansiering från någon annan offentlig inrättning ska detta anges i projektansökan. 4. ATT ANSÖKA OM STATSUNDERSTÖD Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som den statsbidragsmyndighet som fattar beslut om mottagarna av statsunderstöd ANSÖKAN OCH PROJEKTPLAN MED BILAGOR Man ansöker om statsunderstöd skriftligen med en separat ansökan om statsunderstöd, till vilken man ska bifoga blanketten projektets utgifter och finansiering. I blanketten eller dess bilagor kan man inkludera närmare planer eller övriga kompletteringar som sökanden vill tillägga. Sökande som inte är kommuner eller samkommuner ska dessutom bifoga den sökande organisationens bolagsordning, verksamhetsberättelse, utdrag ur bokslut och revisionsberättelse från föregående räkenskapsperiod. Dessutom ska sökande som inte är kommuner eller samkommuner bifoga den sökande organisationens budget och verksamhetsplan från föregående räkenskapsperiod. THL ber om tilläggsutredningar om ovannämnda handlingar inte innehåller alla de uppgifter om aktörens ekonomi, verksamhet eller motsvarande som krävs för att fatta ett beslut om beviljandet av understöd. 9 Dessutom ska man bifoga en skriftlig projektplan till ansökan. I samarbetsavtalet som avses i avsnitt 2.3 (anvisningar om samarbetsavtalets innehåll) bör man bland annat besluta om finansieringen av den egna finansieringsandelen, fördelningen av statsunderstödet, uppdelningen av kostnader och parternas ansvar. I ansökningsskedet kan även ett intentionsavtal mellan parterna godkännas. Det egentliga avtalet bör ändå göras upp och lämnas in till THL:s registratorskontor senast i samband med startanmälan. I regel bör inga anskaffningar göras innan statsunderstödet beviljats. Om kostnader för anskaffningar som gjorts på förhand anges som projektkostnader bör dessa nämnas separat i ansökan. Dokument för upphandling för ovannämnda anskaffningar som gjorts på förhand bör lämnas in till THL:s registratorskontor som en bilaga till startanmälan.

10 Sökande som inte är kommuner eller samkommuner bör skriftligen eller elektroniskt leverera uppgifter till THL:s registratorskontor som bilaga till ansökan om de minimis-stöd som beviljats till den sökande organisationen (företag i vid bemärkelse) under det gångna skatteåret och två föregående skatteår. Ett skatteår är ett kalenderår eller, om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som avslutats under kalenderåret. Sökanden bör ge statsbidragsmyndigheten korrekta och tillräckliga uppgifter. 4.2 PROJEKTETS ADMINISTRATION Om det är fråga om ett projekt mellan flera parter bör en instans som ansvarar för projektets administration utnämnas (projektadministratör). Projektadministratören ansvarar för påbörjandet av projektet och gör startanmälan för projektet efter ett positivt beslut om statsunderstöd. Till startanmälan bifogas kommunernas och samkommunernas beslut (till exempel från en nämnd, styrelse eller annan behörig beslutsfattare) om att ingå ett samarbetsavtal och delta i projektet, eller ett inbördes samarbetsavtal som övriga aktörer ingått. Startanmälan lämnas in till THL:s registratorskontor. Projektet ska ha en styrgrupp. Projektadministratören ansvarar för att arrangera tillbörlig bokföring som är skild från den övriga bokföringen och för att göra en utredning över statsunderstödet samt för att ordna uppföljning och utvärdering av projektets genomförande. Aktören som administrerar projektet ansvarar för att samla rapporter och utredningar från projektets övriga aktörer och skriva en sammanfattande utredning över hela projektet för THL. 10 Stödmottagaren ska utnämna en ansvarsperson, en kontaktperson och en ekonomiansvarig för projektet. Dessa uppgifter och roller kan inte kombineras, utan olika personer måste utnämnas för varje uppgift. Ansvarspersonen har huvudansvaret för projektet. Beslut som gäller projektet levereras till ansvarspersonen. I samarbetsprojekt ska ansvarspersonen väljas från projektadministratörens organisation (ansvarsperson). Kontaktpersonen har en central roll i genomförandet av projektet. Han eller hon informerar om projektet och dess framskridande (kontaktperson). Den ekonomiansvariga personen ansvarar om projektets ekonomi och bokföring. Han eller hon fungerar även som kontaktperson i ärenden som gäller ekonomin (ekonomiansvarig). 4.3 ANSÖKNINGSTID OCH -FÖRFARANDE FÖR UNDERSTÖD

11 Ansökningstiden för 2015 går ut kl på våren och kl på hösten. THL meddelar om eventuella ändringar i ansökningstider och -förfaranden på sin webbplats och i en uppdaterad version av anvisningarna. Den undertecknade ansökan om statsunderstöd (i PDF-format om den skickas elektroniskt) med bilagor ska levereras till THL:s registratorskontor senast kl den sista ansökningsdagen för varje ansökningsomgång. Ansökningarna kan levereras: - per e-post: kirjaamo(at)thl.fi (skriv i ämnesfältet: OPER/statsunderstöd) eller - per post: Institutet för hälsa och välfärd, Registratorskontoret, PB 30, Helsingfors eller - genom att lämna in ansökan: besöksadressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors (A-huset, huvudbyggnadens betjäning i aulan). Registratorskontoret (betjäningsnummer ) är öppet vardagar kl Registratorskontorets avvikande öppettider meddelas på THL:s webbplats. Ansökan levereras på sökandens eget ansvar. Avsändaren ansvarar för att handlingarna anländer hos THL. Även elektroniska ansökningar skickas till myndigheten på avsändarens eget ansvar. THL meddelar avsändaren per e-post om att den elektroniska ansökan mottagits. Försenade ansökningar behandlas inte. Om man inte kunnat leverera ansökan inom utsatt tid p.g.a. ett oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter (exempelvis poststrejk) kan ansökan behandlas trots förseningen. Om sökanden vill åberopa ett oöverstigligt hinder bör han eller hon kunna bevisa dess existens BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR Innan beslut om statsunderstöd fattas ber THL social- och hälsovårdsministeriet att förorda förslaget till beslut. Ansökningarna om statsunderstöd behandlas inom två (2) månader från ansökningstidens slut om inga tilläggsuppgifter behövs för att ansökan ska kunna behandlas. Om inte alla de uppgifter som behövs för att fatta beslut om beviljande av statsunderstöd framgår ur ansökan ber THL sökanden om ytterligare utredningar och anger en tidsfrist för att leverera dessa. Bristfälliga ansökningar tas upp för behandling, men de ska kompletteras inom den utsatta tiden. Beslut om statsunderstöd fattas inom två (2) månader från det att ytterligare utredningar levererats. Att inte följa tidsfristen hindrar inte THL från att fatta beslut i ärendet. På basis av ansökan fattar THL ett skriftligt beslut om beviljande av understöd.

12 5. BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 5.1. BESLUTETS INNEHÅLL Minimikraven för innehållet i beslut om statsunderstöd anges i 11 i statsunderstödslagen (688/2001). Med beslutet bifogas uppgifter om den kontaktperson och övervakare som THL utnämnt samt tidtabellen för utbetalning av understödet. I beslutet kan dessutom ingå projektspecifika villkor för utbetalningen av statsunderstödet. 5.2 VILLKOR GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV STATSUNDERSTÖD Stödmottagaren är skyldig att noggrant bekanta sig med understödsbeslutet och att följa de villkor och begränsningar som fastställts i understödsbeslutet för det projekt som beviljas understöd samt i statsunderstödslagen (688/2001). Dessutom ska mottagaren noggrant och omsorgsfullt följa statsbidragsmyndighetens anvisningar, villkor och begränsningar som gäller projektets genomförande samt statsunderstödsanvisningen. Understödet får endast användas till det ändamål som anges i beslutet om understöd. Projektet ska genomföras i enlighet med den projektplan som ingår i beslutet om understöd. 12 Projekt som beviljas stöd får inte marknadsföra kommersiella produkter eller tjänster och får inte utöva någon annan kommersiell säljfrämjande verksamhet. I projektets inledande fas kan det redan ha uppkommit kostnader innan beslutet om understöd fattats. THL kan överväga om sådana kostnader från 12 månader innan beslutet om understöd fattats kan vara berättigade till statsunderstöd GODTAGBARA KOSTNADER Statsunderstöd betalas ut för direkta kostnader som uppkommit av genomförandet av projektet och som godkänts i den kostnadsberäkning som statsunderstödet grundar sig på. Kostnadsposter som inkluderats i projektplanen och bedömningen av projektets kostnader godkänns inte som sådana med beslutet om statsunderstöd, utan kostnaderna bedöms separat i samband med utbetalningsansökningarna. Dessutom krävs det för vissa kostnader att THL separat godkänt att kostnaden berättigar till statsunderstöd. Statsunderstöd betalas ut på basis av godtagbara kostnader som kan verifieras i bokföringen, som berör genomförandet av projektet och som berättigar till statsunderstöd. Godtagbara kostnader anges separat för varje kostnadstyp i ansökan och beslutet om statsunderstöd. Kostnaderna ska vara rimliga i förhållande till projektets omfattning och genomförande.

13 Statsunderstödet får endast användas för verksamhetens verkliga kostnader som anges i bokföringen och ansökan och som är motiverade och nödvändiga för projektets genomförande. Dessutom ska kostnaderna ha uppkommit under projektets godkända period för genomförande. Användningstiden för statsunderstödet ska preciseras i ansökan och den skrivs in i THL:s beslut om statsunderstöd. I beslutet om statsunderstöd specificeras i behövliga delar de godtagbara kostnader som berättigar till statsunderstöd samt statsunderstödets godtagbara användningstid. Personalkostnader Godtagbara kostnader är projektets direkta separata kostnader, som inbegriper arvoden och löner till de delar som direkt berör genomförandet av projektet, samt separata lagstadgade personalkostnader som beror på dessa. Man ska kunna verifiera de arbetstimmar som utförts av personer som arbetar med projektet på hel- eller deltid i en aktuell och pålitlig bokföring av arbetstid eller övrig arbetstidkontroll. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska underteckna arbetstidskontrollen. I regel är inte ersättningar som betalas för övertidsarbete stödberättigade. Personalkostnadernas struktur ska framgå ur antingen projektplanen eller en separat bilaga till den. Övriga kostnader 13 Godtagbara kostnader är nödvändiga och rimliga kostnader för material, tillbehör, rapportering, resor och köptjänster som gäller projektets genomförande. Godtagbara kostnader är kostnader som uppkommit av att man hyrt eller skaffat anordningar som behövs för projektet, om dessa angetts och motiverats i projektets kostnadsberäkning som nämns i projektplanen. Även faktiska hyreskostnader för utrymmen som uppkommer under projektet är godtagbara kostnader om de ingår i projektplanens kostnadsberäkning. Hyreskostnaderna ska basera sig på verkliga kostnader. Resor ersätts enligt det förmånligaste färdsättet om inget annat överenskommits. Motiverat bruk av egen bil och dagtraktamenten ersätts högst enligt skattestyrelsens gällande beslut. För inrikes- och utrikesresor ska stödmottagaren spara alla relevanta program, mötespromemorior, deltagarförteckningar och övrigt material som gäller resorna. I regel berättigar kostnader för utrikesresor inte till statsunderstöd. Kostnader för utlandsresor kan endast godkännas av särskilda skäl, och även då godkänns i regel endast en projektanställds resekostnader. För att kostnader för utlandsresor ska godkännas bör tillstånd för dessa ansökas på förhand med en fri skriftlig ansökan som innehåller reseplaner, uppgifter om resans kostnader samt motiveringar för resans nödvändighet.

14 Godtagbara kostnader för statsunderstöd är kostnader för köp av tjänster, programvaror och produkter som behövs för projektets genomförande och som genomförts i enlighet med upphandlingslagen (348/2007). Följande kostnader berättigar inte till statsunderstöd: - frivilliga separata personalkostnader - kostnader för inlärning i arbete eller utbildning som orsakas av kommunens lagstadgade skyldighet till fortbildning - kostnader för basverksamheten i social- och s verksamma service- och utvecklingsenheter. Endast då en enhet i fråga deltar i utvecklingsarbetet som utförs inom Projektet kan den arbetsinsats som köps av enheten och riktas till Projektet godkännas som en kostnad som berättigar till statsunderstöd LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING På anskaffningar som görs med statsunderstöd tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) till de delar som omfattas av denna lag. Stödmottagaren ska utreda och i sin verksamhet beakta sin skyldighet att följa gällande lagstiftning om offentlig upphandling. Upphandlingsenheter är statliga och kommunala myndigheter, statliga affärsverk samt offentligrättsliga institutioner med vissa förutsättningar. Även övriga aktörer som gör upphandlingar kan anses vara upphandlingsenheter om de fått mer än femtio procent (50 %) av upphandlingens värde i stöd för upphandlingen från någon av ovannämnda upphandlingsenheter. 14 I enlighet med upphandlingslagen ska upphandlingsenheten i princip konkurrensutsätta alla sina upphandlingar om inte principen om direktupphandling i 27 eller 28 i upphandlingslagen kan tillämpas. Då ska det fattas ett separat upphandlingsbeslut om direktupphandlingen, där motiveringen eller motiveringarna för direktupphandlingen framgår i enlighet med upphandlingslagen. Under 2013 tillämpades upphandlingslagen på upphandlingar av över (moms 0 %) euro. Dessa bör konkurrensutsättas genom att offentliggöra ett upphandlingsmeddelande i Hilma-tjänsten (www.hankintailmoitukset.fi). Nationella och EU:s tröskelvärden i euro kan kontrolleras på arbetsoch näringsministeriets webbplats (www.tem.fi). Vid små upphandlingar som ligger under det nationella tröskelvärdet ska man beakta insynen i upphandlingen, ett jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare, en fungerande marknad, upphandlingens effektivitet samt principerna för god förvaltning. Då man räknar ut tröskelvärdet, d.v.s. upphandlingens värde, ska man beakta upphandlingens förutsedda helhetsvärde under avtalsperioden, i vilket man räknat med optionsklausulerna o.s.v.

15 Upphandlingens värde räknas utan mervärdesskatt. Upphandlingens värde ska uppskattas innan upphandlingen görs på basis av tillgänglig information. 6. UTBETALNING AV STATSUNDERSTÖD OCH UTBETALNINGSANSÖKAN 6.1 UTBETALNING AV UNDERSTÖD THL ansvarar för utbetalning av understöd. Statsunderstödet betalas i regel ut i flera rater i enlighet med utbetalningsplanen i beslutet om statsunderstöd. Statsunderstödet eller en del av det betalas i regel ut i efterskott på basis av de verkliga kostnader som godkänts som grund för understödet efter att en godkänd utredning över användningen av understödet har lämnats in. Utbetalning av understödet görs efter att sökanden lämnat in en ansökan om utbetalning. Som bilaga till ansökan om utbetalning ska man lämna in en uppdaterad version av projektplanen och en mellanutredning. 15 I ansökan om utbetalning beskriver man kort hur projektet framskridit och meddelar de verkliga kostnaderna i förhållande till den planerade budgeten. I samband med den första ansökan om utbetalning ska stödmottagaren lämna in ett kontoutdrag där det framgår att kontonumret som meddelats till THL är Stödmottagarens organisations kontonummer (bevis på bankkontots äkthet). Som bilaga till ansökan om utbetalning ska man leverera ett utdrag ur Projektets huvudbokföring på verifikationsnivå som undertecknats av Projektets ekonomiansvarig, men inga originaldokument. Dessutom ska man för upphandlingar vars värde överstiger euro (moms 0 %) bifoga kopior av upphandlingsbeslut med bilagor, där motiveringarna för det valda anbudet framgår. Ansökan om utbetalning lämnas in till THL:s registratorskontor. Ansökan om utbetalning ska göras separat för varje betalningsrat. Stödmottagare ska leverera ansökan om utbetalning inom tidsfristen som anges i beslutet om statsunderstöd. Understödssummans sista 20 procent (20 %) betalas ut efter att slututredningen godkänts.

16 Utbetalningen av statsunderstödet kan avbrytas med stöd av 19 i statsunderstödslagen. 6.2 STATSUNDERSTÖDETS SLUTUTREDNING OCH FASTSTÄLLNING AV DET SLUTLIGA UNDERSTÖDET Efter att ett projekt som beviljats statsunderstöd avslutats bör projektadministratörer ge en slututredning (bilaga 6) om projektet, dess fortskridande och genomförande samt dess kostnader till THL. Slututredningen ska göras så fort som möjligt, men senast tre månader (3 mån.) efter att projektet avslutats. Med blanketten för slututredning ges en utredning om hur Projektet i enlighet med beslutet om understöd genomförts i förhållande till projektplanen. Till utredningen ska en utvärdering ingå om Projektets resultat och effektivitet samt hur det kan utnyttjas och generaliseras. I slututredningen ges även en utredning om hur Projektets kostnadsberäkning förverkligats. I denna utredning ska Projektets alla intäkter och kostnader anges. Projektets ansvarsperson undertecknar blanketten. Till slututredningen bifogas: 1. Ett utdrag från huvudbokföringen på verifikatnivå som omfattar hela projektet och som undertecknats av huvudbokföraren eller någon annan person som ansvarar för ekonomin 2. En separat utredning om personalen som anställts för projektet och personer som mottagit arvoden samt om de löner och arvoden som betalats till dessa personer, och en utredning om arbetstid för personer som arbetat deltid inom projektet (undertecknade av arbetstagaren och arbetsgivaren) 3. Utlåtande av en oavhängig utomstående revisor där minst följande ärenden behandlas: - förverkligandet av projektets kostnader enligt kostnadsberäkningen, - förverkligandet av projektets interna och övriga finansiering. 16 Projektets slututredning ska levereras till THL:s registratorskontor. Vid behov kan THL ålägga Stödmottagaren att specificera och/eller komplettera slututredningen. På basis av utredningen kan THL konstatera att projektet genomförts i enlighet med vad stödmottagaren meddelat då han eller hon ansökt om statsunderstöd. 7. PROJEKTSTYRNING, UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING 7.1 ROLLER, UPPGIFTER OCH ANSVAR SOM INNEHAS AV BEVILJAREN AV UNDERSTÖD

17 THL utser en person som ansvarar för övervakningen av att projektet som beviljas understöd följer anvisningarna och planerna (kontrollör). Som representant för THL övervakar kontrollören att projektet fortskrider i enlighet med projektplanen. Kontrollören är skyldig att omedelbart meddela projektadministratören om faktorer som kan orsaka att utbetalningen av statsunderstödet avbryts eller upphör eller om övriga faktorer som han eller hon upptäckt som väsentligt påverkar projektets genomförande. Stödmottagare ska bjuda in kontrollören till möten med projektets styrgrupp eller möten med någon annan motsvarande grupp som styr projektet, och mötenas protokoll ska levereras till kontrollören för kännedom. Dessutom utser THL sina egna representanter till projektets styrgrupp. Representanten eller representanterna som THL utsett har rätt att avgiftsfritt delta i evenemang som ordnas. 7.2 BOKFÖRING OCH EKONOMIFÖRVALTNING Projektets bokföring ska vara tydligt åtskild från stödmottagarens övriga bokföring. Uppföljningen av projektets intäkter och utgifter ska vara åtskild från Stödmottagarens övriga bokföring på ett kostnadsställe som öppnats separat för Projektet eller under ett separat redovisningssignum. Stödmottagaren är skyldig att vederbörligen granska och godkänna fakturor och kontrollera att kostnadsberäkningen förverkligas. 17 Projektadministratören ansvarar för att arrangera tillbörlig bokföring som är åtskild från den övriga bokföringen. Även övriga parter som deltar i projektet är skyldiga att se till att deras bokföring är åtskild. Stödmottagaren ska förvara projektets bokföring och separata verifikat in sina utrymmen eller för sin räkning i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. Även projektets övriga dokumentation (t.ex. reserapporter, arbetstidsbokföring o.s.v.) ska förvaras i enlighet med bokföringslagen. THL och/eller en utomstående kontrollör som bemyndigats av THL och Statens revisionsverk är behöriga att granska projektets bokföring och förvaltning i stödmottagarens utrymmen. Dessutom har ovannämnda instanser rätt att genomföra sådana kontroller av statsunderstödets mottagares ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för övervakningen av utbetalningen och användningen av statsunderstödet. Ovannämnda kontrollbehörighet bör inkluderas i avtal som görs om köptjänster. Den som utför kontrollen har rätt att avgiftsfritt få till sitt förfogande de uppgifter och handlingar som kontrollen förutsätter. Statens revisionsverk har även kontrollbehörighet över projektets bokföring. Mottagaren av statsunderstödet är skyldig att bistå i genomförandet av kontrollen.

18 7.3 MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR Efter att beslutet om understöd delgetts ska projektets kontrollör meddelas om alla ändringar som uppkommer. Förutsättningen för utbetalningen av statsunderstöd är att villkoren för beviljandet av understöd fortfarande uppfylls trots ändringarna. Stödmottagaren ska lämna in en fri skriftlig ändringsansökan om alla väsentliga ändringar som berör Projektets kostnader/kostnadsberäkning, målsättningar, innehåll, tidtabell eller understödets användningsändamål, projektplan eller deltagande parter. Den fria skriftliga ändringsansökan lämnas in till THL:s registratorskontor. THL fattar beslut om att godkänna eller förkasta ändringsansökan. Stödmottagaren kan själv göra kostnadstypspecifika ändringar i kostnadsberäkningen som godkänts i beslutet om statsunderstöd, om dessa inte i sin helhet överstiger tio procent (10 %) av helhetskostnaderna. Detta kräver ingen separat ändringsansökan. Projektets interna ändringar i kostnadsberäkningen ska bokföras i en bilaga till mellan- eller slututredningen och behandlas i Projektets styrgrupp, och ett utdrag ur Projektets styrgrupps protokoll ska levereras som bilaga till ansökan om utbetalning. 8. ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV OCH AVSLUTANDE AV STATSUNDERSTÖD 18 På återbetalning, återkrav och avslutande av statsunderstöd tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen och räntelagen (633/1982). Statsbidragsmyndigheten är skyldig att börja återkräva understödet om förutsättningarna för återkrav som anges i statsunderstödslagen uppfylls. 9. ÄNDRINGSSÖKANDE I enlighet med 34 i statsunderstödslagen kan man inte ansöka om ändring i beslut om statsunderstöd genom att överklaga. En part som är missnöjd med beslutet får söka rättelse i beslutet inom 30 dagar från delfåendet. Rättelseyrkande görs till den myndighet som fattat beslutet. Anvisning om rättelseyrkande har bifogats till beslutet om statsunderstöd. Ändring i ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkan söks genom besvär såsom det stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 10. STATSUNDERSTÖDSHANDLINGARNAS OFFENTLIGHET

19 I enlighet med offentlighetslagen är myndigheternas handlingar i regel offentliga. Statsunderstödshandlingar som lämnats in till myndigheterna är myndigheternas handlingar så som avses i offentlighetslagen. Ett dokument som lämnats in till en myndighet blir offentligt då myndigheten mottagit det. Ett offentligt dokument kan innehålla sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är offentliga beroende på prövning. I ansökan och dess bilagor bör det entydigt framgå om dessa innehåller sekretessbelagda uppgifter samt motiveringarna för hemlighållandet med grund i offentlighetslagen eller övrig lagstiftning. 11. YTTERLIGARE INFORMATION Hos THL kan ytterligare information om kriterierna för beviljandet av statsunderstöd, allmänna förutsättningar och statsunderstödets villkor fås av: Enhetschef Vesa Jormanainen, tfn Utvecklingschef Minna Angeria, tfn Utvecklingschef Maarit Laaksonen, tfn Man kan även be om ytterligare information genom att skicka sina frågor per e-post till: 19 THL informerar om ansökningstider och statsunderstöd på sin webbplats (http://www.thl.fi/rahoitus). På webbplatsen finns även dessa anvisningar samt blanketter och övrigt material som berör ansökningar om understöd. BILAGOR Tillgängliga på Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Ansökan om statsunderstöd Projektets utgifter och finansiering Projektplan Startanmälan Ansökan om utbetalning Mellanutredning/Slututredning Anvisningar om innehåll i samarbetsavtal

20 BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS Statsunderstödslagen (668/2001) Förvaltningslagen (434/2003) Kommissionens förordning (EG) nr 1988/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (publicerad i EUT L 379, ) Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) Lagen om elektronisk behandling av social- och s klientuppgifter (159/2007) Lagen om elektroniska recept (61/2007) Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) Lagen om offentlig upphandling (348/2007) Förvaltningsprocesslagen (586/1996) Bokföringslagen (1336/1997) Räntelagen (633/1982) 20

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden hösten 2015 går ut 30.10.2015 klockan

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR SPETSPROJEKTEN FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR SPETSPROJEKTEN FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2016 1(7) ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR SPETSPROJEKTEN FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD 2016 1. Spetsprojekten för välfärd och hälsa Verkställandet av det strategiska målet "Hälsa och välfärd" i statsminister Sipiläs

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

RP 242/2004 rd. I den föreslagna ändringen ingår en precisering av bestämmelsen om bemyndigande,

RP 242/2004 rd. I den föreslagna ändringen ingår en precisering av bestämmelsen om bemyndigande, RP 242/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:44 Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR 2016 2018 Ansökningsannons Helsingfors 2016 2 PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader

Principer för allokering av allmänna kostnader 1 (6) Principer för allokering av allmänna kostnader För understödstagare som inte får allmänt understöd kan man godta allmänna kostnader enligt föreliggande föreskrifter som kostnader kring Ak- och C-

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN Fritids- och kulturnämnden 2.7.2014 Träder i kraft 2.7.2014 Uppdaterat 30.6.2015 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 BREV 16.2.2016 SMDno-2016-275 Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Ur fonden kan beviljas statsunderstöd beroende

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER

TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ TILLSTÅND AV MYNDIGHET ATT UTLÄMNA SEKRE- TESSBELAGDA PERSONUPPGIFTER UR PERSON- REGISTER Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNT...3 2. FÖRUTSÄTTNINGARNA

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd från 3.4.2017 Kulturnämnden 14.2.2017 Kulturnämnden beviljar understöd

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 Hänvisning: Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och idrottslagen (390/2015)

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten 00052 Skatteförvaltningen 16.10.2015 Arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och deras ADB-servicecentraler

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel)

Kontaktperson: Servicechefen för slutenvård och serviceboende Social- och hälsovårdsväsendet PB 43, 67101 KARLEBY 06-828 91 11 (växel) DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 21.8.2012 1. Registrets namn Karleby äldreomsorgs datasystem Rai-LTC 2. Registeransvarig Karleby stad www.kokkola.fi 3. Registerärendenas

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer