Innehåll. Ledare 3. Vallcentrum Tvååker 4. Vallcentrum Uppsala 5. Vallcentrum Rådde gård 6. Vallbaljväxter 8. Vallgräs 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Ledare 3. Vallcentrum Tvååker 4. Vallcentrum Uppsala 5. Vallcentrum Rådde gård 6. Vallbaljväxter 8. Vallgräs 10"

Transkript

1 vallguide 20

2 Foto Erik Ekre, HS/Växa Halland Ledare Vallcentrum Tvååker 4 Vallcentrum Uppsala 5 Vallcentrum Rådde gård 6 Vallbaljväxter 8 Vallgräs 0 Vallfröblandningar Scandinavian Seed AB 4 Skånefrö AB 5 Svenska Foder AB 7 Forsbecks AB 20 Innehåll Omslagsfoto: SSD, Vallbild från Floby. Med reservation för eventuella tryckfel. 2 2

3 Foto SSD, Vallkurs på Rådde Välkommen till vallåret 20! 20 blir inledningen till ett helt nytt upplägg för utvecklingen av nya vallsorter. Det blir det år som de första svaren kommer ges på den nya strategi, som inleddes i och med sådden 200. Sortprovningen av vallsorter har under de senaste åren minskat mycket bl.a beroende på höga kostnader. SLU som utför provningen tvingades ta ut en avgift som täckte hela provningen och antalet provade sorter minskade därmed och kostnaden per sort blev orimligt hög. De senaste tio åren har endast fem försöksplatser använts för de större arterna och tre för de mindre. Säkrare underlag för att utvärdera sortskillnader Systemet har också inneburit att olika sorter provats på olika platser inom samma område och alltså inte kunnat jämföras mot varandra på samma provningsplats. Genom att koncentrera all provning på tre platser och med oberoende utförare har man med det nya systemet vunnit flera fördelar, vilket beskrivs utförligt i de följande artiklarna. Tre platser med spetskompetens på vall De tre platserna har blivit Tvååker i norra Halland, Rådde vid Länghem och Uppsala. På Tvååker och Rådde är det Hushållningssällskapet som är utförare och i Uppsala är det SLU. Meningen är att dessa tre platser ska täcka in klimatförhållandena inom viktiga områden för vallodling i södra och mellersta Sverige. För mindre arter såsom hundäxing och lusern, som behöver torrare förhållanden, finns kompletterande försök på Gotland. Möjlighet för givande studiebesök Dessa tre platser erbjuder goda möjligheter för intresserade att göra studiebesök och delta i fältvandringar. Det nya upplägget har varit mycket positivt och fler sorter än någonsin har anmälts till provning. De flesta närliggande viktiga vallländer finns representerade, såsom Tyskland, Danmark, Storbritannien, Nederländerna. Som nytt land i detta sammanhang, finns även Polen med för första gången. Ökningen har varit 40%, vilket visar att förändringen varit mycket lyckad och förhoppningen är att detta ska leda till att nytt intressant material når de svenska vallodlarna. Johan Klingspor VD Scandinavian Seed AB Ledare

4 Vallcentrum Tvååker - når både dagens och framtidens vallodlare! Foto Erik Ekre, HS/Växa Halland Vallcentrum Tvååker Erik Ekre, försöksledare på Hushållningssällskapet i Halland med lång erfarenhet av vallförsök, menar att bättre placering än Tvååker kan man inte ha. Med Naturbruksgymnasiet Munkagård inpå knuten och en placering mitt i det mjölkrika Halland når vi både dagens och framtidens generation. De jämna Munkagårdfälten består av mullrik sand och dess närhet till kusten, med goda nederbördsförhållanden, ger liten risk för torkskador och ett utmärkt försöksklimat för korrekta sortjämförelser. Vilket är mycket viktigt nu när antalet försöksplatser minskats till tre och alla sortföreträdare, med sitt material, är samlade på samma platser. Koncentration ger större säkerhet Det nya försökssystemet har lett till ökade sortprovningar med 40%. Vad betyder det för svensk vallodling? - Att svenskt lantbruk kommer att få fördelar av ett stort sortmaterial som utvärderas på få platser. Det kommer att innebära en mindre grad av splittring och en stark koncentration på några få platser. Helt enkelt en rationellare skötsel med snabba signaler om hur sorten fungerar. I förlängningen kommer det att bidra till optimala fröblandningar med god, hög kvalitet och sist men inte minst, högre mjölkproduktion. Viktigt att inte äventyra den rena sortprovningen Erik tvekar inte när han belyser frågan om att dra fler slutsatser ur sortprovningen. Sortprovning är och bör vara unik. Styrkan är att få säkerhet i provningen och inte blanda in för många parametrar, som ger avkall på syftet. Efter sortprovningen bör odlingstekniska frågor undersökas i andra försökstyper, t.ex. fröblandningsförsök med sortmaterial som visat framfötterna. Satsning på demodagar Intresset för vallodling är stort i Halland och tillgängligheten till försöksfälten är viktig. Vallförsöken kommer att skyltas upp så både nya och gamla vallodlare lätt ska kunna hitta ut i fält. Tillsammans med Halländska vallföreningen och Växa s rådgivare kommer det att anordnas fältvandringar och demodagar kring vallodling. Nytta av den nya sortprovningen Den direkta nyttan för lantbrukaren kommer efter att välprovade sorter återfinns i vallfröblandningarna. Grovfodrets kvalitet med bra ingående sorter ska ha högsta prioritet för att mjölkproducenten ska få en bra lönsamhet. Framtidens sortprovning På frågan om utvecklingen av sortprovningen i framtiden, menar Erik att dagens koncept håller. Försöken är utformade på ett sätt som syftar till att säkerställa skillnader och att få fram de allra bästa sorterna. I framtiden kommer säkert ny teknik att ge oss verktyg för parallella mätningar, som vi saknar idag. Försökstekniskt jobbar vi hela tiden med att öka säkerheten i provningen. Vi använder t.ex. en mobil torkanläggning där proverna från parcellerna kommer under behandling direkt efter och invägning. Därefter kan vi analysera och utvärdera resultaten på vår försöksstation Lilla Böslid. Erik Ekre Försöksledare Lilla Böslid, Eldsberga Hushållningssällskapet/Växa Halland 4 4

5 Foto Magnus Halling Vallcentrum Uppsala - förmedlar resultat till alla vallodlare Försöksplats Uppsala ligger vid Säby ute på slätten strax söder om Uppsala. Jordarten består av en mullrik lättlera och marken tillhör Ultuna egendom och sköts av fältpatrullen vid Växtproduktionsekologi på SLU. Samordning sker med andra fältpatruller vid SLU Uppsala. Försöksytorna läggs på lämpliga ställen och det finns mycket mark att tillgå. Positivt för svensk vallodling Det nya försökssystemet har lett till ökade sortprovningar med 40%. Vad betyder det för svensk vallodling? Det innebär att det kommer att finnas ett stort urval av svenska, men framför allt utländska sorter som är testade under svenska förhållanden. Lantbrukare har därigenom möjlighet att välja de bästa sorterna för sina förhållanden, vilket är positivt för svensk vallodling. Fördelar med det nya provningsupplägget Kvalitén på försöksresultaten ökar eftersom det blir mindre obalans mellan olika försöksplatser i förekomsten av sorter som det tidigare var. Utförandekvalitén på försöken ökar eftersom platserna får en stor försöksvolym och möjlighet till uppbyggnad av kompetens. Försöken blir större och avgifterna för en enskild sort blir lägre. En nackdel är att det nya upplägget har färre platser, vilket inte möjliggör en uppdelning av resultaten i olika regioner. Smältbarheten och andra kvalitetsegenskaper Är mycket viktiga egenskaper för en vallsort, eftersom allt större krav ställs på grovfodrets kvalitetsegenskaper. De bör rutinmässigt mätas i försöken och här finns ny teknik under utveckling att bestämma det direkt på emaskinen med snabbmetoden NIR. Viktigt är att vid provtagningen av smältbarhet beaktas sortens utvecklingstakt. I vissa försök av engelskt rajgräs har etiden anpassats till sortens utveckling, men det har varit kostsamt. Önskvärt vore att mäta flera gånger runt en för att se hur snabbt en sort förändras i näringskvalitet. Detta genomförs i ett pågående forskningsprojekt. Tillgänglighet för besökare Försöken kommer att skyltas var de ligger eftersom de ligger ute i större fält och enskilda sorter i första blocket kommer att få en namnskylt. Redan idag finns koordinater för varje försök på Fältforsks hemsida, men den informationen skall spridas mer. Historiskt har vi haft få studiebesök till vallförsöken i Uppsala utom för studenter vid SLU. Därför har vi kommit överens med Upplands vallförening att vi samarrangerar en demonstrationsdag för sortförsöken runt den 0 juli. Vi planerar också en fylligare presentation på Fältforsks hemsida av försöksplats och sorter. Lantbrukarens nytta av den nya sortprovningen Vallsorten är bara en del i vad som påverkar resultaten för vallodlaren. Men nyttan för lantbrukaren är att kunna välja bästa sort eller fröblandning baserat på trovärdig sortprovning. Därför är det viktigt att förmedla resultat på bästa sätt, vilket idag görs genom sortvalet som publiceras vart annat år och de resultat, som utsädesfirmorna förmedlar i sin marknadsföring. Ytterligare resultatförmedling är publicering av nya sorter i vallbrevet, årsvisa sammanställningar på nätet och resultat från enskilda försök. Hur skulle ni vilja utveckla sortprovningen i framtiden? Rutinmässig bestämning av sortens näringskvalitet, som det nämnts om i stycket om smältbarhet. Prova alla vallarter tre eår, utom de som är kortlivade, som italienskt rajgräs, för att bättre testa uthålligheten. Komplettera med fler platser för de viktigaste sorterna så att en regionsuppdelning av resultaten kan göras. Utveckla resultatförmedlingen så att den blir mer lättillgänglig. Kombinera de ordinarie sortförsöken där sorten provas i renbestånd, med försök med olika samodlingsarter. Försök har visat att sorters konkurrensförmåga kan skilja sig avsevärt inom en art. Tydligare anvisningar hur olika graderingar som t.ex. slutenhet skall genomföras. Bör också kopplas med utbildning av försökspersonal. Samla alla Nordiska provningsdata i en databas, vilket redan är på gång, för att lättare kunna jämföra de sorter som är gemensamma i de olika länderna. Utveckla försöksmetodiken. T.ex. överväga att återgå från tre till fyra upprepningar i försöken för att lättare få fram statistiska skillnader. Magnus Halling Försöksansvarig Uppsala Vallcentrum Uppsala 5 5

6 Vallcentrum Rådde - bred kompetens samlad på en plats! Vallcentrum Rådde Gårdens jordbruksareal omfattar 78 hektar åker och ca 50 hektar naturbetesmark. På gården har det under lång tid funnits en omfattande fältförsöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök. Den åkerareal som inte används som försöksfält har successivt, huvudsakligen under åren , lagts om till ekologisk drift med ekologisk köttproduktion (dikor). Bred kompetens samlad på en plats På Rådde gård finns även Landsbygdens Rådgivningscenter där Rådgivarna Sjuhärad har sitt huvudkontor. Rådgivarna är en ekonomisk förening- en sammanslagning av Södra Älvsborgs Husdjur och Hushållningssällskapets rådgivningsverksamhet. Jordarten på Rådde är moränmo. Alven består av mo eller mjäla. Jordarna är måttligt kapillära. Eftersom försöksfälten ligger på en svag åsrygg med mycket jämna jordartförhållanden är gården en mycket lämplig försöksplats. Med en höjd över havet på 200 m representerar platsen mycket väl en stor del av sydsvenska höglandets viktiga vallproduktionsområden. Provade sorter från utlandet har ökat Anledningen till att antalet provade sorter ökat med 40% beror på att antalet provade sorter från utlandet har ökat de senaste åren. Detta bör ju vara till stor nytta för svensk vallodling. Antalet svenskförädlade sorter i provning har inte ökat. Fördelar med det nya provningsupplägget Fördelarna med det nya systemet är att alla sorter finns med på alla tre försöksplatserna vilket ger ett säkrare underlag för att utvärdera sortskillnader. Tidigare kunde Scandinavian Seed (SSD) prova ett antal sorter på några platser medan SW Seed provade sina sorter på andra platser. Nu har vi bättre möjligheter att jämföra befintliga marknadssorter mot varandra. Men endast tre platser för sortprovning av vall gör även att underlaget blir lite begränsat och av den anledningen har de regionala försöksorganisationerna Animaliebältet och Svea försöken valt att lägga ut mindre kompletteringsförsök i Hedemora, Jönköping och Kalmar. Mätning av smältbarhet Det är en brist i dag att det saknas uppgifter kring sorternas näringsvärde i form av smältbarhet och fiberinnehåll/kvalitet. De uppgifter som finns i dag vid sortjämförelser har tagits fram via speciella projekt kopplade till vissa sortförsök. Med en bra utvecklad snabbanalysmetod (NIR) skulle en analys kunna ske direkt på vallemaskinen vid, alternativt på labbet. Försöksplatsen tillgänglig för besökare Vi kommer nog inte att vidta några speciella åtgärder med anledning av det nya upplägget för vallsortprovningen. Alla officiella försök på Rådde skyltas alltid i första blocket under vegetationsperioden. Studiebesök med lantbrukare från angränsande län förekommer ganska 6 6

7 ofta och Sjuhäradsbygdens Vallförening anordnar tillsammans med andra aktörer en till två årliga fältvandringar där vallens sortfrågor diskuteras. Lantbrukarens nytta av ny sortprovning Det som avgör i vallfoderproducentens totalekonomi är sällan val av vallväxtsort utan mer dennes managements förmåga- att göra rätt sak på rätt sätt i rätt tid. Val av vallväxtsort är givetvis också viktigt inte minst när det gäller egenskaper som vinterhärdighet och avkastningsförmåga vid de olika delarna. Nyttan kommer lantbrukaren till godo främst genom att det bästa sortmaterialet återfinns i marknadsblandningarna. Det vore också önskvärt att de nya sorterna fanns tillgängliga i renvara i större utsträckning än vad som är brukligt. Framtidens sortprovning För ökad säkerhet bör försöken i framtiden omfatta fyra upprepningar (idag tre). Kompletterande försök med de mest aktuella marknadssorterna bör läggas på ytterligare minst tre platser i Syd- och Mellansverige. Näringsvärdesanalys med NIR teknik för alla sorter rutvis vid alla etidpunkter. Eftersom det förekommer ganska stora tidighetsskillnader inom en del arter kommer smältbarheten att variera ordentligt. Ett sätt skulle kunna vara att uttrycka avkastningen vid en och samma smältbarhet (VOS värde/eller energihalt). Detta förekommer i England med begreppet 67 D-value. Speciella försök för att utreda sorternas förändring och inbördes rangordning vad beträffar smältbarhet bör komma igång. En ny sort med bra egenskaper och bra näringsvärde enligt den första sortprovningen jämförs med huvudmarknadssorterna när det gäller förändringen av smältbarheten över tiden. Tre tidpunkter i och kring första två tidpunkter vid återväxtarna bör undersökas. Ytterligare en frågeställning som bör utredas innan en sort är helt färdig att inta marknaden är dess konkurrensförmåga mot samodlingsarter i en fröblandning. Vi har sett stora sortskillnader i timotej när det gäller konkurrensförmåga i en pågående försöksserie (L6-60) Det är också av intresse att på liknade sätt studera rödklöverns konkurrensförmåga. Jan Jansson Försöksledare Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallcentrum Rådde 7 7

8 Avkastning Vitklöver Vitklöver är en flerårig växt med underjordiska utlöpare som bildar stora mattor. Växten har långsam etablering men tidig första som gynnar tillväxten. Tillväxtrytmen gör att den kan samodlas med t.ex. ängssvingel, rajgräs och ängsgröe. Arten kräver rikligt med fuktighet och värme. Då den har ett relativt grunt rotsystem krävs ordentlig dikning. Väldränerade lerjordar är bäst. Abercrest Abercrest är en småbladig sort med mycket god uthållighet. Den har jämn utveckling mellan åren och arna. Abercrest är den idealiska sorten för alla långliggande vallar som utnyttjas till bete. Riesling Sort med medelstora blad som ger mycket hög torrsubstans avkastning. Riesling utmärker sig också för sin goda uthållighet. En säker sort som passar bra ihop med aggressivt engelskt rajgräs i blandningar till både bete och ensilage. Område A-E Delar Totalt, kg/ha Rel. tal 2 4 Totalt kg/ha Rel. tal Nyhet! Vitklöver är ett alternativ till rödklöver i slåttervallar, som as minst tre ggr/år och har en liggtid på mer än år. Som regel är endast ett fröeår aktuellt eftersom vitklöver är starkt väderberoende. Avkastningen kan variera kraftigt mellan åren och odlingen måste ske på jord med god vattenhållande förmåga. Bästa alternativet är väldränerad lerjord. Klondike 2 4 Totalt kg/ha Vallår Vallår 2 Vallår Klondike har medelstora till stora blad och ett upprätt växtsätt, vilket gör sorten konkurrenskraftig mot längre grässorter i en vallblandning. Den har snabb utveckling på våren, ytterliggare en faktor som stärker konkurrensen mot andra arter med snabb tillväxt. Återväxten är mycket god vilket gör Klondike till en perfekt blandningspartner i en klöver/gräsblandning. Delar Rel. tal Delar SW Ramona (m) Riesling (m) Abercrest (s) Klondike (m) Källa: Officiella försök. Torrsubstans område A-G, Göta - och Svealand (s) =småbladig, (m)=medelstora blad. Vallbaljväxter Blålusern Blålusern är mycket torktålig p.g.a. sin djupa pålrot. Arten är mycket aggressiv men etablerar sig långsamt och avkastningen är störst i vall II. Den är mycket tidig i utvecklingen och får snabbt försämrad smaklighet om den as sent. Blålusern kräver ett ph över 6,0 och den är mycket känslig för betestramp eftersom tillväxtpunkten ligger i stjälkbasen. Den har en stor andel stjälkar, som ger stort fiberinnehåll med låg energihalt och högt proteininnehåll. Ympning av utsädet är ett krav på jordar där lusern inte har odlats tidigare. Radius En medeltidig sort, med upprätt stjälk, som kännetecknas av riklig blomning och bra motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, vilket förhindrar drösning. Den utmärker sig också för sin resistens mot vissnesjuka. Hög torrsubstans liksom bra estabilitet under vegetationstiden gör Radius till en toppsort, som rekommenderas både i renbestånd och i blandning med gräs. 8 8

9 Rödklöver Rödklöver är vår mest odlade vallbaljväxt och i vallblandningar används främst timotej och ängssvingel som blandgräs. Arten trivs på väldränerade lerjordar med gott kalktillstånd. Sådd på lätta jordar avrådes från då arten är relativt fuktighetskrävande men även känslig för vattenmättnad. Rödklöver passar bäst i två-e-system. Vissa sorter kan dock as tre ggr/säsong. Fröen tas i regel under första vall- året. Vid eventuell under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Kromosomfördubblade, tetraploida (4n) sorter ger vanligen större torrsubstans än diploida (2n) sorter. Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Sveland och Norrland. Ilte (4n) Ilte är en sort för Norrland med högre totalavkastning än Betty både vallår och 2. Sorten utmärker sig också för särskilt god återväxtförmåga. Rajah (2n) Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder. Global (2n) Ny dipolid sort för den fleråriga slåttervallen. En frisk och uthållig sort för blandning med våra vanliga vallgräsarter, då den ger ett högkvalitativt grovfoder. Global har mycket god återväxtförmåga. Titus (4n) Titus är en tidig sort med snabb utveckling som ger stor avkastning år ett och två. Jämn tillväxt över säsongen med något mindre första. Titus har snabb utveckling och betydligt större innehåll av torrsubstans i grönmassan än medelsena sorter. God resistens mot klöverröta och stjälknematod. Lämpligast att odla i Götaland. Avkastning Område A-E Totalt, kg/ha Rel. tal Delar 2 Totalt kg/ha Vallår Vallår 2 Rel. tal Delar 2 SW Fanny (4n) Rajah (2n) (0) Titus (4n) Global (2n) (0) (54) Källa: Officiella försök. Torrsubstans område A-E, Götaland Resultat från sortprovning i vallbaljväxter i norra Sverige Sort Antal försök Total Källa: Officiella försök. Mätarsort: SW Torun. Torrsubstans/ha i kg. 9 Baljväxt/vallålder Baljv. Baljväxt/sk. tillfälle Baljväxt/vallålder Baljväxt/försöksplats 2 Vall I Vall II Vall III Y Z AC BD SW Torun mätare) Betty Ilte Vallbaljväxter 9

10 Timotej Timotej är ett tuvbildande gräs med god uthållighet, stråstyrka, vinterhärdighet och smaklighet. Detta gör arten till vårt viktigaste och mest odlade slåttergräs, som lämpar sig väl för hö och ensilage. Arten trivs på mull- och fastmarksjordar där den vattenhållande förmågan är god. Det grunda rotsystemet bidrar till att arten klarar översvämningar relativt bra, men är känslig för vår- och försommartorka. Timotej går i ax sist av vallgräsen och passar liksom rödklöver bäst i tvåesystem, där första en är stor. Timotej är känslig för upprepade avhuggningar. Ger bra frö i tre år. Andra året ger oftast bäst. Strängläggs timotej görs det med en förhållandevis hög stubb för att underlätta luftning. Direkttröskning kan göras om grödan är jämn och ogräsfri. Comtal Medelsen uthållig sort som passar bäst i södra Sverige där den klarar treesystem och bete bra. Lischka Sort med mycket god uthållighet jämnt fördelat på alla delar. Passar bra i ett treesystem genom sin goda återväxt. Motim Medeltidig sort med särskilt god marktäckning som tål bete och många ar. Vega Sort som passar särskilt väl i Norrland p.g.a extremt god vinterhärdighet. Avkastning Område A-G Totalt, kg/ha Rel. tal Delar 2 Beg. axg. dag. fr. /5 Totalt kg/ha Vallår Vallår 2 SW Alexander Lischka Rel. tal Delar 2 Källa: Officiella försök. Torrsubstans område A-G, Götaland och Svealand Vallgräs Rödsvingel Rödsvingel utnyttjas ur fodersynpunkt endast som betesgräs, speciellt på torra marker. De sorter som används till bete har långa utlöpare som bildar en tät och tålig matta för tramp. Rödsvingel är anspråkslös med tanke på att näring och härdigheten är bättre än hos ängssvingel. Gondolin Mycket torktålig och tidig sort med långa utlöpare. Gondolin är tidig på våren och bildar snabbt ett tätt bestånd med rikligt med utlöpare. 0 0

11 Hundäxing Hundäxing är aggresiv och konkurrerar starkt med övriga arter i blandningen. Den passar bäst i renbestånd, men kan samodlas med blålusern. Den är starkt tuvbildande med hög avkastning och god torkresistens. För att utnyttja hundäxingens goda återväxt bör den as tre ggr/år och en bör ske tidigt för att inte förväxa med sämre fodervärde som följd. Lidaglo En sen sort med utmärkt avkastningspotential och god vinterhärdighet. Sorten har snabb tillväxt och god återväxtförmåga. Rörsvingelhybrid En korsning mellan italienskt rajgräs och rörsvingel. Förutom olika kombinationer av föräldrar har förädlarna gjort återkorsningar och urval så att rörsvingelhybriden liknar mer den ena eller andra föräldern. Rörsvingelhybriden är ett mycket frodvuxet bladgräs med breda, långa lite sträva blad. Styrkan hos rörsvingelhybriden ligger i god uthållighet över flera vallår och god återväxtförmåga, varför ett tre eller fyresystem är nödvändigt. Dess näringskvalitet är jämförbar med ängssvingelns. Lämplig blandningspartner för att höja protein- och sänka fiberinnehåll är röd- och vitklöver. Rörsvingelhybrider är relativt långsamma i starten, därför bör engelskt rajgräs ej ingå med för stor andel eftersom den konkurrerar för starkt vid tillväxtstarten. Hykor Hykors styrka ligger i uthålligheten och avkastningen i 2-. Under andra året når den sin fulla produktionskapacitet. Hykor överträffar engelskt rajgräs när det gäller torrsubstans, särskilt år två och tre. Sorten har god torktålighet tack vare sina djupa rötter, samtidigt som den kan användas på områden som tidvis översvämmas. Hykor är ett tuvbildande gräs med mycket god vinterhärdighet, som många gånger kan ersätta ängssvingel i olika vallblandningar. Avkastning Totalt, kg/ha Rel. tal Delar 2 Beg. axg. dag. fr. /5 Totalt kg/ha Område A-G Vallår Vallår 2 Källa: Torrsubstans område A-G Götaland och Svealand, samt område F-G, Svealand och södra Norrland Parentes = litet antal försök. Rel. tal Delar SW Sigmund Hykor Lifara Perun Preval Stella Område F-G Vallår Vallår 2 SW Sigmund Norild (05) (05) 2 Vallgräs

12 Rajsvingel Rajsvingel är en korsning mellan italienskt rajgräs och ängssvingel. Förädlarna har försökt kombinera ängssvingelns goda härdighet med det italienska rajgräsets snabba etableringsförmåga och höga smältbarhet. Det finns även andra korsningar mellan ängssvingel och engelskt rajgräs eller italienskt rajgräs och ängssvingel. Rajssvingel med engelskt rajgräs tycks ha lite bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs, dvs större innehåll av råprotein och energi och mindre fiberinnehåll. Perun Perun är en korsning mellan ängssvingel och italienskt rajgräs som liknar italienskt rajgräs men har bättre vinterhärdighet. Perun överträffar eng. rajgräs det första vallåret och har även andra vallåret en mycket hög avkastning. Passar bra till ensilering tillsammans med engelskt rajgräs, timotej, ängssvingel och rödklöver. Ängssvingel Ängssvingel är näst efter timotej vårt viktigaste vallgräs. Det är ett vinterhärdigt och uthålligt bladgräs, som är tidig i utvecklingen på försommaren. Tack vare sin goda återväxtförmåga och ringa känslighet för tramp är ängssvingeln en viktig komponent i vallfröblandningen och passar både till ensilage, hö och bete. Växten passar bra i treesystem, t.ex i samodling med lusern eller vitklöver. Ängssvingeln är lättetablerad och fungerar bäst på fastmarksjordar med god vattenförsörjning. Arten mognar normalt under mitten till slutet av juli månad och är ganska drösningsbenägen. Ängssvingel kan ge tillfredsställande frö under 2- år. Lifara Sort med hög och jämn avkastning och med god återväxtförmåga. Preval Utmärker sig för stor total avkastning, särskilt första val l året. Sorten har mycket god återväxtförmåga. Norild Ny sort med ursprung från Norge, särskilt lämplig för Svealand och Norrland. Stella Sort med mycket god uthållighet som visar sig i hög total avkastning i andra årets vall. Vallgräs Hybridrajgräs I hybridrajgräset har förädlarna försökt kombinera det italienska rajgräsets stora avkastningspotential med det engelska rajgräsets bättre härdighet och höga smaklighet även i återväxten. Hybridrajgräs har bra återväxtförmåga men svag uthållighet. Liksom för engelskt rajgräs finns olika tidighetstyper. Axfrekvensen i återväxten kan vara stor, särskilt i första återväxten, vilket lätt kan ge sämre näringsinnehåll. Storm (4n) Medelsent hybridrajgräs som ligger nära det engelska rajgräset i egenskaper. Stor avkastning första vall året, med stor andel av avkastningen i återväxten och med god uthållighet för att vara ett hybridrajgräs. 2 2

13 Engelskt rajgräs Eng. rajgräs har det bästa fodervärdet av alla gräsarter och är ett bladgräs med stor och mycket hög energihalt. Arten är något tuvbildande och används i betes- och ensilagevallar. Växten etablerar sig snabbt och är aggresiv. Inom arten finns många sorter med skiftande egenskaper, såsom växtsätt, tidighet, återväxtförmåga, resistens och kromosomtal. Arten ställer inga stora krav på jordart, men alltför torr sandjord och ren mulljord bör undvikas. Snabb återväxt gör att gräset bör as och/eller betas -4 ggr/år. Växten är en odlingssäker frögröda med hög avkastningspotential. Normalt as engelskt rajgräs till frö under ett år. Odlingar fria från kvickrot kan lämna acceptabel frö även under andra året. Aberdart (2n) Medelsen sort med stort innehåll av lättlösligt socker vilket ger effektivare mjölkproduktion. Har visat mycket god uthållighet och avkastning i södra och mellersta Sverige. Har också haft högre andel lättlösligt socker än jämförbara sorter vilket ger en högre energi totalt. Calibra (4n) Medelsen sort för slåtter och bete med mycket hög torrsubstans och återväxt. Analyser visar att Calibra har ett högt innehåll av socker, som ger bra smältbarhet och stort foderintag vid bete. Sorten är vinterhärdig och har god tolerans mot snömögel och kronrost. Foxtrot (2n) En sen diploid sort med mycket hög torrsubstans. Foxtrot passar utmärkt till både slåttervall och bete p.g.a. sitt täta växtsätt och sin goda återväxtförmåga. Herbie (2n) Sen sort med mycket god återväxt. Minst en vecka senare i begynnande axgång än medelsena sorter. Energi halten är ofta högre vid samma datum och förändras endast långsamt efter första av medelsent engelskt rajgräs. Herbal (4n) Sen vinterhärdig sort med mycket god återväxtförmåga. Kentaur (4n) En medelsen sort som utmärkt sig i de svenska sortförsöken för sin goda vinterhärdighet och överlägsna avkastningspotential. Sorten har högt fodervärde enligt dansk erfarenhet och bra resistens mot rost. Avkastning Område A-E Totalt, kg/ha Vallår Rel. tal Delar 2 Källa: Officiella försök. Ts- område A-E Götaland och Svealand Beg. axg. dag. fr. /5 Totalt kg/ha Vallår 2 Rel. tal Delar 2 Totalt kg/ha Vallår Rel. tal Delar SW Birger Aberdart (2n) Calibra (4n) Foxtrot (2n) Herbal (4n) (65) Herbie (2n) (56) Kentaur (4n) Vallgräs

14 Vallfröblandningar Slåttervall med Hykor* Hykor Power Utmärkt som ensilage med stor uthållighet och överlägsen återväxt, syns tydligt i :e en och beror till stor del på rörsvingelhybriden Hykor. Titus, en tidig rödklöver, ger blandningen hög klöverandel, hög och snabb tillväxt. as tidigt för god kvalitet p.g.a. stort innehåll av Hykor. AberMix Har en stark avkastning med sin Hykorinblandning samtidigt som den ger bredd med flera arter och sorter. Sorten innehåller sena och medelsena eng. rajgrässorter och är spetsad med högsockergräset Aberdart. Passar bra som ensilage och bete. En intensiv blandning för fleresystem. Timotej Lischka 5 Rörsvingelhybrid Hykor 65 Rödklöver Titus (4n) 6 Rajah (2n) 4 Vitklöver Riesling (m-st) 5 Abercrest (sm-bl) 5 Hykor Bas En stabil blandning för treesystem som liksom Hykor Power har hög avkastning och god återväxt. Blandningen innehåller en mindre del Hykor som istället ersatts av energirikt eng. rajgräs och ängssvingel. Timotej Lischka 20 Eng. rajgräs Herbal (4n) sen 0 Foxtrot (2n) sen 0 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Ängssvingel Preval 0 Rödklöver Titus (4n) 6 Rajah (2n) 4 Vitklöver Riesling (m-st) 5 Abercrest (sm-bl) 5 Timotej Lischka 0 Eng. rajgräs Aberdart (2n) m-sen 20 Foxtrot (2n) sen 5 Herbal (4n) sen 5 Calibra (4n) m-sen 0 Rörsvingelhybrid Hykor 20 Rödklöver Titus (4n) Rajah (2n) Vitklöver Riesling (m-st) 4 För samtliga vallfröblandningar gäller 20 kg/förp och rek. utsädesmängd kg/ha om inget annat anges. * Hykor för - eller 4- esystem. Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionella vallar. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar på befintliga blandningar p.g.a. vissa sorters begränsade tillgång. 4 4

15 Slåttervall med Hykor* Gräsvall Ren gräsblandning för 2--åriga vallar. Lättetablerad med bra återväxt. Lämplig för ensilage/hösilage i treesystem. Tål betning. Lämplig för södra Sverige. Slåttervall Ensilage Blandning för 2 års intensiv vallodling. Innehåller bred sortsammansättning med olika mognadstider för kvalité under längre period. Lämplig i södra Sverige. Timotej Lischka 25 Ragnar 0 Eng. rajgräs Aberdart 0 Calibra 0 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Ängssvingel Lifara 20 Stella 5 Slåttervall Frodig Blandvall för 2-åriga vallar i ett treesystem. Lämplig till ensilage för er som vill ha baljväxter men inte vitklöver. Allroundblandning. Lämplig i södra Sverige. Timotej Ragnar 0 Lischka 25 Eng. rajgräs Aberdart 5 Calibra 0 Ängssvingel Preval 5 Stella 0 Rörsvingelhybrid Hykor 5 Rödklöver Rajah 5 Titus 5 Timotej Lischka 20 Eng. rajgräs Aberdart 0 Calibra 0 Herbal 5 Hybridrajgräs Storm 5 Ängssvingel Lifara 0 Stella 0 Rörsvingelhybrid Hykor 5 Rödklöver Rajah 9 Titus 6 Slåttervall Lusern En 2- årig vall med lusern som gör vallen torktåligare och tillför mer protein i grovfodret. Passar i treesystem. Lämplig i södra Sverige. Timotej Lischka 2 Eng. rajgräs Kentaur 6 Aberdart 6 Rörsvingelhybrid Hykor 25 Hundäxing Lidaglo Lusern Pondus 4 Rödklöver Rajah 5 Titus 6 Vitklöver Riesling * Hykor, för - eller 4- esystem. Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionella vallar. Konventionell slåttervall Gräsvall Hö Uthållig och säker gräsblandning som är lämplig till hö, passar utmärkt till häst och får. Lämplig i södra Sverige. Timotej Comtal 0 Lischka 50 Ängssvingel Preval 0 Stella 0 Slåttervall Härdig Blandvall för 2-årig vall i ett -esystem med lite tuffare klimat. Innehåller mindre rajgräs, klöver och mer ängssvingel och timotej än vår tidigare slåttervall. Lämplig till ensilage. Odlas i södra Sverige. Slåttervall Vit 2--årig blandvall avsedd för ensilage. Rödklöver och vitklöver i kombination ger en jämn baljväxtandel de olika eåren. Lämplig i södra Sverige. Timotej Ragnar 0 Lischka 2 Eng. rajgräs Aberdart 5 Herbal 5 Hybridrajgräs Storm 0 Ängssvingel Lifara 5 Stella 0 Rödklöver Rajah 5 Titus 5 Vitklöver Riesling 4 Timotej Lischka 7 Ragnar 0 Eng. rajgräs Kentaur 0 Herbal 5 Ängssvingel Lifara 5 Stella 5 Rödklöver Global 4 Titus 4 5 5

16 Betesvall Betesvall En uthållig blandning för fleråriga betesvallar. Innehåller sena sorter vilket ger ett bra bete hela säsongen. Lämplig för södra Sverige. Utsädesmängd 28 kg/ha. Timotej Comtal 25 Eng. rajgräs Foxtrot 8 Aberdart 0 Ängsgröe Balin 0 Ängssvingel Stella 0 Rödsvingel Reverent 5 Rödklöver Global 2 Titus Vitklöver Abercrest Riesling 4 Betesvall häst En uthållig betesvall som endast innehåller gräs d.v.s. ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitetsstörningar. Passar som vall till hästar. Lämplig i södra Sverige. Utsädesmängd 28 kg/ha Fpn: 0 kg. Med komplettering av vitklöver passar blandningen även till får. Timotej Comtal 25 Lischka 0 Eng. rajgräs Aberdart 8 Foxtrot 7 Rödsvingel Reverent 5 Ängssvingel Stella 20 Ängsgröe Balin 5 Ekologisk vall Betesvall EKO - GEV* En uthållig och härdig betesvall som är godkänd för ekologisk produktion. Lämplig i södra Sverige. Utsädesmängd 28 kg/ha. Timotej Lischka EKO 0 Eng. rajgräs Calibra 4 Aberdart EKO 6 Ängsgröe Balin 0 Ängssvingel Lifara EKO 0 Rödsvingel Gondolin 0 Vitklöver Abercrest 7 Riesling EKO Slåttervall vit EKO - GEV* 2--årig blandvall för ensilage. Röd- och vitklöver i kombination ger en jämn baljväxtandel de olika eåren och säkerställer kväveförsörjningen under vallens liggtid. Lämplig i södra Sverige. Timotej Lischka EKO 0 Eng. rajgräs Herbal 8 Aberdart EKO 2 Hybridrajgräs Storm 5 Ängssvingel Lifara EKO 25 Rödklöver Global 7 Rajah EKO 7 Vitklöver Riesling 4 Riesling EKO 2 *GEV - innebär att blandningarna är godkända för EKO-vallodling och de skall innehålla 00% EKO-frö av timotej, ängssvingel, och rörsvingel. Minst 0% rajsvingel och 60% engelskt rajgräs. 20% rödklöver, om enbart någon av sorterna Betty, Bjursele, Ilte, Torun, SW Yngve ingår i blandningen och 50% rödklöver, om andra sorter ingår i blandningen samt 40% vitköver. Andelarna kan ändras beroende på nya direktiv från Jordbruksverket och tillgång på EKO-frö. Trädesblandning Ettårig träda Blandning för kortliggande trädor. Snabbetablerad med hjälp av engelskt rajgräs. Passar som fånggröda. Önskas baljväxtinslag blandas vitklöver och/eller rödklöver in separat av kunden. Lämplig i södra Sverige. Eng. rajgräs Aberdart 0 Rödsvingel Reverent 70 Flerårig träda Blandning för långliggande trädor. Låg höjdtillväxt för låga skötselkostnader. Önskas baljväxtinslag i trädan blandas vitklöver och/eller rödklöver in separat av kunden. Lämplig i södra Sverige. Rödsvingel Reverent 70 Ängsgröe Balin 0 Specialblandning Vi gör specialblandningar i samråd med kund. Beställd kvantitet minst 00 kg, ingen returrätt och levereras i 20 kg/förp. 6 6

17 Slåttervall med Hykor* SF Taiga Första standardblandningen som innehöll rörsvingelhybriden Hykor. Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionell vall. För 2- årig vall som as ggr/år. Populäraste vallfröblandningen i södra Sverige. Timotej Lischka 5 Eng. rajgräs Calibra 0 Kentaur 6 Foxtrot 4 Ängssvingel Lifara 0 Rörsvingelhybrid Hykor 25 Rödklöver Nancy 5 Rajah 5 SF Robust Bästa valet i kärva lägen! Ger en extremt härdig vall där Hykor tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år. Lämplig i södra och mellersta Sverige. SF Tundra Lik sin syster Taiga men har förbättrad vinterhärdighet genom högre andel timotej och lägre andel rajgräs. Kombinationen av röd- och vitklöver ger jämn baljväxtandel mellan åren. Härdig slåttervall för -åriga vallar som as ggr/år. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka 40 Eng. rajgräs Calibra 8 Kentaur Foxtrot 2 Ängssvingel Lifara 0 Rörsvingelhybrid Hykor 25 Rödklöver Nancy 4 Rajah 4 Vitklöver Riesling 4 SF Lusern En slåttervall som innehåller lusern bidrar till bättre torktålighet, högre avkastning och högre råproteininnehåll. Passar till dig som vill ha extra protein i foderstaten. Utnyttjas bäst på lättare jordar med högt ph-värde. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka 58 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Rödklöver Nancy 4 Rajah 4 Vitklöver Riesling 4 Timotej Lischka Eng. rajgräs Calibra 5 Kentaur Foxtrot 2 Blålusern Vela 5 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Rödklöver Nancy 4 Rajah 4 Vitklöver Riesling 4 SF Nora Bygger på nya rön kring baljväxternas ökade värde i foderstaten. En hög baljväxtandel kombineras med gräs och god återväxtförmåga för att få en jämn baljväxtandel även i återväxten. Nora får en hög kvalitet jämt fördelad över arna. För -4 vallår och lämplig i södra och mellersta Sverige. Gräsvall SF Hästhö Den perfekta mixen för dig som vill a hö eller arbetar med hösilage. Vallen torkar snabbt upp på sträng och är väl anpassad för 2-esystem. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka 50 Motim 0 Ängssvingel Lifara 40 Timotej Lischka 40 Eng. rajgräs Calibra 5 Kentaur 2 Foxtrot 2 Rörsvingelhybrid Hykor 4 Rödklöver Nancy 6 Rajah 6 Vitklöver Riesling 5 SF Gräsraj Högavkastande gräsvall för 2- ar med 2- års liggtid. Lämplig i södra Sverige. Timotej Lischka 40 Motim 0 Ängssvingel Lifara 0 Eng. rajgräs Herbal 0 Helmer 0 För samtliga vallfröblandningar gäller 20 kg/förp och rek.utsädesmängd kg/ha om inget annat anges. * Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionella vallar. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar på befintliga blandningar p.g.a. vissa sorters begränsade tillgång. 7 7

18 Gräsvall SF Tålig En vallblandning som är vad den heter. Tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Rekommenderas på samtliga jordarter men särskilt på låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Timotej Lischka 60 Rörsvingelhybrid Hykor 40 Slåttervall för 2- eller -esystem SF Favorit En klassiker som under många år varit normbildande för åttervallar framförallt i södra Sverige. Timotej Lischka 0 Eng. rajgräs Herbal 0 Helmer 0 Ängssvingel Lifara 40 Rödklöver Nancy 5 Rajah 5 SF Ideal Härdig vallfröblandning med de uthålliga grässorterna timotej och ängssvingel tillsammans med rödklöver. -årig vall som as 2 ggr/år. Lämplig i mellersta Sverige. Timotej Lischka 60 Ängssvingel Lifara 0 Rödklöver Sara 0 SF Högland Speciellt framtagen med rådgivare för Animaliebältet. En treditionell härdig vallfröblandning med hög andel timotej och liten del ängssvingel och eng. rajgräs. Kombinationen av röd- och vitklöver borgar för en jämn baljväxtandel över åren. Även mycket lämplig för efterbete. Timotej Lischka 50 Ängssvingel Lifara 25 Eng. rajgräs Calibra 7 Herbal 6 Rödklöver Nancy 4 Rajah 4 Vitklöver Riesling 4 Betesvall SF Bete Universal Uthållig betersvall som fungerar i de flesta lägen. Ställer inte så höga krav på täta avbetningar. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Motim 20 Eng. rajgräs Calibra 0 Foxtrot 0 Ängssvingel Lifara 0 Ängsgröe Balin 0 Rödsvingel Reverent 0 Vitklöver Abercrest 0 SF Hästbete Uthålligt bete till hästar. Vallen ger en tät och mattbildande gräsvall som tål bete väl. Förstaen kan även användas till slåtter. Timotej Motim 5 Ängssvingel Lifara 5 Ängsgröe Balin 5 Rödsvingel Reverent 5 SF Bete Intensiv Energirik, högavkastande betesvall med krav på högt betestryck som kan ligga år efter år. Lämplig både för nötkreatur och får. Lämplig i Götaland. Eng. rajgräs Calibra 5 Herbal 0 Foxtrot 0 Ängssvingel Lifara 50 Ängsgröe Balin 7 Vitklöver Abercrest 8 För samtliga vallfröblandningar gäller 20 kg/förp och rek. utsädesmängd kg/ha om inget annat anges. * Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionella vallar. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar på befintliga blandningar p.g.a. vissa sorters begränsade tillgång. 8 8

19 Ekologisk vall SF Högland GEV* Storsäljaren Högland i ekologisk tappning. Härdig vallfröblandning för 2- åriga vallar som as 2- ggr/år. Lämplig i södra och mellersta Sverige. SF Ideal GEV* Härdig vallblandning för långliggande vallar för dig som inte vill ha vitklöver i slåttervallen. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka EKO 45 Eng. rajgräs Aberdart EKO 9 Calibra Herbal Ängssvingel Lifara EKO 25 Rödklöver Nancy/Sara Rajah 2 Rajah EKO 5 Vitklöver Riesling Riesling EKO 2 SF Populär GEV* Slåttervall med rörsvingelhybriden Hykor. Förbättrar uthålligheten på vallen och höjer avkastningen 0-5% under år 2 och år jämfört med konventionella vallblandningar. Lämplig i Götaland. Timotej Lischka EKO 7 Eng. rajgräs Aberdart 9 Herbal 6 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 0 Rödklöver Nancy/Sara 4 Rajah EKO 4 Vitklöver Riesling 7 Riesling EKO SF Roterande raj GEV* Gröngödslingsblandning. Lämplig i Götaland. Eng. rajgräs Aberdart EKO 42 Fångrajgräs 28 Rödklöver Global 5 Rajah EKO 5 NYHET! SF Lusern GEV* En ekologisk blandvall med ett balanserat luserninnehåll för en hög och jämn baljväxtandel i vallen under hela dess liggtid. Lusern bidrar i vallen med högt proteininnehåll, bättre torktålighet och högre totalavkastning i de regioner där lusernen trivs. Timotej Lischka EKO Eng. rajgräs Calibra 6 Aberdart EKO 4 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 0 Blålusern Vela 5 Rödklöver Nancy 4 Rajah EKO 4 Vitklöver Riesling EKO 4 Timotej Lischka EKO 50 Ängssvingel Lifara EKO 0 Rödklöver Global Nancy/Sara Rajah 4 Rajah EKO 0 SF Robust GEV* Äntligen i ekologisk tappning. Storsäljaren Robust med en fantastisk uthållighet samtidigt som avkastningen hålls på topp i lite kärvare lägen. Nu med höjd klöverhalt! Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka EKO 48 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 5 Rödklöver Nancy/Sara Rajah Rajah EKO 6 Vitklöver Riesling Riesling EKO 2 SF Bete GEV* Betesblandningen för de allra flesta lägen. Uthålligt alternativ som innehåller betesgräsen rödsvingel och ängsgröe. Lämplig i södra och mellersta Sverige. Timotej Lischka EKO 5 Eng. rajgräs Aberdart EKO 5 Herbal 0 Ängssvingel Lifara EKO 0 Rödsvingel Rubin 0 Ängsgröe Balin 5 Rödklöver Nancy/Sara 2 Rajah EKO Vitklöver Abercrest 7 Riesling EKO *GEV - innebär att blandningarna är godkända för EKO-vallodling och de skall innehålla 00% EKO-frö av timotej, ängssvingel, och rörsvingel. Minst 0% rajsvingel och 60% engelskt rajgräs. 20% rödklöver, om enbart någon av sorterna Betty, Bjursele, Ilte, Torun, SW Yngve ingår i blandningen och 50% rödklöver, om andra sorter ingår i blandningen samt 40% vitköver. Andelarna kan ändras beroende på nya direktiv från Jordbruksverket och tillgång på EKO-frö. Specialblandning Vi gör specialblandningar i samråd med kund. Beställd kvantitet minst 00 kg, ingen returrätt och levereras i 20 kg/förp. 9 9

20 Slåttervall med Hykor* Vall F5 Flerårig klövergräsblandning med hög produktionsförmåga i 2- åriga vallar för hö och ensilage. Lämplig för hela Götaland. Vall F2 för - eller 4-esystem Slåttervallfröblandning för intensiv produktion med hög vitklöverandel. Återväxten tål att betas. Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 40 Eng. rajgräs Aberdart 5 Kentaur 5 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Rödklöver Sara (4n) 0 Global 5 Vitklöver Riesling 5 Timotej Lischka 0 Eng. rajgräs Aberdart 0 Herbie 0 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Vitklöver Riesling 0 Rödklöver Global 6 Titus (4n) 4 Vall F70 Klöverstark blandning med mindre vitklöverdel för bete på återväxt. Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 45 Ängssvingel Norild 5 Rörsvingelhybrid Hykor 20 Rödklöver Sara (4n) 5 Rajah 0 Vitklöver Hebe 5 Vall F20 Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. Lämplig i hela Götaland. Timotej Lischka 40 Eng. rajgräs Helmer 0 Herbie 0 Ängssvingel Lifara 0 Rörsvingelhybrid Hykor 20 Rödklöver Titus (4n) Global Vitklöver Hebe 4 Vall Hykor Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 40 Rörsvingelhybrid Hykor 5 Eng. rajgräs Kentaur 5 Herbie 5 Rödklöver Titus 5 Rajah 5 Vitklöver Riesling 5 Vall F25 Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 5 Eng. rajgräs Kentaur 0 Herbie 0 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Rödklöver Titus (4n) 5 Rozeta 0 Vall F82 Vallfrö och betesblandning speciellt för Gotland, Öland och södra Götaland. Ängssvingel Lifara 20 Rörsvingelhybrid Hykor 0 Hundäxing Lidaglo/Amba 20 Blålusern Vela Ympad 5 Rödklöver Titus (4n) 4 Rozeta 6 Vitklöver Riesling 5 Vall F8 Vallfrö- och betesblandning speciellt för Öland, Gotland och södra Götaland. Timotej Lischka 25 Eng. rajgräs Helmer 0 Blålusern Vela Ympad 25 Rörsvingelhybrid Hykor 25 Rödklöver Rozeta 0 Titus (4n) 5 För samtliga vallfröblandningar gäller 20 kg/förp och rek.utsädesmängd kg/ha om inget annat anges. * Slåttervall som innehåller Hykor ger 0-5% högre avkastning år 2 och jämfört med konventionella vallar. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar på befintliga blandningar p.g.a. vissa sorters begränsade tillgång

21 Slåttervall Götaland/södra Svealand Vall F5 Gräsblandning anpassad för ensilering och intensivare produktion. Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 40 Ängssvingel Mimer 40 Eng.rajgräs Helmer 20 Vall F05 Standardblandning för fleråriga vallar. Lämplig i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 80 Rödklöver Rozeta 5 Global 5 Vall F0 Gräsblandning anpassad för hästhö som passar till de flesta jordar. Lämplig i Götaland och södra Svealand. Vall F50 Flerårig vallfröblandning med härdiga sorter. Lämplig för norra Götaland och Svealand. Timotej Lischka 60 Ängssvingel Mimer 20 Preval 20 Vall F80 Vallfrö- och betesblandning speciellt för Öland, Gotland och södra Götaland. Timotej Lischka 60 Ängssvingel Norild 0 Rödklöver Rajah Titus (4n) Vitklöver Hebe 4 Blålusern Vela Ympad 40 Hundäxing Lidaglo/Amba 60 Slåttervall Svealand/Norrland Vall F205 Gräsblandning till hästhö passar på de flesta jordar. Lämplig för norra Svealand och Norrland. Timotej Grindstad 20 Vega 40 Ängssvingel Norild 40 Vall F20 Lämplig för norra Svealand och Norrland. Timotej Vega 2 Grindstad 0 Ängssvingel Norild 20 Rödklöver Bjursele 8 Vall 90-0 F20 Standardblandning för flerårig vall. Speciellt anpassad för hö. Lämplig för Norrland. Timotej Vega 9 Rödklöver Bjursele 7 Ilte (4n) 2 Vall 85-5 F25 Lämplig för Norrland. Timotej Grindstad 40 Vega 47 Rödklöver Bjursele 9 Ilte (4n) 4 Vall 85-5 F20 Standardblandning för flerårig vall i södra och mellersta Norrland. Timotej Lischka 45 Vega 40 Rödklöver Bjursele 5 Global 0 Vall F250 Lämplig för norra Svealand och Norrland. Timotej Lischka 0 Vega 0 Ängssvingel Norild 0 Rödklöver Bjursele Global Vitklöver Undrom 4 2 2

22 Betesvall Bete F40 hela Sverige Standardblandning för flerårig betesvall som passar de flesta jordar. Lämpad för Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 5 Eng. rajgräs Herbie 0 Helmer 0 Ängssvingel Lifara 25 Rödsvingel Gondolin 5 Ängsgröe Balin 5 Vitklöver Riesling 5 Abercrest 5 Bete F240 Standardblandning för flerårig betesvall som passar de flesta jordar. Lämplig för norra Svealand och Norrland. Timotej Vega 0 Eng. rajgräs Hebie 0 Ängssvingel Norild 5 Ängsgröe Balin 5 Vitklöver Undrom 0 Bete Häst & Får F42 Flerårig betesvall utan klöver anpassad för häst- och fårbete. Lämpad för Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka 20 Eng. rajgräs Herbie 20 Ängssvingel Lifara 20 Rödsvingel Gondolin 20 Ängsgröe Balin 20 Trädesblandning Fång 520 hela Sverige Lågväxande sorter, lämpat för långvariga trädor med litet behov av putsning. Godkänd som fånggröda. Lämplig för Götaland och södra Svealand. Utsädesmängd ca 0 kg/ha. Ängssvingel Mimer 60 Rödsvingel Gondolin 5 Vitklöver Hebe 5 Specialblandning Vi gör specialblandningar i samråd med kund. Beställd kvantitet minst 250 kg, ingen returrätt och leverans i 20 kg/förp. Ekologisk vall Götaland/södra Svealand GEV Intensiv Klöverrik blandning för intensiv odling i Götaland. Eng. rajgräs Calibra EKO 2 Herbie 8 Ängssvingel Kasper EKO 20 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 0 Hybridrajgräs Storm 0 Rödklöver Rajah EKO 5 Rozeta 5 Vitklöver Hebe 7 Riesling EKO GEV Hö Gräsblandning anpassad för hästhö från Götaland till Norrland. Timotej Lischka EKO 20 Vega EKO 40 Ängssvingel Kasper EKO 40 GEV F70 Vallfröblandning anpassad för odling i Götaland och södra Svealand. Timotej Lischka EKO 0 Vega EKO 5 Ängssvingel Mimer EKO 5 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 20 Rödklöver Rozeta 4 Rajah EKO 7 Titus (4n) Vitklöver Hebe 4 Hebe EKO

23 Ekologisk vall Götaland/södra Svealand GEV F82 Vallfrö- och betesblandning speciellt för Öland, Gotland och Södra Götaland. GEV Bete Flerårig tålig betesvall för Götaland och södra Svealand. Ängssvingel Mimer EKO 20 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 0 Hundäxing Amba/Lidaglo 20 Blålusern Vela Ympad 5 Rödklöver Rajah EKO 5 Titus (4n) 5 Vitklöver Hebe Lena EKO 2 Timotej Lischka EKO 5 Eng. rajgräs Calibra EKO 2 Herbie 8 Ängssvingel Mimer EKO 20 Rödsvingel Gondolin 20 Ängsgröe Balin 5 Vitklöver Hebe 7 Lena EKO GEV Fång 550 Klöverstark långvarig gräsblandning. Även lämplig för betning. Eng. rajgräs Herbie 8 Calibra EKO 2 Ängssvingel Kasper EKO 50 Rödklöver Rozeta 2 Rajah EKO 2 Vitklöver Hebe 4 Hebe EKO 2 Ekologisk vall Svealand/Norrland GEV F270 Vallfröblandning speciellt för Svealand och södra Norrland. Timotej Lischka EKO 20 Vega EKO 40 Ängssvingel Kasper EKO 0 Rörsvingelhybrid Hykor EKO 0 Rödklöver Bjursele 9 Bjursele EKO Ilte (4n) Vitklöver Undrom Lena EKO 2 GEV Bete Norr Betesvall för norra Svealand och Norrland. Timotej Vega EKO 0 Ängssvingel Kasper EKO 5 Eng. rajgräs Kentaur 4 Calibra EKO 6 Ängsgröe Balin 5 Vitklöver Undrom 7 Lena EKO GEV Norr Slåttervall för Norrland. Timotej Grindstad EKO 20 Vega EKO 60 Rödklöver Bjursele 7 Bjursele EKO Ilte (4n) 5 Vitklöver Undrom Lena EKO 2 GEV - innebär att blandningarna är godkända för EKO-vallodling och de skall innehålla 00% EKO-frö av timotej, ängssvingel, och rörsvingel. Minst 0% rajsvingel och 60% engelskt rajgräs. 20% rödklöver, om enbart någon av sorterna Betty, Bjursele, Ilte, Torun, SW Yngve ingår i blandningen och 50% rödklöver, om andra sorter ingår i blandningen samt 40% vitköver. Andelarna kan ändras beroende på nya direktiv från Jordbruksverket och tillgång på EKO-frö. 2 2

24 Box Lidköping tel /52/54 fax Skånefrö AB Storgatan, TOMMARP tel Svenska Foder AB Box 67, 5 6 LIDKÖPING tel Forsbecks AB Box 6, SKÄNNINGE tel

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs Grovfodersortiment Vallfröblandningar & Majssorter Vall & Majs 2011 Innehåll Vall & Majs 2011 Närproducerat i fokus 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar Hykor-tekniken 5 Betesvallar

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen av Magnus Halling, Växtproduktionsekologi, SLU Uppsala och Linda af Geijerstam, HS Rådgivning Agri AB, Kalmar Sammanfattning

Läs mer

Grovfodersortiment. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vall & Majs Grovfodersortiment Vall & Majs 2010 Innehåll Vall & Majs 2010 Grovfoder i framkant 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar den nya Hykor-tekniken 5 Betesvallar 6 Gräsvallar 6 Vallfröblandningar

Läs mer

Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala Målsättningen med försöksserien har varit att prova

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar

Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Utgivare SLU, Institutionen för växtvetenskap,

Läs mer

Vårutsäde & Vallfrö 2008. Från sådd till skörd

Vårutsäde & Vallfrö 2008. Från sådd till skörd Vårutsäde & Vallfrö 2008 Från sådd till skörd Ägna lite tid åt att välja rätt... Det är återigen tid att bestämma sig för vilken odling man ska ha växtodlingsåret 2008. En sak är säker: Det är helt rätt

Läs mer

Grovfodersortiment. Vall & Majs 2009

Grovfodersortiment. Vall & Majs 2009 Grovfodersortiment Vall & Majs 2009 Innehåll Nytt grovfodersortiment och nya grovfoderstrategier 3 Slåttervallar som utnyttjar den nya Hykor-tekniken 4 Konventionella slåttervallar 5 Gräsvallar 6 Betesvallar

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala På 4 försöksplatser under totalt 12 försöksår inom Animaliebältet och

Läs mer

Egenskaper för gräs, klöver och lusern

Egenskaper för gräs, klöver och lusern Egenskaper för gräs, klöver och lusern Långsam etablering. Kräver högt ph och väldränerad jord. Tål många skördar per år. Uthållig. Torktålig. Mer fiberrik jämfört med klöver. Minst 20% i blandningar.

Läs mer

Egenskaper för gräs, klöver och lusern

Egenskaper för gräs, klöver och lusern Egenskaper för gräs, klöver och lusern Engelskt rajgräs Tål flera skördar per år. Tål betning och tramp väl. Högt sockerinnehåll, smakligt, energirik, lättensilerad. Känslig för snömögel. Bäst vinterhärdighet

Läs mer

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Magnus Halling Växjö möte 7 december 2011 Planering för denna ppt (dölj senare) Mål klart Litteratur Jämförelse Karl-Erik och Linda - delvis Metod förteckning

Läs mer

TIMOTEJSORTERS KONKURRENSFÖRMÅGA

TIMOTEJSORTERS KONKURRENSFÖRMÅGA TIMOTEJSORTERS KONKURRENSFÖRMÅGA av Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Syftet med serien L6-631 som avslutas under 211 är att studera sex olika timotejsorters konkurrensförmåga vid samodling

Läs mer

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013

Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Sortprovning i olika vallarter Växjö möte den 4 december 2014 Magnus Halling, SLU, Uppsala Officiella provningsplatser vallsorter från 2013 Hedemora a Uppsala Fast basplats Extra basplats Rådde, HS Tenhult

Läs mer

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 Växjö möte 14 Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 1 Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för växtproduktionsekologi, Uppsala 2

Läs mer

NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB

NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB Om Växt Vårutsäde 2014 Havre En Symphony för svenska förhållanden Ekovall Vad begränsar vallen? Helheten Utmana din agrara kompetens Foderkorn

Läs mer

Vallsorter lämpliga för ekologisk odling. i olika geografiska områden i Sverige 2016

Vallsorter lämpliga för ekologisk odling. i olika geografiska områden i Sverige 2016 Vallsorter lämpliga för ekologisk odling i olika geografiska områden i Sverige 2016 Jordbruksinformation 11-2016 1 Val av vallsort är viktigt! Slåtter- och betesvallar utgör mer än 60 procent av den ekologiska

Läs mer

Vallsorter lämpliga för ekologisk odling. i olika geografiska områden i Sverige 2013

Vallsorter lämpliga för ekologisk odling. i olika geografiska områden i Sverige 2013 Vallsorter lämpliga för ekologisk odling i olika geografiska områden i Sverige 2013 Jordbruksinformation 6-2013 1 Val av vallsort är viktigt! Slåtter- och betesvallar utgör mer än 60 procent av den ekologiska

Läs mer

Vårutsäde & Vallfrö Från sådd till skörd

Vårutsäde & Vallfrö Från sådd till skörd Vårutsäde & Vallfrö 2007 Från sådd till skörd Vi behöver inte vara störst för att vara starkast! Nytt år, nya tankar. I år satsar vi ännu hårdare på de anpassade sorterna för eftermarknaden. Vi ökar arealen

Läs mer

Sortval i ekologisk vallodling

Sortval i ekologisk vallodling Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009 Sortförsök i timotej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingelhybrid, engelskt rajgräs och rajsvingel Magnus A. Halling Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Läs mer

Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län.

Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län. Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län. En LRF-finansierad Kraftsamlingsundersökning på gårdsnivå av fyra

Läs mer

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Vallfröblandning för breddat skördefönster Vallfröblandning för breddat skördefönster Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Under 2005-2006 har ett försök (L6-456 F36065/66 ) i vall I-II på Rådde försöksgård belyst möjligheterna att genom

Läs mer

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde V Inför 2016 årsådd Vårutsäde, Vår Våru Vallfrö och Majs I den här foldern har vi på Lantmännen samlat vårt sortiment av vårutsäde, vallfrö och majs. Vårt fullständiga sortiment med mer fakta hittar du

Läs mer

Bestämning av näringskvaliteten kring och vid skördetillfället för marknadssorter provade i vallsortförsök

Bestämning av näringskvaliteten kring och vid skördetillfället för marknadssorter provade i vallsortförsök Bestämning av näringskvaliteten kring och vid skördetillfället för marknadssorter provade i vallsortförsök Magnus A. Halling 1 och Jan Jansson 2 1 Växtproduktionsekologi, SLU, Ulls väg 16, 756 51 Uppsala,

Läs mer

Vallguide. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! Nya sorter 2016! Rhonia timotej Rubinia timotej Karolina rörsvingel Indikus eng.

Vallguide. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! Nya sorter 2016! Rhonia timotej Rubinia timotej Karolina rörsvingel Indikus eng. Vallguide 2016 Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! Nya sorter 2016! timotej Rubinia timotej Karolina rörsvingel Indikus eng.rajgräs 1 Innehåll Vallguide 2016 3 OptiVall presentation 4 Framtiden ser

Läs mer

Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar

Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar Hur behåller vi klövern frisk i vallen? Ann-Charlotte Wallenhammar Hushålllningsällskapet/ HS Konsult AB Örebro Greppa Näringen Linköping 21 november 2013 Disposition Genomgång av sjukdomar och symtom

Läs mer

Lantmannens valltävling

Lantmannens valltävling Lantmannens valltävling li 2004-2007 Mål för deltagarna ( de tävlande) : Ge diskussionsunderlag för olika sätt att odla vall och värdet därav. Två deltävlingar Upplägg Treårig vall insådd i spannmål till

Läs mer

Lantmännens vallfröblandningar 2008

Lantmännens vallfröblandningar 2008 Lantmännens vallfröblandningar 2008 Ingående arter framgår alltid av certifieringsbeviset eller finns tryckt på säcken. Vid brist på frö av huvudsorten används bästa tillgängliga alternativa sort. 910

Läs mer

Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus

Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus Vårsådd av fånggrödor i höstvete av Anders Olsson, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Malmöhus Inledning Intresset för fånggrödor fortsätter att öka. Fjolårets försök visade att det är viktigt att så

Läs mer

Olssons vallfrö 2016. betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor

Olssons vallfrö 2016. betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Olssons vallfrö 2016 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor www.olssonsfro.se tel 042-250 450. I N N E H Å L L Vallfrösortiment 2016 Arter

Läs mer

Kamp mot tramp. Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3

Kamp mot tramp. Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3 Kamp mot tramp Nilla Nilsdotter-Linde 1, Eva Salomon 2, Niklas Adolfsson 2 och Eva Spörndly 3 1 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Inst. för växtproduktionsekologi 2 JTI Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia Bibliografiska uppgifter för Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid Författare Jansson J. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Huvudspråk Målgrupp Försöksrapport 2008

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej

Bibliografiska uppgifter för Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej Bibliografiska uppgifter för Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej Författare Frankow-Lindberg B. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet

Läs mer

Vårvete. Havre. Quarna ,1 Diskett ,6. Belinda Kerstin Galant

Vårvete. Havre. Quarna ,1 Diskett ,6. Belinda Kerstin Galant Utsädesguide 2017 Havre Havre är överlägset den största vårgrödan i Västsverige. Vi på Lagerhuset har stort fokus på att leverera en högklassig havre till livsmedelsindustrin. Detta har stärkt vår position

Läs mer

Frö- och Oljeväxtodlarna

Frö- och Oljeväxtodlarna Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver Sammanfattning Fröodling är en utsädesodling och måste resultera i en fröråvara som efter rensning är certifieringsbar enligt gällande regler. Ogräs i rödklöverfrövallen

Läs mer

olssons frö Vallfrö 2012

olssons frö Vallfrö 2012 olssons frö Vallfrö 2012 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Innehåll sortiment av ettåriga växter... 1 3 Vallfrösortiment... 4 7 blandningsförslag

Läs mer

dnr H (2008), V (2009), H (2010), V (2011) och H (2012).

dnr H (2008), V (2009), H (2010), V (2011) och H (2012). 1 Rådgivande sortprovning i norra Sverige, 2008 2012. dnr H0760012 (2008), V0960065 (2009), H0960351 (2010), V1160084 (2011) och H1160258 (2012). Kent Dryler Bakgrund Spannmål Den officiella provningen

Läs mer

Olssons. vallfrö. betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor

Olssons. vallfrö. betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Olssons vallfrö 2014 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor För mer information om odling, arter, sorter se hemsidan www.olssonsfro.se tel

Läs mer

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel Av Magnus Halling, Växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se SAMMANFATTNING Målsättningen med projektet var

Läs mer

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2 G U I D E Mjölk &Nöt PRODUCENTER NR 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat all information du behöver för din djurhållning och växtodling som mjölk- och nötköttsproducent. För att få goda

Läs mer

vallfrö Olssons betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor

vallfrö Olssons betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Olssons vallfrö 2015 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor www.olssonsfro.se tel 042-250 450. Stående fr. vänster: Per Andersson, Susanne

Läs mer

Sortguide. trindsäd, vall och majs för lönsam odling.

Sortguide. trindsäd, vall och majs för lönsam odling. Sortguide 2015 Stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall och majs för lönsam odling. Innehåll Höstraps Sid 5 Höstvete Sid 6 Höstråg Sid 9 Rågvete Sid 9 Höstkorn Sid 10 Vårkorn Sid 10 Havre Sid 14 Vårvete Sid

Läs mer

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Ett orienterande försök med tre eller fyra skördar med fyra olika gräsarter

Läs mer

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde, Fältforskningsenheten, SLU Magne Tuvesson, Inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU Hur skiljer sig rödklöver

Läs mer

Rörsvingel Vad vet vi om den?

Rörsvingel Vad vet vi om den? Rörsvingel Vad vet vi om den? Elisabet Nadeau SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad Christina Nyemad Lantmännen Lantbruk Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad Bakgrund Rörsvingel och dess

Läs mer

Försöksåret 2009 Ett axplock ur försöken och demonstrationer på Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådde gård Länghem

Försöksåret 2009 Ett axplock ur försöken och demonstrationer på Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådde gård Länghem Sortförsök Rågvete 29-12-1 Försöksåret 29 Ett axplock ur försöken och demonstrationer på Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådde gård Länghem www.hush.se/sjuharad Sortförsök stråsäd Resultat från sortförsöken

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Om Grov foder. Extra skydd för översta lagret. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar!

NYTT&NYTTIGT. Om Grov foder. Extra skydd för översta lagret. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! NYTT&NYTTIGT Om Grov foder Vall majs ensilering mm Producerad av Svenska Foder AB 2015 2016 Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! SiloSolve OS Extra skydd för översta lagret SiloSolve FC God lagringsstabilitet

Läs mer

Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete.

Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Delrapport 2012 för projekt Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Försöken har lagts ut med följande försöksplan: Försöksplan: A Ängssvingel Minto 12 kg/ha B Timotej Lischka 6 kg/ha C

Läs mer

betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får

betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får olssons frö Vallfrö 2013 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor För mer information om odling, arter, sorter se hemsidan www.olssonsfro.se

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR MOTIV FÖR OLIKA STRATEGIER. Lars B Nilsson Svalöf Weibull AB, Svalöv E-post:

VALLFRÖBLANDNINGAR MOTIV FÖR OLIKA STRATEGIER. Lars B Nilsson Svalöf Weibull AB, Svalöv E-post: VALLFRÖBLANDNINGAR MOTIV FÖR OLIKA STRATEGIER Lars B Nilsson Svalöf Weibull AB, 268 81 Svalöv E-post: lars.b.nilsson@swseed.com Sammanfattning Ständiga förändringar i vår produktionsstruktur på mjölk-

Läs mer

Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter

Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter val för södra och mellersta Sverige 2005/2006 Av Magnus A. Halling Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter val för södra och mellersta

Läs mer

Bete och vallfröblandningar för ekologisk lammproduktion Av Ingela Löfquist och Jonas Ivarson, Hushållningssällskapet Kristianstad

Bete och vallfröblandningar för ekologisk lammproduktion Av Ingela Löfquist och Jonas Ivarson, Hushållningssällskapet Kristianstad Bete och vallfröblandningar för ekologisk lammproduktion Av Ingela Löfquist och Jonas Ivarson, Hushållningssällskapet Kristianstad Detta material är producerat inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket,

Läs mer

Olssons Frö Betes- och slåttervallsblandningar. mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling

Olssons Frö Betes- och slåttervallsblandningar. mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling Olssons Frö 2010 Betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling Innehåll gröngödslingsoch grönfoderväxter... 1 3 Vallfrösortiment... 4 7 blandningsförslag Allmänna

Läs mer

ODLING AV KÄRINGTAND. Nilla Nilsdotter-Linde Fältforskningsenheten, SLU Tel: 018-671431 E-post: Nilla.Nilsdotter- Linde@ffe.slu.se

ODLING AV KÄRINGTAND. Nilla Nilsdotter-Linde Fältforskningsenheten, SLU Tel: 018-671431 E-post: Nilla.Nilsdotter- Linde@ffe.slu.se Nilla Nilsdotter-Linde Fältforskningsenheten, SLU Tel: 018-671431 E-post: Nilla.Nilsdotter- Linde@ffe.slu.se ODLING AV KÄRINGTAND På senare år har intresset för baljväxten käringtand som betes- och slåtterväxt

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Grovfoderanalys. Om Grov foder. Optilab satsar på. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar!

NYTT&NYTTIGT. Grovfoderanalys. Om Grov foder. Optilab satsar på. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! NYTT&NYTTIGT Vall majs ensilering Producerad av Svenska Foder AB Om Grov foder 2016 2017 Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! Optilab satsar på Grovfoderanalys SiloSolve FC Ingen tendens till varmgång

Läs mer

nytt ekologisk odling Bestämning av rödklöverhalten i vall Anne-Maj Gustavsson från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr

nytt ekologisk odling Bestämning av rödklöverhalten i vall Anne-Maj Gustavsson från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ekologisk odling nr 3 2001 Bestämning av rödklöverhalten i vall Anne-Maj Gustavsson Varför bestämma klöverhalten? Klöver kan fixera luftkväve med

Läs mer

Kontinuerlig hjälpsådd för uthållig ekologisk vallodling. Ett dokumentationsprojekt

Kontinuerlig hjälpsådd för uthållig ekologisk vallodling. Ett dokumentationsprojekt Kontinuerlig hjälpsådd för uthållig ekologisk vallodling Ett dokumentationsprojekt 2011-2013 Innehåll Inledning och syfte med projektet 3 Tidigare erfarenheter från försök 4 Resultat Dokumentetionsprojekt

Läs mer

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Inledning Hur skiljer sig kvalitetsegenskaperna åt mellan käringtand, cikoria och våra vanliga klöverarter? Hur fungerar dagens vallskördeprognoser

Läs mer

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Vallkonferens 2014 Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2014 Department of Crop Production

Läs mer

Olssons Frö 2011. Betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling

Olssons Frö 2011. Betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling Olssons Frö 2011 Betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får. Grönfoder, gröngödsling Innehåll sortiment av ettåriga växter... 1 3 Vallfrösortiment... 4 7 blandningsförslag Allmänna

Läs mer

Optimerat för högpresterare. Foder och grovfoder för köttdjur

Optimerat för högpresterare. Foder och grovfoder för köttdjur Optimerat för högpresterare Foder och grovfoder för köttdjur Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper 16-17

Läs mer

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk vallodling på Rådde gård 1997-2008 December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk vallodling på Rådde gård - December Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 03-6186 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård Rådde ligger på västsidan

Läs mer

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad God Jul och Gott Nytt År önskar Hushållningssällskapet Sjuhärad och Rådgivarna i Sjuhärad Försök/växtodlingsåret

Läs mer

Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties

Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties FORSKNINGSPLAN 2009-2011 Bilaga 1 ansökan SJV 20091101 Ekologisk sortprovning av vallgräs Organic variety testing of forage grass varieties Magnus Halling Forskningsledare, Sveriges lantbruksuniversitet,

Läs mer

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Vilken vallfröblandning ska vi använda? Ska vi öka baljväxtandelen eller ska vi öka kvävegödslingen för att höja proteinhalten

Läs mer

Svenska Vallbrev. Idag får lantbrukaren bredvid sitt

Svenska Vallbrev. Idag får lantbrukaren bredvid sitt Svenska Vallbrev Utges av Svenska Vallföreningen Internet: www.svenskavall.se Nr 6. Nov 2010 Dags att dela in Vallsverige På senare år har de flesta av husdjursföreningarnas områden ökat i areal. Det betyder

Läs mer

Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar Frisk och produktiv hela livet Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Vall i ekologisk produktion. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Vall i ekologisk produktion. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Vall i ekologisk produktion. Råd i praktiken Författare Bovin H., Rahbek Pedersen T. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 1 Utgivare Huvudspråk

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Kvävegödsling till ekologisk höstraps. Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus

Kvävegödsling till ekologisk höstraps. Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus Kvävegödsling till ekologisk höstraps Lena Engström, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar, Per Ståhl, Ingemar Gruvaeus Två forskningsprojekt 2005-2010, finansierade av SLUEkoforsk: Vilken effekt

Läs mer

Tabell 1. Antal skördar och utsädesmängder (kg/ha) i R6-5010

Tabell 1. Antal skördar och utsädesmängder (kg/ha) i R6-5010 Av Bodil Frankow-Lindberg,Växtproduktionsekologi, Uppsala E-post: bodil.frankow-lindberg@slu.se Vall och grovfoder INTENSIVT SKÖRDADE VALLAR sammanfattning Tre skördar per år har lett till ca. 12% högre

Läs mer

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 0325-618610 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård

Läs mer

Tänk rätt i val av mellangrödor

Tänk rätt i val av mellangrödor Vall den viktigaste grödan för din produktion Sidan 4 Tänk rätt i val av mellangrödor Sidan 18 Ledare MARGARETHA MÅNSSON MADELEINE MORTIN Inför grovfoder utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Inför

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel vall och grovfoder Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel Av Magnus Halling, Växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se Sammanfattning Målsättningen

Läs mer

För 6-radskorn konstaterar vi att tillgången på tidigt mognande sorter i ekologisk odling är god, vilket är utmärkt.

För 6-radskorn konstaterar vi att tillgången på tidigt mognande sorter i ekologisk odling är god, vilket är utmärkt. Sammanställning av svar på Jordbruksverkets remiss, utskickad 27 november 2015, dnr 4.7.17-9862/15, Förslag till beslut om undantag från att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial

Läs mer

Örternas uthållighet i vallodling - 1 -

Örternas uthållighet i vallodling - 1 - Örternas uthållighet i vallodling - 1 - Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 16 Inledning och upplägg av undersökningen Resultat Kommentarer till resultaten Lantbrukarnas svar på frågeenkät

Läs mer

Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö. Råd i praktiken

Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö. Råd i praktiken Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö Råd i praktiken Jordbruksinformation 17 2006 Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö De baldersbråplantor som ger problem i ekologiskt vallfrö har grott på sensommaren

Läs mer

Fältbesiktning 2010 Fröburna växtslag

Fältbesiktning 2010 Fröburna växtslag Utsädesenheten Fältbesiktning 2010 Fröburna växtslag Utsädesenheten Besiktigad areal, växtslagsvis Växtslag Totalt besiktigad areal Godkänd areal Kasserad areal Kasserad pga flyghavre Godkänd efter ombes

Läs mer

Sortguide. trindsäd, vall och majs för målinriktad odling.

Sortguide. trindsäd, vall och majs för målinriktad odling. Sortguide 2014 Stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall och majs för målinriktad odling. 2 Propino! Ett maltkorn i världsklass. Innehåll Höstraps Sid 6 Höstvete Sid 7 Höstråg Sid 8 Rågvete Sid 9 Höstkorn Sid

Läs mer

Vallinsåddens utveckling vid olika helsädesalternativ

Vallinsåddens utveckling vid olika helsädesalternativ insåddens utveckling vid olika helsädesalternativ Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Under åren 2005-2008 genomfördes en försöksserie, L7-7001 omfattande tre försök som belyste hur olika så och

Läs mer

Vall, grönfoder och majs

Vall, grönfoder och majs Ekologisk växtodling Odlingsbeskrivningar Vall, grönfoder och majs Foto: Urban Wigert Innehåll Vallen i ekologisk odling................. sid. 3 Grönfoder och helsäd................... sid. 17 Ensilagemajs.........................

Läs mer

NÄRINGSVÄRDE HOS VALLGRÄS KRING SKÖRD 1 OCH 2

NÄRINGSVÄRDE HOS VALLGRÄS KRING SKÖRD 1 OCH 2 NÄRINGSVÄRDE HOS VALLGRÄS KRING SKÖRD 1 OCH 2 av Magnus A. Halling, Växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala och Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Sammanfattning Syftet med projektet var att noga

Läs mer

Lämpl antal grobara kärnor/m 2

Lämpl antal grobara kärnor/m 2 Utsädesmängder Minska utsädesmängden för vårstråsäd med 2030 kg/ha vid vallinsådd och med 3040 kg/ha på mulljordar. Beräkning av utsädesmängd utsädesmängd kg/ha = tusenkornvikt, g x önskat antal grobara

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

OGRÄSBEKÄMPNING I KORN MED VALL- INSÅDD AV GRÄS, RÖD- OCH VITKLÖVER. av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge

OGRÄSBEKÄMPNING I KORN MED VALL- INSÅDD AV GRÄS, RÖD- OCH VITKLÖVER. av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge Ogräs OGRÄSBEKÄMPNING I KORN MED VALL- INSÅDD AV GRÄS, RÖD- OCH VITKLÖVER av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge Försöksserien avser att studera hur olika ogräsbekämpningar inverkar på ogräsförekomst

Läs mer

Teknik för etablering av vall

Teknik för etablering av vall Teknik för etablering av vall HS Skaraborg rapport nr 3/10 Sofia Kämpe Stella Andermo 1 Vikten av en väletablerad vall HIR Skaraborg vill sprida kunskap om teknikens betydelse för resultatet vid en valletablering.

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Resultat från fältbesiktningen av fröburet utsäde

Resultat från fältbesiktningen av fröburet utsäde Resultat från fältbesiktningen av fröburet utsäde 2012 Fältbesiktning 2012 Fröburna växtslag Utsädesenheten Växtslag Totalt Godkänd Kasserad Kasserad Godkänd Antal fb Antal fb besiktigad areal areal pga

Läs mer

Viktigt meddelande till utförare av officiella vallprovningen i södra och mellersta Sverige

Viktigt meddelande till utförare av officiella vallprovningen i södra och mellersta Sverige Viktigt meddelande till utförare av officiella vallprovningen i södra och mellersta Sverige Bifogat finns uppdaterade PM där det anges var ts-prover skall skickas: Agri Lab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala.

Läs mer

Svenska Vallföreningens studieresa till England och Wales

Svenska Vallföreningens studieresa till England och Wales Rapport från Svenska Vallföreningens studieresa till England och Wales 5 10 april 2003 Resan möjliggjordes genom ett anslag på 50 000 kr från av KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) förvaltade

Läs mer

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete i samma rad Publicerat 215-1-3 Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland. Finansierat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin via Anders Elofssons

Läs mer

VÄXTODLING. Kvalitet - Kundnära - Kompetens

VÄXTODLING. Kvalitet - Kundnära - Kompetens VALLBERGA LANTMÄN V E R S I O N 2 0 1 6 : 1 VÄXTODLING Kvalitet - Kundnära - Kompetens V A L L B E R G A L A N T M Ä N S I D A 2 Vallberga Lantmän - er kompletta partnern i lantbrukets tjänst Vi är bygdens

Läs mer

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Slutseminarium Bioenergi och biologisk mångfald från gräsmarker Alnarp 17 dec 2014. Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Petter

Läs mer

DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad

DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad DATABASEN 2016 del 1, Lantbruksväxter senast uppdaterad 2016-10-07 Bakgrund. I ekologisk produktion ska odlare använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial. Det framgår av rådets förordning

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet?

Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? Ekologiskt utsäde av vallfrö 2004, kan vi leva upp till kravet? (Organic seed production of herbage legumes and fodder grasses 2004, can we meet the demand?) Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket Box

Läs mer

Försöksresultat. 2015 års. Lantbruk. Vårutsäde NYHET 2016! Leder avkastningsligan med råge! www.skanefro.se. Bäst på allt som gror!

Försöksresultat. 2015 års. Lantbruk. Vårutsäde NYHET 2016! Leder avkastningsligan med råge! www.skanefro.se. Bäst på allt som gror! 2015 års Försöksresultat Lantbruk Vårutsäde 2016 NYHET 2016! Leder avkastningsligan med råge! www.skanefro.se 1 Välkommen till vårutsäde 2016! Du håller just nu i din hand en mycket intressant upplaga

Läs mer