Samrådsredogörelse. Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse. Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län"

Transkript

1 Samrådshandling Samrådsredogörelse Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Programförslaget har varit på programsamråd under tiden till Programsamrådshandlingarna utsändes i enlighet med bifogad fastighetsförteckning samt till myndigheter och organisationer. Kungörelse har införts i ortstidningar och anslagits på kommunens anslagstavla samt att kungörelsen sänts till berörda sakägare. Det traditionella samrådsmötet hölls onsdag 15:e oktober kl på Kristinehamns konferenscenter. Ett större allmänt samrådsmöte hölls ute på Svinvallen lördag den 27:e september mellan kl 10 och 15. Under dagen fick deltagarna möjlighet att fylla i en enkät och diskutera med tjänstemän från kommunen. Vidare har programförslaget presenterats i kommunens tre högstadieskolor under ca tre timmar i respektive skolas rasthall. Synpunkter från de två samrådsmötena och presentationerna på skolorna bifogas som bilagor till denna samrådsredogörelse. Sammanfattning av inkomna yttranden Inkomna yttranden utan erinran: Svenska kraftnät Yttranden med synpunkter: Länsstyrelsen Bergslagens räddningstjänst Kulturnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Föreningen för byggnadskultur Karlstad kommun Lantmännen Skanova Svenska kraftnät Sällskapet för naturskydd Förändringar av programförslaget efter samrådet Området mellan Västra Ringvägen och järnvägen utgår och hanteras istället i den nya planen för gästhamnsområdet. Kvarstående synpunkter Större delen av nuvarande parkområde och grusytorna upp mot Albinvägen planeras fortfarande för användingen park. Området mellan Varnan och Västra Ringvägen på Varnans södra sida kommer inte att tas med i planområdet då det måste ses i ett större sammanhang där bl a korsningen mellan Västra Ringvägen och Presterudsvägen ingår. Gång- och cykelbron mellan Fisktorget och Svinvallen kvarstår. Ställningstagande Efter gjorda justeringar bedöms planprogrammet vara redo för antagande. 1

2

3

4

5

6

7

8 REGIONALA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR

23

24 ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR 24

25 ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR 25

26 ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR Området söder om Varnan måste utredas i ett större perspektiv med korsningen mellan Presterudsvägen och Västra Ringvägen. I detta sammanhamn kommer grönområdet och dess koppling till Svinvallen att tas upp. Vår förhoppning är att verksamheten vid Ölme divershandel ska få den rollen. Behoven av parkering (bil och cykel) samt toalett mm kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet. Vattenkvalitet kommer att utredas vidare. Även bullersituation kommer att ses över, dock får nog större åtgärder skjutas på framtiden och åtgärdas i det större perspektivet, se ovan. Budgeten är snarare att betrakta som uppskattat investeringsutrymme. Prioriteringar kommer att krävas. 26

27

28

29 ÖVRIGA YTTRANDEN KOMMUNENS SVAR 29

30

31

32

33

34

35 MINNESANTECKNINGAR Datum Referens Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Hanna Åsander, Samrådsmöte program för ny stadspark med omgivande handelsområde, (Svinvallen m.fl.) , Kristinehamns Conference Center Det var 17 personer som deltog på samrådsmötet på Kristinehamns Conference Center. Från kommunen deltog Hanna Åsander, planarkitekt, Johan Stenson, planarkitekt och Joel Engström, vikarierande planarkitekt. Presentation av planförslaget Hanna Åsander och Johan Stenson hälsade alla välkomna och representanter från kommunen presenterades. Hanna Åsander informerade sedan om planprocessen och vad ett planprogram är. Efter det presenterades programförslaget av Johan Stenson och Hanna Åsander. Här redogjordes för tidigare skeden i planeringen, så som dialogmöten med allmänheten och arkitekttävlingen Europan, syftet med programmet och slutligen diskuterades programförslagets innehåll. Frågestund Efter det var det fika och sedan följde en gemensam frågestund där synpunkter på förslaget förmedlades från åhörarna. Avslutning Avslutningsvis informerade Hanna Åsander om sista inlämningsdag för synpunkter på programförslaget. E-post Organisationsnr PlusGiro KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 1. Planeringsavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

36 2 Synpunkter på förslaget och frågor som kom upp under mötet: Hur gick arkitekttävlingen Europan till? Vilka var delaktiga? Vad tyckte ni om tävlingen och dess förslag? Kommunens svar: Tävlingstomten i Kristinehamn var en av 5 tomter i Sverige som unga arkitekter under 40 år kunde välja bland i den internationella arkitekttävlingen Europan (som är världens största återkommande arkitekttävling).under 2013 pågick tävlingen där ett tävlingsprogram med förutsättningar på platsen och önskemål om utvecklingsinriktning som skulle undersökas i tävlingsformen togs fram av planeringsavdelningen. I juni 2013 hade det kommit in 20 tävlingsförslag och av dem korades en vinnare av en internationell professionell jury. Det vinnande förslaget Responsive system med deras förslagsställare, ett italienskt tävlingslag, har sedan legat till grund för programförslaget som planeringsavdelningen tillsammans med de italienska arkitekterna har jobbat fram. Synpunkter från allmänheten i form av ett tidigare dialogarbete låg också som grund i tävlingsprogrammet och utfallet var mycket positivt i de förslag som kom in. Utställning av samtliga tävlingsförslag kunde också beskådas i kvarteret Vågen och där var det en stor delaktighet från skolorna där bland annat gymnasieelever var med och tittade på förslagen och lämnade synpunkter. Planeringsavdelningen är också mycket nöjda med det vinnande förslaget som i mångt och mycket överensstämmer med översiktsplanens intentioner om att platsens fokus är park. Det har också varit väldigt givande att jobba vidare tillsammans med italienarna till det som nu presenterats i programmet. Är lekrummet bra placerat vid parkeringen? Lekrummet borde byta plats med aktivitetsrummet? Kommunens svar: Exakt placering av lekrum och aktivitetsrum spikas inte i programmet. Planeringsavdelningen ser det nog som möjligt att de båda kan såväl byta plats som växa in i varandra. En design av parken med detaljutformning kommer att påbörjas parallellt med själva detaljplanearbetet under 2015, först då kommer exakt utformning att spikas. Hur ser trafiklösningen ut vid den norra entrén? Utforma Albinvägen på ett trafiksäkert sätt, tänk på gående barnvagnar och cyklister. Det får inte se ut som det gör på Västerlånggatan. Kommunens svar: Tanken är att utforma den sträcka av Albinvägen som hänger ihop med parken och den norra entrén (mellan Brandkårsvägen och Nedre station) med gående och cyklister i åtanke. Kanske kan vägen utformas på gåendes villkor med annan markbeläggning eller upphöjning av vägen på del av sträckan. Vad ska det vara för utformning på bron över till fisktorget? Det borde gå att komma under med mindre båtar. Kommunens svar: Tanken är att utforma bron så att det är samma höjd som under Västerbron. Exakt utformning är heller inte spikat utan några olika förslag genom inspirationsbilder/exempel angavs under det öppna möte som hölls på plats den 27 september när allmänheten vid en bemannad station kunde diskutera frågan om bron. Av enkätsvaren från vår Vad-tycker-dupromenad framkom också att en välvd bro i trä var det som flest kunde se framför sig. Kan det vara möjligt att ha en provisorisk bro på test sommaren 2015? Kommunens svar: Tanken var att prova att ha en provisorisk bro på plats den 27 september men framförhållningen för att kunna få till det var för kort. Till sommaren 2015 skulle det kanske vara möjligt att prova.

37 3 Hur länge tror ni att brandstationen blir kvar i dess nuvarande läge? Kommunens svar: Frågan har väckts politiskt i bland annat stadsmiljökommittén om huruvida brandstationen bör ligga kvar i dess nuvarande läge. Vi har varit i dialog med Bergslagens räddningstjänst och de har inga planer i nuläget på att vilja ha brandstationen någon annanstans. Vi har befäst befintligt läge i planprogrammet och det får kanske utredas vidare i kommunens revidering av översiktsplanen om en annan placering är att förorda. Finns stadsmiljökommittén kvar? Kommunens svar: Ja, sedan 3 år tillbaks har stadsmiljökommittén regelbundet möten. Kommittén är en politiskt tillsatt grupp med planeringschefen som sammankallande. Frågor som handlar om stadens centrum tas upp för diskussion. Tjänstemän från planeringsavdelningen har varit med ett flertal gånger och bland annat berättat om inriktningen i planprogrammet för ny stadspark. Det är också stadsmiljökommittén som gett fullmäktige uppdraget om att ta fram detaljplan för Svinvallen. Vad ska göras med fisktorget? Ska det vara kvar som parkeringsplats? Kommunens svar: Enligt programförslaget är idén att i förlängningen av Hovslagaregatan som mynnar ut i Fisktorget ska en bro över till Svinvallen placeras. Det innebär också att de flesta av parkeringsplatserna som finns där idag kommer att tas bort men att bussangöring ska kunna inrymmas i södra delen av Fisktorget. Meningen är att Fisktorget ska bli mer av en offentlig plats, lyftas fram för att det är en vacker miljö att vara i och att skapa möjligheter för människor att röra sig mer fritt och använda platsen på ett annat sätt än idag. Förslaget anger en mer inbjudande terrassering av kajkanten. Att kunna sätta sig ned längs kajkanten och se över till andra sidan och uppleva att Fisktorget skapar en enhet med andra sidan, på samma sätt som att norra och södra torgen egentligen hör ihop fast Varnan skär tvärs igenom. Att vända platserna mot vattnet är en genomgående tanke med förslaget. Det borde vara möjligt att angöra Svinvallen med båt. Tänk tillgänglighet för båt. Kommunens svar: Ja, i år har det redan inletts premiärturer med skärgårdstrafik från Mastmagasinet och ut mot bl.a. Sandvikarna. Tanken är att den tillgänglighet som finns idag för båtar ska finnas kvar, d.v.s. att den föreslagna bron över Varnan från Fisktorget till Svinvallen ska ha samma segelfria höjd som Västerbron. Angående handelsområdet, hur många stora handelstomter finns det i området Drevsta? Kommunens svar: Det finns de som är planlagda i detaljplanen för kv. Motorn m.fl. i övrigt är det en påbörjad del av den ursprungliga planen för kvarteret Motorn som ej är antagen som skulle kunna innehålla fler tomter där handel tillåts. Är ni helt säkra på att Svinvallen ska bli park? Kommunens svar: Ja, vi står helt bakom programförslaget och tror efter en lång process med arkitekttävling och resonemang om hur omgivningen ser ut att den utbredning av parken som redovisas i programförslaget är försvarbar. Den överensstämmer också med detaljplanen från år 2000 där PARK är användningen för ungefär samma område. Borde finnas små bodar för småskalig handel. Kan Musmagasinet användas?

38 4 Kommunens svar: Diskussionen har kommit upp om det skulle vara möjligt att flytta äldre byggnader till Svinvallen, exempelvis Musmagasinet. Frågan utreds och kommer att redovisas vidare i detaljplanearbetet. Den tilltänkta scenen borde kunna användas året om. Tänk på utformning och placering för detta. Kanske kan multisportarenan användas för scenbyggen kvällstid. Kommunens svar: Ja, olika tankar om hur det skulle gå att använda området året runt har funnits och även funderingar på om en scen/plats skulle kunna samutnyttjas som skridskobana på vintern. Exakt placering och utrustning av parken kommer det mer att fokuseras på i den efterföljande detaljplaneprocessen och i den parallella processen om designen på parken. Önskemål om att fler äldre byggnader skall placeras i parken. Är detta möjligt utan bygglov? Kommunens svar: Om användningen som anges i detaljplanen är PARK så får byggnader med verksamheter som normalt brukar finnas i en park uppföras på parkmark utan en konkret byggrätt eller precisering av placering i plankartan. Ett bygglov däremot krävs alltid så fort en byggnad eller anläggning ska uppföras på en plats. Kristinehamns kulturhistoria, exempelvis järnhantering, bör gå att spåra i parken. Försök att skapa en helhet i grönstrukturen mot Järnvägsparken. Kommunens svar: Ja, det finns ett uppdrag som kulturförvaltningen håller i om att kunna få till en tydligare koppling till historien med järnhanteringen i anslutning till Varnan. Eventuellt skulle det kanske gå att få en sådan koppling i en blivande stadspark som på ett eller annat sätt ändå får en koppling upp mot nedre station. Är det möjligt att samla kulturhistoriska föremål och information om järnhanteringen i Nordenfeldtska huset? Huset står och förfaller. Kommunens svar: Nordenfeldtska huset ägs av en privatperson och står tomt idag men det finns också vissa begränsningar av vad som går att göra med huset i och med att det är ett byggnadsminne. Kommunen har kontaktat länsstyrelsen för att undersöka olika möjligheter med hur de ser på eventuella framtida byggnationer på fastigheten och vad som är möjligt att göra invändigt och utvändigt beroende på hur det ska användas. Är hotellplanerna på fastigheten Nebulosan 10 nedlagda? Ska kommunen köpa marken? Kommunens svar: Ja, samma ägare som till Nordenfeldtska huset äger också den sk. Hotelltomten (Nebulosan 10) och vad kommunen erfar så finns inte längre några planer på att bygga hotell där. Kommunen har låtit göra en värdering av marken men det finns inga beslut om att köpa marken. Påståenden från Kristinehamns DHM (Sveriges kristna handikappförbund): o Musmagasinet bör flyttas till parken. o Vi har planer på en utomhusscen på södra sidan torget. o Vi har planer på att lägga ett båtskrov framför Mastmagasinet, vilket kan användas för uteservering. o Det gamla badhuset skulle aldrig ha rivits. När det revs tömdes Svinvallen på människor. o Kristinehamn saknar en koppling till Fröding.

39 5 Hur mycket kommer genomförande av parken att kosta? Kommunens svar: Det finns en grov kostnadsberäkning om 16 miljoner för iordningsställande av parken och det finns redovisat i kommunens investeringsplan för år Det viktigaste är att bron över till fisktorget byggs. Det kommer att lyfta hela området.

40 Sammanställning av enkätsvar och övriga åsikter insamlade vid Vad tycker du-promenaden på Svinvallen 27:e september 2014 Vad tycker du-promenaden arrangerades den 27:e september på Svinvallen. Syftet var att ta del av allmänhetens åsikter om planerna för området. Arrangemanget annonserades i lokalpressen och ett pressmeddelande skickades ut till lokal- och länspress. Pressmeddelandet resulterade i artiklar i både NKP och NWT veckan innan arrangemanget. Vidare sattes tre skyltar som gjorde reklam för arrangemanget upp längs gång- och cykelvägarna genom området. Arrangemanget var upplagt så att deltagarna gick en runda med fem olika stationer på området. Vid varje station behandlandes en specifik frågeställning och det fanns också personal från kommunen vid varje station som kunde svara på frågor eller bara lyssna på deltagarnas åsikter. De frågor enkäten tog upp och som behandlades på de olika stationerna var: Idén om en stadspark som sådan Om det bör finnas en scen och vad som är en lämplig placering Om det bör finnas ett aktivitetsområde och vilka aktiviteter som i så fall ska kunna utövas där Om det bör finnas en lekpark och vilka lekredskap som i så fall ska finnas där Parkeringsfrågan och hur de grusytor som idag används för parkering ska hanteras Vilka gång- och cykelstråk som behövs i och genom området Om det bör finnas en bro mellan Fisktorget och Svinvallen och hur den i så fall ska utformas Dessutom fanns det en ruta kallad Övriga kommentarer där deltagarna kunde skriva egna kommentarer och synpunkter. 1 Utställningen Påstående: Idén med en ny stadspark är bra! Positiva (Ja - Ja, men) Negativa (Nej) 46+19=65 st 0 st Kommentar: På enkäten uppmanade vi deltagarna att vänta med att fylla i denna fråga tills de hade gått färdigt hela rundan. Uppenbarligen glömde många bort att fylla i frågan när det gått färdigt medan andra använde enkätens fält Övriga kommentarer för detta. På frågan om vad som är det viktigaste med den blivande stadsparken tar många av de svarande upp att parken ska var till för alla både vad gäller aktiviteter (här ingår även aktiviteter som att ta det lugnt i olika former) och möjligheterna att ta sig till och runt i parken för alla oavsett ålder eller funktionshinder. Trygghetsaspekten samt vikten av att genomföra en bred dialog nämns också.

41 Många nämner även att det är angeläget att parken knyter samman staden och det blir ett områden som man naturligt kommer till och inte behöver ta sig till. I det sammanhanget nämns också bron som en viktig beståndsdel för att knyta ihop centrum med gästhamnen och skärgården. Det är tydligt att folk ser stråket från centrum ut mot gästhamnen/sanna som minst lika viktigt som stråket centrum-coop. Slutligen påpekar många att Svinvallen redan idag är en till stora delar vacker och välfungerande miljö och att denna ska behållas och utvecklas snarare än att saker som fungerar bra idag ska ändras eller tas bort. Slutsatser: En slutsats som kan dras är att området kring Ölme diversehandel fungerar bra idag och uppskattas som det är. I det fortsatta arbetet bör vi prioritera de delar av området som INTE fungerar tillfredsställande, som t ex tillgängligheten (bron) och ytorna bort mot COOP med aktivitetsyta, lekpark och entré/parkering. 2 Scenen Påstående: En liten scen ska finnas i parken! Positiva (Ja Ja, testet Ja, men) Negativa (Nej) =90st 3st Kommentar: Scenen på diversehandelns norra sida måste kunna användas även i framtiden. Upplägget med den lilla scenen, närheten med publiken och diversehandeln som fond uppskattas av både artister och publik och är en av bluesfestivalens framgångsfaktorer. Dvs både scenen och den öppna ytan framför måste arbetas in i förslaget. Övriga kommentarer från enkäten handlar om scenens orientering i förhållande till solen (publiken ska inte ha solen i ansiktet), ljudriktning (helst bort från centrum) och storlek. Några vill ha en permanent större scen medan andra hävdar att vid stora arrangemang byggs det ändå tillfälliga scener anpassade för just det arrangemanget. Av de två alternativen för lokalisering av en liten fast scen som presenterades (dvs mellan Ölme och den tänkta bron eller vid den lilla amfiteatern/jordvallen) var det flest som förordade en placering vid den hästskoformade jordvallen. De som svarade nej till en liten permanent scen motiverade sitt svar med att det var bättre med att bygga tillfälliga scener vid arrangemang. Slutsatser: Scenen på diversehandelns norra sida och den öppna ytan framför måste vara kvar. Hanteringen av övriga små och stora uppträdanden i parken utreds vidare. Ett alternativ kan vara att kommunen har en liten demonterbar scen som kan sättas upp i parken och på andra platser när behov finns.

42 3 Aktivitetsyta och lekpark Påstående: En liten scen ska finnas i parken! Aktivitetsytan Påstående: Ett aktivitetsområde ska finnas i parken! Positiva (Ja) Negativa (Nej) 95st 1st Kommentar: Det är tydligt att det är lättare att välja bland föreslagna aktiviteter än att föreslå egna. Av de som svarade ville 75st se en actionspark i parken. Boule, multiarena, klättring och utegym fick mellan 42 och 49 röster var. Bland de som föreslog egna aktiviteter kom förslag om dansbana, tennisbana, beachvolleyplan och utomhuspool. Hinderbanor typ militär hinderbana eller parkour nämndes också. Det påpekades även att det behövs öppna ytor för aktiviteter som tex gympa, yoga och kampsport samt för spontanaktiviteter. Genomgående påpekande är att det är viktigt att aktivitetsytan utformas på ett sådant sätt att den attraherar en bred målgrupp, från större barn till äldre (pensionärer) och den är lockande även för tjejer, dvs att ett utökat genustänk behövs vid val av aktiviteter. Funktionshindrade får inte heller glömmas bort. Många nämner att det behövs ett ställe i där ungdomar gärna är och det blir en säker oas i Kristinehamn. Några efterlyste möjlighet till bemanning. Bra belysning efterfrågas också. En annan åsikt som kom fram var att det är viktigt att aktivitetsytan inte fyller upp hela området utan att det fortfarande går att ordna större arrangemang i parken. Det ska även gå att använda aktivitetsytan när det är uppträdande och arrangemang i parken. Några ville byta plats mellan aktivitetsytan och lekparken. I ett flertal svar framhölls också vikten av att utrustningen sköts och att det välj hållbara lösningar som inte kräver för mycket underhåll. Den som svarade nej motiverade sitt svar med att det redan finns aktivitetsområden på andra platser i Kristinehamn. Lekparken Påstående: En lekpark ska finnas i parken! Positiva (Ja) Negativa (Nej) 92st 2st Kommentar: Gungor och klätterställningar var de mest önskade alternativen. 67st önskade detta. De övriga förslagen pulkabacke, balansbanor, skridskobana och vattenlek fick mellan 41 och 47 röster var. 10 personer lämnade egna förslag så som pool, sinneslekplats liknande den i

43 Mariebergsskogen, klättervägg, sandlåda, lekstuga eller litet hus, labyrint samt bana för trampbilar. Liksom för aktivitetsytan var det många som framhöll att det är viktigt att det finns utrustning och roliga saker att göra för alla i målgruppen, dvs både små och lite större barn, pojkar och flickor samt funktionshindrade. Dessutom efterfrågas utrymme för spontan/fri lek. Säkerheten för barnen, att föräldrarna kan ha barnen under uppsikt, bra belysning och att allt sköts ordentligt anses också viktigt. Toalett, skötrum, dricksvattenfontän samt ett regn/vindskydd finns som förslag. De flesta tycker det är bra med ytterligare en lekplats i stan men vill gärna att den nya lekplatsen är annorlunda utformad än lekplatsen i Järnvägsparken, gärna kreativa klätterställningar och lite annorlunda lekredskap som inte finns över allt annars (typ standard katalogutrustning). Många tycker det är viktigt att parken ska fungera året runt och nämner pulkabacke och skridskobana. De som svarade nej motiverade sitt svar med att det redan finns en fin centralt belägen lekpark i Järnvägsparken. Slutsatser aktivitetsyta och lekpark: Det är bra om aktivitetsytan och lekparken planeras ihop och att man vid planeringen tar stor hänsyn till hur de olika redskapen/planerna mm placeras i förhållande till varandra baserat på hur och vilka som använder dem. 4 Parkering och trafik Parkering: Påstående: Det är bra att det stora antalet fria parkeringsplatser för bilar minskar till förmån för mer park- och lekytor! Positiva (Ja Ja, delvis men) Negativa (Nej) 55+27=82st 9st Kommentar: De flesta var positiva till att minska antalet parkeringsplatser jämfört med idag men samtidigt är det viktigt att besökare till parken ska ha någonstans att parkera. Några tyckte det var viktigt att parkeringen ska vara gratis då många som ska in till centrum parkerar här eftersom det är för dyrt att parkera i centrum. Alternativ till att ta bort gratisparkeringen kan vara att ta bort parkeringsavgiften i centrum tyckte en annan. Några av kommentarerna rörde möjligheten till parkering vi större arrangemang, var ska bilburen publik parkera?

44 Fyra av de som svarat nej hade kommenterat sina val. En ville ha bostäder istället, en annan hävdade att allmänna kommunikationerna inte fungerar, en tredje skrev att vi är bilburna idag och platserna behövs och slutligen var tyckte en att vi ska vara rädda om turister som kommer både i husbilar och i vanliga bilar och att det är mycket uppskattat med fri parkering. Trafik Påstående: Det är viktigt med fler möjliga vägar att ta sig till fots och med cykel genom området! Positiva (Ja Ja, men) 87+2=89st Negativa (Nej) 3 Kommentar: Utformningen av blanketten var inte helt lyckad här då de tre alternativen under Ja, enligt förslaget valet inte var tänkte som valmöjligheter utan mer som en upplysning om hur förslaget ser ut. I och för sig fungerar det hyfsat i alla fall då frågan om bro eller inte behandlas i en separat fråga. Det kan noteras att stråket mellan brandstationen och Granngården år det alternativ som fått minst kryss. Vidare missade vi att fråga om flytten av gång- och cykelvägen runt udden från dagens dragning längs vattnet till en ny dragning innanför Ölme diversehandel. De som svarat nej motiverade detta som följer: Som nu men med föreslagen bro Som förslaget men ingen bro (samma person hade på den separata brofrågan svarat att bro är OK så länge den håller samma höjd som Västerbron/svängbron) Andra kommentarer rör vikten av att stråken genom parken är plana och anpassade för funktionshindrade, att det finns en busshållplats längs Albinvägen som betjänar parken samt nuvarande cykelväg och brygga längs Varnan ska vara kvar i hela sin längd. Slutligen vill en person även ha en ny bro åt Djurgårdshållet/Landa. Slutsatser parkering och trafik De flesta är positiva både till att minska parkeringsytan och till att bygga en gång- och cykelbro mellan Fisktorget och Svinvallen. Lika tydligt är det att parkering i anslutning till parken behövs samt att de båtar som idag kommer under Svängbron och Västerbron även ska komma under den nya bron. Borttagandet av delar av den träklädda bryggan samt av gång- och cykelstråket närmast vattnet bör utredas vidare. 5 Bron Påstående: Idén om att det ska bli en bro mellan Fisktorget och Svinvallen är bra! Positiva (Ja Ja, men) Negativa (Nej) 27+66=93st 4st

45 Kommentar: De flesta är positiva till en gång- och cykelbro som binder ihop centrum med Svinvallen. Nästa lika eniga är man om att bron ska utformas så att båtar som idag kommer under vid Svängbron/Västerbron även kommer under den nya bron. Många föreslår en välvd bro, gärna i trä som smälter in i miljön vid Fisktorget. Av de fyra svarat nej så vill en att bron istället byggs från Mastmagasinet, en annan att idén med bro i och för sig är bra men att Kristehamnarna gott kan gå 500 meter extra och att pengarna för bron kan läggas på aktiviteter för ungdomar istället. Den tredje tycker att miljön kring Varnan som den är idag ger lite Västkustkänsla typ Kyrkesund vilket är positivt. Den fjärde har antagligen rört ihop stationerna 4A och 5 och vill bara att det ska byggas en ny bro. Slutsatser: Allt pekar på att en enkel valvbro i trä som placeras i Hovslagargatans förlängning är ett bra alternativ. Generellt/övriga kommentarer Många de synpunkter som lämnades under rubriken Övriga kommentarer har redan tagit upp i punkterna ovan. Övriga sammanfattas nedan: Ställ gärna upp bodar i området där det kan säljas lokalproducerade produkter som hantverk och livsmedel. Kanske kan de även fungera för uteserveringar? En central park vid vattnet är ett bra komplement för alla (äldre/barnfamiljer/funktionshindrade och andra) som inte orkar/har möjlighet att ta sig ut till skärgården. Möjlighet att grilla? Bygg en fast och säker grill som även kan användas på vintern. Bygg låga bostadshus. Det har funnits hus på området förut. Rekommenderar att titta på gamla foton före badhusets tid. Det kan behövas "ungdomsledare" om ni vill satsa på många aktiviteter/möjligheter för olika grupper, för att "samordna" och att saker och ting går rättvist till. Kopplingen till kulturarvet och järnets väg, var har det tagit vägen? Äntligen tar kommunen tag i detta! Bra sätt att informera och ta in synpunkter! Det bör finnas toaletter och rum med skötbord inom området om det ska fungera för gamla och barnfamiljer. Vind/regnskydd och sittplatser med bord behövs också vid aktivitetsytan och lekplatsen Annat som kom fram under dagen eller missades i enkäten är bla: Enkäten missade att ta vara på de som uppskattar parken för att bara vara i och inte är intresserade av att utföra fysiska aktiviteter. En fråga som inte uppmärksammandes i enkäten var att möjligheten att gå eller cykla längs vattnet runt hela udden försvinner om det nuvarande förslaget genomförs. Det var ont om ungdomar och unga vuxna som tyckte till. De flesta som var där såg ut att ha inomeuropeiskt ursprung och ingen hade några synliga funktionshinder.

46 Bakgrundsinformation från enkäterna Kön Kvinnor/män 52/49 Bostadsort Kristinehamn/annan 96/3 Karlskoga, Kungsbacka/Helsingborg samt en veckopendlare Ålder Antal enkätsvar 100

47 Sammanställning av besök på Kristinehamns kommuns högstadieskolor för att få synpunkter på förslaget till ny stadspark på Svinvallen. Djurgårdsskolan 7-9, tisdag 23/ Det var inte jättelätt att få synpunkter av de elever som vistades i rasthallen. Främst var det några killar som redan åkte skateboard som hade detaljerade synpunkter på hur en ny skatepark skulle se ut. Andra synpunkter som kom fram var: Utegym Vi brukar handla på COOP så sitter vi på trädäcket och fikar Det är inte bra att ha små barn som leker bland de som åker skate En parkourbana med rör och väggar vore kul Nedgrävda studsmattor Ta inte bort bryggan Får killarna en ny skatepark ska vi ha en ny gymnastikhall till gymnastikföreningen Å va bra, gör det! (dvs bygg om Svinvallen till en stadspark) Bygg mer forbollsplaner Stenstalidskolan 7-9, onsdag 24/ Det kom fram några elever och lärare under den tid som vi fanns på plats i rasthallen. Framförallt fanns en viss nyfikenhet över vad informationsmaterialet och kartorna innebar. En del hade spontana och konkreta synpunkter över platsen och förslaget medan andra hade svårt att utrycka någonting beroende på att de inte kände till Svinvallen överhuvudtaget. Många sa att de tyckte det var bra att det skulle bli en stadspark. Bland de tydliga synpunkter som kom fram var: Skate-ramperna eller möjligheten att kunna åka skate och kick-bike ska vara kvar. Bra med bryggorna, bra ställe att hänga vid. Pingisbord Kunna åka skridsko Södermalmsskolan F-9, torsdag 25/ Här var det främst de yngre barnen som fram och önskade lekredskap till lekparksdelen så som: Sandlåda Pingisbord En riktig klätterställning Hoppa hage En lång rutschkana Fotbollsplan/mål Karusell Skridskobana Dansbana Nedgrävd studsmatta Stolar

48 De lite större ville ha Kompisgungor att sitta och prata i Utepool Killarna pratade också om skateparken och olika typer av ramper som borde finnas där. Det nämndes även en damm med fiskar. En intressant sak som föreslogs var att det skulle finnas någonstans att låna grejor för att prova tex skateboard, kickboard men även andra redskap.

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09

Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Ny stadspark med omgivande handelsområde KS AU 2014-12-09 Olika typer av planer Översiktsplan (ÖP) Fördjupad översiktsplan (FÖP) Detaljplan (DP) Program-/planområde Tidigare planer Detaljplaner från år

Läs mer

Samrådsredogörelse. Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län

Samrådsredogörelse. Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län Samrådshandling 2014-12-01 Samrådsredogörelse Planprogram för Ny stadspark med intilliggande handelsområde (Svinvallen) Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Programförslaget

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling 2014-05-05. Kvarstående synpunkter:

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling 2014-05-05. Kvarstående synpunkter: 1 Antagandehandling 2014-05-05 Samrådsredogörelse Detaljplan för Pingstliljan 16 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2014-03-26

Läs mer

Utlåtande. Detaljplan för del av Kv. Blyet m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Antagandehandling. Hur processen har bedrivits

Utlåtande. Detaljplan för del av Kv. Blyet m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Antagandehandling. Hur processen har bedrivits 2012-11-16 Antagandehandling Utlåtande Detaljplan för del av Kv. Blyet m.fl. Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har i dess ursprungliga omfattning varit på utställning

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING Handläggare Petra Okanovic 0550-88190, petra.okanovic@kristinehamn.se ANTAGANDEHANDLING Datum 2016-01-19 Diarienummer Ks/2015:181 Sida 1(2) Samrådsredogörelse Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012

Lekplatsutredning. Bakgrund. Tidplan/utredningens upplägg. Förslag. Beskrivning till lekplatsförslag 2012-12-19. Förslag december 2012 Lekplatsutredning Förslag december 2012 Bakgrund I mars 2012 fick byggservicekontoret i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda placering och utformning för nya lekplatser i Hofors kommun. En budget

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för Björnhovda 3:15

Detaljplan för Björnhovda 3:15 Samrådsredogörelse 1(5) Emelie Bertholdson, 0485-478 46 emelie.bertholdson@morbylanga.se Detaljplan för Björnhovda 3:15 Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd Rubricerade detaljplan handläggs enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-03-16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

DIALOGFORUM. Friidrottens hus oktober om utveckling av Slottsskogsvallområdet. På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör.

DIALOGFORUM. Friidrottens hus oktober om utveckling av Slottsskogsvallområdet. På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör. Friidrottens hus 16-17 oktober 2013 DIALOGFORUM om utveckling av Slottsskogsvallområdet På kvällarna känns det farligt med bilarna som kör Café Trevligare utomhusmiljö HUR GJORDE VI? Dialogforum arrangerades

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Medborgarförslag 2012

Medborgarförslag 2012 2013-09-05 Medborgarförslag 2012 Nämnd/Kategori Bifall Avslag Besvarad Kommentar Kommunstyrelsen Tygkassar till Kristinehamns alla hushåll Schackturnering på Södra Torget.Rullatorrace i centrum Upplåtande

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. S eptember 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll S eptember 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande

Planprogram för Stationsområdet. Yttrande Planprogram för Stationsområdet Yttrande Inledning Stationsområdet är ett av Ängelholms kommuns viktigaste utvecklingsprojekt. I centrala Ängelholm med närhet till såväl stadens utbud och service som stationen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84 Utlåtande Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun 1 Hur samrådet har bedrivits Samråd Ett planförslag har upprättats

Läs mer

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015

SPÅRVÄGSPARKEN. Program för förnyad lekplats i Fredhäll. December 2015 SPÅRVÄGSPARKEN Program för förnyad lekplats i Fredhäll December 2015 Förnyelse och vision En förnyelse av Spårvägsparken görs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Detaljplan för kv Ringduvan inom stadsdelen Prästbordet i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Detaljplan för kv Ringduvan inom stadsdelen Prästbordet i Skellefteå kommun, Västerbottens län. SAMRÅD Referens 2012-03-19 2012-0180 Bygg- och miljökontoret Planavdelningen Enar Nordvik Rebecca Bohman Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Ringduvan inom stadsdelen Prästbordet i Skellefteå kommun,

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Programhandling för Ny Stadspark med omgivande handelsområde. (Kv. Svinvallen, Buffeln m.fl.) Kristinehamns kommun, Värmlands län

Programhandling för Ny Stadspark med omgivande handelsområde. (Kv. Svinvallen, Buffeln m.fl.) Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen Programhandling för Ny Stadspark med omgivande handelsområde (Kv. Svinvallen, Buffeln m.fl.) Kristinehamns kommun, Värmlands län 2 KRISTINEHAMNS KOMMUN

Läs mer

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet Detaljplan för Del av Mörmon 5:33, Djupängen Hammarö kommun Värmlands län UTLÅTANDE Efter granskningsskedet PLANENS SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende i området med

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Vanadislundens nedre lekplats

Vanadislundens nedre lekplats Vanadislundens nedre lekplats Sammanställning av tidig dialog med allmänheten kring lekplatsens kommande förnyelse April 2013 Vad tyckte du om Vanadislundens nedre lekplats? Vid korsningen Frejgatan/Sveavägen

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet Östra del 2, Kristinehamn

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet Östra del 2, Kristinehamn Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Ingrid Järnefelt,0550-88113 ingrid.jarnefelt@kristinehamn.se Datum 2016-03-04 Tn/2016:32 404 Planer Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL. (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL. (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ 2010-05-06 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL. (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN Plats: Nissaforsskolan Tid: Tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken - alternativ yttre respektive inre läge skissredovisning

Öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken - alternativ yttre respektive inre läge skissredovisning Ropstens båtklubb öppningsbar del mastkran Bryggan på nivå +1 går under Gång och cykelbron F lutning 1:20 B Gång och cykelvägen går längs k j tt k t fö tt k Trappor leder ner från kajen till en brygga

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande Tillägg del 1 till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping den 9 augusti 2016 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. (rutan tas bort,

Läs mer

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Dnr P2009-00061-214 (P 06027) Ett förslag till detaljplan för kv Vågen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen Programhandling för Ny Stadspark med omgivande handelsområde (Kv. Svinvallen, Buffeln m.fl.) Kristinehamns kommun, Värmlands län 2 KRISTINEHAMNS KOMMUN

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tvillingarna 2 och del av Toltorp 1:323 Utbyggnad av Jungfrustigens förskola

Förslag till detaljplan för Tvillingarna 2 och del av Toltorp 1:323 Utbyggnad av Jungfrustigens förskola MÖLNDALS STAD 1(6) Förslag till detaljplan för Tvillingarna 2 och del av Toltorp 1:323 Utbyggnad av Jungfrustigens förskola Mölndals stad Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE TIDIGARE BEHANDLING Kommunstyrelsen

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(5) Detaljplan Idre 11:3 Älvdalens kommun Dalarnas län Upprättat i juni 2011. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur utställningen bedrivits Inkomna yttranden Detaljplanen har varit på samråd i form

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer