Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister"

Transkript

1 Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister Uppstår oklarheter om dessa instruktioner ska ekonomichefen avgöra hur de ska tolkas. Anläggningsbokföring Enligt lag om kommunal redovisning ska konton över tillgångar specificeras i en sidordnad bokföring i den utsträckning som behövs för att ge en tillfredsställande överblick och kontroll. Enligt samma lag skall det finnas en specifikation till årsredovisningen enligt följande: För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning. Finansiella kostnader Kapitalkostnaden är en periodiserad investeringsutgift utan hänsyn till hur stor del som finansierats med lån respektive egna medel. Redovisning av kapitalkostnader syftar till att ge en rättvisande bild av varje års kostnader och intäkter i alla kommunens verksamheter. Det är viktigt med en rättvisande redovisning för att kunna göra effektivitetsbedömningar och för beräkning av självkostnaden vid avgiftssättning. Något förenklat kan kapitalkostnadsredovisningen ses som att verksamheterna betalar en ersättning till kommunens finansförvaltning för det kapital som binds under en bestämd tidsperiod. Kapitalkostnaden är en intern bokföringspost som består av dels avskrivningar och dels intern räntekostnad. Planmässig avskrivning Avskrivningar görs med nominella linjära belopp beräknade på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden är knuten till beräknad nyttjandeperiod. Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer ger vägledning om avskrivningstider. Intern ränta - kapitalkostnad Räntan beräknas på det bokförda värdet. Rekommendationer om räntesats utges av SKL. På förslag från ekonomichefen fastställs räntesatsen respektive år i samband med beslut om budget. Investeringsplanering/budget Investeringsplan ska ingå som bilaga till kommunens budget. Varje projekt över 2 Mkr ska åtföljas av en beskrivning. Inventarier av mindre värde, under kr, ska kostnadsföras. Alla investeringsprojekt objektbestäms efter särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt som ej finns upptagna i investeringsplanen objektbestäms av kommunstyrelsen upp till 5 Mkr, för belopp därutöver skall ärendet behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i investeringsplanen kan objektbestämmas av beredande utskottet upp till 500 tkr. Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande 500 tkr skall beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande ifrån ekonomichefen. Investeringar som beräknas omfatta flera år objektbestäms/beslutas för hela perioden vid det första beslutstillfället. Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas. Rutiner för ansökan och beviljande av investeringsmedel Ansvar Verksamhetschef (VC), processchef (PC) eller kommunchef (KC) undertecknar tjänsteskrivelser, eventuellt tillsammans med handläggare. Investeringsansökan kompletteras med en investeringskalkyl och en skrivelse från ekonomichef. (eftersom ärenden mailas in krävs ingen egenhändig namnteckning.) 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

2 Genomförande o Ansökan om investeringsmedel från verksamheten. 1 Tjänsteskrivelse om investeringsmedel ska upprättas av berörd verksamhet och den verksamhet som utför arbetet. 2 Komplett ifylld investeringskalkyl ska bifogas. Blankett finns på intranätet under: ekonomi/inköp. 3 Tjänsteskrivelse tillsammans med investeringskalkyl skickas till senast fem veckor före KS. Ansvarig ekonom på konsult och support kontrollerar ärendet och gör eventuella korrigeringar. Ärendet vidarebefordras till ekonomichef. 4 Yttrande upprättas av ekonomichef, som bedömer investeringsansökan och skickar tillbaka till verksamhetschef. 5 Samtliga ark skickas av VC direkt till med kopia till processchef. Mailet till PC märks med TJSKR och rubriken på tjänsteskrivelsen på ämnesraden. Använd även markeringen Hög prioritet. 6 Tjänsteskrivelsen med bilagor ska vara tillhanda senast kl fyra veckor före KS! Alla bilagor, kartor mm som ingår i beslutsunderlaget ska bifogas. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen/beredningsutskott fattar beslut. Bokföring av investeringar Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Bl. a. skall RKR utarbeta redovisningsrekommendationer. För korttidsinventarier (varaktighet kortare än tre år) och inventarier av mindre värde har RKR uttalat följande: En viktig princip inom redovisningen är väsentlighetsprincipen, dvs. redovisningen skall fokuseras på väsentligheter. Aktivering av anskaffade tillgångar innebär krav på administration genom att tillgångar skall registreras i anläggningsregister, värderas och skrivas av. Med hänvisning till väsentlighetsprincipen finns det därför rationella skäl att inte aktivera korttidsinventarier och inventarier av mindre värde utan direkt kostnadsföra dessa i samband med anskaffningen. Den beloppsgräns som ska tillämpas för vad som ska räknas som mindre värde utgår från skattelagstiftningen. Skattemässigt accepteras att korttidsinventarier och inventarier av mindre värde får direktavskrivas och med mindre värde avses sedan 2009 att anskaffningsvärdet, exklusive avdragsgill moms, understiger ½ prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2013= kr). För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering (t. ex. första uppsättningen inventarier vid start av ny verksamhet) bör bedömningen av vad som skall räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Tillämpningsanvisningar för Ulricehamns kommun Med hänvisning till vad RKR uttalat ska kr exkl. moms tillämpas som beloppsgräns för inventarier av mindre värde. Fr. o. m höjs denna beloppsgräns till kr. Inventarier med kortare varaktighet än tre år ska kostnadsbokföras direkt oavsett värde. Erhållna investeringsbidrag från avgifter, bidrag och försäljningar ska intäktredovisas på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande eller förbrukning. Investeringar särredovisas/konteras på koddelen projekt, nr , enligt följande Tekniska anläggningar (publika fastigheter, industriell verksamhet) Fastigheter Maskiner, fritidsanläggningar m m Mark och exploatering Inventarier (inventarier datasystem, konst) Lassalyckan Kod för motkontering vid bokföring på tillgångskonton. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

3 Kontroller och bokföring av anläggningstillgångar Följande, av RKR utfärdade, redovisningsrekomendationer ska tillämpas: RKR 11 Materiella anläggningstillgångar RKR 19 Nedskrivningar RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar RKR 6 Bidrag till infrastrukturella investeringar Ytterligare vägledning finns i följande anvisningar från RKR: Idéskrift om Avskrivningar. Information om Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Information om Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Fr o m år 2001 ska bokföringsårets investeringar aktiveras och beräknas enligt en särskild policy som antagits av kommunstyrelsen Underlag för aktivering av anläggningstillgångar hämtas från ekonomisystemets analysfunktion på bokförda investeringar. Kontroller av att anskaffningsvärdet följer RKR:s rekommendationer utförs av ekonomerna inom Konsult och support. Aktivering av investeringar görs månadsvis i efterskott, (utom för januari) men först när de tas i bruk. Vid delårsbokslut och årsbokslut sker aktivering innevarande månad. För byggnader bör aktiveringen också sammanfalla med tidpunkten för när intern hyreskostnad börjar debiteras. Pågående arbeten bokförs på särskilda tillgångskonton enligt nedan och förtecknas per projekt i separat sammanställning Pågående byggnation verksamhetsf astigheter 1193 Pågående byggnation affärsverksamhet 1194 Pågående byggnation gator, väg, park, bro 1195 Pågående IT-investeringar 1196 Pågående arbete Lassalyckan Följande avskrivningstider tillämpas: Mark och konstverk- ingen avskrivning då dessa förutsätts ha obegränsad livslängd. Inventarier - 5, 7 eller 10 år. Publika fastigheter - 33 år, slitlager 15 år. Byggnader - 20, 33 eller 50 år beroende på typ av byggnad. Vissa åtgärder på befintliga byggnader skrivs av på kortare tid, t ex.ska10 års avskrivning tillämpas på passagesystem, ventilationsåtgärder och köksinstallationer samt mindre anpassningar av lokaler efter verksamheternas behov. Rutiner för bokföring av anläggningstillgångarnas värdeförändring När månadens nyanskaffningar, och eventuellt andra händelser under månaden, registrerats i anläggningsregistret ska en bokföringsorder skapas över förändringarna på tillgångsvärdena. Underlag hämtas från rapporten RPI i anläggningsregistret samt från sammanställning över pågående arbeten. Kodsträng för motbokning: Rutiner för utrangeringar av inventarier (anläggningstillgång) När inventarier ska säljas ska detta anmälas till Konsult och supports ekonomifunktion så att försäljningen kan registreras i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Om inventarier kasserats eller förkommit ska den verksamhet som nyttjat inventarien anmäla detta till Konsult och supports ekonomifunktion så att utrangering från anläggningsregister kan ske. Rutiner för nedskrivning av anläggningstillgångar Bedömning av nedskrivningsbehov på kommunens byggnader och mark görs i samband med delårs- och årsbokslut med avseende på förändringar i fastigheternas användning. Nedskrivning till följd av bestående värdenedgång registreras i anläggningsregistret med åtföljande bokföring av värdeförändringen. I samband med delårs- och årsbokslut ska även prövas om tidigare gjord nedskrivning ska återföras till någon del. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

4 Rutiner vid försäljning av anläggningstillgångar Underlag för genomförda försäljningar hämtas varje månad från kontoklass 38 i ekonomisystemets analysfunktion. Utifrån detta underlag registreras försäljningar i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Inventarieförteckning Varje verksamhetschef svarar för att upprätta en förteckning på inventarier som finns inom verksamheten och hålla denna förteckning aktuell. Exploateringsredovisning Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk ska redovisas som omsättningstillgångar. Redovisning ska ske i enlighet med särskilda anvisningar och rutiner. Vägledning finns i RKR s idéskrift om redovisning av kommunal markexploatering. Årsredovisning Som stöd för utformning av notupplysningar och upplysningar om redovisningsprinciper som är obligatoriska enligt RKR s rekommendationer finns vägledning i RKR s idéskrift Utformning av tilläggsupplysningar SYSTEM FÖR ANLÄGGNINGSREGISTER (AR) Från och med 1995 har modulen AR (Anläggningsregister) i Raindance använts för att hantera kommunens samtliga anläggningar samt för att ge underlag för de kapitalkostnader (intern ränta och avskrivningar) som läggs på nyttjarna. Samtliga registreringar i AR utförs inom Konsult och supports ekonomifunktion. Anläggningsregistret fungerar inte som inventarieregister. För att lätt kunna installera och göra ändringar i systemet har styrreglerna samlats i olika register där regler definieras för systemparametrar, nummerserier, anläggningstyper, planmässiga avskrivningstyper m.m. Systemparametrar, SY I detta register anges bland annat kopplingen till objekttyper och verifikationstyper i EK samt tillåtet anskaffningsdatum. Nummerserier För närvarande använder Ulricehamns kommun ej möjligheten att numrera anläggningarna automatisk med hjälp av nummerserier. Kommunen använder sig istället av ett anläggningsnummer som sätts enligt nedanstående modell. Positionerna 1 och 2 saknar för närvarande betydelse. 9 3 Pos Position Innehåll Innebär 1-2 Sätts alltid till 93 Saknar för närvarande betydelse Inventarier tillgångsslag Datorutrustning tillgångsslag Arbetsmaskiner tillgångsslag Transportmedel tillgångsslag Övrig utrustning (konst) tillgångsslag _instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

5 21 Anläggningar, tillgångsslag , 1130, 1140, Mark tillgångsslag Sätts alltid till. (punkt) 6-9 Löpnummer (sätts manuellt) Årtal för investering 97 = Inkomst, exempelvis statsbidrag 5 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 9 Tomtmark, om denna särredovisas vid fastighetsköp. 13 Löpnummer i det fall man har flera investeringar på samma anläggning under samma år Fr o m ändras betydelsen av position till följande: Investeringar under 97 får alltså följande slutnummer: -97, -9701, etc. Motsvarande bidrag: -971, -9711, etc Inkomst, exempelvis statsbidrag 10 2 Utgift 10 3 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 10 4 Tomtmark, om denna redovisas vid fastighetsköp 11 Löpnummer på årets registrering, Årtal för investering 00 = år 2000, 01 = år 2001 o s v Anläggningstyper, AT Anläggningarna är indelade i grupper, anläggningstyper, som överensstämmer med anläggningskontona i huvudboken. Anläggningstypen ges en beteckning med 4 positioner, till exempel DATA, och en beskrivning i klartext. För olika händelser i anläggningsregistret registreras här konton (slag) för rätt kontering i EK. Exempel på olika händelser är investeringar (nyanskaffningar), avskrivningar, ränteberäkning, utrangering, försäljning, upp- och nedskrivning av värden, flyttning och utfördelning av objekt. Här anges även vilken planmässig avskrivningstyp som skall användas som defaultvärde vid registrering av anläggningar. F n finns följande anläggningstyper upplagda i registret. BOMS DATA FRIT FÖRV GAVÄ INDV INV MABO MAIN MARK MAAN MASK MRES REGL SKOL SOMS TRAN ÄOMS ÖFAS BARNOMSORGSFASTIGHETER DATAUTRUSTNING FRITIDSANLÄGGNINGAR FÖRVALTNINGSFASTIGHETER GATOR, VÄGAR, PARKER MM ANL INDUSTR VERKSAMHET INVENTARIER MARK OMSTILLG BOSTADTOMT MARK OMSTILLG INDUSTRI MARK ANLÄGGNINGSTILLGÅNG ANNAN MARK OMSTILLG (MOTORVÄG) ARBETSMASKINER MARKRESERV REGL-SANERINGSFASTIGHETER SKOLFASTIGHETER SÄRSKILDA OMSORGSFAST. TRANSPORTMEDEL ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER ÖVRIGA FASTIGHETER Planmässiga avskrivningstyper, PA För respektive anläggningstyp registreras ett antal avskrivningstyper som innehåller avskrivningstider och procentsatser för beräkning av avskrivning respektive intern ränta. Avskrivningstypen för till exempel datorer anges som DA03, där de första två versalerna anger typ av anläggning och de två följande siffrorna objektets avskrivningstid i år. Här registreras även kontona (slag) för intern kapitalkostnad och tillgångskontot för avskrivningar. Ca 60 avskrivningstyper finns f n upplagda i registret. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

6 Definitiva anläggningar, DO För Ulricehamns kommun sker uppläggning av anläggningar direkt i det definitiva anläggningsregistret. I detta register lagras all information om registrerade anläggningar. Status på anläggningarna: D=Def (Definitiv) Anläggningen är aktiverad och kan skrivas av. B=Bea (Bearbetad) Anläggningen är bearbetad med kapitalkostnader. Ska anläggningen tas bort måste den utrangeras. U=Utr (Utrangerad) Anläggningen är såld eller skrotad. Nyanskaffningar, DOR Vid uppläggning av nyanskaffning registreras anskaffningsvärde och anskaffningsdatum. Anskaffningsdatum är den tidpunkt då anläggningen börjar aktiveras. Här registreras också koder för ansvar och verksamhet etc. som ska belastas av kapitalkostnader. Grunduppgifterna för anläggningstyp och avskrivningstyp etc. registreras genom kopiering från befintlig anläggning. Inställning kan justeras i Dof. För att en anläggning ska kunna registreras måste objekt-id finnas upplagt i objekttypen DEFA10 i EK. Flyttningar, DOR Flyttning innebär att en definitiv anläggning ges en annan kontering på ansvar, verksamhet etc. varvid en verifikation med två konteringsrader automatiskt skapas. Flyttdatum är lika med verifikationsdatum. Flyttning av redan skapad kapitalkostnad sker genom bokföringsorder. Korrigering, DOK Här görs korrigering av rena felregistreringar samt upp- respektive nedskrivningar av anskaffningsvärde och planmässiga ackumulerade avskrivningar som inte har direkt samband med förvärv eller avyttringar. För varje korrigering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Korrigeringar skapar två konteringsrader. Uppdelning, DOD Omflyttning och utfördelning av anläggningar. Omflyttning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en befintlig definitiv anläggning. Utfördelning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en ny definitiv anläggning. För varje uppdelning skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Två konteringsrader skapas. Samma datum sätts i EK och AR. Utrangering, UTR Utrangering av definitiv anläggning kan ske genom skrotning eller försäljning. För varje utrangering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats mot i tabellen för anläggningstyper. Samma datum sätts i EK och AR. Skrotning skapar tre konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort och resten bokförs som reaförlust. Försäljning skapar fyra konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort, försäljningsbelopp registreras och resten blir reaförslust/reavinst. Strykning av utrangerade anläggningar, UTS En utrangerad anläggning ligger kvar tills strykning av densamma begärs. Innan strykning utförs bör en rapport över utrangerade anläggningar skapas.(utu). Det är lämpligt att utföra strykningen en gång per år när bokslutsarbetet är avslutat. Objekttyper och strukturer (se lagringsplan) Objekttypen HÄND är specifik för anläggningsregistret varvid olika händelser kan identifieras av händelsekoder. Nedanstånde koder måste finnas upplagda i EK. I varje anläggningstyp och avskrivningstyp finns konton upplagda för respektive händelse. Händelsekoden ingår i varje transaktionsrad. Händelsekod Benämning DRFD Drifttagning, debet DRFK Drifttagning, kredit FLYD Flyttning av anläggning,debet FLYK Flyttning av anläggning, kred FPAD Flytta planmässiga avsk. Debet FPAK Flytta planmässiga avsk. Kred 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

7 FÖAD FÖBD FÖND FÖPK FÖVK KOAD KOAK KOPD KOPK OMFD OMFK PAVD PAVK RÄND RÄNK STRD STRK UANK UAVD UFÖD URED UREK UTFD UTFK ÖVFD ÖVFK Försäljning avskrivning, debet Försäljning förs.belopp, debet Försäljning neg.resultat debet Försäljning pos.resultat kred Försäljning ansk.värde kredit Korrigering ansk.värde, debet Korrigering ansk.värde, kredit Korrigering avskrivning, debet Korrigering avskrivning, kred Omflyttning, debet Omflyttning, kredit Planmässig avskrivning, debet Planmässig avskrivning, kredit Internränteberäkning, debet Internränteberäkning, kredit Strykning av anläggning, debet Strykning av anläggning, kred Utrangering, ansk.värde kredit Utrangering, avskrivn. Debet Utrangering, förs.belopp debet Utrangering, neg. res. Debet Utrangering, pos. res. Kredit Utfördelning, debet Utfördelning, kredit Överför till def anläggn deb Överför till def anläggn kred Beräkningar, BEM Beräkningar av ränta och avskrivningar görs månadsvis, i god tid före respektive brytningstillfälle, med kommandot KKB för ränteberäkning och PBA för avskrivningsberäkningar. Internränteberäkning görs före avskrivning för att internräntan ska beräknas på IB. I EK skapas automatiskt en verifikation för interna räntekostnader och en verifikation för avskrivningar inom nummerserien för anläggningsregistret. (Nr ). Avskrivningarna krediteras kontoklass 1 och debiteras kontoklass 9 (interna kapitalkostnader) och respektive kostnadsställe. Kreditering av avskrivningar i kontoklass 9 sker sedan genom en bokföringsorder där kontoklass 7 (avskrivningar) debiteras. Med kommandot PKS är det möjligt att simulera beräknade avskrivningar och interna räntekostnader i en och samma lista, som underlag för årets prognos och kommande års budgetar och ekonomiska planer. Simulering av avskrivningar och intern ränta görs även genom överföring av uppgifter till Qlik View där sortering och summering kan göras på respektive koddel i EK. Rapporter, RP I anläggningsregistret finns följande standardrapporter. RPI Inventering RPP Planmässiga avskrivningar RPT Totaler RPN Nya anläggningar Används ej Ett annat sätt att få information om anläggningar är att använda utskriftskommandot på respektive funktion i AR eller rapportuttag i EK, rapporten ANLKOD. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

8 Historik, HI I historiken listas alla verifikationer som berör anläggningen. Verifikationsdatum ligger till grund för historikuppdateringen. Varje händelse loggas i systemet och kan skrivas ut i HIU. Avstämningar För årets investeringar görs avstämningar mellan ekonomisystemets analysfunktion och årets registreringar i AR. Inför bokslut sker avstämning av konton (slag) mellan ekonomisystemets analysfunktion och rapporter i AR. Verifikationer Samtliga verifikationer som AR genererar sparas enbart elektroniskt. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se

Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se Aktivering av anläggningstillgångar Author: johanna.persson@umea.se 1. Kontrollera vilka projekt som konterats på interimskontot 4999. 2. Ta fram de investeringsprojekt som definitivkonterats. (D v s saknar

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Camilla Engström Sandra Volter

Camilla Engström Sandra Volter www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Volter Granskning av internn kontroll avseende anläggningsredovisning Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Raindance - Anläggningsredovisning

Raindance - Anläggningsredovisning Översikt...2 Allmänt...2 Indata/flöden - Anläggningsredovisning...2 Menyer...3 Huvudmeny Anläggningsregister...3 Anläggningstyp...4 Planmässig avskrivningstyp...6 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt...8

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Alingsås kommun skall hantera nya utbyggnadsområden utifrån ett redovisningsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Utrangering - förstudie

Utrangering - förstudie Utrangering - förstudie Per Stomberg, Deloitte AB Augusti 2015 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier... 5 2.3 Metod och genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet i menyn Arkiv - Företagsinställningar

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Raindance-guide: Utrangering

Raindance-guide: Utrangering Raindance-guide: Utrangering 1 Innehåll Utrangering... 2 När ska en anläggning utrangeras?... 2 Hur hanteras restvärde (kvarstående bokfört värde) vid utrangering/försäljning... 3 Utrangeringstyper i Raindance...

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med Författningssamling Investeringspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, 20 Gäller från och med 2014-02-24 1 (8) Investeringspolicy Gäller fr o m 2014-03-01 Denna investeringspolicy ersätter:

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Komponentavskrivning i Malmö stad

Komponentavskrivning i Malmö stad Komponentavskrivning i Malmö stad 2015-10-01 Elisabeth Eklund Agenda Upplägg i Malmö stad Tidplaner och aktiviteter Komponenter Gränsdragning drift investering Befintliga anläggningstillgångar AR och ekonomisystem

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011 REKOMMENDATION 19 Nedskrivningar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur en nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång, som används i kommunala verksamheter

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen Robert Heed Februari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och syfte 3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer