Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister"

Transkript

1 Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister Uppstår oklarheter om dessa instruktioner ska ekonomichefen avgöra hur de ska tolkas. Anläggningsbokföring Enligt lag om kommunal redovisning ska konton över tillgångar specificeras i en sidordnad bokföring i den utsträckning som behövs för att ge en tillfredsställande överblick och kontroll. Enligt samma lag skall det finnas en specifikation till årsredovisningen enligt följande: För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning. Finansiella kostnader Kapitalkostnaden är en periodiserad investeringsutgift utan hänsyn till hur stor del som finansierats med lån respektive egna medel. Redovisning av kapitalkostnader syftar till att ge en rättvisande bild av varje års kostnader och intäkter i alla kommunens verksamheter. Det är viktigt med en rättvisande redovisning för att kunna göra effektivitetsbedömningar och för beräkning av självkostnaden vid avgiftssättning. Något förenklat kan kapitalkostnadsredovisningen ses som att verksamheterna betalar en ersättning till kommunens finansförvaltning för det kapital som binds under en bestämd tidsperiod. Kapitalkostnaden är en intern bokföringspost som består av dels avskrivningar och dels intern räntekostnad. Planmässig avskrivning Avskrivningar görs med nominella linjära belopp beräknade på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden är knuten till beräknad nyttjandeperiod. Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer ger vägledning om avskrivningstider. Intern ränta - kapitalkostnad Räntan beräknas på det bokförda värdet. Rekommendationer om räntesats utges av SKL. På förslag från ekonomichefen fastställs räntesatsen respektive år i samband med beslut om budget. Investeringsplanering/budget Investeringsplan ska ingå som bilaga till kommunens budget. Varje projekt över 2 Mkr ska åtföljas av en beskrivning. Inventarier av mindre värde, under kr, ska kostnadsföras. Alla investeringsprojekt objektbestäms efter särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt som ej finns upptagna i investeringsplanen objektbestäms av kommunstyrelsen upp till 5 Mkr, för belopp därutöver skall ärendet behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i investeringsplanen kan objektbestämmas av beredande utskottet upp till 500 tkr. Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande 500 tkr skall beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande ifrån ekonomichefen. Investeringar som beräknas omfatta flera år objektbestäms/beslutas för hela perioden vid det första beslutstillfället. Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas. Rutiner för ansökan och beviljande av investeringsmedel Ansvar Verksamhetschef (VC), processchef (PC) eller kommunchef (KC) undertecknar tjänsteskrivelser, eventuellt tillsammans med handläggare. Investeringsansökan kompletteras med en investeringskalkyl och en skrivelse från ekonomichef. (eftersom ärenden mailas in krävs ingen egenhändig namnteckning.) 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

2 Genomförande o Ansökan om investeringsmedel från verksamheten. 1 Tjänsteskrivelse om investeringsmedel ska upprättas av berörd verksamhet och den verksamhet som utför arbetet. 2 Komplett ifylld investeringskalkyl ska bifogas. Blankett finns på intranätet under: ekonomi/inköp. 3 Tjänsteskrivelse tillsammans med investeringskalkyl skickas till senast fem veckor före KS. Ansvarig ekonom på konsult och support kontrollerar ärendet och gör eventuella korrigeringar. Ärendet vidarebefordras till ekonomichef. 4 Yttrande upprättas av ekonomichef, som bedömer investeringsansökan och skickar tillbaka till verksamhetschef. 5 Samtliga ark skickas av VC direkt till med kopia till processchef. Mailet till PC märks med TJSKR och rubriken på tjänsteskrivelsen på ämnesraden. Använd även markeringen Hög prioritet. 6 Tjänsteskrivelsen med bilagor ska vara tillhanda senast kl fyra veckor före KS! Alla bilagor, kartor mm som ingår i beslutsunderlaget ska bifogas. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen/beredningsutskott fattar beslut. Bokföring av investeringar Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Bl. a. skall RKR utarbeta redovisningsrekommendationer. För korttidsinventarier (varaktighet kortare än tre år) och inventarier av mindre värde har RKR uttalat följande: En viktig princip inom redovisningen är väsentlighetsprincipen, dvs. redovisningen skall fokuseras på väsentligheter. Aktivering av anskaffade tillgångar innebär krav på administration genom att tillgångar skall registreras i anläggningsregister, värderas och skrivas av. Med hänvisning till väsentlighetsprincipen finns det därför rationella skäl att inte aktivera korttidsinventarier och inventarier av mindre värde utan direkt kostnadsföra dessa i samband med anskaffningen. Den beloppsgräns som ska tillämpas för vad som ska räknas som mindre värde utgår från skattelagstiftningen. Skattemässigt accepteras att korttidsinventarier och inventarier av mindre värde får direktavskrivas och med mindre värde avses sedan 2009 att anskaffningsvärdet, exklusive avdragsgill moms, understiger ½ prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2013= kr). För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering (t. ex. första uppsättningen inventarier vid start av ny verksamhet) bör bedömningen av vad som skall räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Tillämpningsanvisningar för Ulricehamns kommun Med hänvisning till vad RKR uttalat ska kr exkl. moms tillämpas som beloppsgräns för inventarier av mindre värde. Fr. o. m höjs denna beloppsgräns till kr. Inventarier med kortare varaktighet än tre år ska kostnadsbokföras direkt oavsett värde. Erhållna investeringsbidrag från avgifter, bidrag och försäljningar ska intäktredovisas på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande eller förbrukning. Investeringar särredovisas/konteras på koddelen projekt, nr , enligt följande Tekniska anläggningar (publika fastigheter, industriell verksamhet) Fastigheter Maskiner, fritidsanläggningar m m Mark och exploatering Inventarier (inventarier datasystem, konst) Lassalyckan Kod för motkontering vid bokföring på tillgångskonton. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

3 Kontroller och bokföring av anläggningstillgångar Följande, av RKR utfärdade, redovisningsrekomendationer ska tillämpas: RKR 11 Materiella anläggningstillgångar RKR 19 Nedskrivningar RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar RKR 6 Bidrag till infrastrukturella investeringar Ytterligare vägledning finns i följande anvisningar från RKR: Idéskrift om Avskrivningar. Information om Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Information om Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Fr o m år 2001 ska bokföringsårets investeringar aktiveras och beräknas enligt en särskild policy som antagits av kommunstyrelsen Underlag för aktivering av anläggningstillgångar hämtas från ekonomisystemets analysfunktion på bokförda investeringar. Kontroller av att anskaffningsvärdet följer RKR:s rekommendationer utförs av ekonomerna inom Konsult och support. Aktivering av investeringar görs månadsvis i efterskott, (utom för januari) men först när de tas i bruk. Vid delårsbokslut och årsbokslut sker aktivering innevarande månad. För byggnader bör aktiveringen också sammanfalla med tidpunkten för när intern hyreskostnad börjar debiteras. Pågående arbeten bokförs på särskilda tillgångskonton enligt nedan och förtecknas per projekt i separat sammanställning Pågående byggnation verksamhetsf astigheter 1193 Pågående byggnation affärsverksamhet 1194 Pågående byggnation gator, väg, park, bro 1195 Pågående IT-investeringar 1196 Pågående arbete Lassalyckan Följande avskrivningstider tillämpas: Mark och konstverk- ingen avskrivning då dessa förutsätts ha obegränsad livslängd. Inventarier - 5, 7 eller 10 år. Publika fastigheter - 33 år, slitlager 15 år. Byggnader - 20, 33 eller 50 år beroende på typ av byggnad. Vissa åtgärder på befintliga byggnader skrivs av på kortare tid, t ex.ska10 års avskrivning tillämpas på passagesystem, ventilationsåtgärder och köksinstallationer samt mindre anpassningar av lokaler efter verksamheternas behov. Rutiner för bokföring av anläggningstillgångarnas värdeförändring När månadens nyanskaffningar, och eventuellt andra händelser under månaden, registrerats i anläggningsregistret ska en bokföringsorder skapas över förändringarna på tillgångsvärdena. Underlag hämtas från rapporten RPI i anläggningsregistret samt från sammanställning över pågående arbeten. Kodsträng för motbokning: Rutiner för utrangeringar av inventarier (anläggningstillgång) När inventarier ska säljas ska detta anmälas till Konsult och supports ekonomifunktion så att försäljningen kan registreras i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Om inventarier kasserats eller förkommit ska den verksamhet som nyttjat inventarien anmäla detta till Konsult och supports ekonomifunktion så att utrangering från anläggningsregister kan ske. Rutiner för nedskrivning av anläggningstillgångar Bedömning av nedskrivningsbehov på kommunens byggnader och mark görs i samband med delårs- och årsbokslut med avseende på förändringar i fastigheternas användning. Nedskrivning till följd av bestående värdenedgång registreras i anläggningsregistret med åtföljande bokföring av värdeförändringen. I samband med delårs- och årsbokslut ska även prövas om tidigare gjord nedskrivning ska återföras till någon del. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

4 Rutiner vid försäljning av anläggningstillgångar Underlag för genomförda försäljningar hämtas varje månad från kontoklass 38 i ekonomisystemets analysfunktion. Utifrån detta underlag registreras försäljningar i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Inventarieförteckning Varje verksamhetschef svarar för att upprätta en förteckning på inventarier som finns inom verksamheten och hålla denna förteckning aktuell. Exploateringsredovisning Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk ska redovisas som omsättningstillgångar. Redovisning ska ske i enlighet med särskilda anvisningar och rutiner. Vägledning finns i RKR s idéskrift om redovisning av kommunal markexploatering. Årsredovisning Som stöd för utformning av notupplysningar och upplysningar om redovisningsprinciper som är obligatoriska enligt RKR s rekommendationer finns vägledning i RKR s idéskrift Utformning av tilläggsupplysningar SYSTEM FÖR ANLÄGGNINGSREGISTER (AR) Från och med 1995 har modulen AR (Anläggningsregister) i Raindance använts för att hantera kommunens samtliga anläggningar samt för att ge underlag för de kapitalkostnader (intern ränta och avskrivningar) som läggs på nyttjarna. Samtliga registreringar i AR utförs inom Konsult och supports ekonomifunktion. Anläggningsregistret fungerar inte som inventarieregister. För att lätt kunna installera och göra ändringar i systemet har styrreglerna samlats i olika register där regler definieras för systemparametrar, nummerserier, anläggningstyper, planmässiga avskrivningstyper m.m. Systemparametrar, SY I detta register anges bland annat kopplingen till objekttyper och verifikationstyper i EK samt tillåtet anskaffningsdatum. Nummerserier För närvarande använder Ulricehamns kommun ej möjligheten att numrera anläggningarna automatisk med hjälp av nummerserier. Kommunen använder sig istället av ett anläggningsnummer som sätts enligt nedanstående modell. Positionerna 1 och 2 saknar för närvarande betydelse. 9 3 Pos Position Innehåll Innebär 1-2 Sätts alltid till 93 Saknar för närvarande betydelse Inventarier tillgångsslag Datorutrustning tillgångsslag Arbetsmaskiner tillgångsslag Transportmedel tillgångsslag Övrig utrustning (konst) tillgångsslag _instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

5 21 Anläggningar, tillgångsslag , 1130, 1140, Mark tillgångsslag Sätts alltid till. (punkt) 6-9 Löpnummer (sätts manuellt) Årtal för investering 97 = Inkomst, exempelvis statsbidrag 5 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 9 Tomtmark, om denna särredovisas vid fastighetsköp. 13 Löpnummer i det fall man har flera investeringar på samma anläggning under samma år Fr o m ändras betydelsen av position till följande: Investeringar under 97 får alltså följande slutnummer: -97, -9701, etc. Motsvarande bidrag: -971, -9711, etc Inkomst, exempelvis statsbidrag 10 2 Utgift 10 3 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 10 4 Tomtmark, om denna redovisas vid fastighetsköp 11 Löpnummer på årets registrering, Årtal för investering 00 = år 2000, 01 = år 2001 o s v Anläggningstyper, AT Anläggningarna är indelade i grupper, anläggningstyper, som överensstämmer med anläggningskontona i huvudboken. Anläggningstypen ges en beteckning med 4 positioner, till exempel DATA, och en beskrivning i klartext. För olika händelser i anläggningsregistret registreras här konton (slag) för rätt kontering i EK. Exempel på olika händelser är investeringar (nyanskaffningar), avskrivningar, ränteberäkning, utrangering, försäljning, upp- och nedskrivning av värden, flyttning och utfördelning av objekt. Här anges även vilken planmässig avskrivningstyp som skall användas som defaultvärde vid registrering av anläggningar. F n finns följande anläggningstyper upplagda i registret. BOMS DATA FRIT FÖRV GAVÄ INDV INV MABO MAIN MARK MAAN MASK MRES REGL SKOL SOMS TRAN ÄOMS ÖFAS BARNOMSORGSFASTIGHETER DATAUTRUSTNING FRITIDSANLÄGGNINGAR FÖRVALTNINGSFASTIGHETER GATOR, VÄGAR, PARKER MM ANL INDUSTR VERKSAMHET INVENTARIER MARK OMSTILLG BOSTADTOMT MARK OMSTILLG INDUSTRI MARK ANLÄGGNINGSTILLGÅNG ANNAN MARK OMSTILLG (MOTORVÄG) ARBETSMASKINER MARKRESERV REGL-SANERINGSFASTIGHETER SKOLFASTIGHETER SÄRSKILDA OMSORGSFAST. TRANSPORTMEDEL ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER ÖVRIGA FASTIGHETER Planmässiga avskrivningstyper, PA För respektive anläggningstyp registreras ett antal avskrivningstyper som innehåller avskrivningstider och procentsatser för beräkning av avskrivning respektive intern ränta. Avskrivningstypen för till exempel datorer anges som DA03, där de första två versalerna anger typ av anläggning och de två följande siffrorna objektets avskrivningstid i år. Här registreras även kontona (slag) för intern kapitalkostnad och tillgångskontot för avskrivningar. Ca 60 avskrivningstyper finns f n upplagda i registret. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

6 Definitiva anläggningar, DO För Ulricehamns kommun sker uppläggning av anläggningar direkt i det definitiva anläggningsregistret. I detta register lagras all information om registrerade anläggningar. Status på anläggningarna: D=Def (Definitiv) Anläggningen är aktiverad och kan skrivas av. B=Bea (Bearbetad) Anläggningen är bearbetad med kapitalkostnader. Ska anläggningen tas bort måste den utrangeras. U=Utr (Utrangerad) Anläggningen är såld eller skrotad. Nyanskaffningar, DOR Vid uppläggning av nyanskaffning registreras anskaffningsvärde och anskaffningsdatum. Anskaffningsdatum är den tidpunkt då anläggningen börjar aktiveras. Här registreras också koder för ansvar och verksamhet etc. som ska belastas av kapitalkostnader. Grunduppgifterna för anläggningstyp och avskrivningstyp etc. registreras genom kopiering från befintlig anläggning. Inställning kan justeras i Dof. För att en anläggning ska kunna registreras måste objekt-id finnas upplagt i objekttypen DEFA10 i EK. Flyttningar, DOR Flyttning innebär att en definitiv anläggning ges en annan kontering på ansvar, verksamhet etc. varvid en verifikation med två konteringsrader automatiskt skapas. Flyttdatum är lika med verifikationsdatum. Flyttning av redan skapad kapitalkostnad sker genom bokföringsorder. Korrigering, DOK Här görs korrigering av rena felregistreringar samt upp- respektive nedskrivningar av anskaffningsvärde och planmässiga ackumulerade avskrivningar som inte har direkt samband med förvärv eller avyttringar. För varje korrigering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Korrigeringar skapar två konteringsrader. Uppdelning, DOD Omflyttning och utfördelning av anläggningar. Omflyttning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en befintlig definitiv anläggning. Utfördelning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en ny definitiv anläggning. För varje uppdelning skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Två konteringsrader skapas. Samma datum sätts i EK och AR. Utrangering, UTR Utrangering av definitiv anläggning kan ske genom skrotning eller försäljning. För varje utrangering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats mot i tabellen för anläggningstyper. Samma datum sätts i EK och AR. Skrotning skapar tre konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort och resten bokförs som reaförlust. Försäljning skapar fyra konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort, försäljningsbelopp registreras och resten blir reaförslust/reavinst. Strykning av utrangerade anläggningar, UTS En utrangerad anläggning ligger kvar tills strykning av densamma begärs. Innan strykning utförs bör en rapport över utrangerade anläggningar skapas.(utu). Det är lämpligt att utföra strykningen en gång per år när bokslutsarbetet är avslutat. Objekttyper och strukturer (se lagringsplan) Objekttypen HÄND är specifik för anläggningsregistret varvid olika händelser kan identifieras av händelsekoder. Nedanstånde koder måste finnas upplagda i EK. I varje anläggningstyp och avskrivningstyp finns konton upplagda för respektive händelse. Händelsekoden ingår i varje transaktionsrad. Händelsekod Benämning DRFD Drifttagning, debet DRFK Drifttagning, kredit FLYD Flyttning av anläggning,debet FLYK Flyttning av anläggning, kred FPAD Flytta planmässiga avsk. Debet FPAK Flytta planmässiga avsk. Kred 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

7 FÖAD FÖBD FÖND FÖPK FÖVK KOAD KOAK KOPD KOPK OMFD OMFK PAVD PAVK RÄND RÄNK STRD STRK UANK UAVD UFÖD URED UREK UTFD UTFK ÖVFD ÖVFK Försäljning avskrivning, debet Försäljning förs.belopp, debet Försäljning neg.resultat debet Försäljning pos.resultat kred Försäljning ansk.värde kredit Korrigering ansk.värde, debet Korrigering ansk.värde, kredit Korrigering avskrivning, debet Korrigering avskrivning, kred Omflyttning, debet Omflyttning, kredit Planmässig avskrivning, debet Planmässig avskrivning, kredit Internränteberäkning, debet Internränteberäkning, kredit Strykning av anläggning, debet Strykning av anläggning, kred Utrangering, ansk.värde kredit Utrangering, avskrivn. Debet Utrangering, förs.belopp debet Utrangering, neg. res. Debet Utrangering, pos. res. Kredit Utfördelning, debet Utfördelning, kredit Överför till def anläggn deb Överför till def anläggn kred Beräkningar, BEM Beräkningar av ränta och avskrivningar görs månadsvis, i god tid före respektive brytningstillfälle, med kommandot KKB för ränteberäkning och PBA för avskrivningsberäkningar. Internränteberäkning görs före avskrivning för att internräntan ska beräknas på IB. I EK skapas automatiskt en verifikation för interna räntekostnader och en verifikation för avskrivningar inom nummerserien för anläggningsregistret. (Nr ). Avskrivningarna krediteras kontoklass 1 och debiteras kontoklass 9 (interna kapitalkostnader) och respektive kostnadsställe. Kreditering av avskrivningar i kontoklass 9 sker sedan genom en bokföringsorder där kontoklass 7 (avskrivningar) debiteras. Med kommandot PKS är det möjligt att simulera beräknade avskrivningar och interna räntekostnader i en och samma lista, som underlag för årets prognos och kommande års budgetar och ekonomiska planer. Simulering av avskrivningar och intern ränta görs även genom överföring av uppgifter till Qlik View där sortering och summering kan göras på respektive koddel i EK. Rapporter, RP I anläggningsregistret finns följande standardrapporter. RPI Inventering RPP Planmässiga avskrivningar RPT Totaler RPN Nya anläggningar Används ej Ett annat sätt att få information om anläggningar är att använda utskriftskommandot på respektive funktion i AR eller rapportuttag i EK, rapporten ANLKOD. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

8 Historik, HI I historiken listas alla verifikationer som berör anläggningen. Verifikationsdatum ligger till grund för historikuppdateringen. Varje händelse loggas i systemet och kan skrivas ut i HIU. Avstämningar För årets investeringar görs avstämningar mellan ekonomisystemets analysfunktion och årets registreringar i AR. Inför bokslut sker avstämning av konton (slag) mellan ekonomisystemets analysfunktion och rapporter i AR. Verifikationer Samtliga verifikationer som AR genererar sparas enbart elektroniskt. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Raindance - Anläggningsredovisning

Raindance - Anläggningsredovisning Översikt...2 Allmänt...2 Indata/flöden - Anläggningsredovisning...2 Menyer...3 Huvudmeny Anläggningsregister...3 Anläggningstyp...4 Planmässig avskrivningstyp...6 Hantering av Preliminära Anläggningsobjekt...8

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet Företagsinställningar Du börjar med att ställa in hur du övergripande vill arbeta med programmet under Arkiv - Företagsinställningar -

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Komponentavskrivning i Malmö stad

Komponentavskrivning i Malmö stad Komponentavskrivning i Malmö stad 2015-10-01 Elisabeth Eklund Agenda Upplägg i Malmö stad Tidplaner och aktiviteter Komponenter Gränsdragning drift investering Befintliga anläggningstillgångar AR och ekonomisystem

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Granskning av anläggningsregister

Granskning av anläggningsregister Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Eslövs kommun januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn 2010-01-27 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok Anläggningsredovisning

Handbok Anläggningsredovisning Handbok Anläggningsredovisning Å-Data Infosystem AB Anläggningsredovisning 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2 Beräkningar och kontering... 7 2.3. Startsida... 15 3. SYSTEMUNDERHÅLL...

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret 2007. Jönköpings kommun REVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Granskning av anläggningsregistret 2007. Jönköpings kommun REVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna REVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av anläggningsregistret 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 17 juni 2008 Jennifer Fasth Helena Patrikson Ulrika Strånge INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer