Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister"

Transkript

1 Instruktioner för investeringsprocessen - anläggningsbokföring - anläggningsregister Uppstår oklarheter om dessa instruktioner ska ekonomichefen avgöra hur de ska tolkas. Anläggningsbokföring Enligt lag om kommunal redovisning ska konton över tillgångar specificeras i en sidordnad bokföring i den utsträckning som behövs för att ge en tillfredsställande överblick och kontroll. Enligt samma lag skall det finnas en specifikation till årsredovisningen enligt följande: För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning. Finansiella kostnader Kapitalkostnaden är en periodiserad investeringsutgift utan hänsyn till hur stor del som finansierats med lån respektive egna medel. Redovisning av kapitalkostnader syftar till att ge en rättvisande bild av varje års kostnader och intäkter i alla kommunens verksamheter. Det är viktigt med en rättvisande redovisning för att kunna göra effektivitetsbedömningar och för beräkning av självkostnaden vid avgiftssättning. Något förenklat kan kapitalkostnadsredovisningen ses som att verksamheterna betalar en ersättning till kommunens finansförvaltning för det kapital som binds under en bestämd tidsperiod. Kapitalkostnaden är en intern bokföringspost som består av dels avskrivningar och dels intern räntekostnad. Planmässig avskrivning Avskrivningar görs med nominella linjära belopp beräknade på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden är knuten till beräknad nyttjandeperiod. Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer ger vägledning om avskrivningstider. Intern ränta - kapitalkostnad Räntan beräknas på det bokförda värdet. Rekommendationer om räntesats utges av SKL. På förslag från ekonomichefen fastställs räntesatsen respektive år i samband med beslut om budget. Investeringsplanering/budget Investeringsplan ska ingå som bilaga till kommunens budget. Varje projekt över 2 Mkr ska åtföljas av en beskrivning. Inventarier av mindre värde, under kr, ska kostnadsföras. Alla investeringsprojekt objektbestäms efter särskild begäran hos kommunstyrelsen. Objekt som ej finns upptagna i investeringsplanen objektbestäms av kommunstyrelsen upp till 5 Mkr, för belopp därutöver skall ärendet behandlas av kommunfullmäktige. Objekt som finns upptagna i investeringsplanen kan objektbestämmas av beredande utskottet upp till 500 tkr. Samtliga investeringar inom den kommunala organisationen överstigande 500 tkr skall beredas genom åtföljande investeringskalkyl, projektbeskrivning samt yttrande ifrån ekonomichefen. Investeringar som beräknas omfatta flera år objektbestäms/beslutas för hela perioden vid det första beslutstillfället. Överföring av eventuella ej förbrukade investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran om ombudgetering per projekt i samband med att bokslutet behandlas. Rutiner för ansökan och beviljande av investeringsmedel Ansvar Verksamhetschef (VC), processchef (PC) eller kommunchef (KC) undertecknar tjänsteskrivelser, eventuellt tillsammans med handläggare. Investeringsansökan kompletteras med en investeringskalkyl och en skrivelse från ekonomichef. (eftersom ärenden mailas in krävs ingen egenhändig namnteckning.) 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

2 Genomförande o Ansökan om investeringsmedel från verksamheten. 1 Tjänsteskrivelse om investeringsmedel ska upprättas av berörd verksamhet och den verksamhet som utför arbetet. 2 Komplett ifylld investeringskalkyl ska bifogas. Blankett finns på intranätet under: ekonomi/inköp. 3 Tjänsteskrivelse tillsammans med investeringskalkyl skickas till senast fem veckor före KS. Ansvarig ekonom på konsult och support kontrollerar ärendet och gör eventuella korrigeringar. Ärendet vidarebefordras till ekonomichef. 4 Yttrande upprättas av ekonomichef, som bedömer investeringsansökan och skickar tillbaka till verksamhetschef. 5 Samtliga ark skickas av VC direkt till med kopia till processchef. Mailet till PC märks med TJSKR och rubriken på tjänsteskrivelsen på ämnesraden. Använd även markeringen Hög prioritet. 6 Tjänsteskrivelsen med bilagor ska vara tillhanda senast kl fyra veckor före KS! Alla bilagor, kartor mm som ingår i beslutsunderlaget ska bifogas. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen/beredningsutskott fattar beslut. Bokföring av investeringar Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Bl. a. skall RKR utarbeta redovisningsrekommendationer. För korttidsinventarier (varaktighet kortare än tre år) och inventarier av mindre värde har RKR uttalat följande: En viktig princip inom redovisningen är väsentlighetsprincipen, dvs. redovisningen skall fokuseras på väsentligheter. Aktivering av anskaffade tillgångar innebär krav på administration genom att tillgångar skall registreras i anläggningsregister, värderas och skrivas av. Med hänvisning till väsentlighetsprincipen finns det därför rationella skäl att inte aktivera korttidsinventarier och inventarier av mindre värde utan direkt kostnadsföra dessa i samband med anskaffningen. Den beloppsgräns som ska tillämpas för vad som ska räknas som mindre värde utgår från skattelagstiftningen. Skattemässigt accepteras att korttidsinventarier och inventarier av mindre värde får direktavskrivas och med mindre värde avses sedan 2009 att anskaffningsvärdet, exklusive avdragsgill moms, understiger ½ prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2013= kr). För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering (t. ex. första uppsättningen inventarier vid start av ny verksamhet) bör bedömningen av vad som skall räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Tillämpningsanvisningar för Ulricehamns kommun Med hänvisning till vad RKR uttalat ska kr exkl. moms tillämpas som beloppsgräns för inventarier av mindre värde. Fr. o. m höjs denna beloppsgräns till kr. Inventarier med kortare varaktighet än tre år ska kostnadsbokföras direkt oavsett värde. Erhållna investeringsbidrag från avgifter, bidrag och försäljningar ska intäktredovisas på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande eller förbrukning. Investeringar särredovisas/konteras på koddelen projekt, nr , enligt följande Tekniska anläggningar (publika fastigheter, industriell verksamhet) Fastigheter Maskiner, fritidsanläggningar m m Mark och exploatering Inventarier (inventarier datasystem, konst) Lassalyckan Kod för motkontering vid bokföring på tillgångskonton. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

3 Kontroller och bokföring av anläggningstillgångar Följande, av RKR utfärdade, redovisningsrekomendationer ska tillämpas: RKR 11 Materiella anläggningstillgångar RKR 19 Nedskrivningar RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar RKR 6 Bidrag till infrastrukturella investeringar Ytterligare vägledning finns i följande anvisningar från RKR: Idéskrift om Avskrivningar. Information om Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Information om Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Fr o m år 2001 ska bokföringsårets investeringar aktiveras och beräknas enligt en särskild policy som antagits av kommunstyrelsen Underlag för aktivering av anläggningstillgångar hämtas från ekonomisystemets analysfunktion på bokförda investeringar. Kontroller av att anskaffningsvärdet följer RKR:s rekommendationer utförs av ekonomerna inom Konsult och support. Aktivering av investeringar görs månadsvis i efterskott, (utom för januari) men först när de tas i bruk. Vid delårsbokslut och årsbokslut sker aktivering innevarande månad. För byggnader bör aktiveringen också sammanfalla med tidpunkten för när intern hyreskostnad börjar debiteras. Pågående arbeten bokförs på särskilda tillgångskonton enligt nedan och förtecknas per projekt i separat sammanställning Pågående byggnation verksamhetsf astigheter 1193 Pågående byggnation affärsverksamhet 1194 Pågående byggnation gator, väg, park, bro 1195 Pågående IT-investeringar 1196 Pågående arbete Lassalyckan Följande avskrivningstider tillämpas: Mark och konstverk- ingen avskrivning då dessa förutsätts ha obegränsad livslängd. Inventarier - 5, 7 eller 10 år. Publika fastigheter - 33 år, slitlager 15 år. Byggnader - 20, 33 eller 50 år beroende på typ av byggnad. Vissa åtgärder på befintliga byggnader skrivs av på kortare tid, t ex.ska10 års avskrivning tillämpas på passagesystem, ventilationsåtgärder och köksinstallationer samt mindre anpassningar av lokaler efter verksamheternas behov. Rutiner för bokföring av anläggningstillgångarnas värdeförändring När månadens nyanskaffningar, och eventuellt andra händelser under månaden, registrerats i anläggningsregistret ska en bokföringsorder skapas över förändringarna på tillgångsvärdena. Underlag hämtas från rapporten RPI i anläggningsregistret samt från sammanställning över pågående arbeten. Kodsträng för motbokning: Rutiner för utrangeringar av inventarier (anläggningstillgång) När inventarier ska säljas ska detta anmälas till Konsult och supports ekonomifunktion så att försäljningen kan registreras i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Om inventarier kasserats eller förkommit ska den verksamhet som nyttjat inventarien anmäla detta till Konsult och supports ekonomifunktion så att utrangering från anläggningsregister kan ske. Rutiner för nedskrivning av anläggningstillgångar Bedömning av nedskrivningsbehov på kommunens byggnader och mark görs i samband med delårs- och årsbokslut med avseende på förändringar i fastigheternas användning. Nedskrivning till följd av bestående värdenedgång registreras i anläggningsregistret med åtföljande bokföring av värdeförändringen. I samband med delårs- och årsbokslut ska även prövas om tidigare gjord nedskrivning ska återföras till någon del. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

4 Rutiner vid försäljning av anläggningstillgångar Underlag för genomförda försäljningar hämtas varje månad från kontoklass 38 i ekonomisystemets analysfunktion. Utifrån detta underlag registreras försäljningar i anläggningsregistret med åtföljande justering av bokförda värden och bokföring av realisationsvinst/förlust. Inventarieförteckning Varje verksamhetschef svarar för att upprätta en förteckning på inventarier som finns inom verksamheten och hålla denna förteckning aktuell. Exploateringsredovisning Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk ska redovisas som omsättningstillgångar. Redovisning ska ske i enlighet med särskilda anvisningar och rutiner. Vägledning finns i RKR s idéskrift om redovisning av kommunal markexploatering. Årsredovisning Som stöd för utformning av notupplysningar och upplysningar om redovisningsprinciper som är obligatoriska enligt RKR s rekommendationer finns vägledning i RKR s idéskrift Utformning av tilläggsupplysningar SYSTEM FÖR ANLÄGGNINGSREGISTER (AR) Från och med 1995 har modulen AR (Anläggningsregister) i Raindance använts för att hantera kommunens samtliga anläggningar samt för att ge underlag för de kapitalkostnader (intern ränta och avskrivningar) som läggs på nyttjarna. Samtliga registreringar i AR utförs inom Konsult och supports ekonomifunktion. Anläggningsregistret fungerar inte som inventarieregister. För att lätt kunna installera och göra ändringar i systemet har styrreglerna samlats i olika register där regler definieras för systemparametrar, nummerserier, anläggningstyper, planmässiga avskrivningstyper m.m. Systemparametrar, SY I detta register anges bland annat kopplingen till objekttyper och verifikationstyper i EK samt tillåtet anskaffningsdatum. Nummerserier För närvarande använder Ulricehamns kommun ej möjligheten att numrera anläggningarna automatisk med hjälp av nummerserier. Kommunen använder sig istället av ett anläggningsnummer som sätts enligt nedanstående modell. Positionerna 1 och 2 saknar för närvarande betydelse. 9 3 Pos Position Innehåll Innebär 1-2 Sätts alltid till 93 Saknar för närvarande betydelse Inventarier tillgångsslag Datorutrustning tillgångsslag Arbetsmaskiner tillgångsslag Transportmedel tillgångsslag Övrig utrustning (konst) tillgångsslag _instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

5 21 Anläggningar, tillgångsslag , 1130, 1140, Mark tillgångsslag Sätts alltid till. (punkt) 6-9 Löpnummer (sätts manuellt) Årtal för investering 97 = Inkomst, exempelvis statsbidrag 5 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 9 Tomtmark, om denna särredovisas vid fastighetsköp. 13 Löpnummer i det fall man har flera investeringar på samma anläggning under samma år Fr o m ändras betydelsen av position till följande: Investeringar under 97 får alltså följande slutnummer: -97, -9701, etc. Motsvarande bidrag: -971, -9711, etc Inkomst, exempelvis statsbidrag 10 2 Utgift 10 3 Justering av bokfört värde, upp- eller nedskrivning 10 4 Tomtmark, om denna redovisas vid fastighetsköp 11 Löpnummer på årets registrering, Årtal för investering 00 = år 2000, 01 = år 2001 o s v Anläggningstyper, AT Anläggningarna är indelade i grupper, anläggningstyper, som överensstämmer med anläggningskontona i huvudboken. Anläggningstypen ges en beteckning med 4 positioner, till exempel DATA, och en beskrivning i klartext. För olika händelser i anläggningsregistret registreras här konton (slag) för rätt kontering i EK. Exempel på olika händelser är investeringar (nyanskaffningar), avskrivningar, ränteberäkning, utrangering, försäljning, upp- och nedskrivning av värden, flyttning och utfördelning av objekt. Här anges även vilken planmässig avskrivningstyp som skall användas som defaultvärde vid registrering av anläggningar. F n finns följande anläggningstyper upplagda i registret. BOMS DATA FRIT FÖRV GAVÄ INDV INV MABO MAIN MARK MAAN MASK MRES REGL SKOL SOMS TRAN ÄOMS ÖFAS BARNOMSORGSFASTIGHETER DATAUTRUSTNING FRITIDSANLÄGGNINGAR FÖRVALTNINGSFASTIGHETER GATOR, VÄGAR, PARKER MM ANL INDUSTR VERKSAMHET INVENTARIER MARK OMSTILLG BOSTADTOMT MARK OMSTILLG INDUSTRI MARK ANLÄGGNINGSTILLGÅNG ANNAN MARK OMSTILLG (MOTORVÄG) ARBETSMASKINER MARKRESERV REGL-SANERINGSFASTIGHETER SKOLFASTIGHETER SÄRSKILDA OMSORGSFAST. TRANSPORTMEDEL ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER ÖVRIGA FASTIGHETER Planmässiga avskrivningstyper, PA För respektive anläggningstyp registreras ett antal avskrivningstyper som innehåller avskrivningstider och procentsatser för beräkning av avskrivning respektive intern ränta. Avskrivningstypen för till exempel datorer anges som DA03, där de första två versalerna anger typ av anläggning och de två följande siffrorna objektets avskrivningstid i år. Här registreras även kontona (slag) för intern kapitalkostnad och tillgångskontot för avskrivningar. Ca 60 avskrivningstyper finns f n upplagda i registret. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

6 Definitiva anläggningar, DO För Ulricehamns kommun sker uppläggning av anläggningar direkt i det definitiva anläggningsregistret. I detta register lagras all information om registrerade anläggningar. Status på anläggningarna: D=Def (Definitiv) Anläggningen är aktiverad och kan skrivas av. B=Bea (Bearbetad) Anläggningen är bearbetad med kapitalkostnader. Ska anläggningen tas bort måste den utrangeras. U=Utr (Utrangerad) Anläggningen är såld eller skrotad. Nyanskaffningar, DOR Vid uppläggning av nyanskaffning registreras anskaffningsvärde och anskaffningsdatum. Anskaffningsdatum är den tidpunkt då anläggningen börjar aktiveras. Här registreras också koder för ansvar och verksamhet etc. som ska belastas av kapitalkostnader. Grunduppgifterna för anläggningstyp och avskrivningstyp etc. registreras genom kopiering från befintlig anläggning. Inställning kan justeras i Dof. För att en anläggning ska kunna registreras måste objekt-id finnas upplagt i objekttypen DEFA10 i EK. Flyttningar, DOR Flyttning innebär att en definitiv anläggning ges en annan kontering på ansvar, verksamhet etc. varvid en verifikation med två konteringsrader automatiskt skapas. Flyttdatum är lika med verifikationsdatum. Flyttning av redan skapad kapitalkostnad sker genom bokföringsorder. Korrigering, DOK Här görs korrigering av rena felregistreringar samt upp- respektive nedskrivningar av anskaffningsvärde och planmässiga ackumulerade avskrivningar som inte har direkt samband med förvärv eller avyttringar. För varje korrigering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Korrigeringar skapar två konteringsrader. Uppdelning, DOD Omflyttning och utfördelning av anläggningar. Omflyttning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en befintlig definitiv anläggning. Utfördelning innebär att en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av ackumulerade avskrivningar flyttas till en ny definitiv anläggning. För varje uppdelning skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats till i tabellen för anläggningstyper. Två konteringsrader skapas. Samma datum sätts i EK och AR. Utrangering, UTR Utrangering av definitiv anläggning kan ske genom skrotning eller försäljning. För varje utrangering skapas automatiskt en verifikation i EK mot de konton som händelsen kopplats mot i tabellen för anläggningstyper. Samma datum sätts i EK och AR. Skrotning skapar tre konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort och resten bokförs som reaförlust. Försäljning skapar fyra konteringsrader. Grundinvesteringen tas bort, ackumulerade avskrivningar tas bort, försäljningsbelopp registreras och resten blir reaförslust/reavinst. Strykning av utrangerade anläggningar, UTS En utrangerad anläggning ligger kvar tills strykning av densamma begärs. Innan strykning utförs bör en rapport över utrangerade anläggningar skapas.(utu). Det är lämpligt att utföra strykningen en gång per år när bokslutsarbetet är avslutat. Objekttyper och strukturer (se lagringsplan) Objekttypen HÄND är specifik för anläggningsregistret varvid olika händelser kan identifieras av händelsekoder. Nedanstånde koder måste finnas upplagda i EK. I varje anläggningstyp och avskrivningstyp finns konton upplagda för respektive händelse. Händelsekoden ingår i varje transaktionsrad. Händelsekod Benämning DRFD Drifttagning, debet DRFK Drifttagning, kredit FLYD Flyttning av anläggning,debet FLYK Flyttning av anläggning, kred FPAD Flytta planmässiga avsk. Debet FPAK Flytta planmässiga avsk. Kred 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

7 FÖAD FÖBD FÖND FÖPK FÖVK KOAD KOAK KOPD KOPK OMFD OMFK PAVD PAVK RÄND RÄNK STRD STRK UANK UAVD UFÖD URED UREK UTFD UTFK ÖVFD ÖVFK Försäljning avskrivning, debet Försäljning förs.belopp, debet Försäljning neg.resultat debet Försäljning pos.resultat kred Försäljning ansk.värde kredit Korrigering ansk.värde, debet Korrigering ansk.värde, kredit Korrigering avskrivning, debet Korrigering avskrivning, kred Omflyttning, debet Omflyttning, kredit Planmässig avskrivning, debet Planmässig avskrivning, kredit Internränteberäkning, debet Internränteberäkning, kredit Strykning av anläggning, debet Strykning av anläggning, kred Utrangering, ansk.värde kredit Utrangering, avskrivn. Debet Utrangering, förs.belopp debet Utrangering, neg. res. Debet Utrangering, pos. res. Kredit Utfördelning, debet Utfördelning, kredit Överför till def anläggn deb Överför till def anläggn kred Beräkningar, BEM Beräkningar av ränta och avskrivningar görs månadsvis, i god tid före respektive brytningstillfälle, med kommandot KKB för ränteberäkning och PBA för avskrivningsberäkningar. Internränteberäkning görs före avskrivning för att internräntan ska beräknas på IB. I EK skapas automatiskt en verifikation för interna räntekostnader och en verifikation för avskrivningar inom nummerserien för anläggningsregistret. (Nr ). Avskrivningarna krediteras kontoklass 1 och debiteras kontoklass 9 (interna kapitalkostnader) och respektive kostnadsställe. Kreditering av avskrivningar i kontoklass 9 sker sedan genom en bokföringsorder där kontoklass 7 (avskrivningar) debiteras. Med kommandot PKS är det möjligt att simulera beräknade avskrivningar och interna räntekostnader i en och samma lista, som underlag för årets prognos och kommande års budgetar och ekonomiska planer. Simulering av avskrivningar och intern ränta görs även genom överföring av uppgifter till Qlik View där sortering och summering kan göras på respektive koddel i EK. Rapporter, RP I anläggningsregistret finns följande standardrapporter. RPI Inventering RPP Planmässiga avskrivningar RPT Totaler RPN Nya anläggningar Används ej Ett annat sätt att få information om anläggningar är att använda utskriftskommandot på respektive funktion i AR eller rapportuttag i EK, rapporten ANLKOD. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

8 Historik, HI I historiken listas alla verifikationer som berör anläggningen. Verifikationsdatum ligger till grund för historikuppdateringen. Varje händelse loggas i systemet och kan skrivas ut i HIU. Avstämningar För årets investeringar görs avstämningar mellan ekonomisystemets analysfunktion och årets registreringar i AR. Inför bokslut sker avstämning av konton (slag) mellan ekonomisystemets analysfunktion och rapporter i AR. Verifikationer Samtliga verifikationer som AR genererar sparas enbart elektroniskt. 2013_instruktioner_investerinpsprocessen_anlaggningsregister

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 217 1988-08-29, 82 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR ÅSTORPS KOMMUN Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer