DOM Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-09-19 Malmö"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 22 DOM Malmö Mål nr B Dok.Id ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kristianstads tingsrätts deldom den 24 juni 2014 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare David Ludvigsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Klagande och motpart (Tilltalad) RASMUS Alexander Ingvert, Frihetsberövande: Häktad Latinlektorns Väg Kristianstad Ombud och offentlig försvarare: Advokat Mikael Nilsson Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB Stortorget Malmö SAKEN Grovt narkotikabrott, m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att hovrätten a. bestämmer det belopp som Rasmus Ingvert ska betala såsom förverkat värde av narkotikabrott till kr, b. beslutar att kvarstaden ska avse så mycket av Rasmus Ingverts egendom att betalningsskyldigheten enligt punkt 1 a kan förväntas bli täckt vid utmätning samt c. förordnar att kvarstaden enligt punkt 1 b ska bestå till dess att verkställighet av värdeförverkandet enligt punkt 1 a har skett, dock längst två månader efter det att hovrättens dom vunnit laga kraft mot Rasmus Ingvert. I övrigt gäller tingsrättens domslut. 2. Beslagen ska bestå på sätt tingsrätten bestämt. 3. Mikael Nilsson får för försvaret i hovrätten efter korrigering av felsummering ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B Rasmus Ingvert ska vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

3 3 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kristianstads tingsrätts deldom den 24 juni 2014 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare David Ludvigsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Klagande och motpart (Tilltalad) Kurt CHRISTIAN Alexander Lindberg, Frihetsberövande: Häktad Norrängsvägen Kristianstad Ombud och offentlig försvarare: Advokat Niklas Mandelholm Lindén & Partners Advokatbyrå HB Box Kristianstad SAKEN Grovt narkotikabrott, m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten a. även dömer Christian Lindberg enligt 3 1 st och 6 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling för narkotikasmuggling den 25 november 2013, b. bestämmer det belopp som Christian Lindberg ska betala såsom förverkat värde av narkotikabrott till kr, c. beslutar att kvarstaden ska avse så mycket av Christian Lindbergs egendom att betalningsskyldigheten enligt punkt 1 b kan förväntas bli täckt vid utmätning samt d. förordnar att kvarstaden enligt punkt 1 c ska bestå till dess att verkställighet av värdeförverkandet enligt punkt 1 b har skett, dock längst två månader efter det att hovrättens dom vunnit laga kraft mot Christian Lindberg. I övrigt gäller tingsrättens domslut. 2. Beslagen ska bestå på sätt tingsrätten bestämt. 3. Niklas Mandelholm får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.

4 4 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B Christian Lindberg ska vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

5 5 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Rasmus Ingvert och Christian Lindberg fullt ut enligt åtalen, innefattande även de högre mängdangivelserna av narkotika. Han har vidare yrkat att hovrätten bifaller de särskilda yrkandena avseende värdeförverkande och de därmed sammanhängande yrkandena om kvarstad fullt ut. Åklagaren har slutligen yrkat att hovrätten under alla förhållanden skärper fängelsestraffen för envar av de tilltalade. Rasmus Ingvert har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för grovt narkotikabrott och i stället dömer honom för narkotikabrott av normalgraden för överlåtelser via hemsidan Sheep Marketplace avseende 100 gram cannabis, försök till överlåtelse avseende ca 110 gram cannabis (avseende de postade försändelserna) samt innehav av ca 174 gram cannabis. Han har även yrkat att hovrätten ogillar åtalet för narkotikasmuggling och i den delen i stället dömer honom för medhjälp till narkotikasmuggling. Rasmus Ingvert har vidare yrkat att hovrätten sätter ner hans betalningsskyldighet till staten avseende värdeförverkande till kronor. Han har slutligen yrkat att hovrätten under alla förhållanden bestämmer påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan eller lindrar straffet. Christian Lindberg har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för grovt narkotikabrott och i stället dömer honom för narkotikabrott av normalgraden för de överlåtelser han erkänt vid tingsrätten. Han har vidare yrkat att hovrätten sätter ner hans betalningsskyldighet till staten avseende värdeförverkande samt det belopp som omfattas av kvarstad till kronor. Christian Lindberg har slutligen yrkat att hovrätten under alla förhållanden sätter ner fängelsestraffet. Parterna har bestritt respektive motparts ändringsyrkanden. Rasmus Ingvert och Christian Lindberg har beträffande yrkandet om värdeförverkande förklarat att de godtar tingsrättens beräkningsgrunder för nettoförtjänst av narkotikaförsäljning.

6 6 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har i överklagade delar tagit del av samma utredning som tingsrätten. Parterna har därutöver åberopat viss skriftlig bevisning. Tingsrättens ljud- och bildupptagningar av förhören har spelats upp. Kompletterande förhör har hållits med Christian Lindberg beträffande åtalet för narkotikasmuggling den 25 november HANDLÄGGNINGEN I HOVRÄTTEN En nämndeman har i hovrätten fått förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats. Hovrätten har därför beslutat om fortsatt handläggning utan hans deltagande. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Bedömning av åtalen Icke överklagade delar, del av åtalspunkterna 1 respektive 2 (Rasmus Ingvert och Christian Lindberg) I enlighet med tingsrättens i dessa delar inte överklagade dom ska envar av Rasmus Ingvert och Christian Lindberg dömas för narkotikabrott (innehav) och ringa narkotikabrott (bruk). Grovt narkotikabrott, del av åtalspunkterna 1 respektive 2 (Rasmus Ingvert och Christian Lindberg) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av hur verksamheterna bedrivna av gethighswe och livefromsweden var organiserade. Som tingsrätten funnit är det uppgifterna om lämnade omdömen som bör läggas till grund för bedömningen av omfattningen av försäljningen via hemsidan Sheep Marketplace. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning om antalet försäljningar, narkotikamängder och narkotikaslag som försålts av gethighswe respektive livefromsweden. Enligt hovrättens uppfattning ger den sammanställning från amerikansk polis som åklagaren åberopat tillförlitligt underlag för bedömning av antalet försäljningar, narkotikamängder och narkotikasorter via hemsidan Silkroad.

7 7 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B Rasmus Ingvert och Christian Lindberg har erkänt att de försålt viss narkotika som gethighswe respektive livefromsweden. På av tingsrätten anförda skäl finner även hovrätten det ställt utom rimligt tvivel att det är de tilltalade som i enlighet med åtalet fullt ut har bedrivit verksamheterna som gethighswe respektive livefromsweden. Rasmus Ingvert har i hovrätten åberopat utdrag ur en mailkonversation till stöd för att det inte är han som sålt narkotika som gethighswe via hemsidan Silkroad. Enligt hovrättens mening kan man emellertid mot bakgrund av åklagarens starka bevisning inte dra några sådana slutsatser av utdraget. Den bevisning som Christian Lindberg åberopat i hovrätten till stöd för att han under vissa tider varit förhindrad att driva verksamheten förändrar inte heller bedömningen i skuldfrågan. Brotten är grova, eftersom de utgjort led i verksamheter som har bedrivits yrkesmässigt i större omfattning, varit av särskilt farlig och hänsynslös art och såvitt avser det brott Christian Lindberg gjort sig skyldig till avsett en särskilt stor mängd narkotika. Narkotikasmuggling den 19 november 2013, del av åtalspunkterna 1 respektive 2 (Rasmus Ingvert och Christian Lindberg) Hovrätten ansluter sig i denna del till tingsrättens bedömningar. Det innebär att envar av Rasmus Ingvert och Christian Lindberg ska dömas för narkotikasmuggling avseende 100 gram cannabis. Narkotikasmuggling den 25 november 2013, del av åtalspunkten 2 (Christian Lindberg) Christian Lindberg har vidgått att han denna dag gjort en resa i detta syfte men har uppgett att han, när Christiania visade sig vara stängt, köpte narkotikan i Hässleholm i stället. Åklagaren har i hovrätten åberopat trafikjournal utvisande att det tåg som Christian Lindberg färdades i endast stannade till ett par minuter i Hässleholm och redovisat att det inte förekom någon kontakt rörande narkotikaköp från Christian Lindbergs telefon vid tiden för resan från Danmark. Christian Lindberg har därefter i förhör uppgett att han, efter kontakt via Skype, köpte narkotikan av en man som steg på tåget i Hässleholm. Mot bakgrund av att Christian Lindberg i ett avlyssnat telefonsamtal med Rasmus Ingvert uppgett att han skaffat 235 gram cannabis i Danmark framstår de

8 8 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B uppgifter som han lämnat i hovrätten som en uppenbar efterhandskonstruktion. Det är därför ställt utom rimligt tvivel att Christian Lindberg har gjort sig skyldig till narkotikasmuggling även vid detta tillfälle. Påföljd När det gäller Rasmus Ingvert ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning. Även beträffande Christian Lindberg, som av hovrätten också döms för narkotikasmuggling den 25 november 2013, delar hovrätten tingsrättens uppfattning i påföljdsfrågan. Värdeförverkande och kvarstad Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att belopp som svarar mot den ekonomiska fördel som envar av Rasmus Ingvert och Christian Lindberg fått genom försäljningen av narkotika ska förklaras förverkade hos dem. Hovrätten delar också tingsrättens uppfattning om hur nettoförtjänsten bör beräknas. Med hänsyn till att nettoförtjänsten rätteligen även bör omfatta försäljning via Blackmarket Reloaded uppgår Rasmus Ingverts förtjänst till ca kr ( kr avseende cannabis, kr avseende amfetamin och kr avseende MDMA). På motsvarande sätt uppgår Christian Lindbergs förtjänst till ca kr ( kr avseende cannabis, kr avseende amfetamin, kr avseende kokain och kr avseende narkotikaklassade tabletter). Som tingsrätten funnit bör kvarstad beviljas mot Rasmus Ingvert och Christian Lindberg motsvarande värdeförverkade belopp. Häktning För grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Det finns risk för att Rasmus Ingvert och Christian Lindberg på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. De ska därför vara fortsatt häktade till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot envar av dem. *

9 9 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 DOM B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Domen får överklagas senast den 17 oktober I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lena Serrander och Karin Kjellgren (referent), f.d. rådmannen Bengt-Åke Jönsson samt nämndemannen Laila Vedmar. Domarna är eniga. Avräkningsunderlag, se bilaga C och D

10 KRISTIANSTADS Bilaga A Mål nr B Rättelse/komplettering Deldom, Rättelse, Beslutat av: lagmannen Björn Hansson Besluten om ersättning för de offentliga försvararna (se s. 2 och 5) ska rätteligen vara enligt följande. Advokat Esbjörn Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av ersättningen avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Advokat Niklas Mandelholm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av ersättningen avser kr arbete, kr tidsspillan, 793 kr utlägg och kr mervärdesskatt.

11 1 KRISTIANSTADS DOM (DELDOM) meddelad i Kristianstad Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad RASMUS Alexander Ingvert, Frihetsberövande: Häktad Latinlektorns Väg Kristianstad Offentlig försvarare: Advokat Esbjörn Svensson Advokatbyrån Svensson & Partners Västra Storgatan Kristianstad Åklagare Kammaråklagare David Ludvigsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Malmö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Grovt narkotikabrott, 1 1 st 1 p och 3 narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikabrott, 1 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikabrott, ringa brott, 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikasmuggling, 3 1 st och 6 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling Påföljd m.m. Fängelse 3 år Beslut Betalningsskyldighet till staten 1. Rasmus Ingvert förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av narkotikabrott betala kr. Postadress Box Kristianstad Besöksadress Kanalgatan 32 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

12 KRISTIANSTADS DOM (DELDOM) Mål nr: B Förverkande och beslag 1. I beslag tagna plastfodral och kartong förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15999 p 4-6). 2. I beslag tagna narkotika, gymnastikpåse, plastpåsar, emballage, påsar, våg, plastlåda, etiketter, frimärken, kuvert och väska förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16001 p 8-20, och 27-33). 3. I beslag tagna narkotika, kuvert och CD-fodral förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG14588 p 1-3). 4. I beslag tagna narkotika och kuvert förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15315 p 1-2). 5. I beslag tagna narkotika, brev, CD-fodral och plast förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15541 p 1-10). 6. I beslag tagna narkotika, kuvert, emballage och hushållspapper förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15631 p 1-5). 7. I beslag tagna narkotika, kuvert, emballage och hårstrå förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15880 p 1-17). 8. Beslagen av två handskar ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16001 p 25-26). Häktning m.m. 1. Rasmus Ingvert ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Esbjörn Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av ersättningen avser kr arbete, kr tidsspillan, 793 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Rasmus Ingverts egendom att betalningsskyldigheten till staten enligt ovan kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

13 KRISTIANSTADS DOM (DELDOM) meddelad i Kristianstad Mål nr: B Tilltalad Kurt CHRISTIAN Alexander Lindberg, Frihetsberövande: Häktad J H Dahlsgatan 15 Lgh Kristianstad Offentlig försvarare: Advokat Niklas Mandelholm Lindén & Partners Advokatbyrå HB Box Kristianstad Åklagare Kammaråklagare David Ludvigsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Malmö DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Grovt narkotikabrott, 1 1 st 1 p och 3 narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikabrott, 1 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikabrott, ringa brott, 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikasmuggling, 3 1 st och 6 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Narkotikasmuggling, 3 1 st och 6 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling Påföljd m.m. 1. Fängelse 5 år Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Tidigare utdömd villkorlig dom undanröjs. (KRISTIANSTADS TR ROTEL 7, , B99/13)

14 KRISTIANSTADS DOM (DELDOM) Mål nr: B Lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 3 p brottsbalken Beslut Betalningsskyldighet till staten 1. Christian Lindberg förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av narkotikabrott betala kr. Förverkande och beslag 1. I beslag tagna narkotika, plastfolie, emballage och papper förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15998 p och 23-26). 2. I beslag tagna narkotika, dopningspreparat, kanyler, emballage, förpackningsmaterial, papper, kuvert, skål, ryggsäck, vakumförpackare och vågar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16003 p 1-6, 9, 11-12, 14-16, 20-22, 25-28, och 39-40). 3. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG14152 p 1). 4. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG14153 p 1). 5. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG14156 p 1). 6. I beslag tagna narkotika, kuvert och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG14890 p 1-9). 7. I beslag tagna narkotika, kuvert och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15241 p 1-2). 8. I beslag tagna narkotika, kuvert, papper och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15312 p 1-6). 9. I beslag tagna kuvert, papper, vakumpåse och Redline-påse förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16296 p 1-4 och Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG29760 p 5). 10. I beslag tagna narkotika, kuvert och papper förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15691 p 1-3). 11. I beslag tagna narkotika, kuvert, papper och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15851 p 1-9). 12. I beslag tagna narkotika, kuvert och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15944 p 1-10). 13. I beslag tagna narkotika, kuvert, emballage och papper förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15946 p 1-18). 14. I beslag tagna narkotika, kuvert och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG15949 p 1-36). 15. I beslag tagna narkotika, påse, brev och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16010 p 1-7).

15 KRISTIANSTADS DOM (DELDOM) Mål nr: B Beslagen av sex handskar samt vantar ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr BG16003 p 7-8, 17, och 36-37). 17. Beslagen av 14 handskar och två vantar ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (Polismyndigheten i Skåne; beslag nr p 1-5, 8-9 och 13). Häktning m.m. 1. Christian Lindberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Niklas Mandelholm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av ersättningen avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Christian Lindbergs egendom att betalningsskyldigheten till staten enligt ovan kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

16 6 KRISTIANSTADS DELDOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 1, med därpå antecknade justeringar. Rasmus Ingvert har i anslutning till åtalet avseende grovt narkotikabrott under åtalspunkten 1 åberopat skriftlig bevisning i form av sammanställning av kursutveckling för bitcoins, transaktionshistorik för användarnamnet gethighswe från Silk Road samt transaktionshistorik för kapitonkontona rasmusingvert och vannenicco, som tillhörde honom. Christian Lindberg har i anslutning till åtalet avseende grovt narkotikabrott under åtalspunkten 2 åberopat vittnesförhör med medmisstänkte Tina Lindberg samt skriftlig bevisning i form av kopia av passhandling, kontoutdrag, försäljningshistorik från Silk Road och arbetstidsrapporter. Rasmus Ingvert har förnekat grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling. Han har erkänt narkotikabrott av normalgraden dels genom att han via hemsidan Sheep Marketplace totalt sålt ca 207 gram cannabis vid 50 tillfällen, dels då han innehaft 174,40 gram cannabis, som han förvärvat i överlåtelsesyfte. Rasmus Ingvert har vidare erkänt narkotikabrott, ringa brott, avseende olovligt bruk av cannabis. Rasmus Ingvert har medgett förverkandeyrkandena och bevisbeslagen. Rasmus Ingvert har bestritt yrkandena om värdeförverkande och kvarstad. Såsom skäligt belopp i och för sig för utbyte av narkotika har vitsordats kr, motsvarande en vinst om 30 kr per gram försåld cannabis. Christian Lindberg har förnekat grovt narkotikabrott. Han har erkänt narkotikabrott av normalgraden genom att han under perioden den 21 september november 2013 sålt narkotika via hemsidorna Silk Road, Sheep Marketplace och

17 7 KRISTIANSTADS DELDOM B Black Market Reloaded. Via Silk Road har han totalt sålt 44 gram cannabis, 100 gram amfetamin, och 7,6 gram kokain. Via Sheep Marketplace har han totalt sålt 248 gram cannabis, 230 gram amfetamin, 15 gram kokain, och 330 narkotikaklassade tabletter. Via Black Market Reloaded har han totalt sålt 68 gram cannabis, 66 gram amfetamin, och 2 gram kokain. Han har vidare i överlåtelsesyfte innehaft den i åtalet angivna mängden narkotika och dopningsmedel. Christian Lindberg har erkänt narkotikasmuggling den 19 november 2013 av ca 100 gram cannabis. Han har förnekat narkotikasmuggling den 25 november Christian Lindberg har vidare erkänt narkotikabrott, ringa brott, avseende olovligt bruk av cannabis. Christian Lindberg har medgett förverkandeyrkandena och bevisbeslagen. Christian Lindberg har medgett yrkandena om värdeförverkande och kvarstad, dock endast med kr. Det medgivna försäljningsnettot grundar sig på ett utbyte av försåld narkotika om 5 kr per tablett, 30 kr per gram cannabis, 100 kr per gram amfetamin och 400 kr per gram kokain. DOMSKÄL Skuld Åklagaren har sakframställningsvis och med åberopande av den angivna bevisningen anfört i huvudsak följande. Webbplatserna Darknet, den mörka webben, innehåller bl.a. handelsplatser för försäljning av narkotika där både köpare och säljare kan vara anonyma. TOR är en anonymiserad nedladdningsbar webbläsare som ofta används för att komma in på sidorna för dessa handelsplatser. Andra anonymitetsskydd är t.ex. användandet av s.k. PGP-nyckel och e-posttjänsten Countermail. Silk Road, Sheep Marketplace och Black Market

18 8 KRISTIANSTADS DELDOM B Reloaded är exempel på olika handelsplatser för narkotika. Silk Road stängdes ner av amerikanska FBI den 2 oktober Sheep Marketplace och Black Market Reloaded startade direkt efter att Silk Road stängts ner. Feed-back På Silk Road och Sheep Marketplace kan köparen lämna omdöme om säljaren. För att kunna lämna omdöme måste ett köp ha genomförts. Köparna uppmanas att lämna omdöme efter genomförda köp och att de kontaktar säljaren vid oklarheter innan de lämnar dålig feed-back. Omdömena kan läsas av alla och utgör grunden för fortsatt försäljning. Bitcoin Bitcoin är en virtuell valuta som bl.a. används på Silk Road, Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. Valutan möjliggör anonyma transaktioner och ett anonymt ägande. Den sätts in och tas ut från digitala plånböcker i datorn eller via en tredjepartstjänst. Bitcoins kan växlas till t.ex. SEK genom växlingssidor på internet, som Kapiton eller Mtgox. Växling sker vanligtvis genom att överföring görs från ett kapitonkonto, eller motsvarande, till ett därtill kopplat bankkonto. gethighswe och livefromsweden På handelsplatserna Silk Road, Sheep Marketplace och Black Market Reloaded har narkotika bjudits ut till försäljning under bl.a. namnen gethighswe alternativt GHS och livefromsweden alternativt LFS. Under presentationerna på sidorna framgår bl.a. att beställningar före kl postas samma dag, vakuumförpackat och diskret. På sidorna Sheep Marketplace och Black Market Reloaded görs vidare referensen att det är samma verksamhet och utbud som tidigare, under samma namn, bedrevs på Silk Road.

19 9 KRISTIANSTADS DELDOM B Provköp Polisen har genomfört provköp av narkotika från gethighswe respektive livefromsweden på Sheep Marketplace. Detta resulterade i att Rasmus Ingvert senare samma dag som beställningen gjordes observerades posta en försändelse som motsvarade den beställning som gjorts av gethighswe. Motsvarande observation gjordes av Christian Lindberg när denne postade en försändelse som överensstämde med beställningen till livefromsweden. Båda försändelserna beslagtogs. Polisen registrerade beställningarna såsom slutförda och lämnade omdömen som registrerades i omdömeshistoriken på respektive profilsida. Postningar Rasmus Ingvert och Christian Lindberg har vid ett flertal tillfällen observerats när de postat försändelser på brevlådor spridda över hela Kristianstad. Rasmus Ingvert har observerats vid sex tillfällen när han postat totalt 41 försändelser, varav 14 stycken beslagtagits. Christian Lindberg har observerats vid 16 tillfällen när han postat totalt 76 försändelser, varav 40 stycken beslagtagits. Försändelserna har varit adresserade till mottagare över hela landet och vissa av försändelserna har haft utländska adressater. Alla försändelser har utgjorts av neutrala kuvert med datorutskrivna adressetiketter. I vissa fall har olika påhittade avsändare varit angivna. Alla beslagtagna försändelser innehöll vakuumförpackad narkotika. Husrannsakningar och beslag I samband med gripandet av Rasmus Ingvert och Christian Lindberg den 27 november 2013 genomfördes husrannsakningar på adresser med anknytning till Rasmus Ingvert respektive Christian Lindberg. Vid husrannsakningar påträffades olika slag av narkotika, diverse förpackningsmaterial, våg och andra föremål med misstänkt anknytning till narkotikahantering. Hos Christian Lindberg påträffades en vakuumförpackare. Analysbesked visar bl.a. att den aktuella vakuumförpackaren med stor sannolikhet använts vid förpackning av narkotika som postats av både Rasmus Ingvert och Christian Lindberg. Hos Christian Lindberg påträffades vidare

20 10 KRISTIANSTADS DELDOM B en digitalkamera. Vid analys av det minneskort som satt i kameran påträffades både lagrade och raderade bilder på narkotika. Samma bilder har hittats på gethighswe och livefromsweden sortiment förteckning. Vid analys av Christian Lindbergs stationära datorn konstaterades att datorn använt anonymiserande tjänster som webbläsaren TOR och e-posttjänsten Countermail. Vid husrannsakan var Countermail igång på skärmen genom att inloggning skett på kontot för e-postadressen I datorn påträffades spår som visade på internetaktivitet på webbsidor på det dolda nätet samt webbsidor beträffande narkotika, förpackningsmaterial och bitcoin. Vidare påträffades spår av raderade bilder på olika narkotikapreparat. En av dessa bilder påträffades även på Sheep Marketplace. Vid analys av de bärbara datorerna konstaterades att dessa använts för att inhämta information om narkotika. Vidare innehöll datorerna spår som visade på anonymiserat användande genom bl.a. TOR. Även spår relaterat till bitcoin påträffades i form en elektronisk Bitcoin-plånbok samt internetaktivitet på webbplatser inriktade på hantering av bitcoin. Hos Christian Lindberg påträffades även en skrivare. I skrivaren fanns det ett ark med otryckta etiketter. Etiketterna liknar de adressetiketter som påträffats på de försändelser som postats av Rasmus Ingvert och Christian Lindberg. Hos Christian Lindberg påträffades vidare en mobiltelefon vars IMEI-nummer är kopplat till ett visst telefonnummer. Samma telefonnummer har vid två tillfällen, dvs. den 28 mars 2013 och den 11 april 2013, angetts som kontaktnummer av livefromsweden i en konversation på chatforumet på Silk Road. Kapiton Under mars-november 2013 gjordes överföringar från kapitonkontona Rasmus, Raffe_kff, Melissa, Ruza, Ulf och Vanessa till bankkonton som tillhörde

21 11 KRISTIANSTADS DELDOM B Rasmus Ingvert eller som kunde disponeras av honom, eftersom dessa tillhörde närstående till honom. Totalt överfördes kr. Under tiden september 2012 till november 2013 gjordes överföringar från kapitonkontona Thefonz, mannenmyten, tinalind, treunit och frankthetank till bankkonton som tillhörde eller kunde disponeras av Christian Lindberg. I nära anslutning till ett flertal av överföringarna gjordes automatuttag med summor som motsvarade överföringarna. Totalt överfördes kr. Telefonavlyssningar Telefonavlyssning har bedrivits mot Rasmus Ingvert den 4-27 november 2013 och mot Christian Lindberg den 30 oktober-27 november Av samtalen framkommer bl.a. att det rört sig om två försäljningsverksamheter som löpt parallellt vad gäller den tangentbordsmässiga hanteringen, dvs. utbjudande till försäljning, annonsering och betalning. Vad gäller den fysiska hanteringen ger samtalen uttryck för att det funnits visst samarbete mellan Christian Lindberg och Rasmus Ingvert vad gäller t.ex. paketering, distribution och i viss mån inköp. Resan den 19 november 2013 Lokaliseringsdokumentation över telefontrafiken för Rasmus Ingverts och Christian Lindbergs mobiltelefoner den 19 november 2013 visar på att dem rörts sig från Kristianstad till Malmö och att de efter ett uppehåll på ca tre timmar rört sig från Malmö tillbaka till Kristianstad. I Christian Lindbergs mobiltelefon påträffades spår på att det samma dag gjorts informationssökning om resealternativ från Köpenhamn till Kristianstad. I telefonsamtal samma dag pratade Christian Lindberg och Rasmus Ingvert om att de skulle åka kl och att maskinen, påsar och rullar skulle med. Christian Lindberg skickade senare på kvällen ett sms till en okänd person med innebörden att han var på väg hem från Köpenhamn och att han hade fått jackpot. I telefonsamtal dagen efter, dvs. den 20 november 2013, pratade Christian

22 12 KRISTIANSTADS DELDOM B Lindberg med en okänd person om att han hade åkt med en kompis, att de la hälften i en soptunna och hälften i en annan och att de hade råd att förlora 250. I kameran som påträffas vid husrannsakan hos Christian Lindberg återfanns raderade bilder på cannabis som tagits den 19 november Dessa bilder överensstämmer med bilder som dagen efter, dvs. den 20 november 2013, återfanns i varuannonser på profilsidorna för gethighswe och LFS på Sheep Marketplace. Resan den 25 november 2013 Av mastpositioneringen för Christian Lindbergs mobiltelefon den 25 november 2013 framgår en rörelse från Kristianstad till Malmö. Efter ett uppehåll på ca två timmar visas sedan en rörelse från Malmö tillbaka till Kristianstad. I samma mobiltelefon påträffades en sökning gjord senare samma dag på resealternativ från Köpenhamns flygplats till Kristianstad. I telefonsamtal samma dag uppger Christian Lindberg för Rasmus Ingvert att han under dagens resa köpt 235 för 1. Av spaningsfilm framgår hur Christian Lindberg senare samma kväll iklädd handskar paketerar misstänkt cannabis i vakuumpåsar. De tilltalade har uppgett i huvudsak följande Rasmus Ingvert Han har missbrukat cannabis sedan 18-års ålder och han rökte dagligen. Hans missbruk kostade ca kr per månad under Han köpte cannabis både ansikte mot ansikte samt via internet. Han köpte under namnet ghanja narkotika av gethighswe på Silk Road vid åtta tillfällen. Han blev även tillfrågad av gethighswe att vara målvakt, men det blev inget av det. I februari 2013 köpte han bitcoins för ca kr i syfte att göra vinst på rörelserna i valutakursen. Kapitalinsatsen utgjordes av besparingar och tidigare förvärvsinkomster. De överföringar som gjordes från hans kapitonkonton till olika bank-

23 13 KRISTIANSTADS DELDOM B konton utgjorde hans vinster från valutaspekulationerna och härrörde inte ifrån narkotikaförsäljning. Han startade flera kapitonkonton eftersom det enbart gick att koppla ett bankkonto per kapitonkonto. Eftersom han hade svårt att hålla i pengar förde han över pengar från kapitonkontona till närståendes bankkonton. I slutändan fick han del av pengarna genom att kontanter togs ut eller genom att pengarna fördes över till hans bankkonto. Att det finns spår av TOR i hanteringen av hans kapitonkonton beror på att han använt TOR för att köpa cannabis och att han sedan glömt att stänga ner TOR när han loggat in på kapitonkontona. Efter att Silk Road stängdes ner i oktober 2013 registrerade han sig som gethighswe på Sheep Marketplace i syfte att utnyttja det goda rykte som var associerat med det namnet på Silk Road. Efter några dagar registrerades gethighswe på Black Market Reloaded, troligen av den ursprungliga säljaren. Han kopierade sortimentet och utformningen av profilsidan från gethighswe -profilen på Black Market Reloaded. Den ursprungliga personen bakom gethighswe på Silk Road skickade ett par e-postmeddelanden och uppmanade honom att lägga ner verksamheten eftersom han kopierat den, men han ignorerade detta. Han köpte in 500 gram cannabis för kr som var avsedd för försäljning. Betalningen skedde med pengar som han tjänat på sin spekulation i bitcoins. Han förvarade sedan cannabisen i en ryggsäck. De pengar som han tjänade på försäljningen på Sheep Marketplace hade han innestående på gethighswe -kontot. Han förde aldrig över dessa pengar till kapitonkontona eftersom han inte ville sammanblanda dessa med pengarna som var avsedda för valutaspekulation.

24 14 KRISTIANSTADS DELDOM B Han vakuumförpackade all cannabis som beställdes. Den vakuummaskin som användes köpte han under sensommaren 2013 för att kunna dölja sitt missbruk genom att paketera narkotikan utan att denna luktade. Beställningarna från Sheep Marketplace postade han ca tre till fyra gånger per vecka. Han försökte att samla ihop ett par ordrar innan han postade dem. Detta trots att han uppgett på profilsidan att leverans skulle gå iväg samma dag om beställning gjordes innan ett visst klockslag. Han kontrollerade alla köpare på birthday.se för att inte sälja till någon underårig. Den 19 november 2013 åkte han till Christiania i Köpenhamn som resesällskap till Christian Lindberg när denne skulle köpa cannabis. Han hade ombetts ta med vakuumförpackaren vilken skulle användas för att förpacka narkotikan. Han vet inte hur mycket narkotika som köptes, hur narkotikan paketerades eller hur den togs tillbaka till Sverige. Dagen efter färden köpte han en del om 100 gram av cannabispartiet på kredit som han ännu inte betalat för. Christian Lindberg Han känner Rasmus Ingvert sedan några år tillbaka och de lärde känna varandra genom gemensamma vänner. Under augusti-december 2012 arbetade han heltid som budbilschaufför i Kristianstad. Under samma period arbetade han extra under helgerna på ett hotell i Kristianstad. Han blev arbetslös i december 2012 och åkte då till Thailand i tre veckor. Han uppbar a-kassa under våren 2013 och arbetade under sommaren 2013 på Eniro under tre månader. Han bodde ensam i egen lägenhet i Kristianstad. Under den tid som han var arbetslös vistades han en del hos sin mamma i hennes hus i Kristianstad. Han tränade även på gym och gick promenader, s.k. powerwalks. Han har missbrukat narkotika i form av tramadol sedan Missbruket eskalerade med tiden och under missbrukade han tramadol dagligen. Från oktober 2013 rökte han även cannabis några gånger i veckan. Han kunde dock inte

25 15 KRISTIANSTADS DELDOM B rulla en joint på egen hand utan fick hjälp av vänner. Han använde aldrig tramadol och cannabis tillsammans, men känner till effekten. Under september-oktober 2012 krävdes han av två killar att betala kr. Han hade tidigare köpt tramadol av killarna. Viss del av skulden avsåg obetald tramadol, men den resterande var påhittad. I syfte att arbeta av skulden upplät han under hot kapitonkonton i sitt namn åt killarna. Det var killarna som skötte hanteringen av kapitonkontona bl.a. genom att de överförde pengar till bankkonton som tillhörde honom eller hans mamma. Hans uppgift var att på direktiv från killarna ta ut de överförda pengarna och sedan överlämna kontanterna till killarna. Han anade att pengarna härrörde från narkotikaförsäljning. Den mobiltelefon som togs i beslag tilldelades han i syfte att han skulle vara tillgänglig dygnet runt för direktiv om att ta ut pengar. Telefonen användes aldrig i kontakten med köpare. Han hade heller aldrig kontakt med kunder via chatforumet på Silk Road. Hoten bestod i att han skulle bli skjuten om han inte följde direktiv. Vid ett tillfälle i september 2012 använde killarna pistol i hoten mot honom. Han vill inte berätta vilka killarna är av rädsla för sitt eget och sin familjs liv. Killarna kommer dock från Kristianstad och en av dem heter Tom. Han har inte berättat för någon om de hot han varit utsatt för. Möjligen har han berättat om hoten för sin mamma och Rasmus Ingvert. I oktober 2012 investerade han kr i bitcoins. I samband med upplåtandet av kapitonkontona började han sätta sig in i ämnet. Eftersom kursutvecklingen för bitcoins förutspåddes bli bra ansåg han att det var ett bra tillfälle att investera. I september 2013 var hans skuld till killarna betald och han började då istället att paketera och skicka narkotika åt killarna i utbyte mot tramadol. Detta skedde de två veckorna innan Silk Road lades ner den 2 oktober Killarna försåg honom med narkotika, instruktioner avseende paketering och utskick samt ett e-postkonto på

26 16 KRISTIANSTADS DELDOM B Countermail för kommunikation avseende gjorda beställningar. Han paketerade och skickade beställningar ca tre gånger i veckan. Narkotika levererades vid två tillfällen genom att en påse med amfetamin, kokain och cannabis överlämnades till honom i ett skogsparti. Han förvarade narkotikan i sin mammas bostad. Fram till oktober 2013 var det de två killarna som sålde narkotika under namnet livefromsweden på Silk Road. När han i telefonsamtal pratade om att försäljningen började likna SR-tider avsåg han de två veckorna i september 2012 då han skötte paketeringen för de två killarna. I samband med att Silk Road lades ner den 2 oktober 2013 ville killarna lägga ner verksamheten. På förslag från honom övertog han istället namnet livefromsweden i utbyte mot att han för killarnas räkning sålde slut på lagret av amfetamin och kokain som kvarstod. Han startade sedan i egen regi upp konton under namnet livefromsweden på Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. På profilsidan för dessa konton refererade han tillbaka till den försäljningen som skett av livefromsweden på Silk Road eftersom han använde sig av samma varusortiment. Han såg försäljningen som ett sätt att finansiera sitt missbruk. Inledningsvis fanns det ingen pgp-nyckel knuten till kontona på Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. Om det hade varit han som administrerat livefromsweden -kontot på Silk Road hade han kunnat använda sig av den pgp-nyckel som var knuten till detta konto. Dock saknade han i samband med namnövertagandet kunskap om innebörden av en pgp-nyckel, vilket är anledningen till att det först flera dagar senare knöts en pgp-nyckel till kontona på Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. Han köpte in cannabis för försäljning vid ett flertal tillfällen, vanligen mellan gram per gång. De flesta inköpen gjordes i Kristianstad. Han betalade kr för 100 gram och kr för 250 gram.

27 17 KRISTIANSTADS DELDOM B Han kontrollerade alltid åldern på alla köparna genom webbsidan ratsit.se i syfte att undvika försäljning till underåriga. Det är dock riktigt att han i polisförhör inte uppgett att han gjorde dessa ålderskontroller. Han registrerade 2010 kontot polsk5an på Hushboard, som då var ett forum för träning och dopning. I samband med att ett drogforum lanserades under 2013 var sidan stängd för registrering. Han lånade därför ut sitt användarnamn till olika personer. På grund av detta är inte alla de e-postadresser som angetts i samband med att polsk5an gjort inlägg på Hushboard knutna till honom. Enbart är hans. Han använde främst Hushboard i syfte att locka kunder till försäljningen. Marknadsförinegen av cannabis skedde vid ett flertal tillfällen genom att han angav att cannabisen vara hämtad i Christiania. Detta var ett knep för att få köparen att tro att han var en seriös och pålitlig säljare. Vid förpackning av narkotika använde han sig sedan oktober 2013 av en vakuumförpackare som han lånade av Rasmus Ingvert. Det var även först under denna tidsperiod som han och Rasmus Ingvert började prata om narkotikaförsäljning. Han minns inte hur han fick vetskap om att Rasmus Ingvert hade vakuumförpackaren eller att denne också sålde narkotika. Han postade dagligen beställningar från Sheep Marketplace och Black Market Reloaded eftersom han uppgett på profilsidan att beställningar som gjordes innan ett visst klockslag skickades samma dag. Han använde sig av olika postlådor eftersom han var litet paranoid. På försändelserna använde han ibland falska avsändaretiketter i syfte att dels ge kuverten ett trovärdigt utseende, dels lura sin mamma. Vid några tillfällen lät han, på grund av sin paranoja, sin mamma posta beställningarna. Han uppgav för henne att kuverten innehöll Traderabeställningar. Den internettrafik som skett på den bärbara datorn som beslagtogs på Norrängsvägen är inte enbart hänförbar till honom. Andra personer har haft tillgång till datorn,

28 18 KRISTIANSTADS DELDOM B exempelvis hans vänner. Detta framgår bl.a. av att inloggning skett på e-postadresser som inte tillhör honom. Den kamera som togs i beslag använde han för att fotografera narkotika. Dessa bilder använde han sedan i annonser på Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. Vissa bilder skickades även till Rasmus Ingvert. Han har inte haft möjlighet att bedriva narkotikaförsäljning på Silk Road på grund av heltidsarbete eller resor under andra halvan av Under den tid som han befunnit sig på arbete eller resa har försäljningar gjorts för livefromsweden på Silk Road. Under hösten 2012 arbetade han heltid som budbilschaufför. Samtidigt som han under tiden den 22 augusti - den 6 oktober 2012 befann sig på arbete registrerades 35 försäljningar. Han var på resa i Polen den augusti 2012 och i Thailand den 7-31 december Under respektive period registrerades sju försäljningar. Vad gäller resan den 19 november 2013 så åkte han till Christiania eftersom det var dåligt tillgång på cannabis i Kristianstad. Rasmus Ingvert följde med som resesällskap. Han bad Rasmus Ingvert ta med sig vakuumförpackaren i syfte att underlätta paketeringen av narkotikan. Han köpte för egen del 100 gram cannabis för ca kr. Väl i Sverige fick han tag på annan cannabis och lät istället Rasmus Ingvert köpa den danska cannabisen på kredit. Att han i telefon nämnt 250 var rent skryt. Den 25 november 2013 åkte han åter till Köpenhamn för att köpa cannabis, men Christiania var igenbommat. Han åkte därför tillbaka till Sverige utan cannabis. På hemvägen köpte han istället cannabis i Hässleholm. Det är den narkotikan han refererar till i telefonsamtalet.

29 19 KRISTIANSTADS DELDOM B Tingsrättens bedömning Grovt narkotikabrott, del av åtalspunkt 1 och 2, Rasmus Ingvert och Christian Lindberg Allmänt om verksamheten i gethighswe respektive livefromsweden Genom utredningen i målet, bl.a. i form av skärmdumpar från hemsidorna, där lämnade omdömen och genomförda provköp, framstår verksamheten i form av narkotikahandel som lika välorganiserad, service- och kundorienterad som vilken annan näthandelsplats. Beställningar före kl skickades med post samma dag. Leveranserna var vakuumförpackade med datorskrivna adressetiketter och ofta även falska avsändaradresser. Stor omsorg lades vid att kunderna var nöjda och lämnade goda referenser till stöd för vidare försäljningar. Det har rört sig om ett stort och varierat utbud av narkotika. Det har vidare rört sig om en rikstäckande verksamhet med låg introduktionströskel till narkotikamissbruk. Verksamheten har vidare skett genom användandet av olika säkerhetsåtgärder för att undgå upptäckt och vidmakthålla anonymiteten hos båda säljare och köpare. Såväl användandet av krypterade webbläsare, anonymiserande e-posttjänster och betalning med bitcoins stärker intrycket av en mycket förslagen och svårupptäckt brottslighet. Vad gäller åtalets omfattning utgör vad som framkommit om säkerheten kring de lämnade omdömena tillräckligt stöd för att dessa uppgifter på handelsplatserna kan läggas till grund för en bedömning av omfattningen vad gäller antalet försäljningar, mängd och narkotikaslag. Däremot är den av åklagaren i första hand åberopade beräkningen av handeln på Sheep Marketplace, dvs. att utifrån det empiriska iakttagandet att ca 40 procent lämnar ett omdöme dubbla mängden försåld narkotika, i och för sig logisk och sannolik, men inte tillräckligt tillförlitlig för att lägga till grund för en straffrättslig bedömning av verksamhetens omfattning.

30 20 KRISTIANSTADS DELDOM B Även med denna mycket försiktiga bedömning av den verksamhet som bedrivits av gethighswe respektive livefromsweden på olika handelsplatser rör det sig i emellertid i båda fallen om en narkotikahantering som både vad gäller antalet försäljningar och mängden narkotika varit betydande. Vad gäller gethighswe rör det sig om ca 448 överlåtelser via Silk Road, minst 50 via Sheep Marketplace och ca 19 via Black Market Reloaded. Och för livefromsweden ca 893 överlåtelser via Silk Road, minst 123 via Sheep Marketplace och ca 29 via Black Market Reloaded. Mängden försåld narkotika såvitt avser gethighswe uppgår därmed till, via Silk Road ca gram cannabis, ca 47 gram amfetamin och ca 8 gram MDMA, via Sheep Marketplace ca 207 gram cannabis samt via Black Market Reloaded ca 105 gram cannabis. Vad gäller livefromsweden uppgår mängden försåld narkotika till, via Silk Road ca gram cannabis, ca 684 gram amfetamin, ca 17 gram kokain och ca 860 narkotikaklassade tabletter, via Sheep Marketplace ca 248 gram cannabis, ca 230 gram amfetamin, ca 15 gram kokain och ca 330 narkotikaklassade tabletter samt via Black Market Reloaded ca 68 gram cannabis, ca 66 gram amfetamin och ca 2 gram kokain. Rasmus Ingverts och Christian Lindbergs del i verksamheten Rasmus Ingvert har erkänt att han som gethighswe sålt ca 207 gram cannabis vid 50 tillfällen via hemsidan Sheep Marketplace, men har förnekat övrig försäljning. Som framgår ovan har han uppgett att han, när Silk Road stängdes ner av FBI, fick idén att ta över gethighswe för egen räkning och startade sidan på Sheep Marketplace, varvid han kopierade text och sortiment från sidan Black Market Reloaded, dit gethighswe flyttat sin försäljning. Detta fientliga övertagande av gethighswe resulterade, enligt Rasmus Ingvert, i några arga mejl, men inget mer.

31 21 KRISTIANSTADS DELDOM B Christian Linberg har erkänt att han som livefromsweden under perioden den 21 september november 2013 sålt narkotika via hemsidorna Silk Road, Sheep Marketplace och Black Market Reloaded. Via Silk Road 44 gram cannabis, 100 gram amfetamin, och 7,6 gram kokain, via Sheep Marketplace 248 gram cannabis, 230 gram amfetamin, 15 gram kokain, och 330 narkotikaklassade tabletter samt via Black Market Reloaded 68 gram cannabis, 66 gram amfetamin, och 2 gram kokain. Som framgår ovan har, enligt Christian Lindberg, den i åtalet mer omfattande verksamheten under alias livefromsweden på Silk Road drivits av två killar från Kristianstad, varav en heter Tom, som under hot tvingat honom att upplåta kapitonkonton samt ta ut och överlämna pengar från dessa konton. När den delvis narkotikarelaterade delvis påhittade skulden till killarna var avarbetad övergick han till att arbeta för killarna i utbyte mot tramadol. När Silk Road sedan stängdes av FBI och killarna ville sluta fick han överta hela verksamheten mot att han sålde av det som var kvar av killarnas lager av amfetamin och kokain. Ett mer näraliggande antagande är naturligtvis att det är samma person som ligger bakom försäljningen av narkotika som gethighswe respektive livefromsweden under hela den åtalade perioden, även om någon överlåtelse eller annat övertagande av verksamheten inte helt kan uteslutas. Tingsrätten prövar mot denna bakgrund om åklagaren styrkt sina påståenden om att det är Rasmus Ingvert och Christian Lindberg som varit ansvariga under hela den åtalade tidsperioden. Till att börja med framstår såväl Rasmus Ingverts som Christian Lindbergs respektive berättelser som mindre trovärdiga och i allt väsentligt fullständigt anpassade efter varandras uppgifter och den bevisning som åberopats. Båda vännerna har, oberoende av varandra och närmast samtidigt som polisen påbörjat sin fysiska spaning, börjat sälja narkotika på samma sätt och platser på det

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2012 B 5908-10 KLAGANDE 1. R S F Ombud och offentlig försvarare: Advokat C T 2. L G Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 B 5276-14 KLAGANDE WE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvidgat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0116 Mål nr B 6863-13 Rättelse/komplettering Deldom, 2013-10-30 Komplettering, 2013-10-30 Beslutat av: hovrättsassessorn Elin Källberg Dennis Lavesson ska stanna kvar i

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2. DOM 2014-05-15 meddelad i Helsingborg

1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2. DOM 2014-05-15 meddelad i Helsingborg 1 meddelad i Helsingborg Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMED Farid Aref Barham, 19790715-2339 Örebrogatan 2 A Lgh 1201 252 47 Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Anders Olsson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-03-20 Göteborg

DOM 2013-03-20 Göteborg 1 Rotel 22 Göteborg Mål nr B 3379-12 B 4148-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 29 juni 2012 i mål nr B 3394-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM 2016-02-09 meddelad i Stockholm Mål nr: B 15191-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxxxxx Xxxxxxxx Medborgare i Nigeria Försvarare: Advokat Magnus Ljungstedt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 87- Motala Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2007 B 414-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. JG Ombud och offentlig försvarare: Advokat EN SAKEN

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer