Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar PDF ladda ner"

Transkript

1 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Helena Rosén Andersson. En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning som används i kommentaren till LOU. Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Vidare innehålelr den kommentarer till försörjningssektorns särskilda in house-regler om anskaffningar mellan anknutna bolag och till och från samriskföretag. Regler och principer för ramavtalsupphandlingar inom försörjningssektorn redovisas.

2

3 Annan Information Drift av återvinningscentral ingår i den s.k. klassiska sektorn och därför ska lag 2007:1091 (klassiska lagen) tillämpas. En annan lag, försörjningslagen, lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster omfattar upphandling inom de s.k. försörjningssektorerna. Dessa båda lagar. 1 mar om kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen. 10 En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 15 kap. 5 a lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 15 kap. 7 lagen (2011:1029). Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Den reglerar inte vad som köps in utan talar om hur något ska köpas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller i alla EU-länder och är en fantastisk möjlighet för att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om de offentliga. 3 jan Nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (nya LUF). Här får du en överblick över några av de viktigaste förändringarna i nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (nya LUF). En övergripande förändring är att förfarandereglerna i nya LOU respektive nya LUF alltmer liknar. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Stödberättigande utgifter. personalkostnader och indirekta kostnader. Köp av tjänster. övriga faktiska utgifter (exempelvis resor). offentliga resurser ( contribution in kind ). Enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2. Enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 3. Skyldigheten att i vissa fall utesluta leverantörer gäller således inte de upphandlande enheter som inte är upphandlande myndigheter, utan offentliga. 22 dec likheter med upphandlingsregleringen för det klassiska området och för försörjningssektorerna och lagens struktur bör därför motsvara lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lag. (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En ordning som. 29 dec Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. 1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG,. 3 feb Lagar som reglerar offentlig upphandling i Sverige Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) reglerar hur upphandlingar av varor, tjänster och. Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som bedöms att ha en nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, till exempel för transport, kulturmiljö eller totalförsvaret. Det utpekade. 24 nov Lagen (1982:80) om anställningsskydd. LOU. Lagen (2007:1091) om offentlig upp- handling. LUF. Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,

4 transpor- ter och posttjänster. MBL. Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. RÅ. Regeringsrättens årsbok. Sieps. Svenska. 11 okt Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). För upphandling inom bland annat vård och omsorg finns lagen om valfrihetssystem (LOV). Köp begagnad Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster en kommentar (Försör av Jan-Erik Falk hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. 19 apr Kommentarer. Logotyp: Konkurrensverket. LUF reglerar upphandling inom de så kallade försörjningssektorerna och omfattar organisationer som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och posttjänster. Upphandlande enheter inom försörjningssektorerna är statliga, kommunala och. HOT AB Biosystem AB anför i huvudsak följande till stöd för sin talan. Kiruna Kraft har åsidosatt lagen (2007: l 092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) genom att tilldela uppdraget till en förutbestämd anbudsgivare. Sådana upphandlingar förorsakar övriga anbudsgivare stora. Helena är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lasse Gustavson är.. två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/17/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 6.2 Avslutande kommentar om fallet Falu kommun.. i dagens LOU. LUF: Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster. LUFS: Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och. Vår uppsatts grundar sig i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och dess förarbeten,. Jämför priser på Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar (Försörjningslagen), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling. LOU reglerar förfaranden m.m. för offentlig upphandling som görs av, förenklat uttryckt, myndigheter och offentligt styrda organ. Genom LOU genomförs således det klassiska direktivet. LUF reglerar förfaranden m.m. för upphandling inom försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Liksom LOU gäller. områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. De två nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års upphandlingsdirektiv. Promemorian omfattar förslag att de två direktiven ska genomföras i två nya lagar på upphandlingsområdet, en ny lag om offentlig Miljöanpassning av upphandling SLUTSATSER OCH KOMMENTARER Inledning Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (LOU). Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lag

5 (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Annat. %. Sysav följer både LOU och LUF. Sysav lyder också under LUF, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vilket av regelverken LOU och LUF som tillämpas bedöms utifrån vilken verksamhet det som upphandlas är avsett för. 3 jun landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) Byggentreprenader. Samtliga upphandlande myndigheter Beloppsgräns för direktupphandling: kronor. LUF Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Euro. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (0000:00) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Härigenom föreskrivs2 i fråga om lagen (0000:00) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster dels att 1 1 kap. 17 och 19 kap. skall upphöra att gälla, dels att rubriken. 19 jul Offentliga upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns. Tidigare paragraförändring/kommentar tas bort vid införandet av ny paragrafändring/kommen-tar under rubriken Beskrivning. Tillförs laglistan. Lag (2016:1145) om. Denna lag upphäver lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lag (2016:1147) om upphandling av. 2 Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1-8 (upphandling inom försörjningssektorerna). Med upphandling. (LOU), dels försörjningslagen, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ikraft (LUF). Jag kommer inte närmare behandla LUF i uppsatsen, utan endast LOU. LOU bygger i huvudsak på EG-direktiv21 i de delar som gäller upphandling över tröskelvärdena. Upphandlingar. 14 jun [1] Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (2016:1146)(LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147). Setterwalls Advokatbyrå har lång erfarenhet av de flesta frågor som kan. 13 jun Upphandling av revision i kommunala bolag. De kommunala bolagen omfattas generellt av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) eller. Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och ska därför upphandla den lagstadgade revisionen. Upphandlingen. PBF, lagen om ackreditering och teknisk kontroll, lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, Boverkets in- struktion, konsekvensutredning. Dnr: / en genomgång av artiklarna i CPR. Där finns även kommentarer om missvisande lydelser i den svenska översättningen. Nedan följer en förteckning över de olika rättsakter som reglerar offentlig upphandling och de områden som i övrigt aktualiseras vid offentlig upphandling. Lagar. 2007:1091 Lag om offentlig upphandling; 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; 2009:400 Offentlighets- och. Följande lagar och regler finns. Det finns ett flertal andra lagar och regler, men de här är de mest förkommande: Lagen om offentlig upphandling (LOU), även kallad den klassiska lagen. Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), även kallad försörjningslagen. Sidan senast. Offentliga myndigheter är bundna av lagen om offentlig upphandling (2007:1091) LOU och

6 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. LOU och LUF är de regelverk som styr en offentlig upphandling i syfte att öka konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna. 20 jul Offentliga upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Vismas verktyg för bevakning av upphandlingar. Bilagor. Här ges du möjlighet att ta del av alla nyheter samt att uppgradera befintlig kunskap! Lagen bygger i huvudsak på EG-direktivet om offentlig upphandling. Den nya lagen har, tillsammans med lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF - även kallad försörjningslagen), ersatt den. I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så. 9 apr Upphandlingen sker enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Försäljningen och Öresundskrafts krav på den tilltänkta köparen har offentliggjorts genom annons på internet (Opic.com). Det finns flera kompetenta aktörer med den företagskultur,. Beskrivning. Författare: Helena Rosén Andersson. En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denna kommentar har samma systematik och utförliga analys av rättspraxis och upphandlingsrättslig lagstiftning. 18 feb Henrik är författare till Nordstedts kommentarer till Lagen om offentlig upphandling (LOU), samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Jag ser mycket fram emot att utveckla Glimstedts erbjudande inom offentlig upphandling kommenterar Henrik. 12 feb rande lagarna om offentlig upphandling och om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Till detta kommer att det nu finns ett tredje direktiv om upphandling av kon- cessioner, som enligt remissen ska genomföras i en särskild lag. Det är en naturlig utgångspunkt att de nya. Offentlig upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU), och av lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet. Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Helena föreläser även vid Göteborgs universitet. 10 Se Kristian Pedersen, Offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna Några kommentarer till Europeiska kommissionens förslag till. 11 Lagen gäller i likhet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF sedan den 1 januari Författningstext saknas. Det verkar inte finnas någon författning med SFS-nummer. Om den har funnits tidigare så kanske den har blivit upphävd? Om den har blivit upphävd kan den finnas i sin sista lydelse på Regeringskansliets rättsdatabaser: ">Sök efter SFS. Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte. 26 jun :00-16:00. E-post: KAMMARRÄTTEN. I

7 STOCKHOLM. DOM. Avdelning 04. Mål nr Åklagarmyndighetens primära behov av ett antal specifika lagkommentarer.. upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029). Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig. 7 sep reglerades upphandling av kollektivtrafik genom två lagar, kollektivtrafik på vatten reglerades i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 18., medan kollektivtrafik inom väg och järnväg reglerades i lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, i NGB. Denn. 1 maj Upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (som regleras i lagen Luf) har ett eget tröskelvärde och en egen direktupphandlingsgräns. Här har gränsen satts till 26 procent av detta tröskelvärde. Direktupphandlingsgränsen inom dessa områden är kronor. Varför det. Rosén-Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Svensson Natalie och Willquist Henrik En kommentar till lagen om offentlig upphandling Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) En kommentar. Rosén-Andersson Helena, Hallberg Olof, Willquist Henrik, Norlén Hugo,. Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagen om valfrihetssystem (LOV) kommer att tillämpas i vissa fall. Den ger enskilda brukare möjlighet att välja vem som ska utföra till exempel hemvård. Länkar till lagar samt till Konkurrensverkets skrifter om offentlig upphandling och. I kommentaren behandlas lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster, LUF, paragraf för paragraf. Målgrupp är offentlig förvaltning. Kommentaren klargör LUF:s tillämpningsområde och gränsdragningen mot LOU. Den innehåller dessutom kommentarer till försörjningssektorns särskilda. I AffärsConcepts fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Fickfakta innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista. sektorn, dvs. i dagsläget enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (LOU), vilket innebär att de särskilda förutsättningar för samverkan som finns i de s.k. försörjningssektorerna, dvs. enligt lagen (2007:1092) om upp- handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), inte kommer att. av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). 4. I denna artikel ges en introduktion och några kommentarer till kommissio- nens förslag.. Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för. Buy Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar (Försörjningslagen) 1 by Jan-Erik Falk, Johanna Blomberg (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Vertaa book Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) : En kommentar muiden kirjojen hinna. 9 dec Reglerna ska skapa möjligheter för leverantörer i olika EU-länder att tävla på lika villkor i varje enskild upphandling. Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,

8 energi, transporter och posttjänster. 22 jun upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF). LOU-direktivet och LUF-direktivet bygger i sak i stora delar på års direktiv, som de ersätter. (kommunen, kommunala bolag och stiftelser) i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. XXX. Tillägg: Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten. energi, transporter och posttjänster (LUF). LUF gäller för upphandling av byggentreprenader. varor och. 7 nov Bevarande- och gallringsplanen omfattar handlingar/information i upphandlingsärenden som regleras i: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,. Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,. Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-. serna om dokumentation utformas motsvarande bestämmelserna i lag. ( ) om offentlig upphandling (LOU) och lag ( ) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (LUF). Kollegiet ställer. Nedan redovisas kollegiets kommentarer med hänvisning till respektive avsnitt i. 3. Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5. Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 31. Lagar och förordningar sid 57. Ordlista sid 58. Länkar sid 60. Kontakta oss sid 63. Allt inköp och all upphandling skall ske i enlighet med gällande lagstiftning. All offentlig upphandling regleras i lag, lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU och annan berörd lagstiftning. För upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller lag (2007:1092) om upphandling inom. Karnov lagkommentar. Karnov lagkommentar till stort antal lagar, såsom Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet m.fl. 29. lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,. 30. lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.,. 31. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,. 32. lag om ändring i postlagen.. med bl.a. den nya lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, flera ändringar lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sektorn) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (för de s.k. försörjningssektorerna) samt. 10 maj Ladda ner Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist, Hugo Norlén, Johanna Näslund En aktuell, ingående och djup kommentar paragraf för paragraf till lagen om upphandling inom. Pris: 978 kr. inbunden, Skickas inom 2 5 vardagar. Köp boken Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster en kommentar (Försörjningslagen) av Jan-Erik Falk (ISBN ) hos Adlibris.se. Fri frakt. 30 nov Anna Lindh-biblioteket har nu ordnat åtkomst till den juridiska databasen Zeteo för studerande och personal vid Försvarshögskolan. Riktlinjer för upphandling. Riktlinjerna grundar sig på kommunens upphandlingsreglemente som beslutats av kommunfullmäktige samt gällande regelverk för offentlig upphandling: Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2007:1091); Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

9 6 dec Upphandlande myndigheter inom vatten, energi, transporter och posttjänster får använda förfarandet som standardförfarande. Tidsgränsen för att ansöka om att få delta är 37 dagar från den dag då meddelandet om upphandlingen publicerades. I extremt brådskande fall kan tidsgränsen förkortas till 15. Pris: 1234 kr. häftad, Skickas inom 2 5 vardagar. Köp boken Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar av Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Henrik Willquist, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper (ISBN ) hos Adlibris.se. 28 jul i upphandlingsskadeavgift för två upphandlingar. Bakgrunden var att Konkurrensverket ansåg att upphandlingarna av två städkontrakt för bland annat städning och vård av tågvagnar, inte hade utannonserats enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Departement: Finansdepartementet UR. Ikraft: överg.best. Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31, EUTL134/ , EUTL333/2005 s28, EGTL199/1993 s84-138, EGTL101/1998. Lagens tillämpningsområde. 2 Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster enligt Lagen gäller också då en upphandlande enhet anordnar projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och. 19 sep Svenska kraftnät följer bestämmelserna i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).. direkt i nya LUF. Svenska kraftnäts synpunkter utvecklas i avsnitt nedan. 2 Synpunkter och kommentarer. Nedan redovisas Svenska kraftnäts synpunkter. 6 mar Kommunfullmäktige. KL. Kommunallagen. KD. Kommundirektör. KS. Kommunstyrelsen. KUN. Kungörelse. LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. LUF. Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. LOV. Lag (2008:962) om valfrihetssystem. LSO. Lag om offentlig upphandling : en kommentar (Innbundet) av forfatter Jan-Erik Falk. Pris kr Se flere bøker fra Jan-Erik Falk. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Förordningens innehåll 1 Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvarsoch säkerhetsområdet. Föreskrifter om. 5 feb Den mest kända lagen är givetvis lagen om offentlig upphandling LOU. En annan känd lag är lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUF. Att anmärka här är att i LOU och LUF använder olika begrepp. I LOU sköts upphandlingen av en "upphandlande. Köp billiga böcker inom helene ros hos Adlibris. Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster : en kommentar. av Helena Rosén Andersson, Olof. Hallberg, Henrik Willquist m.fl. av Helena Granström. Titlar av Ros n-andersson Helena: Sida 1 av 1. Lagen om upphandling inom. 17 Begreppet försörjningssektorerna avser sådan verksamhet inom områdena vatten, energi-, transport- och posttjänster som omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).. s 166 och Falk, Lag om offentlig upphandling en kommentar, s svars- och säkerhetsområdet får en förklaring enligt första stycket göras endast om den

10 Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf l äs a uppkoppl ad l äs a Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar uppkoppl ad pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf f r i l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok m obi Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar epub Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar f r i pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok t or r ent l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar epub l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf l äs a Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar uppkoppl ad f r i pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l adda ner bok Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar epub vk Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok f r i l adda ner pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar t or r ent l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l adda ner m obi Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l äs a uppkoppl ad l äs a Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar t or r ent Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar epub f r i l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l adda ner pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf l adda ner f r i Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok f r i l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar pdf uppkoppl ad Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l äs a Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok pdf Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar epub l adda ner f r i Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar l äs a uppkoppl ad f r i Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar ebok l adda ner Lagen om upphandl i ng i nom om r ådena vat t en, ener gi, t r ans por t er och pos t t j äns t er : en kom m ent ar bok l äs a uppkoppl ad f r i grundar sig på omständigheter som anges i. 10 kap. 2 och 15 kap. 13 lagen om offentlig upphandling,. 10 kap. 2 och 3 samt 15 kap. 13 lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, eller. VDs Kommentar. Swemet AB har arbetat intensivt med att positionera bolaget inför vad som komma skall på marknaden för elmätare i Sverige. I oktober kommer det beslut från Ei (Energimarknadsinspektionen) på vilka krav som gäller för mätare och system. Marknaden är lite avvaktande inför den slutliga skrivelsen men. 1 jul Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5. Del 2. Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37. Ordlista sid 67. Lagar och förordningar sid 72. Länkar sid 73. I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Det gäller därmed i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en. upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Prop. 2006/07:128. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 juni Fredrik Reinfeldt. Mats Odell. (Finansdepartementet). Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny lag om offentlig. 28 mar den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset. I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Klicka här för att se Melleruds kommuns aktuella upphandlingar. 14 sep LUF står för Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, eller mer fullständigt Lag. (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Övergripande upphandlingsstrategi eller inköpspolicy hanteras i 1.3 "Utföra internt ledningsarbete". Upphandlingsprocesser. Lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1146. I Sverige regleras offentlig upphandling av två lagar: Lagen om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och; lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen). Om upphandlingen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2015-06-24 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013

Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 Vad gäller enligt LOU? Mathias Sylwan Upphandlingsteknik & Investeringsbeslut Stockholm 12 september 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) och 2. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Läs mer

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Promemoria Finansdepartementet 2015-10-22 Enheten för upphandlingsrätt Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar I syfte att underlätta myndigheternas arbete i den rådande flyktingsituationen

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Presentation av åhörare och föreläsare Era förväntningar? Upphandling då och nu! Tempora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund?

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vad gäller för samordningsförbund? Mathias Sylwan Nationell konferens för finansiell samordning i Skövde den 10-11 april, 2013 1. Lagen (1992:1528) om offentlig

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Direktupphandling. Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18. Sammanfattning

Direktupphandling. Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18. Sammanfattning Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU18 Direktupphandling Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:133 Direktupphandling. I propositionen lämnas förslag till ändringar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Handläggare: Paul Collins Landstingsstyrelsen Promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Ärendet Finansdepartementet

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Finansdepartementet. Några av de utgångspunkter

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna

Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna Kristian Pedersen Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna 2016 nr 4 SÄRTRYCK UR UPPHANDLINGSRÄTTSLIG TIDSKRIFT Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna Kristian

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08) Dir. 2010:115 Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2010 Sammanfattning Med stöd

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 december 2015 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

Promemoria. Kompletterande bestämmelser om upphandling Regeringskansliet, Finansdepartementet

Promemoria. Kompletterande bestämmelser om upphandling Regeringskansliet, Finansdepartementet Promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling 2015-10-20 Regeringskansliet, Finansdepartementet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Förslag till författningsändringar... 3 2.1 Förslag till

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter

Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk. Mathias Sylvan UHC-dagen Folkets Hus i Säter Möjligheterna i LOU Presentation av gällande juridik och regelverk Mathias Sylvan UHC-dagen 2016-05-26 Folkets Hus i Säter Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) PM 2015:1 RI (001-1364/2014) En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Catharina Piper 2017-11-24 Välfärdstjänster är sociala tjänster Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska idag upphandlas enligt 19 kap. LOU Upphandling

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner Sänkt restaurang- och cateringmoms (SOU 2011:24) PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken. Annan Information

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV -

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - UPPHANDLINGSDAGARNA 2016 - DEN 28 JANUARI 2016 DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - EU-advokat & Partner vid Gärde Wesslau Advokatbyrå Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm ROBERT

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Ny lagstiftning om offentlig upphandling Ny lagstiftning om offentlig upphandling vad innebär den för dig som leverantör? När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar.

Läs mer

Kompletterande bestämmelser om upphandling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Kompletterande bestämmelser om upphandling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Kompletterande bestämmelser om upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 april 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Statistik på upphandlingsområdet

Statistik på upphandlingsområdet Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Dnr. 24/09 67 2009-05-28

Dnr. 24/09 67 2009-05-28 2009-05-28 Dnr. 24/09 67 Bilaga till dokumenthanteringsplan - Tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för upphandlingsområdet inom Västra Götalandsregionen Bakgrund Upphandlingslagstiftningen,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Justitiedepartementet.

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) 1 (5) YTTRANDE 2009-10-01 Dnr SU 302-1651-09 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar - Förslag om lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer