Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?"

Transkript

1 Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala län Boel Axelsson & Jessica Jansson Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, 15 hp Handledare: Per Forberg Vårterminen

2 FÖRORD Denna uppsats är skriven vid Uppsala Universitet, inom ramen för företagsekonomi, under vårterminen Först och främst vill vi tacka de bolag som ställt upp i vår enkätstudie och bidragit till vårt empiriska material. Vi vill också tacka vår handledare, Per Forsberg, för den hjälp vi fått under arbetets gång. Ett tack riktas också till den hjälpsamma personalen på Ekonomikums bibliotek. Till sist vill vi också tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till uppsatsen. Boel Axelsson Jessica Jansson ~ II ~

3 SAMMANFATTNING Det här är en studie av mikro- och småföretag inom Uppsala län som syftar att bidra till bättre kunskap och ökad förståelse för hur dessa bolag hanterar sin löpande bokföring. Den kvantitativa enkätundersökning som ligger till grund för studien omfattar 163 bolag. De ombads svara på frågor angående hur de hanterar sin löpande bokföring, om de använder bokföringssystem samt vilken av parametrarna kotroll, kostnad och kunskap som var viktigast i beslutet om hanteringen av den löpande bokföringen. Samtliga bolag hade mellan 0-49 anställda och delades in i tre kategorier A, B och C, beroende på antalet anställda. Detta för att kunna se skillnader och göra jämförelser mellan bolag i olika storlek. Studien visar att över 75 % av bolagen hanterade den löpande bokföringen inom bolaget samt att hela 93,4% av dessa gjorde det med hjälp av ett bokföringssystem. Trots att andelen bolag som la ut den löpande bokföringen på en extern aktör endast uppgick till 22,8 % indikerar studien att det var vanligare att lägga ut den löpande bokföringen om bolaget hade få anställda. En majoritet av bolagen uppgav att det var tillgången på kunskap som var den viktigaste parametern vid beslutet huruvida de valde att sköta den löpande bokföringen inom bolaget eller inte, medan endast 6,8 % uppgav tron om kostnadsbesparingar som den viktigaste parametern vid beslutet. Studien visar alltså på att det är tillgången på kunskap som är den viktigaste parametern vid beslut om hantering av den löpande bokföringen. Detta överensstämmer inte med teorin om att kostnadsbesparingar är den viktigaste parametern. Resultatet av studien kan användas av redovisnings- och revisionsbyråer samt leverantörer av affärs- och bokföringssystem i sin marknadsföring samt när de planerar sitt produktutbud. Nyckelord: mikroföretag, småföretag, löpande bokföring, outsourcing, kontroll, kostnad, kunskap. ~ III ~

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING PROBLEMBAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE MÅLGRUPP AVGRÄNSNINGAR TEORETISK REFERENSRAM ATT FÖRA LÖPANDE BOKFÖRING MIKRO- OCH SMÅFÖRETAG ATT BOKFÖRA MED HJÄLP AV ETT AFFÄRS- ELLER BOKFÖRINGSSYSTEM LÖPANDE BOKFÖRING; INOM ELLER UTANFÖR BOLAGET? KONTROLL KOSTNAD KUNSKAP METOD POPULATION STICKPROV VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PILOTSTUDIE UTFORMNING AV ENKÄT KRITIK MOT UTFORMNING AV ENKÄT GENOMFÖRANDE AV STUDIE BORTFALL METODKRITIK RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSTUDIE BORTFALL ANALYS HUR HANTERAS DEN LÖPANDE BOKFÖRINGEN? BOKFÖRINGSSYSTEM ELLER INTE? VILKEN PARAMETER ÄR DET SOM AVGÖR? KONTROLL KOSTNAD ~ IV ~

5 5.3.3 KUNSKAP DISKUSSION OCH SLUTSATS DEN LÖPANDE BOKFÖRINGEN INOM UPPSALA LÄN FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING TRYCKTA KÄLLOR INTERNETSIDOR BILAGOR ~ V ~

6 ~ INLEDNING ~ 1 INLEDNING I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i de frågor uppsatsen ämnar besvara. Vidare redovisas för uppsatsens syfte, målgrupp och avgränsning. 1.1 PROBLEMBAKGRUND Hela 99,4% av Sveriges bolag har färre än 50 anställda (Ekonomifaktas hemsida, 2011) och hamnar därmed under definitionen mikro- eller småföretag (Rekommendation 2003/361/EG). Trots att det finns uppenbara skillnader mellan små och stora bolag har de i många avseenden liknande rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att även de mindre bolagen ställs inför liknande utmaningar som de större bolagen. Ett område där samma bestämmelser gäller för samtliga bolag, oavsett storlek, är bolagsrätten. Där regleras bland annat ett av ekonomifunktionens mest grundläggande verktyg, den löpande bokföringen (Hedenström & Malmquist, 2010, s 7). Visserligen finns det lättnader i bokföringslagen (BFL) för de minsta bolagen men grunden är den samma; samtliga affärshändelser ska bokföras så att det är möjligt att kontrollera och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat (BFL 1999:1078, 5 kap 1 ). Att bokföringen ska vara systematisk och gjord i tidsordning är tvingande (Bokföringsnämnden, 2008, s 15), vidare innehåller dock lagstiftningen inga detaljregler om hur bokföringen ska skötas rent praktiskt; eftersom sådana regler snabbt skulle bli omoderna och otillämpbara (Johansson et al., 2008, s 199). Bokföringslagen informerar istället om att den löpande bokföringen ska skötas så att den överensstämmer med god redovisningssed (BFL 1999: kap 2 ). Vad som utgör god redovisningssed framgår av bokföringsnämndens råd och rekommendationer, vilka beskriver hur olika affärshändelser ska hanteras (Bokföringsnämndens hemsida, 2011:a). Trots att detta i kombination med den praxis som har etablerats inom området omfattar de flesta aspekter gällande den löpande bokföringen finns det ändå inget självklart tillvägagångssätt för hur arbetet bör genomföras. Därför finns det valmöjligheter för bolagen gällande frågan hur de ska hantera den löpande bokföringen. Hur den löpande bokföringen ska hanteras är något som måste beslutas när ett bolag har påbörjat sin affärsverksamhet och för att undvika oreda och borttappade underlag är det viktigt att ta tag i frågan i ett tidigt skede. Ska den löpande bokföringen skötas inom bolaget eller ska den läggas ut på en extern aktör? Om beslutet blir att sköta den löpande bokföringen inom bolaget uppkommer nästa fråga, ska ett bokföringssystem användas eller ska ~ 1 ~

7 ~ INLEDNING ~ bokföringen skötas utan ett anpassat dataprogram? Många av de minsta bolagen anser sig inte ha den kunskap som krävs för att sköta bokföringen inom bolaget och väljer därför att lägga ut aktiviteten på en extern aktör (Rundquist, 2009, s 30). Andra bolag anser att det bidrar till ökad kontroll av verksamheten om bokföringen sköts internt (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s 45) medan det för andra helt enkelt är en kostnadsfråga (Martin & Lavine, 2001, s 58). 1.2 PROBLEMDISKUSSION Enligt Bragg (2006) är ekonomifunktionen en av de vanligaste funktionerna som bolag väljer att lägga ut på en extern aktör, det vill säga att outsourca. Samtidigt som Dillard & Yuthas (2003) menar att uppkomsten av nya databaserade lösningar i form av affärs- och bokföringssystem både underlättar för och höjer andelen bolag som väljer att sköta den löpande bokföringen inom bolaget. En stor del av forskningen som bedrivits inom dessa områden har haft större bolag som utgångspunkt (Bergström & Lumsden, 1993, s 6; Svanström, 2008, s 12) varför denna uppsats kommer att ha en annan inriktning och behandla mikro- och småföretag. Uppsatsen ämnar svara på hur stor andel av mikro- och småföretagen inom Uppsala län som väljer att sköta den löpande bokföringen inom respektive utanför bolaget samt hur stor andel av dem som använder ett bokföringssystem. Dessa frågor vore dock tämligen ointressant ur ett forskningsperspektiv om inte uppsatsen dessutom strävade efter att svara på frågan varför. Varför väljer bolagen att hantera den löpande bokföringen som de gör, det vill säga vilken parameter är viktigast i beslutsfattandet? Uppsatsen har dessutom för avsikt att besvara frågan huruvida antalet anställda i bolagen har någon inverkan på beslutet och vilken parameter som är viktigast vid beslutsfattandet. Anledningen till denna jämförande del av studien är att tidigare forskning tenderar att gå isär. Det finns de forskare som menar att outsourcing av den löpande bokföringen är vanligare ju mindre bolagen är (Ramström, 1975, s 124) och de forskare som pekar på det motsatta (Schniederjans et al., 2005, s 4). Dessutom visar forskning på att användandet av affärs- och bokföringssystem ökar med bolagets storlek (Ramström, 1975, s 119) samt att det är bolagens förväntan om kostnadsbesparingar som är den främsta beslutsfaktorn (Goldsmith, 2003). ~ 2 ~

8 ~ INLEDNING ~ 1.3 SYFTE Syftet med denna uppsats är att bidra med bättre kunskap och ge en ökad förståelse för hur mikro- och småföretag inom Uppsala län väljer att hantera den löpande bokföringen samt att ta reda på vilken parameter som är viktigast vid beslutet om hur den löpande bokföringen ska hanteras. 1.4 MÅLGRUPP Resultatet av studien är intressant ur flera synvinklar. Det är exempelvis intressant för revisions- och redovisningskonsulter samt övriga leverantörer av ekonomiska tjänster att veta varför mikro- och småföretag väljer att anlita en utomstående leverantör för att sköta den löpande bokföringen. På samma sätt är det intressant för de bolag som säljer affärs- och bokföringssystem, som exempelvis Visma, Hogia och Jeeves, att veta varför bolag väljer att sköta den löpande bokföringen inom bolaget samt i hur stor utsträckning bolagen väljer att använda ett bokföringssystem. Med hjälp av denna uppsats kan leverantörer inom Uppsala län lära känna sin målgrupp bättre. De har därmed möjlighet att anpassa sitt utbud och sin marknadsföring till den lokala marknaden, för att på ett mer effektivt sätt nå fram till potentiella kunder. En annan grupp som kan intresseras av resultatet av uppsatsen är övriga mikro- och småföretag i Sverige, främst nystartade. Genom att ta del av denna studie kan de få en indikation på hur andra bolag hanterar sin löpande bokföring och därmed få vägledning till hur de ska resonera och hantera sin egen löpande bokföring. 1.5 AVGRÄNSNINGAR Uppsatsens population består endast av mikro- och småföretag; begreppsdefinitionen har sin grund i Europeiska Kommissionens bolagsindelning (Rekommendation 2003/361/EG) som omfattar tre krav gällande bolagens: omsättning balansomslutning antal anställda Uppsatsen har dock ej tagit hänsyn till kravet på den begränsade balansomslutningen på 10 miljoner euro, eftersom det skulle försvåra sökningsarbetet avsevärt. Ytterligare en avgränsning är att endast de bolag som bedrivs i form av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma har inkluderats. Avgränsning har även gjorts till de bolag som är registrerade i Uppsala län. ~ 3 ~

9 ~ INLEDNING ~ Fastställandet av populationen gjordes med hjälp av databasen Retriever och därför är endast bolag som är registrerade i denna databas inräknade i populationen. Retriever är en av nordens ledande källor för bolagsinformation och uppdaterar sin databas i takt med att ny bolagsinformation registreras hos Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån (Retrievers hemsida, 2011:a & b). På grund av praktiska skäl fastställdes populationen den åttonde april 2011 och hänsyn har ej tagits till förändringar i populationen efter detta datum. Studien bygger på de tre parametrarna, kontroll, kostnad och kunskap, som bolagen i stickproven fick ta ställning till; dessa parametrar valdes att ligga till grund för studien då de efter genomgång av teorier och tidigare empiriska studier bedömdes vara av väsentlig betydelse. Detta innebär att studien inte är uttömmande, utan att det kan finnas ytterligare betydelsefulla parametrar som studien ej tagit hänsyn till. ~ 4 ~

10 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ 2 TEORETISK REFERENSRAM I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. Den omfattar artiklar, avhandlingar, böcker, lagstiftning samt statistiska data. En beskrivning av löpande bokföring, mikro- och småföretag, bokföringssystem samt parametrarna kontroll, kostnad och kunskap presenteras. 2.1 ATT FÖRA LÖPANDE BOKFÖRING I bokföringslagens (1999:1078) andra kapitel framgår det att juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att föra löpande bokföring. För att bokföringen ska uppfylla de krav lagen ställer ska den vara kronologisk och systematisk; vilket innebär att samtliga affärshändelser ska registreras i datumordning, tilldelas ett verifikationsnummer samt konteras (Bokföringsnämnden, 2008, s 15). Att kontera en affärshändelse innebär att, utifrån den dubbla bokföringens princip, registrera hur en händelse påverkar både resultatet och den ekonomiska ställningen i bolaget (Bengtsson, 1999, s 20). Genom att den löpande bokföringen sköts på ett korrekt sätt går det för både interna och externa parter att fortlöpande läsa av bolagets resultat och ekonomiska ställning (Stensson, 2009, s 72). Ovanstående krav på vad den löpande bokföringen ska innehålla är således ett yttre ramverk som lagstiftarna har satt upp (Johansson et al., 2008, s 199). För att skydda bolagens externa parter mot ej rättvisande redovisning, hänvisar bokföringslagen även till att den löpande bokföringen ska följa god redovisningssed. Förutom lagstiftningen omfattar den goda redovisningsseden även råd och rekommendationer från normgivande organ samt etablerad företagspraxis (Bokföringsnämndens hemsida, 2011:b). Trots att lagstiftningen i kombination med den goda redovisningsseden täcker de flesta av frågorna gällande den löpande bokföringen är det upp till varje bolag hur det dagliga arbetet ska utformas och hur mycket information som ska produceras. Genom att fortlöpande erhålla information om hur resultatet och den ekonomiska ställningen utvecklas kan bolagen göra prognoser för att på så sätt kunna styra verksamheten (Jerlinger, 1997, s 8). Enligt Keasey & Short (1990) har dock de små bolagen ofta svårt att förstå sig på informationen, varför den löpande bokföringen ofta är av större nytta för de stora bolagen. Med detta som bakgrund ses den löpande bokföringen i mindre bolag många gånger inte som ett hjälpmedel för att öka förståelsen och se utvecklingsmöjligheter för verksamheten, utan endast som något obligatoriskt för att tillgodose utomstående krav (Marriott & Marriott, 2000). ~ 5 ~

11 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ 2.2 MIKRO- OCH SMÅFÖRETAG Europeiska Kommissionen gav år 2003 ut rekommendation 2003/361/EG där de definierar mikro-, små- och medelstora bolag enligt nedan: Ett mikroföretag är enligt Europeiska Kommissionen ett bolag som uppfyller nedanstående kriterier: Bolaget ska ha färre än 10 anställda Bolaget ska ha en årlig omsättning < euro Bolaget ska ha en årlig balansomslutning < euro Medan ett småföretag ska uppfylla följande kriterier: Bolaget ska ha färre än 50 anställda Bolaget ska ha en årlig omsättning < euro Bolaget ska ha en årlig balansomslutning < euro Enligt Retriever fanns det i april år 2011 över mikro- och småföretag i Sverige som bedrivs i form av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma (Retriever, 2011). 2.3 ATT BOKFÖRA MED HJÄLP AV ETT AFFÄRS- ELLER BOKFÖRINGSSYSTEM Utav de bolag som sköter sin löpande bokföring inom bolaget använder majoriteten ett bokföringssystem av något slag (Hedenström & Malmquist, 2010, s 8). Trots att detta gäller både små (Marriott & Marriott, 2000, s 480) och stora bolag så ökar nyttjandet av databaserade system med bolagsstorlek (Ramström, 1975, s 119). En anledning är att dessa system många gånger inte är tillräckligt anpassade till småföretagen (Bergström & Lumsden, 1993, s 16). Tanken med ett bokföringssystem är att det ska transformera data till information (Bodnar & Hopwood, 2001, s 11) som sedan kan användas för att kontrollera, utvärdera och styra bolaget (Bergström & Lumsden, 1993, s 20). Fördelarna med att använda ett bokföringssystem i jämförelse med att sköta den löpande bokföringen manuellt är enligt Ramström (1975) att det leder till kostnadsbesparingar bland annat på grund av ett lägre behov av arbetskraft. En annan fördel är att ett bokföringssystem ökar möjligheten att kontrollera verksamheten eftersom rutiner, data och information standardiseras (Dillard & Yuthas, 2006, s 207). Risken att effekten blir den omvända, att möjligheten att kontrollera ~ 6 ~

12 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ minskar till följd av användandet av ett bokföringssystem, finns dock om de som arbetar med systemet inte förstår sig på det (Scapens & Jazayeri, 2003). Okunskap om systemet kan även leda till ökade kostnader i form av tid och personal, istället för de förväntade kostnadsbesparingarna (Ramström, 1975, s 130). 2.4 LÖPANDE BOKFÖRING; INOM ELLER UTANFÖR BOLAGET? Outsourcing är ett begrepp som ämnar förklara det fenomen där bolag flyttar delar av sin verksamhet till en extern aktör (Schniederjans et al., 2005, s 3). Outsourcing har sedan början av 1990-talet ökat markant (Langefield-Smith & Smith, 2003, s 282) och många bolag väljer att lägga ut fler och fler av sina aktiviteter (Schniederjans et al., 2005, s 13). Vissa forskare menar att en stor del av de mindre bolagen generellt lägger ut delar av den ekonomiska funktionen på externa aktörer (Bergström & Lumsden, 1993, s 63; Martin et al., 2001, s 58). Samtidigt som vissa menar att outsourcingutnyttjandet bland mindre bolag inte motsvarar det behov som faktiskt finns och att servicetjänsterna på marknaden inte är tillräckligt anpassat till dessa kunder (Johansson, 1997, s 48-49). Sedan finns det forskare som exempelvis Schniederjans et al. (2005) som menar att bolag som befinner sig i ett relativt nystartat stadium, alltså i början av sin livscykel, tenderar att behålla alla aktiviteter inom bolaget. För att sedan i takt med att bolaget utvecklas och växer börja lägga ut aktiviteter på externa aktörer. Kirk (2001) VD på LeapSource menar i enlighet med Schniederjans et al. att större bolag i högre grad använder sig av externa aktörer än mindre bolag. Forskningen går dock isär, för även om outsourcing generellt ökar så anställer ändå många bolag egen ekonomipersonal som sköter ekonomin inom bolaget (Martin & Lavine, 2000, s 59). Oberoende av hur trenden inom outsourcing verkligen ser ut kan det konstateras att det alltid finns för- och nackdelar med att lägga ut vissa av bolagets aktiviteter på en extern aktör (Rundquist, 2009, s 61). I det följande kommer några av dessa för- och nackdelar att presenteras närmare. ~ 7 ~

13 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ KONTROLL Med kontroll menas i denna uppsats bolagens möjlighet att övervaka, granska och styra aktiviteter (NE:s hemsida, 2011:a). När ett bolag väljer att lägga ut en aktivitet på en extern aktör uppstår ett samarbete i någon form och i alla samarbetsprojekt förloras delar av kontrollen i större eller mindre utsträckning (Piachaud, 2002, s 87). När bolag ska besluta om hur den löpande bokföringen ska hanteras är det viktigt att bolaget reflekterar över hur viktig kontrollen är för dem. Detta då en stor del av den kontroll ett bolag har, erhålls av den finansiella funktionen, och om delar av den läggs ut på en extern aktör försvinner samtidigt delar av kontrollen (Bragg, 2006, s 111). När en aktivitet har lagts över på en extern aktör har bolaget inte längre samma möjlighet att utöva kontroll över aktiviteten (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s 45). Att kontrollen minskar är en av de största nackdelarna med outsourcing (Shniederjans et al., 2005, s 29) En annan orsak till att kontrollen minskar är att beroendet till samarbetspartnern ökar. Eftersom att aktiviteten har lagts över på samarbetspartnern är bolaget beroende av att denna levererar och tillhandahåller vad som avtalats. Skulle avtalet inte upprätthållas har bolaget inte längre någon kontroll över aktiviteten och är därmed beroende av den externa aktören. (Piachaud, 2002, s 87) Något som ökar beroendet är också att bolagen, när de beslutat att outsourca, gör sig av med aktiviteten inom bolaget, vilket gör att möjligheten att utföra aktiviteten själv försvinner (Piachaud, 2002 s, 83). Det kan därför sägas att kontrollen är som störst när ett bolag hanterar aktiviteten inom bolaget och därmed kan kontrollera, påverka och lättare kan hantera förändringar som hör till aktiviteten (Schniederjans et al., 2005, s 4) KOSTNAD Med kostnad menas i denna uppsats kostnaden som en aktivitet medför när ett bolag väljer att genomföra den inom bolaget i jämförelse med vad den kostar att lägga ut på en extern aktör (Rundquist, 2009, s 28). Enligt Augustson & Bergstedt (1999) är ekonomi drivkraften bakom alla outsourcingbeslut och i en studie gjord av Goldsmith (2003) påvisas att kostnadsbesparingar är den mest betydelsefulla fördelen med outsourcing. Dessutom säger Martin et al. (2001) att kostnadsbesparingar är den absolut vanligaste anledningen till outsourcing. Hur kostnadsbesparingarna uppkommer kan variera men det finns vissa aspekter som hanteras i teorin oftare än andra. För det första så minskar kostnaden genom att bolagets storlek kan minskas eller hållas nere (Schniederjans et al., 2005, s 10) och ofta blir det billigare att anlita ~ 8 ~

14 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ en extern aktör som sköter särskilda aktiviteter istället för att anställda någon (Bragg, 2006, s 133). Detta då bolaget inte belastas med sociala avgifter, pensionsavsättningar och försäkringar samtidigt som bolaget också undviker den dötid som kan uppstå mellan utförandet av uppgifterna som ingår i aktiviteten (Martin et al., 2001, s 58). För det andra så kan outsourcing leda till kostnadsbesparingar eftersom leverantören som aktiviteten flyttas till ofta kan erhålla stordriftsfördelar, vilket inte kan erhållas i samma utsträckning inom bolaget (Bragg, 2006, s 5; Schniederjans et al., 2005, s 10). För det tredje kan det krävas stora investeringar av ett bolag för att kunna utföra en aktivitet; ett exempel kan vara investeringen i ett affärssystem till ekonomifunktionen. I dessa fall uppkommer kostnadsbesparingar då bolagen lägger ut aktiviteten på en extern aktör som redan har verktygen att utföra aktiviteten (Bragg, 2006, s 3). Men med detta sagt finns också forskning som visar på att outsourcing i många fall inte genererar i de tilltänkta och önskade kostnadsbesparingarna (Schniederjans et al., 2005, s 14-15). I beslutsprocessen om att lägga ut en aktivitet på en extern aktör är kostnader en del som bör analyseras och granskas ingående eftersom det kan finnas dolda kostnader som inte alltid beräknas eller fullt inses innan beslutet är taget och processen igång (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s 48). Dessutom kan outsourcing leda till höga förhandlingskostnader och kostnader vid förseningar som därtill kan öka kostnader för andra delar av bolaget som påverkas av den aktuella aktiviteten (Schniederjans et al., 2005, s 29) KUNSKAP Med kunskap menas i denna uppsats bolagens förmåga att kunna hantera och utföra aktiviteter, en procedural kunskap (Rolf, 2007, s 2). Kunskap är och kommer alltid vara en central resurs som ger ett bolag unika tillgångar som kan användas som konkurrensfördelar (Barney, 1991, s 101). Enligt Rundquist (2009) är kunskap en av de viktigaste aspekterna i beslut om outsourcing; väljer bolag att lägga ut aktiviteten är det oftast för att de vill komma åt kunskap som inte finns inom bolaget. Om exempelvis ett bolag har för lite kunskap för att klara av att utföra vissa aktiviteter inom bolaget kan bolaget överkomma problemet genom att anlita en extern aktör för att ta hand om de specifika aktiviteterna (Bragg, 2006, s 2; Piachaud, 2002, s 84). Martin et al., (2001) menar att om ekonomifunktionen är placerad inom bolaget finns ofta en stark förståelse och kunskap hos de anställda på ekonomiavdelningen för bolagets dagliga verksamhet, vilket ökar deras kunskap om vad som är viktigt och vilket arbete som bör prioriteras. ~ 9 ~

15 ~ TEORETISK REFERENSRAM ~ Ett av de största problemen rörande småföretagare är den bristande finansiella medvetenheten som i flera fall har påvisats. Många småföretagare förstår inte informationen som tillhandahålls av bokföringen och därmed inte heller värdet av bokföringsarbetet. De har därför svårt att applicera kunskapen från bokföringen till den egna verksamheten (Marriott & Marriott, 2000, s 476). Småföretagare kan genom att låta en utomstående aktör sköta den löpande bokföringen dels få ett korrekt utfört arbete av hög kvalitet (Martin et al., 2001, s 58). Dels kan denne aktör bidra med kunskap till bolaget så att bokföringen kan användas till fördel även inom bolaget och inte endast för att tillfredsställa externa parter (Marriott & Marriott, 2000, s 486). Nedan följer en sammanfattande figur som kortfattat beskriver hur de teoretiska begrepp som presenterats i detta avsnitt hänger samman med den genomförda studien. I de blåa rutorna framgår de tre kategorier som studiens population delades in i. De följs av de tre parametrar som besvarar frågan om vilken som är den viktigaste anledningen att sköta den löpande bokföringen inom bolaget, respektive lägga ut den på en extern aktör. Sist visas de rutor som beskriver hur bolag sköter sin löpande bokföring samt huruvida de som sköter den inom bolaget gör det med hjälp av ett bokföringssystem eller inte. Med ett bokföringssystem Utan ett bokföringssystem (A) 0-9 anställda Kontroll Sköter den löpande bokföringen inom bolaget (B) anställda (C) anställda Kostnad Kunskap Lägger ut den löpande bokföringen på en extern aktör Figur 1. Egen sammanställning över vilka parametrar som påverkar valet av hur bolag ska hantera sin löpande bokföring. ~ 10 ~

16 ~ METOD ~ 3 METOD I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som används i avsikt att uppnå uppsatsens syfte. Det ingår en kartläggning samt motivering till uppsatsens valda population, stickprov och undersökningsansats. Dessutom beskrivs tillvägagångssättet mer ingående i form av pilotstudien, utformningen av enkäten, genomförandet och bortfallet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av kritiska synpunkter till den valda undersökningsansatsen. 3.1 POPULATION De bolag som ingår i uppsatsens population uppfyller samtliga av nedanstående kriterium. KRITEREFÖRTECKNING Kriterium 1. Företagsform Bolaget ska bedrivas som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma Kriterium 2. Personal Bolaget ska ha färre än 50 anställda Kriterium 3. Omsättning Bolaget ska ha en omsättning som understiger 10 miljoner euro Kriterium 4. Geografi Bolaget ska vara registrerat i Uppsala län Enligt Bolagsverkets hemsida (2011) finns det tio företagsformer i Sverige varav aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor är de vanligast förekommande. Det är på grund av dessa företagsformers vanliga förekomst som de är valda att ligga till grund för kriterium 1. Kommanditbolag ingår i uppsatsens population eftersom det är en form av handelsbolag. Det andra och tredje kriteriet, personal och omsättning, utgör två av de tre krav som Europeiska Kommissionen har satt upp för att ett bolag ska få gå under benämningen småföretag (Rekommendation 2003/361/EG). Europeiska Kommissionens tredje krav om begränsad balansomslutning har, som tidigare nämnts, valts bort av sökningspraktiska skäl. För att underlätta sökningen i Retriever har kriterium 3 i kriterieförteckningen, som rör bolagens omsättning i euro, översatts till 100 miljoner kronor, trots att genomsnittskursen för en euro under mars 2011 var 8,8864 kr (Skatteverkets hemsida, 2011). Om endast de tre första kriterierna i kriterieförteckningen skulle ligga till grund för uppsatsen skulle populationen ~ 11 ~

17 ~ METOD ~ uppgått till över bolag (Retrievers databas, 2011). Ett fjärde, geografiskt kriterium, lades därför till för att begränsa populationens storlek. Att Uppsala valdes som geografisk avgränsning var naturligt då uppsatsförfattarna studerade vid Uppsala Universitet. Dessutom kan det vara av större intresse för de deltagande bolagen att svara på en enkät som kommer från ett närliggande Universitet snarare än ett avlägset. Definitionen av populationen har gjorts så klar och tydligt som möjligt då det underlättar arbetet med att leverera ett bra och trovärdigt studieresultat (Eliasson, 2006, s 47). Med de fyra ovanstående kriterierna som grund gjordes under sjunde och åttonde april 2011 två sökningar i Retriever, vilka visade att populationen uppgick till bolag. Dessa bolag delades sedan in i tre kategorier, beroende på antalet anställda. Kategori A, som bestod av bolag med 0-9 anställda hade en population på bolag, medan kategori B, som bestod av bolag med anställda hade en population på 490 bolag. Den sista kategorin, kategori C, utgjordes av de bolag som hade mellan anställda och hade en population på 265 bolag. Tabell 1. Översikt över de bolag som ingick i studiens population, uppdelat efter vilken kategori de tillhör. Kategori Antal anställda Antal i population Andel av population Antal i Stickprov Antal i stickprov i förhållande till antal i population A ,4% 100 0,36% B ,7% ,41% C ,9% ,74% TOTALT ,0% 300 1,05% 3.2 STICKPROV Som framgår ovan var populationen markant snedvriden, då hela 97,4% av bolagen befann sig i kategori A. För att ta hänsyn till detta genomfördes ett icke proportionerligt stratifierat urval där populationen delades in i undergrupper (Eliasson, 2006, s 48). Beslut togs också att urvalsfrekvensen skulle vara lika stor, á 100 stycken bolag, i alla tre kategorier. Trots att detta innebar att endast 0,36% av bolagen i kategori A involverades, ansågs att ett jämt fördelat stickprov till antalet var att föredra framför ett obundet slumpmässigt urval. När stickprovsstorleken fastställdes till 300 bolag användes inte något matematiskt tillvägagångssätt eller någon mall. Men efter en genomgång av tidigare studier där majoriteten av observationerna låg under 100 stycken och efter vägledning av Denscombe (2009) som ~ 12 ~

18 ~ METOD ~ menar att stickprovet inte ska understiga 30 personer eller observationer, ansågs att 300 bolag var ett försvarbart antal. Eftersom kategori B och C hade en betydligt mindre population så uppgick stickprovsandelen i vardera kategorin till 20,41% respektive 37,74%. På grund av detta blir givetvis tendenser, skillnader och avvikelser lättare att säkerställa i dessa kategorier. När storleken på stickprovet var fastställt genomfördes ett systematiskt urval, vilket innebär att en lista över den fastställda populationen används och att respondenter därefter väljs ut systematiskt, med exempelvis var tionde (Eliasson, 2006, s 49; NE:s hemsida, 2011:b). I Retriever visas 20 bolag per sida, sorterade efter omsättning, med den lägsta omsättningen först. På grund av skillnader i storlek hos populationerna i de olika kategorierna gjordes separata uträkningar för urvalet inom varje kategori, som följdes av tre separata sökningar. Sökningen till kategori B och C genomfördes den sjunde april och sökningen till kategori A genomfördes den åttonde april. I kategori A var bolagen fördelade på 1391 stycken sidor och då valdes ett bolag överst på var 14:e sida. I kategori B var bolagen fördelade på 25 stycken sidor och de 4 första bolagen på varje sida valdes. I kategori C var bolagen fördelade på 14 sidor och då valdes om vartannat de 7/8 första bolagen på varje sida, för att sedan avslutas med två bolag på den sista sidan. Tabell 2. Översikt över hur stickprovsurvalet gick till. Kategori Anställda Population Antal bolag per sida Antal sidor med bolag Antal i stickprov Formel A / 20 B / 25 C / 13 TOTALT Urvals-kriterier 1 bolag var 14:e sida 4 bolag per sida 7/8 bolag per sida ~ 13 ~

19 ~ METOD ~ 3.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS If you can t count it, it doesn count (Citerat ur Holme & Solvang, 1997, s 150, av Holsti, 1969) Generellt kan sägas att det inom samhällsvetenskapen finns två typer av undersökningsansatser nämligen, kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa ansatsen passar bra om forskaren vill kunna säga något om en stor population men bara har resurser att undersöka en mindre del. Denne kan då använda ett stickprov ur populationen för att sedan uttala sig och göra generalisering om hela populationen. Medan den kvalitativa ansatsen går på djupet och inte används för någon generalisering utan forskaren inriktar sig på det speciella och säregna hos objektet. Dessutom kan enkelt sägas att kvantitativa metoder hanterar siffror, medan kvalitativa metoder hanterar ord. (Eliasson, 2006, s 21-30; Holme & Solvang, 1997, s 76-78). Då frågorna som önskas besvaras i denna uppsats är av generaliserade karaktär i form av hur stor andel? och vilka faktorer påverkar? samt ska behandla andelar och siffror har en kvantitativ ansats valt att användas. Det är vanlig förekommande inom kvantitativa ansatser att det används avancerade och matematiskt krävande tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materialet. Men det går även att med relativt enkla medel visa på skillnader och fördelningar hos en population inom den kvantitativa ansatsen (Eliasson, 2006, s 28), där det senare är det tillvägagångssätt som valts att arbeta med i analysen. 3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PILOTSTUDIE Innan den slutgiltiga enkäten skickades ut till de utvalda bolagen genomfördes en pilotstudie med syfte att prova enkäten. Dels för att se hur respondenterna tolkade enkäten och dels för att undersöka huruvida de faktiskt förstod frågorna och svarsalternativen. (Holme & Solvang 1997, s 81) Dessutom gav det oss en möjlighet att förfina enkäten, en chans att prova på att sammanställa data och göra eventuella förändringar för att underlätta detta arbete (Saunders et al., 2009, s 394). I pilotstudien e-postades enkäten till 60 bolag utanför Uppsala län för att på så sätt inte riskera någon inverkan på den kommande studien (Eliasson, 2006, s 43). Det bör påpekas att urvalet till pilotstudien inte gjordes på ett korrekt systematiskt vis. Retriever användes för att söka fram bolag som uppfyllde samtliga kriterier i kriterieförteckningen, förutom det geografiska. Vid sökningen upptäcktes att telefonnummer och adresser i stort sätt alltid fanns tillgängliga medan bolagens e-postadresser inte fanns i denna databas. På grund ~ 14 ~

20 ~ METOD ~ av detta var vi tvungna att söka upp e-postadresserna en efter en. Eftersom pilotstudien endast syftade till att prova enkäten valdes bara de bolag som hade lättillgängliga e-postadresser. Under genomförandet av pilotstudien fann vi både positiva och negativa aspekter av det tillvägagångssätt samt den utformning av enkäten som vi valt att använda oss av. Efter att ha mottagit respons och svar på enkäten kunde vi se att respondenterna i stort verkar ha förstått upplägget, frågorna och svarsalternativen. Men det visade sig att några av respondenterna hade missuppfattat en specifik del av enkäten. De hade inte uppfattat att de skulle rangordna kontroll, kostnad och kunskap, utan de hade endast kryssat i den parameter som de ansåg var viktigast. Detta var något vi därför försökte förtydliga inför den enkät som kom att ligga till grund för studien. Då inte alla bolag hade registrerade e-postadresser var vi tvungna göra vissa förändringar i genomförandet av den kommande studien. Anledningen var att vi inte som tänkt kunde e-posta alla de utvalda bolagen till huvudstudien utan skulle bli tvungna att använda oss av de registrerade telefonnumren och ringa bolagen. Pilotstudien skickades ut en fredag eftermiddag med sista svarsdag nästföljande måndag vilket vi inser inte var optimalt då tiden var knapp. Detta togs i beaktning till utskicket av den slutliga enkäten UTFORMNING AV ENKÄT Vid utformningen av en enkät är det viktigt att tänka på upplägget, är enkäten för omfattande, ostrukturerad, slarvig eller framstår som oseriös är sannolikheten liten att respondenterna tar sig tid att svara (Holme & Solvang, 1997, s 173; Eliasson, 2006, s 39-44; Saunders et al., 2009, s 387). Därför valdes att hålla enkätens innehåll kort och att endast använda ett fåtal frågor, för att se enkäten se bilaga 1. Vi ansåg framförallt att det var viktigt att frågorna var korta, lättförståeliga och snabba att svara på för att öka chansen till hög svarsfrekvens. Ett annat skäl till korta precisa frågor var att utöka möjligheten till generaliseringar (Eliasson, 2006, s 40). Vi valde att använda oss av en formellt strukturerad enkät, med förutbestämda slutna svarsalternativ, då det generellt är ovanligt att öppna svarsalternativ används vid kvantitativa studier därför att det försvårar analysarbetet. Dessutom tenderar slutna svarsalternativ att ge en ökad svarsfrekvens. Vi valde även att lägga till ett öppet svarsalternativ benämnt annat för att undvika att svarsalternativ som vissa respondenter anser besvarar frågan på ett bättre sätt uteblir. (Eliasson, 2006, s 36-37) Då respondenter sällan får något i utbyte eller erhåller någon större nytta av att svara på enkäter är det viktigt att motivera och understryka hur betydelsefullt det är för oss som forskare att erhålla svar från respondenterna (Holme & Solvang, 1997, s 173; Saunders et al., 2009, s 395). Därför skapandes en introducerande text i ~ 15 ~

21 ~ METOD ~ anslutning till enkäten där vi försökte frambringa betydelsen av deras svar genom en kort förklaring till ämnet och vänliga och välvilliga meningar som exempelvis vi skulle uppskatta väldigt mycket och det kommer att hjälpa oss avsevärt. Vi valde dessutom att vara tydliga med när slutdatumet inföll samt att poängtera att vi skulle följa upp enkäten med telefonsamtal om svar uteblev, i ett försök att få en högre svarsfrekvens (Eliasson, 2006, s 42; Saunders et al., 2009, s 389). I den introducerande texten framgick även att respondenterna skulle behandlas anonymt genom hela uppsatsarbetet. Att försäkra respondenterna om att alla svar som erhålls från enkäten kommer behandlas i grupp och ingen kommer att skrivas om separat eller vid namn var viktigt för att inge förtroende hos respondenterna (Saunders et al., 2009, s 156) KRITIK MOT UTFORMNING AV ENKÄT Eftersom vi valt att endast använda oss av ett fåtal frågor leder detta till att vår förståelse för populationen blir mindre än om vi valt att inkludera flera frågor; information som kan anses viktig kan därmed gå oss förbi (Eliasson, 2006, s 40). Dessutom kan valet att ha en begränsad introducerande text påverka respondenternas förståelse och tolkning av frågorna. Problem som kan uppstå till följd av detta är att respondenterna inte tolkar innehållet på samma sätt som avsett och därför svarar annorlunda än de hade gjort om de förstått frågan som forskarna avsett. Det kan också vara bra att undersöka en och samma variabel i två eller flera frågor för att se om respondenten är konsekvent i sina svar (Eliasson, 2006, s 36), detta har vi valt att inte göra på grund av att vi ville hålla enkäten så kort som möjligt. Frågorna som finns i enkäten är inte av kontroversiell karaktär som berör exempelvis respondenternas värderingar. Sådana frågor kan bli formulerade på ett ledande sätt så att respondenterna därav svarar med influens från forskarna (Holme & Solvang, 1997, s 175). Däremot kan svarens trovärdighet vara mer eller mindre korrekt då respondenterna kanske svarar som de vill att det ska vara och inte som det verkligen är GENOMFÖRANDE AV STUDIE Att få tillgång till bolag är ofta en av studiers mest kritiska aspekter, många bolag får ofta besök av studenter och forskare som vill få tillgång till och göra studier hos dem (Saunders et al., 2009, s 395). Därför är det viktigt att i ett tidigt stadium initiera kontakt med bolagen (Saunders et al., 2009, s 173). Detta kan tänkas gälla mest för kvalitativa studier men vi ansåg att det var viktigt även för oss att så tidigt som möjligt skicka ut enkäten till bolagen för att ha tid för påminnelser och eventuella telefonsamtal. Som tidigare sagts var inte e-postadresserna registrerade i Retriever varpå vi var tvungna att enskilt söka efter e-postadresser till de 300 ~ 16 ~

22 ~ METOD ~ bolag som enkäten skulle skickas ut till, vilket krävde en omfattande sökning. Sökandet skedde främst genom bolagens hemsidor, hemsidor med samlad bolagsinformation samt sökmotorer. En uppdelning av bolagen gjordes mellan uppsatsförfattarna som sedan växlades i försök att fylla den andres missade bolags e-postadresser. Enkäten skickades ut till de utvalda bolagen första gången den 13 april 2011 och de första telefonsamtalen till de bolag som inte hade en registrerad e-postadress genomfördes den 14 april Risken med att skicka ut en enkät via e-post är att den tilltänkta respondenten direkt flyttar enkäten till papperskorgen. För att undvika detta ville vi förtydliga redan i ämnesraden att enkäten var lätt och att den gick fort att fylla i, varpå följande text valdes till ämnesraden Studenter vid Uppsala Universitet behöver din hjälp med kort frågeformulär. Det finns olika åsikter och ståndpunkter om när första påminnelsen ska skickas ut, men flera metodforskare menar att om tiden är begränsad bör den skickas ut redan efter en vecka (Saunders et al., 2009, s 398; Bell, 2006, s 152). Då sammanställningen av svaren skedde löpande var svarsfrekvensen hela tiden under uppsyn; och då svarsfrekvensen inte var tillfredsställande efter en vecka valdes att skicka ut en påminnelse till de bolag som ännu inte svarat. Efter ännu en vecka skickades ytterligare en påminnelse till de bolag som fortfarande inte svarat; då med en veckas förlängd svarstid. Det är viktigt för forskare att samla in så många svar från respondenterna som möjligt och att fånga in alla grupper i svaren, då ju färre svar som erhålls ökar risken för att studien inte ger ett rättvisande resultat. Eftersom stickprovet ska representera populationen är en hög svarsfrekvens viktig men vid alla enkätstudier finns ett större eller mindre bortfall (Saunders et al., 2009, s 219). Det problematiska med bortfall är att det finns en chans att de som väljer att inte svara skiljer sig från de som väljer att svara. Därmed kan ett stort bortfall ge ett skevt resultat som inte är representativt för populationen. (Bell, 2006, s ). På grund av detta bör forskare alltid anstränga för att få så många respondenter som möjligt att svara på enkäten (Holme & Solvang, 1997, s 199; Eliasson, 2006, s 114). När svarsdatumet för enkätens andra påminnelse var passerat hade vi ett bortfall på över 50%. Bortfallet skilde sig mellan de olika kategorierna varav kategori B, bolag med anställda, hade störst bortfall. För att minska och undvika stora skillnader mellan gruppernas bortfall gjordes ett sista försök att få in svar genom att ringa några av de bolag som inte svarat i grupp B. När insamlingen av empirisk data ansågs färdigt var bortfallet under 50%. ~ 17 ~

23 ~ METOD ~ BORTFALL En vanlig orsak till bortfall är att respondenten väljer att inte delta i studien. En annan orsak kan vara att respondenten inte går att nå. Det kan antingen bero på forskarens val av tillvägagångssätt eller att enkäten inte når respondenten på grund av olika anledningar. (Saunders et al., 2009, s 220) I vår uppsats antas bortfallet vara en blandning av de två orsakerna. Respondenter som inte hade en registrerad e-postadress kontaktades via telefon, men vissa av dessa bolag svarade inte under något av de tillfällen vi ringde dem. Dessa har vi inte nått ut till och de har därför inte gjort ett aktivt val att avstå från studien. Dessutom är det inte säkert att alla e-postmeddelanden nådde bolagen. E-posten kan ha hamnat som skräppost, eller skickats till en adress som inte länge används. Bolaget har därmed inte givits en chans att ta ställning till deltagande i studien. I pilotstudien visades att några av respondenterna inte hade förstått utformningen av svarsalternativen i fråga fyra och fem, vilket vi försökte bearbeta och förtydliga inför den slutgiltiga enkäten. Men detta lyckades inte till fullo, då det även i den slutgiltiga studien visade sig att vissa respondenter missuppfattat frågorna och vi därmed fick ett partiellt bortfall i enkätsvaren. Samtliga bolag som deltog i studien hade på ett korrekt sätt fyllt i svaren till fråga 1-3 för att sedan gå vidare till fråga fyra alternativt fråga fem. I dessa två sista frågor ombads som bekant respondenten att rangordna svarsalternativen, något 26 av bolagen hade missuppfattat. Däremot hade alla angett vilken parameter de tyckte var den mest viktiga. Därför har vi valt att endast använda oss av det data som visar vilken av parametrarna bolagen i studien ansåg var den mest viktiga och alltså inte använda data som behandlar vilken parameter som är näst och minst viktig. 3.5 METODKRITIK Studien som ligger till grund för uppsatsen gjordes med hög medvetenhet och mycket resonerande över möjliga alternativ. Men naturligtvis fanns det val som inte genererade i önskvärda konsekvenser samt vissa val som vi till stor del var tvungna att fatta men som påverkade uppsatsen i en negativ bemärkelse. När beslutet togs att använda både e-post och telefonsamtal var vi medvetna om att svaren kan påverkas beroende på insamlingssätt. Ett problem som kan uppstå när enkäten skickas ut via e-post är att vi inte kan kontrollera vem det är som svarat på frågorna och om denna person har den information som krävs för att korrekt kunna besvara frågorna. ~ 18 ~

24 ~ METOD ~ Det går däremot bra att använda samma frågor i den enkät som respondenten fyller i på egen hand som i den enkät som genomförs över telefon (Eliasson, 2006, s 29). Men för att ändå minimera risken för att frågorna skulle uppfattas olika var vi noga med att inte fylla ut enkätens innehåll med egna ord och förklaringar när telefonsamtalen genomfördes. Samtalen hölls korta, mellan 1-2 min, och frågorna upp lästes precis som de var utformade i enkäten. En negativ aspekt av telefonsamtal kan vara att respondenterna känner sig stressade och därför enbart svarar, utan större eftertanke, för att snabbt kunna återgå till sitt arbete. I ett försök att undvika detta förtydligade vi inledande att samverkan var helt frivillig samt att det endast skulle ta maximalt två minuter. ~ 19 ~

25 ~ RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE ~ 4 RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE I detta kapitel redogörs för de data som erhållits från enkätstudien. Insamlad data presenteras i form av diagram och tabeller och kommer sedan att ligga till grund för analysen. Enkäten som har används i studien ligger som bilaga SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSTUDIE Utav de 300 bolag som ingick i stickprovet var det 162 bolag som deltog i studien, vilket gav en svarsfrekvens på 54%. Utav dessa 162 bolag svarade 118 via e-post medan resterande 44 svarade via telefon. För en detaljerad sammanställning över hur bolagen svarat på enkäten utöver vad som följer nedan, se bilaga 2. Hur många anställda har bolaget? De bolag som deltog i studien delades in i kategorierna A, B och C, beroende antalet anställda. När samtliga bolag hade delats in i kategorier såg svarsuppdelningen ut som följer; kategori A innehöll 54 bolag, kategori B 51 bolag och kategori C 57 bolag, se figur två (A) 0-9 anställda (B) anställda (C) anställda Figur 2. Sammanställning över hur de 162 bolag som ingick i studien, uppdelat på hur många anställda de hade. Sköts den löpande bokföringen inom bolaget? Enkätens första ämnesrelaterade fråga avsåg att ta reda på om respondenterna skötte sin löpande bokföring inom bolaget eller inte. Utav 162 bolag var det 125 stycken (77,2%) som skötte den löpande bokföringen inom bolaget medan resterande 37 bolag (22,8%) anlitade en extern aktör. Det var lika många bolag i kategorierna A och B, 37 stycken, som skötte den löpande bokföringen inom bolaget medan det var 51 av bolagen i kategori C, se figur 3. ~ 20 ~

26 Antal bolag Antal bolag ~ RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE ~ Antal anställda Lägger ut den löpande bokföringen på extern aktör Sköter den löpande bokföringen inom bolaget Figur 3. Sammanställning över de 162 bolag som ingick i studien hanterade sin löpande bokföring inom bolaget eller inte. Använder ni ett bokföringssystem eller inte, när ni genomför er löpande bokföring? Den tredje frågan vände sig endast till de bolag som hade svarat att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget och hade för avsikt att ta reda på hur många av dem som använde sig av ett databaserat bokföringssystem. Utav de 125 bolag som hade svarat att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget var det 117 bolag (93,6%) som uppgav att de gjorde detta med hjälp av ett bokföringssystem. Resterande 8 bolag (6,4%) uppgav att de inte använde ett bokföringssystem varav samtliga dessa bolag tillhörde kategori A, se figur 4. För en översikt över vilken parameter dessa 125 bolag ansåg viktigast vid beslutet, se tabell 7 i bilaga (A) 0-9 anställda 0 0 (B) anställda (C) anställda Antal anställda Använder inte ett bokföringssystem Använder ett bokföringssystem Figur 4. Sammanställning över de 125 bolag som uppgav att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget, uppdelat på om de använde sig av ett bokföringssystem eller inte. ~ 21 ~

27 ~ RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE ~ Varför har ni valt att sköta den löpande bokföringen inom bolaget? De sista två frågorna behandlade anledningen till varför bolagen valt att sköta den löpande bokföringen som de gör. Fråga fyra vände sig till de bolag som hade svarat att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget medan fråga fem vände sig till de bolag som uppgett att de anlitat en extern aktör. Respondenterna ombads rangordna svarsalternativen med 1-3, där 1 var den viktigaste anledningen. Men som tidigare nämnts används endast de svarsalternativ som bolagen ansåg var den viktigaste, nummer 1, som underlag i studien. Respondenterna fick välja bland följande svarsalternativ och ombads rangordna de tre viktigaste anledningarna. Vi tror att det ger oss en ökad kontroll ( ) Vi tror att det leder till kostnadsbesparingar ( ) Vi har kunskapen inom företaget och ser ingen anledning att lägga ut den löpande bokföringen ( ) Annat: ( ) Utav de bolag som uppgett att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget var det 47 stycken (37,6%) som uppgav att det var tron om en ökad kontroll som var den viktigaste anledningen till beslutet, medan åtta av bolagen (6,4%) svarade att det var en fråga om kostnader och att kostnadsbesparingar var den främsta anledningen till att hålla den löpande bokföringen inom bolaget. 66 bolag (52,8%) uppgav att kunskapen fanns inom bolaget. Till sist var det fyra bolag som hade fyllt i alternativet annat och uppgett bland annat möjligheten finns inom familjen och det diskuterades inget annat som skäl till att sköta den löpande bokföringen inom bolaget. För en överblick av hur frågan besvarades i de olika kategorierna, se figur 5. Ökad kontroll Kostnadsbesparingar Kunskapen finns inom bolaget Annat (A) 0-9 anställda (B) anställda (C) anställda Figur 5. Sammanställning över de 125 bolag som uppgav att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget, uppdelat på vilken parameter som var viktigast för beslutet. ~ 22 ~

28 ~ RESULTAT AV GENOMFÖRD STUDIE ~ I diagrammen nedan illustreras svarsfördelningen inom respektive kategori. Dessa inkluderar endast de bolag som uppgav att de sköter den löpande bokföringen inom bolaget. Figur 6. Sammanställning av de 125 bolag som uppgav att de skötte den löpande bokföringen inom bolaget, uppdelat på antalet anställda samt vilken parameter som var viktigast för beslutet. Varför har ni valt att lägga ut den löpande bokföringen externt? Respondenterna fick välja bland följande svarsalternativ och ombads rangordna de tre viktigaste anledningarna. Vi tror att det ger oss en ökad kontroll ( ) Vi tror att det leder till kostnadsbesparingar ( ) Vi har inte kunskapen inom företaget och väljer därför att lägga ut den löpande bokföringen ( ) Annat: ( ) Av de 37 bolag som uppgav att de anlitar en extern aktör för att sköta den löpande bokföringen var den viktigaste anledningen för fyra bolag (10,8%) att det bidrog till ökad kontroll medan tre av bolagen (8,1%) uppgav minskade kostnader som viktigaste anledningen. 26 bolag (70,3%) menade att det var bristen på kunskap inom det egna bolaget som var den viktigaste anledningen till att anlita en extern aktör. Även här hade fyra bolag fyllt i svarsalternativet annat och uppgett att det var på grund av att vi har inte tid själva, moderbolaget i koncernen sköter den funktionen samt större flexibilitet i ett tillväxtskede och mindre känsligt för frånvaro/sjukskrivningar som de valt att lägga ut den löpande bokföringen. Se figur 7 på nästkommande sida. ~ 23 ~

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Praxis och norm, går de hand i hand?

Praxis och norm, går de hand i hand? HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska Institutionen Avdelningen för redovisning och finansiering Praxis och norm, går de hand i hand? - en studie av redovisningspraxis bland småföretagare

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Effekter vid införande av digital fakturahantering

Effekter vid införande av digital fakturahantering MAGISTERUPPSATS Höstetterminen 2002 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Effekter vid införande av digital fakturahantering Handledare: Dan Kärreman Författare: Åsa Duvander

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer