VILLKOR. Allmänt villkor. Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR. Allmänt villkor. Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01"

Transkript

1 VILLKOR Allmänt villkor Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN

2 Allmän information... 4 Självrisker... 4 Allmänna Villkor... 4 Försäkringstiden och förnyelse... 4 Rätten att säga upp försäkringen under försäkringstiden... 5 Betalning och uppgifter för förnyad försäkring.. 6 Återbetalning när försäkringen upphör i förtid.. 7 Upplysningsplikt och riskökning... 7 Föreskrifter och räddningsplikt... 8 Gemensamma undantag och force majeure... 8 Bedrägliga uppgifter vid skada... 9 Återkrav och Dubbelförsäkring... 9 Gemensamt skadeanmälningsregister ningsregister... 9 Behandling av personuppgifter Olycksfallsförsäkring Preskription Försäkringsförmedlares medverkan Lagstiftning Om vi inte skulle komma överens Vid tvist om värdet på skadad egendom För vem, när och var försäkringen gäller.. 12 Åtgärder vid skada Anmälan av skada Ersättningskrav och skyldighet att lämna uppgifter Tidpunkt för skadeutbetalning och räntebestämmelser Skadehändelser Sjukdom och olycksfall Vad försäkringen gäller för och inte gäller för.. 15 Vad försäkringen n ersätter Vad försäkringen inte ersätter Självrisk Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Försäkringsbelopp Självriskfri Reseavbrott Vad försäkringen gäller för om något allvarligt händer hemma Vad försäkringen gäller för om försäkrad inte kan utföra sitt arbete Självrisk Resgodsskydd Egendom, som försäkringen gäller för och inte gäller för Högsta ersättningsbelopp Vad försäkringen gäller för och inte gäller för.. 23 Allmänna föreskrifter Skadevärderings- och ersättningsregler Självrisk Förseningsskydd Resgodsförsening Resestartskydd Försening av allmänna färdmedel Vad förseningsskyddet inte gäller för Högsta ersättningsbelopp Självrisk Ansvarsskydd som privatperson Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Högsta ersättningsbelopp Övriga krav och skyldigheter Självrisk Rättsskydd Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Försäkringsbelopp Åtgärder vid tvist Ersättningsregler Självrisk Överfallsskydd Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Högsta ersättningsbelopp Skadevärderingsregler Självriskfri Definitioner

3 Välkommen som kund hos Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra i Sveland. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer att göra vårt bästa för att leva upp till Dina högt ställda förväntningar. Försäkringar är en mycket motsägelsefull produkt, där såväl kund som leverantör helst ser att man slipper leverera tjänsten. Ingen av oss önskar ju att Du ska drabbas av en skada! Om oturen trots allt skulle vara framme, ser vi på Sveland det som en möjlighet att få leverera den kvalitetsprodukt som Du, oftast under många år, har betalt för. Skadereglering är en högt prioriterad funktion i vår organisation och vi arbetar alltid med målsättningen att snabbt och smidigt ge Dig allt det stöd som Du har rätt till i en svår situation. Försäkringsbrevet och detta villkorshäfte ger Dig all information kring vad Sveland garanterar Dig vid en eventuell skada. Vi har skrivit en lättförstålig villkorstext, presenterad på ett tydligt och lättläst sätt, för att skapa bästa förutsättningar till att Din nya försäkring motsvarar Dina förväntningar. 3

4 Allmän information Vad försäkringen gäller för framgår av försäkringsbrevet. Tjänstereseförsäkringen är en paketförsäkring anpassad för företagare. Såväl rättigheter som skyldigheter gäller för samtliga försäkrade. I villkoren används förkortningen Sveland för Sveland Sakförsäkringar AB. I slutet på villkoret finns ett avsnitt med Definitioner, d. v. s. förklaringar till en del begrepp, som används. Första gången begreppet nämns i villkoren är det markerat med asterisk (*). Självrisker Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet den självrisk, som anges i respektive skadehändelse. Om en skadehändelse är självriskfri, anges detta under egen rubrik. Allmänna villkor Försäkringstiden och förnyelse Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden först från den tidpunkt då försäkringsavtalet tecknas. Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar enligt den avisering, som Sveland har gjort. Om högre pris eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen, är Sveland skyldigt meddela detta senast vid den nya aviseringen. Har Sveland anledning att inte förnya försäkringen, ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många da- gar, som meddelandet är försenat. 4

5 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Sveland har vid dröjsmål med betalningen rätt att säga upp försäkringen om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen ska sändas till försäkringstagaren och får verkan tre dagar efter uppsägningen (vid nyteckning) sju dagar efter uppsägningen (vid senare betalningsperiod). Om risken för skada ökar på grund av ändrade förhållanden i verksamheten har Sveland rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Om försäkrad väsentligt har åtsidosatt sina förpliktelser mot Sveland, har Sveland rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Om försäkrad inte tillåter att Sveland besiktigar försäkrad egendom har Sveland rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort genom att egendom avyttras eller av liknande anledning. Om Svelands återförsäkringsprogram förändrats på grund av terroristattack har Sveland rätt att begränsa eller förändra sitt åtagande. En sådan förändring träder i kraft 14 dagar efter det att Sveland meddelat försäkringstagaren. 5

6 Betalning och uppgifter för förnyad försäkring Ny försäkring ska betalas i förskott. Svelands ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om försäkringen ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att betalning sker inom 14 dagar efter avisering. Sker inte betalning inom 14 dagar efter avisering föreligger dröjsmål med betalningen. Sker betalning senare, men innan försäkringen sagts upp, inträder Svelands ansvarighet först dagen efter betalningen. För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren utan dröjsmål lämna uppgift om antal resdygn för samtliga anställda. Förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Betalning behöver dock inte ske tidigare än en månad efter det att försäkringsbolaget aviserat. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalning sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen. Svelands ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. Om tilläggspremie under försäkringstiden i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien samma betalningsregler som för första premie. Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att avisering skett, är ansvarigheten begränsad till vad som svarar mot betalt belopp. För försäkring med flera betalningstillfällen under försäkringstiden ska betalning för varje period efter den första ske senast på periodens första dag. Betalning behöver dock inte ske tidigare än en månad efter det att Sveland aviserat. Sker inte betalning i rätt tid föreligger dröjsmål med betalningen och Svelands ansvarighet upphör. Sker betalning senare, men innan försäkringen sagts upp, återinträder Svelands ansvarighet först dagen efter betalningen. 6

7 Om betalning sker via Autogiro gäller utöver vad som sagts ovan även följande: Förfallet belopp ska finnas disponibelt på angivet konto vid varje betalningstillfälle. Annars föreligger dröjsmål med betalningen och Svelands ansvarighet upphör. Sker betalning senare, men innan försäkringen sagts upp, återinträder Svelands ansvarighet först dagen efter betalningen. I övrigt gäller de separata villkoren för Autogiro. Återbetalning när försäkringen upphör i förtid Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska Sveland återbetala det belopp, som svarar mot den prisreduktion, som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen efter Svelands uppsägning upphör att gälla återbetalar Sveland oförbrukad del av inbetalt belopp. Har skada inträffat, anses gjord inbetalning för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. Upplysningsplikt och riskökning Har felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats gäller följande: Pris och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter, som lämnades då försäkringen tecknades. Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för lågt pris eller alltför förmånliga villkor, begränsas Svelands ansvarighet till vad som svarar mot det pris och de villkor, som egentligen skulle ha gällt. Om Sveland med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om en skada inträffar. 7

8 Ändras förhållandena i verksamheten gäller följande: Ändras förhållanden, som ligger till grund för försäkringen, ska försäkringstagaren meddela detta till Sveland. Medför ändringen högre pris eller ökad risk för skada och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela Sveland ändringen, begränsas Svelands ansvarigheten på samma sätt, som angivits när felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats. Rätt till besiktning Sveland har rätt att besiktiga försäkrad egendomen, som skadats. Föreskrifter och räddningsplikt För att undvika alla typer av skadehändelser ska allmän aktsamhet och skadeförebyggande föreskrifter iakttas. De föreskrifter vi avser är dels allmänna, offentliga eller enligt lag, dels från tillverkare, leverantörer, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada. Speciella föreskrifter redovisas i respektive skadehändelse eller anges i försäkringsbrevet. Sveland har rätt att göra avdrag på ersättningen om föreskrifterna inte uppfyllts. Den försäkrade ska efter förmåga avvärja eller begränsa skada, som kan förväntas inträffa. När en skada inträffat, ska den försäkrade göra vad som är möjligt för att begränsa skadan. Detta kallar vi Räddningsplikt och Sveland betalar rimliga kostnader för räddningsåtgärder av såväl skadad som oskadad egendom. Om räddningsplikten inte iakttagits och detta varit till men för Sveland har Sveland rätt att göra skäligt avdrag på skadeersättningen. Gemensamma undantag och force majeure Försäkringen gäller inte för skada, som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp eller terrorhandling atomkärnprocess 8

9 skada, som entreprenör, leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti, avtal eller liknande åtagande skada, som försäkrad orsakat med uppsåt eller genom grov vårdslöshet om skadan kan ersättas från annan försäkring skada, som kan uppstå p. g. a. force majeure. Har skada genom krig eller andra här nämnda oroligheter inträffat utanför Sverige gäller försäkringen utom för Överfallsskydd om skadan inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott om den försäkrade vistades i det drabbade området vid oroligheternas utbrott och inte deltagit i oroligheterna eller tagit någon form av befattning med dem. Bedrägliga uppgifter vid skada Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättningen begränsas eller bortfalla. Återkrav och dubbelförsäkring I den mån Sveland har betalat ersättning, övertar Sveland den försäkrades rätt att återkräva ersättning av den, som är ansvarig för skadan. Om den försäkrade efter det skada inträffat avstår från sin rätt till ersättning av annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller från återkravsrätt, begränsas Svelands ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven försäkringsersättning ska återbetalas till Sveland. Är intresse, som omfattas av denna försäkring, försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna ett förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna enligt Försäkringsavtalslagens (FAL) regler. Gemensamt skadeanmälningsregister Sveland äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador med anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är Försäkringsförbundet. 9

10 Behandling av personuppgifter Sveland registrerar och behandlar sådana personuppgifter, som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera och fullgöra försäkringsavtalet och våra rättsliga skyldigheter mot vissa myndigheter. Uppgifterna används också som underlag för utvärdering av försäkringsvillkor, för marknadsanalyser, för att informera om våra produkter och för att ge god service i övrigt. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt till information om dina personuppgifter och möjlighet att rätta uppgifterna. Kontakta i så fall Sveland. Olycksfallsförsäkring När olycksfallsförsäkring finns gällande som del i företagsförsäkringen, gäller även för olycksfallsförsäkringen, att bestämmelserna om skadeförsäkring tillämpas enligt Försäkringsavtalslagen, (FAL), kapitel 1 8. Preskription Om den försäkrade underlåter att framställa ersättningskrav till Sveland senast sex månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet till ersättning, lämnas inte någon ersättning. Den, som vill kräva ersättning, förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot Sveland inom tre år från det han fick kännedom om att kravet kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast hade kunnat göras gällande. Sveland får dock inte åberopa preskription om den försäkrade inom sex månader från det han fick del av Svelands ståndpunkt väcker talan vid domstol angående kravet. Om den försäkrade för ansvarsskydd inte är nöjd med Svelands beslut, måste den försäkrade väcka talan vid domstol inom tre år från det den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att ta sin försäkring i anspråk. I annat fall gäller inte försäkringen. 10

11 Försäkringsförmedlares medverkan Med försäkringsförmedlare avses försäkringsförmedlare enligt Lagen om försäkringsförmedling. Är försäkring tecknad genom försäkringsförmedlare, har denne samma upplysningsplikt som försäkringstagaren om förhållanden, som ligger till grund för försäkringen. Försäkringsförmedlaren övertar också Svelands informationsplikt gentemot försäkringstagaren rörande sådan information, som försäkringsförmedlaren mottagit från Sveland. Upphör försäkringsförmedlarens roll helt eller delvis är försäkringstagaren skyldig att underrätta Sveland om detta. Lagstiftning För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL). Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol. Om vi inte skulle komma överens På Sveland vill vi ge dig en personlig service och en bra skadeservice. Råkar du ut för en skada vill vi att du ska få en korrekt behandling av ärendet och att du ska få den ersättning, som du har rätt till enligt villkoren. Om du inte är nöjd vill vi att du ska kontakta oss för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. Tala med handläggaren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kanske har framkommit nya omständigheter, som kan påverka bedömningen. Om du ändå inte är nöjd, ta kontakt med handläggarens närmaste chef och begär prövning i Svelands skadeprövningsnämnd. Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till domstol. Ta i så fall kontakt med ett ombud (advokat) eller med närmaste tingsrätt för att få information. Ombudskostnaderna kan oftast ersättas genom rättsskyddet. 11

12 Vid tvist om värdet på skadad egendom Vid tvist om värdet på skadad egendom ska utlåtande begäras av en värderingsman, som utses av svensk handelskammare. Värderingsmannen ska tillämpa de regler, som finns i detta villkor. Ger värderingen ett högre belopp än vad Sveland erbjudit, står Sveland för hela värderingskostnaden. I annat fall betalar du kronor plus 10 procent av överskjutande kostnad. För vem, när och var försäkringen gäller Försäkringstagaren har som arbetsgivare tecknat denna försäkring för sina anställda och sina förtroendevalda (de försäkrade) om inget annat framgår av försäkringsbrevet. Försäkringstagaren är också försäkrad enligt skadehändelserna Reseavbrott och Resgodsskydd (försäkringstagarens egendom, som anställd har med sig på tjänsteresa*). Försäkrad person är ägare till försäkringen i de delar den gäller för den försäkrade som person. Försäkringen gäller endast för person, som är stadigvarande bosatt och försäkrad i allmän försäkringskassa i Norden*. Tjänstereseförsäkringen gäller vid tjänsteresa, som är avsedd att vara under högst ett år och som betalas av arbetsgivare eller uppdragsgivare. Försäkringen gäller för skadehändelse, som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden) tvist, som har uppkommit under försäkringstiden. Tjänstereseförsäkringen gäller inom det geografiska område, som anges i försäkringsbrevet. 12

13 Åtgärder vid skada Anmälan av skada Skada, som kan medföra ersättningskrav mot Sveland, ska anmälas så snart som möjligt. Vid behov av akut hjälp (till exempel vid behov av läkar- eller sjukvård), ring Svelands assistans. Telefonnumret finns i försäkringsbrevet och på Svelands hemsida. Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända polisintyg till Sveland vid skada, som har inträffat under transport eller på hotell göra anmälan även till transportföretaget eller hotellet efter förmåga begränsa inträffad skada och snarast omhänderta skadad egendom. Ersättningskrav och skyldighet att lämna uppgifter Ersättningskrav ska framställas till Sveland snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare gäller inte försäkringen. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom (skadad och oskadad) med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan samt ålder. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar, som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar, som behövs för att bedöma Svelands ansvarighet och ersättningens storlek. Sveland har rätt att besiktiga skada och att innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom. 13

14 Den försäkrade är skyldig att följa Svelands anvisningar om val av reparatör och/eller metod för återställande, reparation eller sanering. Iakttar den försäkrade inte dessa anvisningar begränsas Svelands ansvarighet till den kostnad, som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts. Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättningen begränsas eller bortfalla. Tidpunkt för skadeutbetalning och räntebestämmelser Tidpunkt för betalning av skadeersättning Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort sina åligganden. Den del av ersättningen, som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter att den försäkrade visat att så skett. Om polisutredning eller värdering genom skiljeförfarande avvaktas, ska ersättning betalas senast en månad efter det att Sveland erhållit utredningen eller värderingen. Räntebestämmelser Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt Räntelagen. För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalas ränta enligt Riksbankens referensränta. Sveland betalar inte ränta, som beror på den försäkrades dröjsmål med att fullgöra sina åligganden. Ränta betalas inte om den är mindre än 400 kronor. 14

15 Skadehändelser Sjukdom och olycksfall Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller vid akut sjukdom* och olycksfallsskada*. Olycksfallsskadan ska ha krävt någon form av läkarbehandling. Om försäkrad gör anspråk på ersättning ska den försäkrade kunna styrka att olycksfall inträffat. Som olycksfallsskada ersätts också skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting eller total hälseneruptur (avsliten hälsena). Sådan skada anses ha inträffat den dag den visade sig. Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna skadeorsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det. Finns redan ett kroppsfel när olycksfallsskadan inträffar eller har kroppsfelet medverkat till att följderna av skadan förvärrats, lämnas endast ersättning för de följder, som direkt beror på olycksfallsskadan. Med olycksfallsskada avses inte skada, som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne skada, som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning, som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring sådant tillstånd, som - även om det konstaterats efter ett olycksfall - enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte, sjukliga förändringar eller på att den försäkrade varit i sådant sinnestillstånd, som avses i 30 kap 6 i Brottsbalken skada, där den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var sinnessjuk eller var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller föranletts av missbruk av läkemedel. 15

16 Tjänstereseförsäkringen gäller inte för olycksfallsskada vid sport- eller idrottstävling eller anordnad träning för sådan tävling flygning om den försäkrade har eller utför uppdrag ombord på luftfartyget. Vad försäkringen ersätter Sjukvård Ersättning lämnas för nödvändig och skälig kostnad för vård utförd av behörig läkare, sjukhusvård och behandling, som läkare föreskriver för skadans läkning hjälpmedel, som läkare föreskriver. Vid sjukdom är ersättningstiden maximerad till kostnad, som uppkommer inom 60 dagar från första läkarbesöket. Vid olycksfallsskada är ersättningstiden begränsad till kostnad, som uppkommer inom tre år från olyckstillfället. Tandvård Ersättning lämnas för kostnad för tillfällig behandling av akuta tandbesvär, som under resan måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall, lämnas dessutom ersättning för behandling, som utförs av tandläkare på hemorten. Såväl behandling som kostnad ska på förhand godkännas av Sveland. Vid olycksfall är ersättningstiden begränsad till kostnad, som uppkommer inom tre år från olyckstillfället. När det gäller implantatbehandling eller skalfasader, lämnas endast ersättning om behandlingen omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas med högst kronor. Vid tandskada, som uppstått vid tuggning eller bitning, lämnas endast ersättning för den temporära behandling, som utförts utanför hemorten. Föreligger vid olycksfallet sjukliga eller andra för åldern inte normala förändringar, lämnas ersättning endast för den skada, som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte förelegat då skadan inträffade. 16

17 Resa i samband med sjukvård och tandvård Ersättning lämnas för kostnad för resa i samband med ersättningsbar vård eller behandling. Måste den försäkrade resa hem för att söka sjukvård i Sverige, lämnas ersättning för merkostnaden om behörig läkare på vistelseorten bedömer att den försäkrade måste återvända till hemorten. Såväl nödvändigheten av hemresan som färdsättet ska vara föreskrivet av läkaren och i förväg godkänd av Sveland. Kan den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall inte återvända till hemorten i Sverige på det sätt som planerats, ersätts merkostnaden för hemresa. Färdsättet ska vara föreskrivet av läkare. Merkostnad för medresenärs* hemresa ersätts också. Hemtransport av avliden eller begravning på platsen Skulle den försäkrade avlida utanför hemorten i Sverige, betalar Sveland kostnaden för transport av den avlidne till hemorten. Sveland betalar också kostnaden för sådana arrangemang, som är nödvändiga för transportens genomförande. Merkostnad för medresenärs hemresa ersätts också. Vid dödsfall utanför Sverige kan, istället för transporten till hemorten i Sverige, kostnaderna för begravning på platsen betalas, dock med högst kronor. Nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden Blir den försäkrade sjuk eller råkar ut för olycksfall utomlands och läkare bedömer tillståndet som livshotande, betalar Sveland nödvändiga och skäliga kostnader för biljett och uppehälle för två närstående personers* resa från Sverige och åter inklusive uppehälle. Om tid finns ska Svelands medgivande inhämtas. Detsamma gäller om den försäkrade avlider utomlands och begravning äger rum på platsen. Resa från annat land än Sverige kan betalas upp till vad det kostar att resa från Sverige. Merkostnader för kost och logi Tjänstereseförsäkringen ersätter merkostnad för kost och logi som uppstått för den försäkrade och övriga medresenärer på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Förutsättningen är att sjukdomen eller olycksfallet enligt intyg från behörig läkare medfört att restiden förlängts eller att den försäkrade tvingats ändra boendeform. Ersättning lämnas under högst 60 dagar från det första läkarbesöket. 17

18 Kostnader för läkarintyg och andra handlingar Ersättning lämnas för läkarintyg och andra handlingar, som Sveland behöver för sin handläggning. Vad försäkringen inte ersätter Ersättning lämnas inte för kostnad som beror på att vårdbehov förelåg redan då den försäkrade påbörjade resan. Blir hälsotillståndet försämrat under resan lämnas således endast ersättning for den merkostnad, som försämringen medfört. som avser vistelse på bad- eller kuranstalt och därmed förenade resor för privat sjukvård i Sverige där den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var sinnessjuk eller var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller föranletts av missbruk av läkemedel som är förorsakad av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades skada måste ändra sin färdplan som har samband med graviditet och som uppstått efter den 28:e graviditetsveckan som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention eller annan försäkring som skulle ha ersatts av allmän försäkringskassa om den skadade varit ansluten. Självrisk Vid sjukdom och olycksfall gäller försäkringen med 500 kronor i självrisk. 18

19 Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet eller dödsfall lämnas ersättning enligt följande bestämmelser. Tjänstereseförsäkringen gäller inte för olycksfallsskada vid sport- eller idrottstävling eller anordnad träning för sådan tävling flygning om den försäkrade har eller utför uppdrag ombord på luftfartyget. Invaliditetsersättning medicinsk invaliditet* Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas i en mot invaliditetsgraden svarande del av försäkringsbeloppet för den ålder den försäkrade uppnått vid olyckstillfället. Vid invaliditetsbedömningen tas endast hänsyn till vad som objektivt kan fastställas. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt i skadad kroppsdel, tas hänsyn även till detta vid invaliditetsbedömningen. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Motsvarande gäller korrektion, som vid syn och hörselskador kan ske med hjälp av hjälp av glasögon, kontaktlinser och hörapparat eller motsvarande. Medicinsk invaliditet för tandförlust och tandskada ersätts inte. Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av vid varje utbetalningstillfälle gällande branschgemensamma tabellverk. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar, lämnas ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 procent. Rätten till invaliditetsersättning Rätt till invaliditetsersättning inträder om olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet orsakat invaliditet och minst tolv månader förflutit från olyckstillfället. Så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts, utbetalas invaliditetsersättning. 19

20 Den definitiva invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställandet kan dock uppskjutas om så motiveras av rehabiliteringsmöjligheter. Avlider den skadade innan rätt till invaliditetskapital inträtt, utbetalas inget invaliditetskapital. Hjälpmedel vid invaliditet Utöver den ersättning för invaliditet, som bestäms efter invaliditetsgraden, lämnas ersättning för hjälpmedel och andra åtgärder, som läkare föreskriver som erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte enligt lag eller särskild författning kan ersättas från annat håll. Ersättning lämnas upp till försäkringsbeloppet för hjälpmedel under förutsättning att Sveland på förhand godkänt kostnaden. Ärrersättning Rätt till ersättning för vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt inträder först efter avslutad behandling och sedan ärret bedöms vara kvarstående för framtiden, dock tidigast ett år från olyckstillfället. En förutsättning är att olycksfallet krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell och oberoende av vilket försäkringsbelopp, som gäller för invaliditet. Dödsfallsersättning Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom tre år från olyckstillfället. Ersättningen lämnas med försäkringsbeloppet för dödsfall. Har för samma olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan betalats från Sveland eller föreligger rätt till sådan ersättning, som ännu inte betalats, avräknas invaliditetsersättningen från dödsfallsersättningen. Dödsfallsersättning utbetalas till den försäkrades dödsbo. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet till följd av olycksfall är det högsta belopp, som betalas ut vid invaliditet, för hjälpmedel och vid dödsfall. Vid invaliditet lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet, som svarar mot invaliditetsgraden. 20

21 Försäkringsbeloppet är vid medicinsk invaliditet för hjälpmedel vid dödsfall kronor kronor kronor Ålderstrappa Försäkringsbeloppet vid invaliditet reduceras med fem procent per år från och med att den försäkrade fyller 56 år. Försäkringsbeloppet reduceras ned till lägst kronor. Självriskfri Invaliditets- och dödsfallsersättning lämnas utan självriskavdrag. Reseavbrott Vad försäkringen gäller för om något allvarligt händer hemma Tjänstereseförsäkringen ersätter nödvändig och skälig merkostnad för hemresa till hemorten i Sverige med reguljärt transportmedel om den försäkrade tvingas avbryta resan tidigare än beräknat på grund av att närstående person i Sverige blir allvarligt sjuk eller råkar ut för olycksfall och läkare bedömer tillståndet som livshotande väsentlig skada drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse. Skälig merkostnad för medresenärs hemresa ersätts också. Ersättning lämnas bara om hemresan är nödvändig. Vid dödsfall eller när väsentlig skada drabbat den försäkrades egendom, lämnar Sveland endast ersättning om den försäkrade kommer hem minst 48 timmar före den planerade hemkomsten. 21

22 Vad försäkringen gäller för om försäkrad inte kan utföra sitt arbete Kan den försäkrade enligt behörig läkares utlåtande inte utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller olycksfall, lämnas ersättning till arbetsgivaren för ny utresa om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta den försäkrade med annan person. Resan ska i förväg godkännas av Sveland. Ska den försäkrade efter tillfrisknandet återuppta arbetet utomlands, betalas dessutom dels transportkostnaden för ny utresa, dels transportkostnaden för eventuell ersättares hemresa. Självrisk Vid reseavbrott är självrisken 500 kronor. Resgodsskydd Egendom, som försäkringen gäller för och inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller för den försäkrades egendom (även hyrd och lånad), som medförts på resan för resans ändamål. För försäkringstagarens egendom gäller tjänstereseförsäkringen i den mån ersättning inte kan erhållas från annan försäkring eller annat avtal. Tjänstereseförsäkringen gäller inte för motordrivna fordon och släpfordon flygplan, andra luftfartyg, skepp och båtar cyklar, djur och varor avsedda för försäljning frimärken, mynt, sedlar och medaljer med samlarvärde 22

23 Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp för medförd egendom är för lösegendom, som tillhör den försäkrade, den försäkrades uppdrags eller arbetsgivare eller lösegendom, som den försäkrade hyrt eller lånat och som den försäkrade personligen använder kronor varav egendom, som tillhör den försäkrades uppdrags- eller arbetsgivare ersätts med högst kronor pengar, värdehandlingar* och stöldbegärlig egendom* kronor Vid egendomsskada är ersättningen vid varje skadetillfälle begränsad till ovan angivna belopp. Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom Tjänstereseförsäkringen gäller inte för stöld av pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom, som förvaras i garage eller annat gemensamhetsutrymme har lämnats för transport eller pollettering har lämnats kvar i bil, båt, tält, husvagn eller annat släpfordon. Detta undantag tillämpas inte när det sammanlagda värdet av det stulna understiger kronor. Tjänstereseförsäkringen gäller inte heller för skada på sportredskap under användning ytliga skador på resväskor och liknande som inte påverkar användbar heten skada, som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande skada, som består i eller orsakas av att egendom har kvarglömts, borttappats eller förlagts, även om den senare stulits att egendom har skadats vid felaktig bearbetning, reparation eller rengöring slitage eller förbrukning 23

24 djur eller insekter bristfällig eller olämplig emballering att medförd vätska eller smetande ämne runnit ut Allmänna föreskrifter Den försäkrade ska iaktta följande föreskrifter: Egendom ska handhas så att skada så långt som möjligt förhindras Bil, båt, husvagn och annat släpfordon ska vara låst när den försäkrade lämnar fordonet Dörr till hotellrum och passagerarhytt ska vara låst när den försäkrade sover eller lämnar rummet eller hytten. Detta gäller även för sovvagnskupé om den försäkrade har möjlighet att låsa den. Pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom ska, när den försäkrade lämnar hotellrum, passagerarhytt eller sovvagnskupé vara inlåsta i skåp, låda eller resväska. Har föreskrift inte följts sätts ersättningen ned med 20 procent. Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Ingen nedsättning görs om skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits. Skadevärderings- och ersättningsregler Skada på egendom värderas enligt bolagets hemförsäkringsvillkor. Självrisk Vid skada på resgods är självrisken 500 kronor. 24

25 Förseningsskydd Resgodsförsening Tjänstereseförsäkringen gäller för skälig extrakostnad, när incheckat resgods blivit försenat i mer än fyra timmar vid resa med allmänna färdmedel till annat resmål än hemorten. Har ersättning lämnats enligt Resgodsförsening samtidigt som ersättning enligt Resgodsskydd ska lämnas, avräknas den del av förseningsersättningen som utbetalats. Resestartskydd Blir den försäkrade försenad till inbokad avresa eller hemresa, lämnas ersättning för nödvändig och skälig merkostnad för att hinna fram i tid till utgångspunkten för allmänt färdmedel vid utresa eller hemresa (till exempel flygplats eller järnvägsstation) eller ansluta sig till resan om orsaken till försening är att allmänt färdmedel eller privat eller hyrd bil, som den försäkrade åker med, drabbas av väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka under den direkta färden till resans utgångspunkt för allmänt färdmedel. Ersättning ska i första hand alltid sökas från transportföretaget. Är vid utresan från Norden anslutning inte möjlig på grund av ovan nämnda orsaker kan ersättning i stället lämnas med belopp motsvarande resans pris i den mån detta inte kan erhållas från transportföretaget. Försening av allmänna färdmedel Om det allmänna färdmedel, som den försäkrade reser med, försenas mer än fyra timmar lämnas ersättning för nödvändig och skälig merkostnad, som har uppstått på grund av och i direkt anslutning till förseningen. Ersättning lämnas i den mån denna inte kan erhållas från transportföretaget. Ersättning ska i första hand alltid sökas från transportföretaget. 25

26 Vad förseningsskyddet inte gäller för Förseningsskyddet gäller inte vid försening på grund av strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder. Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp är för resgodsförsening resestartskydd försening av allmänna färdmedel kronor kronor kronor Självrisk Vid försening är självrisken 500 kronor. Ansvarsskydd som privatperson* Vad försäkringen gäller för Person- och sakskada Tjänstereseförsäkringen gäller när försäkrad krävs på skadestånd för person- eller sakskada, som kan omfattas av försäkringen och som orsakats under försäkringstiden. Ersättning lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Skada på förhyrd lokal Tjänstereseförsäkringen gäller för skada på hotellrum eller annan hyrd bostad utanför hemorten och inventarier. Ersättning lämnas endast i den mån skadan inte kan ersättas genom annan försäkring. Skada på grund av slitage eller vanvård ersätts aldrig. 26

27 Åtagande Vid skadeståndskrav, som kan omfattas av försäkringen, åtar sig Sveland att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger förhandla med den, som kräver skadestånd föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader, som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan betalas av motpart eller av annan betala det skadestånd, som den försäkrade åläggs att betala. Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada, som kan föranleda skadeståndsskyldighet, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. Vad försäkringen inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller inte för den skadeståndsskyldighet, som den försäkrade åtagit sig att svara för utöver gällande skadeståndsrätt skada på egendom, som den försäkrade eller någon annan av de som försäkringen gäller för hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med skada, som den försäkrade kan göras ansvarig för i egenskap av ägare till fastighet, lägenhet eller som innehavare av tomträtt skada, som uppstått i samband med att den försäkrade eller någon annan av de som försäkringen gäller för utför uppsåtlig gärning, som är straffbar enligt svensk lag skada, som den försäkrade kan göras ansvarig för i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, som inte är avsett att föras av gående, då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet. Undantaget avser inte eldriven rullstol. luftfartyg ång-, motor- eller segelbåt (utom windsurfingbräda), svävare eller hydrokopter. Om båten är utrustad med utombordsmotor på högst 10 hästkrafter eller segel med segelyta av högst 10 kvadratmeter gäller försäkringen dock för personskada. 27

28 Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp för skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och räddningskostnader är fem miljoner kronor. Om person med hemvist i Sverige har rätt till skadestånd, ska skälig ersättning för personskada bestämmas enligt svensk rätt. Ersättningsskyldigheten är vid varje skadetillfälle begränsad till angivet högsta ersättningsbelopp. Detta gäller även om flera av de försäkrade är skadeståndsskyldiga. Detta gäller också om flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle. Övriga krav och skyldigheter Skadeståndskrav Skadeståndskrav ska vidarebefordras till Sveland snarast efter det att den försäkrade erhållit kravet och senast inom sex månader. Annars är Sveland fritt från ersättningsskyldighet. Uppgörelse i godo Om Sveland så begär, är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan Svelands tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller betala ut ersättning. Iakttar den försäkrade inte Svelands anvisningar är Sveland fritt från ansvarighet, om inte kravet uppenbart var lagligen grundat. Har Sveland förklarat sig villigt att göra upp i godo med den, som kräver skadestånd, är Sveland fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare utredning. Polisutredning och rättegång Har den försäkrade i sak, som kan beröra försäkringen, kallats till förhör inför polis- eller annan myndighet, eller har försäkrad i sådan sak instämts till domstol, ska försäkrad omedelbart underrätta Sveland om detta. Sveland äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud och lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner. 28

29 Självrisk Vid ansvarsskada är självrisken 500 kronor. Rättsskydd Vad försäkringen gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller vid följande tvister och ersätter skäliga ombuds- och rättegångskostnader, som den försäkrade inte kan få betalda av staten eller av motpart. Tjänstereseförsäkringen ersätter även kostnad för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av den försäkrades ombud eller att Allmänna Reklamationsnämnden funnit det uppenbart att nämnden inte kan avgöra tvisten utan sådan utredning. Tvist utan rättegång Tjänstereseförsäkringen gäller för den försäkrades egna ombudskostnader i tvist, som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, bostadsdomstol, statens va-nämnd eller vattendomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i övriga nordiska länder. Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans (till exempel arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnad, som uppkommer efter sådan prövning. Tvist med rättegång Tjänstereseförsäkringen gäller för den försäkrades egna rättegångskostnader och sådana motpartskostnader, som försäkrad efter domstols prövning förpliktas utge i tvist utan rättegång eller som efter sådan prövning kan prövas av hovrätt, Högsta domstolen eller motsvarande domstol utomlands. Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen för kostnader, som den försäkrade åtagit sig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att den försäkrade skulle ha ålagts att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten prövats av domstol. 29

30 Tvist med skiljemannaförfarande Tjänstereseförsäkringen gäller för kostnader för skiljemannaförfarande om tvisten utan sådant förfarande skulle ha prövats som tvist utan rätttegång. Ersättning lämnas för såväl den försäkrades egna kostnad, som sådana kostnad som försäkrad förpliktas utge efter skiljemännens prövning, dock inte för ersättning till skiljemännen. Vad försäkringen inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller inte för tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d första stycket rättegångsbalken (så kallade småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet. som har samband med förvärvsverksamhet som gäller ekonomiska åtgärder, som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning som gäller borgensåtagande som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på den försäkrade om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom som gäller den försäkrade i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, luftfartyg, skepp, båt eller segelbräda. Försäkringen gäller dock för den försäkrade som förare eller brukare av motorfordon, husvagn, annat släpfordon, fritidsbåt eller segelbräda, som den försäkrade tillfälligt lånat eller hyrt utanför Norden. som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning, som föranlett misstanke om eller åtal för brott, som kräver uppsåt för straffbarhet där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak prövad som avser den försäkrade i egenskap av fastighetsägare eller innehavare av tomträtt. 30

31 Tjänstereseförsäkringen ersätter inte kostnad, som avser någon av de försäkrades eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle kostnader för utredning om innehållet i utomnordisk rätt ombuds resor utom Norden verkställighet av avtal, dom eller beslut merkostnad på grund av att den försäkrade anlitar fler än ett ombud eller byter ombud merkostnad på grund av att den försäkrade gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit försumligt. Tjänstereseförsäkringen ersätter inte heller ombudskostnader i den mån dessa skulle betalas av allmänna medel om den försäkrade ansökt om statlig rättshjälp den tilläggsavgift, som ska betalas enligt 14a Rättshjälpslagen kostnader, som inte ersätts av staten därför att frågan om rättshjälp enligt 8 Rättshjälpslagen kan anstå medan annat liknande mål prövas eller om det kan antas att sådan bedömning skulle ha gjorts om den försäkrade i övrigt hade varit berättigad till rättshjälp ombudskostnader, som inte ersätts genom rättshjälpen till följd av att den försäkrade bytt ombud eller valt ombud, som med hänsyn till omständigheterna inte ansetts lämpligt för brottmål och inte heller för tvist, som endast kan prövas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet anger det sammanlagda beloppet för ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringsbeloppet är kronor. Vid varje tvist är Svelands ersättningsskyldighet för ombuds- och rätttegångskostnader begränsad till ett försäkringsbelopp. En tvist anses föreligga om två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist de försäkrade har flera tvister, där yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund. 31

32 Kan den försäkrade i en och samma tvist få ersättning från flera försäkringar i ett eller flera bolag, begränsas ersättningen så att den tillsammans med övriga försäkringar uppgår till högst kronor. Åtgärder vid tvist Tvist ska anmälas och ersättningskrav framställas snarast, dock senast tre år från tvistens uppkomst. Anmäls tvisten senare är Sveland fritt från ansvar. Den försäkrade måste anlita ombud. Om den försäkrade inte anlitar ombud eller om annat ombud anlitas än vad som sägs nedan, gäller inte försäkringen. För att rättsskyddet ska gälla krävs att försäkrad anlitar ombud, som är lämpligt med hänsyn till den försäkrades bostadsort och ärendets natur. Ombudet ska vara ledamot av Sveriges advokatsamfund eller jurist hos sådan ledamot. Prövning av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd. Sveland har rätt att hos advokatsamfundet begära skiljedom om skäligheten av ombuds arvode och kostnader eller begära prövning i ombudskostnadsnämnden. I tvist utomlands måste försäkrad anlita ombud, som Sveland godkänner. Ersättningsregler Ombudsarvode betalas när ärendet är slutredovisat. Ersättning á conto förutsätter särskild prövning. Sveland åtar sig att betala högst en gång var sjätte månad. Självrisk För rättsskydd är självrisken kronor plus 20 procent av de kostnader, som överstiger självrisken. Endast en självrisk tillämpas vid flera tvistemål om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund. 32

33 Överfallsskydd Vad försäkringen gäller för och inte gäller för Tjänstereseförsäkringen gäller för det skadestånd för personskada, som försäkrad enligt kapitel 1 och 5 i Skadeståndslagen har rätt till om försäkrad utsatts för misshandel eller annat uppsåtligt fysiskt våld. Har våldet lett till döden lämnas också ersättning enligt kapitel 5 i skadeståndslagen. För att överfallsskyddet ska gälla måste den försäkrade anmäla händelsen till polisen visa att den försäkrade har rätt till skadestånd påvisa att den, som orsakat skadan är okänd eller inte själv kan betala kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom om Sveland begär det eller om gärningsmannen är okänd en slutförd polisutredning. Åtalas gärningsmannen, måste den försäkrade föra talan om skadestånd om Sveland begär det. Sveland betalar i så fall rättegångskostnaderna. Tjänstereseförsäkringen gäller inte för skada, som de försäkrade tillfogar varandra den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av berusnings-, sömn- eller narkotiska medel, såvida den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning, som enligt svensk lag är straffbelagd kan ersättas genom annan försäkring. Ersättningen från försäkringen begränsas eller uteblir helt i den mån gärningsmannen förmår betala skadeståndet eller om skadan kan ersät- 33

34 tas genom arbetsskadeförsäkring eller statligt personskadeskydd. Ersättning lämnas inte heller för sådan ränta, som gärningsmannen kan vara skyldig att betala från skadetillfället. Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp är kronor. Vid varje skadetillfälle är Svelands ersättningsskyldighet begränsad till det högsta ersättningsbeloppet. Denna begränsning gäller även om flera av de försäkrade skadats. Skadevärderingsregler Skada värderas enligt skadeståndsrättsliga regler vid personskada. Skada värderas dock högst till det belopp, som enligt praxis utdöms vid skada av motsvarande slag, även om den ansvarige medgett högre belopp. Självriskfri Överfallsskyddet gäller utan självrisk. Definitioner Här förklaras vad vi menar med vissa begrepp, som vi använder. Dessa ord har markerats med en asterisk (*) när de första gången nämns i villkoren. Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet avses för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion. Nedsättningen ska vara orsakad av olycksfallsskada. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ. 34

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag Gäller från

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag Gäller från ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2016 Gäller från 2016-06-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Tjänsteresa 2010. Gäller från 2010-03-01

Tjänstereseförsäkring. Tjänsteresa 2010. Gäller från 2010-03-01 Tjänstereseförsäkring Tjänsteresa 2010 Gäller från 2010-03-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt system. Numreringen

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse 986191ac-ba6c-4b28-8c0e-f7d508294a54 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VKA2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - TEKNISKA KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB 50c80d5a-ac09-4996-ba47-d9c181aa2a61 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:2 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 FB:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 662951a7-a4fc-4560-b24d-0c77d22d1d85 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Besöksolycksfallsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring Besöksolycksfallsförsäkring november 2007 Viktigt att veta Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas.

Läs mer