Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader"

Transkript

1 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 EXAMENSARBETE Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Sammanfattning Syftet med vårat examensarbete har varit att ta reda på det ekonomiska utslaget hos hyresrätter ombildade till bostadsrätter på svaga marknader. Detta har gjorts genom att vi har ringt runt till ett 20-tal bostadsrättsföreningar registrerade de senaste fem åren i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla och undersökt vilka som genomgått en ombildningsprocess. Vi fick reda på att tre ombildningar har genomförts och upplåtits som bostadsrätter. Av dessa tre och några av dem som genomgått en ombildningsprocess, fast misslyckats, har vi fått ta del av deras ekonomiska kalkyler. De ekonomiska kalkylerna användes till att kunna jämföra det förändrade förmögenhetsvärdet. All information fanns inte i kalkylerna så vi genomförde även intervjuer med dem som varit drivande i de olika föreningarna för att få en närmare kontakt och en bättre insyn i hur det varit att genomföra en ombildning och vad de tycker har varit bra och dåligt. De slutsatser vi kommit fram till är att man sparar mellan 1000 och 2000 kr i månadskostnad om man gör en ombildning, dessa siffror är beräknade på månadsavgift och full belåning på insatsen. Det har sålts några lägenheter med bra vinst i några föreningar men dessa är centralt belägna. Detta är näst intill en förutsättning för att man ska tjäna på en vidareförsäljning. I vilket fall kan inte den ekonomiska vinsten vid försäljning ses som motiverande för att ombilda en fastighet utanför centrum på svaga marknader. Författare: Linus Hector, Daniel Söderström Examinator: Peter Brynte Handledare: Hans Söderblom och Irena Vlassenko Lantmäteriet Program: Lantmäteriingenjör 180 poäng Ämne: Fastighetsrätt Utbildningsnivå: C nivå Datum: Rapportnummer: 2008:LA01 Nyckelord: ombildning, bostadsrätt, hyresrätt, bostadsrättförening, svag marknad Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan Tel: Fax: Web: i

3 BACHELOR S THESIS An examination of reorganizing rental tenements to tenement-ownerships at smaller real estate markets Summary The purpose of this degree project has been to examine the economic effects of the reorganization of the right to tenancy into right to tenant-ownership at weaker real estate markets. It has been done through twenty telephone interview conversations with tenant-owner's association who has newly been registered and who has carried out the process of reorganization. We found three associations who has carried out reorganization into the tenant-ownership associations. All those three associations and some others who did not succeed in reorganization gave us their economic estimations. The economic estimations were used to compare the changed value of capital. Some of the information we where looking for didn t exist in the estimations so we needed to carry out some interviews with the elected heads of the associations. In order to get a better contact and a better insight in how it is to carry out a reorganization and what they consider as the advantages and disadvantages with the reorganization. The conclusion we made was that it is possible to gain between 1000 and 2000 Swedish kronor per month, on such reorganization. Those figures were based on a monthly fee and a full mortgage on the stake. Some of the tenements have been sold with good profit in some of the associations because they were central located, which is almost a prerequisite if you want to gain on a sale. Either way the economic profit by sale can t be seen as a motivation to reorganize a property outside a central location on weaker real estate markets. Author: Linus Hector, Daniel Söderström Examiner: Peter Brynte Advisor: Hans Söderblom och Irena Vlassenko Lantmäteriet Programme: Land Survey Engineer 180 points Subject: Land Survey Engineering Level: C level Date: January 1, 2008 Report Number: 2008:LA01 Keywords reorganizing, right to tenancy, tenant ownership, tenant-owner's association, weak market Publisher: University West, Department of Engineering Science, S Trollhättan, SWEDEN Phone: Fax: Web: ii

4 Förord Det här arbetet har skrivits vid Högskolan Väst i Trollhättan under institutionen för ingenjörsvetenskap. Detta har skett under läsperiod fyra, vårterminen Detta kan ses som ett avslutande av vår treåriga utbildning till lantmäteriingenjör. Arbetet är gjort på uppdrag av Lantmäteriets huvudkontor i Gävle och handledare där är Hans Söderblom och Irena Vlassenko. Examinator vid högskolan är Peter Brynte. Vi vill varmt tacka följande bostadsrättsföreningar som gjort det här arbetet möjligt genom att dela med sig av information och där vissa ställt upp på att intervjuas, Hagaparken, Säven1, Torggatan 2 och Äppelträdet. Det är framförallt våra kontaktpersoner i dessa bostadsrättsföreningar som vi vill tacka. iii

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... i Summary... ii Förord... iii Innehållsförteckning... iv 1 Inledning Bakgrund Avgränsningar Syfte och mål Förutsättningar Vad är en bostadsrättsförening Vad är en hyresrätt Hur går en ombildning till Vad är en svag marknad Metod Vetenskaplig metod Metoder för att komma i kontakt med föreningar och intervjupersoner Data insamling Val av jämförelsetal Intervjuguide Resultat Bostadsrättsföreningen Hagaparken Ekonomi Bostadsrättsföreningen Säven Ekonomi Bostadsrättsföreningen Torggatan Ekonomi Bostadsrättsföreningen Äppelträdet Ekonomi Analys av resultat Slutsatser...23 Källförteckning...24 Bilagor A. Intervjufrågor iv

6 1 Inledning Vi kommer inledningsvis att förklara bakgrunden till vårat examensarbete samt redogöra för de avgränsningar vi gjort. Syftet med examensarbetet kommer även att nämnas kort. 1.1 Bakgrund Idag är bostadsmarknaden het, priserna har stigit mycket de senaste åren. Befolkningen blir allt mer intresserad av att äga sin egen bostad. Detta har lett till att intresset för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter har ökat kraftigt från 90-talets början. Detta var från början en storstadsföreteelse. Mellan 1990 och 2001 så var 80% av det ombildade bostadsrätterna belägna i Storstockholm (Andersson & Henriksson, 2002). Det börjar nu bli mer vanligt med ombildningar ute i landet på mindre orter och det är det vi vill undersöka, samt hur det ekonomiska utfallet blir när man ombildar på en svag marknad. 1.2 Avgränsningar Den ekonomiska effekten av en ombildning är det vi är intresserade av. Vi vill hitta minst tre och upp till tio stycken fastigheter som genomgått en ombildningsprocess, lyckade som misslyckade. Dessa tas fram i Trestadsområdet (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla). Övergripande förklaring om själva processen är nödvändig. Fokus läggs sedan på hur det ekonomiska utslaget blir, vad de tjänar på att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt det vill säga va det förändrade förmögenhetsställningen blir. Samt hur den löpande ekonomin påverkas av ombildningen. Blir det en högre eller lägre kostnad per månad? 1.3 Syfte och mål Vårat syfte är att finna och förklara de olika ekonomiska konsekvenser som uppstår när man ombildar från hyresrätt till bostadsrätt. Vi vill synliggöra de ekonomiska faktorer som spelar in när man ombildar till bostadsrätter från hyresrätter. Samt undersöka om dessa ekonomiska faktorer gäller om man kan ombilda på svaga marknader. 1

7 2 Förutsättningar Under detta avsnitt presenteras en rad fakta som är relevant för examensarbetet. Detta för att läsaren skall förstå hur en ombildning går till i praktik. Vad en svag marknad är förklaras också kort i slutet av avsnittet. 2.1 Vad är en bostadsrättsförening Idag finns det ca bostadsrätter men detta är en siffra som ständigt ökar och detta relativt snabbt (Statistiska Centralbyrån 2007). En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och dess verksamhet regleras framförallt i Bostadsrättslagen (nedan kallad Brl)(SFS 1991:614). Brl kan kallas för en typ av skyddslagstiftning och är därför till största delen tvingande till bostadsrättsinnehavarens fördel. Den reglerar både det nyttjanderättsliga samt föreningsrättsliga förhållandet mellan förening och medlem. Dock hänvisar Brl till vissa delar till Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL). Det är i sådant fall endast då hänvisningar finns som FL får tillämpas, detta enligt 1 kap 1 2 st i Brl (SFS 1 991:614). Enligt 1 kap 1 1 st Brl (SFS 1 991:614) har en bostadsrättsförening en enda uppgift och det är att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt. Dessa bostadsrätter skall upplåtas på obestämd tid och rätten att upplåta bostadsrätt är exklusiv, det vill säga endast en bostadsrättsförening kan upplåta en lägenhet med bostadsrätt vilket kan utläsas i 1 kap 4 1 st Brl (SFS 1991:614). Detta är en typ av nyttjanderätt kopplat till medlemskapet i föreningen. Till detta knyts ett antal åtaganden och skyldigheter. En bostadsrätt är lös egendom. En bostadsrättsförening måste ha stadgar. Bolagsverket måste godkänna stadgarna för att föreningen skall bli registrerad. Man kan säga att stadgarna är det regelverk som föreningen bygger sin verksamhet på. Stadgarna får inte vara olagliga, otydliga, motsägelsefulla eller vilseledande. När stadgarna är godkända och registrerade så måste de följas av föreningsmedlemmarna (Lundén & Svensson 2006, s.32). I en bostadsrättförening gäller likhetsprincipen det vill säga de organ som verkar i föreningen skall behandla alla medlemmar lika (Julius, Nilsson Hjorth & Uggla 2005, s.295). Bostadsrättsföreningen styrs av tre organ, genom vilka medlemmarna utövar sin bestämmanderätt. De tre organen är föreningsstämman, styrelsen och revisor. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet och även det organ som väljer 2

8 styrelsen, enligt 9 kap 12 Brl (SFS 1991:614). Enligt 9 kap 12 Brl (SFS 1991:614) är styrelsen det verkställande organet i en bostadsrättsförening och därigenom det organ som sköter bostadsrättsföreningens löpande verksamhet och i de flesta fall även de som tecknar dess firma. För att kontrollera att styrelsen sköter sitt arbete finns revisorer, vilka även de väljs av föreningsstämman, enligt 9 kap 26 Brl (SFS 1991:614). Medlemmar i en bostadsrättsförening är nästan uteslutande de som har en bostadsrätt upplåten i bostadsrättsföreningen, men det kan även vara familjemedlemmar till bostadsrättsägarna. Alla lägenheter i en bostadsrättsförening har ett andelstal. Enligt tidigare lagstiftningen var man tvungen att ha varje lägenhets andelstal i den ekonomiska planen men det behövs inte längre. Men talet kan ändå lätt räknas ut genom att dividera insatsen för en specifik lägenhet med de totala insatserna i föreningen. Andelstalet är varje lägenhets andel i förenings tillgångar och skulder. Man använder det även för att beräkna förmögenhetsvärdet på lägenheten (och tidigare förmögenhetsskatt). Andelstalet baseras till största del på lägenhetsytan (Lundén & Svensson 2006, s.13). En bostadsrättsförening tar ut en avgift för att bekosta de löpande kostnaderna. Denna avgift kallas årsavgift men betalas oftast per månad och bestäms av styrelsen. Kostnader som kan förkomma är för räntor och amortering på lån, skatter, försäkring, förvaltning, avsättningen till reparationsfond, underhåll och uppvärmning för vatten, el, renhållning och sådant. Styrelsen måste följa stadgarna när de bestämmer hur stor årsavgiften skall vara och hur denna fördelas mellan lägenheterna, detta är oftast baserat på andelstalet (Lundén & Svensson 2006, s.87-88). Som bostadsrättsinnehavare har man ett antal skyldigheter man måste följa. Man har som uppgift att sköta det så kallade inre ansvaret. Detta innebär att man skall bekosta och ansvara för reparationer för rummens golv, väggar, tak samt inredning i rummen till exempel radiatorer, svagströmsanläggningar och ledningar. Även tätskikt ansvarar den boende för. Ägaren till lägenhet ansvarar också för vitvaror, sanitetsporslin, kakel, inre och yttre fönsterbågar och inner och ytterdörrar. Man ansvarar även för eventuell mark som hör till bostadsrätten. Detta skall hållas i gott skick. Exakt vad som ingår i det inre ansvaret är inte fastställt i lag utan brukar vara fastställt i föreningens stadgar. Det som föreningen ansvarar för är gemensamma ledningar så kallade stammar för vatten, avlopp, el och kommunikation, samt gemensamma utrymmen, ytterväggar och tak (Lundén & Svensson 2006, s ). 3

9 En bostadsrätt kan byta ägare till ny innehavare genom överlåtelse som innefattar byte, gåva eller mot ersättning säljas det vill säga man säljer sin bostadsrätt (Lundén & Svensson 2006, s.345). Den kan även byta ägare genom annan övergång som innefattar bodelning, arv och testamente (Lundén & Svensson 2006, s ). Dock måste den nya innehavaren beviljas medlemskap i föreningen. Medlemskap kan vägras men får endast göra så om objektiva skäl föreligger exempelvis om det är fråga om person som upprepade gånger missköt sig och sina tidigare bostäder eller en person som inte kan antas uppfylla sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen (Lundén & Svensson 2006, s.94). En bostadsrätt kan pantsättas med andra ord lämnas som säkerhet för ett lån. Panten är en särskild förmånsrätt, det vill säga en prioriterad fordran, som har innebörden att när en bostadsrätt pantsätts har panthavaren, företräde till utdelning vid en utmätning eller konkurs. Om långtagaren inte betalar kan panthavaren kräva in panten genom utmätning. För att en panträtt skall vara giltig krävs en korrekt pantsättning av bostadsrätten från bostadsrättsinnehavaren till långivaren samt en underrättelse till bostadsrättsföreningen om pantsättning. Bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en lägenhetsförteckning där lägenhetsbeteckning, våningsplan, antal rum, bostadsrättsinnehavare, insats andelstal med mera framgår. I lägenhetsförteckningen skall föreningen också notera de pantsättningar som hör till bostadsrätten (Lundén & Svensson 2006, s ). 2.2 Vad är en hyresrätt Med hyra till fast egendom menas upplåtelse som sker genom avtal med rätt att nyttja hus eller del av hus mot ersättning. Vid ett hyresförhållande är det fastighetsägaren som äger fastigheten och svarar för hela underhållet. Det är fastighetsägaren som bestämmer om hur fastigheten skall förvaltas och ansvarar för den yttre och inre miljön. En lägenhet kan upplåtas med hyresrätt för att användas antingen som bostadslägenhet eller som lokal (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s.67-68). Reglerna om upplåtelse av hyra finns i jordabalken 12 kapitlet, Hyreslagen (HL), samt i lagen (1978:304), hyresförhandlingslagen (HFL). Hyreslagens huvuduppgift är att reglera förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Eftersom hyresvärden anses ha en överlägsen ställning i förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst så är den i flertalet bestämmelser tvingande till hyresgästens förmån (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s.47-48). Hyresförhandlingslagen reglerar det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Det finns en myndighet som beslutar i tvister inom hyresrättsområdet, denna myndighet heter Hyresnämnden och är tvungen att medla i 4

10 alla hyrestvister. Vid en tvist lägger nämnden fram ett förlikningsförslag, som parterna väljer att godta eller förkasta men om de inte kommer överens så fattar nämnden ett beslut baserat på de bevis och vittnes mål som förekommit. Beslut överklagas till Svea Hovrätt, som är högsta instans (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s.37-39). När man upplåter en lägenhet med hyresrätt upprättar hyresgästen och hyresvärden ett hyresavtal. Avtalet kan vara muntligt eller skriftligt men bör vara skriftligt eftersom av avtalet skall framgå bland annat till vem nyttjanderätten upplåts, avtalstiden, hyresnivå samt ändamålet av hyran. Hyresavtal kan löpa på bestämd tid eller obestämd tid. För bostadslägenheter är avtalet nästan alltid på obestämd tid, vilket betyder att avtalet gäller tillsvidare. Hyresavtal på obestämd tid skall, om inget annat avtalas, alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Beroende på om avtalet gäller bostad eller lokal så gäller olika uppsägningstider, likaså om avtalet löper på bestämd tid eller tillsvidare (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s.50-54). Hyra är en upplåtelse av nyttjanderätt av hus eller del av hus mot ersättning, enligt avtal. Med andra ord får man nyttja lägenheten mot att man betalar hyra. Hyran behöver inte vara monetär, utan kan även vara exempelvis en arbetsprestation. Hyran skall vara skälig, detta gäller både lokaler och bostäder. För bostäder gäller en så kallad bruksvärdehyra, som har sin utgångspunkt i en hjälpregel i HL, bruksvärdesregeln. Bruksvärdehyran skall spegla vad liknande lägenheter, i avseende storlek, standard, läge etc., har för hyra. I praktiken fungerar det så att de allmännyttiga bostadsbolagens hyror styr hyran, det är dess lägenheter man skall använda när man jämför lägenheter. Hyran som en privat fastighetsägare tar ut får inte överstiga bruksvärdeshyran för ett likvärdigt objekt vad gäller yta, läge och standard (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s ). Hyresgästen skyddas av ett besittningsskydd. Hyresgästen kan mot hyresvärdens vilja begära förlängning av kontraktet även om hyresvärden vill säga upp avtalet, detta efter beslut i Hyresnämnden. Detta är i fall det rör sig om bostad och kallas då direkt besittningsskydd. Om det rör sig om en lokal så kan inte hyresgästen tvinga sig till förlängning men kan få monetär kompensation, detta kalla indirekt besittningsskydd (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s ). Hyresvärden kan med omedelbar verkan säga upp hyresrätten om hyresgästen begår ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse. Hyresrätten anses då vara förverkad och hyresgästen har inte rätt till förlängning i enlighet med besittningsskyddet. Förverkande betyder att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet, före det att avtalet slutar gälla, på grund av hyresgästens misskötsel eller beteende, detta enligt 12 kap JB. Exempel på kontraktsbrott som kan leda till hyresvärden säger upp hyresrätten är om hyresgästen 5

11 dröjer med att betala hyran, använder lägenheten för annat syfte än det avsedda eller att hyresgästen utan samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätt eller hyr ut i andrahand (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s ). Hyresgästen skall vårda lägenheten väl. Även de utrymmen som tillhör lägenheten som källar- och vindsförråd, samt gemensamma utrymmen som trappuppgång och tvättstuga och gemensamma förråd skall skötas. Vårdplikten skall inte blandas ihop med skyldigheten att underhålla lägenheten, vilket hyresvärden svarar för. Vårdnadsskyldigheten innebär att hyresgästen under hyrestiden skall sköta den löpande skötseln av lägenheten så som städning, tvättning av målade ytor i kök samt rengörning av spis och annan utrustning. Självklart utsätts lägenheten för ett visst slitage, dock är hyresgästen ersättningsskyldig om en skada uppkommer på grund av något hyresgästen orsakat eller genom vårdslöshet eller misskötsel (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s ). Hyreslagens huvudregel är att det är förbjudet för hyresgästen att överlåta hyresrätten. Lägenheten kan därför inte gå i arv, ges i gåva eller säljas vidare. Dock har hyresgästen vid vissa omständigheter möjlighet att överlåta hyresrätten. Det kan vara: Familjerättsliga förvärv av hyresrätten som utgörs av maka eller sambo. Överlåtelse av hyresrätten till vissa närstående. Rätt till förlängning till medhyresgäst. Överlåtelse av hyresrätten i samband med byte. Vid överlåtelse av lägenheten krävs det att hyresvärden godkänner överlåtelsen. Om hyresvärden inte svarar eller vägrar ge tillstånd kan hyresgästen gå till hyresnämnden om han vill få sitt fall prövat. Vid överlåtelse av lägenheten utan att hyresvärden har gett sitt godkännande eller ett tillstånd av hyresnämnden har kommit till stånd så riskerar hyresgästen att hyresrätten förverkas (Larsson, Synnergren & Heime 2003, s ). 2.3 Hur går en ombildning till En ombildning sker i nio steg, i det följande beskrivs vilka dessa är Steg 1 Husmöte 6

12 Den som är intresserad av att ombilda börjar med att undersöka vilka andra som är intresserade av att ombilda i fastigheten man bor i och även informera om hur själva ombildningen går till. Vid detta skede kan det vara lämpligt att hyra in en konsult som jobbar inom detta område om det inte finns någon kunnig i fastigheten. Steg 2 Registrering av bostadsrättsförening För att man ska kunna få ett prisförslag från fastighetsägaren ska en bostadsrättsförening bildas. För att den ska kunna bildas krävs att minst tre personer som innehar förstahandskontrakt och som är folkbokförda i fastigheten blir medlemmar i föreningen. Självklart är det bra om så många som möjligt är med. Dessa medlemmar väljer sedan fram en styrelse bestående av minst tre ledamöter och suppleanter och en revisor. Den styrelse som väljs när bostadsrättsföreningen bildas är den som sköter kontakten med berörda myndigheter och personer så som fastighetsägaren, banken och konsulten. När ombildningen är slutförd ska en ny styrelse väljas. Innan föreningen kan registreras av bolagsverket behöver det bestämmas ett namn på föreningen och även stadgar måste upprättas. Enligt 9 kap 5 i Bostadsrättslagen ska stadgarna innehålla följande: föreningens firma den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning skall beräknas de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus 7

13 antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det skall ske inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses. Steg 3 Intresseanmälan När föreningen väl är registrerad hos bolagsverket ska föreningen skicka in en intresseanmälan till fastighetsägaren, denna bör då anlita en opartisk fastighetsvärderare som värderar den berörda fastigheten. Enligt Julius, Nilsson Hjorth & Uggla (2005, s ) skall föreningen till sin anmälan foga ett intyg av föreningens styrelse om Hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar Att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, samt att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen och - om de är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till bostadsrätt - även är folkbokförda på fastigheten, och Att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål. Föreningen och fastighetsägaren ska av inskrivningsmyndigheten underrättas när intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel (Julius, Nilsson Hjorth & Uggla 2005, s.417). Om man som hyresrättsinnehavare är en av de två tredjedelar som har skrivit upp sig på intresseanmälan, innebär inte det att man röstat ja till ombildningen utan att man enbart är intresserad av att få ett pris på fastigheten. När värderingen sedan är färdig 8

14 meddelar fastighetsägaren det priset till bostadsrättsföreningen (Lundén och Svensson 2006, s.73). Steg 4 Ekonomisk plan Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt, skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet, detta enligt 3 kap 1 Bostadsrättslagen. För att planen ska kunna godkännas och registreras av bolagsverket krävs att minst tre lägenheter i byggnaden är tänkt att upplåtas med bostadsrätt. Till bostadsrätter räknas inte lokaler såsom garage, förrådsutrymmen eller liknande. Vidare gäller att om föreningen äger mer än en byggnad så får avstånden mellan dem inte vara längre än att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättsinnehavarna detta enligt 1 kap 5 Bostadsrättslagen. En ekonomisk plan innehåller två delar en ekonomisk och en teknisk. Den ekonomiska delen består av en förvaltningsplan för verksamheten där föreningens samtliga kostnader och intäkter redovisas. Här framgår föreningens drifts och underhållskostnader, lån och amorteringsplan, även lägenheternas insatser, upplåtelseavgifter, årsavgifter, andelstal och vilka lägenheter som är upptagna som bostadsrätt respektive hyresrätt. Planens tekniska beskrivning av huset består av en besiktningsrapport som redogör för husets standard och skick detta enligt 9 kap 20 Bostadsrättslagen. En kontroll ska göras om vad som gäller vatten, avlopp, el, uppvärmning samt byggnadens konstruktion såsom tak, väggar och bärande element m.m. I de våtutrymmen som finns är det av väsentlig betydelse att kontrollera dessa med avseende på fukt, då detta annars kan få stora kostnader i ett senare skede. En besiktningsman med tillgång till fakta såsom ritningar och underhållshistorik bör anlitas för hela besiktningsärendet. Planen ska alltså ta hänsyn kommande renoveringar och reparationer. Bostadsrättsföreningen får endast upplåta hus eller del av hus med bostadsrätt. Dock får även mark ingå i bostadsrätten om denna ligger i anslutning till byggnaden. För att den ekonomiska planen ska kunna godkännas måste det också framgå att föreningen tänker upplåta bostadsrätterna mot en ersättning och utan tidsbegränsning, detta enligt 1 kap 4 Bostadsrättslagen. 9

15 Enligt 3 kap 2 skall den ekonomiska planen vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap 5 är uppfyllda att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Steg 5 - Lån Nästa steg i processen är att bostadsrättsföreningen bestämmer hur själva fastighetsförvärvet ska finansieras, detta är en av de stora punkterna i den ekonomiska planen. Det ska även tas med i den ekonomiska planen hur stor månadsavgift varje lägenhet ska betala och hur stor insats varje lägenhet beräknas betala. Frågor man kommer att ställa är om förvärvet ska finansieras helt av medlemsinsatser eller om man ska finansiera köpet helt av lån. Hur man väljer att göra i denna fråga är helt efter hur man själva vill, konsekvenserna blir dock så att ju mer föreningen tar i lån ju högre kommer månadsavgiften per lägenhet bli och vice versa (Lundén och Svensson 2006, s.87-88). Steg 6 - Köpstämma När det som tidigare nämnts är klart så är det dags att kalla till köpstämma där det slutgiltigt röstas om det ska bli förvärv eller inte av fastigheten. Det gäller här att alla medlemmar har klart för sig alla förutsättningar som gäller runt förvärvet innan det beslutas. För att köpet ska kunna röstas igenom krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna röstar för, dessa hyresgäster måste även vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. De som inte vill köpa sin lägenhet kan också rösta ja till ombildning, de kommer då att även i fortsättningen kunna hyra sin lägenhet (Julius, Nilsson Hjorth & Uggla 2005, s.416). 10

16 Steg 7 - Köp Om det enligt ovan är två tredjedelar som röstat för att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter så skriver bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren under ett köpekontrakt. När kontraktet är undertecknat är detta en bindande handling. Steg 8 Upplåtelseavtal och tillträde Lägenheterna upplåts nu med bostadsrätt till hyresgästerna genom upplåtelseavtal mellan föreningen och hyresgästerna. Hyresgästerna blir nu officiellt ägare till rätten att bo i lägenheten och inte ägare till själva lägenheten vilket inte går i Sverige. När de blivande bostadsrättsägarna betalt in sina insatser till föreningen blir ombildningen klar. Föreningen är nu ägare av fastigheten (Julius, Nilsson Hjorth & Uggla 2005, s.92-94). Steg 9 - Förvaltning När fastigheten gått över i föreningens ägo går även ansvaret över på föreningen i fråga om att sköta om all skötsel som rör fastigheten. Det är allt som exempelvis gräsklippning, skottning, sophantering och den ekonomiska redovisningen. Bostadrättshavarna svarar själva för att lägenheten håller gott skick, detta enligt 7 kap 12 Bostadsrättslagen. 2.4 Vad är en svag marknad Vi vill kunna påvisa vad en svag marknad är. Vad är det som gör en svag marknad svag och vad som skiljer den mot en stark marknad. Enligt Magnusson & Westerlund (2006 s.4) är en svag bostadsmarkand en marknad där det uppstår en svag efterfrågan på bostäder. Detta till följd av att det är en liten lokal arbetsmarknad med låg sysselsättning, få arbetstillfällen, utflyttning och svag ökning av hushållens inkomster. Enligt den klassificering som Statens Bostadskreditnämnd gjort finns det 100 svaga eller mycket svaga bostadsmarknader i Sverige (Magnusson & Westerlund 2006 s.4). Dessa kommuner uppvisar de fenomen som är nämnda ovan. I analysen nämns inte en enda av de kommuner som vi har valt 11

17 att undersöka fenomenet ombildning av hyresrätter till bostadsrätter (Magnusson & Westerlund 2006 s.8-11). Men inte i någon av dessa 100 kommuner finns förutsättningar för att göra en sådan ombildning då det inte är ekonomiskt genomförbart. Vi har valt de kommuner som har någorlunda bättre ekonomiska förutsättningar än de 100 kommunerna i analysen. I till exempel Vänersborg var befolkningsutvecklingen 1,4 % och vakanserna i kommunala bostadsbolaget 2,5 % (Boverket 2006) det vill säga strax över de siffror som visar på för att det skall vara en svag marknad enligt Magnusson & Westerlund (2006 s.7). Man kan även definiera en svag marknad genom att ranka marknader mot varandra. I detta fall skulle till exempel Trollhättan och Vänerborg vara en svag marknad gentemot till exempel Jönköping och Helsingborg som i sin tur är svaga gentemot Stockholm. I och med att vi hittat så få bostadsrättsföreningar som har tillkommit genom ombildning i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg så kan man anta att det finns väldigt få ombildade bostadsrättsföreningar på mindre orter, till exempel i Bengtsfors eller Orsas storlek. 12

18 3 Metod Här nedan redovisas vilka olika metoder vi har använt i vårat examensarbete. Vi har kontaktat ett 20-tal bostadsrättsföreningar vilket resulterade i att vi hittade tre stycken genomförda ombildningar, vissa som inte tog fastighetsägarens bud och några som är i ett startskede. Vi redovisar nedan hur vi har gått tillväga för att komma i kontakt med de bostadsrättsföreningar vi studerat samt att vi redogör för hur de intervjuer som genomförts gått till. 3.1 Vetenskaplig metod Vi har valt att använda en kvalitativ metod när vi har gjort vår undersökning. Som tidigare fastställts är det, det ekonomiska utslaget som vi är intresserade av och eftersom att det är högst individuellt om utslaget är positivt eller negativt så tycker vi att en kvalitativ metod passar bäst. Detta eftersom en kvalitativ metod erbjuder en öppenhet för enskilda individers tolkningar. Även flexibiliteten i en kvalitativ metod passar oss bättre eftersom problemställningen kan variera när man väl fått all fakta och har mer grepp om ämnet (Jacobsen 2006). 3.2 Metoder för att komma i kontakt med föreningar och intervjupersoner Vi fick uppdrag av lantmäteriet att undersöka det ekonomiska utslaget för ombildade bostadsrättsföreningar på svaga marknader. Det första vi fick göra var att bestämma vad en svag marknad är, vi började med att undersöka hur läget såg ut i Trollhättan och Vänersborg. Det visade sig att enbart två ombildningar hade genomförts i Vänersborg och en i Trollhättan. Den i Trollhättan slutfördes dock aldrig. Vi hade som mål att hitta fem föreningar som gått igenom en ombildningsprocess, därför var vi tvungna att utöka vårat område till hela Fyrstadsområdet. När vi skulle söka efter nybildade bostadsrättsföreningar fick vi ett tips om att kolla med inskrivningsmyndigheten, det visade sig att dessa inte hade någon information som kunde komma oss till nytta. Vi fick i sin tur tips av dem att kontakta Bolagsverket. Av Bolagsverket beställde vi ett urval av bostadsrättsföreningar registrerade de senaste fem åren i Trollhättan och Vänersborg. Urvalet fick vi i form av en excel-arbetsbok. I denna fanns uppgifter om organisationsnummer, föreningens namn, registreringsdatum, föreningens co adress, gatuadress, postnummer och stad. 13

19 Det visade sig att området bestående av Trollhättan och Vänersborg inte var tillräckligt stort så vi gjorde ännu ett urval från Bolagsverket, denna gång över Uddevalla och Lysekil. Dessa bostadsrättsföreningar var de som vi gick vidare med: Säven 1 Vänersborg Hagaparken Vänersborg Torggatan 2 Uddevalla Äppelträdet Trollhättan För att komma i kontakt med de bostadsrättsföreningar vi fått uppgifter om och undersöka om dessa genomgått ombildning från hyresrätt till bostadsrätt eller inte så började vi söka på Internet efter personer som bodde i dessa fastigheter. I materialet vi fick från Bolagsverket så fanns det kontaktpersoner i vissa av föreningarna. Detta underlättade en del. Personerna vi fick fram nummer till ringde vi och frågade om de visste vem som var ordförande i föreningen och om föreningen hade ombildats. Vi fick fram att totalt tre föreningar hade genomfört en ombildning och att två föreningar till hade bildats med syfte att ombilda sina fastigheter men ännu inte genomfört ombildningen. Samt en förening som inte hade genomfört ombildningen och endast fanns i bolagsverkets register men inte längre var aktiv. 3.3 Data insamling Vi har sedan samlat in data från de olika föreningarna som har analyserats för att kunna dra våra slutsatser. Det vi gjorde var att fråga de föreningar vi upprättat en kontakt med om vi skulle kunna få tillgång till deras ekonomiska plan. Säven och Hagaparken i Vänersborg fick vi via mejl. Den ekonomiska planen för Torggatan 2 i Uddevalla skulle vi ha fått överlämnad i fysisk form eftersom vi medverkade vid ett styrelsemöte, där vi även gjorde en mindre intervju, men de hade inte materialet tillgängligt just då, vi fick senare handlingarna skickade till oss via post. Från bostadsrättsföreningen Äppelträdet har vi fått material skickat via ett mejl, detta är dock inte en slutgiltig ekonomisk plan då ombildningen inte genomfördes, utan en kalkyl som i princip innehåller samma uppgifter. Efter detta har en del mejl och telefonkontakter hållits för att förtydliga vissa uppgifter och eventuellt komplettera de uppgifter som fanns i den ekonomiska planen. Med styrelsen i föreningen Torggatan 2 bestämde vi om träff för möte. Närvarande vid intervjun var föreningens ordförande och sekreterare. Dessa två tog god tid på sig 14

20 att besvara våra frågor. Med Hagaparken gjordes inget möte då vår kontaktperson där inte hade någon tid att genomföra ett möte. Vi sände dock över våra intervjufrågor via mejl. Vi fick dessa besvarade via mejl och sedan hölls även en kortare diskussion via telefon för att komplettera och reda ut vissa oklarheter i svaren samma upplägg användes vid kontakten med Säven 1. Med kontaktpersonen för Äppelträdet hade vi en kortare intervju på hennes arbetsplats där vi fick svar på de frågor vi hade. 3.4 Val av jämförelsetal Vi har valt att presentera en rad olika jämförelsetal från den ekonomiska planen för att komma fram till ett resultat och sedan en slutsats. Vi har valt att visa följande siffror: Total köpesumma Insatser Lån Dessa tre är intressanta ur en rad aspekter, själva priset påverkar självklart föreningens ekonomi. Det kan även vara intressant att granska köpesumma kontra hur stor fastigheten är. Fördelningen av insatser kontra lån har vi valt att ta med för att den påverkar hur stor årsavgiften blir och i förlängningen vilken månadskostnad de boende får. Månadshyra i genomsnitt Årsavgift + full belåning i genomsnitt/månad Skillnad månadskostnad före och efter ombildningen Dessa siffror visas för att se hur mycket de boende sparar i månaden på att ombilda sin fastighet det vill säga hur mycket mindre de betalar i månaden. Siffran Årsavgift + full belåning i genomsnitt/månad är medelvärdet av Kostnad per månad tagen ur de ekonomiska planerna. Denna siffra innefattar årsavgift plus ränta för full belåning på insatserna, med avdrag för 30 % på räntan. Genomsnittlig årsavgift/lägenhet Årsavgift i genomsnitt/m² Totalkostnad för föreningen/m² 15

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt

Från hyresrätt till bostadsrätt Från hyresrätt till bostadsrätt Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt Hyresrätt Ekonomi Du hyr din bostad och behöver inte låna pengar till någon insats. Eftersom du inte äger bostaden kan den inte

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening

Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Så fungerår en bostådsrå ttsfo rening Kort beskrivning med råd och tips Denna skrift, innehåller en översiktlig beskrivning över hur en bostadsrättsförening är tänkt att fungera. Eftersom skriften är allmänt

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås l Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås. 2 Ändamål och verksamhet Bostadsrättsföreningen Lagerkransen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12 Org.nr: 769617-2332 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slipgatan 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Firma, ändamål och säte Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt Insats och avgifter mm Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Ekonomiska effekter av en bostadsrättsombildning - En studie av boendekostnader vid övergång från hyresrätt till bostadsrätt

Ekonomiska effekter av en bostadsrättsombildning - En studie av boendekostnader vid övergång från hyresrätt till bostadsrätt Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 353 Ekonomiska effekter av en bostadsrättsombildning - En studie av boendekostnader

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

Brf Östan Årsredovisning 2013

Brf Östan Årsredovisning 2013 Brf Östan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer