Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50"

Transkript

1 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 8-37 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande Toni Lavi (S) Veronica Selén Ericsson (S) Nasim Malik (S) Ylva Hällblad (S) Erik Ciardi (C) Josefin Hellvin (V) Kerstin Edvinsson (M) Joachim Almeke (FP) Lars Petersson (SD) Ersättare Mats Gröhn (S) Linda Dahl Arnehall (S) Kristina Kakoulidou (S) Bengt Thörnblad (C) Liselotte Ross (V) Annica Portland Bengtsson (M) Karl-Gustav Kyrk (KD) Övriga Cecilia Frid Martina Eriksson Johnny Lesseur 8-22 Margit Lindholm Johansson Niklas Hermansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 februari 2015.

2 2 (37) Lotta Hedström Laila Andersson Kristina Appert 8-29 Ingela Möller Christina Lindgren Åsa Rosberg Minna Ljungberg 15 Sekreterare Martina Eriksson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande Toni Lavi (S)

3 3 (37) Behandling av mötesärende 8 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: - Ärende nr 2 Yttrande enligt 4 kap. 10 föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt utgår. - Ärende nr 3 Yttrande enligt 4 kap. 10 föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt utgår. Toni Lavi (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 10 februari Omedelbar justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde.

4 4 (37) 9 Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt Dnr SN 2015/ Ärendet utgår. Det kommer att hanteras vid ett senare tillfälle.

5 5 (37) 10 Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt Dnr SN 2015/ Ärendet utgår. Det kommer att hanteras vid ett senare tillfälle.

6 6 (37) 11 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2015/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Christina Lindgren och socialsekreterare Åsa Rosberg informerar i ärendet. Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vården. Socialnämnden har talerätt i fråga om överflyttningar av vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat barnet (6 kap. 8 FB). Barnets bästa ska vara avgörande utifrån barnets önskan och att det är uppenbart att det rådande förhållandet får bestå. I det aktuella ärendet har barnet en bestämd önskan om att familjehemsföräldrarna utses som särskilt förordnade vårdnadshavare till honom. Familjehemsföräldrarna samtycker till detta. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

7 7 (37) 12 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2015/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Christina Lindgren informerar i ärendet. Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vården. Socialnämnden har talerätt i fråga om överflyttning av vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat barnet (6 kap. 8 FB). Barnets bästa ska vara avgörande utifrån barnets önskan och att det är uppenbart att det rådande förhållandet får bestå. I det aktuella ärendet finns ett samtycke till vårdnadsöverflyttning ifrån såväl vårdnadshavare som familjehem. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

8 8 (37) 13 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2015/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Christina Lindgren informerar i ärendet. Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnaden. Socialnämnden har talerätt i fråga om överflyttning av vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat barnet (6 kap. 8 FB). Barnets bästa ska vara avgörande utifrån barnets önskan och att det är uppenbart att det rådande förhållandet får bestå. I det aktuella ärendet finns ett samtycke till vårdnadsöverflyttning ifrån såväl vårdnadshavare som familjehem. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

9 9 (37) 14 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2015/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Christina Lindgren informerar i ärendet. Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnaden. Socialnämnden har talerätt i fråga om överflyttning av vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat barnet (6 kap. 8 FB). Barnets bästa ska vara avgörande utifrån barnets önskan och att det är uppenbart att det rådande förhållandet får bestå. I det aktuella ärendet finns ett samtycke till vårdnadsöverflyttning ifrån såväl vårdnadshavare som familjehem. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

10 10 (37) 15 Ersättning till kontrakterade jourhem 2015 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Ersättning kontrakterade jourhem 2015 daterad Enhetschef Minna Ljungberg redogör för ärendet. Kalmar kommuns socialförvaltning har kontrakterat jourhem för att ha tillgång till ett antal platser, när barn akut inte kan vara kvar hemma. Under senaste åren har Familjehemsteamet gjort försök att rekrytera nya familjer till uppdrag som jourhem. Det arbetet har inte gett det önskade resultatet. Behov finns att rekrytera familjer istället för de som inte längre tar emot jouruppdrag och för att gruppen barn som behöver jourhem har ändrats. Genom att justera ersättningsnivån till jourhemmen finns en förhoppning om att uppdrag som jourhem blir konkurrenskraftigt bland familjer som kan bedömas kvalificerade. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till nya ersättningsnivåer till kontrakterade jourhem.

11 11 (37) 16 Verksamhetsplan och internbudget 2015 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsplan och internbudget 2015 daterad Avdelningschef Ingela Möller ger en övergripande information om de styrande dokument som gäller för socialtjänstverksamhet samt redogör för socialnämndens mål Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för socialförvaltningens prioriterade områden Avdelningschef Kristina Appert redogör för socialnämndens internbudget Socialnämnden ska fastställa en verksamhetsplan för 2015 som omfattar både mål och internbudget. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Överläggning Under överläggningen lämnar Toni Lavi (S) följande tilläggsförslag till punkt 3 under förslag till beslut: Delförslag som begränsar denna typ av verksamhet ska åtföljas av tydlig konsekvensbeskrivning. Josefin Hellvin (V) yrkar avslag på punkt 2 under förslag till beslut. Efter överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå Josefin Hellvins avslagsförslag. Han finner att nämnden avslår avslagsförslaget. Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå Toni Lavis tilläggsförslag. Han finner att nämnden bifaller tilläggsförslaget.

12 12 (37) 1. Socialnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget för Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att lägga ut kommunens egna personliga assistansverksamhet på entreprenad. 3. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av insatser med oklart lagstöd. Delförslag som begränsar denna typ av verksamhet ska åtföljas av tydlig konsekvensbeskrivning. Reservation Josefin Hellvin (V) reserverar sig mot punkt 2 till förmån för eget avslagsförslag. Protokollsanteckning Josefin Hellvin (V) och Liselotte Ross (V) lämnar följande protokollsanteckning: Socialnämnden står inför stora utmaningar framåt. En utredning av denna typen där vi riskerar att låsa oss vid en viss typ av upplevda besparingar på bekostnad av andra skulle vara förödande för i det interna arbetet med budget i balans. Därför tycker vi att punkt 2 i förslag till beslut bör utgå.

13 13 (37) 17 Föreningsbidrag 2015 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Fördelning av verksamhetsbidrag för sociala föreningar Avdelningschef Ingela Möller informerar i ärendet. Enligt riktlinje för föreningsbidrag inom socialtjänstens område ska socialnämnden årligen ta ställning till fördelning av föreningsbidraget. Fem föreningar har ansökt om föreningsbidrag för Varje förening som får föreningsbidrag har en kontaktperson utsedd inom socialförvaltningen. Enligt riktlinjen för föreningsbidrag skall bidraget fördelas utifrån följande kriterier: Bidraget fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och av de ekonomiska förutsättningar som finns i socialnämndens budget. För att bedöma socialförvaltningens behov av den verksamhet som föreningen bedriver, sätts den i relation till socialnämndens prioriterade mål och åtaganden. En bedömning görs för varje förening utifrån - hur och i vilken omfattning socialförvaltningens olika enheter och deras brukare känner till och/eller använder föreningens verksamhet - kvaliteten på verksamheten - resultat av verksamheten - vilken plan som finns för verksamhetens utveckling - förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete - organisationens totala verksamhet och ekonomi - hur organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har uppnått. Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för 2015 enligt bifogat dokument.

14 14 (37) 18 Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2014 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Rapport ej verkställda beslut 4:e kvartalet Avdelningschef Ingela Möller redogör för rapporten. Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta enligt SoL 16 kap. 6 f. Rapporten ska också redovisas för kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige, SoL 16 kap. 6 h. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras. I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 4:e kvartalet 2014 och avser såväl ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda med datum för när de verkställts samt de ärenden som kvarstår som ej verkställda eller har tillkommit under senaste kvartalet. Anledning till att beslut ej verkställts avseende SoL Bostadsbesluten har inte verkställts då det saknas lediga bostäder. Ett bostadsbeslut har avslutats utan verkställighet då brukaren själv ordnat eget boende. De ej verkställda besluten gällande kontaktperson/kontaktfamilj beror på att det saknas lämplig uppdragstagare samt hög arbetsbelastning. Anledning till att beslut ej verkställts avseende LSS Orsaker till att beslut ej verkställts är framförallt avsaknad av lämplig uppdragstagare eller att den enskilde tackat nej till erbjudandet när det gäller kontaktperson. När det gäller boende för barn och ungdomar saknas det ledig bostad. Detta gäller även för bostad för vuxna, men dessa brukare har blivit erbjudna bostad för inflyttning februari Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 4:e kvartalet 2014 och överlämna denna till kommunfullmäktige.

15 15 (37) 19 Rapport klagomål avvikelser Lex Sarah Dnr SN 2015/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Tjänsteskrivelse daterad Rapport klagomål, avvikelser, Lex Sarah fjärde kvartalet Lex Sarah anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Avdelningschef Ingela Möller redogör för rapporten. Som ett led i socialnämndens arbete med verksamhetsledningssystem och ständiga förbättringar redovisas klagomål, avvikelser och Lex Sarah kvartalsvis till socialnämnden. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör grunden för det systematiska arbetet med klagomål, avvikelse och Lex Sarah. Socialnämnden beslutar att godkänna information avseende klagomål, avvikelser och Lex Sarah för fjärde kvartalet 2014.

16 16 (37) 20 Intern- och egenkontrollplan 2015 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Intern- och egenkontrollplan 2015 daterad Avdelningschef Ingela Möller redogör för intern- och egenkontrollplanen. Intern- och egenkontrollplan skall fastställas årligen av socialnämnden. Socialnämnden har enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem, SOSFS 2011:9, krav på att genomföra egenkontroll av verksamheten. Detta sker dels genom uppgifterna i denna egenkontrollplan men också genom revision av ledningssystemet och genom den årliga bedömningen av ledningssystemet. Intern- och egenkontrollerna avser att regelbundet och systematiskt följa upp verksamhetens genomförande, resultat och förbättringsområden. Uppföljning är en kontroll av huruvida olika insatser blir utförda eller inte. I förslaget till 2015 har tillägg gjorts för att införa egenkontroll av klagomål och avvikelser samt internkontroll av registrering av sjukskrivningar. Kontroll av processmätningar har tagits bort i kontrollplanen för 2015 då dessa kommer att inkluderas i systematisk uppföljning av nyckeltal succesivt under Socialnämnden beslutar att anta intern- och egenkontrollplan 2015 enligt bifogat dokument.

17 17 (37) 21 Socialjour Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Sydostjouren förslag till inrättande av gemensam socialjour för Emmaboda, Torsås, Karlskrona och Kalmar kommuner. Verksamhetschef Johnny Lesseur informerar i ärendet. Emmaboda, Torsås, Karlskrona och Kalmar kommuner har hittills haft olika lokala lösningar, för att kunna tillgodose behovet av en bemannad socialtjänstverksamhet inom myndighetsdelen för individ- och familjeomsorg. I samtliga dessa kommuner har hittillsvarande lösningar alltmer kommit att visa sig vara otillräckliga. En idé om samarbete över kommun- och länsgränserna ledde fram till att en tjänsteman från vardera Karlskrona och Kalmar kommuner fick i uppdrag att ta fram förslag till ett organiserat samarbete kring social jour. Företrädare för Emmaboda och Torsås kommuners socialtjänst har kontinuerligt hållits informerade om uppdragets utförande. Här föreliggande rapport innehåller förslag om uppbyggnad av en bemannad social jour för Emmaboda, Torsås, Karlskrona och Kalmar kommuner, som ska kunna tillhandahålla vissa sociala tjänster efter kontorstid (vardagskvällar och helger). Socialjouren föreslås få namnet Sydostjouren och föreslås vara bemannad av fyra socialsekreterare (socionomer) samt en enhetschef. Jouren ska, av geografiska skäl, utgå från Torsås kommun. Jouren kommer därmed att ingå i socialtjänstorganisationen i Torsås kommun men kommer därutöver att kontinuerligt följas av en referensgrupp, med representanter för även Emmaboda, Karlskrona och Kalmar kommuner. Helårskostnaden för ett verksamhetsår beräknas bli kronor, varav Kalmar kommuns andel blir kronor (44,5 % enligt per capitafördelningsprincip). Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, beräknas Sydostjouren kunna inleda arbetet i september eller oktober 2015.

18 18 (37) 1. Socialnämnden beslutar att förslag till deltagande i gemensam socialjour, benämnd Sydostjouren, antas i sin helhet enligt upprättat förslag. 2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialchefen att teckna avtal om medverkan, enligt förutsättningar i förslaget.

19 19 (37) 22 Delegeringsbestämmelser socialnämnden - ändringar 2015 Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Utdrag ur delegeringsbestämmelser; delegeringsnivåer. Genom beslut i socialnämnden infördes system med numeriska delegeringsnivåer. Nivå 3 i delegeringsbestämmelserna skulle enligt detta beslut innefatta beslutsnivån tjänsteförrättande ordförande i socialnämnden. Från och med 2015 har socialnämnden beslutat att sociala utskottet ska ha en annorlunda arbetsordning, på så sätt att varje ordinarie ledamot kan fullgöra den funktion som tidigare har ankommit på endast ordförande och vice ordförande. Av denna anledning behöver nivå 3 i delegeringsbestämmelserna utvidgas och föreslås istället innefatta ordförande, vice ordförande eller tjänsteförrättande ledamot av socialnämndens sociala utskott. Socialnämnden beslutar att nivå 3 i socialnämndens delegeringsbestämmelser ändras till formuleringen ordförande, vice ordförande eller tjänsteförrättande ledamot av socialnämndens sociala utskott. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

20 20 (37) 23 Timersättning för personlig assistans Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. Kommunen har enligt lag en skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans som regleras i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden beslutade om en reglering av timersättningen för utförande av personlig assistans enligt LSS till privata assistansanordnare. Ersättningen bestämdes till 256 kronor per timme från och med 1 september Före regleringen hade socialnämnden betalat ut en timersättning motsvarande regeringens fastställda schablonbelopp för statlig assistansersättning. et om reglering fattades mot bakgrund av att det pågår en statlig översyn av den nuvarande modellen i vilken man menar att den statliga schablonersättningen är för generös och ger de privata assistansanordnarna möjligheter till stora vinster. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har redovisat att företagen både under 2011 och 2012 fick över två miljarder för mycket i ersättning från den statliga assistansersättningen. Assistansuppdragen enligt LSS är i regel mindre omfattande och utförs i större utsträckning på icke obekväm arbetstid än de uppdrag som följer av Försäkringskassans beslut. En konsekvens av detta är att de privata assistansanordnarna riskerar att överkompenseras i ännu högre utsträckning i assistansärenden enligt LSS än vad som är fallet med de statliga assistansbesluten. Socialnämndens reglering av timersättningen innebär, i förhållande till den statliga assistansersättningen, en sänkning av ersättningsnivån för OBkostnader samt administration. Nivån motsvarar den som Socialförvaltningens egna utförare får för att verkställa insatsen. Den 1 januari 2014 höjdes den statliga ersättningen, vilket gjorde att även socialnämnden höjde sin ersättning med samma procentuella höjning. Den 1 januari 2015 höjs den statliga assistansersättningen med 1,4 % från 280 kronor per timme till 284 kronor per timme. Socialnämnden föreslås därför höja sin timersättning med motsvarande procentuella höjning från 263 kronor per timme till 267 kronor per timme från och med 1 januari 2015.

21 21 (37) Socialnämnden beslutar att timersättningen till privata och andra assistansanordnare, för utförande av personlig assistans enligt LSS, blir 267 kronor per timme från och med 1 januari 2015.

22 22 (37) 24 Vård- och omsorgscollege Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Inbjudan Vård- och omsorgscollege till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Inbjudan Vård- och omsorgscollege till Kalmar kommun. Kalmarsunds Gymnasieförbunds förslag till beslut. Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet. Vård- och omsorgsområdet står för stora framtida rekryteringsbehov samtidigt som utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå har lågt söktryck och attraktivitet hos ungdomar. Nationellt finns ett arbete etablerat under begreppet Vård- och omsorgscollege som är ett sätt att certifiera utbildningar inom området. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan utbildare, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som syftar till att höja kvalitén i utbildningar och öka intresset för studerande att söka till utbildningarna. Förstudien visar på ett starkt stöd Fram till nu är Kalmar län ett vitt område för Vård- och omsorgscollege. Mot bakgrund av detta tog Västerviks kommun initiativet till en förstudie för att undersöka intresse och möjligheter att etablera ett samarbete inom Vård- och omsorgscollege. Förslaget har fått ett positivt mottagande från samtliga aktörer som tillfrågats. Kommunerna har ett intresse i att samarbete inom Vård- och omsorgscollege etableras både som arbets- och utbildningsgivare. Landstinget i Kalmar län är tydliga med att ambitionen bör vara att hela Kalmar län omfattas av ett samarbete inom Vård- och omsorgscollege. Kostnader Västerviks kommun är ägare till den regionala processledningen för Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Kostnaderna för processen fram till certifiering har i förstudien beräknats till kronor per år under tre år. Regionförbundet och landstinget bidrar vardera med kronor per år under tre år. Övriga kommuner finansierar kronor per år under tre år. Summan för Kalmar blir kronor per år under tre år för den enskilda kommunen. Efter tre år kommer en utvärdering att göras. Övriga utgifter under projekttiden är Regional serviceavgift, certifierat college: kr Serviceavgift för blivande regionala college: kr Regionala sidor i startavgift samt lokala sidor: kr Regional certifieringsavgift: kr Lokal certifieringsavgift, 1-2½ dag: kr

23 23 (37) Ovanstående avgifter finansieras gemensamt av de deltagande kommunerna dvs. om alla 12 kommuner samt gymnasieförbundet är delaktiga blir summan mindre än kronor för den enskilda kommunen. För Kalmar kommuns del kommer Kunskapsnavet och omsorgsförvaltningen även att delta. Regionförbundets bedömning Regionförbundet ser positivt på etablering av Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Området står för stora utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning. Det är viktigt att hela Kalmar län, samtliga kommuner deltar och omfattas av samarbetet. Föreslagen kostnadsnivå och finansieringsfördelning bedöms som rimlig. Förslaget bör förankras på ledningsnivå hos samtliga aktörer och konkretiseras vad gäller organisation och konkreta aktiviteter för det första året. Socialnämnden beslutar att medverka i bildandet av ett Vård och omsorgscollege i Kalmar län.

24 24 (37) 25 Kalmar kommuns LSS-råd Dnr SN 2014/ Tjänsteskrivelse daterad Kalmar kommuns LSS-råd arbetar för samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för personer tillhörande personkrets LSS och representanter för kommunala organ som har ansvar för insatser enligt LSS. Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare samt utser ordförande och vice ordförande. Socialnämnden beslutar att som representanter i LSS-rådet för innevarande mandatperiod utse Roger Holmberg (S) som ordförande och Lisa Jalmander (M) som vice ordförande samt som ersättare utse Ylva Hällblad (S) och Joachim Almeke (FP).

25 25 (37) 26 Kalmar kommuns psykiatriråd Dnr SN 2014/ Tjänsteskrivelse daterad Kalmar kommuns psykiatriråd sammanträder regelbundet för ökad samverkan och ömsesidig information mellan brukarorganisationer och representanter för myndigheter. Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare samt utser ordförande och vice ordförande. Socialnämnden beslutar att som representanter i psykiatrirådet för innevarande mandatperiod utse Roger Holmberg (S) som ordförande och Lisa Jalmander (M) som vice ordförande samt som ersättare utse Liselotte Ross (V) och Annica Portland Bengtsson (M).

26 26 (37) 27 Kalmar kommuns tillgänglighetsråd Dnr SN 2014/ Tjänsteskrivelse daterad Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och styrelser och handikapporganisationerna. Socialnämnden utser en ledamot och en ersättare. Socialnämnden beslutar att som representanter i tillgänglighetsrådet för innevarande mandatperiod utse Roger Holmberg (S) som ledamot och Kerstin Edvinsson (M) som ersättare.

27 27 (37) 28 Information från förvaltningschef och ordförande På sammanträdet den 16 december 2014 ställde Jan-Ingemar Lundström (M) frågan om villkoren för ekonomisk ersättning är likadana för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som för svenska ungdomar som har stöd från Ungbo. Förvaltningschef Cecilia Frid och verksamhetschef Margit Lindholm Johansson redovisar att det kan se olika ut för ungdomar som får stöd från Ungbo beroende på olika åldrar, vilket biståndsbeslut som stödet/placeringen grundar sig på och olika behov. Det görs alltid individuella bedömningar oavsett om ungdomen är ensamkommande eller inte. När det gäller resor som ensamkommande barn/ungdomar gör till hemlandet för att träffa anhöriga är det inte att betrakta som semesterresor. Socialtjänsten är skyldig att medverka till att barn och ungdomar ges möjlighet att hålla kontakt med sina föräldrar. Det regleras både i Barnkonventionen, Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

28 28 (37) 29 Preliminärt bokslut 2014 Dnr SN 2013/ Tjänsteskrivelse daterad Avdelningschef Kristina Appert redogör för det preliminära bokslutet. Räkenskapsåret 2014 avslutas inte förrän i slutet av januari Socialnämnden informeras övergripande om det preliminära bokslutsresultatet. Vid sammanträdet i februari presenteras Socialnämndens årsrapport för Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

29 29 (37) 30 Verksamhetsledningssystem extern och intern revision Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Rapport extern revision 2014 daterad Rapport intern revision 2014 daterad Avdelningschef Ingela Möller informerar i ärendet. Kalmar kommun har ett kvalitetsledningssystem och ett miljöledningssystem som är ISO certifierade enligt ISO 9001 respektive ISO Varje år sker intern och extern revision av dessa system. I bilaga finns rapporter från revisionerna. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

30 30 (37) 31 Uppföljning bostad med särskild service Birgittagården Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Förbättringsåtgärder Birgittagården. Kvalitetsuppföljning Birgittagården. Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar i ärendet. Kvalitetsuppföljning av Birgittagårdens verksamhet gjordes av socialnämnden och de sammanfattade intrycken och slutsatserna var att verksamheten fungerade väl med ett tydligt fokus för brukarna och för deras välmående. De förbättringsområden socialnämnden uppmärksammade handlade om att föreskrifterna för Bostad med särskild service, dokumentation, ledningssystem och lex Sarah borde bli mer kända i verksamheten. Man kunde också utveckla rutiner för utrymning, social dokumentation samt hanteringen av klagomål och synpunkter. Verksamheten återkom, med anledning av förbättringsområdena, under hösten med en handlingsplan som tydligt visade att man åtgärdat dessa. Uppföljning av verksamheten görs årligen och kommer nästa gång att göras under hösten Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

31 31 (37) 32 Uppföljning bostad med särskild service Calmia Dnr SN 2015/ Tjänsteskrivelse daterad Kvalitetsuppföljning Calmia. Rutin Lex Sarah. Rutin Lex Maria. Rutin brandutrymningsplan. Åtgärdsplan. Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar i ärendet. Kvalitetsuppföljning av Calmias verksamhet gjordes av socialnämnden och de sammanfattade intrycken och slutsatserna var att verksamheten fungerade väl med ett tydligt fokus för brukarna och för deras välmående. De förbättringsområden socialnämnden uppmärksammade handlade om att föreskrifterna för Bostad med särskild service, dokumentation, ledningssystem och lex Sarah borde bli mer kända i verksamheten. Man kunde också utveckla rutiner för utrymning och för, social dokumentation. Verksamheten återkom, med anledning av förbättringsområdena, under hösten med handlingsplaner som visade att man åtgärdat dessa. Uppföljning av verksamheten görs årligen och kommer nästa gång att göras under hösten Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

32 32 (37) 33 Tillsyn av gruppbostaden Veteby Dnr SN 2014/ Tjänsteskrivelse daterad Inspektionen för vård och omsorg daterat Verksamhetschef Niklas Hermansson informerar i ärendet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde en inspektion av gruppbostaden Veteby. en till tillsynen var att IVO fått i uppdrag av regeringen att genomföra en tillsynsinsats nationellt, där man särskilt skulle granska om det fanns inslag av tvångs- och begränsningsåtgärder i verksamheter där enskilda med nedsatt beslutsförmåga får sitt stöd. IVO fann att Veteby hade god kvalitet och att det inte fanns några inslag av tvångs- eller begränsningsåtgärder i verksamheten. Samverkan med Hälso- och sjukvården fungerade bra. IVO betonade vikten av fortsatt kompetensutveckling men sade samtidigt att kompetensen hos alla anställda var mycket god. Ärendet/tillsynen avslutades av IVO. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

33 33 (37) 34 Anmälan av delegationsärenden Serveringsärenden: - SN 2013/0577 daterat om avskrivning av tillsynsutredning gällande Palace Konceptkrogar AB, SN 2013/0576, 578 daterat om avskrivning av tillsynsutredning gällande Palace Entertainment Group i Kalmar AB, SN 2014/0658 daterat om tillfälligt serveringstillstånd för En Trappa Upp i Kalmar AB, , gällande Kalmar Teaters café - SN 2014/0664 daterat om återkallelse av serveringstillstånd för Kultur- och fritidsförvaltningen, , gällande Kalmar Teater - SN 2014/0665 daterat om utvidgad serveringsyta för Lilla Puben i Kalmar AB, SN 2014/0678 daterat om utökad serveringstid för ProfilEvents AB, , gällande Profil Hotel Calmar Stadshotel - SN 2014/0627 daterat om stadigvarande serveringstillstånd för Charlotta & Thomas Begic AB, , gällande Slottsrestaurangen Kalmar Slott - SN 2014/0574 daterat om tillfälligt serveringstillstånd för Profil Event Calmar Stadshotell, , gällande Sporthallen, Kalmar Sociala utskottet: - Protokoll daterade omedelbar justering, , , Ordförandebeslut: - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU Ersättning kontaktperson/familj daterade: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

34 34 (37) Delegeringslistor, SoL, LVU: - Familjerätt sida Mottagning Fös sida Mottagning BoU-vuxna-LSS sida Utredning BoF1 sida Utredning Vuxen1 sida Utredning Vuxen övrigt sida Utredning BoF2 sida Utredning BoF3 sida Familjehem sida VO-Individ-familje-sysselsättning sida 1-22 Delegeringslista LSS för perioden LSS sida 1-2 Förordnande av ombud daterade: , , Utlämnande av handling: - SN 2015/ daterad , SN 2015/ daterad , SN 2014/ daterad , SN 2015/ daterad , SN 2015/ daterad , SN 2015/ daterad Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av delegationsärenden.

35 35 (37) 35 Anmälan av kännedomsärenden Kommunfullmäktige: - Utdrag daterat Rapport om barnfattigdom beskrivning om befintliga insatser och möjliga utvecklingsinsatser - Utdrag daterat Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering Utdrag daterat Val av elva ledamöter och sju ersättare i socialnämnden - Utdrag daterat Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden Förvaltningsrätten i Karlstad: - Dom i mål nr daterad Förvaltningsrätten i Växjö: - Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Kammarrätten i Jönköping: - Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Kalmar Tingsrätt: - Dom i mål nr B daterad Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av kännedomsärenden.

36 36 (37) 36 Inbjudningar och förrättningar Påminnelse om att kommunledningskontoret har sänt ut en inbjudan till Utbildning för politiker.

37 37 (37) 37 Övrigt Inget övrigt ärende har anmälts.

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga Socialnämnden Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 9:00 11:45 Ajournering kl. 10:55-11:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 228-247 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 158-173 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Socialnämnden Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 55-71 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 150-163 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7 2010-01-04 1 1-7 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 147-157 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 1-29 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13:00-16.20 Ajournering kl. 15.45-16.15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 174-193 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Ajournering kl. 10:30-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 130-146 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 163-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 22 november 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:30-12:15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 164-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv Socialnämnden Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 9:00-11.45 Ajournering kl. 11.00-11.30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 194-210 ande Roger Holmberg (S), ordförande, deltar

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 101-123 ande Roger

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B. Omfattning 9-15 Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:30 Plats Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B Omfattning 9-15 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 juni 2014 kl. 9:05-11:50 Ajournering Ajournering kl 11:00-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 115-129 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 april 2015 kl. 9:00-14:25 Ajournering kl. 10:30-11:00, 11:15-12:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 april 2015 kl. 9:00-14:25 Ajournering kl. 10:30-11:00, 11:15-12:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 april 2015 kl. 9:00-14:25 Ajournering kl. 10:30-11:00, 11:15-12:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 72-91 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Plats Socialförvaltningen plan 4 Omfattning 250-267 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende Allmänna bestämmelser om vård utanför

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-05-17 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Karin Peters och Monika Fernlund, avdelningschefer

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 215, 221, 222, 223, Omedelbar justering 224, 230, 231, 243 Tid 09.00-16.25 Ajournering kl. 10.35-10.45 och 11.55-13.00 Plats Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Beslutande Beslutande ersättare Roger Holmberg

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 95 91-107 Tid 14.00-16.10 Plats Beslutande Närvarande ersättare Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette Lingmert (S)

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 15 14-22 Tid 14.00-16.10 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist (MP) Nasim

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 30-49 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 24-40 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-04-23 94 Avgifter 2013 Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-14 Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Socialnämnden KALLELSE 2015-01-16 1(5) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Dävensö, Kommunhuset, kl. 16.00 Upprop Val av justerare: förslag: Kerstin Ahlin (s) Dag för

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen.

Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen. Plats Socialförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 12 december 2013 kl 18:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Socialnämnden Sammanträdesdatum 93 86-106 Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-08 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-09-08 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:00-10.

Socialnämnden 2015-09-08 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-09-08 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:00-10. 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-09-08 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:00-10.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00 i Kindla, hus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer