Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt"

Transkript

1 :13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om din bostad inte är såld efter minst tre månader (valbar karenstid) kan du därefter få ersättning under de kommande 3, 6 eller 9 månaderna för drifts- och räntekostnader. Valt ersättningsbelopp per månad, vald karenstid och ersättningstid framgår av respektive försäkringsbevis. Du kan välja mellan 3, 4, 5 eller 6 månaders karenstid. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig försäkringsinformation och definitioner hänvisar vi er till försäkringsvillkoren. Försäkringsomfattning Denna försäkring ersätter kostnader för dubbelt boende som uppstår när tillträde till nytt permanent boende sker innan bindande köpekontrakt skrivits för den tidigare bostaden. De kostnader som kan ersättas är nettolånekostnader och driftskostnader, d v s uppvärmning, el, vatten, avlopp, försäkring, fastighetsskatt, vägavgift, samfällighetsavgifter, sophämtning och avgift för bostadsrätt gällande det tidigare boendet. Försäkringen ersätter inte räntekostnader för lån som tagits för att finansiera den nya bostaden, så kallade brygglån. Försäkringsperiod och karenstid Försäkringsperioden och karenstiden startar från det datum då förmedlingsuppdraget undertecknas, detta förutsatt att försäkringen beställs och betalas inom utsatt tid. Betalas premien för sent startar karenstiden det datum då premien betalas förutsatt att försäkringsgivaren godkänt den sena ansökan. Ersättningstiden startar då vald karenstid löpt ut och därefter 3, 6 eller 9 månader framåt eller till och med det datum då köpekontrakt undertecknas för den tidigare bostaden, då upphör försäkringen. Förutsättningar för försäkringen Försäkringen skall tecknas inom 7 dagar efter det att förmedlingsuppdrag undertecknas. Fastigheten måste vara tillgänglig för försäljning och visning under hela försäljningstiden och säljaren måste acceptera ett bud som motsvarar utgångspriset. Observera att när aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningsperiod har förlupit skall ny värdering göras av mäklaren och säljaren måste då acceptera ett bud motsvarande 90% av det marknadsvärdet. Det nya boendet som anskaffas skall vara en permanent bostad. Exempel på undantag i försäkringen amortering, då saluvärdet som angetts i förmedlingsuppdraget klart överstiger marknadsvärdet enligt en från förmedlingsuppdraget oberoende fackmässig bedömning, om man efter försäljningsstart genomför reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs För mer detaljerad information se försäkringsvillkoren Försäkringsgivare Lloyd s Underwriters (Jubilee syndicate 5820) via S&P Underwriting Agency AB, Box 3145, Solna Skadeanmälan Den försäkrade skall skriftligen anmäla kostnader som kan ersättas genom denna försäkring till skadereglerings- företaget så snart det är praktiskt möjligt. Den försäkrade är skyldig att bifoga underlag för kostnader som denne har för sitt gamla boende vilka framgår av skadeanmälan som du kan beställa hos skaderegleringsföretaget eller Nordic. Skadeanmälan postas eller mailas till: Ellius Skador AB, Riddargatan 30, Stockholm Tel: E-post: Försäkringsförmedlare och administratör Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare avseende denna försäkring och de sköter även all administration inklusive fakturering. Vid försäkrings- eller administrationsfrågor kontakta Nordic på eller SID 1 (5)

2 Ersättningstid (antal månader) exkl. karenstid; Ersättning per månad kr 3 månader 6 månader 9 månader Postnummer Karenstid kr kr kr kr kr kr 1xx xx 3 månader kr kr kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr kr kr 2xx xx 3 månader kr kr kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr kr kr 3xx xx-6xx xx, 8xx xx-9xx xx 3 månader kr kr kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr kr kr 7xx xx 3 månader kr kr kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr kr kr Lägenheter i Stockholm innerstad (se definition nedan*) 3 månader kr kr kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr kr kr *) Församlingar: Stockholms domkyrkoförsamling, S:t Johannes församling, Adolf Fredriks församling, Gustav Vasa församling, S:t Matteus församling, Engelbrekts församling, Hedvig Eleonora församling, Oscars församling, Maria Magdalena församling, Högalids församling, Katarina församling, Sofia församling, Kungsholms församling, S:t Görans församling, Essinge församling. Förklaring Försäkringspremien är beroende av var Bostadsrätten ligger dvs i vilken huvudpostnummer. Försäkringen kan tecknas med fyra olika karenstider. Från 3 månader upp till 6 månader. Med karenstid avses den tidsperiod då försäkringsersättning inte utgår. Efter aktuell karenstid kan ersättning betalas ut i antingen 3, 6 eller 9 månader. Ersättning per månad uppgår till kr eller kr. Exempel: En bostadsrätt i Stockholm (Postnummer 1xx xx), med 4 månaders karenstid, kr i ersättning i maximalt 6 månader efter avslutad karenstid. Premie kr. SID 2 (5)

3 Villkor Dubbel boendeförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för Säljaren* som undertecknat ett Förmedlingsavtal* med Mäklaren* om försäljning av Bostad* och som i samband med detta, tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. En Säljare* kan inte försäkra ett objekt som, under samma försäljningsprocess, tidigare har varit försäkrad i denna försäkring eller hos annat försäkringsbolag. 2. När försäkringen gäller 2.1. När försäkringen kan tecknas Försäkringen tecknas i samband med att ett Förmedlingsavtal* undertecknas mellan Säljaren* och Mäklaren* om försäljning av Bostaden*. Försäkringen skall tecknas inom sju dagar från det att Förmedlingsavtal* undertecknas. Försäkringen kan endast tecknas en gång per 12 månadersperiod. Säljaren* kan teckna ny försäkring när 12 månader förflutit från den dag Säljaren* tecknade försäkring första gången under förutsättning att det är en nyförsäljningsprocess. (se punkt 1, 2:a stycket ovan) 2.2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för den försäkrade från dag då förmedlingsuppdrag tecknas. Detta förutsatt att premien betalas inom föreskriven betalningstid. Försäkringstid* samt vald ersättningstid framgår i det försäkringsbevis som utfärdas av Försäkringsförmedlaren*. Om Säljaren* inte erhållit ett försäkringsbevis inom 14 dagar från beställning av försäkringen, skall Säljaren* omgående kontakta Försäkringsförmedlaren*. Försäkringen löper med en Karens* på minst tre månader innan ersättning kan börja utgå. Karenstiden kan vara längre, 4, 5, eller 6 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset När försäkringen upphör Försäkringen upphör i och med att ett köpeavtal avseende Bostaden* har ingåtts mellan Säljaren* och en ny ägare av Bostaden*. Försäkringen gäller maximalt under 12 månader från Förmedlingsavtalets* undertecknande. Om köpeavtalet innehåller förbehåll som senare annullerar köpeavtalet, fortsätter försäkringen att gälla från det datum som köpeavtalet annulerades. Bostaden* ska vara tillgänglig för försäljning under hela Försäkringstiden*. Med tillgänglig för försäljning avses att Bostaden* marknadsförs i de traditionella säljkanaler som Mäklaren* använder. Om Bostaden* inte är tillgänglig till försäljning under hela Försäkringstiden* upphör försäkringen att gälla. Försäkringen upphör om Säljaren* avlider. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för Bostad* belägen i Sverige. 4. Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter Säljaren* för de Faktiska extra boendekostnader* som belastar Säljaren* från och med det att säljaren tillträtt en ny bostad, till och med det att säljaren ingått bindande köpeavtal med den nya ägaren avseende Bostaden*. Ersättning för Faktiska extra boendekostnader* kan utbetalas under olika ersättningstider. Vald ersättningstid framgår av försäkringsbeviset. datum försäkringen trädde i kraft, för att försäkringen fortfarande skall vara giltig, 5.3 då Bostaden* efter att försäkring tecknats, skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada, radioaktivitet eller liknande händelse, vilket medför att försäljningstiden förlängs, 5.4 då Bostaden* efter att försäkring tecknats visar sig ha behov av reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs, 5.5 om marknadsvärde eller högre bud erbjudits av köparen och Säljaren* trots detta nekar till köpeavtal och därigenom förlänger försäljningstiden, 5.6 amorteringar, 5.7 varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är. radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen. 5.8 varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet. 5.9 varje skada som orsakas av tryckvågor från flygplan eller annan form av luftburen farkost, oavsett hastighet på den luftburna farkosten till följd av att Säljaren ej accepterar bud som uppgår till 90 % av försäljningspriset. Detta gäller endast efter att aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningstid har förlupit. 6. Försäkringsersättning 6.1. Ersättningsbelopp Försäkringen ersätter Säljarens* faktiska extra boendekostnader* under ersättningstiden. Vald ersättningstid och månadsbelopp framgår av försäkringsbeviset Vid försäkringsfall Kopia av köpekontrakt eller hyresavtal för Säljarens* nya bostad skall bifogas när försäkringsersättning yrkas. Ersättning utbetalas mot verifikat som styrker Säljarens* Faktiska extra boendekostnader*. All ersättning utbetalas månadsvis i efterskott med så kallad dag för dagersättning. Utbetalning sker den 25:e varje månad. 7. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk men med Karens* 8. Åtgärder vid försäkringsfall Vid försäkringsfall skall anmälan göras omgående till skaderegleraren, Ellius Skador AB, Riddargatan 30, Stockholm, tel: Blankett för anmälan av ersättningsanspråk kan hämtas via skadereglerarens hemsida, 5. Undantag Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit eller utgörs av: 5.1 om värdering av Bostaden* inte skett inom 14 dagar före den dag den saluförs, 5.2 då det begärda utgångspriset som Mäklaren* angett vid undertecknandet av Förmedlingsavtalet* klart överstiger marknadsvärdet vid samma tidpunkt enligt en fackmannamässig värdering. Om vald ersättningstid är längre än tre månader skall en ny värdering göras av anlitad mäklare månad sex (6) och månad nio (9), räknat från det 9. Allmänna avtalsbestämmelser 9.1. Premiebetalning Premie för beställd försäkring inbetalas till försäkringsförmedlaren i enlighet med deras gällande betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder från det datum som anges i försäkringsbeviset och fram till dess försäkringen upphört att gälla, förutsatt att premie betalats i tid enligt utställd faktura. Inbetalning som inkommer för sent skall anses som ansökan om ny försäkring med ny start för Karens*. Försäkringsgivaren har rätt att neka sådan ansökan. Försäkring och karens* vid för sen betalning börjar gälla när SID 3 (5)

4 försäkringspremien är betald förutsatt att ansökan godkänts Personuppgifter De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal. Uppgifterna kommer normalt från dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik, riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt uppgift. Personuppgiftsansvarig är försäkringsförmedlaren. Enligt Personuppgiftslagen (PuL), har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att en gång om året skriftligen, kostnadsfritt begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig eller anmäla att dina personuppgifter inte skall användas till direktmarknadsföring. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PuL-ansvarig på S&P Underwriting Agency AB, Box 3145, SOLNA. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress Tillämpbar lag För denna försäkring gäller i övrigt försäkringsavtalslagen Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till: Klagomålsansvarig på Lloyd s Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta representanten för Lloyd s assuradörerna i Sverige (på adress nedan) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelning för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, Stockholm, tel: , fax: , eller via epost: Oavsett ovanstående har kund alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring ska anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Allmänna Reklamationsnämnden ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, Stockholm, tel: Allmän domstol Liksom vid andra tvister, kan du vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen Övrigt Om du vill veta mer kan du kontakta försäkringsförmedlaren. Du kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfria råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor Administratör Försäkringsförmedlaren*är administratör för denna försäkring Information om distans- och hemförsäkringsavtal Enligt distans-och hemförsäljningslagen har du som konsument ångerrätt när du tecknar denna försäkring. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då försäkringen tecknades. Du utnyttjar ångerrätten genom att skicka ett skriftligt meddelande till försäkringsförmedlaren*. Om du ångrar dig upphör avtalet att gälla och du återfår den premie som du betalat för försäkringen. 10. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyd s Underwriters (Jubilee syndicate 5820) (nedan benämnd Försäkringsgivaren) via S&P Underwriting Agency AB. S&P Underwriting Agency AB företräder försäkringsgivaren i praktiska frågor som till exempel riskbedömning, premieberäkning, utställande av försäkringsbevis samt insamling av premier. Detta framgår av samarbetsavtal (s.k Binder) med marknadsreferensnummer B1262BW För frågor gällande angelägenheter där villkorstexten hänvisar till försäkringsgivaren, är det tillräckligt att kontakta S&P Underwriting Agency AB. 11. Ansvarsfördelning mellan försäkringsgivarna Insurer s Liability Denna försäkring är tecknad till 100 % hos ett Lloyd s syndikat, där varje deltagare i syndikatet är en försäkringsgivare (istället för syndikatet själv). Varje deltagare ansvarar för en andel av det totala ansvar som åvilar syndikatet, vilket motsvarar samtliga andelar som har tecknats av syndikatets samtliga medlemmar. En medlem är endast ansvarig för sin respektive andel och är inte solidariskt ansvarig för någon annan medlems andel. Adressen till respektive medlem i syndikatet är: Lloyd s Lime Street, London EC3M 7HA Information om identiteten hos varje medlem och dennes andel kan erhållas från Market Services, Lloyd s, på ovan angiven adress. 12. Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra 13. Frågor kring detta försäkringsavtal För frågor rörande detta försäkringsavtal, vänligen kontakta: S&P Underwriting Agency AB Gustav III:s boulevard 46 Box Solna Tel Klagomålshantering Försäkringsgivaren har utsett S&P Underwriting Agency AB till ansvarig för klagomålshantering. Ansvarig person för klagomålshantering hos S&P Underwriting Agency AB är: Björn Haglund Gustav III:s Boulevard 46 Box Solna E-post: Tel: Tvist Tvister rörande detta försäkringsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Rättsliga åtgärder med anledning av denna försäkring ska riktas mot försäkringsgivaren: Lloyd s Underwriters (Jubilee syndicate 5820) C/O Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Sveavägen 20, 6 tr Stockholm Lloyd s Generalrepresentant kan vid varje tidpunkt presentera ärendet för Lloyd s Klagomålsavdelning, utan att detta påverkar den försäkrades rättsliga ställning. 16. Försäkringsförmedlare Försäkringsförmedlaren för denna försäkring är Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg. Vid frågor om försäkringsfall (skador), skadeblankett, ersättningskrav, kvitton/intyg, vänligen se punkt 8 ovan. Vid övriga frågor kring denna försäkring, t ex villkor, undantag, premie etc, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB på tel: eller via e-post: SID 4 (5)

5 17. Definitioner Säljaren Säljaren* är den försäkrade och den som har ingått ett Förmedlingsavtal* om försäljning av sin Bostad* med Mäklaren* och som i samband med detta har tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. Säljare* är den eller de fysiska personer som är ägare till Bostaden*. Förmedlingsavtal Med Förmedlingsavtal* avses den överenskommelse som upprättats mellan Säljaren* och Mäklaren* om att sälja Bostaden*. Kan även benämnas som förmedlingsuppdrag eller uppdragsavtal. Mäklaren Mäklaren* är en registrerad fastighetsmäklare som förmedlar Säljarens* Bostad*. Bostad Med Bostad* avses den permanentbostad i Sverige villa eller bostadsrätt där Säljaren* är folkbokförd. Om Bostaden* utgörs av en villa, ska den vara taxerad som bostadsfastighet. Permanent bostad som köps/hyrs under pågående försäljning av befintlig bostad kan vara villa, bostadsrätt, hyreslägenhet, serviceboende eller annan form av äldreboende. Säljaren skall vara folkbokförd på antingen den gamla eller den nyanskaffade bostaden. Karens Med Karens* avses den tidsperiod då Faktiska extra boendekostnader* inte ersätts. Karenstiden startar dag då förmedlingsuppdrag tecknas om försäkringen betalas inom utsatt tid. Vid dröjsmål med betalningen startar karenstiden från det datum premien betalats förutsatt att ansökan om försäkring godkänts.. Faktiska extra boendekostnader Med Faktiska extra boendekostnader* avses Nettokostnaden för räntor*, fastighetsskatt eller motsvarande, årsavgift för bostadsrätt, hem-/villahemförsäkring, uppvärmning, vatten och avlopp, renhållning, hushållsel, vägavgifter och samfällighetsavgifter eller andra driftkostnader som kan verifieras för Bostaden*. Ovanstående kostnader ersätts under förutsättning att nya kostnader uppkommit genom att Säljaren* tillträtt ny bostad. Om Säljarens* nya bostad avser nybyggnation gäller försäkringen från det tillfälle då den nya bostaden är färdigställd för inflyttning. Försäkringen kan även ersätta Faktiska extra boendekostnader* där Säljaren* tillträtt äldreboende sjukhem, hyresrätt eller liknande. Nettokostnad för räntor Med Nettokostnad för räntor* avses 70 % av räntekostnaderna för existerande lån i bank eller bolåneinstitut med säkerhet i Bostaden*. Till detta räknas inte räntor avseende nyupptagna lån som är avsedda för att finansiera nytt boende eller annat. Försäkringstid Med Försäkringstid* avses den tid försäkringen är ikraft och gällande. Försäkringsvillkor DBF Försäkring 1: SID 5 (5)

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar

Läs mer

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer