Årsredovisning för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

2 Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöjning Kapitaltillskott Korfristiga skulder Likviditet Långfristiga skulder Motion Omsättningstillgångar Pantsättning Resultaträkning Soliditet Ställda panter Underhålls fond Upplupna intäkter Upplupna kostnader Upplåtelse Upplåtelseavgift Upplåtelseavtal Årsavgift Årsstämma Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Kostnaden fördelas på flera år. Finns med i årsredovisningen och visar på föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. Del av årsredovisning som återger styrelsens redovisning av versamheten i text. Pengar som finns innestående hos föreningen för att användas till underhåll av lägenheten. Den skyldighet som en bostadsrättshavare har att sköta underhållet av sin lägenhet. Den kapitalinsats den första ägaren till en bostadsrätt gjorde när bostadsrätten var ny och skulle köpas för första gången. Beslut på föreningsstämma att medlemmarna ska skjuta till mer pengar. Se kapitaltillskott. Inbetalning av mer insatser för att föreningen ska kunna avbetala på lån eller reparera huset. Kan också vara del av de amorteringar som föreningen gjort under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänhet användas för att minska reavinstskatten. Se insatshöjning. Skulder som ska regleras inom ett år. Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro. Skulder som ska regleras efter ett år. Förslag som medlemmar vill att den årliga föreningsstämman skall besluta om. Andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för kortvarigt bruk. Att lämna egendom (bostadsrätt) som pant till säkerhet för exempelvis lån. Finns intagen i årsredovisningen och visar hur föreningens intäkter och kostnader ser ut och om föreningen gått med vinst eller förlust. Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Fond som föreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Innehåller ej likvida medel. Intäkter som tillhör räkenskapsåret men ej erhållits per bokslutsdag. Kostnader som tillhör räkenskapsåret men faktura ej erhållits per bokslutsdag. Den handling man gör när bostadsrätt tillskapas första gången vid ombildning och nyproduktion, se även upplåtelseavtal. Extra kapitalinsats som kan begäras av förening då exempelvis en hyresrätt konverteras till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala. Kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats Det avtal som ingås mellan förening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps första gången. Den avgift som en bostadsrättshavare betalar till föreningen för att täcka föreningens olika kostnader. Avgiften betalas vanligtvis uppdelad per månad. Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.

3 Årsredovisning för Brf Uppsalahus nr 27 Räkenskapsåret In nehål lsförteckn i ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

4 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Uppsalahus nr 27, får härmed avge årsredovisning för Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening ägs av sina medlemmar, som gemensamt bär alla föreningens kostnader. Brf Uppsalahus nr 27 är en mycket attraktiv bostadsrättsförening som bland annat är känd för sin fina utemiljö, och styrelsen vill härmed tacka alla som gör mycket för trivseln och gemenskapen i föreningen, till exempel gårdsvärdar och nyckelombud. Föreningens fastigheter Föreningen är ägare till fastigheten Sävja 1 :68-69 som färdigställdes Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Protector från 2015 (Trygg Han sa t.om 31/ ). Föreningens fastigheter är bebyggda med 19 huskroppar som tillsammans innehåller 237 bostadslägenheter. Föreningen har 142 garage, 37 motorvärmarplatser, 64 förhyrda parkeringsplatser samt ytterligare gästparkeringar. Kön till garage/p-platser administreras av Visma. Den totala boytan är kvm Lägenhetsfördelning: 53 2 rum och kök 89 3 rum och kök 95 4 rum och kök Föreningsfrågor Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 16 överlåtelser skett. Styrelsen har restriktiv policy när det gäller andrahandsuthyrning och har under året godkänt 2 andrahandsuthyrningar. Nyhets/-informationsbrev Informationsbladet "Bergslaget" distribueras 2-3 ggr per år till samtliga medlemmar. En sms-lista finns för att kunna få ut information till medlemmarna. Boende uppmanas att meddela nytt mobilnummer till sekreteraren. Föreningens webbsida: Stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska plan registrerades hos Bolagsverket överlåtelse Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande basbelopp. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen med 1 % av gällande basbelopp. Samtliga dessa avgifter handläggs av Visma Services AB.

5 2(12) Fastighetsförvaltning Föreningen har följande avtal tecknade Upplands Baservice AB Visma Services AB Sweax Express Städ AB Q-park ComHem Bredbandsbolaget Näringslivsarkivet i Uppsala Teknisk förvaltning och datoriserat övervakningssystem Ekonomisk förvaltning Mark- och trädgårdsskötsel Städning Parkeringsövervakning Kabel-TV Bredband/internet Deponering av föreningens arkivmaterial Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 7 suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Jörgen Grundström Per Lyck Jensen Kristina Ericsson Charlotte Gavestam Vladimir Restrepa Nico Psilander Hamdi Hajdari Ivan Karlsson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant - Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. - Styrelsen har under året hållit 12 st. protokollförda sammanträden. Revisorer och revisorsuppleanter Revinvest AB, Tomas Ericson Karin Palm (föreningens revisor) Gertrud Karlsson (föreningens revisorssuppleant) Valberedning Urban Hartman (sammankallande) Monica Rönn Väsentliga händelser under verksamhetsåret Verksamhetsåret 2014 genomfördes två stora projekt i föreningen: bytet av samtliga lägenhetsdörrar - inklusive byte av låssystem - samt installationen av fibernät i föreningen med fiberkabel till lägenheter och tvättstugebyggnader. Ett antal vindskydd byttes ut under året, och under sommarmånaderna genomfördes en allmän uppfräschning av utemiljön i samarbete med bostadsrättshavarna. Styrelsen beslöt i november 2014 att lämna månadsavgiften oförändrad vid årsskiftet, men däremot lägga på kostnaden för bredbandsabonnemanget. Lånen är en av de största utgiftsposterna för föreningen, och styrelsen följer noga utvecklingen på räntefronten och placerar om föreningens lån på fördelaktigaste sätt. Enligt stämmobeslut i maj 2014 avslutades medlemskapet i Riksbyggen ek. för. och Riksbyggens Intresseförening i Uppland vid årsskiftet

6 3(12) Medlemsinformation Vid räkenskapsårets början Tillkommande medlemmar Avgående medlemmar Summa Att antalet medlemmar är fler än antalet bostadsrätter beror på att en del bostadsrätter har fler än en ägare och varje ägare är medlem i föreningen. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Planerad verksamhet under kommande år Sedan den 1 januari 2015 är föreningens fastigheter försäkrade hos Protector. I fastighetsförsäkringen ingår även ett kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavare. Föreningens utemiljö förvaltas från den 1 januari 2015 av Sweax. Under 2015 kommer de återstående vindskydden att bytas ut. Flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr 687 Soliditet% 12 Arets resultat, tkr 687 Underhållsfond, tkr Lån per kvm bostadsyta 4 741,8 Genomsnittlig skuldränta, % 3,5 Taxeringsvärde, tkr ,2 3, ,731,9 3, ,9 3, Definitioner av nyckeltal framgår av tilläggsupplysningar Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel balanserat resultat årets resultat Totalt Belopp i kr Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att reserveras till fond för yttre underhåll i ny räkning överförs Totalt Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

7 4(12) Resultaträkning Belopp i kr Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, laqerförändring m.m. Not Rörelsekostnader Fastighetskostnader 2 Övriga externa kostnader Personalkostnader 3 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar4,5 Summa rörelsekostnad Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 5(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar "--' Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar ,. Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 8 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Ställda säkerheter Fas tig heti nteckning Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 7(12) Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Erhållna räntor Erlagda räntor Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten lnvesteringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 8(12) Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret. Definition av nyckeltal Lån per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldränta Bokförd låneskuld i förhållande till bostadsarea enligt taxeringsbesked Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baserat på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Mark är ej föremål för avskrivning. Styrelsen har i samråd med Visma Services AB beslutat att fr.o.m följa redovisningsprinciperna enligt statliga Bokföringsnämndens regelverk K2. I detta regelverk är progressiv avskrivning av fastighetens värde ej tillåten utan linjär avskrivning måste tillämpas. Före 2014 tillämpade föreningen progressiv avskrivningsplan om 40 år på byggnader. Fr.o.m 2014 har avskrivningsplanen räknats om till linjär avskrivning om 100 år över byggnadens återstående nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Byggnader Till- och ombyggnation Ar

12 9(12) Noter Not 1 Nettoomsättning Garage och p-platser Årsavgifter Bredband Värmeavgift Kravavgift Summa Not 2 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Snöröjning Städ Hissbesiktning övriga fastighetskostnader Reparationer Reparation hissar Reparation byggnad El Fjärrvärme Vatten Sophämtning F astighetsförsäkri ng Bredband Kabel-Tv Fastighetsskatt Summa Not 3 Personalkostnader Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Löner och andra ersättnignar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader Arvoden och andra ersättningar: Löner Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal

13 (12) Totala arvoden och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter Not 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början , ~ Ackumulerade avskrivningar enligt plan - Vid årets början - Arets avskrivning enligt plan Utgående redovisat värde på byggnad och mark Taxeringsvärde Sävja 1 :68, Sävja 1 :69 Taxeringsvärde byggnad : Taxeringsvärde mark: Taxeringsvärdet är uppdelat enligt följande Bostäder: Lokaler: Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan - Vid årets början - Arets avskrivning enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början - Arets anskaffning - Arets aktivering Summa

14 11 (12) Not 7 Eget kapital Arets förändringar av eget kapital Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Arets insatser avgift underhåll resultat resultat Totalt Belopp vid årets ingång Resultatdisposition en/. föreningsstämman Reservering till fond för yttre underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 8 Långfristiga skulder Lånets Amorteringar Ränta% omsättnings- år 2014 en/ Lånebelopp Lånebelopp dag låneavtal Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Swedbank 3, Swedbank 1, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 3, Swedbank 1, Totalt

15 12(12) Underskrifter Uppsala 2015-b'Z.- 2-'> ~~cj~ ~ Gru~ strö~ Styrelseordförande Kristina Ericsson ~~~ Charlotte Gavestam Vladimir Restrepo Min revisionsberättelse har lämnats ~ l ~-V- ~~ Tomas Ericson, Revinvest AB Auktoriserad revisor Karin Palm Föreningens revisor

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 1(2)

17 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstärnman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala den 31 mars 2015 Tomas Ericson Auktoriserad revisor 2(2)

18 Kostnadsfördelning Fastighetsskötsel och städ 2. Reparationer 3. El 4. Fjärrvärme 5. Vatten 6. Sop hantering 7. Fastighetsförsäkring 8. Bredband/kabel-tv 9. Fastighetsavgift 10. Övriga kostnader 11. Avskrivningar 12. Räntekostnader

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..--

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer