Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma september, Ekerö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö"

Transkript

1

2

3 Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma september, Ekerö

4

5 Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning 0 Ekonomisk revision Verksamhetsrevision Propositioner Proposition 1 - Jobb för unga 47 Proposition 2 - Utan integritet ingen trygghet 52 Proposition 3 - Aldrig rasister eller kommunister i regeringen 57 Motioner 61 Organisation 63 Motion 1 angående extern kommunikation 65 Demokrati och offentlig förvaltning 67 Motion 2 angående en bättre grundlag 69 Motion 3 angående kommunalt självstyre 73 Motion 4 angående ministerstyre 76 Motion 5 angående Moderaterna och Sametingsvalet 78 Motion 6 angående skatteinbetalningar 79 Motion 7 angående offentlig makt 81 Motion 8 angående offentliggörande av dolda skatter 84 Motion 9 angående osynliga skatter 86 Motion 10 angående Sveriges statsskick 88 Principer och värderingar 93 Motion 11 angående handeldvapen 95 Motion 12 angående rätten till en fri begravning 98 Motion 13 angående fri invandring 101 Motion 14 angående kyrkans roll 104 Motion 15 angående lagligt med cannabis 107 Motion 16 angående människor köper sex 111 Motion 17 angående Radio och TV 113 Motion 18 angående TV-licensens definitiva avskaffande 116 Närings- och arbetsmarknadsfrågor 9 Motion 19 angående avskaffandet av arbetsdomstolen 121 Motion 20 angående försäljning av kommunala bolag 123 Motion 21 angående gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol 125 Motion 22 angående kommunala fastigheter 127 Motion 23 angående att konkurrensutsätta kollektivtrafiken 129

6 Motion 24 angående lagligt med svartjobb 131 Motion 25 angående avskaffande av kravet på ett minsta aktiekapital 133 Utbildning och studentfrågor Motion 26 angående att avskaffa studiebidraget 137 Motion 27 angående tillåtandet av avgifter i skolan 139 Motion 28 angående bostadsmarknaden för studenter 141 Motion 29 angående diskriminering vid antagning till lärosäten 144 Motion 30 angående krav på försörjningsgaranti vid antagningen av doktorander 147 Motion 31 angående privatisering av universitet och högskola 150 Motion 32 angående rektorers självbestämmande på skolor 153 Motion 33 angående riktlinjer kring ECTS 156 Motion 34 angående en skola med mer valfrihet 158 Motion 35 angående avskaffandet specialutformade program och lokala kurser 162 Motion 36 angående att överklaga betyg i skolan 165 Lag och rätt 67 Motion 37 angående immaterialrätt 169 Motion 38 angående uppenbarhetsrekvisitet 175 Motion 39 angående äktenskapsskillnad 177 Motion 40 angående en delning av aktiebolagslagen 179 Motion 41 angående avskaffande av jämkningsreglerna inom civilrätten 181 Motion 42 angående ett avskaffande av straffmyndighetsåldern 183 EU och internationella frågor 87 Motion 43 angående alkohol och EU 189 Motion 44 angående utrikespolitik 191 Motion 45 angående Dublinförordningen och EU:s asylpolitik 193 Motion 46 angående ett starkt Sverige i Europa 196 Motion 47 angående Taiwan (R.O.C) 201 Miljö och energifrågor 03 Motion 48 angående en frihetlig energimarknad 205 Motion 49 angående bensinskatten 207 Motion 50 angående vetenskapen och global uppvärmning 211 Motion 51 angående att Sverige skall bli en energination! 216 Övriga motioner 9 Motion 52 angående införandet av APK på Systembolaget 221 Motion 53 angående vad har ungdomshemmen för inverkan? 223 6

7 Ramprogram september Sånga Säby kurs & konferens på Ekerö Fredag Incheck och registrering Eftermiddagsfika serveras Välkomsttal Niklas Wykman Ordförande Stämman öppnas Stämman ajourneras Middag Lördag Stämman återupptas Förmiddagsfika serveras Stämman ajourneras för lunch Stämman återupptas Eftermiddagsfika serveras Stämman ajourneras Stämmobankett och fest Söndag Stämman återupptas Förmiddagskaffe serveras Stämman ajourneras för lunch Stämman återupptas efter lunch Eftermiddagsfika serveras Stämman avslutas 7

8 Ombudsfördelning Distrikt Antal ombud MUF Blekinge 2 MUF Bohuslän 2 MUF Dalarna 2 MUF Gotland 2 MUF Gävleborg 3 MUF Göteborg 6 MUF Halland 2 MUF Jämtland 2 MUF Jönköping 2 MUF Kalmar 2 MUF Kronoberg 2 MUF Norra Älvsborg 2 MUF Norrbotten 2 MUF Skaraborg 2 MUF Skåne 17 MUF Stockholm 25 MUF Södra Älvsborg 2 MUF Sörmland 3 MUF Uppsala 5 MUF Värmland 2 MUF Västerbotten 2 MUF Västernorrland 2 MUF Västmanland 2 MUF Örebro 2 MUF Östergötland 5 Totalt 100 8

9 Ombudsförteckning 9

10 10

11 Föredragningslista Förslag till föredragningslista för arbetsstämman Arbetsstämmans öppnande 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar 3. Val av vice ordförande att leda stämmans förhandlingar 4. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 7. Upprop och fastställande av röstlängd 8. Frågan om arbetsstämmans stadgeenliga utlysande 9. Godkännande av procedurregler 10. Förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten 11. Revisorernas berättelser 12. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 13. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 14. Behandling av inkomna förslag (motioner) 15. Val av ordförande i valberedningen för tiden intill nästa arbetsstämma 16. Val av fem ledamöter jämte personliga suppleanter i valberedningen för tiden intill nästa arbetsstämma 17. Övriga frågor 18. Arbetsstämmans avslutande 11

12 Procedurregler Förslag till procedurregler till arbetsstämman Yttranderätt tillkommer alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2009, samt av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet sker skriftligen hos verkande ordförande eller sekreterare. 3. Yrkanderätt (förslagsrätt) tillkommer förbundsstyrelsen samt de valda ombuden. 4. Yrkande ska omedelbart lämnas skriftligen till tjänstgörande ordförande eller sekreterare. 5. Förbundsstyrelsens yrkande är alltid huvudproposition. 6. Innebär huvudproposition avslag på motionen, är avslagsyrkande ja-proposition. Vinner nej har alltså stämman beslutat att bifalla propositionen. 7. Till behandling upptas motionernas yrkanden (att-satser) och FS yrkanden i anslutning till motionerna samt eventuella tilläggsattsatser som berör sakfrågorna i motionen. 8. Frågor av principiell vikt, kan av stämman hänskjutas till särskilt beredningsutskott. Beredningsutskottet har att till stämman framlägga ett nytt förslag till ställningstagande. 9. Begärd votering sker i första hand genom handuppräckning. Om så begärs ska rösträkning genomföras. Votering som gäller personval ska alltid ske med slutna röstsedlar. Röstsedeln ska då uppta exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras röstsedeln som ogiltig. 10. Tidsbegränsning gäller, om inte annat beslutas, i enskilt ämne till fyra minuter. Replik får inte vara längre än två minuter. 11. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut i plenum måste inlämnas skriftligen till sekreteraren eller ordförande före stämmans avslutande. 12

13 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Moderata Ungdomsförbundet avger härmed, till arbetsstämman på Sånga Säby den september 2009, berättelse över verksamheten för perioden 23 november september Inledning Mycket har hänt i Moderata Ungdomsförbundet sedan förbundsstämman i Göteborg förra året. Vår största prövning var Europaparlamentsvalet i juni då vi gemensamt lyckades engagera många unga människor för ett bättre Sverige och ett friare Europa. Politik, bloggar, webbfilm, SMS, leenden och debatter - det var fantastiskt roligt att få vara på kampanj för fler moderater i Europa tillsammans med er. När vi nu träffas på denna arbetsstämma och tar vi avstamp mot valet Vi har väldigt goda möjligheter att göra det möjligt för fortsatt frihetlig politik i Sverige. Vi växer, vi skapar bättre politik, vi syns mer och tillsammans spelar vi en avgörande roll för valutgången nästa år. Jag är stolt att dela Sveriges bästa politiska ungdomsförbund med er. Niklas Wykman Innehåll Förbundsstyrelsen Mål för verksamhetsåret 2009 Moderata Ungdomsförbundets externa kommunikation Moderata Ungdomsförbundets interna kommunikation Europaparlamentsvalet Skribentnätverket Kampanjverksamheten Politisk produktion Utbildning Distriktsforum Moderata Studenter Unga Förtroendevalda Distriktsstöd Rikskommitténs verksamhetsberättelse 2008/2009 Blått Internationell verksamhet Personal Ekonomi 13

14 Förbundsstyrelsen Vid förbundsstämman i Göteborg november 2008 valdes följande styrelse: Ordförande Niklas Wykman, Stockholm 1:e vice ordförande André Assarsson, Skåne 2:e vice ordförande Jenny Petersson, Halland Ledamöter Erik Bengtzboe, Södermanland Rola Brentlin, Stockholm Nils Brown, Södermanland Anna Gustafsson, Skåne Katja Isacsson, Västerbotten Johan Lundberg, Östergötland Albin Molander, Stockholm Zanna Mårtensson, Skåne Till verksamhetsrevisorer valdes: Till suppleanter för dessa valdes: Till räkenskapsrevisor valdes: Till suppleant för honom valdes: Carl Grufman, Stockholm Linda Norberg, Stockholm Christoffer Järkeborn, Stockholm Kajsa Dahlström, Skåne Bengt Fröander, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Johan Rönnkvist, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Förbundsstyrelsen har under perioden haft 12 protokollförda sammanträden: Göteborg Stockholm Nacka Stockholm Telefonkonferens Stockholm Stockholm Östergötland Stockholm Nyköping Stockholm Ekerö Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande deltagit: Sara Dennås fram till Rasmus Törnblom från Adjungeringar: Ordförande Moderata Studenter Ordförande för Moderata Studenter adjungeras även i förbundsstyrelsen med rätt allt delta i överläggningarna men ej i besluten. 14

15 Generalsekreteraren Lars Rådén har varit ständigt adjungerad och protokollförare i förbundsstyrelsen. Personal vid centrala kansliet Personal vid centrala kansliet har vid olika tillfällen adjungerats till förbundsstyrelsens sammanträden. I regel ekonomiassistent Johanna Ekström från samt övrig personal beroende på ärenden de berörs av. Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen har inom sig valt ett arbetsutskott enligt följande: Ordförande Ledamöter Niklas Wykman André Assarsson Jenny Petersson Rola Brentlin Johan Lundberg Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande deltagit på arbetsutskottets möten. Vid arbetsutskottets sammanträden har generalsekreteraren varit protokollförare. Följande protokollförda sammanträden har avhållits har avhållits under perioden: Telefonkonferens Telefonkonferens Moderat Skolungdoms rikskommitté Under rikskonferensen i Eskilstuna den april 2008 valdes följande personer till MSU rikskommitté: Sara Dennås, riksordförande Alexander Klaréus, ledamot Alexandra Gillström, ledamot Jonas Lovéus, ledamot Lina Bengtzboe, ledamot Mattias Hallberg, ledamot På rikskonferensen den april 2009 valdes följande till Moderat skolungdoms rikskommitté: Rasmus Törnblom, riksordförande Björn Olsson, vice ordförande Tove Björnström, ledamot Jacob Claesson, ledamot Karl Holst, ledamot Frederik Wevle, ledamot 15

16 Fadderskap Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret arbetat med fadderverksamhet gentemot distrikten. Syftet med förbundsstyrelsens fadderskap är: Att förbundsstyrelsen med erfarenheter, tips och praktisk hjälp ska bistå distrikten och dess styrelser. Att förankra förbundsstyrelsens arbete i distrikten, för att på så sätt skapa en god kommunikation och öppenhet. Att ge distrikten en större möjlighet att påverka förbundsstyrelsens arbete. Förbundsstyrelsens faddrar för distrikten: Blekinge - Katja Isacsson Bohuslän - Nils Brown Dalarna - Albin Molander Gotland - Albin Molander Gävleborg - Anna Gustafsson Göteborg - André Assarsson Halland - Anna Gustafsson Jämtland - Albin Molander Jönköping - Erik Bengtzboe Kalmar - Katja Isacsson Kronoberg - Johan Lundberg Norra Älvsborg - Johan Lundberg Norrbotten - Albin Molander Skaraborg - Johan Lundberg Skåne - Erik Bengtzboe Stockholm - Jenny Petersson Södermanland - Zanna Mårtensson Södra Älvsborg - Katja Isacsson Uppsala - Zanna Mårtensson Värmland - Jenny Petersson Västerbotten - Nils Brown Västernorrland - Rola Brentlin Västmanland - Rola Brentlin Örebro - Johan Lundberg Östergötland - Anna Gustafsson Mål för verksamhetsåret 2009 Övergripande mål Förbundets två övergripande mål strävar efter att uppnå vår ändamålsparagraf. 1 Ändamål Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna. 16

17 Målen är följande: 30 procent av väljarna mellan år ska rösta på moderaterna i såväl europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet Moderata Ungdomsförbundet ska den 31 december 2009 ha st. medlemmar och den 31 december 2010 ha st. medlemmar. Strategiska mål De strategiska målen är alla mål som på olika sätt bidrar till att uppnå de övergripande målen rörande medlemmar och valresultat. Varje av dessa har ett antal kvantitativa mål. Nedan beskrivs målen. Alla distrikt ska växa Förbundsstyrelsen ser det som en viktig uppgift att utveckla Moderata Ungdomsförbundets alla distrikt. För att nå målet om medlemmar 2010 måste tillväxten i medlemsantal ske i alla distrikt och inte bara i ett fåtal. Dessutom är det viktigt att skapa mobilisering i hela landet när valkampanjerna ska genomföras. Starka distrikt som förmår att driva egna valkampanjer är en avgörande del i en nationell valrörelse. God förankring För att Moderata Ungdomsförbundet ska kunna uppfylla de övergripande målen måste förbundet och distrikten jobba mot dessa mål. Detta är bara möjligt genom en god dialog mellan förbund och distrikt. Därför måste olika former av forum skapas för diskussioner om såväl de övergripande målen som den löpande verksamheten. Ökad relevans i internationella frågor För att kunna nå nya grupper av väljare som genom sin bakgrund har en relation till konflikter och skeenden i andra delar av världen måste vi vara relevanta i de internationella frågorna. För att vinna stöd bland unga i valet till Europaparlamentet är vår relevans i dessa frågor av stor vikt. Ökad mångfald Mångfald handlar om att vi respekterar varandras olikheter inom Moderata Ungdomsförbundet. Genom att välkomna de som tidigare inte känt sig välkomna kan vi växa. Detta ska vi sträva efter genom att utveckla politiken, vår kommunikation och genom att diskutera dessa frågor med distrikten. Ett jämställt MUF I Moderata Ungdomsförbundet ska alla kunna ta ansvar, engagera sig och lyckas på samma villkor oavsett vilket kön man har. Detta ska vi sträva efter genom att utveckla politiken, vår kommunikation och genom att diskutera dessa frågor med distrikten. Fler unga kandidater I valet 2010 ska Moderata Ungdomsförbundet bidra till att fler unga söker förtroendeuppdrag i allmänna val. Detta ska ske genom utbildning och politisk utveckling inom ramen för unga förtroendevalda. Stärkt närvaro i medier För att öka Moderata Ungdomsförbundets betydelse som opinionsbildare måste vi öka vår närvaro i media. Moderata Ungdomsförbundet måste synas i fler olika forum än tidigare. Politisk utveckling Moderata Ungdomsförbundets politiska utveckling ska syfta till att formulera den mest relevanta samhällskritiken och diskutera frågor på ett sådant sätt så att vi har mer gemensamt med unga människor än med politiker och politiska system. Vi ska vara den främsta kritikern av politiskt maktbegär och den tydligaste försvararen av de idéer som försvarar människans frigörelse. 17

18 Moderata Ungdomsförbundets externa kommunikation Resultat Sedan förbundsstämman i november 2008 har Moderata Ungdomsförbundet gjort 18 pressutspel i form av pressmeddelanden. Förbundsföreträdare har exponerats i media genom debattartiklar, redaktionellt material eller tv- och radioinslag (ej insändare) vid 639 tillfällen under verksamhetsåret enligt den statistik som varit centrala kansliet tillhanda. Utöver detta har vi varit publicerade på nyhetssidor (ej bloggar) och motsvarnde 544 gånger. De exponeringstillfällena är bland annat uppdelade i 38 stycken publicerade debattartiklar och krönikor och förbundets företrädare har figurerat i TV 26 gånger, radio 49 gånger och 68 stycken ledare sedan förbundsstämman Den absolut största andelen av pressklippen är reportage och artiklar i medelstora till stora tidningar. Det har också skett en stor ökning i antalet stora personporträtt och djupintervjuer av förbundets företrädare. Mediebevakning För att räknas in i statistiken ska Moderata Ungdomsförbundet, MUF, Moderat Skolungdom, MSU, ungmoderaterna eller unghögern nämnas samt namnen på någon i förbundsstyrelsen. Denna snäva definition har valts för att ge en så rättvisande bild av mediestatistiken som möjligt. Strategi Samtidigt som stora delar av förbundets externa kommunikation, liksom tidigare år, varit inriktade på riksmedia har strategin utvidgats till att också lansera förbundet och dess företrädare i lokalmedia. Dessutom har det lagts extra vikt vid kvalitativa pressklipp som större intervjuer och ledarartiklar. Att Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande främst varit den som förbundet strävat efter att exponera i massmedierna beror också på att detta varit förbundsstyrelsens strategi. Genom att främst lansera förbundsordföranden är förbundsstyrelsens uppfattning att det skapas igenkänningseffekter som i sin tur ger en större tydlighet och stärker Moderata Ungdomsförbundets varumärke. Moderata Ungdomsförbundets interna kommunikation Moderata Ungdomsförbundet är en ideell organisation som sprider idéer och värderingar till unga människor. Den viktigaste resursen är våra medlemmar. En av förutsättningarna för att förbundet skall uppnå sina mål är att medlemmar involveras och engageras i organisationens arbete. Om medlemmar inte vet vad Moderata Ungdomsförbundet står för och vart förbundet är på väg gör troligtvis ingen utanför organisationen det heller. Moderata Ungdomsförbundet strävar efter att besitta en väl fungerande internkommunikation för att bland annat möjliggöra och öka medlemmars kunskap och engagemang. Följande kanaler använder vi oss av i dag i den interna kommunikationen - - BBS Moderat - Mailutskick - Medlemstidningen Blått - Nymedlemsutskick med information om distriktens verksamhet - Distriktsforum och distriktsordförandeforum - Fadderskapskontakter mellan förbund och distrikt 18

19 - Distriktsordförandesamtal genom förbundssamordnaren - Skribentnätverket - MSU:s rikskonferens, höstkonferens och MÅNS - Förbundsstämma/Arbetsstämma - Telefonkonferenser - SMS medlemsutskick - Samtal mellan distrikt och förbund - Förbundsstyrelsemöten och AU-möten - Personalmöten och personalkonferenser - Facebook Det sker ständigt ett arbete med att förändra och förbättra våra kanaler för intern kommunikation och anpassa oss efter vilka kommunikationsvägar som är snabbast och effektivast att använda inom vår organisation. De viktigaste inslagen för den interna kommunikationen är hemsidan där all förbundets medlemsinformation publiceras, frånsett endast känslig information som kan anses bättre lämpad för det interna nätverket BBS Moderat. Före och efter varje förbundsstyrelsesammanträde rapporterar förbundsordföranden om sammanträdet på muf.se och BBS Moderat. Detta för att ge medlemmar möjlighet att komma med synpunkter till förbundsstyrelsens möten. Nymedlemsutskick Nymedlemsutskicken skickas till alla nya medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet. Det innehåller ett brev från förbundsordföranden, material från den aktuella kampanjen samt ett distriktsvykort. Det lokala distriktsvykortet är ett steg i att öka och få med nya medlemmar lättare in i organisationen. Detta är ett steg att möjliggöra för samtliga nya medlemmar att lättare påbörja sitt engagemang i Moderata Ungdomsförbundet genom att få kontaktuppgifterna direkt hem i sin brevlåda. Nymedlemsutskicken sker varje vecka från centrala kansliet, med undantag i semestertider då detta kan dröja längre. SMS För att öka kommunikationen mellan distrikt och förbundet har SMS medlemsutskick använts som kommunikationsmedel. Detta dels som påminnelse för olika aktiviteter men även för att informera om vad som kommer att ske i media eller liknade. Översyn En översyn sker av arbetet med förbundets internkommunikation under ledning av Nils Brown. I uppdraget ska Nils Brown återkomma till förbundsstyrelsen med en ny plan för internkommunikationen inom förbundet. Europaparlamentsvalet Valledning Europaparlamentsvalet genomfördes under ledning av en valledning utsedd av förbundsstyrelsen. Valledningen bestod av: - Erik Bengtzboe - Niklas Wykman - André Assarsson 19

20 - Jenny Petersson - Rola Brentlin - Lars Rådén Förbundsstyrelsen utsåg även Erik Bengtzboe till valledare vilket innebar att Erik Bengtzboe blev sammankallande i valledningen samt fick vissa delegationer från förbundsstyrelsen rörande beslut om valkampanjen. Utbildning Inför valrörelsen ordnades två europautbildningar. Den ena mars i Stockholm som var öppen för alla medlemmar att medverka på men att även fyra deltagare per distrikt subventionerades. Den andra utbildningen mellan april bjöd i distriktsordföranden och valledare till en utbildning i Bryssel där Moderata Ungdomsförbundets hedersordförande Gunnar Hökmark stod som värd för arrangemanget. På distriktsforum bjöds alla distriktens valledare in för utbildning och diskussion. Denna utbildningsinsats skedde inom förbundsstyrelsens projekt distriktsforum. Förbundsstyrelsen ordnade en valupptakt som samlade cirka 500 medlemmar i Stockholm den 9-10 maj. På valupptakten talade Fredrik Reinfeldt, Niklas Wykman, Per Schlingmann och flera av toppkandidaterna på Moderata samlingspartiets valsedel. Kampanjen Kampanjen med trycksaker och budskap delades in i tre faser. Med början i en internationell kampanj som berörde flera av världens ofria länder som påbörjades i samband med distriktsforum den mars. Efter den andra valutbildningen i Bryssel lanserades en allmänpolitisk kampanj om europapolitiken som pågick fram till valupptakten den 8-10 maj. Valkampanjen som påbörjades på valupptakten den 8-10 maj som gick under arbetsnamnet Europa behöver fler moderater användes fram till valdagen. En särskild spurtkampanj togs även fram för valkampanjens sista vecka. Turnéer Förbundsordföranden var under perioden från valupptakten till valdagen ute på kampanj i landets distrikt och deltog i kampanjer, debatter, klasspresentationer och medverkade vid medlemsaktiviteter i landet. Även valledaren var under perioden från valupptakten till valdagen ute på kampanj i landets distrikt och deltog i kampanjer, debatter, klasspresentationer och medverkade vid medlemsaktiviteter i landet. Moderat Skolungdoms rikskommitté var under perioden från valupptakten till valdagen ute på sammanlagt fem kampanjveckor. Moderata Studenters styrelse var under perioden från valupptakten till valdagen ute på sammanlagt fyra kampanjveckor. 20

21 Verksamhetsprojekt Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse har beslutat att arbeta i projektform. Det innebär att både ledamöter i förbundsstyrelsen, distrikts- och föreningsaktiva samt enskilda medlemmar varit delaktiga och ansvarat för projektens övergripande mål och innehåll. Presidiet har ansvarat för uppföljning och stöd för projektansvariga att kunna genomföra verksamheten i enlighet med uppställda mål. Skribentnätverket För att öka Moderat Ungdomsförbundets mediala genomslag och för att hjälpa och stödja förbundets skribenter i skrivandet finns ett skribentnätverk. Alla medlemmar i Moderat Ungdomsförbundet som är intresserade av att skriva insändare kan delta i skribentnätverket. Månadens insändare heter ett inslag i Moderata Ungdomsförbundets skribentnätverk. Varje månad har en insändare/debattartikel som under varje månad har lyft fram MUF:s perspektiv på bästa sätt att utsetts. Månadens insändare belönas med ett diplom samt en bok och vinnaren publiceras på BBS-Moderat och muf. se. Johan Lundberg ansvarar för skribentnätverket som en del av den politiska produktionen. Kampanjverksamheten Förbundsstyrelsen har inte använt sig av ett eget utskott för kampanjproduktionen utan arbetet med förbundets kampanjer har fördelat sig mellan valledningen och MSU:s rikskommitté. Kampanjerna som valledningen producerat har varit de tre faserna i europaparlamentskampanjen. En kampanj på internationellt tema, en allmänpolitisk kampanj om EU och senare valmaterialet som syftade till att få unga att rösta på Moderata samlingspartiet i europaparlamentsvalet. I det sistnämnda ingick även en spurtkampanj. MSU tog fram förbundets skolstartskampanjer för vårtermin och hösttermin Samt Moderata Studenter hade även ett eget material i europaparlamentsvalet. Politisk produktion Förbundsstyrelsen har utsett ett särskilt projekt för politisk produktion. Målen för projektet är att ta fram politisk material av olika slag för höja kunskaperna i organisationen och göra Moderata Ungdomsförbundet till en relevant opinionsbildare. Den politiska produktionen tog fram en rapport inför europaparlamentsvalet rörande de sju mest ofria länderna i världen. Projektet har även skrivit artiklar till muf.se under året. En viktig del av den politiska produktionen är även att besvara frågor från allmänheten till Moderata Ungdomsförbundet. Detta sker främst genom frågor som ställs via muf.se rörande Moderata Ungdomsförbundets ställningstaganden samt mail som inkommer till förbundet. Johan Lundberg ansvarar för projektet politisk produktion. Utbildning Utbildningsprojektet strävar efter att utveckla kunskaperna inom Moderata Ungdomsförbundet. Det främsta är att utbildningsprojektet har tagit fram två handledningar rörande ekonomihantering och utbildning till distriktsordföranden i den så kallade distriktsordförandepärmen. Utbildningshandledningen är en mindre omarbetning av den tidigare utbildningshandledningen från

22 Till de utbildningsansvariga har en talarförmedling kommunicerats. Vid arrangerandet av kurser kan distrikten vända sig till Johan Lundberg som hjälper till med förmedling av talare och andra allmänna råd rörande utbildningar. Johan Lundberg ansvarar för projektet utbildning. Distriktsforum Distriktsforum är ett projekt som arrangerar tre möten under året Dessa möten är träffar med representanter från distrikten och förbundet. Syftet med dessa möten är att utbyta idéer och utveckla kunskaper hos ledare i Moderata Ungdomsförbundet. I mars 2009 ordnades ett distriktsforum där distriktsordföranden, valledare, utbildningsansvariga, mediaansvariga och MSU-ansvariga från distrikten bjöds in att delta. Ordföranden i Moderata Studenter deltog också på detta distriktsforum. Förbundsstyrelsen, MSU:s rikskommitté och Moderata Studenter styrelse medverkade också. Under genomfördes utbildningar och diskussioner med inriktning mot distriktsrepresentanternas olika ansvarsområden. Den augusti ordnas inom detta projekt även ett distriktsordförandeforum där samtliga distriktsordföranden bjuds in för utbildning och diskussion. Anna Gustafsson ansvarar för projektet distriktsforum. Moderata Studenter Förbundsstyrelsen finansierar tillsammans med partistyrelsen Moderata Studenters styrelses verksamhet. Detta anslag förfogar Moderata Studenters styrelse över och deras verksamhetsberättelse redovisas till riksårsmötet för Moderata Studenter. Styrelsen för Moderata Studenter valdes på Moderata Studenters riksårmöte den 23/1-25/ och har bestått av: Caroline Garsbo, ordförande Jonas Grafström, 1:e vice ordförande Anna Alriksson, 2:a vice ordförande Michael Grenefalk, ledamot (t.o.m. 5/5 2009) Cecilia Hellgren, ledamot Pirita Isegran, ledamot Erik Persson, ledamot Moderata Studenter har som mål för verksamhetsåret 2009/2010: - Att moderata studenter ska ha 1250 medlemmar den 31/ Att den Moderata Studenter ska ha tjugo Moderata Studenter föreningar den 31/ Unga Förtroendevalda Unga förtroendevalda är ett projekt som syftar till att få fler unga att kandidera för Moderaterna i valet 2010 samt förbättra förtroendevalda medlemmar i Moderata Ungdomsförbundets möjligheter att driva politik i kommuner och landsting. Unga förtroendevalda ansvarar även för Moderata Ungdomsförbundets medverkan på kommunala rikskonferensen. 22

23 Unga förtroendevalda har släppt en rapport i samband med kommunala rikskonferensen om demokratiarbete i kommuner samt i samband med kommunala rikskonferensen ordnat ett seminarium på samma tema. Unga förtroendevalda har tagit fram en kampanj för att uppmuntra unga att kandidera för Moderata samlingspartiet i valen Detta under arbetsnamnet Ung kandidat där en hemsida tagits fram tillsammans med en trycksak. Projektledningen för unga förtroendevalda består av Katja Isacsson, Cecilia Löfgreen och Zanna Mårtensson. Distriktsstöd Ett av förbundsstyrelsens mål är att Moderata Ungdomsförbundet ska växa i hela landet. För att förbundsstyrelsen ska kunna bidra till att uppfylla det målet finns projektet distriktsstöd. Distriktsstöd ska kunna göra snabba insatser till distrikts som är i behov av och efterfrågar stöd från förbundsstyrelsen. Detta kan röra sig om allt från hjälp med rutiner till renodlade kampanjinsatser. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan distrikten så upprättar projektet egna planer för de olika insatserna när behov av sådana kommer fram. Albin Molander ansvarar för projektet distriktsstöd. Rikskommitténs verksamhetsberättelse 2008/2009 Under rikskonferensen i Eskilstuna den april 2008 valdes följande personer till MSU rikskommitté: Ordförande Ledamöter Sara Dennås Alexander Klaréus Alexandra Gillström Jonas Lovéus Lina Bengtzboe Mattias Hallberg Rikskommittén har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda möten: Gjuterigatan i Sundbyberg Telefonkonferens Telefonkonferens Beau Suite i Bryssel Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Bergmansgatan i Fjällbacka Telefonkonferens 23

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer