Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma september, Ekerö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö"

Transkript

1

2

3 Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma september, Ekerö

4

5 Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning 0 Ekonomisk revision Verksamhetsrevision Propositioner Proposition 1 - Jobb för unga 47 Proposition 2 - Utan integritet ingen trygghet 52 Proposition 3 - Aldrig rasister eller kommunister i regeringen 57 Motioner 61 Organisation 63 Motion 1 angående extern kommunikation 65 Demokrati och offentlig förvaltning 67 Motion 2 angående en bättre grundlag 69 Motion 3 angående kommunalt självstyre 73 Motion 4 angående ministerstyre 76 Motion 5 angående Moderaterna och Sametingsvalet 78 Motion 6 angående skatteinbetalningar 79 Motion 7 angående offentlig makt 81 Motion 8 angående offentliggörande av dolda skatter 84 Motion 9 angående osynliga skatter 86 Motion 10 angående Sveriges statsskick 88 Principer och värderingar 93 Motion 11 angående handeldvapen 95 Motion 12 angående rätten till en fri begravning 98 Motion 13 angående fri invandring 101 Motion 14 angående kyrkans roll 104 Motion 15 angående lagligt med cannabis 107 Motion 16 angående människor köper sex 111 Motion 17 angående Radio och TV 113 Motion 18 angående TV-licensens definitiva avskaffande 116 Närings- och arbetsmarknadsfrågor 9 Motion 19 angående avskaffandet av arbetsdomstolen 121 Motion 20 angående försäljning av kommunala bolag 123 Motion 21 angående gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol 125 Motion 22 angående kommunala fastigheter 127 Motion 23 angående att konkurrensutsätta kollektivtrafiken 129

6 Motion 24 angående lagligt med svartjobb 131 Motion 25 angående avskaffande av kravet på ett minsta aktiekapital 133 Utbildning och studentfrågor Motion 26 angående att avskaffa studiebidraget 137 Motion 27 angående tillåtandet av avgifter i skolan 139 Motion 28 angående bostadsmarknaden för studenter 141 Motion 29 angående diskriminering vid antagning till lärosäten 144 Motion 30 angående krav på försörjningsgaranti vid antagningen av doktorander 147 Motion 31 angående privatisering av universitet och högskola 150 Motion 32 angående rektorers självbestämmande på skolor 153 Motion 33 angående riktlinjer kring ECTS 156 Motion 34 angående en skola med mer valfrihet 158 Motion 35 angående avskaffandet specialutformade program och lokala kurser 162 Motion 36 angående att överklaga betyg i skolan 165 Lag och rätt 67 Motion 37 angående immaterialrätt 169 Motion 38 angående uppenbarhetsrekvisitet 175 Motion 39 angående äktenskapsskillnad 177 Motion 40 angående en delning av aktiebolagslagen 179 Motion 41 angående avskaffande av jämkningsreglerna inom civilrätten 181 Motion 42 angående ett avskaffande av straffmyndighetsåldern 183 EU och internationella frågor 87 Motion 43 angående alkohol och EU 189 Motion 44 angående utrikespolitik 191 Motion 45 angående Dublinförordningen och EU:s asylpolitik 193 Motion 46 angående ett starkt Sverige i Europa 196 Motion 47 angående Taiwan (R.O.C) 201 Miljö och energifrågor 03 Motion 48 angående en frihetlig energimarknad 205 Motion 49 angående bensinskatten 207 Motion 50 angående vetenskapen och global uppvärmning 211 Motion 51 angående att Sverige skall bli en energination! 216 Övriga motioner 9 Motion 52 angående införandet av APK på Systembolaget 221 Motion 53 angående vad har ungdomshemmen för inverkan? 223 6

7 Ramprogram september Sånga Säby kurs & konferens på Ekerö Fredag Incheck och registrering Eftermiddagsfika serveras Välkomsttal Niklas Wykman Ordförande Stämman öppnas Stämman ajourneras Middag Lördag Stämman återupptas Förmiddagsfika serveras Stämman ajourneras för lunch Stämman återupptas Eftermiddagsfika serveras Stämman ajourneras Stämmobankett och fest Söndag Stämman återupptas Förmiddagskaffe serveras Stämman ajourneras för lunch Stämman återupptas efter lunch Eftermiddagsfika serveras Stämman avslutas 7

8 Ombudsfördelning Distrikt Antal ombud MUF Blekinge 2 MUF Bohuslän 2 MUF Dalarna 2 MUF Gotland 2 MUF Gävleborg 3 MUF Göteborg 6 MUF Halland 2 MUF Jämtland 2 MUF Jönköping 2 MUF Kalmar 2 MUF Kronoberg 2 MUF Norra Älvsborg 2 MUF Norrbotten 2 MUF Skaraborg 2 MUF Skåne 17 MUF Stockholm 25 MUF Södra Älvsborg 2 MUF Sörmland 3 MUF Uppsala 5 MUF Värmland 2 MUF Västerbotten 2 MUF Västernorrland 2 MUF Västmanland 2 MUF Örebro 2 MUF Östergötland 5 Totalt 100 8

9 Ombudsförteckning 9

10 10

11 Föredragningslista Förslag till föredragningslista för arbetsstämman Arbetsstämmans öppnande 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar 3. Val av vice ordförande att leda stämmans förhandlingar 4. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 7. Upprop och fastställande av röstlängd 8. Frågan om arbetsstämmans stadgeenliga utlysande 9. Godkännande av procedurregler 10. Förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten 11. Revisorernas berättelser 12. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 13. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 14. Behandling av inkomna förslag (motioner) 15. Val av ordförande i valberedningen för tiden intill nästa arbetsstämma 16. Val av fem ledamöter jämte personliga suppleanter i valberedningen för tiden intill nästa arbetsstämma 17. Övriga frågor 18. Arbetsstämmans avslutande 11

12 Procedurregler Förslag till procedurregler till arbetsstämman Yttranderätt tillkommer alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2009, samt av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna gäster. 2. Begäran om ordet sker skriftligen hos verkande ordförande eller sekreterare. 3. Yrkanderätt (förslagsrätt) tillkommer förbundsstyrelsen samt de valda ombuden. 4. Yrkande ska omedelbart lämnas skriftligen till tjänstgörande ordförande eller sekreterare. 5. Förbundsstyrelsens yrkande är alltid huvudproposition. 6. Innebär huvudproposition avslag på motionen, är avslagsyrkande ja-proposition. Vinner nej har alltså stämman beslutat att bifalla propositionen. 7. Till behandling upptas motionernas yrkanden (att-satser) och FS yrkanden i anslutning till motionerna samt eventuella tilläggsattsatser som berör sakfrågorna i motionen. 8. Frågor av principiell vikt, kan av stämman hänskjutas till särskilt beredningsutskott. Beredningsutskottet har att till stämman framlägga ett nytt förslag till ställningstagande. 9. Begärd votering sker i första hand genom handuppräckning. Om så begärs ska rösträkning genomföras. Votering som gäller personval ska alltid ske med slutna röstsedlar. Röstsedeln ska då uppta exakt det antal namn som valet avser, annars förklaras röstsedeln som ogiltig. 10. Tidsbegränsning gäller, om inte annat beslutas, i enskilt ämne till fyra minuter. Replik får inte vara längre än två minuter. 11. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fattade beslut i plenum måste inlämnas skriftligen till sekreteraren eller ordförande före stämmans avslutande. 12

13 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Moderata Ungdomsförbundet avger härmed, till arbetsstämman på Sånga Säby den september 2009, berättelse över verksamheten för perioden 23 november september Inledning Mycket har hänt i Moderata Ungdomsförbundet sedan förbundsstämman i Göteborg förra året. Vår största prövning var Europaparlamentsvalet i juni då vi gemensamt lyckades engagera många unga människor för ett bättre Sverige och ett friare Europa. Politik, bloggar, webbfilm, SMS, leenden och debatter - det var fantastiskt roligt att få vara på kampanj för fler moderater i Europa tillsammans med er. När vi nu träffas på denna arbetsstämma och tar vi avstamp mot valet Vi har väldigt goda möjligheter att göra det möjligt för fortsatt frihetlig politik i Sverige. Vi växer, vi skapar bättre politik, vi syns mer och tillsammans spelar vi en avgörande roll för valutgången nästa år. Jag är stolt att dela Sveriges bästa politiska ungdomsförbund med er. Niklas Wykman Innehåll Förbundsstyrelsen Mål för verksamhetsåret 2009 Moderata Ungdomsförbundets externa kommunikation Moderata Ungdomsförbundets interna kommunikation Europaparlamentsvalet Skribentnätverket Kampanjverksamheten Politisk produktion Utbildning Distriktsforum Moderata Studenter Unga Förtroendevalda Distriktsstöd Rikskommitténs verksamhetsberättelse 2008/2009 Blått Internationell verksamhet Personal Ekonomi 13

14 Förbundsstyrelsen Vid förbundsstämman i Göteborg november 2008 valdes följande styrelse: Ordförande Niklas Wykman, Stockholm 1:e vice ordförande André Assarsson, Skåne 2:e vice ordförande Jenny Petersson, Halland Ledamöter Erik Bengtzboe, Södermanland Rola Brentlin, Stockholm Nils Brown, Södermanland Anna Gustafsson, Skåne Katja Isacsson, Västerbotten Johan Lundberg, Östergötland Albin Molander, Stockholm Zanna Mårtensson, Skåne Till verksamhetsrevisorer valdes: Till suppleanter för dessa valdes: Till räkenskapsrevisor valdes: Till suppleant för honom valdes: Carl Grufman, Stockholm Linda Norberg, Stockholm Christoffer Järkeborn, Stockholm Kajsa Dahlström, Skåne Bengt Fröander, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Johan Rönnkvist, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Förbundsstyrelsen har under perioden haft 12 protokollförda sammanträden: Göteborg Stockholm Nacka Stockholm Telefonkonferens Stockholm Stockholm Östergötland Stockholm Nyköping Stockholm Ekerö Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande deltagit: Sara Dennås fram till Rasmus Törnblom från Adjungeringar: Ordförande Moderata Studenter Ordförande för Moderata Studenter adjungeras även i förbundsstyrelsen med rätt allt delta i överläggningarna men ej i besluten. 14

15 Generalsekreteraren Lars Rådén har varit ständigt adjungerad och protokollförare i förbundsstyrelsen. Personal vid centrala kansliet Personal vid centrala kansliet har vid olika tillfällen adjungerats till förbundsstyrelsens sammanträden. I regel ekonomiassistent Johanna Ekström från samt övrig personal beroende på ärenden de berörs av. Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen har inom sig valt ett arbetsutskott enligt följande: Ordförande Ledamöter Niklas Wykman André Assarsson Jenny Petersson Rola Brentlin Johan Lundberg Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande deltagit på arbetsutskottets möten. Vid arbetsutskottets sammanträden har generalsekreteraren varit protokollförare. Följande protokollförda sammanträden har avhållits har avhållits under perioden: Telefonkonferens Telefonkonferens Moderat Skolungdoms rikskommitté Under rikskonferensen i Eskilstuna den april 2008 valdes följande personer till MSU rikskommitté: Sara Dennås, riksordförande Alexander Klaréus, ledamot Alexandra Gillström, ledamot Jonas Lovéus, ledamot Lina Bengtzboe, ledamot Mattias Hallberg, ledamot På rikskonferensen den april 2009 valdes följande till Moderat skolungdoms rikskommitté: Rasmus Törnblom, riksordförande Björn Olsson, vice ordförande Tove Björnström, ledamot Jacob Claesson, ledamot Karl Holst, ledamot Frederik Wevle, ledamot 15

16 Fadderskap Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret arbetat med fadderverksamhet gentemot distrikten. Syftet med förbundsstyrelsens fadderskap är: Att förbundsstyrelsen med erfarenheter, tips och praktisk hjälp ska bistå distrikten och dess styrelser. Att förankra förbundsstyrelsens arbete i distrikten, för att på så sätt skapa en god kommunikation och öppenhet. Att ge distrikten en större möjlighet att påverka förbundsstyrelsens arbete. Förbundsstyrelsens faddrar för distrikten: Blekinge - Katja Isacsson Bohuslän - Nils Brown Dalarna - Albin Molander Gotland - Albin Molander Gävleborg - Anna Gustafsson Göteborg - André Assarsson Halland - Anna Gustafsson Jämtland - Albin Molander Jönköping - Erik Bengtzboe Kalmar - Katja Isacsson Kronoberg - Johan Lundberg Norra Älvsborg - Johan Lundberg Norrbotten - Albin Molander Skaraborg - Johan Lundberg Skåne - Erik Bengtzboe Stockholm - Jenny Petersson Södermanland - Zanna Mårtensson Södra Älvsborg - Katja Isacsson Uppsala - Zanna Mårtensson Värmland - Jenny Petersson Västerbotten - Nils Brown Västernorrland - Rola Brentlin Västmanland - Rola Brentlin Örebro - Johan Lundberg Östergötland - Anna Gustafsson Mål för verksamhetsåret 2009 Övergripande mål Förbundets två övergripande mål strävar efter att uppnå vår ändamålsparagraf. 1 Ändamål Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna. 16

17 Målen är följande: 30 procent av väljarna mellan år ska rösta på moderaterna i såväl europaparlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet Moderata Ungdomsförbundet ska den 31 december 2009 ha st. medlemmar och den 31 december 2010 ha st. medlemmar. Strategiska mål De strategiska målen är alla mål som på olika sätt bidrar till att uppnå de övergripande målen rörande medlemmar och valresultat. Varje av dessa har ett antal kvantitativa mål. Nedan beskrivs målen. Alla distrikt ska växa Förbundsstyrelsen ser det som en viktig uppgift att utveckla Moderata Ungdomsförbundets alla distrikt. För att nå målet om medlemmar 2010 måste tillväxten i medlemsantal ske i alla distrikt och inte bara i ett fåtal. Dessutom är det viktigt att skapa mobilisering i hela landet när valkampanjerna ska genomföras. Starka distrikt som förmår att driva egna valkampanjer är en avgörande del i en nationell valrörelse. God förankring För att Moderata Ungdomsförbundet ska kunna uppfylla de övergripande målen måste förbundet och distrikten jobba mot dessa mål. Detta är bara möjligt genom en god dialog mellan förbund och distrikt. Därför måste olika former av forum skapas för diskussioner om såväl de övergripande målen som den löpande verksamheten. Ökad relevans i internationella frågor För att kunna nå nya grupper av väljare som genom sin bakgrund har en relation till konflikter och skeenden i andra delar av världen måste vi vara relevanta i de internationella frågorna. För att vinna stöd bland unga i valet till Europaparlamentet är vår relevans i dessa frågor av stor vikt. Ökad mångfald Mångfald handlar om att vi respekterar varandras olikheter inom Moderata Ungdomsförbundet. Genom att välkomna de som tidigare inte känt sig välkomna kan vi växa. Detta ska vi sträva efter genom att utveckla politiken, vår kommunikation och genom att diskutera dessa frågor med distrikten. Ett jämställt MUF I Moderata Ungdomsförbundet ska alla kunna ta ansvar, engagera sig och lyckas på samma villkor oavsett vilket kön man har. Detta ska vi sträva efter genom att utveckla politiken, vår kommunikation och genom att diskutera dessa frågor med distrikten. Fler unga kandidater I valet 2010 ska Moderata Ungdomsförbundet bidra till att fler unga söker förtroendeuppdrag i allmänna val. Detta ska ske genom utbildning och politisk utveckling inom ramen för unga förtroendevalda. Stärkt närvaro i medier För att öka Moderata Ungdomsförbundets betydelse som opinionsbildare måste vi öka vår närvaro i media. Moderata Ungdomsförbundet måste synas i fler olika forum än tidigare. Politisk utveckling Moderata Ungdomsförbundets politiska utveckling ska syfta till att formulera den mest relevanta samhällskritiken och diskutera frågor på ett sådant sätt så att vi har mer gemensamt med unga människor än med politiker och politiska system. Vi ska vara den främsta kritikern av politiskt maktbegär och den tydligaste försvararen av de idéer som försvarar människans frigörelse. 17

18 Moderata Ungdomsförbundets externa kommunikation Resultat Sedan förbundsstämman i november 2008 har Moderata Ungdomsförbundet gjort 18 pressutspel i form av pressmeddelanden. Förbundsföreträdare har exponerats i media genom debattartiklar, redaktionellt material eller tv- och radioinslag (ej insändare) vid 639 tillfällen under verksamhetsåret enligt den statistik som varit centrala kansliet tillhanda. Utöver detta har vi varit publicerade på nyhetssidor (ej bloggar) och motsvarnde 544 gånger. De exponeringstillfällena är bland annat uppdelade i 38 stycken publicerade debattartiklar och krönikor och förbundets företrädare har figurerat i TV 26 gånger, radio 49 gånger och 68 stycken ledare sedan förbundsstämman Den absolut största andelen av pressklippen är reportage och artiklar i medelstora till stora tidningar. Det har också skett en stor ökning i antalet stora personporträtt och djupintervjuer av förbundets företrädare. Mediebevakning För att räknas in i statistiken ska Moderata Ungdomsförbundet, MUF, Moderat Skolungdom, MSU, ungmoderaterna eller unghögern nämnas samt namnen på någon i förbundsstyrelsen. Denna snäva definition har valts för att ge en så rättvisande bild av mediestatistiken som möjligt. Strategi Samtidigt som stora delar av förbundets externa kommunikation, liksom tidigare år, varit inriktade på riksmedia har strategin utvidgats till att också lansera förbundet och dess företrädare i lokalmedia. Dessutom har det lagts extra vikt vid kvalitativa pressklipp som större intervjuer och ledarartiklar. Att Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande främst varit den som förbundet strävat efter att exponera i massmedierna beror också på att detta varit förbundsstyrelsens strategi. Genom att främst lansera förbundsordföranden är förbundsstyrelsens uppfattning att det skapas igenkänningseffekter som i sin tur ger en större tydlighet och stärker Moderata Ungdomsförbundets varumärke. Moderata Ungdomsförbundets interna kommunikation Moderata Ungdomsförbundet är en ideell organisation som sprider idéer och värderingar till unga människor. Den viktigaste resursen är våra medlemmar. En av förutsättningarna för att förbundet skall uppnå sina mål är att medlemmar involveras och engageras i organisationens arbete. Om medlemmar inte vet vad Moderata Ungdomsförbundet står för och vart förbundet är på väg gör troligtvis ingen utanför organisationen det heller. Moderata Ungdomsförbundet strävar efter att besitta en väl fungerande internkommunikation för att bland annat möjliggöra och öka medlemmars kunskap och engagemang. Följande kanaler använder vi oss av i dag i den interna kommunikationen - - BBS Moderat - Mailutskick - Medlemstidningen Blått - Nymedlemsutskick med information om distriktens verksamhet - Distriktsforum och distriktsordförandeforum - Fadderskapskontakter mellan förbund och distrikt 18

19 - Distriktsordförandesamtal genom förbundssamordnaren - Skribentnätverket - MSU:s rikskonferens, höstkonferens och MÅNS - Förbundsstämma/Arbetsstämma - Telefonkonferenser - SMS medlemsutskick - Samtal mellan distrikt och förbund - Förbundsstyrelsemöten och AU-möten - Personalmöten och personalkonferenser - Facebook Det sker ständigt ett arbete med att förändra och förbättra våra kanaler för intern kommunikation och anpassa oss efter vilka kommunikationsvägar som är snabbast och effektivast att använda inom vår organisation. De viktigaste inslagen för den interna kommunikationen är hemsidan där all förbundets medlemsinformation publiceras, frånsett endast känslig information som kan anses bättre lämpad för det interna nätverket BBS Moderat. Före och efter varje förbundsstyrelsesammanträde rapporterar förbundsordföranden om sammanträdet på muf.se och BBS Moderat. Detta för att ge medlemmar möjlighet att komma med synpunkter till förbundsstyrelsens möten. Nymedlemsutskick Nymedlemsutskicken skickas till alla nya medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet. Det innehåller ett brev från förbundsordföranden, material från den aktuella kampanjen samt ett distriktsvykort. Det lokala distriktsvykortet är ett steg i att öka och få med nya medlemmar lättare in i organisationen. Detta är ett steg att möjliggöra för samtliga nya medlemmar att lättare påbörja sitt engagemang i Moderata Ungdomsförbundet genom att få kontaktuppgifterna direkt hem i sin brevlåda. Nymedlemsutskicken sker varje vecka från centrala kansliet, med undantag i semestertider då detta kan dröja längre. SMS För att öka kommunikationen mellan distrikt och förbundet har SMS medlemsutskick använts som kommunikationsmedel. Detta dels som påminnelse för olika aktiviteter men även för att informera om vad som kommer att ske i media eller liknade. Översyn En översyn sker av arbetet med förbundets internkommunikation under ledning av Nils Brown. I uppdraget ska Nils Brown återkomma till förbundsstyrelsen med en ny plan för internkommunikationen inom förbundet. Europaparlamentsvalet Valledning Europaparlamentsvalet genomfördes under ledning av en valledning utsedd av förbundsstyrelsen. Valledningen bestod av: - Erik Bengtzboe - Niklas Wykman - André Assarsson 19

20 - Jenny Petersson - Rola Brentlin - Lars Rådén Förbundsstyrelsen utsåg även Erik Bengtzboe till valledare vilket innebar att Erik Bengtzboe blev sammankallande i valledningen samt fick vissa delegationer från förbundsstyrelsen rörande beslut om valkampanjen. Utbildning Inför valrörelsen ordnades två europautbildningar. Den ena mars i Stockholm som var öppen för alla medlemmar att medverka på men att även fyra deltagare per distrikt subventionerades. Den andra utbildningen mellan april bjöd i distriktsordföranden och valledare till en utbildning i Bryssel där Moderata Ungdomsförbundets hedersordförande Gunnar Hökmark stod som värd för arrangemanget. På distriktsforum bjöds alla distriktens valledare in för utbildning och diskussion. Denna utbildningsinsats skedde inom förbundsstyrelsens projekt distriktsforum. Förbundsstyrelsen ordnade en valupptakt som samlade cirka 500 medlemmar i Stockholm den 9-10 maj. På valupptakten talade Fredrik Reinfeldt, Niklas Wykman, Per Schlingmann och flera av toppkandidaterna på Moderata samlingspartiets valsedel. Kampanjen Kampanjen med trycksaker och budskap delades in i tre faser. Med början i en internationell kampanj som berörde flera av världens ofria länder som påbörjades i samband med distriktsforum den mars. Efter den andra valutbildningen i Bryssel lanserades en allmänpolitisk kampanj om europapolitiken som pågick fram till valupptakten den 8-10 maj. Valkampanjen som påbörjades på valupptakten den 8-10 maj som gick under arbetsnamnet Europa behöver fler moderater användes fram till valdagen. En särskild spurtkampanj togs även fram för valkampanjens sista vecka. Turnéer Förbundsordföranden var under perioden från valupptakten till valdagen ute på kampanj i landets distrikt och deltog i kampanjer, debatter, klasspresentationer och medverkade vid medlemsaktiviteter i landet. Även valledaren var under perioden från valupptakten till valdagen ute på kampanj i landets distrikt och deltog i kampanjer, debatter, klasspresentationer och medverkade vid medlemsaktiviteter i landet. Moderat Skolungdoms rikskommitté var under perioden från valupptakten till valdagen ute på sammanlagt fem kampanjveckor. Moderata Studenters styrelse var under perioden från valupptakten till valdagen ute på sammanlagt fyra kampanjveckor. 20

21 Verksamhetsprojekt Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse har beslutat att arbeta i projektform. Det innebär att både ledamöter i förbundsstyrelsen, distrikts- och föreningsaktiva samt enskilda medlemmar varit delaktiga och ansvarat för projektens övergripande mål och innehåll. Presidiet har ansvarat för uppföljning och stöd för projektansvariga att kunna genomföra verksamheten i enlighet med uppställda mål. Skribentnätverket För att öka Moderat Ungdomsförbundets mediala genomslag och för att hjälpa och stödja förbundets skribenter i skrivandet finns ett skribentnätverk. Alla medlemmar i Moderat Ungdomsförbundet som är intresserade av att skriva insändare kan delta i skribentnätverket. Månadens insändare heter ett inslag i Moderata Ungdomsförbundets skribentnätverk. Varje månad har en insändare/debattartikel som under varje månad har lyft fram MUF:s perspektiv på bästa sätt att utsetts. Månadens insändare belönas med ett diplom samt en bok och vinnaren publiceras på BBS-Moderat och muf. se. Johan Lundberg ansvarar för skribentnätverket som en del av den politiska produktionen. Kampanjverksamheten Förbundsstyrelsen har inte använt sig av ett eget utskott för kampanjproduktionen utan arbetet med förbundets kampanjer har fördelat sig mellan valledningen och MSU:s rikskommitté. Kampanjerna som valledningen producerat har varit de tre faserna i europaparlamentskampanjen. En kampanj på internationellt tema, en allmänpolitisk kampanj om EU och senare valmaterialet som syftade till att få unga att rösta på Moderata samlingspartiet i europaparlamentsvalet. I det sistnämnda ingick även en spurtkampanj. MSU tog fram förbundets skolstartskampanjer för vårtermin och hösttermin Samt Moderata Studenter hade även ett eget material i europaparlamentsvalet. Politisk produktion Förbundsstyrelsen har utsett ett särskilt projekt för politisk produktion. Målen för projektet är att ta fram politisk material av olika slag för höja kunskaperna i organisationen och göra Moderata Ungdomsförbundet till en relevant opinionsbildare. Den politiska produktionen tog fram en rapport inför europaparlamentsvalet rörande de sju mest ofria länderna i världen. Projektet har även skrivit artiklar till muf.se under året. En viktig del av den politiska produktionen är även att besvara frågor från allmänheten till Moderata Ungdomsförbundet. Detta sker främst genom frågor som ställs via muf.se rörande Moderata Ungdomsförbundets ställningstaganden samt mail som inkommer till förbundet. Johan Lundberg ansvarar för projektet politisk produktion. Utbildning Utbildningsprojektet strävar efter att utveckla kunskaperna inom Moderata Ungdomsförbundet. Det främsta är att utbildningsprojektet har tagit fram två handledningar rörande ekonomihantering och utbildning till distriktsordföranden i den så kallade distriktsordförandepärmen. Utbildningshandledningen är en mindre omarbetning av den tidigare utbildningshandledningen från

22 Till de utbildningsansvariga har en talarförmedling kommunicerats. Vid arrangerandet av kurser kan distrikten vända sig till Johan Lundberg som hjälper till med förmedling av talare och andra allmänna råd rörande utbildningar. Johan Lundberg ansvarar för projektet utbildning. Distriktsforum Distriktsforum är ett projekt som arrangerar tre möten under året Dessa möten är träffar med representanter från distrikten och förbundet. Syftet med dessa möten är att utbyta idéer och utveckla kunskaper hos ledare i Moderata Ungdomsförbundet. I mars 2009 ordnades ett distriktsforum där distriktsordföranden, valledare, utbildningsansvariga, mediaansvariga och MSU-ansvariga från distrikten bjöds in att delta. Ordföranden i Moderata Studenter deltog också på detta distriktsforum. Förbundsstyrelsen, MSU:s rikskommitté och Moderata Studenter styrelse medverkade också. Under genomfördes utbildningar och diskussioner med inriktning mot distriktsrepresentanternas olika ansvarsområden. Den augusti ordnas inom detta projekt även ett distriktsordförandeforum där samtliga distriktsordföranden bjuds in för utbildning och diskussion. Anna Gustafsson ansvarar för projektet distriktsforum. Moderata Studenter Förbundsstyrelsen finansierar tillsammans med partistyrelsen Moderata Studenters styrelses verksamhet. Detta anslag förfogar Moderata Studenters styrelse över och deras verksamhetsberättelse redovisas till riksårsmötet för Moderata Studenter. Styrelsen för Moderata Studenter valdes på Moderata Studenters riksårmöte den 23/1-25/ och har bestått av: Caroline Garsbo, ordförande Jonas Grafström, 1:e vice ordförande Anna Alriksson, 2:a vice ordförande Michael Grenefalk, ledamot (t.o.m. 5/5 2009) Cecilia Hellgren, ledamot Pirita Isegran, ledamot Erik Persson, ledamot Moderata Studenter har som mål för verksamhetsåret 2009/2010: - Att moderata studenter ska ha 1250 medlemmar den 31/ Att den Moderata Studenter ska ha tjugo Moderata Studenter föreningar den 31/ Unga Förtroendevalda Unga förtroendevalda är ett projekt som syftar till att få fler unga att kandidera för Moderaterna i valet 2010 samt förbättra förtroendevalda medlemmar i Moderata Ungdomsförbundets möjligheter att driva politik i kommuner och landsting. Unga förtroendevalda ansvarar även för Moderata Ungdomsförbundets medverkan på kommunala rikskonferensen. 22

23 Unga förtroendevalda har släppt en rapport i samband med kommunala rikskonferensen om demokratiarbete i kommuner samt i samband med kommunala rikskonferensen ordnat ett seminarium på samma tema. Unga förtroendevalda har tagit fram en kampanj för att uppmuntra unga att kandidera för Moderata samlingspartiet i valen Detta under arbetsnamnet Ung kandidat där en hemsida tagits fram tillsammans med en trycksak. Projektledningen för unga förtroendevalda består av Katja Isacsson, Cecilia Löfgreen och Zanna Mårtensson. Distriktsstöd Ett av förbundsstyrelsens mål är att Moderata Ungdomsförbundet ska växa i hela landet. För att förbundsstyrelsen ska kunna bidra till att uppfylla det målet finns projektet distriktsstöd. Distriktsstöd ska kunna göra snabba insatser till distrikts som är i behov av och efterfrågar stöd från förbundsstyrelsen. Detta kan röra sig om allt från hjälp med rutiner till renodlade kampanjinsatser. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan distrikten så upprättar projektet egna planer för de olika insatserna när behov av sådana kommer fram. Albin Molander ansvarar för projektet distriktsstöd. Rikskommitténs verksamhetsberättelse 2008/2009 Under rikskonferensen i Eskilstuna den april 2008 valdes följande personer till MSU rikskommitté: Ordförande Ledamöter Sara Dennås Alexander Klaréus Alexandra Gillström Jonas Lovéus Lina Bengtzboe Mattias Hallberg Rikskommittén har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda möten: Gjuterigatan i Sundbyberg Telefonkonferens Telefonkonferens Beau Suite i Bryssel Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Telefonkonferens Bergmansgatan i Fjällbacka Telefonkonferens 23

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN 1 Ändamål (*) Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef Förbundsstyrelsemöte Sammanträdesdatum: 2011-07-30, 31 Plats: RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm Protokollet omfattar: 1 20 Beslutande: Vio Szabo, ej 10 Linus Törneberg Rosita Stotzky Emelie Mire Åsell

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer