Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Knivstabostäder AB får bedriva derivathandel i form av ränteswappar i enlighet med bolagets finanspolicy och derivathandeln endast sker mot motparterna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken i svensk valuta, att Knivsta Kommun för Knivstabostäders räkning, såsom för egen skuld, ingår proprieborgen omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten. Yrkande Peter Evansson (S) yrkar bifall på det utsända förslaget till beslut. Ärende Tjänsteskrivelse , hemställan , protokoll från Knivstabostäder, och förslag på reviderad finanspolicy har varit utsända. Expedieras till: Akten Expedierat av Siobhán Górny

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/658 Ekonomichef Kommunstyrelsen Hemställan från Knivstabostäder AB, godkännande av derivathandel i form av ränteswappar KS-2017/658 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna att Knivstabostäder AB får bedriva derivathandel i form av ränteswappar i enlighet med bolagets finanspolicy och derivathandeln endast sker mot motparterna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken i svensk valuta, att Knivsta Kommun för Knivstabostäders räkning, såsom för egen skuld, ingår proprieborgen omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten. Sammanfattning Styrelsen i Knivstabostäder fattade vid styrelsemöte beslut om att finansverksamheteten i bolaget ska kunna använda ränteswappar i skuldförvaltningen. För att bolaget ska kunna använda ränteswappar krävs ett godkännande från kommunfullmäktige i Knivsta att bedriva derivathandel i form av ränteswappar. Förvaltningen delar bolagets uppfattning av ränteswappar är ett verktyg som behövs för en aktiv skuldförvaltning och anses vara den mest kostnadseffektiva metoden för skuldförvaltning. Bolaget behöver säkerställa goda rutiner och oberoende expertkunskap för derivathandel i form av ränteswappar, exempelvis genom att anlita oberoende experter genom PWC för konsultation. Det är centralt att syftet är att minska risker och därmed säkerställa långsiktigt stabila och låga räntekostnader för kommunkoncernen. Bakgrund Derivathandel är ofta synonymt med hög risk. Derivat avseende ränteswappar handlar förenklat om att en motpart önskar minska sin risk och köper sig en försäkring för detta. Motparten tar då istället risken och får betalt för detta genom försäkringspremien. En liknelse som ofta används är att 5-års räntan är högre än den rörliga räntan (3 månader), ränteskillnaden mellan de olika löptiderna är en premie som låntagaren för betala för att få en förutsägbarhet i räntan och därmed en lägre ränterisk. Istället för att låna till en 5 års ränta, lånar bolaget till rörlig ränta och köper en ränteswapp och erhåller på så vis en fast ränta.

3 Sida 2 av 3 Fördelen är att skuldförvaltningen blir mer aktiv eftersom ränteswappar inte styrs av när lånet ska omförhandlas från tid till annan. Utan en ränteswapp kan tecknas senare eller tidigare och med olika löptider beroende på låneportföljens sammansättning. Det är orsaken till att många privata och offentliga aktiebolag använder sig av ränteswappar i sin skuldförvaltning, det anses också vara ett kostnadseffektivt verktyg för att minska risker. Bolaget behöver säkerställa goda rutiner och bör inhämta oberoende expertkunskap för derivathandel i form av ränteswappar, exempelvis genom att anlita oberoende experter genom PWC för konsultation. Ränteswappar i kommunkoncernen ska används tillsammans med Kommuninvests lån eller andra bankers lån som komplement för att binda räntor och justera räntebindning. Produkterna ska användas i defensivt syfte, det vill säga för att skydda låneportföljen från risk. Godkända derivat är endast ränteswappar och förtidsstartade ränteswappar. Låneskulden i Knivstabostäder kommer enligt prognos uppgå till 100 miljoner kronor under 2018 och öka succesivt när nya bostäder ska byggas. Det är en mindre låneportfölj i dagsläget men med tiden kommer behovet av räntesäkring via ränteswappar öka. Eftersom Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB bedrivs i en gemensam förvaltning bör båda bolagen är liknande verktyg för aktiv skuldförvaltning. Bilagor: 1. Tjänsteskrivelse Knivstabostäder AB 2. Protokoll Knivstabostäder AB 3. Finanspolicy Knivstabostäder AB Ekonomisk konsekvensanalys Beslut om derivathandel i form av ränteswappar syftar till att minska risker för framtida ökade räntekostnader men framförallt ge förutsägbarhet i räntekostnader för kommunkoncernens skulder. Derivathandeln i form av ränteswappar kan därför från tid till annan innebära både lägre och högre kostnader. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Fransson kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomichef Knivstabostäder

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslut om att bedriva derivathandel i form av ränteswappar påverkar inte barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? Ja Nej Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

5 Handläggare Simon Granit Kommunfullmäktige Hemställan om att få godkännande för avtalstecknande och borgen för ränteswappar Knivstabostäder ansöker om att att Kommunfullmäktige i Knivsta ger sitt godkännande till att Knivstabostäder träffar avtal med de möjliga motparterna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken om derivathandel i enlighet med bolagets Finanspolicy. Godkända derivat är endast ränteswappar och förtidsstartade ränteswappar. om avtalet med banken så kräver, att Knivsta Kommun för Knivstabostäders räkning, såsom för egen skuld, ingår proprieborgen omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten och därmed möjliggör tecknande av derivatavtal mellan bank och bolag. Sammanfattning Styrelsen i Knivstabostäder fattade vid styrelsemöte (Bilaga 1) beslut om att finansverksamheteten i bolaget ska kunna använda ränteswappar i skuldförvaltningen. Låneskulden i bolaget kommer enligt prognos överstiga 100 miljoner kronor under Majoriteten av svenska privata, statliga och kommunala aktiebolag använder idag ränteswappar i sin skuldförvaltning av kostnadsskäl och för att minska risker. Ränteswappar används tillsammans med Kommuninvests lån eller andra bankers lån som komplement för att binda räntor och justera räntebindning. Produkterna används i defensivt syfte, dvs för att skydda låneportföljen från risk. Derivat är en bred benämning på produkter för att hantera risk i tillgångs- och skuldportföljer. Ränteswappar är en standardprodukt inom derivat som har god likviditet och transparens i prissättning. Rådgivare inom området, bland annat PWC, är överens om att ränteswappar minskar kostnad och risk i låneportföljen. Bakgrund Knivstabostäders finanseringsverksamhet har till uppgift att minimera räntekostnader till låg risk. Räntekostnaden består av marknadens ränta på respektive löptid och bankens marginal, samt borgensavgiften till kommunen. Refinansieringsrisken i portföljen utgörs av risken att vid varje behov av likviditet eller omsättning av lån inte erhålla den likviditet som krävs eller att det vid tillfället sker till en hög marginal. Ränterisken utgörs av hur en förändring av marknadsräntan momentant eller på sikt påverkar räntekostnaden negativt. Som exempel innebär en ränteförändring på 0,1 % en kostnadsförändring på kronor per år med låneskuld på 100 miljoner kronor. De sista fyra åren har 10 årsräntan rört sig 2,3 % från topp till botten och den rörliga 3-månadersräntan ca 1,8 %. Genom att börja använda ränteswappar kan ränterisk och refinansieringsrisk separeras. Det innebär en mer effektiv förvaltning eftersom likviditetsbehovet eller omsättning av lån inte alltid inträffar när ränteläget är som mest gynnsamt eller då det mest optimala beslutet är att teckna samma räntebindning och kapitalbindning. I praktiken innebär det att bolaget via Kommuninvest eller affärsbanker tar upp ett lån när behovet av likviditet finns och att räntan binds med en swap så att kostnaden och riskerna hålls så låga som möjligt. Kommuninvest kommer alltså även vid derivat vara en viktig långivare. Eftersom Knivstabostäder har pantbrev i fastigheterna har traditionell bankupplåning ofta varit mer fördelaktig än lån med kommunal borgen. Knivstabostäder har därför en låg andel lån till Kommuninvest. Ränteswappar är en undergrupp inom derivat. En ränteswap kan enklast förklaras genom att titta på ett vanligt banklån. Ett konventionellt fasträntelån på 5 års löptid är egentligen en produkt bestående av två delar. Ett lån med rörlig ränta (normalt med 3 månaders löptid) som har 5 års kapitalbindningstid (banken lovar att låna ut kapital i 5 år) och en swap som binder räntan till en fast räntesats under 5 år. De derivat som är godkända enligt bolagets finanspolicy är ränteswappar och förtidsstartade ränteswappar i svensk valuta. Knivstabostäder/Beslut om derivat 2017

6 Dessa produkter handlas av samtliga svenska affärsbanker och har god likviditet på marknaden och är transparenta i prissättningen. Vid varje köptillfälle ska minst två banker tillfrågas för att få bästa möjliga prissättning. Komplicerade sk strukturerade produkter är inte tillåtna och derivat får endast användas i defensivt syfte, dvs för att säkra ett befintligt underliggande lån eller fastställt finansieringsbehov. I dagsläget fattas beslut om både räntebindning och kapitalbindning vid samma tidpunkt som lånet ska tas upp. Med hjälp av ränteswappar kan dessa beslut delas upp så att den mest gynnsamma kapitalbindning väljs vid likviditetsbehovet och att räntebindningen väljs vid ett senare tillfälle. Översyn av räntebindning görs kvartalsvis eller månadsvis. Styrande för finansverksamheten är bolagens finanspolicy (se bilaga 1). I den framgår att låneförfallen ska vara fördelade över tid och inom vilka ramar räntebindningen ska ligga. Den beskriver även hur skuldportföljen ska rapporteras till bolagens styrelse och hur finansverksamheten ska bedrivas. Där framgår även att styrelsen bör utse ett finansråd som har till särskild uppgift att säkerställa att finanspolicyn följs och att den finansiella strategin blir optimal för bolaget. Samtliga svenska affärsbanker erbjuder idag handel med ränteswappar. För att handla med ränteswappar krävs ett derivatavtal med banken. Bolaget kommer att teckna avtal med minst två derivatmotparter för att få konkurrens i prissättningen. För att beskriva vilka rörelser som finns på marknaden visar data från oktober 2013 till idag att Kommuninvests marginal på ett 10 års lån varit som lägst 0,65 % och som högst 1,04 %. Under samma period har marknadsräntan (exkl marginal) för ett 10 års lån varit som lägst 0,61 % och som högst 2,92 %. Dessa toppar och bottnar i ränta respektive marginal har inträffat vid olika tidpunkter, dvs lägst ränta innebär inte lägst marginal och vice versa vilket innebär att det ur kostnadssynpunkt är bättre att ha möjlighet att dela upp dessa beslut. Jesper Rydåker Hans-Petter Rognes Bilaga 1: Styrelseprotokoll Bilaga 2: Finanspolicy rev Knivstabostäder/Beslut om derivat 2017

7

8

9

10

11 Förslag till revidering FINANSPOLICY Knivstabostäder AB Postadress: Knivstabostäder AB Centralvägen 19 E KNIVSTA Telefon: Fax: E-post:

12 2 (9) 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur företagets finansverksamhet skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. Företagets finanspolicy skall följa de ägardirektiv som kommunen fastställt på bolagsstämma för företaget. Syftet med denna finanspolicy är att: Fastställa finansverksamheten mål Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 2. Finansverksamhetens mål Finansverksamhetens mål är att: Säkerställa företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera företagets räntekostnader Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 3. Organisation och ansvarsfördelning Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan styrelsen respektive verkställande direktör och ekonomichef. 3.1 Styrelsens ansvar Styrelsen ansvar är: att årligen fatta beslut om finanspolicy med eventuella revideringar att årligen fatta beslut om beloppsramar för företagets nyupplåning under kommande budgetår att årligen fatta beslut om delegering av företagets omsättning av lån under kommande budgetår att hemställa till kommunfullmäktige att fatta beslut om borgensram för företaget

13 3 (9) 3.2 Verkställande direktörens ansvar Verkställande direktör skall: Årligen, vid behov, lämna förslag till styrelsen om revideringar av företagets finanspolicy Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten i samråd med styrelsens presidium som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i företagets finanspolicy efterlevs. Riktlinjernas utformning ska informeras till styrelsen. 3.3 Ekonomichefens ansvar Ekonomichef ansvarar för: Att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella situation Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy Att aktivt arbeta med att säkerställa att tillräcklig likviditet finns för att driva bolagets olika verksamheter Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt att ta fram beslutsunderlag för ny- /refinansiering av låneportföljen Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna Att finansverksamhetens redovisning utförs inom ramen gällande lagar och redovisningsprinciper. Att utveckla och upprätthålla kontakter med finansiella aktörer Att årligen ge förslag till verkställande direktör om förändringar i finanspolicyn 3.4 Finansutskott Styrelsen kan utse ett särskilt finansutskott. Utskottet syftar till att utveckla finansverksamheten och vara ett forum där dialog och stadga kring operativa beslut och strategiska vägval förs. Finansutskottet utgör en expertis inom finansverksamheten och medlemmarna kan vara styrelseledamöter eller annan kompetens inom området. Finansutskottet rapporterar till styrelsen. 4. Inbördes tolkningsordning Föreligger motstridiga uppgifter mellan olika styrdokument ska följande rangordning gälla för tolkning av innebörd: 1. Bolagsordning 2. Ägardirektiv 3. Styrelsens arbetsordning 4. VD-Instruktion 5. Affärsplan 6. Finanspolicy

14 4 (9) 5. Likviditetsförvaltning Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och bank Ej utnyttjade kreditlöften Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 5.1 Betalningsberedskap Företaget skall ha tillgängliga likvida medel till förfogande som motsvarar en betalningsberedskap för löpande utgifter samt för budgeterade investeringar och amorteringar. För löpande utgifter bör betalningsberedskapen omfatta den genomsnittliga periodiciteten för hyresinbetalningar plus en månad. Det innebär i nuläget att bruttointäkter för en månad plus en månad ska finnas i betalningsberedskap för löpande utgifter. För projekt och investeringar över 5 MSEK ska en separat likviditetsplanering upprättas. Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall första hand användas för att amortera företagets låneskuld och i andra hand placeras enligt punkt Förvaltning av kortfristig likviditet Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument hos godkända motparter enligt placeringsreglementet (bilaga 2). Placerade medel skall kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 6. Finansiering Finansiering sker med kommunal borgen. Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige om borgensram. Ramar för kontokrediter och långfristig upplåning beslutas årligen av styrelsen. Godkända former för upplåning framgår av finansieringsreglementet (bilaga 1). 6.1 Målsättning Den övergripande målsättningen för företagets skuldförvaltning är att: Säkerställa företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera företagets räntekostnader

15 5 (9) 6.2 Riskhantering De två huvudsakliga riskerna är refinansieringsrisk, dvs risk att inte få erhålla den finansiering som vid en given tidpunkt önskas eller att marginalen vid den tidpunkten är hög, och ränterisk, dvs risk att marknadsräntan i framtiden ökar mer än den kända ränteprognosen. Refinansieringsrisk hanteras genom att ett löfte från långivaren ges om att finansieringen ska gälla under en förutbestämd tid. Denna tid benämns kapitalbindningstid. Vid en given tidpunkt innebär längre kapitalbindningstid normalt att långivaren tar ut en högre marginal än vid en kortare kapitalbindning. Ränterisk hanteras genom att låta lån eller derivat löpa under en längre tid. Den genomsnittliga tiden benämns räntebindningstid för portföljen. En beskrivning av samtliga risker finns Bilaga Refinansieringsrisk Refinansieringsrisken ska begränsas genom att förfallostrukturen i skuldportfölj sprids över tiden samt att finansiering sprids på flera motparter. Minimalt 20 % och maximalt 50 % av skuldportföljen får förfalla till betalning inom en rullande 12 månadersperiod. Den genomsnittliga kapitalbindningen får inte understiga 2 år. Det bör eftersträvas att skuldportföljen fördelas på flera motparter om det kan göras utan oskälig kostnad. Fördelning bör vara att maximalt 75 % av skuldportföljen finns hos en motpart. Ett lån med lång kapitalbindning, men med uppsägningsmöjlighet från motparten, ska ses som ett lån med kapitalbindningstid som motsvarar uppsägningstiden Räntebindningstid För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i skuldportföljen spridas över tid. Skuldportföljen ska ha en genomsnittlig räntebindning på minst 2 år och maximalt 5 år. Den maximala räntebindningstiden för ett enstaka lån eller derivat får vara högst 10 år. Räntebindning < 1 år Räntebindningssnitt (år) Maximalt 50 % 3,0 Minimalt 20 % 1, Ränterisk Ränterisken uttrycks som kostnadsförändringen under 1 år om marknadsräntan skulle öka med 1 % på den del av skulden eller tillgången som kan påverkas av en ränteförändring. Ränterisken ska löpande rapporteras till styrelsen Valutarisk Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. 6.3 Derivat Godkända derivatinstrument och godkända motparter som definieras i finansieringsreglementet (bilaga 1) får användas för att anpassa finansieringens räntebindningstid under förutsättning att: Derivathandeln sker i defensivt syfte, det vill säga för att minska risken i portföljen. Derivatinstrument skall uppfylla krav för säkringsredovisning vid tecknande

16 6 (9) Derivatvolymen skall vid varje given tidpunkt uppgå till maximalt 80 % av aktuell eller prognosticerad del av skuldportfölj. Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3 månaders Stibor. Avtal finns med minst två derivatmotparter. Vid varje nyteckning av derivat skall affären konkurrensutsättas 7. Rapportering och analyser Verkställande direktör skall inför varje styrelsemöte rapportera till styrelsen avseende företagets finansverksamhet. Rapporten skall innehålla följande uppgifter: Aktuell likviditetssituation Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Skuldportföljens volym, instrument och motparter Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till finanspolicy Skuldportföljens räntebindning i förhållande till finanspolicy Skuldportföljens genomsnittliga räntesats Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler Bilaga 1 - Finansieringsreglemente Bilaga 2 - Placeringsreglemente Bilaga 3 - Definition av finansiella risker

17 7 (9) Finansieringsreglemente Bilaga 1 Nedan redovisas motparter och instrument som är godkända att använda vid bankupplåning och handel med derivatinstrument. Koncernintern upplåning Motparter inom koncernen. Upplåning från Kommunfastigheter och Alsikebolaget är tillåten till marknadsmässiga villkor. Maximal kapitalbindning är 1 månad. Bankupplåning Motparter Banker med svensk bankoktroj Svenska kommuner och landsting Kreditmarknadsbolag (SBAB m fl) Svenska Försäkringsbolag AP-fonderna Svenska staten, statliga verk och av Svenska staten helägda bolag Kommuninvest Nordiska Investeringsbanken Europeiska Investeringsbanken Kapital - bindning Motpartslimit 0 10 år Maximalt 75% av total finansiering hos varje enskild motpart bör eftersträvas Handel med derivatinstrument Motparter Nordea Swedbank SEB Handelsbanken Ränte - bindning Motpartslimit 0-10 år Maximalt 75% av volymen hos varje enskild motpart bör eftersträvas Räntederivat Ränteswappar Förtidsstartade ränteswappar

18 8 (9) Placeringsreglemente Bilaga 2 Placeringar får enbart göras i svenska kronor. Överskottslikviditeten får enbart placeras enligt nedanstående lista. Produkt/motpart Bankinlåning Banker med svensk bankoktroj Kreditmarknadsbolag (SBAB mfl) Maximalt tillåtet innehav av totalt innehav 100% Maximal löptid Tillåten max andel per emittent 3 Mån 100% Koncernintern inlåning 100% 1 mån 100% Statsskuldväxlar 100% 3 Mån 100% Certifikat med rating * 100% 3 Mån 50% * Ratingmatris Rating institut Kort (< 720 dagar) Standard & Poor s A-1 Nordisk Rating K-1 Moody s P-1

19 9 (9) Definitioner av finansiella risker Bilaga 3 Likviditetsrisk Risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter. Med god betalningsberedskap avses att alltid ha tillgängliga likvida medel motsvarande ca en månads löpande utgifter för innevarande budgetår. Riskhantering: Risken minskas genom god likviditetsplanering, det vill säga, god kunskap om inbetalningar och utbetalningar i verksamheten. Finansieringsrisk eller refinansieringsrisk Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för befintliga eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen. Riskhantering: Finansieringsrisken minskar om lånen förfaller vid många tillfällen med visst tidsavstånd, samt att upparbetade kontakter finns med ett flertal långivare, Ränterisk Risken för att förändringar i räntenivån påverkar negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken uppstår då räntan på olika löptider, avkastningskurvan, rör sig från en given nivå. Exponering för ränterisk uppstår om man har räntebärande skulder i portföljen. Riskhantering: Ränterisken minskas genom att risken hela tiden mäts och vägs mot verksamhetens möjlighet att anpassa intäkter och kostnader på kort och medellång sikt. Motpartsrisk Riken för att motparten i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden att betala eller leverera. Tillåtna motparter ska godkännas av kommunfullmäktige eller företagets styrelse (se bilagor). Riskhantering: Risken minskas genom att enbart välkända motparter används och att finansiering och placering sprids på flera aktörer. Operativ risk Risk för förlust/skada som uppstår till följd av att t.ex. interna processer eller rutiner inte är ändamålsenliga eller felaktiga, mänskliga fel, felaktiga system eller brister i legal hantering. Riskhantering: Operativa risker ska minskas genom en väl anpassad intern organisation och god intern kontroll. Derivatrisker Derivatrisker utgörs av motpartsrisker och val av instrument. Övervärden i derivatportföljen innebär en fordran på utställaren av derivat. Risken finns att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. Derivat är ett brett begrepp och innefattar en mängd instrument som kan vara svåra att förstå och värdera. Riskhantering: Risken minskas genom att enbart välkända motparter används och att derivaten sprids på flera aktörer. Risken minskas genom att enbart använda sig av standardinstrument anpassade efter bolagets behov och som handlas på en fungerande marknad.

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 109 Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige a. Karlsborgs ' A sud: kommun Bilaga 21 KF 45 2012-04-26 Finanspolicy för Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.2012 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2012-04-26 Giltighetstid: Mandatperioden

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomi Torstein Tysklind. Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr. Sida 2016-12-05 KS/2016:229/04 1 (2) KS/2015:238/00 Avdelning: Handläggare: Ekonomi Torstein Tysklind Finanspolicy och riktlinjer för riskhantering

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

Sammanfattning och disposition

Sammanfattning och disposition Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2004-01-01 Beslut: KF 153, 2003-12-01 Justerad: KF 126, 2008-10-06 Sammanfattning och disposition Finanspolicyn är ett ramverk för hur ens och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt bifogat förslag till finanspolicy. Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-30 Ks/2016:137 Sida 1(2) Finanspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag

Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag Finansiell policy för Karlskoga kommun och dess bolag 1. Finansiella mål och riktlinjer 1.1 Finansiella riktlinjer Denna policy utgår från kommunfullmäktiges beslutade direktiv Riktlinjer för Karlskoga

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Finanspolicy för Karlshamns kommun

Finanspolicy för Karlshamns kommun Finanspolicy för Karlshamns kommun Fastställd av KF 2003-12-01, 153 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH DISPOSITION...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syften...4 1.3 Avgränsningar...4 1.4 Strategi...4

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9) Finansrapport 3 2017 2017-11-22 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy Finanspolicy (Fastställd av styrelsen i AB Framtiden 2012-10-02) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy för staden och dess bolag.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer