Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846"

Transkript

1 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Skolmästarkonst Antydningar för Lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

2 O. E. L. DAHM SKOLMÄSTARKONST

3 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA ÅRGÅNG LXXVI 1996 VOLYM 181 UNDER REDAKTION A V STIG G NORDSTRÖM MINNEN OCH DOKUMENT VIII Skolmästarkonst Antydningar för Lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846

4 FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Redaktör: Docent Stig G Nordström Adress: Box 2056, Uppsala Telefon: Fax: Postgiro: 5 80 O l 9 Medlemsavgift 150 kr (fr o m 1996) Tidigare utgivna volymer kan beställas och i mån av tillgång expedieras från ovanstående adress. Utgivningen av denna volym i föreningens årsboksserie sker i samarbete med Lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar Föreningen för svensk undervisningshistoria ISBN ISSN Reprocentralen HSC Uppsala 1995 Inledning Lärarrollen i framtidens skola- hur blir den? I debatter om skola och lärare inför ett nytt sekelskifte talas inte sällan om behovet av en ny lärarroll I ett modernt informationssamhälle kan inte läraren förlita sig på yrkets sekellånga tradition och position, det gäller att skapa en ny yrkesroll i samspel med andra aktörer i utbildningslandskapet - ett landskap som genomgått och genomgår snabba och radikala förändringar. Varför väljer man att bli lärare? Vilken är lärarens uppgift i samhället? Vad behöver en lärare kunna? Hur skall en lärare bete sig? Frågor om lärarrollen har ställts och besvarats på olika sätt under skilda epoker och i olika kulturer. Hur definierades då lärarens uppgift och kunskapsbehov när läramtbildningen i Sverige genom 1842 års folkskolestadga blev en "nationell angelägenhet"? Hur realiserades statsmakternas intentioner på regional och lokal nivå när domkapitlen i Sveriges stiftstäder enligt femte paragrafen i folkskolestadgan hade att "bereda tillfälle för dem, som wilja egna sig åt folk-lärare-kallet, att i ett seminarium erhålla undervisning och öfning i de till detta kall hörande ämnen". Dahms Skolmästarkonst ger oss möjlighet att rekonstruera hur lärarens verklighet såg ut för 150 år sedan och hur föreståndaren för ett av de nya seminarierna tolkade samhällets krav och förväntningar på den nya folkskolans lärare. "Hvad man led brist på vid den nya läroinrättningen var lämpliga läroböcker; men för denna brist sökte vår outv

5 tröttlige lärare bot" skriver en av de allra första lärarstuderandena vid Kalmar folkskoleseminarium, Daniel Nyström, i sina seminarieminnen, tidigare publicerade i ÅSU) Han berättar hur läroböcker bl.a. i geografi och pedagogik successivt kom till och ibland "utdelades arkvis från boktryckeri et". Någon lärobok i pedagogik fanns ej heller att tillgå, hvadan man i detta ämne hade att göra skriftliga anteckningar under pågående lektion. Här var planen till Dahms skolmästarekonst, som likväl ej utkom i tryck förr än 1846, utstakad. I föreståndarens redogörelse "över den undervisningsplan, som blifvit följd vid skollärarseminarium i Kalmar år 1843" skriver Dahm själv: Pedagogik är icke något föreskrifvet läroämne, men tycks mig vara fullt ut så angeläget, som något annat, hvarföre det ock blifvit af mig föredragit l timma i veckan, dels efter skrifvet kollegium, dels efter Oldbergs Handbok. ~nförsta svenska handboken i pedagogik, Praktisk Handbol. i Pedagogik och Metodik för Swenska folkundervisnbj gen skrevs och utgavs redan 1843 av Anders Old berg, föreståndare vid folkskoleseminariet i Uppsala. Enligt utbiliningshistorikern Åke :sling kan Dahms SkolmästarkOI 1st "i mycket ses som en direkt polemik till vad Oldberg anfört".2 I motsats till Oldberg är Dahm skeptisk till detaljerade anvisningar. Han använder avsiktligt ordet antydningar "hur man bör underwisa, om det mål, man bör bemöda sig att hinna, och om de misstag och fel en skolmästare bör rätta hos sig sjelf och sina barn." Isling konstaterar att Dahms handledning ter sig mest modern av 1800-talets läroplansdokument när det gäller själva dispositionen. Dahm skiljer på mål och metoder på liknande sätt som sker i vår tids läroplaner. I Skolmästarkonst ges utförliga beskrivningar även av kunskapsämnen såsom geo- VI grafi och historia, med angivande av ändamål, kursinnehåll, metodiska anvisningar och förslag om läroböcker. En senare Kalmarpedagog och Dahmforskare, rektor Carl Ernst Göransson, menar att Dahm är onödigt blygsam när han i förordet uppger att Skolmästarkonst inte är något självständigt arbete utan författad efter A Ludewigs "Der Schulmeister". Dahms egen hand märks ideligen. Han talar till den unge svenske seminaristen, som skall ut, kanske på landsbygden, för att börja sin fostrargärning. Därför råder han till att iaktta klok hänsyn till folks misstänksamhet mot det nya och till att gå fram försiktigt och steg för steg. Genom sina råd och före ~krifter karaktär!serar Dahm f.ö. sig själv som pedagog; han är mgen enkelspång skolfux, han visar förståelse för skilda åsikter och metoder, dessas olika användbarhet alltefter stadium, skolans resurser, elevernas individuella läggning, deras antal etc. Han framhåller kraftigt betydelsen av lärarens eget sätt att vara såsom föredöme för eleverna och vikten av att han vinnlägger si-?. <?m ett glatt och Jämnt lynne, en hjärtlig umgängeston mot laijungarna och manhet om deras hälsa och trivsel allt b~te~knande just för Dah~1.s egen lär~rpersonlighet. Undervtsnmgen skall vara grundhg men ocksa ges med liv och friskhet.3 Skolmästarkonst innehåller "många goda och kloka uttalanden, som alltjämnt tål att begrunda" var det sammanfattande omdömet av Kalmarläroverkets rektor år Vem var då författaren till denna skrift? Oscar Elis Leonard Dahm föddes 1812 och växte upp i ett prästhem i Resby, Arby församling, nära Kalmar. Han var 30 år när han den 16 november 1842 som en av tre sökande utsågs till föreståndare för det nyinrättade Kalmarseminariet Dahm hade då i flera år varit lärare vid apologistskolan i Kalmar och hade just återvänt från en pedagogisk studieresa till Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien. Vid 17 års ålder hade han blivit student i Upp- VII

6 sala och hade sex år senare avlagt magisterexamen, motsvarande dagens doktorsexamen.4 Dahm hade stor betydelse för utvecklingen av skolväsendet i Kalmar. Vi ger återigen ordet till hans elev Daniel Nyström som senare blev en av Kalmars förste lärare: Dahms energiska åtgärder arrangerade saken så, att folkskolan, som hon numera skulle kallas, genast skulle öfvertagas af seminariebildade lärare. Redan innan årets s l ut hade också Dahm för ändamålet utarbetat ett reglemente, som vann Domkapitlets stadfästelse-- Dahm ingick i Styrelsen öfver Kalmar stads folkskola, där han i sju år förde protokoll och mellan 1844 och 1859 skötte kassaförvaltarskapet Under folkskolans krisperiod under 1850-talet var Dahm en av dess försvarare. När många hävdade att skolfrågan skulle få vila i ro en tid hävdade Dahm att skolan är en sådan institution i samhället att den bör utvecklas för jämnan. Han tilltrodde folkskolan stora uppgifter: Hvarföre skola vi påstå, att folkskolan ej kan undervisa i annat än litet innanläsning, religion, läsa och skrifva? - Wi få ej i kortsynt välmening söka genom thearier för skolan göra något oändligt litet af det, som kan blifva stort: ej säga till upplyslingens unga örn, att han skall hoppa på tufvorna, utan tvertom uppmana honom att sträfva allt högre och högre på sina med hvmje dag allt starkare blifvande vingar. Han bränner vingarna säkert lika sent, som den naturliga örnen, då han sträfvar emot solen; ty ljuset skadar ingendera; de vinna blott en mera vidgad utsigt. Trots att Dahm var seminarieföreståndare under endast ett år ( ) anses han ha haft stort inflytande på utvecklingen. En av hans senare efterträdare, rektor Hjalmar Nilsson, har betecknat honom som "det största namnet i seminariets historia".5 Efter året som seminarieföreståndare återgick Dahm till lärdomsskolan, där han aktivt medverkade till en samman- VIII slagning av apologistenheten, lärdomsskolan och gymnasiet till ett Elementarläroverk Han var läroverkets förste rektor men måste efter några år lämna chefskapet. Konservativa krafter var rädda för att Dahm. som var en ivrig företrädare för realämnenas likaberättigande, skulle underminera de klassiska ämnena. Dahm kvarstod hela sin livstid som lärare vid läroverket. "En banbrytarpedagos ödesdrama i Kalmar för hundra år sedan" lyder titeln på Göranssons beskrivning av hans "sällsamma befordringshistoria".6 Dahms utbildningsintresse omfattade alla skolformer. Han arbetade bl.a. för upprättande av teknisk skola. Tvärt emot mångas uppfattning under denna tid ansåg han det vara statens skyldighet att också sörja för den kvinnliga ungdomens uppfostran och donerade i sitt testamente även medel till den flickskola för fattiga flickor som stadens fruntimmer startat, "Bernhardinaskolan". Som medlem i skolutskottet vid 1873 års riksdag kämpade han för att latinet inte skulle vara tvångsämne och för rättighet för realstudenter att avlägga universitetsexamina. Dahm upprättade ett folkbibliotek i sitt hus vid Lilla Torget och anordnade en bildningscirkel tillsammans med Kalmar stads Arbetarförening. Liksom en annan framstående folkbildare vid denna tid, Olof Eneroth, såg Dahm parallellitet mellan folkbildning och fruktodling, vilket framgår av bevarad brevväxling dem emellan.7 Dahm hade själv en stor körsbärsodling på sin lantegendom Stensberg. Biodling var ett annat intresse, som också finns dokumenterat i en bok om biet, dess natur och vård. Dahms intresse för natur kom också fram i återkommande riksdagsmotioner om småfåglars fridlysning. Förutom Skolmästarkonst, skrev Dahm läroböcker i historia och geografi och gav ut en atlas för folkskolor. Sär- IX

7 skilt geografiböckerna trycktes i många upplagor och användes in på 1900-talet, långt efter fölfattarens död. Som en av 1800-talets mest produktiva läroboksfölfattare påverkade Dahm under decennier elever och lärare vid folkskolor, seminarier och elementarläroverk. Den "arbets- och tempoordning" som gällde vid Kalmar folkskola och som tryckts sist i Skolmästarkonst kan behöva en kommentar. Efter att ha tagit del av Dahms liberala uppfostringsmetoder blir en nutida läsare ganska förvånad över detta egendomliga exercisreglemente, som i minsta detalj beskriver hur barnen skulle drillas i och ur skolbänkarna. Arbetsordningen bör nog ses mera som exempel på den tidens ordning än som ett uttryck för Dahms egen pedagogik. Man får komma ihåg att det var växelundervisningsmetoden som vid den tiden föreskrevs i skolstadgan. I den tidens stora klasser fanns behov av monitörer, dvs mer försigkomna elever, som hjälp i undervisningen. I Skolmästarkonst framhåller Dahm att "monitö1 s systemet bör alltid betraktas som nödhjelp". Dahm var politiskt aktiv i riksdag, landsting och i stadsfullmäktige. Även om skolan var hans stora intresse så ägnade han sig åt allt som kunde främja samhällets utveckling, han arbetade bl.a. aktivt för sjukvårdens utveckling och tog initiativet till bildandet av ångfartygsbolaget "Kalmarsund" och var en av initiavtagarna till utveckling av den allmänna gatubelysningen i sin hemstad. Dahm karaktäriseras som reformivrare och hänbrytare på många områden slutade rektor Dahm sina dagar, 71 år gammal. Både i riksdag och i landsting hade han då gjort sig känd som en av vårt lands större skolmän. I sin hemstad hade han vari t med att utveckla utbildningssystemet på alla nivåer. Han var också en god företrädare för lärarprofessiox nen. Såhär beskrev Daniel Nyström sin lärare och Kalmarseminariets förste föreståndare: Driftig och outtröttlig var han i sitt lärarekall och skötte detta under det muntraste lynne. Glad och språksam var han deremellan och vid besök, som han gerna mottog. På det hjertligaste log han jemväl åt det omedvetet fadda och platta, men på ett sätt, deri ej den minsta skymt af hån kunde skönjas, hvadan den det gällde neppeligen kunde känna sig sårad. Uti allt hans umgänge med sina lärjungar syntes tydligen, att han på förhand väl satt sig in uti hvad som komma skulle, ty han visade ett nästan obegränsadt öfverseende med enfalden. Och sådant var också af nöden; ty: Förestä11om oss dessa enfaldiga naturbarn, dessa bonddrängar-lekmannapredikanter, som icke kände andra böcker än sin katekes, psalmbok och bibel jemte några postillor och andaktsböcker, troende allt övrigt vara synd att läsa; som ända hittills ej haft en aning om, huru en skolbok såg ut;-- Dagens lärarstuderande kan le åt Nyströms beskrivning av den tidens blivande lärare och deras brist på boklig kunskap. I dag finns helt andra förutsättningar för kunskapsinhämtning och inlärande. Men frågan om hur man skapar en bra lärare-elev relation har samma aktualitet som för 150 år sedan. Denna nyutgåva av en av våra allra första pedagogiska handböcker erbjuder dagens aktörer på lärarubildningens scen ett 150-årigt perspektiv på den ständiga frågan om lärarroll och lärarens uppgift i samhället och ger goda förutsättningar att reflektera över vad som är föränderligt respektive beständigt i lärarprofessionen. Nytrycket är emellertid av speciellt värde för lärarutbildningen i Kalmar där de frågor som restes inledningsvis är ledfyrar i ett projekt om Kalmarpedagoger i tid och rum (KaPe). Intentionen är att levandegöra utbildningens rika kulturarv och med hjälp av detta knyta nordiska och internationella kontakter. De lärarstuderande har möjlighet att delta i en forskande-lärande process om lärarroll, lärar- XI

8 relationer och lärarens kunskapssyn i ett tre-årigt projekt, där det första året fått arbetsnamnet O.E.L. Dahms år. Projektledningen är tacksam för att Föreningen för Svensk Undervisningshistoria prioriterat nyutgåvan av Skolmästarkonst så att den- 150 år efter att den första gången utkom från tycket - ånyo blir tillgänglig för lärarstuderande och lärarutbildare. Kalmar i november 1995 Inga Elgqvist-Saltzman Noter l. Självbiografiskt omramade tidsbilder från seminarie- och folkskolestridernas första tid. I: År'lböcker i Svensk Undervisningshistar IJ Vol III, Åke Isling, Det pedagogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola 2. Sober förlag C.E. Göransson, Rektor Dahm, en märklig föregångsman. I: Vid Kalmarsund och Fyris, Kulturbilder Kalmar nations skriftserie Minnesskrift över Välgöraren Oscar Dahm, av Olle Gustafsson; utgiven av Dahmska Fonden och Dahmska Stiftelsen å stensberg Rostads Elevförbunds årsskrift C.E. Göransson, En banbrytarpedagogs ödesdrama i Kalmar för hundra år sedan. Barometern 18, 19 och 21 juni Jfr B.R. Hall, Eneroths pedagogiska tanke-miljö. Årsbö'cker i svensk undervisningshistoria Lund XII Innehåll Hvad Skolmästarkonst är skolmästaren. skolmästaren och hans kall skolmästarekallets obehag och glädje Nödvändigheten af en värdig förberedelse Den examinerade seminaristen såsom sökande till en skolsyssla skolmästarens rättigheter skolmästarens skyldigheter skolmästaren såsom medlem af en församling skolmästaren i förhållande till enskilda församlingsmedlemmar skolmästaren såsom uppfostrare och lärare Allmän metodik. Allmänna undervisningsreglar Det afbrutna lärosättet { Det oafbrutna eller akroamatiska Läroton Läromaner Serskildt Methodik I. Religion II. Biblisk Historia II L Innanläsning IV. Modersmålet V. Historia VI. Geografi VII. Geometri VIII. Räknekonst IX. Naturlära X. Naturalhistoria XI. Skrifkonst A. Kateketiska B. Heuristiska C. Examinatonska XIII

9 XII. Sång XII I. Gymnastik XIV. Trädgårdsskötsel XV. Examen i Folkskolan Skoldiskiplin. Huru kan skolmästaren grunda och upprätthålla en god diskiplin? I. Genom förståndiga lagar II. Genom ett riktigt användande av diskiplinarmedlen Belöningar A. Hvad skall skolmästaren belöna? B. Huru skall skolmästaren förhålla sig, då han belönas? C. H vilka belöningar böra väljas, och vilka förkastas? straff A. B. Hvad skall skolmästaren bestraffa? Huru skall skolmästaren förhålla sig, då han straff ar? c. Hvilka straff böraväljas, och hvilka förkastas? III Genom lärarens personlighet IV. Genom begagnande af förmän, föräldrar och barn De ; skolan oftast förekommande f el och deras bestraffning. Huru skall skolmästaren behandla förseelser, som ske utom skolan? Skolans nödvändiga enhet Skolans inrättning Skolmästaren i Söndagskolan skolmästaren och de nykomne barnen skolmästaren och Presten Skolmästaren och skolstyrelsens öfrige ledarn. skolmästaren och barnens föräldrar S kolmästarens bisysselsättningar Om inspektionen öfver fo1kskolan Arbets- och tempo-ordning l SKOLMAS'.f ARI\.ONST. ANTYDNINGAR F ÖB. Lärare och Skolinspektörer AP KOLLEGA, KALMAR. ROS AUG. WBSTIN. l XIV

10 P1 ö{ver allt, bf}ullfen det goda, och om nligot biittre mognar hos eder sjelfva, så sätten det i sanni?l!j och kärlek till del, som jag i sn nui,ng och kärlek {örsiikte gifva eder, oclt förkasten iitminstone icke det hela a{ mitl Hfs st1 ii{vanden silmm en sak, den der 'l'f:dan vore afgjord odt icke,behijfv~:r turgo~z vidare pröf'ning. Den är sannerligen ämm 1'(!ke af.q,jm d oclt behlj{ver helt siikm ligen t"ll allvarlig pröfning, och flet icke f'ijr min ellm min b öm skull. P E s T A L o z z I. J;war tå nlimr fom fig later mt)fit tl)cfia fäijrt \uiue, at cbole=orbnfng lit ten flett od) rilt!ltl ting. j)onom fmarail, ~t tl)t'l' Om må \\lilt'<t {)uru tl)it fan,, ~ifme( mo(te (]lurt' Od) en bt'l'enna, efjttru ringa t!jetta dr, få är tlj& lifmel ganffa ml>fit alf n6benne, ttttbarn ocb ungbomen i tucbt od' lof{itla fon!1ir mö få!cbc6 instruerat Odl ldrb ll.l!hba, '!hcrföre lftt! man!åbant icte {)I:'Uet fi>radlta, ejfter ingen till tbet 1om!)ö! gre lir, utan genom tbefi,t ringa (tijd'er romma fan. ~~1urentiu6 \.Petri. F ö r o r d. Pedagogiken hw i Sverige ännu icke hunnit upparbeta sir! till vetenskap. Att den skallldnna dertill" iir dock både säke~ t ock "nödvändigt, ty det" som /.t os cm dra f'olk är en ordnad vetenskap" kan icke liiuye förblij'va out1 edt lws en civiliserad natiou:~ så vida dess blldning '[j skall,f/å tillbaka., JJ1åtte dmföre någon svensk sirolm an snart fö1 etaga sig:~ att" lånande allt kvad ädelt oclt ffodt är i ulllindningens peclaffo[jislut forskningar, utarbeta at OSS en Vetensftapli[j pcdago(jlkj lämpad ejtt r svenska bruk ock förhållarult'u. Det iir {ör att brinr1a folksiwlans arbete i nå,qorhtrda ordnad form" som jag.ut,qifver denna.lilla bok" ln?ilken lwf'vudsaklitjen är f'ihfattad/ ~>jte1~ A. LvnEwras "ber E:cbufmd~er," 1ned rådfrä,qmtde af' å;tskill~qa andra tr1ska pedar;ogers arbpten. /)en är iiumad till lnltråd ~~id undervi.~ niar;en på folkliirareseminariej na. I(jm den dm:jemte fja.fjjw niitjon 1-nlan anställd skolman:~ så är det mir; an,qeniimt. Till uuddkande af vidl!fflir;hpt har jarl f!i citn at miua källor. Detta, kan ock i ett arbt~te.mdaut som detta vara onodigtj ty e ndast sanningen tir 'tli!jtith icke personen" som framställer den.

11 Emedan ja,q of~a tollear andras mfaren- 1 1 het., ltade jag iutnstr:e b 01' dt s aga.. "vi": d e t h a- de då., som vanlitjt., betydt: "jag oclt de~ jag beal'betat;" men stilen blir der~[jf:rnom tyngre., iin nyttigt är, niir man gifver rad..fag lutr kanske stuni{om talat i jö1 mycket bestämda ordalag; _. min meninri bli1 -derigenom åtminstoize icke mindre begriplig. Stilen iir någongång!tärd: det kommer deraf., att jag {ö1 sökt vara så km t som möjligt. Hvad Skolmästarkonst är. SKOLMÄSTARKONST eller PEDAGoGIK *) är elen vetenskap, som framställer de reglor en läraa e och uppfostrare bör följa, då han uppfostrar och undervisar. Skolmästarkonstens högsta uppgift är att, genom utveckling af hva1je barns individuella anlag, medelst konst kunna bt inga hva1je menniska till en fullkomlighet, hvars högsta grad är lik det oskuldstillstånd, hvilket våra fö sta föräldrar egde. 1\'lålet kan ej uppnås; men man mas te söka närma sig det. Kunskaper äro endast medel till forståndets skärpande och till förvärfvande af den ställning i samhället, som är gynnande för menniskans moraliska fullkomning. All god undervisning maste således afse hade hjertat och förståndet. Förståndet skall reda och förklara hjertats känslor; hjertat vä1 ma farståndets begrepp. ~ ) Af g1 ekiska ordet 7taz8ayooyza barnanppfosh an.

12 SKOL'\ \ST.-\llEN. 7 S R O 1~ ~~ A S 'f A R E N *). liolm~istni'cn och hma~ liuil. s kolmästare iit' hvnr och en, som offentlig t ellc enskildt åtagit sig (ltt unde visn de unga. Ilnns kall är alltid intlytelsel'ikt, och derfi.), e högst. vigtigt. Den offentlige Hir;:nens verkningskl-ets är större 1 han:o. inflyta11cle följaktligen stöne och h;ws kajl för stat~n vigtlgat e tin privatlännens; iinskönt clenne ~rdnnr es kall för honom enskilrlt..,').l < J ~ hrgh;nar mpd llil ol'llr. l "skofnliislrlj't;" öfvr. J alll, ~indock j ag \'el at t del i miingas inbillning lir gammnlmodigt orh missljudande. i\i en j <1g illlser det vara rlitl och!jetyd elsefullt, emedan <.!et utt rycker just precist det, som en skolmiislare hö1 \"<Ha: en miistare i ocll fiir sin skola, liksom m ~ii<jren, hilrlhn".''aren, smeden 111. fl. iir i sin, erl<sl il il..l <1g inser "" ej, hvarfiire ordet skol-liirarc skalf Yara lömiinhirc >ch n 1ckrare, i synnerhet som rlet il f de fl es!a organ er nllalas s~so m sko-uirare. Spri'd<riktigare lir det ej heller, emedan, om man helr< ktar s<jkcn friin etyiijologisk synpu nkt och nöcll ii ndigt, iii hihehi'llla ordet HirHre, man d?1 hon! e siig n har n a l i iran~. Li'ltom oss derför lala som Yi'Jra fii1ler. Det iir barn sligt all fik a Pft er nya titlar; t~ ti teln skall ej ge anseende i'il pcr.~l lll l' ll, ulan pnsonen i1t ti teln. Om en skollll ii slaj e LltPr b ila sig till or.h med prost ocl1 professor, hlir k111 iindi1 icke <~nnal :in skolmiistme. Behi'diPn derför edert ga111la nan1n, skol m i i s lar< ~! men hemöd en Pd cr att Yara sf11lana mii n, al l ll<lmih ~ l "skolmiislare," < 11\"lr ' ~~~ -' t n<lnlnes, 111 a ' 1 ;Ila som el t ii del! och iirligt. 11 'JIIlJL lll ~ l ll iihlt frii n ett iidelt oeh iirligt yrke. och!'öl' deu1, son1 al' hono n1 lwmlledas, llliistc f'ga :-;amma vigt. \Visserlig.en f;ir iekc ens deu Lirare, hvars inflytnnde ii t som mest utbredt, inbilla sig a tt. sarnh iiilets hela viil hvilm pil honolll, oeh att intet annat st<ind i samhället ii r s;i vigtigt som hans; me11 vigtigt bli1 det dock <.~lltid att i kraft af ~ilt embete kunna utöfva ett sa :-;tott inflyta nde pa hela geuel'ationet s moraliska lif, att ieke sällan den riktuing, som menniskans fö rst;i nd od1 hj1~1 t a skall taga för hela lifvet, bestiinunes af hot tom: n;\got vigtigt blir det alltid att ega infly tande pii sil m;\ijga fam ilj et s hu~liga trcfnad, att kunna bi dl'a ga till spridnnde af gläclje eller sorg i sa mringa h us. Det ligget derföl'e mnkt upp<i, att skolmästa1 en noga UeSi llll <lr hvilket förtroende SOIII b!ifvit h l)llo IH lemnadt af fam iljen, af samhiillet oeh af kyrkan. Familjen anföt tt'ot' h onom sina s må medlemnhll', med den fordran, ~~ t t han skall handleda dem s <i, att dp a llt Ill er och lll et skola kunna bidraga tih dess sedliga utveckling, inre tt elnn d och yttl e bestånd. Sanlhället anförtror honom sina sma medborgare, mej den fo1 dran, att han sknll handleda dem sa, att de eu gri ng med utbildade fömlögenhetej' ma kunna i sin lll<tn bid aga till dess bo gcdiga och rnot n liska full komning. Ky t kan anföt t ot honom sina smil nl edlemnl<ll', med den foi'(jr an, alt hall g"e li Olll )ära och eftel'(!örne skall ha t1dletla dem sa, ;1tt. de m<t k.utjjhl blifva medl em uw af den osynliga Guds kyt ka hiit i titlen, och saliga i eu komtuande evighet. \re den lärare, som n;lgousin glölllm er detta. \Ve

13 s skolmästaren. SKO LMÄ 8'1' ARBN, 9 den, som glömme, att lw.u ~uiste uppfostra barnen till sedlighet och kr1sthg dygd. \Ve den, som glömmer, att den mo1 aliska bildniugen betyder mera än kunsk~per. Hans synd är stor infor Gud. Om han ofverser med fel, som hos barnet lätt kunnat häfvas; Om han genom o rättvisa och hårdhet väcke1' hittel'llet i barnasjälen; Om han genom sitt exempel, inom eller utom skolan, gifver anledning till synd: om han leder sina skolbam fram pä brottets b1 eda v ä o- bättre vore honom att en sten vore bu n- b'. den om hans hals och han nedsänkt i hafvets djup. Han är föraktlig såsom menniska och en styggelse inför Gud; ty han är en föra1 gelseklippa för dessa små, som stä så näm Jesu faderslljerta. Stora fordringar måste en lärare alltid hafva på sig sjelf: höga och ädla åsigter måste han alltid hafva om sitt kall; ty eljest. nerisjunker l1an lätt till ett uselt legohjou, som, fnt sänkt i andlig försoffning, förlorar formagan att sjelf värmas till 11it ocp drift, och följaktligen blir oskicklig att tända någon moralisk eld hos sina skolbarn. Men derföre far han ej inbilla sig, att det ät han, som bestämmer hvad som skrifves på historiens blad, att det är han ensam, som vattnar samhällets firmste hjertrötter, att staten står i en obetald tacksamhctsföj bindelse till honom för hans osparda möda: idel halfsanna, dimmiga fraser, som låta väl, men ej gifva läraren något klart begrepp om sin ställning, utan endast uppfylla honom med in- hilluingar, pmlanteri och missnöje. Ansprii.ks Wsare, f(), stajhligare måste lät aren tänka. Han halle derföre sitt kall l) mr ett mbete, hvarmed han fö1 värfvar sitt dngliga h öd, som väl har hi)g betydelse i samhället, men inför Gud i eke l ngre än manget annat äl'ligt y ke; 2) för en plats, som är vida svarat e att upp(ylla, än mangen annan Ufve1 och undea honom och att det derför icke är en smasak att kunna ' fylla den sa, att man gö rlen ära; 3) för ett yrke, h~~rs. ändam<il endast i vissa detaljer kan full~ stm1<hgt uppnas; men med. h vilket hög tanka om egen förtjenst lättare förena1 sig, än med många andt a; För ett yrke ändtligen, som visserligen 'fo drar sin man, men änrla lemnar många stund e öfriga, hvilka läraren utan samvetsqval kan egna at vederqvickelse och at skötand~t af enskildta värf. \Välmeningen pratar: all tid och alla krafter maste egnas at lrirarekallet, och först nä för detta icke mera aterstar att göra, ma man tänka pa sig sjelf och sin hvila; men lättsinnet föder inconsequenser, sa att mången, som tror på sanningen af ofv~nstaend.e, likväl anser sitt embete för en tung borda, hv1jken man bör söka taga sa lätt som möjligt, och skyr derföt ofta ej det minsta att förditta de vigtigaste skolsaker endast pro forma. Derföre, fö1 att slippa rlessa eländiga motsägelser mejlan 1anke och handling, lcit.om oss medgifva, att skolläraren, liksom hvarje annan menniska, måste le f va brule fih sig sjelf och för sitt kall: att han har rättighet att ujuta af

14 10 SKO LM:\ S'l'AUEN lifvet:;; glii lje, men att han hufvudsakligen hnr. söka denna ujntniug i ett h oget ntöfvamle af siua embetspligtm. Dem1ed komma vi till. ett tyflligt. och riktigt begrepp om wir suilln111g. Klazyomålen öfvc1 statens och barnens otack~ saml1et miiste upphöra; ty så Hinge vi icke gjort me1'a än vår pligt kl-äfver, s11 Hinge kl~nna vi billigtvis ei fordra 11ngon extm Veflet gajining af tacksamhet. l\led seende ögon ingat läraren i sitt kall; han ser dess svät ighetet, tless fnrrlelm. \Vill han njuta de sednat e, sa måste han tala de fö t a. Ingen tubbas. H var och en stiget fl'itt: jag vill! \Virl detta nja g vill" bör han ock sta, som en mnu, oeh bemöda sig att nu a hvad han skall vam, mer! hjet ta och med själ, och icke till hälfteu. Då kan han hoppas Guds välsignelse öfver sitt m bete, och märka deu hade i den själaft id han käuuet efter ät lig vet ksamhet, och i de framsteg han se1 hos sina barn. Hans räkning med samhället är cla allticl uppgj.:mv Han vet, att han är dess tjenare, ej välgörare; men ocksa att haus arbete ej far vara ett liknöjdt legohjons. Skolmästarekallets obeha~ och ;;lädje. skolmästaren får liksom hvar och en annan känna både s01 g och glädje. Han njuter i allmänhet ringa vedergiillning för mycken möda; }1ans kall blit ofta käljan till bittra bekymmet och (ljup au ger; medför alltid mycken omtanka' SKOLMÄS'fARF:N. skat pf. tnr1e1 och manga misstydningar, ofta mest, när det. är minst fiirtjent: men han far ock njuta det ljufva ni\jet att ega en stilla men ()el'fö e ieke mindre iuflylelsel'ik verksamhet. Honom fönmnas, näsfan mera än nagon annan, att skada fl'llktet'ihl af siu vtwksamhet fbiu rlet as första knoppning till det as sk()uastc mognad. flau helli1ws genom (len vmma tacksamhet, som goda barns lyckliga förählrar hembiil a at den trogue deltagaren i deras omsorgel', och som bnl'llen of t a sj elfva h eva ra in pit sena äldet domen. Alla ädlare skola ock viuigt et känna vät det af hans stilla verksamhet. Men vid fa embeten het o det sa mycket pa den som sklitet det, om det skall bl'inga Jwnom glädje ehet s01 g. Nit, dug1ighet och allvarlig mildhet gör glädje. Liknöjdhet, oskick1ighet och ohejdad hetta gö sorg. Ynglingen böt också aldrig egna sig åt cletta kah, om hau ej känner sann böjelse derför; ty då hanrl1ar han vanhederligt och syndigt. Drifves han dertill endast aflättja, af äregil'ighet ellet af begä till inkomsterna, da ät han ett otjenligt skollät areämne, och fam är, att han ahll ig blir annat, än en usel dagsverkare. Ädlare maste hans bevekelsegi'under vara. LärarekaHet miiste synas houom önskansvii dt fli1 rlet gagn, han det kan göra. Endast da, niit haus samvete säger honom detta, kan han hoppas att a1 betet skall b1ifva Jwnom en Jjutlig hörda, och gdimelsen eu siillsynt gäst. Det tillhör honom de föt at.t städse hedja Gud, att han ville Il

15 12 SKOT.MÄSTARRN. med sin heliga anda uppviit ma hans hjerta och upplysa hans förstånd, så att han bad e ma känna ocl1 för st;l de pligter, som åtfölja hans kall, och förläna honom kraft att dem alltid iakttaga. Nödvändigbeten o.f en värdi;; f"orberedelse. Af det redan sagda fal1e1 af sig sjelft, att ett sådant kall icke kan åtagas så utan förberedelse, som man anlägger en i1y klädnad. Skolläraren far icke vara så oförberedd, att han först. i embetet läa er känna det, som foroms att värdigt kunna bekläda det. Han måste vid anträdet till sitt kall redan ega en viss mognad, ett visst förräd afpraktiska och t.heoretiska kunskapea i ya ket, om han skall kunna sköta det till egen glädje och barnens gagn. Att blott ega allmän bildning ät lika litet nog för skolmannen, som för låkaa en. Qvacksalveri vid behandlingen af själens utbildning och sjukdomar är vida farligaa e för det allmänna, än qvacksalvel'i, användt pa kl'oppen. Dock tyckes man hos oss länge hafva fö1 bisett denna sanning, ända derhän, att lärare funnits, som icke känt ett ord af den vetenskap, hva1 s bud de dagligen varit förbundne att tillämpa. -l\iången h'ot, att det gatt väl ända. Derom vill jag också icke hät strida, utan blott anmärka, att man just ej så noga kan se ett fel, utan att känna det rätta. Har en duglig man nu blifvit en oklanderlig lärare, sedan han några år praktisel'at och gjort män- SKOLMÄSTAREN. 13 ga misstag, sit ii1 det säke1 t att samma man skulle pä ko1 tare tid och utan så dyrköpt erfal enhet hlifvit en skickligare lärare, om han forut.haft den theoretiska och praktiska biluninoför Y ket, som varit jemngod med den, so1~ forflras af en djurläkare i hans sak. Nej, tidi?'t må~ te l?raren börja bildas. för sitt yrke, hhfva fortroltg med dess pligter, fröjder och sorger, studera menniskohjerfat den jordmån i hvilken ban skall sä, de ~atten~kott han måste afskäm, de sär han måste hela; med ett ord, han måste känna den planta, hvars harmoniska utbildning han skall befordra; I1an måste känna de medel, som förgångna generationer brukat, för att kunna nå detta mål, på det att han må kunna börja, der de slutat, och möjlio'en i någon ringa mån bidraga dertill, att bans v~teu~ skap må rycka framät ett fjät genom hans åtgärd. Men Skolmästaren måste äfven vara förhe ~edd i andra afseenden. Kunskaper äro honom 1cke nog. Hela Jmns lif måste ha varit honom en förberedelse till hans kall. Han far icke l1~fva- varit en utsväfvande, liderlig yngling, med forsvagade kropps- och för~tändskrafter och befläckadt rykte; ty skolmästaren behöfver full kraft ~ör att. med energi kunna sköta sin tjenst, och for att 1cke snart blifva utnött och för~ vandlad till en slö, nnyttio- löninsamlare han h l "f o '.e 10.ver ett ohefläckadt rykte, åtminstone så till vula, att icke hans uppförande väckt all-

16 14 SKOLMAS'fAREN. miint uppseende och varit eller ii1 ett fiiremaf fö1 allmiinhetens dittvisa tndel. Skijut tala1 tlt>ll nordiska sagan om den moraliska!'enhetens makt, cl;:l hon berättar om Tialdel", oskuftlerrs gud, att l1ans. renlwt. var Asarnes fastaste viinr, och att alla mörk ets makter ej förmädde skn~ fla tlem föl'!', än de sje1fya i öfvermod och o förstanrl flödat Balder. Sn iir det äfven med menniskan ~ hon är stark i samma man Iwn är god, och blir svagare ju tljupare lwn falle i sedligt l1änseende. Skolmästaren -i synnel'l1et behöfver denna moraliska oförvitlighet, för ntt upprätthålla sitt anseende hos ~torn och smil; ty har han det ej, skall allt hans inflytande gl'llndas på riset, då kan lmn Jrvm ken gagna sasom uppfostrare eller lärare. Illa iir det sitletles, om hans lefnad före int1 ädet i skolmiistmekallet varit utsväfvande; men bätt1 ar han sig, da är det åtminstone en möjlighet att han kau gagna pa en f1 emmande ort; fo tfar deremot hans lastbarhet, fol tfar hall att äfven sasom skolmästat e befläcka sig med oredlighet, triitgirighet, fylleri, okyskhet och dylikt, (la iir det eu bland skolsty1 elsemns tydligaste pligte1, att skilja en ~adan fö1 aktlig menni~ka fl'im tjeusten elle1 ge- 110m stiindig meddelad 'permission sätta honom ur stanll att skada säsom eml>etsman. - l\la skolmästare-elev, som vederbö1, besinua detta, och i tid 1lraga sig fn1n ett y1 ke, der mo1 alisk uselhet alltid mnste ådraga honom ekonomiskt el~nde, s<1 vida hans fönlliill göra sin enklaste skyldighet. SKO L:\1.~ S'f A REN. Den cxn,mincrarle Seminzu isten!il~t!ilona!!!ijk:uulc till en skolsys.!!la. Hau förued1 e sig aldl'ig till nägot uselt tig~ ge i, som netlsiitte hans liirarev.änlio'het men o ' pocke ~j heller pa sin fö1 tjenst, utan vise geuonl sitt jemna ansp akslösa viiscnde, att han är värdig det f01 troende Lan sök'er. Den 1 aka, ädiga vägen tir den biista till allt. Derför hö1 eu skolmästa1 ekandidat allt.id ~ky att J:o. Försiika att,qenom mutor vlrma sin be {oi dran. Detta ä1 vanhede ligt och syndigt., och kallas efte1 A p. Gem. 8: 18. ff. Sbmmi. 2:o. ET~juda s~q att aftriida vissa.,.sysslan åtfoljaude~ lömj'iirmåner. Detta är o1 ätt, emednn det dömmer honom till fattigdom, 1Iva1 igenom han öfverho})as med 11iiringsbesymme1', sa att hall ej kan egna hela sin haft at sin tjeust. Det är dessutom en o iittvisa mot ]~ans medsökaude till sysslan, oeh mot hans eftertt ä<l;u e..'j:o. Lofva.'flfta sl.'f med en person, som står i något närmaj'f! (ödu'illande till de makte,qande~ fö1 att del'igenom vinna beflh'dnw. Han har da vauligeu endast tvit val: antingen att hålla sitt ord, och bli olycklig t gift, elle~ lhyta t l et som en skmk. 4:o. Utsprida f'iirkleult:qa 1'!fklf>Jt om slna med~ sökmule och upphöja sig sjelf pä de1 as yktes bekostuad; att k1 ypa fö1 11agou mäktig sockeuvatrou o. s. v. Detta ä1 alltid vanhederligt, och meclfö ofta en motsatt ve1 ka11 mot den, man asyftat. Ingen biil aktni11~_ för eu.s.:)d:'" n:>n.

17 16 SKOLMXI':iTAREN. Deremot vhlje Semirwrist, d;l hau söker befordran, alltid den v~ig, pil hvilken l~an med heder kan vandra. Han skrifve sin ans()kan så väl ocj1 så felfri som möjligt; söke genom ett reflli&t kristli(l"t ocl1 enkelt uppföramle att skaffa b' o ' sig ett go<lt rykte om sig; aflägge sina prof sa väl som möjligt; med få ord: bemöc1e si~ orra att vara sildan, som lwns snmvete säger honom, att han bör vara. Då kan han vänta Guds och -menniskors hjelp. skolmästarens rättigheter.. Han har rättigheter: a) Till aktning i samhället, så länge Jwn nitiskt uppfyller de skyldigheter, han åtagit sig. Han pocke dock ej på denna aktning, utan förelyse alltid genom anspråkslöshet, och vise derigenom, att han är aktning vär d. h) Att ej utan laga skäl skiljas från sin tjenst. c) Att uppbära sin lagliga lön till faststäl<lt helopp och beskaffenhet. d) Att ostörd föt-rätta sin tjenst, och att,för sina åtgärder såsom emhetsman endast ansvara inföt siua Jagliga förmän. Skolmiistarens skyl di r;; heter. Utom de pligter, som honom i alimiin lag åläggas, och hvilka han kan tvingas att upp..; fylla, har han serskild t följande att iakttaga: SKOLMASTARF.N Han skall i allmänl1et H>t a en fullkomligt t;ulelft i, nykte1 ocl1 ättskaffens vande], föt valta sitt kall mecl den strängaste samvetsgnmnhet och tr ohet, ocl1 söka på allt kristligt sätt att gijra.det hedradt. 2.. Alltid både i inre och yttre måtto visa vördnacl för religionen. 3. Älska sitt fädernesland, hafva aktning föt lagarna och Konungen, och visa villig lydnad för allt bvad laglig öfvm het lagligen befaller. 4. Alchig missbi'uka sina rättigheter, eller shka tillskansa sig rättigheter, som han ej lagligen eger. 5. Han skall sjelf vat a otillgänglig för mutor och bestickningar, och icke fljerfvas bruka något sådant till ernående af sina afsigter. SkoJmih!Jta.ren såsom medlem n.f en församlin;;;. Det gagn en skolmästare kan göt a bel'or ganska mycket af det förhällande, hvari han står till den församling, i hvilken han tjenstgör. 1. skolmilstaren Mr alltid söka att stå i ett goclt {örltållande till sina socknehoer. Han vise det föt e ahhig ni\got högmod öfvet sina.... inga; kunskaper eller öfve1 sin syssla; ta le aldrig i l1ög ton, elle1 vise sin lilla myndighet; utan var e alltid höflig och vänlig, inlåte sig gema, när hans tjenst till;lter, i samtal, både föt att fa och gifva goda t'å{l. 1\lot socknens heltskap

18 18 vise hnu sig höllig, meu nldl'ig kryp;11uh ; ty kl'ypet i väcket aldl'ig vfil'i'ilja, utan hlolt. fn akt. 2. Skolmiisl({l'f'll bör likväl un(h. il:rt j'ör stor fijrtt oli,qltet ntf!d.~in a soclmeboer. H i t r ii kum jag: när han rumlnr om med räa, obildade och utsväfvamle grannar, i el eras sällskap drifver omkl'ing i gilf(lama, besöket ma~ knadm och ki'ogar m. m., och gör dem flitigt hesked i glaset, uppt.t äder säsom deras lustigmakare, late1 (h ifva _spektakel med sig, iulätel' sig i spel ocll {lobhel med dem, eller deltager i oaustiimligt. gyckel. l alla dessa fall ät det 'ej att tänkapa ~ägon aktning hns fö1 samlingen. \Visse ligen kan eu och <lllll<lll af h<.his stallbi ödel' i det ytt1 e H:.rhlifva 1wns vänner, emedan de älska hans tmkte1 ing och hans skämt; men i sitt hjea ta skola de hysa samma förakt för honom, som de mrständigaa e visa oheslöjadt. :J. Skolrniistaren Mr undvika lu:m;je slam af t!.'jellnfftla 'i fråtla om hans inlwmstp.r. \Visset liooen eooet han e1 rätt att afsta nägot af sin lön, t) o J emedan detta vore att bortskänka iifven siu efterträdares iukomste1 ; men han vaa e icke snlilaktig vid des& emottagande; han föa e icke alltid sina inkomster och dea as l'inghet. pa tuugan; ban söke aldrig nagou inkomst pa illldms bekostnad; infinne sig icke med klagoviso1 vid b öllop, bamdop och amh a glada tilltållen, föa att suylta sig till nagot. l\ien tredskas några daliga sockenhom att till honom utg~a a hvad. dc skula, sa kan iugen förnuftig mis_stycka, Olll SKOL:MAS'l'AREN. han, niir vänliga pnulinnelse ej hjeipn, anlitnr lagens hjelp..men i allmänhet verkar!mus o t>gennytta, att milngn gifva lwnom mera iiu fle skola, Scl att han äfven kan f;j syn)iga hhis Jlcl tlcn nktuing han sig förviil{vat. 4. Skolmiistarf'n alrtp sit!.att flå omkriufj nud sqvaller oc/t. förtal. H;m blande sig alchig o pilkallacl i fami1jsnke1. Har l1an mot sin vilja h1ifvit inblanclatl i sådant, sa söke 1mn samvetsgnmnt att ställa saken till l'iitta; men han bth tiga Jtted hvall han cle om vet. Att vid sådaua tillfc:illen vi1ja bä1 a kappan på bilda axhll', ä1 oklokt: man bryter då vanligen med alla. 5. Skolmä.stm en yttre sig icke obetänksamt öfver personer eller öfver seder och bruk i socknen. I hvarje sockeu gifves det tadelvär~a medlemmm, och ofta är det de inflytelsel'ikaste, som förtjena mesta tadlet. Att berömma dem vore orätt. Att tadla dem tillkomme ej skolmästaren; ty han är ej deras lära e. Genom sådan opakailad dom gagnar han intet; men kan skada mycket, emedau han väcke1 bitterhet hos den tadlade, och ogillande af allt föj' st.andigt folk. - Gamla löjliga seder och lu uk gt)re han icke till förernål föt sitt tadel och spott, utan söke blott undet stundom vid samtal att på ett fint sätt visa det as Wjlighet eller syndighet; men genom sitt inilytande pli ungdomen, och genom sitt eget exempel, kan han gö1 a mycket ti11 utt otande af gamla daliga vanor. 6. S!wlmiistaren ~ i)ke i alla (ör/ulllaudett att upprättllålla sin 'Viirdigltet. Uudvike dock all

19 20 SKOLM;\ STAREN. styfhet och bonddryghet. Han glörnme ahhig, att han är skolmiistare, och ingen ting <mnnt. En strängt sedlig vandel och ett fromt sinne bidrager dock mest till vät flighetens uppehållande, i detta som i alla andra stnud. 7. Skolmiistar~n de/e gtmut ljuf't oclt ledt med sin socken. \Vid allmänna olyckor bö han visa, att bans större bildning bar gjort honom mera angelägen om allmänt väl, och ahh ig sky någon möda föt att gagna sin nästa. Den råe hjelper sin nästa för betalning. Den bildade och kt istne af ömhet och pligtkänsla. SJiohnästn.reu i förhållande till enskildta församlings-medlemmar. 1. JJ1ot dem, som kafva inflytande i fö rsamlingen bör ha.n vara höflig och tjenstaktig, öf verse med deras svagheter och bära aktning för de1 as ställning.; emeflan de eljest kunna lägga många hinder i vägen för hans verksamhet; men aldrig får han blifva krypande och aldm minst far han för fadrens skull anvisa barnen en högre plats i skolan än de förtjena, eller lemna deras fel ostraffade. Sådant är o1 ätt, föraktligt, och ådrager honom slutligen samvetsqval och mångfaldiga olägenheter. fl. På un,qdomen_, som redan utgått ur skolan, söke han att bibehålla sitt inflvtanrle så länge som möjligt. 1\Ianga fel 'kun;la derigenom förekommas. Han bibej1iille derflire så Hin- ge som möi1i 0 o-t. l\litn2.'a felsteil" kunna derio-e- J,._, n. o nom förekommas. Han bibeh:llte derföre sa länge, som passanile iir, fl et förtj oliga du, och vänje banten att hiimta n\d hos sin gamle liirare. Hat skolmiistareu förstätt alt i skolan skaffa sig deras f{)l'fi'o JHJe, sa kan han iifven länge hibehillla detta, O{;h,]et igenorn upplifva dera~ shme till kitrlek för det goda ocll sanna. :J. 1Jl o t ltjelpbehö(t ande och.yuka böl' han visa, att han kiinuer och följer den k1 istliga ktidekens bud led sina granna1" måste lutn lefva i frid. \Viil säger ett ordsprak: ~~den bäste kan ej lefva i frid, om ej hans elaka. g1 a n n e viu; " men om man sjelf ej ger anledning till strid, ej är kin~ig ellet.småaktig och gerna visar sig tjenstaktjg med det man kan, så blir sådan fl'idsamhet aldrig obelönt. Förakta ej den felande och olycklige; ty fö1 åkt kommer af hijo'mod oclt vac.. k er vre( l e ech hämnd. o ' skolmästaren såso:tn uppfostrare och lära:t& 1.\lan har rätt att fordra mycket at eu uppfostrare och lärare, och hall måste fordra myc.. ket af sig sjeif, och aldrig kan skolmästaren vara, hvad han borde vm a, om han ej i alla afseenden, vid a1ia tillfä11en och på alla ställen b.emö(lm sig att uppfylla det..man måste näm.. hgen fordra: 21

20 SKOL:\JÄWrAREN. 1. Ohycklad kiirldc till,unr;d~meu oclt till sitt Y' ke. Skolmiist:ll'en mast e als k a ha men, dedöre att cle äro barn. De as lekm, d~.. ~ s barnslighet, dems allt rml:ste göt a houon~ IIOJe, och han bör ingenstih1es trifvas hiittre Uu 1 kt et: sen af sina bam. Han måste bland dem hafva 15i 11 gliidje, sin ta öst och s in lefnausnj ut ni ng. Om han än eljest är en duglig man, men saknar denna kärlek, så hör han aldl'ig egna sig rat detta ya ke, ty han blir del'i ald ig annat än en dagsver kskal'l. Han måste hafva aktning,och käa lek för sitt yrke, anse det för sitt högsta m~u och ära att hlifva en duglig skolmästa1 e, och alltid söka hålla den önskan liflig och innerlio- bos sig, att allt IUera kunna na 8itt ya kes mål, 0 det: att med Guds nåd bilda sina lätjungar till goda medborgaa e på jorden och saliga 1 himmelen. ;i En (ö1 delaktig persrml~rthet. Detta ät visserligen en gåfva af Gud, som skolmästmen ej kan med den bästa vilja gifva sig sjelf; men den, som i hög grad saknm den, borde aldrig eo"na o si o O' åt skolmästarekallet. l\lycket kan ock förvärfvas. Hans kroppsbildning bör vara fri från alla lyten, som kunna göra honom till föremäl för lä1j ungarnes spe, eller hind m hans rörlighet i skolrummet. Han far icke vara löj- 110" i sitt sätt att vara, utan alltid hemöda sig 0 ~1 en enkel värdighet. Han far icke stamma, ]mck~ elle~ gnälla, icke hålla ett evigt hm klan <le, snyftande, snusande och spottande; icke lmf- SKOLMAS'l'ARf:N. va vanan att vå dslöst v äka sig på stolar och bänkar vid undervisningen; icke ständigt skrat~ ta och gdna elle gö a grimacer; icke ständigt hajula och käta; icke allti(l upptl'iida med miss~ nöj(l min och af förargelse rynkad panna: allt s:lthmt visar rahet, dumhet. eller elakhet; han skall deremot alltid vma he1te Ufve1 sina rö else och athäfvot och hem(}(la sig om hehag liga mane1. Skolmästal'en f:1r ahh ig visa sig oansliimligt utsty ~l i skolan. Han skall alda ig'uppt äda med hatten pä hufvudet, tobakspipan i munnen, i nattrock eller me(l smutsiga ocl1 tra~ siga kittder elle nagon löj1ig utstyrsel.. Han skall {]es einot alltid vam t enlig, anständig och enkel. Ske det anno lunda, sa väcker det fi>rmgelse och löje, han kan ej ve ka, hvad hnn eljest kunnat, och föregär sina bam med ett,jåligt ex e m p el.,"j. Ett gladt~ jrmmt lpme. Undervisningen hör visse ligen vau1 allvadig; men {lenna allvarlighet f<1r aldrig urm ta till ta äkighet. Hvad barnet finnet tn1kigt, gö det ej utan tvang, och hvail det göt med tväug, göa det illa. T akigt allvn maste således undvikas; men iinuu mt m snäsighet och kna ighet. S<ldant viicke~ ett hat, som kan var a lifvet igenom. Jag vet exempel dtn pa. Skolmfbtaa e11 mäste visa en öppen, iidio' o' maulio o o-liidtio Jaet o o i allmiinhet, men strfiu~t ~ alh a, näa ' det heh_ihs..tu gliidt.igare, förtj oligm e han kau vaa a med uaj'ilen,, ju mem hau kall UilJ'nHl dem tiil sig, jn StÖI'I'e infl_yfajld!.~ nll' 2'" )

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

Jacob Dahlberg: Annotationer till Dårhushjonet, Råneå d 5te Sept 1851. In promptu upkastade. Annotationer vid genomläsning af. "Dårhushjonet".

Jacob Dahlberg: Annotationer till Dårhushjonet, Råneå d 5te Sept 1851. In promptu upkastade. Annotationer vid genomläsning af. Dårhushjonet. In promptu upkastade Annotationer vid genomläsning af "Dårhushjonet". Titelen bör innan tryckningen skrifwas på särskildt titelblad. Man kunde föreslå ett annan tellnamn på den filosofiska afhandlingen,

Läs mer

Om Lars Johansson. Josef Linck

Om Lars Johansson. Josef Linck Josef Linck Table of Contents Om Lars Johansson...1 Josef Linck...2 I...3 II...36 i 1 Josef Linck I. II. This page formatted 2009 Blackmask Online. http://www.blackmask.com Produced by ronnie sahlberg

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

URuer'rOuj.lI 7'''- I.L.~J ~ l!iir!.s!ii4e,r/' t(f Irön fll~rilterl!f!4' { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en 7'''- I.L.~J ~ URuer'rOuj.lI Prenumera.tion i StOCkh~lm:} ~eck.~17 ~vs., Til1lirets slu~. I: 60 J halfl ~r : I: Io,kv.60 O., man. 200. UTGIFVARE: H IN'KE BERG EGREN. { p.~enum... eration.1 1,a..ndS()rt.,en

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

Till minnet av Gunnel Öberg

Till minnet av Gunnel Öberg Till minnet av Gunnel Öberg 1 T A C K! Till Kerstin som stått mig nära under arbetet. Liksom Kajsa och Johan. Han tog initiativ till publicering och har gett mig värdefulla synpunkter. Jag känner stor

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor.

Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor. Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro www.arkivcentrum.se Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor. Inskannad av ArkivCentrum

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson Shamati Yehuda Ashlag Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson 2012 Föreningen för kabbala i Sverige. Omslag: M. Olsen Redigering och grafisk form: M. Folkesson Nedteckning: B. Ashlag

Läs mer

Har teosofien något att lära oss kristna?

Har teosofien något att lära oss kristna? Har teosofien något att lära oss kristna? Föredrag af Pekka Ervast. Det är nu öfver 25 år sedan den teosofiska rörelsen tog sin början i Amerika, då H. P. Blavatsky och öfverste H. S. Olcott jämte några

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer