~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden (14) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 23 juni 2009, k Asa Ragnarsson (M), ordförande Kerstin Johansson (BP) Pia Lohse (M) Susanne Jung (BP) Jan Ahlgren (S) Monica Bockasten (M) Ingrid Zäther (S) Charlotta Bjärholm (FP) Ann-Britt Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Bertzy Reynold Kling (KD) Ragnhild Ekselius (M), tjänstgörande ersättare för Mattias Andersson (M) Göran Klang (S), tjänstgörande ersättare för Uno Johansson (C) Övri9a närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Guje Håkanson (M), ersättare Marie-Louise Lindem (M), ersättare 10F-chef Carina Jäghammar Förvaltningschef Henrik Andersson, Skolchef Birgitte Dahlin Förvaltningssekreterare Christina Söderlund Charlotta Bjärholm (FP) Bam- och utbildningskontoret, måndagen den 29 juni 2009, kl Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g n_... ;A (~. Ch r otta Bjar ANSLAG/BEVIS Organ: BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Barn- och utbildnin9skontoret ~q1.(?'0!...i!~~ Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande

2 BÄSTADS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2 58 dnr Försörjningsstöd perioden Ärendebeskrivning 10F-chefen Carina Jäghammar går igenom sammanställning av nuläget avseende försörjningsstöd i Båstads kommun enligt bilaga. justerandes signatur ksjnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres i ~

3 BÅSTADS KOMMUN Framstegsförvaltningen I (2) Datum Handläggare Chef for Individ och familj Carina Jäghammar Vårt dnr 291/ Försörjningsstöd perioden 090 l O Detta är en kort sammanfattning av nuläget avseende försöljningsstöd i Båstads kommun. Den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisar , efter en inventering och svar ifrån 217 av Sveriges kommuner, är att försöljningsstödet januari till april i genomsnitt visade på en ökning med drygt 10 %. Skillnaderna mellan kommuner är dock stora. Undersökningen visar på liknande sätt att antalet hushåll som är i behov av försöljningsstöd har ökat med ca 10 %. Man menar emellertid att det först är efter en längre tidsperiod som det går att mera tydligt säga något om utvecklingen. Båstads kommun har under perioden jan till maj 2009 utbetalat kronor i försörjningsstöd. Samma period förra året utbetalades kronor. Detta innebär en ökning för perioden med kronor eller med cirka 1,6 %. Handläggarna på försöljningsstöd har under'våren utarbetat så kallade riktlinjer för försöljningsstöd. Dessa skall vara vägledande och underlätta en så korrekt och precis bedömning som möjligt. Syftet med att ha lokalt förankrade riktlinjer utöver den lagstiftning som finns är främst att klargöra kommunens hållning då det gäller vissa vanligt förekommande situationer. Dessutom syftar riktlinjerna till att uppnå en så kallad "likabehandling" i kommunen när det gäller bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd. När det gäller antal hushåll kan man efter genomgång konstatera att Individ och Familj i Båstad kommun under perioden januari till maj 2008 beviljade 164 stycken ekonomiskt bistånd och att det skett en ökning under samma period 2009 där siffi'an är 174 stycken som beviljats ekonomiskt bistånd. Vi kan i dagsläget se vissa effekter av besparingsjo-aven inom Arbetsförmedlingen som numera inte kan bereda sysselsättning lika snabbt och effektivt som tidigare, samt en ökning av personer som fått avslag på sin begäran om sjukpenning eller andra ersättningar ifrån Försäkringskassan. Tidigare besparingar och de minskade möjligheterna till legotillverkning (konjunkturbaserat) inom Jv9:s verksamhet påverkar de utsatta grupper i samhället som är våra klienter och därmed vårt arbete med att få människor i sysselsättning och självförsöljning \id91b1: Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-pOSI WcbbpJnts Plusgiro Organisatiollsllummer

4 2 (2) I nuläget finns kö till Jv9. Inom kön gör sedan handläggarna prioriteringar d v s vem som mest är mest lämpad och i störst behov av sysselsättning. FörsöIjningstödet i Båstads kommun har med andra ord inte ökat lika dramatiskt som genomsnittet i övriga landet även om det finns en uppåtgående kurva. Erfarenheter från tidigare perioder är att konsekvenserna aven lågkonjunktur ofta tar längre tid och inte visar sig lika snabbt i en kommun av Båstads storlek och karaktär. Jämfårelsevis med andra större kommuner har vi en relativt låg arbetslöshet och de hårdnande kraven från Försäkringskassa och Arbetsfårmedling har vi ännu inte facit på. I tjänsten Carina Jäghammar Cheffår Individ och familj \7d91N: Postadress Bästad Gatuadress Fridhcmsvägen 3 Teleron vx Telefax E-post Hcmsidn ",ww.bastad.se Postgiro Organisationsnummer

5 SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Ijanuari februari mars april maj liuni juli , augusti september ' oktober november december totalt , t}cl

6 BÅSTADS KOMMUN Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad dnr 229/ Vikariat på 8ackabusarnas förskola Ärendebeskrivning Förskolan Backabusarna har lämnat in en skrivelse där man vill ha bildningsnämndens svar om man kan tillsätta en barnskötare som vikarie för den enda förskollärare som skall vara föräldraledig. Skolchefens tjänsteskrivelse biläggs. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden: Bildningsnämnden beslutar: 1. Skrivelsen kompletteras med en plan senast den 23 juli 2009 för hur de krav Båstads kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas på bildningsnämndens sammanträde den 11 augusti BIN Beslut Bildningsnämnden beslutar: 1. Skrivelsen kompletteras med en plan senast den 23 juli 2009 för hur de krav Båstads kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas på bildningsnämndens sammanträde den 11 augusti justerandes signatur /): ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres is>

7 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildnings kontoret 1 (l) Datum Handläggare Skolchef 8irgitte Dahlin Vårt dnr 229/ Angående vil<ariat på Backabusarnas förskola. Ärendet. Den enda förskolläraren på Backabusarnas förskola kommer att ha föräldraledighet under ungefår ett år. Vikarie har sökts men ingen förskollärare eller annan pedagogiskt högskoleutbildad personal har i nuläget sökt denna vikariatstjänst. Avsikten är att tillsätta vikariatet med en barnskötare under första halvåret och därefter åter försöka rekrytera en förskollärare. Bakgrund. För att bedriva förskoleverksamhet i Båstads Kommun måste följande vissa krav uppfyllas. Ett av dessa krav är att pedagogiskt högskoleutbildad personal måste finnas i arbetslaget. Detta och andra krav finns för att säkra alla barn i Båstads Ko=un en likvärdig kvalitet i förskolan. Det viktiga är att arbetet i förskolan bedrivs enligt läroplanen, skolplanen och allmänna råd för kvalit~t i förskolan. Dessa dokument är kopplade till ett medvetet pedagogiskt arbete. Härutöver finns kravet på verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan. Det kan finnas annan personal i förskolans arbetslag som har förvärvat kompetens att arbeta enligt dessa styrdokument och lagkrav. Detta framgår inte av skrivelsen. Bidraget som betalas ut beräknas mot bakgrund av att samtliga krav uppfyllas. Förslag till beslut: I. Skrivelsen kompletteras med en plan senast för hur de krav Båstads Kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas I l efter kompletteringen. l tjänsten, CB,~ Skolchef \7d91bd Postndress Box 1043,26921 Båslad Gatuadress Vångavagen 2 Telefon vx Telernx E-post Wcbbplnts w\yw.baslad.se Plusgiro Il II 11-1 Organlsnlionsnummcr

8 BÅSTADS KOMMUN Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad dnr Ansökan om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag - hotell- och restaurangprogram Ärendebeskrivning Båstad Privata Gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning av sin gymnasieverksamhet med ett hotell- och restaurangprogram från och med läsåret 2010/2011. Båstads kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 15 september Förvaltningschefens tjänsteskrivelse biläggs. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden: Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotelloch restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/2011 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. BIN Beslut Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotelloch restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/2011 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. justerandes signatur ksjnämnd kf utdragsbeslyrkande au/pres Le 1/,,---, l.{::)

9 BÅSTADS KOMMUN Fra mstegsförvaltningen l (2) Datum Handläggare Förvaltningschef Henrik Andersson Vårtdnr 207/ Yttrande angående ansökan från Båstad Privata Gymnasium AB om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Båstads kommun. Hotell- och restaurangprogrammet. Skolinspektionens diarienummer :1202 Ärendet. Båstads kommuns yttrande över Båstad Privata Gymnasiums ansökan till Skolinspektionen angående att utöka sin gymnasieverksamhet med ett hotell- och restaurangprogram (HR). Den sökta verksamheten avses starta 2010 och omfattar när den är fullt utbyggd 60 elever uppdelat på tre årskullar. Bakgrund. Skolinspektionens bedömning av ansökan omfattar vilka ekonomiska och organisatoriska effekter en etablering aven fiistående gymnasieskola rar för skolväsendet i kommunen/regionen. Av förarbetena till lagstiftningen på området framgår att det är lägeskommunen och närliggande kommuner som ska påvisa att de eventuella negativa konsekvenserna för det offentliga skolväsendet aven nyetablering är.av så bestående art och är så påtagliga att bidrag inte ska ges. Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning med hänsyn taget till förhållanden på lång sikt. Där bör även bedömas om den fiistående skolans verksamhet tillför något till kommunen/regionens utbud. Nuläge. Båstad Privata Gymnasium bedriver idag ett samhällsvetenskapligt program med inriktning ledarskap och internationella relationer kallat Global Management. Skolan startade 2003 och har idag cirka 70 elever. När det gäller gymnasieutbildning i kommunen och närliggande kommuner inom HRprogrammet är läget följande: Akademi Båstad Gymnasium har ingen utbildning inom detta område. Apelrydsskolan bedriver utbildning inom HR-programmet, Restaurangmanager. Man har 16 platser. Den preliminära antagningen for 2009 visar att det finns 14 sökande. Ingen av de sökande är från Båstads kommun. Ängelholms gymnasieskola har ett HR-progranl. Enligt den preliminära intagningen för 2009 finns 27 sökande till 20 platser. Il av de sökande kommer från Båstads kommun. Ingen sökande från Båstads kommun har enligt den preliminära antagningen sökt till en kommunal gymnasieskola med HR-programmet i Helsingborg En elev har sökt till en fiistående gymnasieskola i Helsingborg med detta program. Inom Skåne finns ett samverkansavtal rörande gymnasiestudier vilket ger eleverna möjlighet till fiitt sök inom hela området \b:\i:)'lmli5ieamöhn\undaiblllillllimndl:r lldl: holeli och t~tllll11ull:.doc\h Postadress Box 1135,26922 Bastad Gatuadress V~ogavägcn7 Telefon Telefax E-post Hemsida Postgiro II II II-I Organisationsnummer

10 2 (2) Framtid. De närmaste åren kommer kommunens elevunderlag till gymnasiet att sjunka kraftigt på grund av demografiska skäl. Andelen 16-åringar nådde sin högsta nivå 2008 med cirka 210 stycken för att sedan konstant sjunka fram till 2015 då endast runt 100 stycken beräknas vara 16 år. För närvarande finns ingen stor inflyttning av barn som gör att dessa siffror kommer att förändras märkbart. Såväl kringliggande kommuner som region och riket i stort uppvisar liknande vikande elevunderlag. Konsekvensanalys. Det minskade underlaget avseende gymnasieelever kommer att leda till neddragningar inom såväl kommunal som fristående verksamhet under de närmaste åren både regionalt och nationellt. Inom hotell och restaurangprogrammet finns idag en balans mellan tillgängliga platser och antal sökande inom området. Att under dessa omständigheter starta ny verksamhet måste anses riskfyllt. Den utbildning som idag drivs lokalt och regionalt kommer med stor sannolikhet påverkas påtagligt negativt avseende elevunderlag. Den inriktning med ledarskap som föreslås förefaller ligga väldigt nära den utbildning som idag bedrivs inom HR-programmet på Apelryd och därmed tillförs i låg utsträckning något till kommunens eller regionens utbud. Förslag till beslut. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka den ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotell- och restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/11 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. enrik Anaersson Förvaltningschef Bilagor: l. Checklista över bilagor till kommunyttrande 2. Befolkningsprognos 3. Kursplan restaurangprogrammet på Apelrydsskolan samt programbeskrivning 4. Preliminär sökandestatistik gymnasieval Skåne Nordväst 09060I\Jl:\g)'lllllASi~ll.D5ohn\wldalllstill nimndcn llng hotell ocll restawang.doc\,h Posladress Båstad Gatuadress Fridhemsviigcn 3 Telefon Yl< Telefax E-post Hemsida Postgiro Il Il Il-l Organisationsnummer

11 Bilaga 1 - Checklista över bilagortill kommunyttrande Mark",l de bilagor SOIlI bifogl1tjytmmd.t :,--:~:JJ ~'l1tiiil~h ~ r~~_~. r.,.,:,_~ ~i~~~5 t~~~l~~~nit, """ Elevunderlag för sökt skolai kommunen innevarande läsår och ett antal år framövtt. Befintliga kommunala och fristående grundskolor och gymnasieutbildningar inom kommunen. _n, Sökandestatistikför kommunens gymnasieutbildningar. Befollmiogsprognos för den i1ders1mtegorl av ekver i kommunen som skolle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen skall minstinnefatta kommande fem år, helst tio år. Gnmdrkoll1/Siirskola: En s.mmanstäl1ning av samtliga grundskolor. Sammanstiilloingen skall även inkiudeta elevantal och årskurset pet skols.. Gymnasi4skola/Gynmasitsärskoli1: En sammanstiilloing liv samtliga gyttullisieotbildningar som till sin verksamhet ellet sitt utbi1dningsinnehl11 är llär1iggande eller identiska med de sökta gymnasieutbild.ninguoa. För specialutformade program skall en kortbeskrivning av utbildningen ges. Sammanstäl.lningen skall även inkludera elevantal per gymnasieutbildning. Statistik pet gymnasieutbildning och inriktning över: - antalsökande (uppdelat på behöriga fcitstahandssökande, övriga behöriga sökande och sökande från lägeskommunen) antal platset antal intagna (uppdelat på fötstahandssökande, övriga sökande och intagna &ån lägeskommunen) antal reserver (uppdelat piförstahandssökande och övriga sökande) anta11ediga platser. Statistiken bör avse hade inn=ande Iäs:\ts och fote2ående :j~uage- ': :Jlummer :1 s ~ 1?Id

12 läså.l:s intagning siviilsommdekommun.l. och fristående gynmnsieutbildningar. Statistiken bör livse utbildningar som till sin verksamhet eil"" sitt utbildningsinnehall är närliggande eil"" identisim med den sökta utbildningen. Statistiken bör ä:ven VJU:a uppdelad pi respektive ion1<tning inom utbildningen. U Eventuella elevflöden över 1nfOIlDlltion om!ulde1 elever &ån njjrliggsnde kommuner som kommungränsen. giri skola i lägeskommunen. Informationen bör avse sökt skolform innevarande och f"oregiende läsar. IU IU D U IU Geografisk karta över kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Eventuella öv:rlga uppgifter Geografisk kattll ÖVet grundskolornas (respektive. särskolornas om ansöklu1 gäller etablering av särskola) placering i kommunen meduppgift om elevantal och Arskurser per skola. 2 0ri_

13 Bj i~", Z ()) Elevunderlag åk 1. Båstad Höganäs Klippan Angelholm Örkelljunga S:a Antal 16-åringar Antal 16-åringar Förändring 07/08-12/13 07/08" 12/13" antal % Antal 16-åringar Förändring 07/08-17/18 17/18" antal % HelsilJgborg " genomsnitt för de båda åren. Avser födelsetal per mars 06, migrationstendensen ej beaktad. Dbrl

14 ~i 1~lA. 2 (2) Ak 1-elever baserade på födelsetal aoo 'I. v 1'\ , 400 ~.. >.. äi 300 iii-c: « C "- I'..., J" I' ~ ;,c V ~,.- ~ / ~ " ~ t """ /'- y A V / -..- ""'" ~ / ~ - i'- - ~ -X. - - r-... ~ -- "-, -..., ~ - -li! "- "- " -., '. -' "- >< -... V V'",.... -x Ängelholm -+-Klippan Båstad --*-Örkelljunga Höganas o l ~ öalj? 08 Og r1S-- T~ Ar f??d

15 ~;lkj~ I.3 (I)!p'-'RYDSS[(O~ ". Kursplan för Restaurangprogrammet BAsTAD lkär1ii1ä J fljllilen, 750 P.0äRg Kafak.tMsämnen 135,0 poäng me p0arg Svenska A 100 Svenska B loo En.ge1sl\:aA ligg Matematik.&.. 'li00 Religi0nl.A '50 SamhäUsMskaw'A 100 Estetisk ver~s~et 5,(;) IclJ:0tt 0el1"Wiäl'sa.tY.! IiO,O NattWkunskaw,A 5.0 Engelska B roo. NatuFktmslcafl.B 1,00 [clr.0:tt,0<;:11 Häisa ib 50 iki:ommunikatioll' 50 ffi:st0fia A 5.0 Restaur.aI1gman~gement :tiivsmed~ls11y,gien L00 Småf0Letagancle A 5,0 LivsmeddA 50 NäFingsläJ:a 50 \Tar-H1k0k 100 Kallkök ]00 Restaurang )ioo RestaUFang l0"stgl.'1\:0k.a 210 SeFVering A 50 Drycker 50 Internal;i0nell matlculliuf 50' Valbara kmsee: Matemat;ik ib 50 DatoFlrunskafl _.. 50 l Jlmr~~yJirduel~t VaJ ~,0(j) E~emFe1 JP~,kurser: 5 FOt0 100 R0Felse 50 Mate~tikC li00 SkapaI1de ldild 100 S:panslta 'Y3 loo filbs di 501 Specialidrot;t * 200 *s.1qldllb..u1ko"g.iliet 'ltd

16 valkommen till ApeJrydsskolan Page 1 of 1 Il.PElRY'DSSKOLAN PROGRAM DET HÅNDER DM SKOLAN länicilr TRÄOGARn RESTAURANGPROGRAMMET Ett smörgåsbord ölv faslilurilngbranschen Eller 9 år I grundskohm kan dill klinske kinna5 som alt det vorc kul om dci hande någol nytt. Vårt ft:1s\aufpngmanagllrprogrllm lir skllpal föt dig som vl11 ha en bred bl15 mild miijljghtll DIt liisa vldaro på höll,kolli. S;lmtldlgt får du prova på hur dl! ollkll delarna I rcstaurongbrilnschon lunllcrpr. out lriin ekonomi till kök5arblllc och scrvorlng_ VI hdr möjlighllllllt förfagda on $tor dcl 'IV utbildningen på praktik. Totalt iir du ulc l i1lbel.sllvoi19vcckor. Pcrlodcrnll iir förlagda I hela vockor allt för alt du ska få cn sa bro bild i1v restaurangbranschen som möjligl. Vajet liv prilkt1kplats gör du sjiilv {oftasl på hemor1enl. så Iiingo du röl]er de rlkllln/ci vi ger dig. For att ra förståoiso 'lir hur viktigt helhe15lnlrycket lir vfd ett restaurangbesök brukar vi gå ut några gångor på finare krogar och lilll mod clllvomo. Den pllrsonllgll sorvlclln bruklir Varll del som diskutoriis livligasiiiflor dossil bosök. VI åkor på Insplrot.llndo studlebqsök där god mnt och dryck glvotvls står I conltum. VI har små elevgrupper, vllkat nar läraren bra övllrbllck, somt blilire möjlighet.1111 slöllafvligleda varje enskild elev. Vllobbor med gruppen, ollen;om god självkinnedom ol:h bril Sllmnrbet!.förmågil är viktigt I reslilurangbranschlln. Lltenhelon gör illt del blir el1 ganska fttlllålande ft klimai och vi lyckor illi våra olever utveckllls mycket under sina Ito lar hos / /----1 Om du lycker alt dol låter sp5nnande Ol:h konske viii vela mllr, så hör i1v dig etler kom ol:h hiilsll på. Våril dörrar är alltfd llppna för bilsök. Hoppas vi SilS. Kontoklpef!!Ion Cecilia BUle ellor Inger BJörnsson Om du vin kontakta oss gör du del på~~ Eller på lell:!lon

17 ro c O> : oerjl -c cro.c rjl :0 4-.c oo <ll -c cro ~ :0 rjl rjl -c cro.c ro ~... <ll > :0 O>.~ C :ro +-' rjl C ro E E ro (f) LO N I LO OI (J) O O N +-' rjl :ro -c >... o Z <ll C oro ~ (f) - ~

18 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor i LKS 1282 Anskod 1.a handssökande {mottagna i första hand Förslag fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr sam fr övr kom Summa Varav ini pi enl In! pi Hbg BJuv Astorp Höganäs Svalöv Kävllnge Landskrona Orkelljunga Klippan Angelholm Båstad v Skåne obeh. slal BF-FMG BF-SLG BP-FMG BP-HUETG EC-ETG 3 lo EN-LARL-FMG g 6 10 ES-BDAGG ES-MKAGG 2 5 l O FP-FMG FP-LTI-SVG FP-PB-SVG FP-TP-SVG 8 2 lo HP-JTG HP-LÄRL-FMG HR-FMG HR-SLG IP-ETG MP-AGG 1 2 l NPLDJ-SVG 7 l l l NPLJO-SVG NP-LNV-SVG l NV-AGG NV-SVG O O 3 OP-SLG SP-FMG O go SP-JTG SP--SVG 1 1 O 3 TE-AGG Summa E:\ infr Skåne Nv\ Stalistik sökande Skåne Nordväst ap.xls pd

19 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor I Helsingborg Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) Försla9 I fr 1283 fr 126D fr 1277 fr 1284 fr 1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr sam fr övr kom Summa Varav lot pi enl Int pi Hb9 Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävllnge landskrona OrkellJunga Klippan Angolholm Båstad v Skåne obeh. stat hl 2008 BF O O O 1 1 O O O BP O 1 4 O 1 O 1 O EC O 2 O 1 1 O 1 O EN O O O O O 3 O O O O ES BD O O 1 2 O O ES-DN 10 O 2 3 O O 1 O 3 1 O ES-MK 27 3 O 6 1 O 2 1 O O ES-TA O O O O 1 O O O O O FP O 6 O O O FP-TP O O O O O O 2 O O HP O 11 1 O O O O HR O O O HV FR O 2 O 4 1 O HV-Kl O O 1 O O HV-TA 5 2 O O 1 O 1 1 O O O O O HV-QV 1 O O O O. 1 1 O O O HV-UVSG O O O O IB O O O O 3 1 O 2 51 O lp 14 9 O 1 2 O 1 O O O O O O lplo O 1 O O 1 O 1 O MP O O NV-FI O 2 O 1 2 O O O NV-SGOl O O 1 O O O O O NV SGTB O O 3 3 O O OP O 6 1 O 3 O 4 O MBF 8 O O O O O O O O O O O O SMHR O 1 2 O O SMMP O O O O O O O O O O O O O O O O 16 SMNV SG O 3 O 1 1 O 1 O SMR O O O SMSP F O 9 O O 1 O SMSP SGl O 4 O O O O 1 O SMSP SG O O 1 O O O O 1 O O O 13 O SP-SGNI O 4 O 2 1 O 1 O SP-SGOl O O O TE O 4 O O O O O Summa ~d

20 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor i Höganäs. Anskod 1.8 handssökande (motta na I första hand) Försla fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr samv fr övr kort Summa Varav Int pi Int pi Hbg Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro Orkelljun Klippan Angelhol Båstad Skåne obeh. enl stat HT2008 BF EC ES O O O O O HP HR NV OP SP SP-IN O TE O Summa 5 O O O O O O O O O O Zpd

21 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor j Ängelholm Anskod 1.8 handssökande lmottaana i första hand) fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr 1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 frsamv fr övr kon Summa Varav Förslaa Antallnt.- Hb S uv lastar Hö anäs Svalöv Kävllnoe Landskro OrkeJliun Klippan Anoelhol Båstad Skåne obeh. int I olatser BF BP 2 l EC ECOT ES-BO FP HP HR HV-FR HV-HV 4 4 lp NV SMOP SP _ TE SUMMA _ ~d

22 Statistik ansökan och Intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor j Båslad Anskod 1.8 handssökande (motta~na i första hand fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr 58mv fr övr kon Summa Varav Förslag Antallnt.- HbQ S'uv Astar Hö anäs Svalöv Kävllnqc Landskro OrkelI un KIlpIJ8n AnQclhol Bastad Skåne obeh. Int DI Dlatser HP HP-TU NV OP SMSP-J SM-Tennis SP TE ulgåll O Summa f '? 7ir 02 Cf:d

23 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor i Klippan Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr samv Från övr Summa Varav Förslag Antallnt.- Hbg Bjuv Aslorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro ÖrkeJljun Klippan Ängelhol Båslad Skåne komm. obeh. InI pi platser BF BP EC-DT EC-EL EC-ET ES-BD ES-MK FP-FG FP-PB FP-TP HP HR-RM lp NPLHH NPLHU 2 2 t NPLJO NPR NV OP SMNV SMSP SP TE Summa ~

24 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor i Örkelljunga Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) I fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 frsamv fr övr kort Summa Varav Förslag Antallnt.~ Hbg Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro Orkelljun Klippan Angelhol Båstad Skåne obeh. int pi platser BF lp NP-HU NV OP g SP TE Summa ~d

25 Statistik ansök.:m och Intagning Ull gymnasloskolan lä frist:'cndc 5kol.. Anskod 1.1I hlndnokllnde PREl fr 1283 fr 1260 frun fr fru14 fr 1261 fr 12ez frus7 fr 1276 fr 1202 fr 1276 ftllllmv fr övrkom Summ3 Antllllnt- Hb B",t. Hö IInh SVlIIOv KlIvIIn a Landlkron3 rkel! un I Kli In An alholm Bå5tlld Sk6no latser B STAD FRD061 Båstad,Ivlltll 1278 t S FR01!!4 HR A el d FR019S HR A 01 d l t l, l 16 FROl9G ES A al d l l l, 3 " 17 FROl!l7 ESA III d 1278 t 2 2 t 7 l FR06Bl, " FR1926 F Z 3 13 " 15 FR192G-S FR1!127 " FR102!1, FR1!130 FR193t l 3 FR19JJ l FRt!l33-B, FR002l SP Cam lion 1283 l 5 9 t 3 2 t 2 56 FR0021l FPTP GO kom " t I 4 t " FRol29 NP Rid 12U I FROlot SP Im IUl1l21l3 l I l l l 5 10 FR02S7 SP S ort l 2 1 l 1 l 20 FR0287 SP Proelvllllll D a 6 lid 99 " " FR0320 SP J Hlldbor 12U l 5 t FROJ21 NY Nllumum 128J I fr0422 ESMK Me I I I 2 6 l, " " FR0423 OP VJetum 12U l 3 l FR0550 NV lm IUI l FROG66 OP VJetum 128J 7 l 3 t t l FR0914 Ee Hb r.likt 12IlJ 12 I 4,, 16 ID FR0915 EN Hb r.likt 12U 5,,, FRo916 NP Hb roikt 12U 3 l 4 10 FR0917lP Hb takt 1283 t 2 2 l, a FROS18 FP Hb I'ilkt l 9 10 FROS1S HV Hb r.1kt ID FRon1 BP Hb nikt , l l FR100S SP CuttUrll128J 20, t 5 l 44 FR1006 NV Cullur.ll12U 17 t l l 20 " 22 FR1308 BP Hb rakt l t 2 t 10 FRUT8 BF Vlclum 12U I, I 1 l 2 " 36 FR14J1l NV JenslIn 3 3 l, FR14n SFSP Jllnaan 3 l 4 FR1440SPEK Jlln5cn 13 2 l 16 FR1441 HP Jonnn Il t 2 l 15 FR1509 NY Ptoclvll.1lI1;zB I, l 4 l 1 71 " 33 FR1616NYVlttr.a 9 FR1&17SPVIUr.lI, O FR1666 f C IT J7 t l 2 44 FR1667 EC IT, t l FRonD lp Hb r.akt ,.. " FR161l4 EN Fr.1mlldu 2 I, 4 04 FR1162NPDll Rid I FRl183 SP LeS,, FR2126 MP LBS l l l l FR2149 OP VIctum, l l t 15 FR21ll9 HR Mil I 2 t l " 4 20 FR2191l EN Im lut, I t 3 10 FR2199 HR lm IUI I l I l 4 10 ANGEUiOLM FR0424 HV Frnm 1292 t l 1 l l 5 7 FR0425 NV Ft;lm 1Z92 t 7 20 FR0426 SP Fnlm 12B2 I 7 36 FR0417 TE Frnm 1292 I, 10 FR0821 Ee J Bauor l t FROll22 MP J B/lucr FROO2J HP J Baucr 1292 t 9 t FRl299 BP Pub t FR1J!!O OP J Baucr1291 2, 1 " 3 l " ", 25 Summa 40 74, Z4 143 '" " " " " " Sd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer