~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden (14) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 23 juni 2009, k Asa Ragnarsson (M), ordförande Kerstin Johansson (BP) Pia Lohse (M) Susanne Jung (BP) Jan Ahlgren (S) Monica Bockasten (M) Ingrid Zäther (S) Charlotta Bjärholm (FP) Ann-Britt Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Bertzy Reynold Kling (KD) Ragnhild Ekselius (M), tjänstgörande ersättare för Mattias Andersson (M) Göran Klang (S), tjänstgörande ersättare för Uno Johansson (C) Övri9a närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Guje Håkanson (M), ersättare Marie-Louise Lindem (M), ersättare 10F-chef Carina Jäghammar Förvaltningschef Henrik Andersson, Skolchef Birgitte Dahlin Förvaltningssekreterare Christina Söderlund Charlotta Bjärholm (FP) Bam- och utbildningskontoret, måndagen den 29 juni 2009, kl Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g n_... ;A (~. Ch r otta Bjar ANSLAG/BEVIS Organ: BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Barn- och utbildnin9skontoret ~q1.(?'0!...i!~~ Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande

2 BÄSTADS KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 2 58 dnr Försörjningsstöd perioden Ärendebeskrivning 10F-chefen Carina Jäghammar går igenom sammanställning av nuläget avseende försörjningsstöd i Båstads kommun enligt bilaga. justerandes signatur ksjnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres i ~

3 BÅSTADS KOMMUN Framstegsförvaltningen I (2) Datum Handläggare Chef for Individ och familj Carina Jäghammar Vårt dnr 291/ Försörjningsstöd perioden 090 l O Detta är en kort sammanfattning av nuläget avseende försöljningsstöd i Båstads kommun. Den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisar , efter en inventering och svar ifrån 217 av Sveriges kommuner, är att försöljningsstödet januari till april i genomsnitt visade på en ökning med drygt 10 %. Skillnaderna mellan kommuner är dock stora. Undersökningen visar på liknande sätt att antalet hushåll som är i behov av försöljningsstöd har ökat med ca 10 %. Man menar emellertid att det först är efter en längre tidsperiod som det går att mera tydligt säga något om utvecklingen. Båstads kommun har under perioden jan till maj 2009 utbetalat kronor i försörjningsstöd. Samma period förra året utbetalades kronor. Detta innebär en ökning för perioden med kronor eller med cirka 1,6 %. Handläggarna på försöljningsstöd har under'våren utarbetat så kallade riktlinjer för försöljningsstöd. Dessa skall vara vägledande och underlätta en så korrekt och precis bedömning som möjligt. Syftet med att ha lokalt förankrade riktlinjer utöver den lagstiftning som finns är främst att klargöra kommunens hållning då det gäller vissa vanligt förekommande situationer. Dessutom syftar riktlinjerna till att uppnå en så kallad "likabehandling" i kommunen när det gäller bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd. När det gäller antal hushåll kan man efter genomgång konstatera att Individ och Familj i Båstad kommun under perioden januari till maj 2008 beviljade 164 stycken ekonomiskt bistånd och att det skett en ökning under samma period 2009 där siffi'an är 174 stycken som beviljats ekonomiskt bistånd. Vi kan i dagsläget se vissa effekter av besparingsjo-aven inom Arbetsförmedlingen som numera inte kan bereda sysselsättning lika snabbt och effektivt som tidigare, samt en ökning av personer som fått avslag på sin begäran om sjukpenning eller andra ersättningar ifrån Försäkringskassan. Tidigare besparingar och de minskade möjligheterna till legotillverkning (konjunkturbaserat) inom Jv9:s verksamhet påverkar de utsatta grupper i samhället som är våra klienter och därmed vårt arbete med att få människor i sysselsättning och självförsöljning \id91b1: Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-pOSI WcbbpJnts Plusgiro Organisatiollsllummer

4 2 (2) I nuläget finns kö till Jv9. Inom kön gör sedan handläggarna prioriteringar d v s vem som mest är mest lämpad och i störst behov av sysselsättning. FörsöIjningstödet i Båstads kommun har med andra ord inte ökat lika dramatiskt som genomsnittet i övriga landet även om det finns en uppåtgående kurva. Erfarenheter från tidigare perioder är att konsekvenserna aven lågkonjunktur ofta tar längre tid och inte visar sig lika snabbt i en kommun av Båstads storlek och karaktär. Jämfårelsevis med andra större kommuner har vi en relativt låg arbetslöshet och de hårdnande kraven från Försäkringskassa och Arbetsfårmedling har vi ännu inte facit på. I tjänsten Carina Jäghammar Cheffår Individ och familj \7d91N: Postadress Bästad Gatuadress Fridhcmsvägen 3 Teleron vx Telefax E-post Hcmsidn ",ww.bastad.se Postgiro Organisationsnummer

5 SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Ijanuari februari mars april maj liuni juli , augusti september ' oktober november december totalt , t}cl

6 BÅSTADS KOMMUN Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad dnr 229/ Vikariat på 8ackabusarnas förskola Ärendebeskrivning Förskolan Backabusarna har lämnat in en skrivelse där man vill ha bildningsnämndens svar om man kan tillsätta en barnskötare som vikarie för den enda förskollärare som skall vara föräldraledig. Skolchefens tjänsteskrivelse biläggs. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden: Bildningsnämnden beslutar: 1. Skrivelsen kompletteras med en plan senast den 23 juli 2009 för hur de krav Båstads kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas på bildningsnämndens sammanträde den 11 augusti BIN Beslut Bildningsnämnden beslutar: 1. Skrivelsen kompletteras med en plan senast den 23 juli 2009 för hur de krav Båstads kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas på bildningsnämndens sammanträde den 11 augusti justerandes signatur /): ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres is>

7 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildnings kontoret 1 (l) Datum Handläggare Skolchef 8irgitte Dahlin Vårt dnr 229/ Angående vil<ariat på Backabusarnas förskola. Ärendet. Den enda förskolläraren på Backabusarnas förskola kommer att ha föräldraledighet under ungefår ett år. Vikarie har sökts men ingen förskollärare eller annan pedagogiskt högskoleutbildad personal har i nuläget sökt denna vikariatstjänst. Avsikten är att tillsätta vikariatet med en barnskötare under första halvåret och därefter åter försöka rekrytera en förskollärare. Bakgrund. För att bedriva förskoleverksamhet i Båstads Kommun måste följande vissa krav uppfyllas. Ett av dessa krav är att pedagogiskt högskoleutbildad personal måste finnas i arbetslaget. Detta och andra krav finns för att säkra alla barn i Båstads Ko=un en likvärdig kvalitet i förskolan. Det viktiga är att arbetet i förskolan bedrivs enligt läroplanen, skolplanen och allmänna råd för kvalit~t i förskolan. Dessa dokument är kopplade till ett medvetet pedagogiskt arbete. Härutöver finns kravet på verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan. Det kan finnas annan personal i förskolans arbetslag som har förvärvat kompetens att arbeta enligt dessa styrdokument och lagkrav. Detta framgår inte av skrivelsen. Bidraget som betalas ut beräknas mot bakgrund av att samtliga krav uppfyllas. Förslag till beslut: I. Skrivelsen kompletteras med en plan senast för hur de krav Båstads Kommun ställer på verksamheten kan uppfyllas. 2. Ärendet återupptas I l efter kompletteringen. l tjänsten, CB,~ Skolchef \7d91bd Postndress Box 1043,26921 Båslad Gatuadress Vångavagen 2 Telefon vx Telernx E-post Wcbbplnts w\yw.baslad.se Plusgiro Il II 11-1 Organlsnlionsnummcr

8 BÅSTADS KOMMUN Bildningsnämndens arbetsutskott Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad dnr Ansökan om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag - hotell- och restaurangprogram Ärendebeskrivning Båstad Privata Gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning av sin gymnasieverksamhet med ett hotell- och restaurangprogram från och med läsåret 2010/2011. Båstads kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 15 september Förvaltningschefens tjänsteskrivelse biläggs. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden: Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotelloch restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/2011 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. BIN Beslut Bildningsnämnden beslutar: 1. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotelloch restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/2011 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. justerandes signatur ksjnämnd kf utdragsbeslyrkande au/pres Le 1/,,---, l.{::)

9 BÅSTADS KOMMUN Fra mstegsförvaltningen l (2) Datum Handläggare Förvaltningschef Henrik Andersson Vårtdnr 207/ Yttrande angående ansökan från Båstad Privata Gymnasium AB om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Båstads kommun. Hotell- och restaurangprogrammet. Skolinspektionens diarienummer :1202 Ärendet. Båstads kommuns yttrande över Båstad Privata Gymnasiums ansökan till Skolinspektionen angående att utöka sin gymnasieverksamhet med ett hotell- och restaurangprogram (HR). Den sökta verksamheten avses starta 2010 och omfattar när den är fullt utbyggd 60 elever uppdelat på tre årskullar. Bakgrund. Skolinspektionens bedömning av ansökan omfattar vilka ekonomiska och organisatoriska effekter en etablering aven fiistående gymnasieskola rar för skolväsendet i kommunen/regionen. Av förarbetena till lagstiftningen på området framgår att det är lägeskommunen och närliggande kommuner som ska påvisa att de eventuella negativa konsekvenserna för det offentliga skolväsendet aven nyetablering är.av så bestående art och är så påtagliga att bidrag inte ska ges. Yttrandet bör innehålla en konsekvensbeskrivning med hänsyn taget till förhållanden på lång sikt. Där bör även bedömas om den fiistående skolans verksamhet tillför något till kommunen/regionens utbud. Nuläge. Båstad Privata Gymnasium bedriver idag ett samhällsvetenskapligt program med inriktning ledarskap och internationella relationer kallat Global Management. Skolan startade 2003 och har idag cirka 70 elever. När det gäller gymnasieutbildning i kommunen och närliggande kommuner inom HRprogrammet är läget följande: Akademi Båstad Gymnasium har ingen utbildning inom detta område. Apelrydsskolan bedriver utbildning inom HR-programmet, Restaurangmanager. Man har 16 platser. Den preliminära antagningen for 2009 visar att det finns 14 sökande. Ingen av de sökande är från Båstads kommun. Ängelholms gymnasieskola har ett HR-progranl. Enligt den preliminära intagningen för 2009 finns 27 sökande till 20 platser. Il av de sökande kommer från Båstads kommun. Ingen sökande från Båstads kommun har enligt den preliminära antagningen sökt till en kommunal gymnasieskola med HR-programmet i Helsingborg En elev har sökt till en fiistående gymnasieskola i Helsingborg med detta program. Inom Skåne finns ett samverkansavtal rörande gymnasiestudier vilket ger eleverna möjlighet till fiitt sök inom hela området \b:\i:)'lmli5ieamöhn\undaiblllillllimndl:r lldl: holeli och t~tllll11ull:.doc\h Postadress Box 1135,26922 Bastad Gatuadress V~ogavägcn7 Telefon Telefax E-post Hemsida Postgiro II II II-I Organisationsnummer

10 2 (2) Framtid. De närmaste åren kommer kommunens elevunderlag till gymnasiet att sjunka kraftigt på grund av demografiska skäl. Andelen 16-åringar nådde sin högsta nivå 2008 med cirka 210 stycken för att sedan konstant sjunka fram till 2015 då endast runt 100 stycken beräknas vara 16 år. För närvarande finns ingen stor inflyttning av barn som gör att dessa siffror kommer att förändras märkbart. Såväl kringliggande kommuner som region och riket i stort uppvisar liknande vikande elevunderlag. Konsekvensanalys. Det minskade underlaget avseende gymnasieelever kommer att leda till neddragningar inom såväl kommunal som fristående verksamhet under de närmaste åren både regionalt och nationellt. Inom hotell och restaurangprogrammet finns idag en balans mellan tillgängliga platser och antal sökande inom området. Att under dessa omständigheter starta ny verksamhet måste anses riskfyllt. Den utbildning som idag drivs lokalt och regionalt kommer med stor sannolikhet påverkas påtagligt negativt avseende elevunderlag. Den inriktning med ledarskap som föreslås förefaller ligga väldigt nära den utbildning som idag bedrivs inom HR-programmet på Apelryd och därmed tillförs i låg utsträckning något till kommunens eller regionens utbud. Förslag till beslut. Bildningsnämnden i Båstads kommun kan ej tillstyrka den ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola avseende hotell- och restaurangprogrammet från och med läsåret 2010/11 som Båstad Privata Gymnasium lämnat till Skolinspektionen. enrik Anaersson Förvaltningschef Bilagor: l. Checklista över bilagor till kommunyttrande 2. Befolkningsprognos 3. Kursplan restaurangprogrammet på Apelrydsskolan samt programbeskrivning 4. Preliminär sökandestatistik gymnasieval Skåne Nordväst 09060I\Jl:\g)'lllllASi~ll.D5ohn\wldalllstill nimndcn llng hotell ocll restawang.doc\,h Posladress Båstad Gatuadress Fridhemsviigcn 3 Telefon Yl< Telefax E-post Hemsida Postgiro Il Il Il-l Organisationsnummer

11 Bilaga 1 - Checklista över bilagortill kommunyttrande Mark",l de bilagor SOIlI bifogl1tjytmmd.t :,--:~:JJ ~'l1tiiil~h ~ r~~_~. r.,.,:,_~ ~i~~~5 t~~~l~~~nit, """ Elevunderlag för sökt skolai kommunen innevarande läsår och ett antal år framövtt. Befintliga kommunala och fristående grundskolor och gymnasieutbildningar inom kommunen. _n, Sökandestatistikför kommunens gymnasieutbildningar. Befollmiogsprognos för den i1ders1mtegorl av ekver i kommunen som skolle vara aktuell för den sökta skolan. Prognosen skall minstinnefatta kommande fem år, helst tio år. Gnmdrkoll1/Siirskola: En s.mmanstäl1ning av samtliga grundskolor. Sammanstiilloingen skall även inkiudeta elevantal och årskurset pet skols.. Gymnasi4skola/Gynmasitsärskoli1: En sammanstiilloing liv samtliga gyttullisieotbildningar som till sin verksamhet ellet sitt utbi1dningsinnehl11 är llär1iggande eller identiska med de sökta gymnasieutbild.ninguoa. För specialutformade program skall en kortbeskrivning av utbildningen ges. Sammanstäl.lningen skall även inkludera elevantal per gymnasieutbildning. Statistik pet gymnasieutbildning och inriktning över: - antalsökande (uppdelat på behöriga fcitstahandssökande, övriga behöriga sökande och sökande från lägeskommunen) antal platset antal intagna (uppdelat på fötstahandssökande, övriga sökande och intagna &ån lägeskommunen) antal reserver (uppdelat piförstahandssökande och övriga sökande) anta11ediga platser. Statistiken bör avse hade inn=ande Iäs:\ts och fote2ående :j~uage- ': :Jlummer :1 s ~ 1?Id

12 läså.l:s intagning siviilsommdekommun.l. och fristående gynmnsieutbildningar. Statistiken bör livse utbildningar som till sin verksamhet eil"" sitt utbildningsinnehall är närliggande eil"" identisim med den sökta utbildningen. Statistiken bör ä:ven VJU:a uppdelad pi respektive ion1<tning inom utbildningen. U Eventuella elevflöden över 1nfOIlDlltion om!ulde1 elever &ån njjrliggsnde kommuner som kommungränsen. giri skola i lägeskommunen. Informationen bör avse sökt skolform innevarande och f"oregiende läsar. IU IU D U IU Geografisk karta över kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Eventuella öv:rlga uppgifter Geografisk kattll ÖVet grundskolornas (respektive. särskolornas om ansöklu1 gäller etablering av särskola) placering i kommunen meduppgift om elevantal och Arskurser per skola. 2 0ri_

13 Bj i~", Z ()) Elevunderlag åk 1. Båstad Höganäs Klippan Angelholm Örkelljunga S:a Antal 16-åringar Antal 16-åringar Förändring 07/08-12/13 07/08" 12/13" antal % Antal 16-åringar Förändring 07/08-17/18 17/18" antal % HelsilJgborg " genomsnitt för de båda åren. Avser födelsetal per mars 06, migrationstendensen ej beaktad. Dbrl

14 ~i 1~lA. 2 (2) Ak 1-elever baserade på födelsetal aoo 'I. v 1'\ , 400 ~.. >.. äi 300 iii-c: « C "- I'..., J" I' ~ ;,c V ~,.- ~ / ~ " ~ t """ /'- y A V / -..- ""'" ~ / ~ - i'- - ~ -X. - - r-... ~ -- "-, -..., ~ - -li! "- "- " -., '. -' "- >< -... V V'",.... -x Ängelholm -+-Klippan Båstad --*-Örkelljunga Höganas o l ~ öalj? 08 Og r1S-- T~ Ar f??d

15 ~;lkj~ I.3 (I)!p'-'RYDSS[(O~ ". Kursplan för Restaurangprogrammet BAsTAD lkär1ii1ä J fljllilen, 750 P.0äRg Kafak.tMsämnen 135,0 poäng me p0arg Svenska A 100 Svenska B loo En.ge1sl\:aA ligg Matematik.&.. 'li00 Religi0nl.A '50 SamhäUsMskaw'A 100 Estetisk ver~s~et 5,(;) IclJ:0tt 0el1"Wiäl'sa.tY.! IiO,O NattWkunskaw,A 5.0 Engelska B roo. NatuFktmslcafl.B 1,00 [clr.0:tt,0<;:11 Häisa ib 50 iki:ommunikatioll' 50 ffi:st0fia A 5.0 Restaur.aI1gman~gement :tiivsmed~ls11y,gien L00 Småf0Letagancle A 5,0 LivsmeddA 50 NäFingsläJ:a 50 \Tar-H1k0k 100 Kallkök ]00 Restaurang )ioo RestaUFang l0"stgl.'1\:0k.a 210 SeFVering A 50 Drycker 50 Internal;i0nell matlculliuf 50' Valbara kmsee: Matemat;ik ib 50 DatoFlrunskafl _.. 50 l Jlmr~~yJirduel~t VaJ ~,0(j) E~emFe1 JP~,kurser: 5 FOt0 100 R0Felse 50 Mate~tikC li00 SkapaI1de ldild 100 S:panslta 'Y3 loo filbs di 501 Specialidrot;t * 200 *s.1qldllb..u1ko"g.iliet 'ltd

16 valkommen till ApeJrydsskolan Page 1 of 1 Il.PElRY'DSSKOLAN PROGRAM DET HÅNDER DM SKOLAN länicilr TRÄOGARn RESTAURANGPROGRAMMET Ett smörgåsbord ölv faslilurilngbranschen Eller 9 år I grundskohm kan dill klinske kinna5 som alt det vorc kul om dci hande någol nytt. Vårt ft:1s\aufpngmanagllrprogrllm lir skllpal föt dig som vl11 ha en bred bl15 mild miijljghtll DIt liisa vldaro på höll,kolli. S;lmtldlgt får du prova på hur dl! ollkll delarna I rcstaurongbrilnschon lunllcrpr. out lriin ekonomi till kök5arblllc och scrvorlng_ VI hdr möjlighllllllt förfagda on $tor dcl 'IV utbildningen på praktik. Totalt iir du ulc l i1lbel.sllvoi19vcckor. Pcrlodcrnll iir förlagda I hela vockor allt för alt du ska få cn sa bro bild i1v restaurangbranschen som möjligl. Vajet liv prilkt1kplats gör du sjiilv {oftasl på hemor1enl. så Iiingo du röl]er de rlkllln/ci vi ger dig. For att ra förståoiso 'lir hur viktigt helhe15lnlrycket lir vfd ett restaurangbesök brukar vi gå ut några gångor på finare krogar och lilll mod clllvomo. Den pllrsonllgll sorvlclln bruklir Varll del som diskutoriis livligasiiiflor dossil bosök. VI åkor på Insplrot.llndo studlebqsök där god mnt och dryck glvotvls står I conltum. VI har små elevgrupper, vllkat nar läraren bra övllrbllck, somt blilire möjlighet.1111 slöllafvligleda varje enskild elev. Vllobbor med gruppen, ollen;om god självkinnedom ol:h bril Sllmnrbet!.förmågil är viktigt I reslilurangbranschlln. Lltenhelon gör illt del blir el1 ganska fttlllålande ft klimai och vi lyckor illi våra olever utveckllls mycket under sina Ito lar hos / /----1 Om du lycker alt dol låter sp5nnande Ol:h konske viii vela mllr, så hör i1v dig etler kom ol:h hiilsll på. Våril dörrar är alltfd llppna för bilsök. Hoppas vi SilS. Kontoklpef!!Ion Cecilia BUle ellor Inger BJörnsson Om du vin kontakta oss gör du del på~~ Eller på lell:!lon

17 ro c O> : oerjl -c cro.c rjl :0 4-.c oo <ll -c cro ~ :0 rjl rjl -c cro.c ro ~... <ll > :0 O>.~ C :ro +-' rjl C ro E E ro (f) LO N I LO OI (J) O O N +-' rjl :ro -c >... o Z <ll C oro ~ (f) - ~

18 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor i LKS 1282 Anskod 1.a handssökande {mottagna i första hand Förslag fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr sam fr övr kom Summa Varav ini pi enl In! pi Hbg BJuv Astorp Höganäs Svalöv Kävllnge Landskrona Orkelljunga Klippan Angelholm Båstad v Skåne obeh. slal BF-FMG BF-SLG BP-FMG BP-HUETG EC-ETG 3 lo EN-LARL-FMG g 6 10 ES-BDAGG ES-MKAGG 2 5 l O FP-FMG FP-LTI-SVG FP-PB-SVG FP-TP-SVG 8 2 lo HP-JTG HP-LÄRL-FMG HR-FMG HR-SLG IP-ETG MP-AGG 1 2 l NPLDJ-SVG 7 l l l NPLJO-SVG NP-LNV-SVG l NV-AGG NV-SVG O O 3 OP-SLG SP-FMG O go SP-JTG SP--SVG 1 1 O 3 TE-AGG Summa E:\ infr Skåne Nv\ Stalistik sökande Skåne Nordväst ap.xls pd

19 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor I Helsingborg Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) Försla9 I fr 1283 fr 126D fr 1277 fr 1284 fr 1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr sam fr övr kom Summa Varav lot pi enl Int pi Hb9 Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävllnge landskrona OrkellJunga Klippan Angolholm Båstad v Skåne obeh. stat hl 2008 BF O O O 1 1 O O O BP O 1 4 O 1 O 1 O EC O 2 O 1 1 O 1 O EN O O O O O 3 O O O O ES BD O O 1 2 O O ES-DN 10 O 2 3 O O 1 O 3 1 O ES-MK 27 3 O 6 1 O 2 1 O O ES-TA O O O O 1 O O O O O FP O 6 O O O FP-TP O O O O O O 2 O O HP O 11 1 O O O O HR O O O HV FR O 2 O 4 1 O HV-Kl O O 1 O O HV-TA 5 2 O O 1 O 1 1 O O O O O HV-QV 1 O O O O. 1 1 O O O HV-UVSG O O O O IB O O O O 3 1 O 2 51 O lp 14 9 O 1 2 O 1 O O O O O O lplo O 1 O O 1 O 1 O MP O O NV-FI O 2 O 1 2 O O O NV-SGOl O O 1 O O O O O NV SGTB O O 3 3 O O OP O 6 1 O 3 O 4 O MBF 8 O O O O O O O O O O O O SMHR O 1 2 O O SMMP O O O O O O O O O O O O O O O O 16 SMNV SG O 3 O 1 1 O 1 O SMR O O O SMSP F O 9 O O 1 O SMSP SGl O 4 O O O O 1 O SMSP SG O O 1 O O O O 1 O O O 13 O SP-SGNI O 4 O 2 1 O 1 O SP-SGOl O O O TE O 4 O O O O O Summa ~d

20 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor i Höganäs. Anskod 1.8 handssökande (motta na I första hand) Försla fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr samv fr övr kort Summa Varav Int pi Int pi Hbg Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro Orkelljun Klippan Angelhol Båstad Skåne obeh. enl stat HT2008 BF EC ES O O O O O HP HR NV OP SP SP-IN O TE O Summa 5 O O O O O O O O O O Zpd

21 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor j Ängelholm Anskod 1.8 handssökande lmottaana i första hand) fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr 1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 frsamv fr övr kon Summa Varav Förslaa Antallnt.- Hb S uv lastar Hö anäs Svalöv Kävllnoe Landskro OrkeJliun Klippan Anoelhol Båstad Skåne obeh. int I olatser BF BP 2 l EC ECOT ES-BO FP HP HR HV-FR HV-HV 4 4 lp NV SMOP SP _ TE SUMMA _ ~d

22 Statistik ansökan och Intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor j Båslad Anskod 1.8 handssökande (motta~na i första hand fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr 58mv fr övr kon Summa Varav Förslag Antallnt.- HbQ S'uv Astar Hö anäs Svalöv Kävllnqc Landskro OrkelI un KIlpIJ8n AnQclhol Bastad Skåne obeh. Int DI Dlatser HP HP-TU NV OP SMSP-J SM-Tennis SP TE ulgåll O Summa f '? 7ir 02 Cf:d

23 Statistik - ansökan och intagning till gymnasieskolan lå Sökande till kommunala gymnasieskolor i Klippan Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 fr samv Från övr Summa Varav Förslag Antallnt.- Hbg Bjuv Aslorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro ÖrkeJljun Klippan Ängelhol Båslad Skåne komm. obeh. InI pi platser BF BP EC-DT EC-EL EC-ET ES-BD ES-MK FP-FG FP-PB FP-TP HP HR-RM lp NPLHH NPLHU 2 2 t NPLJO NPR NV OP SMNV SMSP SP TE Summa ~

24 Statistik ansökan och intagning till gymnasieskolan lä Sökande till kommunala gymnasieskolor i Örkelljunga Anskod 1.a handssökande (mottagna I första hand) I fr 1283 fr 1260 fr 1277 fr 1284 fr1214 fr 1261 fr 1282 fr 1257 fr 1276 fr 1292 fr 1278 frsamv fr övr kort Summa Varav Förslag Antallnt.~ Hbg Bjuv Astorp Höganäs Svalöv Kävlinge Landskro Orkelljun Klippan Angelhol Båstad Skåne obeh. int pi platser BF lp NP-HU NV OP g SP TE Summa ~d

25 Statistik ansök.:m och Intagning Ull gymnasloskolan lä frist:'cndc 5kol.. Anskod 1.1I hlndnokllnde PREl fr 1283 fr 1260 frun fr fru14 fr 1261 fr 12ez frus7 fr 1276 fr 1202 fr 1276 ftllllmv fr övrkom Summ3 Antllllnt- Hb B",t. Hö IInh SVlIIOv KlIvIIn a Landlkron3 rkel! un I Kli In An alholm Bå5tlld Sk6no latser B STAD FRD061 Båstad,Ivlltll 1278 t S FR01!!4 HR A el d FR019S HR A 01 d l t l, l 16 FROl9G ES A al d l l l, 3 " 17 FROl!l7 ESA III d 1278 t 2 2 t 7 l FR06Bl, " FR1926 F Z 3 13 " 15 FR192G-S FR1!127 " FR102!1, FR1!130 FR193t l 3 FR19JJ l FRt!l33-B, FR002l SP Cam lion 1283 l 5 9 t 3 2 t 2 56 FR0021l FPTP GO kom " t I 4 t " FRol29 NP Rid 12U I FROlot SP Im IUl1l21l3 l I l l l 5 10 FR02S7 SP S ort l 2 1 l 1 l 20 FR0287 SP Proelvllllll D a 6 lid 99 " " FR0320 SP J Hlldbor 12U l 5 t FROJ21 NY Nllumum 128J I fr0422 ESMK Me I I I 2 6 l, " " FR0423 OP VJetum 12U l 3 l FR0550 NV lm IUI l FROG66 OP VJetum 128J 7 l 3 t t l FR0914 Ee Hb r.likt 12IlJ 12 I 4,, 16 ID FR0915 EN Hb r.likt 12U 5,,, FRo916 NP Hb roikt 12U 3 l 4 10 FR0917lP Hb takt 1283 t 2 2 l, a FROS18 FP Hb I'ilkt l 9 10 FROS1S HV Hb r.1kt ID FRon1 BP Hb nikt , l l FR100S SP CuttUrll128J 20, t 5 l 44 FR1006 NV Cullur.ll12U 17 t l l 20 " 22 FR1308 BP Hb rakt l t 2 t 10 FRUT8 BF Vlclum 12U I, I 1 l 2 " 36 FR14J1l NV JenslIn 3 3 l, FR14n SFSP Jllnaan 3 l 4 FR1440SPEK Jlln5cn 13 2 l 16 FR1441 HP Jonnn Il t 2 l 15 FR1509 NY Ptoclvll.1lI1;zB I, l 4 l 1 71 " 33 FR1616NYVlttr.a 9 FR1&17SPVIUr.lI, O FR1666 f C IT J7 t l 2 44 FR1667 EC IT, t l FRonD lp Hb r.akt ,.. " FR161l4 EN Fr.1mlldu 2 I, 4 04 FR1162NPDll Rid I FRl183 SP LeS,, FR2126 MP LBS l l l l FR2149 OP VIctum, l l t 15 FR21ll9 HR Mil I 2 t l " 4 20 FR2191l EN Im lut, I t 3 10 FR2199 HR lm IUI I l I l 4 10 ANGEUiOLM FR0424 HV Frnm 1292 t l 1 l l 5 7 FR0425 NV Ft;lm 1Z92 t 7 20 FR0426 SP Fnlm 12B2 I 7 36 FR0417 TE Frnm 1292 I, 10 FR0821 Ee J Bauor l t FROll22 MP J B/lucr FROO2J HP J Baucr 1292 t 9 t FRl299 BP Pub t FR1J!!O OP J Baucr1291 2, 1 " 3 l " ", 25 Summa 40 74, Z4 143 '" " " " " " Sd

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

avt41p*/1t1/... 17~d--

avt41p*/1t1/... 17~d-- BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad Bildningsnämnden 2008-05-13 1(3) Plats och lid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 13 maj 2008, kl 17.00-18.45 Kerstin Röijer

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Lärande och stöd

Lärande och stöd Lärande och stöd 2007-02-21 49 Plats och tid Verkstaden, sal A+B, Arvika klockan 10 00-15 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Margareta von Wachenfeldt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.15 15.40 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29 Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-16 30 Studiebesök på musikskolan och estetprogrammet 15 00-16 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s)

Läs mer

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen.

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-05 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/66 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Järfälla Tekniska

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm

Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box Stockholm 2009-08-19 Birgitta Ehne/Utredare Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan från Tibble Fristående Gymnasium TFG AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökning

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2016-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(15) 132 Svar på medborgarförslag om att låta arbetslösa utföra enklare arbetuppgifter Dnr 2016/1253 Beslut Arbetsmarknads-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-02-26 1 (11) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, konferensrummet Tid Tisdagen den 26 februari 2008, kl 13.00-17.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Lessebo kommun Box 13 360 50 Lessebo MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning

Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE. Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Dnr KS.2009.205 2009-06-02 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 november 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Andreas Victor Storgatan 30 831 30 Östersund MOTPART Socialnämnden i Östersunds kommun 831 82 Östersund ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13

Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Rapport antagning till gymnasieskolan 2012/13 Bergagymnasiet i Eslöv Utbildningsförvaltningen RAPPORT ANTAGNING Utbildningskansliet 2012-10-18 LUND Ingela Arheden Tel: 046-3570 31 E-post: ingela.arheden@lund.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Framtidens gymnasieskola i Tibro

Framtidens gymnasieskola i Tibro Sida 5 (6) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-29 Dnr 2016-000139 61 KS 37 Framtidens gymnasieskola i Tibro Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att organisera

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-05-26 13 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI 215-11-12 Bos 27 Dn r KS 258/215 Avtal med annan kommun om köp av uppgifter

Läs mer