Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 25 maj, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar gemensamt presidiemöte 4 maj 2011 b) Val av ersättare till Utskott 2 2 Dnr SOCIALNÄMNDENS GRANSKNING 3 INDFORMATION ÖVER ÖPPENVÅRDSINSATSER (muntlig information ca. 30 minuter) 4 Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET a) Socialkontorets sjukfrånvarostatistik (muntlig information) b) Socialkontorets organisationsöversyn (muntlig information) 5 Dnr EKONOMISK UPPFÖLJNING a) Socialnämndens tertialbokslut per 30 april 2011 b) Tertialbokslut IFO och ÄoF per 30 april Dnr NYA RIKTLINJER EKONOMISKT BISTÅND 7 Dnr RAPPORT ENLIGT 28 H LSS 8 Dnr RAPPORT ENLIGT 16 KAP 6 H SOL 9 Dnr ÅTGÄRDSPLAN a) Utredningstider IFO b) Verkställighetstider ÄoF

2 10 Dnr AVGIFT FÖR KUNSKAPSPROV ENLIGT ALKOHOLLAGEN 11 Dnr HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN VÅRDNADSÖVERFLYTTNING a) Enskilt ärende SS b) Enskilt ärende LL 13 FADERSKAP a) Enskilt ärende ASM b) Enskilt ärende ASM c) Enskilt ärende AY d) Enskilt ärende ZSM 14 Dnr ANMÄLAN ENLIGT 6 KAP 36 KL a) Dnr Yttrande till KS 15 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 16 Dnr KURSER OCH KONFERENSER 17 FÖRRÄTTNINGAR 18 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 19 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 4 maj 2011, kl 08:30 09:05 i Verdesalen, Stadshuset. Närvarande: Övriga deltagare: Jan-Willy Andersson (KD), ordförande Linnéa Darell (FP) Niklas Borg (M) Ali Hajar (S) Eva Lindh (S) Elisabeth Gustafsson (S) Christian Gustavsson (M), Kommunalråd Per Granath, Socialchef Ann-Britt Olofsson, Omsorgskontoret Ingalill Thor, Omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, Omsorgskontoret Lise-Lotte Järvinen, Kommunledningskontoret Lars-Åke Gustavsson, Kommunledningskontoret Anders Petersson, Omsorgskontoret Ärenden 1. Strategisk plan med övergripande mål, för perioden Christian Gustavsson (M), ordförande i Mål- och utvärderingsutskottet redogör för hur utskottet avser att arbeta med att ta fram en ny strategisk plan. Den strategiska planen utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget för planperioden och Alliansens Visions- och samverkansprogram. Den strategiska planen är av övergripande natur och uppföljning av planen kommer att kunna visa på färdriktningen. Nämnderna kommer att konkretisera planen i effektmål med indikatorer som bör vara mätbara och begränsade. Företagande och näringsliv kommer att inkluderas i den nya planen som också avser att förhålla sig till Europa Det gemensamma presidiet uttalar sig positivt om intentionerna med den nya strategiska planen. Bra ansats att den blir konsekvent övergripande med ett begränsat antal mål jämfört med tidigare. Den andas större tydlighet och presidiet välkomnar de nya fokusområdena Företagande och näringsliv samt Europa Den nya planen har tagit hänsyn till de synpunkter som framkom vid utvärderingen av den förra planen. Sammanfattningsvis är Mål- och utvärderingsutskottet på rätt väg anser presidierna. En stor pedagogisk uppgift blir att göra implementera planen i verksamheterna. 2. Samverkansavtal mellan kommunen och landstinget om korttidsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning Elisabeth Ulvenäs informerar om den överenskommelse som träffats med landstinget och godkänts av Omsorgsnämnden vid sammanträdet i april. I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Socialnämndens arbetsformer\gp minnesant 4 maj 2011.doc

4 Målgruppen är personer 18-65, som inte är i behov av slutenvård, där öppenvård inte anses tillräcklig som insats och med en bedömd behandlingstid i korttidsvård på 3-6 månader. Korttidsvården omfattar 3-4 platser och samordnas med befintlig verksamhet vid Torparegatan, Ekhagagatn och Stolplyckan. Landstinget ersätter kommunen med kronor per vårddygn vilket beräknas täcka kommunens merkostnader för verksamheten. Sammantaget beräknas vårdkostnaden uppgå till kronor per vårddygn. Elisabeth Gustafsson (S) som tagit initiativ till informationen idag, anser att överenskommelsen är en stor tillgång till de insatser som kommunens och landstinget erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning. 3. Aktuell informatiom från Läns-SLAKO Linnéa Darell lämnar information från Läns-SLAKOs sammanträde de 29 april. TEMA- konferenser är inbokade i höst enligt följande; 15/9 Framtidens missbruks- och beroendevård, Gerhard Larsson, som nyligen lämnade sitt betänkande i ärendet kommer att medverka. 11/11 Hemsjukvårdens kommunalisering, avrapportering från projektledaren 2012 Pågående projekt inom Läns SLAKO, planering pågår Vid anteckningarna Ansökan till SKL om medel för regional utvecklingsledare inom sociala barn- och ungdomsvården godkändes. Barn- och ungdomsuppdragets förslag till prioriterade områden behandlades. Förslagen är Första linjen för barn och unga 0-25 år med särskilt fokus på psykisk ohälsa 6-13 år samt ohälsa och sociala problem med skolfrånvaro som indikatorer. Rapport från Äldreuppdraget togs upp på mötet och Läns SLAKO gav klartecken att fortsätta arbete med projektet Återhämtning och Rehabilitering. Jan-Willy Andersson (KD) kommenterar Äldreuppdraget. När det gäller Läns-SLAKOs fortsatta finansiering var kommunerna överens om att det sker genom en utdebitering kommunvis med hänsyn till folkmängd. Landstinget svarar för hälftenfinansiering och för Linköpings del skulle en sådan modell innebära en kostnad på cirka kronor per år. Anders Petersson

5 1 (1) Socialkontoret Dnr SN Arne Linder Socialnämnden Val till Socialnämndens Utskott 2 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden utser Birgitta Waern (FP) till ersättare i Socialnämndens Utskott 2 SAMMANFATTNING Mattias Emanuelsson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden och därmed också sin plats i nämndens Utskott 2. I enlighet med beslut av kommunfullmäktige (Kf 110, ) har till Socialnämnden, som ersättare efter Mattias Emanuelsson, utsetts Birgitta Waern (FP). Socialnämnden har härmed för sin del att utse ny ersättare i socialnämndens utskott med anledning av kommunfullmäktiges beslut. Bilaga Protokoll Kf 110,

6

7 1 (2) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr SN Ekonom Socialnämnden Tertialrapport per den 30 april och prognos för 2011 FÖRSLAG TILL NÄMNDENS BESLUT 1. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april med prognos för 2011 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen tillsammans med åtgärdsplanen i detta missiv. SAMMANFATTNING Socialnämndens internbudget för 2011 är tkr. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april 2011 (bilaga) visar på ett underskott med tkr, vilket motsvarar 6,1 % av nämndens budget. I prognosen för hela år 2011 prognostiseras ett underskott om tkr. Detta motsvarar 10,7 % av nämndens budget. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet för år 2011 förklaras av följande; Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas i år uppgå till preliminärt tkr. I detta belopp ingår en uppbokning av kostnad för ekonomiskt bistånd flyktingar med tkr räknat på hela år 2011, där diskussion pågår med Utbildningskontoret om vilken nämnd som ska bära kostnadsansvaret. Totalt innebär denna prognos för biståndet en negativ avvikelse mot budget med tkr. Eftersom budgetnivån är kraftigt sänkt jämfört med föregående år blir avvikelsen så pass stor. En viss uppåtgående trend kan märkas vad gäller familjehemsplaceringar och det finns i sak inget som tyder på att den trenden skulle förändras. Nettokostnaden för året bedöms bli cirka 54,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget med 4 mnkr. Eftersom nämndens övriga verksamheter bedöms rymmas inom befintlig budget är det totala underskottet prognostiserat till tkr för socialnämnden år I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Tertialrapport per den 30 april och prognos för 2011\Missiv SN tertialbokslut april 2011 (2).doc

8 2 Åtgärdsplan Av kommunens ekonomistyrningsregler, Kf , 106, framgår att Nämnd som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger 1 % av tilldelad budgetram/omsättning ska, om underskottet då uppgår till mer än -1 mnkr, snarast redovisa åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan dock i undantagsfall kräva in åtgärdsplaner även vid mindre underskott. Nämnden konstaterar att ett underskott med tkr för år Detta motsvarar 10,7 % av nämndens budget som är tkr. Förutsättningarna att reducera prognostiserat underskott för familjehemskostnaderna bedöms inte vara möjligt då prognosen varit tydlig redan under budgetarbetet samt att volymerna ökar successiv i hela riket samt att professionalitet i arbetet inom området redan idag säkerställer att inga onödiga placeringar vidtas. Beträffande underskottet inom det ekonomiska biståndet verkställs till hösten en organisationsförändring med omfattande förändringar av arbetssätt, införandet av en ny utredningsenhet samt en uppstramning av befintliga riktlinjer för att bromsa kostnadsutvecklingen. Dock ser nämnden med oro på den sedan länge kontinuerliga ökning av invandrarhushåll från andra delar av Sverige samt de begränsningar som under lång tid funnits inom introduktionsarbetet. Detta i kombination med det befintliga arbetsmarknadsläget i Linköping försvårar arbetet. Det råder helt skilda uppfattningar hos Socialkontoret å ena sidan och Utbildningsförvaltningen/Jobbtorget å andra sidan avseende tidsgränsen för ersättning genom schablonbidraget från Migrationsverket (36 eller 25 månader). Ett klarläggande måste ske av kostnadsansvaret för de personer som Socialkontoret klassificerat som flyktingar, där ersättning i år nekats från Utbildningsförvaltningen. Utbetalningarna till dessa personer belastar nu Socialnämndens prognos år 2011 med tkr. Eftersom läget kring denna kostnad fortfarande är mycket osäker, samt att sommarmånaderna tenderar att vara hårt belastade kostnadsmässigt när det gäller det ekonomiska biståndet, avser Socialnämnden att återkomma i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 2011 med begäran om tilläggsanslag. MBL MBL-information lämnas inför nämndens sammanträde. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

9 1 SOCIALNÄMNDEN Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar Socialnämndens verksamhetsområden visar på ett samlat underskott på tkr per den 30 april, där övervägande delen av underskottet är knutet till försörjningsstöd. Prognosen för helåret visar på ett underskott med tkr jämfört med budget. Kostnadsläget för biståndet i år bedömdes i en första prognos bli i stort sett oförändrat jämfört med år Nu har en reservation gjorts i prognosen med ytterligare tkr i år beträffande en osäker kostnad avseende utbetalt ekonomiskt bistånd till flyktingar. Vissa oklarheter i kategoriseringen av flyktingar har upptäckts och dessa måste snarast redas ut. Redan nu kan det konstateras att en högre andel kostnader för denna kategori kommer att belasta Socialnämndens egen budget istället för att som tidigare ersättas genom schablonersättning från Migrationsverket via Bildningsnämnden. För närvarande är Socialkontoret och Utbildningsförvaltningen/Jobbtorget inte överens om vilka belopp som skall regleras och hur tolkningen ska göras beträffande vad ersättningen från Migrationsverket till kommunen skall täcka. Socialkontoret har precis som tidigare tillämpat den riktlinje från Migrationsverket som säger att utbetald schablonersättning under två år ska täcka ökade kostnader (däribland ekonomiskt bistånd) för flyktingar under tre och ett halvt år. Trots en begynnande högkonjunktur med en något förbättrad arbetsmarknad ligger Linköping efter beträffande hastigheten i återhämtningen. Beträffande såväl arbetslösheten bland ungdomar som för utrikesfödda visar kvartalsjämförelser med föregående år en viss ökning. Nämnden ser en fortsatt ökning av invandrarhushåll till följd av inflyttning från andra delar av Sverige. Ett angeläget utvecklingsområde för Linköping är att offensivt fokusera på och stimulera till ökat företagande som kan komma ickehögskoleutbildade grupper tillgodo. Nämnden genomför ytterligare förändringar i arbetet med försörjningsstödet för att söka dämpa kostnadsutvecklingen. Andelen klienter som kontinuerligt kommer träffa sina handläggare kommer att öka markant för att snabbare och med ökad kvalitet stötta klienterna ut till arbetsmarknaden och/eller till olika rehabiliterande insatser. Särskilt viktigt är att samtliga invandrare och flyktingar erhåller heldagsstudier/sysselsättning genom bildningsnämndens försorg för att snabbare nå tillräcklig språkkompetens för att närma sig arbetsmarknaden. Den nystartade utredningsenheten, Team Utreda, som skall genomföra kvalificerade utredningar på diffus psykosocial problematik kommer att möjliggöra att ge klienter rätt stöd/insats alternativt annan försörjning via övriga socialförsäkringssystem. Detta tillsammans med ett genomgripande arbete med att tydliggöra kontroller och riktlinjer beträffande rätten till bistånd bedöms kunna bromsa kostnadsutvecklingen och i bästa fall minska den från och med nästa år givetvis är detta avhängigt en fortsatt god utveckling på arbetsmarknadsområdet. Familjehemskostnaderna beräknas att hamna på ett prognostiserat underskott på tkr jämfört med budget. I samband med budgetarbetet var nämnden tydlig med hur behovsutvecklingen bland placerade barn skulle utvecklas varvid nämnden begärde ekonomiska medel motsvarande det nu aktuella prognostiserade underskottet. Flera viktiga utvecklingsområden rörande utsatta barn och ungdomar pågår för närvarande mellan barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden för att intensifiera samarbetet i olika utsatta stadsdelar. Bland annat verkställs en modell för samverkan för riskzonsungdomar under våren. Detta arbete i kombination med kommunens åttapunktsprogram kan i hög grad utgöra en plattform för kommunens arbete som försökskommun avseende Sociala insatsgrupper. Det är viktigt att understryka vikten av att arbetet med sociala insatsgrupper som i hög grad har ett individuellt förebyggande perspektiv omfattar alla berörda organisationer som har ansvar för kommunens socialtjänst för att nå en maximal och långsiktigt hållbar framgång. Under hösten 2011 kommer socialkontoret införa LEAN konceptet ett verksamhetsstyrningssystem med syfte att öka effektiviteten i samtliga kärnprocesser inom myndigheten för att därigenom uppnå bättre måluppfyllelse inom områdena tillgänglighet, effektivitet samt brukar- och personalnöjdhet. Per Granath Socialchef - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

10 2 Resultat 30 april 2011 Driftsammandrag, tkr Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Avvik. mot periodiserad budget* Verksamhet 30/ Socialnämnd & gem funktioner Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd (flykting) Bogruppen Familjehem Ensamkommande flyktingbarn Utredningsplaceringar Barnahus Individ & familjeomsorg*** Äldre & funktionshindrade*** Summa * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning, vilket tillämpas för det ekonomiska biståndet som varierar kostnadsmässigt under årets månader. ** Separat redovisning av osäker kostnadspost för ek bistånd flyktingar. Diskussion pågår mellan Socialkontoret och Utbildningsförvaltningen för att reda ut kostnadsansvaret mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden. *** Verksamheten ryms inom omsorgsnämndens budget och redovisas där. Prognos resultat 2011 Driftsammandrag, netto tkr Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Socialnämnd & gem funktioner Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd (flykting) Bogruppen Familjehem Ensamkommande flyktingbarn Utredningsplaceringar Barnahus Individ & familjeomsorg** Äldre & funktionshindrade** Summa ** Separat redovisning av osäker kostnadspost för ek bistånd flyktingar. Diskussion pågår mellan Socialkontoret och Utbildningsförvaltningen för att reda i kostnadsfördelningen mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden. *** Verksamheten ryms inom omsorgsnämndens budget och redovisas där. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

11 3 Kommentarer Resultat 30 april 2011 Socialnämndens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2011 visar på ett underskott med tkr jämfört med periodens budget (kommunbidraget). I detta belopp ingår en uppbokning med tkr för en osäker kostnadspost avseende ekonomiskt bistånd flyktingar januari-april. Orsaken till denna uppbokning förklaras närmare i prognosavsnittet här nedan). Underskottet per den 30 april motsvarar 6,1 % av nämndens budget som för årets fyra första månader är tkr. För samma period år 2010 redovisades ett överskott med 870 tkr. Budgetramen är kraftigt sänkt jämfört med föregående år, vilket förklarar den negativa avvikelsen. De verksamheter som nu visar ett underskott är ekonomiskt bistånd och familjehem. En mindre negativ avvikelse visar även hanteringen av ensamkommande flyktingbarn, men detta beror på fördröjd ersättning från Migrationsverket och detta underskott bedöms endast vara tillfälligt. Prognos resultat 2011 Socialnämndens prognos för 2011 visar på ett underskott med tkr jämfört med årets budget. Detta är en negativ avvikelse med 10,7 %. Prognosen för det ekonomiska biståndet visar i dagsläget på en kostnad år 2011 i nivå med utfallet 2010, vilket innebär en nettokostnad på cirka tkr. Därtill kommer en reservation i prognosen med ytterligare tkr på årsbasis avseende en osäker kostnad beträffande det ekonomiska biståndet för flyktingar år Bakgrunden till detta är att Bildningsnämnden har stoppat sin betalning av fakturor till Socialnämnden och hävdar att ersättningstiden för flyktingar är 24 månader och inte 36 månader, vilket medför en omfattande ekonomisk konsekvens för det ekonomiska biståndet inom socialnämndens budget dit kostnaden då överförs. Av denna anledning redovisas denna osäkra post på en separat rad i ekonomitabellerna i rapporten och benämns ekonomiskt bistånd (flykting). Denna kostnad har Socialnämnden under åren fakturerat Bildningsnämnden löpande efter varje månadsskifte som erhållit täckning ur schablonersättningen från Migrationsverket för utlagt belopp. Nyligen uppstod en del oklarheter kring storleken på debiteringen för perioden januari-mars, vilket föranledde en genomgång vid både socialkontoret och Jobbtorget av registrerade flyktingärenden. Det visade sig att viss felregistrering av flyktingar har skett i verksamhetssystemet Treserva vid Socialkontoret, som inte skulle ha haft denna kodning, vilket lett till en för hög debitering månadsvis. Dock finns även motsatsen, där Socialkontoret inte kodat flyktingärenden som flykting och således missat söka tillbaka medel från Bildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen/Jobbtorget och Socialkontoret gör nu en gemensam översyn av flyktingregistreringen/kategoriseringen för att komma tillrätta med vilka felaktigheter som finns och reda ut oklarheter sig emellan. För verksamheten familjehem redovisas i prognosen en negativ avvikelse mot budget med tkr. Avvikelsen kostnadsmässigt mot i bokslutet föregående år är endast marginell och placeringarna är inte påtagligt fler, men eftersom budgetramen är sänkt i år jämfört med år 2010 blir konsekvensen en negativ prognos år Statistiken för landet som helhet visar på en uppåtgående trend för antalet placeringar i familjehem, vilket innebär att någon minskning av kostnaden de närmsta åren inte är sannolik. Socialnämndens övriga verksamheter bedöms vid årsskiftet visa ett resultat i nivå med budget. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

12 4 EKONOMISKT BISTÅND Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Totalt antal hushåll/månad Varav med utbetalning Utbetalning kr/hushåll/månad Antal avslagsbeslut/månad Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Totalt antal hushåll/månad Varav med utbetalning Utbetalning kr/hushåll/månad Antal avslagsbeslut/månad Kommentar Arbetsmarknadsläget Läget på arbetsmarknaden är bättre vid en jämförelse av siffrorna för mars i år jämfört med samma månad föregående år. Den totala arbetslösheten för Linköpings del är lägre de tre första månaderna 2011 jämfört med samma period Förändringarna på arbetsmarknaden har ännu inte nått de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden, så som ungdomar och utrikesfödda. För ungdomar under 25 år har antalet öppet arbetslösa varit högre i januari och februari 2011 jämfört med För mars registreras som första månad en nedgång i antalet öppet arbetslösa. Detta gäller dock inte de som varit långvarigt arbetssökande, den siffran har även för mars ökat. Vad gäller utrikesfödda år så registreras fortfarande fler som öppet arbetssökande första kvartalet 2011 jämfört med Speciellt svår är situationen för utrikesfödda ungdomar där arbetslösheten för mars 2011 har ökat till 279 personer jämfört med 231 personer Att ungdomar drabbas hårdare av ekonomiska kriser är känt. Det är också känt att det dröjer längre tills ungdomar får del av förbättringar på arbetsmarknaden. Ärendeutveckling på socialkontoret Det registrerades 709 nya ärenden första tertialen ärenden avslutades första tertialen 2011, jämfört med första tertialen 2010 där 830 nya ärenden registrerades och 793 avslutades. Trots nedgången ligger fortfarande både socialsekreterare och handläggare över de riktvärden som bedömts vara förutsättning för att fullt ut ha ett aktivt arbetssätt med försörjningsproblematiken. Det är fortsatt vanligt att det är ärenden av komplicerad karaktär, där orsaken till försörjningsproblematiken är mångfacetterad. Den vanligaste avslutsorsaken första tertialen 2011 är att man erhållit egen försörjning (374 hushåll) alternativt avbrutit kontakt (261 hushåll), ofta innebär detta att man erhållit anställning. Antalet hushåll aktuella på avdelningen för försörjningsstöd minskar totalt sett, däremot syns en viss ökning när det gäller flyktinghushåll. Det har första tertialen 2011 registrerats 147 nya flyktinghushåll och samma period har 95 hushåll avslutats. Även bland flyktinghushållen är den vanligaste orsaken till avslut att man nått annan försörjning. Den fortsatta utvecklingen av biståndsbehövande flyktinghushåll kommer bl. a. att påverkas av överföringen av introduktionen från kommun till arbetsförmedlingen. Tom 2012 kommer det förekomma parallella system för ersättning för dessa hushåll. Sedan hösten 2010 finns inte möjligheten att förlänga den kommunala introduktionsersättningen längre än 24 månader. Under 2011 beräknas ca 300 personer avsluta sin introduktionsperiod, det är oklart hur många av dessa som kommer att vara i behov av försörjningsstöd. Det är dock känt att en stor del av dessa fortsatt har behov av grundläggande studier i svenska språket då deras introduktionsperiod är slut och därmed kommer att ha ett biståndsbehov. Etableringsersättningen är mer samstämmig med rätten till val av bosättningsort och flyktingar som flyttar från annan kommun kommer att kunna behålla sin etableringsersättning vilket medför ett minskat biståndsbehov. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

13 5 Nystartade processer Ett samarbete med bildningsnämnden har inletts vad gäller arbetssättet med studier, framförallt de klienter som studerar svenska på lägre nivåer. En satsning på de med försörjningshinder på grund av ohälsa pågår också genom Team utreda som i mars 2011 påbörjade sin klientverksamhet med utredningar av ospecificerade hälsohinder. Förändrat arbetssätt Det pågår en översyn inom avdelningen för ekonomiskt bistånd med fokus på att säkerställa en väl fungerande basverksamhet och ett förändringsinriktat klientarbete med helhetssyn. Aktuella förändringar i arbetssättet kommer framförallt att vara en prioritering av personlig kontakt med klienterna, detta skall ge effekter dels genom ökad möjlighet till utredning och motiverande insatser dels genom ökad möjlighet till uppföljning och kontroll. En styrning av hur ansökningarna fördelas över månaden kommer att genomföras under hösten och detta bör ge effekter längre fram. Översynen kommer att träda i kraft under september BOGRUPPEN Verksamhetsmått/nyckeltal Bogruppen Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Antal andrahandskontrakt Antal personer i kö Verksamhetsmått/nyckeltal Bogruppen Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Antal andrahandskontrakt Antal personer i kö Kommentar Utvecklingen av framförallt andrahands kontakten har minskat under de senaste fyra åren från ca 410 st till 189 st. En ökning har däremot skett av antalet akutlägenheter för familjer och ungdomar. Antalet är idag 18 st från tidigare 10 st. Bogruppen har avvecklat de flesta blockförhyrda lägenheterna under slutet av 2010 och även fortsatt ett framgångsrikt arbete med att minska kundförluster och kostnader för tomhyror. Idag ligger betalningsgraden på över 90 % i våra andrahandskontrakt. Genomströmningen vid akutboendet Stallgården har ökat främst p.g.a. akutboendeteamet som lyckat motivera flera personer till att söka stödboende och de har även lyckats hjälpa personer att få egna kontrakt på lägenheter främst i andra kommuner. Bogruppen har tillsammans med avdelningen för äldre och funktionshindrade haft en dialog med omsorgskontoret om det stora behovet av att tillskapa ett mer permanent boende för den målgruppen som idag bor på Glyttinge camping. Problematiken som dessa personer har är komplex med inslag av både psykiatri, missbruk och kriminalitet. De är inte motiverade att ta emot stöd och behandling och har ofta misslyckats i stödboende och andrahandslägenheter. Motiverande och uppsökande arbete behövs göras för att hitta rätt insatser och stöd. I avvaktan på upphandling av boende för målgruppen är planeringen att fortsätta teckna avtal med Glyttinge camping. Förhandling pågår om nya och bättre campingstugor. Kostnaderna för detta är idag oklart. Vi vet dock att det blir ökade kostnader som också omsorgsnämnden skall vara med och finansiera. Akutboendet Stallgården är under ombyggnad p.g.a. av att ny väg ska byggas. Det berör viss del av Stallgårdens tomt. Någon medförande extra kostnad är idag inte känd. Flera personer kommer dock att behöva bo tillfälligt i andra boenden som hyresvärden lovat tillhandahålla. Arbetet med att starta ett så kallat vräkningsförebyggande team pågår i samverkan med framförallt Stångåstaden. Erfarenheterna från andra kommuner är att det är kostnadsbesparande inom flera olika verksamheter inte minst ekonomiskt bistånd. Trots många oklara påverkansfaktorer som kan påverka utfallet görs en prognosen för hela året att resultat för bogruppens verksamhet kommer att ligga i nivå med budgetramen. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

14 6 FAMILJEHEM/PLACERINGAR Verksamhetsmått/nyckeltal Placeringar Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Familjehem per månad* Vårddygn, akut/jourhem Kontaktfamiljer per månad Kontaktpersoner per månad * Familjehem inkl vårdnadsöverflyttningar Verksamhetsmått/nyckeltal Placeringar Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Familjehem per månad* Vårddygn, akut/jourhem Kontaktfamiljer per månad Kontaktpersoner per månad * Familjehem inkl vårdnadsöverflyttningar Kommentar Antalet familjehemsplaceringar har under året varit relativt konstant. Ser man på utvecklingen under lång tid så finns en viss uppåtgående trend vad gäller familjehemsplaceringar och det finns i sak inget som tyder på att den trenden skulle förändras. Antalet familjehemsplacerade barn i Linköping är dock relativt få i relation till andra jämförbara kommuner. Kostnadsutvecklingen i Linköping är också måttlig/låg i relation till omvärlden. Prognosen är att det kommer att bli ett underskott på familjehemsplaceringar som i stort motsvarar den minskning som gjordes i budget inför år 2011, vilket innebär en negativ avvikelse med tkr jämfört med budget. Skälet för att det inte går att anpassa kostnaderna i relation till budget är kortfattat att socialkontoret inte har för avsikt att ta hem barn från familjehem utifrån ekonomiska skäl. Kontorets bestämda uppfattning är också att det idag ej sker placeringar av barn i familjehem om inte behov föreligger , Antal per 100 invånare inom kategorin. Källa: Socialstyrelsen (2010) Barn och unga insatser Socialnämnden - Uppföljning april 2011

15 7 Utredningsplaceringar Socialkontoret har idag få utredningsplaceringar. Dessa sker då det finns allvarlig oro för barnets säkerhet. Utredningen kan då genomföras på ett utredningshem under en kort tidsperiod av mellan 5 och 12 veckor. Vid vissa utredningar på hemmaplan behöver dessa kompletteras med en psykologutredning av barn och/eller föräldrar. Kostnader för dessa psykologutredningar finansieras inom samma budget. Genom att i allt större omfattning kunna göra dessa utredningar på hemmaplan har kostnaderna minskat under flera år från cirka tkr till idag cirka tkr. Prognosen visar en kostnadsnivå 2011 i balans med årets med budget, men bedömningen är att det inte går att pressa dessa kostnader ytterligare. ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Verksamhetsmått/nyckeltal Äldre & funktionshindrade Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Inkommande anmälningar, ansökningar per månad Påbörjade utredningar per månad Antal beslut per månad Verksamhetsmått/nyckeltal Debiteringsgruppen Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Antal personer i kö Verksamhetsmått/nyckeltal Äldre och funktionshindrade Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Inkommande anmälningar, ansökningar per månad Påbörjade utredningar per månad Antal beslut per månad Verksamhetsmått/nyckeltal Debiteringsgruppen Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Antal beslut per månad Kommentar Verksamheten äldre och funktionshindrade ryms inom omsorgsnämndens budget och redovisas textmässigt i denna nämnds delårsbokslut. När det gäller verksamhetsmåtten här ovan bör det påpekas att serviceavtalsärenden inte aktualiseras längre i det nya verksamhetssystemet Treserva, vilket gjordes tidigare. Detta medför en större differens i siffrorna jämfört med tidigare år. Samma sak gäller för påbörjade utredningar. Eftersom socialkontoret relativt nyligen införde sitt nya verksamhetssystem bör det även påpekas att de finns en viss osäkerhet i statistikunderlagen. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

16 8 Bilaga Resultaträkning per den 30 april Resultaträkning, tkr Redovisning 30/ Redovisning 30/ Förändring Avvik. mot periodiserad budget* 30/ Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Årets resultat exkl. kommunal verksamhet Nämndens verksamhet Årets resultat * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Resultaträkning, prognos Resultaträkning, tkr Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Externa intäkter Den 30 april Utfallet avseende externa intäkter är för perioden tkr. Det mesta av dessa avser hyresintäkter för andrahandsuthyrning, samt ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Prognos Prognosen för år 2011 avseende externa intäkter är tkr. - Socialnämnden - Uppföljning april 2011

17 1 (4) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Tertialuppföljning avseende individ och familjeomsorg (IFO) samt äldre och funktionshindrade (ÄoF) t o m den 30 april år 2011 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämndens uppföljning för verksamhetsområde IFO och ÄoF per den 30 april godkänns och överlämnas till omsorgsnämnden SAMMANFATTNING För perioden januari - april uppgår kostnaderna för individ- och familjeomsorg till tkr och för omsorg om äldre och funktionshindrade till tkr. Totalt uppgår kostnaderna till tkr under perioden. I prognosen för helåret 2011 bedöms kostnaden bli markant högre än i bokslutet 2010, framförallt på grund av kraftigt ökade kostnader för hvb vuxna inom område IFO. Inom område ÄoF överensstämmer kostnaden i stort sett med utfallet föregående år på totalen. För verksamhetsområde ÄoF gör kontoret en preliminär prognos som visar en total kostnad på tkr, vilket är tkr mer än vad som anges i omsorgsnämndens beställning. För verksamhetsområde IFO visar den preliminära prognosen en total kostnad på tkr och detta är 15,8 mnkr mer än vad som anges i omsorgsnämndens beställning. Resultatet avseende verksamhetskostnader för individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och funktionshindrade redovisas inom omsorgsnämndens budget och bokslutsrapporter../. Till handlingen finns en bilaga (Uppföljning omsorgsnämndens beställning 2011). I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Tertialrapport per den 30 april och prognos för 2011\Tertialuppföljning; IFO o ÄoF april 2011.doc

18 2 SAMMANSTÄLLNING ÖVER RESULTATET TILL OCH MED APRIL MÅNAD SAMT PROGNOS ÅR 2011, TKR ON beställning Intäkter Kostnader Resultat (jfr best tom apr) Prognos 2011 Individ- och familjeomsorg Äldre och funktionshindrade Summa, redovisas hos On Resultatet avseende verksamhetskostnader för individ- och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade redovisas hos Omsorgsnämnden. Socialnämnden förutsätts erhålla full täckning för uppkomna kostnader. Nedan följer kommentarer till respektive underrubrik i tabellen. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Kostnaderna inom individ- och familjeomsorg uppgår till tkr under perioden. För hela 2011 gör kontoret en bedömning om en prognos för dessa verksamheter som ligger 5,7 miljoner högre än utfallet för Antal vårddygn på HVB Vuxna generellt avtal, är högt och relativt konstant under första tertialen år Även antalet vårddygn på särskilda avtal är högt. Allmänt bedöms detta vara konsekvenser av ett ökat skadligt bruk av framförallt alkohol, men också att människor med samsjuklighet av beroende och psykisk ohälsa ökar. Att antalet vårddygn på särskilda avtal ökat mycket, beror på att den upphandling som gjordes under 2010 inte kunde träda i kraft som beräknat 1 januari 2011 på grund av att beslutet överklagades. Flera av de HVB som fanns upphandlade i de gamla avtalen har upphört, samt något HVB har bedömts inte kunna hålla den kvalitet som är nödvändig. Detta har medfört att fler särskilda avtal har tecknats i första hand med HVB som är tänkta i de nya avtalen. Några av de särskilda avtalen avser personer med mycket specifik problematik och där placeringen kan vara långa tider. Vårddygn på SIS-institutioner för vuxna har en svagt nedåtgående trend under de första månaderna år När det gäller utfallet för HVB ungdom så visar prognosen för hela året på en marginell kostnadsökning, trots att antalet placerade ungdomar har minskat något. Denna ökning kan främst förklaras av en normal prisjustering mellan åren. Antalet placerade ungdomar i april 2010 var 49 st. Antalet placerade i april 2011 är 45 st. Antalet ungdomar placerade på SiS har minskat. I april år 2010 var det 17 ungdomar placerade på SIS institutioner och i april åt 2011 är det 8 st. Prognosen för vårddygn särskilt avtal förväntas bli högre under 2011 jämfört med Ökningen på särskilt avtal beror bland annat på platsbrist på ramavtal. Speciellt när det gäller HVB som enbart tar emot flickor. Socialkontoret ser även i år att ungdomar med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik utgör en stor grupp av de ungdomar som placeras. I flera av dessa fall även

19 3 med andra problem såsom missbruk och/eller kriminalitet vilket komplicerar matchningen till HVB. Sammantaget för öppenvårdsinsatserna gör socialkontoret en prognos som visar på ett underskott med tkr jämfört med omsorgsnämndens beställning. Totalt visar verksamheterna inom individ- och familjeomsorg på ett prognostiserat underskott med tkr för år ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE För perioden januari - april uppgår kostnaderna för äldre och funktionshindrade till tkr. För hela 2011 beräknas kostnaden överskrida 2010 års utfall med tkr. Socialkontoret gör en prognos för området som visar på en total årskostnad på tkr och därmed ett underskott jämfört med omsorgsnämndens budget/beställning om tkr. Ej verkställda beslut inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) låg under år 2010 i snitt på 29 ej verkställda beslut. Första kvartalet 2011 är det 28 ej verkställda beslut. Det är framförallt beslut om kontaktperson och bostad med särskild service som inte kunnat verkställas inom tre månader. I beslut om kontaktperson efterfrågas det i samtliga ärenden män/killar till uppdragen vilket visat vara svårt att rekrytera. Orsaker till att insatsen bostad med särskild service för vuxna har varit svår att verkställa beror på platsbrist samt att flera personer har en komplex problematik som det saknas kompetens för i de boenden som finns i kommunen. I dessa ärenden har personerna fått stöd i olika former eller extern placering enligt SoL i avvaktan på att besluten kan verkställas enligt LSS. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) har successivt ökat. Under 2010 har det i snitt varit 72 ej verkställda beslut. Första kvartalet 2011 är det 115 ej verkställda beslut. Det största antalet icke verkställda beslut gäller servicelägenheter och ålderdomshem. I Linköpings kommun har personer som erbjuds boende som inte motsvarar deras önskemål, möjlighet att tacka nej och kvarstå för bevakning av nytt erbjudande. Om personer tackar nej till önskat alternativ gällande servicelägenhet eller vårdbostad avförs de från kön och får om behov uppstår söka på nytt. Flera av de som ansöker om boende tackar nej till erbjudet alternativ. Avdelningen har under en längre tid haft problem med att ärenden inte har kunnat handläggas enligt förvaltningslagens krav. Förstärkning av handläggarresurser har gjorts för att komma tillrätta med detta. Ett nytt datasystem infördes i kommunen under våren 2010 där samtliga handläggare varit delaktiga i manuell överflyttning av samtliga pågående ärenden från Sofia ifo till det nya systemet Treserva. Handläggarna har även varit delaktiga i att identifiera brister samt att ge förslag på åtgärder och förbättringar av systemet. Framför allt var LSS-processen mycket undermålig, så mycket kraft har lagts på att utforma mallar, rutiner och rubriker i systemet. Detta arbete har varit prioriterat och det har påverkat väntetider för den enskilde. Enskilda medarbetare på avdelningen har deltagit i utvecklingsarbete rörande barnperspektivet, våld i nära relationer, samverkansfrågor med IFO och psykiatrin samt andra kommuner. En genomlysning av insatsen personlig assistans har gjorts då

20 4 kostnaderna har ökat kraftigt under 2010 och mycket arbete kvarstår av analysarbetet. LSS-lotsen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med nivåbedömningsmodeller samt rutiner för samarbete med handläggarna. I äldregrupp pågår förbättringsarbete, uppföljningar, dokumentation och arbetsrutiner med syfte att effektivisera arbetstid. Under våren har individuella fördjupade kvalitetsuppföljningar gjorts på flera personer som bor i särskilt boende, detta arbete kommer fortsätta även under hösten. Psykiskt funktionsnedsatta Kostnaderna för externt placerade har ökat. Det är fler placerade med en mer komplex problematik och placeringarna har ökat från i snitt 35 personer till 37. Flera av dessa personer är placerade på grund av att kommunen saknar särskilda boenden som motsvarar personernas behov. Av de som är placerade är det 10 personer som önskar flytta tillbaka till Linköping. I början av 2012 bör det finnas ett boende som möjliggör detta. Socialnämndens prognos i omsorgsnämndens beställning för 2011 visar på ett underskott med tkr inom verksamhetsområdet psykiskt funktionshindrade. Insatser enligt LSS, personkrets 1-3 Kön till boende enligt LSS ökar. Trots att ett boende med fem platser öppnade i mars 2011 så är det 22 personer som finns i kön. Utöver de som ansökt finns det intresseanmälningar där 21 personer visat intresse för gruppbostad/servicebostad under Det är 18 personer som varit externt placerade och det är ingen ökning mot tidigare. Däremot har kostnaderna ökat, vilket beror på att flera av de placerade har en komplex problematik. Avdelningschef, gruppchef och resurssakkunig vid avdelningen träffar planeringsledarna på omsorgskontoret en gång per månad och går då gemensamt igenom samtliga köer och behov som ska ligga till grund för planering framåt. Tillsammans visar bägge verksamhetsområden inom äldre och funktionshindrade på ett prognostiserat underskott med tkr för Det totala underskottet för individ- och familjeomsorg och äldre- och funktionshindrade tillsammans är i prognosen för år 2011 totalt tkr jämfört med omsorgsnämndens budget/beställning. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer