Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

2 Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 7 Utgångspunkter 8 Barnperspektiv 8 Principer för handläggningen 9 Uppdraget 9 Hjälp till egen försörjning 10 Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd 10 Avslag på ansökan om försörjningsstöd 11 Prövning av rätten till ekonomiskt bistånd 11 Noggrannhet vid handläggningen 12 Lagstiftning 13 Socialtjänstlagens paragrafer om ekonomiskt bistånd 13 Vistelsebegreppet 15 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 16 Riksnorm 16 Förhöjning av normen 17 Hälsa och hygien 17 Kosttillägg 17 Telefon och tidningar 17 Lek- och fritidsartiklar för barn 17 Skäliga kostnader utöver riksnorm 18 Boende 18 Hushållsel 18 Hemförsäkring 18 Arbetsresor 19 Fackförening och arbetslöshetskassa 19 Läkarvård/medicin 19 Tandvård 19 Boendekostnader 20 Hyresrätt 20 Bostadsrätt eller villa 21 Andrahandsboende 21 Inneboenderum 21 Delad lägenhet 22 Ungdom som avslutat skolgång men ej tidigare betalat hyresdel till föräldrarna 22 Ungdom/vuxet barn som tidigare betalat hyresdel till föräldrarna. 22 Förälder boende hos barn 22 Övriga boendeformer 23 Ungdom under 21 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal 23 Reducerat försörjningsstöd 23 Akut bistånd 23 Umgängeskostnader 24 Försörjningsstöd vid vistelse på institution 24

3 Eskilstuna kommun 3 (82 Institutionsnorm 24 Kostnader i samband med bostad 25 Egenavgift vid vård och behandling 25 Egenavgift vid stöd-/omvårdnadsboende 25 Löpande beslut / Beslut som löper över flera månader 25 Beslut som löper över flera månader 26 Utlandsvistelse 26 3 BISTÅND TILL LIVSFÖRING I ÖVRIGT 27 Barnomsorgsavgift förskola, fritidshem 27 Begravningskostnad 27 Cykel 27 Egna medel/förmedlingsmedel 28 Flyttkostnad 28 Glasögon eller kontaktlinser 29 Hemtjänstavgift 29 Hemutrustning 29 Hemutrusting 29 Begränsad grundutrustning 29 Hel grundutrustning 30 Komplettering av hemutrustning 30 Diskmaskin 30 Tvättmaskin 30 Hemutrustningslån 30 Identitetshandling 31 Juridiska kostnader och stämpelavgifter 31 Advokatkostnader 31 Stämpelavgifter 31 Kläder och skor utöver vad som ingår i försörjningsstödet 31 Klädutrustning inför institutionsvistelse 31 Behov av särskilda kläder eller skor 31 Magasineringskostnad 32 Psykoterapikostnad 32 Resor 32 Lokala resor som ej är arbetsresor 32 Färdtjänst 32 Rekreationsresor 32 Resa till begravning/anhörigs sjukdom 33 Resor i samband med umgänge med barn 33 Återföreningsresor 33 Återvandringsresor 33 Reparationskostnader 34 Sjukvårdskostnad 34 Skulder 34 Hyresskuld 34 Elskuld 35 Telefonskuld 35

4 Eskilstuna kommun 4 (82 Spädbarnsutrustning 35 Tandvård 36 Akut tandvård 36 Nödvändig tandvård 36 Tekniska hjälpmedel 37 Telefonabonnemang 37 Depositionsavgift 37 Uppehållstillstånd 38 4 SÄRSKILDA GRUPPER AV SÖKANDE 39 Arbetslösa Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 kap 1 SoL Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 kap 4 SoL Fel! Bokmärket är inte definierat. Ungdom och unga vuxna (personer under 25 år) 40 Sjukskrivna 40 Personer med missbruksproblem 41 Bistånd vid avstängning från arbetslöshetsersättning 41 definierat. Företagare eller personer med fria yrken 42 Inskrivna för kriminalvård, rättspsykiatrisk vård, etc 42 Hyreskostnad 43 Intensivövervakning med elektronisk kontroll s.k. fotboja 43 Kontraktsvård 44 Inskrivna för vård eller behandling inom socialtjänsten 44 Reskostnader 44 Personer 65 år och äldre 44 Studerande 45 Ungdomar under 21 år som går i skolan 45 Vuxenstuderande på grundskolenivå 45 Vuxenstuderande på gymnasienivå 45 Studier på högskolenivå 46 Kurslitteratur 46 Bistånd till studerande under studieuppehåll 46 Utländska medborgare. 47 EU-medborgare 47 Våld i nära relationer 47 Värnpliktiga 49 5 HANDLÄGGNINGSRUTINER M.M. 50 Allmänt 50 Ansökan Dokumentation 51 Hushållstyper 51 Sammanboende med hushållsgemenskap 51 Fel! Bokmärket är inte

5 Eskilstuna kommun 5 (82 Gifta men ej sammanboende 51 Delad bostad och ungdom med egen inkomst som bor hemma 52 Gymnasiestuderande ungdom 52 Inneboende 52 Underårig som bildat familj 52 Hushåll med underåriga barn 52 Hushåll där barn bor växelvis hos föräldrarna 53 Bistånd till barn och ungdom vid övergång från yngre till äldre åldersgrupp. 53 Grundutredning och planering 53 Kontroller 53 Inkomstberäkning 55 Beviljat bistånd som har använts till ej avsett ändamål 55 Inkomster som i sin helhet reducerar försörjningsstödet: 55 Inkomster som delvis reducerar försörjningsstödet: 56 Inkomster som inte reducerar försörjningsstödet: 56 Överskjutande inkomst från tidigare månader 56 Arbetsinkomst för skolungdomar 57 Tillgångar 57 Bil 57 Fritidshus 57 Bankmedel, aktier, obligationer 57 Bosparande 58 Pensionssparande 58 Barns inkomster och tillgångar 58 Utgifter 58 Beslut 58 Underrättelse om beslut 59 Överklagande med förvaltningsbesvär 59 Överklagande med kommunalbesvär laglighetsprövning 59 Återbetalning 60 Återkrav eller återsökning? 60 Återkrav 60 Vid förväntad ersättning från Alfa- eller a-kassa 61 Återkravshandläggning vid beslut och verkställighet 61 Handläggning av inbetalningar 61 Handläggning av eftergift 62 Ersättningsanspråk 62 Hantering vid inkommen dom från Förvaltningsdomstolen 62 Återsökning 63 Misstankar om brott mot bidragsbrottslagen 64 6 Rutiner och instruktioner 65 Godtagbara boendekostnader 66 Hantering av akter 67 Handlingar som inte skall finnas i akten 67 Matabonnemang 68 Ungdomar under 21 år som går i skolan och där familjen uppbär ekonomiskt bistånd Överklagande 70 Då överklagandet inkommer till Arbetsmarknads- och familjenämnden 70

6 Eskilstuna kommun 6 (82 Då överklagandet ej inkommit i rätt tid. Prövas enligt 24 FL 70 Överklagandet journalförs i personakt 70 Överklagat beslut skall omprövas 70 EB Arbets-/Rutin-/Flödesschema för överlämning 71 Beslutsunderlag 72 Uppgifter som skall finnas i nybesöksutredning 73 EKONOMISK UTREDNING 74 Vid överlämning till EEB 75 Journalanteckningar för löpande ärenden 76 Uppgifter som alltid skall kontrolleras 77 Rutiner vid ansökan om tandvård. 78 Rutiner vid ansökan om uppsägningshyror vid flytt till serviceboende. 78 Handläggningsrutiner förmedlingsmedel 79 Utdrag ur nämndens riktlinjer 79 Utredning 79 Beslut 80 Genomförande av beslutet 80 Saldo och saldobesked 81 Överskott på förmedlingskontot 81 God man 81 Rutin/Praktik under SFI (Svenska för invandrare) 82

7 Eskilstuna kommun 7 (82 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. I nämndernas reglementen anges att Arbetsmarknads- och familjenämnden har ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd utom för invånare bosatta i Torshälla. Vidare har Arbetsmarknads- och familjenämnden så kallat restansvar dvs. ansvar för uppgifter enligt socialtjänstlagen om inte detta regleras i annan nämnds reglemente. (Reglementen: Arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd och Vuxennämnden) Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande skall finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Görs avvikelser från riktlinjerna ska skälen därtill finnas tydligt dokumenterade. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation. Även de krav som ställs på den biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situationer eller behov som kan tänkas uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. I övrigt får en individuell prövning göras. Undantag kan göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. Möjligheten att göra avvikelser från den normala bedömningen framgår i riktlinjerna genom uttrycken, undantag kan göras efter individuell bedömning, bedömningen skall göras restriktivt, starka sociala skäl, beviljas normalt ej, kan beviljas undantagsvis, huvudprincipen är att bistånd inte beviljas etc. I dessa fall ska samråd ha skett med teamledare och skälen till bedömningen ska dokumenteras. Finns anledning att göra undantag från den normala handläggningen och undantaget är av principiell betydelse ska biståndsutskottet fatta beslut i frågan. Även i andra fall, där det återkommande görs bedömningar som innebär att avstegs sker från normal handläggning, bör vägledning sökas genom att frågan underställs biståndsutskottet. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten. Rättsliga utslag i domstol finns inte kontinuerligt inarbetade i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas. Prejudicerande domar kan exempelvis sökas på Infosoc rättsdatabas

8 Eskilstuna kommun 8 (82 Utgångspunkter Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sitt behov och att det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp. Grunden är därför att den enskilde ska klara sin försörjning på egen hand genom lönearbete, inte genom ekonomiskt bistånd. Arbete gör den enskilde delaktig i samhället och gör att individen bidrar till samhället vilket stärker självkänslan. Därför ska den som är arbetslös och söker bidrag erbjudas ett strukturerat stöd i att söka arbete för att på så sätt uppnå egen försörjning. Har den sökande inte förutsättningar att erhålla lönearbete ska det i första hand erbjudas kompetenshöjande insatser samtidigt som det ska eftersträvas att den enskilde får tillgång till de generella välfärdssystemen. Det är detta som menas med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Vad som är skäliga kostnader när det gäller de dagliga levnadsomkostnaderna inom ramen för riksnormen finns angivet i lagen. Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom försörjningsstödets ram som övrigt ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Bidrag utöver norm och riktlinjer ska endast utges efter noggrann utredning och restriktivt. Barnperspektiv I socialtjänstlagen 1 kap 2 stadgas när åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Detta innebär att konsekvenserna för barnen alltid ska övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det alltid dokumenteras att sådant övervägande har skett. I arbete med ekonomiskt bistånd finns det särskild anledning att fokusera på barn i familjer vid långvarigt ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet i handläggningen innefattar: Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation med tydlig koppling till den ekonomiska situationen. Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd i lokala riktlinjer och policydokument, barnkonventionen och med hjälp av de kunskaper som finns om barn och barns behov. Att upprätta handlingsplaner för hur självförsörjning ska uppnås där barnets situation ingår som en del. Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden, t.ex. boende, umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och ungdomars ferieinkomster. Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa som positiva beslut.

9 Eskilstuna kommun 9 (82 Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd Principer för handläggningen Allmänt gäller att en utredning ska inledas utan dröjsmål. Varje ärende ska handläggas så enkelt och snabbt som möjligt och på ett sådant sätt att handläggningen inte medför större kostnader än nödvändigt. Detta gäller i synnerhet ärenden avseende ekonomiskt bistånd då beslutet oftast är av avgörande betydelse för den enskildes försörjning. Arbetet ska bedrivas rättssäkert och med tro på människans resurser. Handläggning och beslut ska präglas av respekt för den enskilde. Det ska finnas personal tillgänglig för att svara på frågor eller göra en akut bedömning. Lättillgänglig information om villkor och förutsättningar ska tillhandahållas. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det särskilt viktigt ett genusperspektiv finns vid bedömning av insatser och rätt bistånd. Män och kvinnor kan ha olika behov och detta ska uppmärksammas i handläggningen så att behoven prövas på ett likvärdigt sätt. En helhetsbedömning av den sökandes behov och förmåga ska alltid göras. Finns det behov av flera typer av bistånd ska samverkan ske inom enheten och med nämndens övriga verksamheter inom socialtjänsten. Samverkan bör också ske med andra samhällsorgan men då efter samtycke från den enskilde. Lämnar den sökande inte sådant samtycke kan de påverka möjligheten att få bidrag. Uppdraget Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Arbetsmarknads- och familjenämndens övergripande uppdrag är att tillgodose kommuninvånarnas rätt till: arbete egen försörjning social trygghet aktivt deltagande och påverkan i samhället vuxenutbildning och kompetensutveckling Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Normaliseringsprincipen ska gälla för nämndens insatser. När åtgärder berör barn ska barnens bästa alltid beaktas. Nämndens huvuduppgifter är: Att själv och tillsammans med andra erbjuda kommunmedlemmarna kompetensutveckling som leder till arbete och stimulerar till vidare studier. Att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

10 Eskilstuna kommun 10 (82 Utifrån det övergripande uppdraget innebär arbetet med ekonomiskt bistånd främst att hjälpa människor att finna vägar till egen försörjning och att pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Hjälp till egen försörjning Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. Arbetslinjen innebär att individens förmågor sätts i fokus snarare än oförmågor. Utgångspunkten är att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Därför blir verksamhetens främsta uppgift att genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapa förutsättningar för den enskilde att ta detta ansvar. Enskilda kan inte välja att leva på bidrag framför att ta ett arbete. Den som inte kan arbeta ska erbjudas arbetsrehabilitering till lämpligt arbete eller motiveras ansöka om tidsbegränsad sjukersättning. Den enskilde ska erbjudas relevanta insatser och ställas inför krav på motprestationer utifrån sina förutsättningar. Verksamma insatser ska tillhandahållas både för att rehabilitera icke arbetsföra personer och för att stärka arbetsföra personers anställningsbarhet och återinträde på arbetsmarknaden. Krav på deltagande i en viss aktivitet ska alltid föregås av en individuell bedömning av den biståndssökandes behov och förmåga. De insatser som ska erbjudas är beroende av vilket hinder för självförsörjning den enskilde har. Förutsättningar ska skapas för den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen, där fokus ska ligga på att undanröja försörjningshindret och på den snabbaste vägen till egen försörjning. Det är viktigt att familjer som är nyanlända till Sverige snabbt skaffar sig egen försörjning, då forskning har visat att barn i familjer med yrkesarbetande föräldrar har bättre förutsättningar i sina liv än barn i bidragstagande familjer. Arbetssättet ska vara strukturerat och en handlingsplan ska upprättas, där det framgår, vilka krav på motprestationer socialtjänsten ställer, för att försörjningsstöd ska kunna utgå. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp och insatsens resultat ska utvärderas. Uppföljningen av planen skall dokumenteras. Planen ska justeras utifrån resultat och framgång. Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd De allra flesta som har behov av försörjningsstöd saknar ett arbete. Många av dessa personer är arbetsföra och oförhindrade att börja arbeta direkt. Om personen har sökt arbete på ett strukturerat sätt under en tid utan att få ett arbete ska handlingsplan upprättas där det framgår vilka kompetenshöjande åtgärder den enskilde ska medverka i för att behålla rätten till försörjningsstöd. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska den sökande stå till arbetsmarknadens förfogande. Sammanfattat innebär detta att den enskilde är inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söker arbete samt vid behov deltar i erbjudna arbetsmarknadsåtgärder, praktik, av kommunen anordnad aktiviteter, svenskundervisning eller annan lämplig insats i enlighet med

11 Eskilstuna kommun 11 (82 upprättad handlingsplan. Människor har i regel betydande resurser även då det många gånger finns problem av olika slag i livet. För att socialtjänsten ska ställa andra krav än de som ställs på arbetslösa ska problematiken vara allvarlig och omfattande. Sådana skäl är ett allvarligt missbruk och svår psykisk ohälsa. Personer som socialtjänsten bedömer att de av sociala eller medicinska skäl är förhindrade att arbeta har oftast behov av insatser från andra enheter inom socialtjänsten eller från landstinget. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska dessa personer medverka till rehabilitering i syfte att bli arbetsföra eller medverka till att få annan ersättning ur det generella socialförsäkringssystemet. Sjuka personer som behöver försörjningsstöd ska kunna få samma insatser som sjuka med sjukpenning. Det är inte sjukdomen i sig som bedöms utan arbetsförmågan. För att arbetsoförmåga ska godkännas vid sjukdom ska en person ha ett relevant läkarutlåtande som styrker oförmåga att arbeta eller delta i aktiviteter. Insatser ska erbjudas i samverkan med exempelvis andra stödinsatser inom socialtjänsten, beroendecentrum, vårdcentraler, försäkringskassa, och psykiatrimottagningar. Det är viktigt att personer med försörjningsstöd får samma rehabiliteringsmöjligheter som personer med sjukpenning. För att vara berättigad till försörjningsstöd ska personen medverka till behandling och rehabilitering i syfte att bli arbetsför. Vid långvarig eller kronisk sjukdom krävs medverkan till att erhålla ersättning ur det generella socialförsäkringssystemet. Avslag på ansökan om försörjningsstöd Om den sökande inte bedöms uppfylla förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd ska ansökan avslås. Efter bedömning i det enskilda fallet kan reducerat försörjningsstöd beviljas för att tillgodose basala behov såsom exempelvis mat och hyra för att ge sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara situationen. Ett avslagsbeslut innebär oftast att den sökandes livsvillkor påverkas. Därför ska eftersträvas att ge personen råd hur försörjningen kan klaras trots avslaget. -Uppdraget innebär att arbetet med ekonomiskt bistånd främst att hjälpa människor att finna vägar till egen försörjning-. Prövning av rätten till ekonomiskt bistånd Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Prövningen av rätten till bistånd görs i flera steg och en individuell behovsprövning ska alltid göras. Följande frågeställningar ska utredas: Är förutsättningarna för bistånd uppfyllda? En bedömning ska göras av om den sökande kan anses uppfylla de krav som kan ställas på henne eller honom i syfte att uppnå självförsörjning. Kan behovet av bistånd tillgodoses på annat sätt?

12 Eskilstuna kommun 12 (82 Annat sätt kan exempelvis vara genom försörjningsskyldiga, genom inkomster eller tillgångar, genom socialförsäkringsförmåner, studiestödsformer eller andra ersättningar. I vissa fall ska behovet tillgodoses genom andra huvudmän såsom Försäkringskassan, Landstinget, Migrationsverket eller Kriminalvården. Vilket bistånd ska beviljas? Utöver riksnormen som fastställs av regeringen ska med utgångspunkt från lagen och riktlinjer en bedömning göras av vilket behov som föreligger, och vad som är en skälig levnadsnivå för den enskilde. Noggrannhet vid handläggningen Handläggningen ska präglas av tydlig information, noggranna kontroller och korrekt registrering i IFO-systemet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enlig SoL (SOSFS2006:5) och socialstyrelsens handbok ger ramarna för handläggningen. Förebygga felaktiga utbetalningar Genom noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd motverkas. Felaktiga utbetalningar kan uppkomma av olika orsaker. De kan uppstå till följd av brister i ärendehanteringen, genom att den sökande saknar kunskap om regelsystemet eller den sökande medvetet lämnar oriktiga uppgifter. Felaktiga utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande om vad som gäller och genom noggranna kontroller. Uppgifter som alltid ska kontrolleras är: Identitet och medborgarskap, boende, folkbokföring, civilstånd. Vårdnadshavare för barn i hushållet. Om personen är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Kontroll av inkomster och tillgångar, exempelvis bilinnehav. Omständigheter som kan leda till felaktiga utbetalningar och som särskilt bör uppmärksammas: Att sökande egentligen är sammanboende. Att barn som uppges ingå i hushållet inte vistas i landet. Att sökande samtidigt uppbär ekonomiskt bistånd i annan kommun. Att sökande har inkomster av svartarbete eller undanhåller tillgångar. Den som misstänks ha lämnat felaktiga uppgifter eller genom grov oaktsamhet orsakar fara för att felaktigt bidrag betalas ut ska polisanmälas för bidragsbrott. I de fall den enskilde obehörigt fått ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp ska biståndet alltid återkrävas när det är möjligt enligt lag.

13 Eskilstuna kommun 13 (82 Korrekta registreringar i IFO-systemet För att möjliggöra resultatuppföljning och planering ska anvisningarna för registrering av alla uppgifter i IFO-systemet följas noggrant. Lagstiftning De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen (FL), sekretesslagen (SekrL) och kommunallagen (KL). Dessutom omfattas regler i en rad andra lagar som äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB), lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om allmän försäkring (AFL) m.fl. Socialtjänstlagens paragrafer om ekonomiskt bistånd De paragrafer i socialtjänstlagen som specifikt berör rätten till ekonomiskt bistånd har följande lydelse: 4 kap. 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 4 kap. 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. 4 kap. 3 Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. 2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Skäliga kostnader enligt första stycket 1. skall i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 4 kap. 4 Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

14 Eskilstuna kommun 14 (82 Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden skall samråda med arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. 4 kap. 5 Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 9 kap. 1 Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 utgetts obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket. 9 kap. 2 Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 endast om den lämnats 1. som förskott på en förmån eller ersättning, 2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller 3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning. Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde. 9 kap. 3 Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 1 eller 2 eller för kostnader som kommunen har haft enligt 8 kap. 1 första eller andra stycket, skall talan väckas hos förvaltningsdomstolen inom tre år från det kommunens kostnader uppkom. Talan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt. Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket. 9 kap. 4 Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 1 och 2 och i 8 kap. 1 första och andra styckena.

15 Eskilstuna kommun 15 (82 Vistelsebegreppet Bestämmelsen i 2 kap. 2 SoL har också avgörande betydelse för ansvarsfördelningen mellan kommunerna. Här fastslås huvudregeln att det är vistelsekommunen som ska lämna den enskilde det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Vistelsekommun Den kommun som någon mer eller mindre tillfälligt vistas i när hjälpbehovet inträder kallas för vistelsekommun. Kommunens skyldighet att pröva en persons behov av ekonomiskt bistånd påverkas inte av vistelsetidens längd. Detta ansvar gäller även om en person vistas helt tillfälligt i en kommun men är bosatt i en annan. Omfattningen av det bistånd som vistelsekommunen kan ha skyldighet att ge kan däremot påverkas av den tid som han eller hon vistas där och under vilka förhållanden. Har den sökande vistats i annan kommun en längre tid (mer än en månad) är det normalt en anledning till att avslå ansökan med motiveringen att sökande ej vistas i kommunen. Den sökande bör då söka biståndet i den kommun som han/hon vistas i. För att nämnden ska kunna lämna information till den nya kommunen om ärendet ska det finnas ett uttalat och dokumenterat samtycke. Kommunens ansvar då en person endast tillfälligt vistas i kommunen begränsas normalt till bistånd till en hemresa och eventuellt annat bistånd för att avvärja en nödsituation. Riktlinjer för handläggning av bistånd till utländska medborgare behandlas under särskilt avsnitt.

16 Eskilstuna kommun 16 (82 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Försörjningsstöd definieras i 4 kap.3 SoL och består av två delar, riksnorm och övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Riksnorm Den del av försörjningsstödet som utgör den så kallade riksnormen omfattar sex budgetposter för vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Följande poster ingår i riksnormen: Livsmedel Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Det förutsätts att all mat tillreds hemma. För ensamhushåll beräknas en något högre kostnad med hänsyn till att det kan komma att bli dyrare med mindre förpackningar. Kläder och skor Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt skoreparationer och en del tillbehör som väska, ryggsäck för barn och skolungdom, klocka, paraply samt viss kemtvätt (se Socialstyrelsens Ekonomiskt bistånd s.40). Lek och fritid Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till, exempelvis att läsa böcker, lyssna på musik och att utöva lek och idrott samt kostnader för cykel, skridskor och skidor. Barn- och ungdomsförsäkring Denna post är ny från och med år 2003, denna kostnad ingick tidigare i posten lek/fritid. Förbrukningsvaror Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård m.m. Hälsa och hygien Avser kostnader för tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd och hårklippning m.m. Även enklare förbandsmaterial, ej receptbelagd medicin och hälsopreparat bl.a. ingår i posten. Dagstidning, telefon, TV-avgift Här ingår kostnaden för ettårsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon, TV-avgift samt brevpapper, kort och frimärken.

17 Eskilstuna kommun 17 (82 Förhöjning av normen Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som handikappersättning eller vårdbidrag. Förhöjda kostnader kan till exempel bero på behov av särskild kost eller extra behov av telefon eller tidningar. Hälsa och hygien Inom normposten hälsa och hygien ska det mesta inrymmas när det gäller mediciner som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Ibland finns behov av dyrare eller omfattande hälsovårdsartiklar t.ex bandage eller lusmedel, som i barnfamiljer måste sättas in omgående och som inte alltid ryms inom kostnadsramen och inte heller är förutsägbart. Det kan då finnas skäl att godkänna dessa kostnader helt eller delvis. Kosttillägg Behov av särskild kost ska bedömas restriktivt och alltid styrkas med intyg om en betydligt ökad matkostnad (specialkost) utifrån sjukdom, allergi, diabetes eller liknande. Intyget ska utställas av exempelvis dietist eller läkare. Vägledning för beräkning av merkostnaderna kan fås av Konsumentverkets beräkning av merkostnader vid specialkost. För alla vuxna ska de högre beloppen som avser män beviljas. Om den sökande har väsentligt ökade matkostnader ska möjligheten till handikappersättning undersökas. Vid vissa sjukdomar kan den sökande vara i behov av särskilt näringstillskott. I de fall näringstillskott är ordinerat av läkare kan normen höjas med merkostnaden om det inte står helt klart att näringstillskottet ersätter vanlig mat och inte innebär någon merkostnad. Telefon och tidningar Om en person utifrån medicinska eller andra särskilda skäl har svårigheter att upprätthålla kontakter, så kan det finnas behov av att de i högre utsträckning än andra får möjlighet att använda telefon och läsa tidningar. För dem som inte har rätt till handikappersättning till sådana ändamål kan skälig kostnad för telefon eller tidningar räknas in i månadsbehovet istället för den beräknade kostnaden i normen. Lek- och fritidsartiklar för barn Efter individuell prövning kan i undantagsfall bistånd till högre belopp än vad som ingår i normen beviljas till lek- och fritidsartiklar för barn om det är av vikt för barnets utveckling och barnets behov av stimulans. Bedömningen ska innefatta sökandes möjligheter att inom rimlig tid tillgodose behovet.

18 Eskilstuna kommun 18 (82 Skäliga kostnader utöver riksnorm Vid behov ska skälig kostnad för följande budgetposter ingå i försörjningsstödet. Vid tillfälligt behov av försörjningsstöd ska den sökandes tidigare och väntade inkomster beaktas vid behovsprövning av dessa budgetposter med undantag av boendekostnad. Boende Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Behovsprövningen ska omfatta både kostnad och bostadsstorlek. Kostnad för kabel-tv beviljas i regel inte om inte denna är inräknad i hyran eller om man inte själv kan bestämma över kostnaden. Beträffande boendekostnader se vidare särskilt avsnitt samt bilaga Riktlinjer för boendekostnader, som årligen uppdateras av förvaltningen. Hushållsel Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms skälig, se Konsumentverkets beräkningar om genomsnittlig elförbrukning endast för vägledning. I fråga om skäliga kostnader måste det göras en individuell bedömning utifrån den biståndssökande. Om förbrukningen väsentligt överstiger konsumentverkets beräknade förbrukning ( se konsumentverkets broschyr Hushållets kostnader ) bör orsaken därtill klarläggas. TIPS Kan elleverantören underlätta betalning av el genom att fakturera månadsvis och/eller fördela kostnaderna jämnare över året? Kan avbetalningsplan göras? Kan energisparrådgivare konsulteras? Har elbolaget, vid nyinflyttning, rätt uppgift om familjesammansättning för att kunna göra en bedömning av elförbrukningen. Kan sökanden minska sina kostnader genom att byta elleverantör? Hemförsäkring Bistånd ska beviljas till faktisk kostnad till grundförsäkring som omfattar rättsskydd, ansvar, överfall och egendomsskydd. Möjlighet till nedsatt premie via fackförening ska beaktas och uppmaning till månadsbetalning ska göras. Vägledning kan hämtas från Konsumentverkets broschyr Hushållets kostnader.

19 Eskilstuna kommun 19 (82 Arbetsresor Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor till att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp till två kilometer kan normalt anses vara gångavstånd. I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan användas kan bistånd beviljas till resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete eller studier. Möjligheten till annan ersättning för kostnaden föra arbetsresor ska i första hand utredas. Fackförening och arbetslöshetskassa Bistånd till avgift till fackförening eller arbetslöshetskassa ska beviljas med det belopp som gäller för den organisation den sökande tillhör. Den sökande ska dock innan beslut fattas uppmanas att undersöka och återkomma med besked om möjlighet till reducerad avgift. Läkarvård/medicin Läkarvård och sjukvårdande behandling godkänns enligt gällande taxa för patientavgift till och med nivån för högkostnadsskyddet. Faktureringsavgift godkänns i regel inte. Undantag kan göras om man exempelvis inte haft något val till att faktureringsavgiften uppkommit. Vid ansökan om bistånd till kostnad för läkarvård/medicin ska stämplat högkostnadsskydd och kvitto uppvisas på betald patientavgift. (Se även under hälsa och hygien) Tandvård Ekonomiskt bistånd till tandvård utgår i första hand till akut tandvård. För omfattande tandvårdsbehandling vars kostnadsförslag överstiger 10 % av gällande basbelopp ska förtroendetandläkare konsulteras. Se vidare under avsnitt 3 Bistånd till livsföring i övrigt, tandvård. TIPS! Fri sjukvård för barn och ungdomar tom 19 år. Kostnader för uteblivet besök beviljas ej. Värnpliktiga, häktade samt de som vårdas enligt smittskyddslagen är befriade från avgifter.

20 Eskilstuna kommun 20 (82 Boendekostnader Hyresrätt Skälig boendekostnad är vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig. Genomsnittskostnaden enligt de riktlinjer som uppdateras årligen bör vara vägledande men den slutliga bedömningen ska alltid vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn tas till barns behov av utrymme även hos umgängesförälder. Den högsta godtagbara hyresnivån enligt riktlinjerna kan dock överskridas endast om det finns synnerliga skäl för det. Ett sådant undantag kan vara om den enskilde har en lägenhet som i storlek och utrustning är anpassad till ett funktionshinder. Om boendekostnaden bedöms vara oskälig och behovet av försörjningsstöd inte bedöms vara tillfälligt (mindre än tre månader) ska den sökande uppmanas att sänka boendekostnaden. Innan ett hushåll ställs inför kravet att förändra sin boendesituation ska följande förhållanden beaktas: Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal. (Vägledning kan fås av Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd, under punkten boendestandard) Sociala konsekvenser av en flyttning. Det gäller både barnfamiljer och ensamstående vuxna med sociala problem. För barnfamiljer måste beaktas konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg, socialt nätverk. Sökandes ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flyttning. Sökandes möjlighet att bli godkänd som hyresgäst vid byte p.g.a. exempelvis arbetslöshet, betalningsanmärkningar. Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara hyran. Om socialtjänsten efter ovanstående överväganden kommer fram till att sökande ska uppmanas ändra sin bostadssituation ska skäligt rådrum ges för att genomföra flyttning eller på annat sätt förbilliga boendekostnaden. Skäligt rådrum är 4 månader som kan förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden. Om sökande har oskäligt hög boendekostnad och bedöms kunna flytta men avstår från försök att sänka sin boendekostnad ska bistånd till hyran nedsättas i nivå med vad som ovan sägs om skälig boendekostnad. Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med socialtjänsten. Om den biståndssökande flyttar till dyrare boende utan att samråda med socialtjänsten ska den tidigare lägre hyran beviljas. Avgift för parkeringsplats eller garage ska inte godtas om inte bilstöd beviljats från försäkringskassan. Avgift för medlemskap i hyresgästförening ska inte godtas. Inte heller kostnad för tillval ska godtas utom i de fall då den sökande inte har kunnat styra tillvalet. Hyrestillägg för lägenhetsunderhåll som beställs under period då den sökande har bistånd ska normalt inte godtas men undantag kan göras t.ex. om behovet av försörjningsstöd beräknas bli långvarigt och lägenheten är i stort behov av underhåll.

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:1 (S) Allmänna råd. Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer