NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av"

Transkript

1 LEDARE. NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av Nautisk Tidskrift håller du nu i din hand. Att få skriva sista ledaren är i och för sig något unikt, men jag är av den sorten som ser framåt och inte bakåt, även om jag är vän av historia och minnen. Den historiska tillbakablicken görs av vår förre vd Christer Lindvall. Är det någon som kommer ihåg NT genom tiderna så är det han. Till nästa år kommer vi att ha en ny tidskrift vilket för mig känns otroligt bra, då det ytterligare vidimerar den nya befälsföreningens legio. Exakt hur vi kommer att hantera ledarsidan är i skrivande stund inte klart, men jag har ytterligare ett antal månader på mitt mandat som en av två ordförande, varför ni säkert kommer att få läsa en eller annan pamflett signerad Jörgen Lorén i den nya fackliga tidskriften för sjöbefäl. Jag är övertygad om att den nya tidskriften kommer att bli intressant och innehållsrik, med riktade artiklar för oss ombordanställda befäl, men även för andra som är involverade i det marina klustret. Tidskriften kommer att spegla sjöbefäl, ledare och chefer inom det marina klustret Det är även det som jag hoppas att vårt förbund kommer att göra i framtiden, där vi kommer att vara den organisation som blir det naturliga valet för alla som är i ledande ställning ombord som i land inom sjöfarten. Tiden efter sammanslagningen har gått otroligt fort och mycket har hänt och händer. Vi har haft första presidiemötet och detta förlöpte i en positiv anda. I samband med detta möte hade vi även en genomgång av hur kansliet arbetar. Det kommer säkerligen ta ytterligare tid innan allt är på plats. Det är givetvis så att allt inte hinns med för tillfället, varför en del frågor från medlemmar kan bli liggande lite för länge innan svar kan ges. Detta är givetvis inte bra, men det är inte helt lätt att koordinera allt så här i början. Dock måste jag säga att kansliorganisationen har gjort en fantastisk insats och alla gör sitt bästa för att kunna ge bästa service till våra medlemmar. Givetvis har vi även en del problem att lösa internt. I elfte timmen inför vår kongress i september gav Sacoledningen oss en feedback, där man uttryckte att den organisationsstruktur vi föreslagit stred mot Sacos stadgar. En uteslutning av Sjöbefälsföreningen-O skulle kunna bli resultatet, om vi röstade igenom sammanslagningen. Vi anser och gjorde även då att den föreslagna organisationen inte skulle stå i strid mot Sacos stadgar. Efter sammanslagningen så har ett antal träffar förevarit med ledningen i Saco och förmodligen kommer dess styrelse att kalla in en extra kongress för att utesluta oss. I samtalen så har önskemål framförts att vi skall gå ur Saco frivilligt, vilket vi givetvis avvisat då vi fortfarande är av uppfattningen att vår organisationsstruktur inte strider mot Sacos stadgar. Vi får se var vi hamnar, men som jag inledde denna ledare så är jag mer intresserad av att blicka framåt för att lösa de problem som uppstår, än att gräva ner mig och passivt ge upp en viktig fråga. Under hösten har vi kontaktat OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd), och jag är övertygad om att vi därigenom kommer kunna tillvarata våra offentliganställdas intressen, allt från de lotsar som valt att gå över till oss till alla de medlemmar som är anställda i Trafikverket. De har också sett oss som den yrkesorganisation som kan föra deras talan både vad gäller kunskap inom yrket och de övriga frågor som en facklig organisation bör företräda sina medlemmar i. Som sagt allt är inte bara ljust, jag får alltför ofta som facklig företrädare ta del av problem som uppstår mellan ledning och sjöbefäl ombord i fartygen. Tyvärr känns det som om kunskapen om arbetsmarknadens regler hos en del nyrekryterade chefspersoner i land är alltför tunn, eller rent ut sagt obefintlig, när jag får mig till del hur en del av våra medlemmar blivit behandlade och bemötta ombord. Efter många år i chefsbefattning ombord utan några klagomål, får man höra från en ny chef i land att man inte duger något till. Och då även rena osanningar om befälen ifråga framförs, blir jag rent ut sagt förbannad. Hur skall en organisation kunna förbättras och hur skall man kunna generera ett bra arbete med dylika ledare i land? Jag känner att klimatet blir allt tuffare, och att vara chef ombord blir inte lätt, när det inte finns stöd från ledningen i land. Inte undra på att myndigheter som har att tillse och övervaka att arbetsmiljölagen och alla andra lagar fungerar, sätter ner foten och ger vid handen att verksamheten inte lever upp till det som man beskriver i fina ordalag. Det där med att personalen är vår största resurs är nog en sanning med modifikation. Management by fear är på god väg in i det svenska arbetslivet. Gör du inte som jag säger så får du sparken. Ett anglosaxiskt och germanskt ledarskap där inget får ifrågasättas, är tydligen vad än del vill ha. Vi behöver en stark motpart och jag är helt övertygad om att Sjöbefälsföreningen är den motparten på sjöarbetsmarknaden. Lite till livs för oss ombord. När man hör att man ska stå med båda fötterna på jorden, då kan konstateras att man inte kommer långt. God Jul och Gott Nytt År! Väl mött i den nya tidskriften. Jörgen Lorén ordförande 2 NAUTISK TIDSKRIFT 8/11

2 INNEHÅLL. POSTTIDNING B Returadress Box 12069, Stockholm nr årgång NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 17 JAG ÖVERLEVDE! När jag för drygt 21 år sedan tillträdde min tjänst som redaktör på Nautisk Tidskrift blev jag varnad för att det var ett farligt jobb. Nästan alla tidigare redaktörer hade dött på sin post. Men de var ju alla män, tänkte jag. Du håller nu det allra sista numret av Nautisk Tidskrift i din hand. Tidskriften har kommit ut sedan 1908 och ändrat skepnad ett antal gånger, som du kan se av denna tidskrifts omslag. Redigeringen har gått från långa löpande texter utan bilder eller illustrationer - sida upp och sida ner, till dagens reportage med bilder i 4-färg. Men innehållet har i stort sett varit detsamma fackliga frågor, yrkesfrågor, arbetsmarknad, arbetsmiljö, teknisk utveckling, ledarskapsfrågor, sjösäkerhet, sjöfartspolitik och sjöfart i stort. Sista numret av Nautisk Tidskrift. MONTAGE: MARIE HALVDANSON Vi har unnat oss att vara lite extra nostalgiska i detta sista nummer. En annan redaktör som också har överlevt är Hakon Stark, idag 86 år. Han var NTs redaktör och ansvarige utgivare , men arbetade med text och redigering av tidskriften redan från På sidorna 6-7 ger han en bild av hur det fungerade bakom kulisserna på den tiden. SFBFs förre vd Christer Lindvall ger sin bild av det gångna året, tillbakablickar och förhoppningar inför framtiden på sid 4-5. Vi har också på sid 10-11, en hälsning från sjöfartsprofilen Torbjörn Dalnäs, redaktör för Utkik och informationsansvarig för Sjömansservice inom Sjöfartsverket. Torbjörn var även redaktör för tidskriften Maskinbefälet Nu har vi gått in i en ny era. SFBF och SBF har blivit Sjöbefälsföreningen och tidskrifterna Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl går i graven. Men i stället kommer en helt ny tidskrift som vi har arbetat med sedan i somras, och som vi känner oss stolta över att få presentera i början av februari. Redaktör för tidskriften blir Benkt Lundgren. Själv går jag vidare till att bli informationschef i Sjöbefälsföreningen, men kommer säkert att dyka upp då och då i den nya tidskriften. Jag vill tacka alla mina kollegor på SFBF och vår förre vd Christer Lindvall för allt stöd, för det jag har lyckats lära mig om branschen och för många fantastiska stunder och upplevelser. Och tack alla som medarbetat i Nautisk Tidskrift under alla år. Det har varit otroligt roligt, intressant och berikande att vara redaktör och ansvarig utgivare för Nautisk Tidskrift. Marie Halvdanson...dessutom: SAN-konferensen: Effektiva riskbedömningar sid 12-13, Underhållssystem krävs vid egenkontroll av fartyg sid 14-15, Julhälsningar från våra annonsörer sid 16-17, Äldre sjömän vill jobba längre än yngre sid 18-19, Befälhavarens ansvar och beväpnade vakter sid 20-21, Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Från sjökapten till sjörättsjurist sid 26-27, Inträdesanmälan sid 31 m m. Utges av Sjöbefälsföreningen-O. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , mobil , e-post: Adress: Box 12100, Stockholm. Besöksadress: Sankt Eriksgatan 26. Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 8/11 3

3 MINNESEXTRA CHRISTER LINDVALLS KRÖNIKA 2011 Grattis! Efter många års debatterande och motsättningar har nu SFBF och SBF slagit sig samman och bildat den nya Sjöbefälsföreningen. Redan i mitten på 70-talet hade jag som ledamot av dåvarande Centralstyrelsen inom SFBF och fortfarande aktiv som befälhavare i Silja Line (Svea) tagit upp frågan. Jag kunde inte se alla de motsättningarna som man från ledningens sida pekade på ombord fungerade det alldeles utmärkt. När jag sedermera började på föreningen blev de mer uppenbara från båda håll. Vår tid i SALF/ Ledarna präglades i stort sett av samarbete. Tyvärr tvingades vi av ekonomiska skäl att lämna Ledarna 1996 men fann en alldeles utmärkt centralorganisation - Saco - att luta oss mot. Det var till stor del deras förtjänst att vi också fick ta del av jobbskatteavdraget. Nu hoppas jag verkligen att vi skall kunna vara med i såväl Ledarna som Saco och att de motsättningar som tidigare funnits mellan befälsförbunden är nedgrävda för gott lycka till. Detta innebär också att detta nummer av Nautisk Tidskrift blir det sista efter 103 år. Det gör ju att man börjar tänka tillbaka själv som medlem i SFBF sedan 1962 och som anställd i föreningen i 33 år. År 1978 hade vi fortfarande en ansenlig handelsflotta som gjorde att man kunde se den svenska flaggan vaja i de flesta hamnar. Stora rederier som dåvarande Broströms, Johnson Line, Transatlantic, Gränges, Malmros m fl trafikerade världshaven med stora flottor. Idag finns väl i princip bara Walleniusrederierna kvar i den klassen. Den lilla återstående svenska handelsflottan trafikerar idag mest europeiska hamnar. Orsakerna till minskningen under denna tid är naturligtvis framförallt konkur- rensen från andra flaggor framför allt de bekväma med billigare besättningar och låga skatter, men också de bona fide -flaggor med än mer positiv inställning till den egna sjöfartsnäringen. En bidragande orsak var också den ökande containeriseringen och den strukturomvandling som skedde. Detta innebar att vi från föreningens sida fick rikta in oss på att försöka rädda det som räddas kunde i möjligaste mån. I stort arbetade vi i nedförsbacke och fartygen försvann genom utflaggning eller försäljning, snarast att likna vid en balansgång. I mitten på sjuttiotalet var inflationen hög med höga lönepåslag men dålig eller ingen reallöneökning. Det gällde dock inte bara Sverige utan också andra i-länder så någon större konkurrensskillnad mot dessa blev inte fallet. Det som däremot förbättrades positivt under denna tid var framför allt ledighetssystemen som i princip blev 1-1 system i storsjöfarten på 56 timmars veckor och 2-1 system i färjorna på 72 timmars veckor. Detta trots hårdnackat motstånd från redarna som tyckte att vi jobbade för lite. Tillsammans med TCO lyckades vi i början på 90-talet med det svåra konststycket att föra in det första statliga rederistödet, som inte var så speciellt lyckat då det innebar att endast rederier med röda siffror fick stöd samt de som hade nybyggen på gång. Det ledde naturligtvis till en snedvriden konkurrens. Det var heller inte lätt att bland TCOs medlemmar få gehör för att få statligt stöd till en bransch, speciellt inte bland dem som organiserade tjänstemän inom exportbranschen. Nästa steg var att laborera med skatter och sociala avgifter och tankegångarna var att införa sk nettolöner och att redaren ej behövde betala in de statliga sociala avgifterna. SFBF protesterade kraftigt mot detta och menade att befälet skulle ha sina bruttolöner som tidigare och avdragen skatt, för att inte bli betraktade som skattefrälse och kunna redovisa en bruttolön vid behov. Redaren kunde sedan behålla skatten och avgifterna som en del av stödet. Övergången från sjömanskatt till landskatt var också en fråga där SFBF fick gripa in så att vare sig sjömannen skulle få sänkt nettolön eller redaren få högre lönekostnader. Det var tuffa förhandlingar med finansdepartementet innan de nuvarande avdragen kunde fastställas. Stödet till redarna följdes sedan av olika varianter med allt större krav på de fackliga organisationerna som 1998 ledde till att de s k TAP avtalen skrevs med 4 NAUTISK TIDSKRIFT 8/11

4 MINNESEXTRA möjlighet att anställa utomeuropeiskt befäl och manskap på lokala villkor. I princip skulle hälften av besättningarna vara EU-medborgare på svenska villkor. Innan dess hade de fackliga organisationerna också träffat det speciella internationaliseringsavtalet med speciella skattebestämmelser för fartyg under andra flaggor i oceanfart. Förutsättningarna är att befälet är anställt och bosatt i Sverige och borta under en specificerad tid. En annan skattefråga var det s k jobbskatteavdraget som sjömännen missade första året, med hänvisning till att sjöfarten fått tillräckligt bidrag. Att bidraget som går till redaren och inte till den enskilda sjömannen bortsåg man ifrån. Här var Saco till stor hjälp i att påverka departementet. Jag hoppas att den nya Sjöbefälsföreningen även i framtiden skall kunna tillhöra en centralorganisation som har en samhällsbevakning och påverkansmöjlighet på beslutsfattare i våra specifika frågor. Det ser för närvarande inte speciellt ljust ut för den internationella sjöfarten och ej heller för den snabbt minskade svenska. Den dåliga världsekonomin slår hårt gentemot alla och framför allt mot den större tankflottan. I Sverige verkar politikerna drabbats av handlingsförlamning både vad gäller sjöfartspolitik men även om uteblivna beslut om möjligheten att ha beväpnade vakter ombord på fartyg i piratvatten i Indiska Oceanen. Vad vi har krävt och fortfarande kräver är att vi som ett land inom EU skall ha motsvarande konkurrensförutsättningar som andra sjöfartsländer vad gäller lagstiftning och finansiella bidrag som t ex tonnageskatten. Till skillnad från tidigare har redarna här valt att gå utan facken till politikerna, vilket jag menar är en klar missbedömning. Vi menar också att förutsättningen för en framtida sjöfartsnäring kräver ett komplement av svenskt kompetent sjöfolk ombord. Vi ser ingen vinst för svenskt vidkommande att enbart ha utländskt sjöfolk ombord och ett minimalt om ens något kontor iland för svensk sjöfartsnäring i framtiden. Detta har man sent omsider märkt i andra länder inom EU. Andra frågor som jag ser som viktiga för föreningen att påverka är de internationella sjösäkerhets- och sjöfartspolitiska frågorna. De går nämligen hand i hand för att på sikt nå en konkurrensneutralitet. Det gäller löner och sociala förhållanden och kostnader genom den kommande ILO Maritime Labour Convention (MLC 2006), som man hoppas skall kunna träda i kraft i slutet på nästa år. Det krävs ytterligare 10 ratificeringar i skrivande stund. En annan viktig del för framtiden är STCW-konventionen och de moderniseringar och ändringar i utbildningskraven som antogs i fjol sommar, som träder i kraft nu den 1 januari Det är viktigt att följa upp den så att behörigheter och utbildningar blir likvärdiga i alla länder och att de följer den tekniska utvecklingen. Andra frågor som har en hög prioritet på det internationella planet som vi har arbetat med och måste vara med och påverka/motverka är den globala piratverksamheten, de operationella frågorna, regler för beväpnade vakter ombord, sjömännens rätt att kunna gå iland vid hamnbesök (ISPS-koden), den ökande kriminaliseringen av sjöbefäl, hjälpa övergivna (abandoned) sjömän vid konkurs, livräddningsutrustning, brand och sjöräddning mm, En fråga som vi arbetat intensivt med genom åren och där vi endast rönt viss framgång är arbets- och vilotider ombord. Hela den internationella sjöfartsnäringen är medveten om att alltfler olyckor orsakas av de långa dygnsarbetstiderna ombord, men ingen verkar vilja rätta till det. Varför skall en sjöman kunna arbeta en 98-timmars vecka medan andra arbetstagare ligger inom timmar? Att redarna driver på detta ser jag som naturligt, men att myndigheterna tillåter att en del av medborgarna skall kunna utsättas för dessa konstaterat hälsovådliga arbetstider är för mig obegripligt. Det gäller att arbeta vidare för att minska påfrestningarna, speciellt på fartyg med små bemanningar. Alla dessa frågor behandlas, diskuteras och beslutas inom organ som IMO, ILO, ITF, IFSMA, EU, ETF, NFBK, NTF med flera. Besluten fattas här och kommer till Sverige som lagförslag och skall bara införas i svensk nationell lagstiftning. Eftersom vi då inte längre kan ändra på besluten måste vi finnas med där de arbetas fram och beslutas. Det ser jag som en mycket viktig del av arbetet för att förbättra vår miljö såväl ombord som den marina miljön. Vi skapar också bättre konkurrenskraft för svenskt befäl och svenskflaggade fartyg. Genom arbetet förbättrar vi också rekryteringsmöjligheterna genom bättre ombordförhållanden och yttre säkerhetsskydd. Förhoppningsvis skapar vi tillsammans med andra inom den internationella sjöfartsnäringen en bättre image i framtiden. Detta är lite av de tankar jag har om det nuvarande och framtida arbetet för den nybildade Sjöbefälsföreningen som jag hoppas skall kunna föra de tidigare förbundens (SFBF och SBF) fanor högt även i framtiden under gemensam flagg både nationellt och internationellt. Lycka till!!!! Christer Lindvall, f d vd SFBF Senior advisor Sjöbefälsföreningen NAUTISK TIDSKRIFT 8/11 5

5 MINNESEXTRA HAKON STARK, NTs REDAKTÖR Deltog i både 50-års- och 100-årsjubiléet av SFBF Efter drygt 100 år ersätts Nautisk Tidskrift av en ny tidning. Då kan det vara motiverat med några rader från min tid som redaktör i SFBF och i första hand något om vad som hände bakom kulisserna. SFBFs jubileumsbok till 100-årsjubiléet innhåller några få rader om mig, men av de dryga 100 åren svarade jag för redigering och text i tjugo år och från hösten 1969 till och med våren 1974 som ansvarig utgivare. Det är knappast en hemlighet, att jag efter en konflikt med dåvarande direktören Stig Wiebe lämnade efter uppgörelse med TCO och Journalistförbundet. Direktören ville i februari bryta systemet från 1907 med redaktören som ansvarig utgivare men det fanns en komplikation. Vi var båda till skillnad från övriga tjänstemän tillsatta av Centralstyrelsen. Vi var oense i många andra frågor men det fick självklart inte synas i tidskriften. Så skedde heller aldrig. Med redaktören som ansvarig kan däremot innehållet bli friare och inte alltid framstå som en megafon för styrelsen. Framför allt gällde det medlemmarnas tillgång till den interna debatten. Nu är den ordningen återställd. Några få interiörer kan nämnas. Få minns mig som Hakon Stark i SFBF. Glöm inte att jag är 86 år, den ende som deltog i både 50-års- och 100-årsjubiléet med SFBF. Vem slår det rekordet? Och anknytningen har inte upphört, eftersom min son är sjökapten och medlem. Redan 1953 hade redaktören Hjalmar Bååw övertagit så mycket av förhandlingsarbetet, att han önskade bli befriad från redigeringen av NT. Han hade själv ingen nautisk bakgrund och man sökte en journalist som ersättare. Det blev först Roland Ekström, som lämnade redan efter något år för att bli chefredaktör för TCO-tidningen. Jag fick tjänsten genom förmedling av Journalistförbundet och var då en av två nattredaktörer på Borlänge tidning och med omfattande föreningserfarenhet, en morbror som befälhavare i Gorthons och sjöfartskontakter efter jobb på Bohuslänningen några år tidigare. Hjalmar Bååw behöll titeln som redaktör och sitt uppdrag som ansvarig utgivare. Därmed kunde jag inte påverka tidningens utseende. Ansvarige utgivaren är i det fallet suverän i fråga om reglerna. Jag hade ingen användning av min erfarenhet från redigering av daglig tidning. Möjligheterna till reportage stoppades i stort sett, eftersom det krävde resekostnader. Inga signaturer fick förekomma under de redaktionella texterna. Det ledde från början till missförstånd, eftersom allt hänfördes till Bååw som redaktör. Drygt 20 år stod jag enligt uppdraget för det redaktionella innehållet i NT som redaktionssekreterare och redaktör, där jag också 16 år hade hand om arbetslöshetskassan och var sekreterare. Med tyska som mitt andra modersmål var det naturligt, att jag fick ägna våra ca 700 tyska styrmän min uppmärksamhet även om telegrafisten Gösta Hilding tog hand om de flesta enskilda ärenden. En av mina första åtgärder som ansvarig utgivare 1969 var att ta över Sveriges Flottas annonschef med en prisnivå, som täckte hans provision plus en fyrdubbling av intäkterna till tidskriften och med småannonser i samtliga nummer. Dessutom kunde färgannonser medge färg på 4 eller 8 sidor i tidningen. Redaktören Bååw skrev sällan texter till NT frånsett något inledande lodskott under 1950-talet. Under 1960-talet upphörde han nästan helt att skriva. Jag kan inte ange vem som gjorde vad, eftersom ingenting signerades. Jag var i vart fall ensam om jubileumsnumret från föreningens 60-årsjubileum Jag frånkänner förstås inte Bååw förtjänsten av en rad förhandlingsresultat till nytta för SFBF och t ex den framgångsrika avvecklingen av sjömanshusen. Ålderskillnaden till mig var över tjugo år som vän och mentor under många år. Bååw lade sig praktiskt taget aldrig i mitt arbete och redigerade själv endast ett enda nummer under en av mina semestrar fram till sin pension. Dessutom stod han i egenskap av ansvarig utgivare för inköpta texter från utomstående. Det senare rörde tidskriftens innehåll. Vi var i det fallet inte överens. Jag önskade hellre följa fackliga frågor och aktuell 6 NAUTISK TIDSKRIFT 8/11

6 Hakon Stark, NTs redaktör och ansvarige utgivare , är nu 86 år. sjöfart med texter av specialister. Det kunde jag inte förrän 1969 som ansvarig utgivare. Vi fick då fem regelbundna medarbetare med aktuella notiser även från kulturområdet, f d kulturredaktören Terje Wigren på nedlagda AT. Dit hörde givetvis konsumentupplysning till befälet, inte minst utvecklingen på radarområdet. Redan under Bååws tid lyckades jag anlita marinens radarexpert Göran Tengvall, som också stod för utbildningen av fartygsbefäl på Berga. Decca var störst på radar men vägrade införa ny teknik med bl a true motion och fick vår kritik efter händelsen med Stockholm/Andrea Doria. Då försvann deras annonser under ett par år. Under 1960-talet drev jag med Bååws goda minne en kampanj för den inre sjöfarten bl a för upprustningen av Göta kanal för tillgång till Vätternområdet. I den ingick årliga riksdagsmotioner, men enda satsningen gjordes för turistbåtarna. Jag skrev om tröghetsnavigering medan det fortfarande var hemligt efter internationella antaganden, som naturligtvis inte var helt riktiga. Men jag fick professor Andersson vid Tekniska Högskolan att titta på texten. Jag visste, att han visste. Han blev engagerad och rättade. Sedan fick Bååw veta, att hans d v s min text därefter ingick som första artikel på svenska om tröghetsnavigering i universitetets faktabank. Ansvarige utgivaren hade förstås regler som måste följas. Det fick inte heta landa fisk på kajen. Det skulle stå lossa fisk. Men annars var ingreppen få eller inga. En av våra telegrafister startade sjöfolktipset och redovisade i NT. Det stoppade Bååw. Sport fick inte förekomma. Likaså måste jag ta ut en artikel om feritkärnornas betydelse för utvecklingen av datorer, som kunde bli aktuella i fartygen. Men det var på 50-talet och min chef var kvar i sextantens tidsålder. Alla försök att diskutera satellitkommunikationernas betydelse för telegrafistyrket stoppades också. Vi hade bort slå vakt om MINNESEXTRA telegrafisternas framtida arbetsuppgifter. Det gjorde vi inte. Bååw lämnade som min chef men jag fick Wiebe i stället. Det var min uppgift att bistå direktören oavsett om vi var överens eller inte. Så måste det vara. Men han upptäckte att vi hade en kostnad om ca 400 kronor per nummer för ett andra korrektur. Den ströks. Än i dag får jag be om ursäkt för alla vansinniga tryckfel på snart sagt alla ovanliga ord, inte minst från sjöfarten. Jag kunde inget göra. Ibland blev texten obegriplig. På 60-talet hade vi ett unikt tillfälle att gå ombord i atomdrivna ms Savannah för ett reportage, men Wiebe tyckte att det räckte med honom själv och inget blev skrivet. Ja, vi var sällan överens om vad NT behövde men allt gällde synen på, vad som borde göras för SFBF. Där hade jag förstås ingen talan. Om jag kunde påverka något inom förbundet utom för arbetslöshetskassan är osäkert. Som representant i samorganisationen skrev jag i vår remiss ett eget förslag till a-kassestadgar och fick igenom en formulering om att erbjudet arbete skulle vara lämpligt. Det var viktigt för oss. I NT kunde jag utan invändningar motsätta oss den på 60-talet solidariska lönepolitiken från LO-sidan. Den kunde bara innebära en bromsad löneutveckling i en tid, när rederinäringen visade ökad lönsamhet. Förhållandet till maskinbefälet var aktuellt redan på 50-talet. Ett av mina första uppdrag var en utredning om lönenivåerna för det tyska befälet jämfört med det svenska. Det är ingen enkel sak. Man måste fastställa priset för en rimlig konsumtionskorg i bägge länderna. De tyska lönerna medgav en betydligt högre konsumtion än de svenska. Alltså var våra löner lägre. Jag fick god kontakt med det tyska sjöbefälet i Hamburg. Direktören Freese var maskiningenjör och förste ombudsmannen nautiker. De svenska problemen med två sjöbefälskategorier var okända. Svenskt maskinbefäl och fartygsbefäl skulle ha var sin organisation och någon utredning av det tyska förbundet gjordes aldrig. Jag kunde inte ens närma mig frågan med en diskussion. Maskinbefälsförbundet upplevde mig som en motståndare, vilket jag inte var, men jag hade heller ingen lösning. Vi hade tre strejker under min tid för pensionen gav en oöverträffad lösning på kostnaden lika för alla, 24 procent på lönen inklusive 6 procent för en utjämningsfond till de äldres pensioner. Annars kunde de inte finansieras. Där är vi igen i dag med den allmänna pensionen. Oss väntar en framtida katastrof. För oss var vi nere i så där 20 procent av slutlönen efter 30 år. Inget premiereservsystem innehåller värdesäkring. Alla avtal redovisades utförligt i NT, men texten borde göras av dem, som stått för förhandlingarna, ofta var det Bååw, senare Rude. Jag krävde, att få skriva tillsammans med ansvariga i sådana frågor och såg fram emot samarbete med den förväntade direktören Karl Rude. Han var den ende, som ställde upp. Wiebe gjorde det inte. Sven Hakon Stark NAUTISK TIDSKRIFT 8/11 7

7 SFBF. NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS 2012 Sjökaptensring Sveriges Fartygsbefälsförening kan i samarbete med Svenskt Guldsmide AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 7 300:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 7 725:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Den september 2012 håller Sjöbefälsföreningen sin första ordinarie kongress i Stockholm. För första gången ska före detta SFBF-medlemmar nominera kandidater till kongressen till en valberedning. Det är därför extra viktigt att du till den första kongressen nominerar din kandidat till kongressen till valberedningen! I rutan nedan hittar du e-postadresserna till ledamöterna i Sjöbefälsföreningens valbredning. Enligt Sjöbefälsföreningens stadgar skall kongressen bestå av 35 ombud. VALBEREDNING Johan Juhlin Hans Ådén Birgitta Carlsson Stig Karlsson Kjell Holmström Gretel Aronsson Per Ringbom Hans Nordström Monica Huss Sture Axelsson Anders Dahlgren Anders Post Ragnar Svensson Yrkeskategorierna skall representeras av 5 intendenturbefäl, 15 nautiska befäl och 15 tekniska befäl. Antalet kongressombud tillhörande en och samma befälsklubb eller rederi/rederikoncern får utgöras av högst 17 av de valda ombuden. Valberedningen skall nominera minst 90 kandidater till kongressombud. Kandidaterna ska fördelas på 12 intendenturbefäl, 39 nautiska befäl och 39 tekniska befäl. Den 17 januari 2012 är sista dag för nominering av kandidater till Sjöbefälsföreningens kongress. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll tel MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan: eller beställas från Inga Bergenmalm tel NYA MEDLEMSAVGIFTER Från och med den 1 oktober gäller nya medlemsavgifter till Sjöbefälsföreningen: n Aktiv medlem 274 kronor/månad n Interaktiv medlem (utlandsanställd) 67 kronor/månad n Passiv medlem 180 kronor/år n Studerandemedlem ingen avgift Sjöbefälsföreningen kommer att tillskriva rederierna om de nya avgifterna, men vi ber om överseende om allt inte fungerar som det ska i övergången. Avgiften till a-kassan aviseras direkt från AEA/Ledarnas a-kassa. 8 NAUTISK TIDSKRIFT 8/11

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger sjöbefälen Tidskriften för sjöbefäl utgiven av sjöbefälsföreningen Nr 8 december 2012 årgång 1 piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Psykolog TIdNINgEN. I verkligheten finns inga typiska seriemördare. Sven Å Christianson: Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap

Psykolog TIdNINgEN. I verkligheten finns inga typiska seriemördare. Sven Å Christianson: Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap Psykolog TIdNINgEN Nya krönikören Sara Ekenstierna slår ett slag för mentorskap nr 10/2010 u sveriges psykologförbund Höjd medlemsavgift och inkomstförsäkring införs Brister i journalföringen bakom flest

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer