DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ"

Transkript

1 DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ 2015

2

3 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet B. INBJUDNINGAR, 178

4 Redaktör: Per Ström Redaktion: Carl Frängsmyr Layout: Grafisk service Vinjetter: Tryggve Nevéus Omslagsbild: Doktorspromotionen i universitetsaulan Uppsala universitetsbibliotek ISSN ISBN Sättning: Grafisk service, Uppsala universitet Tryckt i Sverige av DanagårdLiTHO AB 2015 Kontakt med redaktionen Förfrågningar kring distribution och abonnemang, till exempel rörande levererad upplagas storlek eller önskemål om erhållande av seriens skrifter, riktas till redaktionen under följande e-postadress:

5 Promotionsfesten i Uppsala den 29 maj 2015

6

7 Innehåll Universitetet i världen. Martin H:son Holmdahl talar 9 Inledning, av Per Ström 9 Tal hållna av Martin H:son Holmdahl 12 Program 29 Processionsordning 30 Promotionsarrangemang 31 Rektors hälsningsord 33 Universitetets och fakulteternas inbjudan 35 Promoti vid Uppsala universitet år 1965, av Torgny Nevéus 37 Promotorernas presentationer 49 Teologiska fakulteten, av Ninna Edgardh 49 Juridiska fakulteten, av Anna Singer 51 Medicinska fakulteten, av Jan Gustafsson 53 Farmaceutiska fakulteten, av Eva Brittebo 55 Historisk-filosofiska fakulteten, av Lars Karlsson 57 Språkvetenskapliga fakulteten, av Jussi Nuorluoto 59 Samhällsvetenskapliga fakulteten, av Sandra Torres 61 Utbildningsvetenskapliga fakulteten, av Eva Forsberg 63 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, av Kersti Hermansson 65

8 Kortfattat promotionslexikon 67 Promotionsföreläsningar vid Uppsala universitet Promotionsdiplomen 72 Promovendi 29 maj Teologiska fakulteten 78 Juridiska fakulteten 79 Medicinska fakulteten 80 Farmaceutiska fakulteten 86 Historisk-filosofiska fakulteten 88 Språkvetenskapliga fakulteten 89 Samhällsvetenskapliga fakulteten 90 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 93 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 94 Plan över Uppsala universitets aula 99

9

10 Martin H:son Holmdahl Universitetets rektor

11 Universitetet i världen Martin H:son Holmdahl talar Inledning Av Per Ström Universitetets förutvarande rektor, professor Martin H:son Holmdahl, avled den 11 mars Han skrevs in som student vid Medicinska fakulteten och Göteborgs nation vårterminen Han var här sedan verksam som student, forskare och lärare och var den som från 1950-talet ansvarade för narkosgivningen vid Akademiska sjukhuset, där han också byggde upp en specialklinik för anestesiologi. År 1956 disputerade han för medicine doktorsgraden och blev docent. När slutligen en professur inrättats i anestesiologi kunde han som förste innehavare installeras Inom fakulteten betroddes han med uppdrag som prodekanus och dekanus innan han 1970 valdes till universitetets prorektor. Som sådan stod han vid Torgny Segerstedts sida under det stora 500-årsjubileet 1977 och efterträdde året därpå denne som rektor. Han kvarstannade i ämbetet till sin pensionering År 2006 promoverades han till medicine jubeldoktor. Under de elva åren på rektorsstolen såg Martin Holmdahl universitetets fortsatta växt. Samtidigt innebar de samhällsekonomiska omständigheterna och organisatoriska förändringar inom universitetets ledning och administration nya utmaningar och möjligheter. Sin syn på universitetets väsen och roll De nedan återgivna talen har tryckts sådana de föreligger i manus, endast måttfullt redigerade. I ett fall har avskrift efter en inspelning skett. Redaktionen tackar Uppsala universitetsarkiv (UUA) och Carolina Rediviva, Kart och bild (UUB) samt förläggarna av memoarboken Mitt liv genom Lars-Olof Naessén och Daniel Åberg. Slutligen tackar vi familjen Holmdahl genom professor Rikard Holmdahl för välvilligt tillmötesgående. Porträttet på motstående sida är hämtat ur en gruppbild med okänd fotograf. UUB

12 10 i stort, liksom avseende Uppsala universitet under dessa år, har han själv utvecklat i sina memoarer Mitt liv i medicinens och universitetets tjänst (2009). En viktig aspekt var för honom universitetets universella karaktär. Internationaliseringen, utbytet över gränserna och forskares, lärares och studenters medborgarskap i en sanningssökandets egen republik med ett särskilt ansvar för frihet och rätt förde han gärna fram. Redan som student var Martin H:son Holmdahl engagerad i rättvisefrågor. Han var även tillfrågad att åtaga sig ordförandeskapet för studentkåren. Som rektor tog han sig an studentrepresentanterna i Konsistoriet för att sätta dem in i de ärenden som fanns på dagordningen, något hans efterträdare fullföljt. För Göteborgs nation var han en respekterad och avhållen inspektor före och under rektorstiden; inspektoratet varade Han var starkt involverad i Kenne Fants Monismanien-pris vid nationen, vilket avser kampen för yttrandefrihet i världen. Studentsinnet behöll han genom livet men omsorgen om studenterna tangerar också en av hans grundbultar: Ett universitet byggs underifrån. Under Holmdahls rektorstid inföll ett antal jubileer och märkesdagar i den akademiska världen inom och utom landet. Till hans stora stunder hörde framträdandet vid det 350-årsjubilerande Universitetet i Tartu, som Uppsalas första dotter 1632 född under namn av Regia Academia Dorpatensis. Efter kungens död i Lützen samma år ändrades namnet till Academia Gustaviana ( Adolphina) i Dorpat med Uppsalakanslern Johan Skytte som drivande kraft och även där kansler. Han var också generalguvernör över Livland. Närvaron vid jubileet 1982 av magnificensen från Uppsala uppskattades oerhört av studenter och lärare och fungerade som en livande fläkt från den fria världen. De gjorde bifallet efter hans korta tal till en protest mot sovjetväldet. I samband med 900-årsfirandet av Alma Mater Studiorum, universitetet i Bologna, 1988 var Martin H:son Holmdahl en av tillskyndarna till och undertecknarna av De europeiska universitetens Magna Charta. Däri bekräftas principerna för den akademiska friheten, forskningens oberoende och oväld samt lärares och studenters rättigheter och skyldigheter. Av detta har blivit en expanderande rörelse med allt större anslutning, ej längre begränsad till Europa. Årliga möten har sedan hållits i Bologna tills man för första gången

13 förlade ett sådant till ett annat universitet och kom till Uppsala sistlidna höst. Med sitt middagstal vid detta Bologna-möte satte Martin Holmdahl punkt för sina offentliga framträdanden. Där berättade han en del om förberedelserna till dokumentet. Till hans åttioårsdag den 10 juni 2003 instiftade Uppsala universitet ett Martin H:son Holmdahl-stipendium för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. Under tio år var han själv en engagerad ordförande i stipendiekommittén. Stipendiets ändamål, att lyfta fram insatser gjorda av forskare eller studenter vid universitetet för mänskliga fri- och rättigheter i världen, låg honom varmt om hjärtat. När det andra gången förnyades efter tio år ville han att stipendiet skulle firas och uppmärksamheten således avledas från hans egen person. Därför arrangerades på dess tioårsdag ett symposium med några talare från de första tio årens stipendiatkrets. Samtidigt lämnade han ordförandeskapet i kommittén. Redaktionen för föreliggande skriftserie erhöll efter firandet av stipendiet den 10 juni 2013 manus till det tal Martin H:son Holmdahl själv då hållit med den tydliga avsikten att det skulle förvaras för ett framtida bruk. Denna tid är nu inne. Han lämnar här ett slags hälsning till sitt Alma mater och eftervärlden om vad han fann alltmer angeläget att slå vakt om. Vi har funnit det lämpligt att sammanföra det med ytterligare några tal av honom, vilkas Sitz im Leben framgått av dessa korta minnesord. Två tal till recentiorer från 1982 visar på konsistensen i Martin Holmdahls engagemang för frihets- och mänskliga rättighetsfrågor. I det första blickar han tillbaka på situationen i världen när han själv skrevs in fyrtio år tidigare och refererar till världsläget när det hölls med en referens till undantagstillståndets Polen. Det korta talet i Tartu den 15 september 1982 har tyvärr inte gått att återfinna men nyss hemkommen därifrån höll han några dagar senare ett brinnande tal till nationernas studenter inför recentiorsgasken vilket återspeglar Tartujubileets upplevelser

14 Tal hållna av Martin H:son Holmdahl Universitetets välkomnande av nya studenter vårterminen 1982 Recentiorsmottagning 14 januari 1982, Universitetets aula Kära nya studerande vid Uppsala universitet! Välkomna till detta 505-åriga universitet, Sveriges äldsta vi hoppas ständigt lika ungt och vitalt. Som ett nytt inslag vid dessa varje termin återkommande program för att hälsa nybörjare vid universitetet kommer fil. dr Anders Lundgren att orientera om universitetets historia. Vidare kommer docent Stiv Jakobsson, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, att framföra stadens hälsning och studentkårens ordförande Christina Grenabo och curator curatorum Jan von Heland studentorganisationernas. Slutligen kommer Görel Säfborg-Lundgren att orientera om studievägledning. En lika kall januari för exakt 40 år sedan påbörjade jag mina akademiska studier här. Det kändes för mig som ett ansvarsfullt privilegium. Då var det blott några få procent av en årsklass som fick denna möjlighet, nu får nära hälften av en årsklass någon form av postgymnasial utbildning. För att även fortsättningsvis ge samma goda möjlighet till högre studier, föreslås det i årets budgetproposition 1982/83 att antagningsplatserna skall öka med på grund av den under 80-talet ökade storleken på ungdomsårsklasserna runt 20 år. Dessa ansträngningar från samhällets sida förpliktar. Det är fortfarande ett ansvarsfullt privilegium att få studera. Både att förvalta undervisningen och studietiden på bästa sätt, ställer stora krav på såväl lärare som elever samhällets ansträngningar förpliktar oss att göra vårt bästa. Då, för 40 år sedan, var det världskrig med broderländerna i väster ockuperade av de nazistiska härskarna och broderlandet i öster i krig. Nu råder internt krigstillstånd i ett grannland i söder, med vilket vi och särskilt detta universitet har gamla kulturella förbindelser. Universitet och frihet våldföres, nu som då. 12

15 Den långa freden i detta land och våra garanterade fri- och rättigheter förpliktar. Låt oss värna om dem och solidariskt arbeta mot förtryck i alla former. Låt oss tro att ökad kunskap skall göra människorna mer fria. Jag är övertygad om att Ni alla kommit hit med en önskan att förvärva nya kunskaper och att Ni är medvetna om att detta fordrar arbete. Ni har säkert ej undgått att taga del av senaste årens intensivt förda skol- och universitetsdebatt och farhågorna för att utbildningens kvalitet ej tillräckligt beaktats under de senaste decenniernas utbildningsexplosion med övergång från det så kallade elituniversitetet till det så kallade massuniversitetet. För att hålla genomströmningstakten till så kallad normalstudietid har grundutbildningen gjorts mer skolmässig och tyvärr ibland mindre vetenskaplig. Undervisningen bör stimulera till självständighet. Med detta menar jag ej att undervisningsintensiteten och lärarinsatsen får minskas på vissa håll, vilket visas av den så kallade per capita-utredningen, det vill säga undersökning av kostnad/studieplats, är den fortfarande för låg, liksom inom dessa områden de studerandes egna studieinsatser också i medeltal synes vara för låga. Men undervisningen kan på många håll förändras till en mer individuell eller gruppmässigt inriktad handledning som framför allt skall stimulera till självstudier. Om så blir fallet och det kan Ni själva vara med om att besluta i institutionsstyrelser och linjenämnder kommer säkert många av Er att så stimuleras av studierna i grundkurserna att Ni går vidare för att försöka inhämta ny kunskap, det vill säga går vidare till fördjupningsstudier och forskning. Som Ni alla vet betonar man kanske mer än någonsin landets behov av goda forskare och forskning. Vi är tacksamma för att årets budgetproposition, trots det statsfinansiella läget, gett forskningen och forskarutbildningen fortsatt ökat stöd. I ett samhälle som vårt, som blivit alltmer beroende av teknologiens landvinningar, måste vi satsa på både grundforskning och målforskning. Vi måste lära oss att på ett för samhället och individen godtagbart sätt behärska och i bästa mening nyttiggöra den oändligt stegrade kunskapsmängden. Detta fordrar såväl tekniska som naturvetenskapliga och kultur- och samhällsvetenskapliga insatser. Det har funnits perioder 70-talet har i viss mån varit en sådan då man ifrågasatt värdet av ny kunskap, enär man fruktat konsekvenserna 13

16 av denna nya kunskap. 70-talets miljörörelse har varit nödvändig och oerhört nyttig. Låt den under 80-talet präglas av rationalitet och befrias från övertoner av antiintellektualism och ovetenskaplighet. Om rädsla hindrar sökande efter ny kunskap bäddar vi för vår egen undergång. Målet bör givetvis vara att vi känner ansvar för användningen av ny kunskap och att vi parallellt med utvecklingen inom teknologien vinner kunskap om hur negativa biverkningar av ianspråktagen teknologi skall kunna elimineras. Låt det senaste decenniets alltmer stegrade utvecklingspessimism förbytas i utvecklingsoptimism och framtidstro. Låt oss, genom ökad kunskap och gemensamma solidariska ökade insatser, arbeta oss ur den nuvarande ekonomiska krisen. Ni bör med optimism och framtidstro göra det bästa av Er tid här i Uppsala. Jag önskar Er alla av hela mitt hjärta en positiv och berikande studietid. Tag vara på alla möjligheter, även utanför de egna studierna, som kamratgemenskap och den fina universitetsstadsmiljön i Uppsala ger. Varje ny studentgeneration sätter sin prägel på denna miljö. Må Ni alla medverka till att Er tid i Uppsala, kortare eller längre, kommer att bliva lyckosam och givande både för Er själva och universitetet

17 Kuratorskonventets välkomstprogram för recentiorer höstterminen september 1982, strax efter hemkomsten från universitets jubileet i Tartu, Universitetets aula Kära nya och äldre studerande vid Uppsala universitet! Har Ni tänkt på vilket privilegium det är att bo i ett fritt samhälle, där var och en får uttrycka och försvara sin åsikt, att få studera vid ett fritt universitet, där var och en får ifrågasätta förmedlad kunskap, försöka korrigera upplevda osanningar och fritt söka sanningen? Det har Ni säkert i denna värld fylld av förtryck och ofrihet, där de högtidligen proklamerade mänskliga fri- och rättigheterna sitter trångt, där människor lider lekamlig och intellektuell nöd, där grupp- och statsintressen förfäktas och hävdas med våld på bekostnad av andra och där vi aldrig synes lära oss att vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Men trots att vi genom de moderna massmedia får skakande beskrivningar och bilder av allt detta, så slår vi i regel ifrån oss, isolerar oss i vår egen bräckliga trygghet och självgodhet och tänker: allt detta hemska kan ej hända här. Kan det ej; händer det ej på mikroplanet redan? Respekterar vi andra människors fri- och rättigheter lika mycket som våra egna? Ni vet alla svaret. Ni vet att upplevt hot mot egna och gruppers intressen även här föder intolerans, fientlighet och främlingshat. Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter måste därför alltid försvaras och mänskliga skyldigheter påpekas och iakttagas. Vi måste försvara mekanismer som gör detta möjligt. Den säkraste mekanismen här är det fria ordet. Det är i många länder undertryckt och sitter i många trångt. Men där det finns är det den säkraste mekanismen mot våld och övergrepp. Låt oss med tacksamhet notera Watergate-processen i början av 70-talet och den öppna debatten i Knesset i dessa dagar, exempel på hur denna mekanism räddat och 15

18 Den nye rector magnificus avtackar företrädaren Torgny T. Segerstedt efter 23 år som rektor med universitetets festskrift. UUA. Foto: Fred Eklöw. förhoppningsvis kommer att rädda demokratiska stater från övergrepp, våld och mänsklig förnedring. Vårt jubileumsår 1977 under min företrädare Torgny Segerstedts ledning räknar vi att utländska forskare deltog i kongress- och symposieverksamhet vid vårt universitet och sedan dess har vi varit värd för två FNsymposier, det ena om vattenförsörjningsproblemet, det andra om internationell rätt. Företrädare för många ämnen vid detta universitet har varit värdar för internationella symposier på högsta vetenskapliga nivå med deltagande från hela världen, öst som väst, och de med oss affilierade Dag Hammarskjöldfonden och Nordiska Afrikainstitutet har hållit seminarier av betydelse för tredje världen. Av verksamheten denna höst vill jag nämna en internationell 16

19 Den nyinstallerade rector magnificus gratuleras av företrädarens hustru Coco Segerstedt. I bakgrunden syns Uppsala studentkårs ordförande Christina Nygårdh och vice ordförande Matts Edin. UUA. Foto: Fred Eklöw. kongress för farmacistuderande, ett månadslångt seminarium över födoämneskontroll i utvecklingsländer, en internationell omvårdnadsforskningskongress, ett symposium över etnisk identitet och problem i det multietniska samhället och nu senast i denna veckan ett av Nordiska Afrikainstitutet lett seminarium över Africa Ways Out of Economic Recession, för att bara nämna några av de ej direkt ämnesbundna internationella symposierna. Lägg därtill våra många utländska studerande både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå så förstår Ni att Ni kommit till ett internationellt verksamt universitet. Tag vara på de internationella kontaktytorna, lär er behärska språk, läs utländsk litteratur, besök om möjlighet bjudes andra länder, lär Er förstå deras kultur, arbeta tillsammans för internationell förståelse och utveckling. 17

20 18 Nu säger Du kanske: Jag har nog med mitt eget kunskapsinhämtande (det som var temat för mitt hälsningstal i förra månaden), vad kan jag bidraga med i en värld där de livsavgörande besluten fattas över mitt och min lilla sfärs huvuden? Till Dig skulle jag vilja säga: Det har jag också ofta frågat mig. Men; vi har alla ett ansvar som världsmedborgare. Tänk Dig om alla studerande, lärare och forskare vid världens universitet, inkluderande universiteten i supermakterna, skulle besjälas av en strävan efter frihet och fred, då skulle förtryck och våld snart omöjliggöras. Hell no, we won t go, we will learn and work for a better world. Välkomna till Uppsala 505 år gamla ständigt lika unga universitet och till arbetet i den internationella kunskapsgemenskapen. I stater där det fria ordet är förtryckt saknas korrektionsmekanismer. Låt oss därför understödja dem som kämpar för yttrandefrihet och ansvarsfull spridning av det fria ordet. Du säger Dig kanske nu: Varför dessa ord, detta tema, i ett hälsningstal som inledning till en kväll med festlig kamratsamvaro mellan nya och gamla studenter vid detta universitet? Jo, därför att jag tror att forskare, lärare, studenter vid universiteten över hela världen har ett särskilt ansvar i kampen för det fria, ansvarsfullt framsagda eller skrivna ordet. I kunskapssökandets natur ligger ett frihets- och sanningskrav. Över vår aulaingång borde tilläggas orden tänka fritt och rätt är störst. Vi borde vid universiteten i alla länder känna solidaritet för och hävda det fria ordet. Vi borde tillbakavisa individuellt och kollektivt våld. Man bör hysa förståelse för 60- och 70-talens slagord på amerikanska universitet, Hell no, we won t go, även om vi bör vara beredda att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna. Jag kommer från firandet av universitetet i Tartu, det forna svenska Dorpat-universitetets 350-årsjubileum. Det jubel, som de svenska och finska universitetsrepresentanterna hälsades med av lärare och elever i en fullsatt stor sal, blev för mig ett bevis på, att denna universitetens internatio nella solidaritet kring mänskliga värden och gemenskap exi sterar.

21 Uppvaktning inför rektor Arnold Koop vid 350-årsjubileum för universitetet i Tartu (Dorpat) Foto: privat, publ. i Mitt liv Som student här i Uppsala under kriget kommer jag aldrig att glömma den stora anslutningen vid den gripande solidaritetsmanifestationen, när Oslo universitet stängts av det nazistiska herrefolket. Men det får ej stanna vid högtidliga manifestationer. Ett ökat forskar-, läraroch studentutbyte mellan världens universitet och ett fritt utbyte av tankar och skrifter är nödvändiga för att bygga upp och vidmakthålla denna solidaritet med och uppslutning kring basala mänskliga värden. Den ständigt ökade internationella seminarie- och symposieverksamheten vid vårt universitet ser jag som ett led i detta arbete

22 Jubeldoktorernas tack för studenternas hyllning vid promotionen 2 juni 2006, Universitetets aula Uppsala studenter! Tack för hälsningen, Herr Ordförande! När vi, dagens jubeldoktorer, promoverades för femtio år sedan besvarade statsvetaren Nils Bergsten studentkårens hälsning. Han var född Tillsammans med honom kan vi överblicka 125 skickelsedigra år med två världskrig och ett halvsekel långt kallt krig med atombombshot sannerligen inte mycket att glädja sig över. Det är år under vilka människans villkor undergått en dramatisk förändring till följd av teknikens utveckling, som underlättat det skall sägas människans liv, men som felaktigt använd även kan innebära nya hot. Nils Bergsten såg en lösning i den allt förlåtande humorn. Ja, humor är en positiv faktor men jag vill betona den enskilda människans ansvar, särskilt lärarens och forskarens. Låt oss ta fasta på det positiva i utvecklingen, såsom demokratiens genombrott i stora delar av världen och Förenta nationernas deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Enligt vår alumnus Dag Hammarskjöld var idealet ett världssamhälle grundat på respekt för de mänskliga rättigheterna, och vår andre fredspristagare, Nathan Söderblom, yttrade om forskarens ansvar: Den moderna vetenskapen får icke brukas till främjande av dåliga syften. Det är en förnedring för forskningen när den ställs i tjänst hos privat och kollektiv själviskhet till förfång för andra människors välfärd. Såväl Söderblom som Hammarskjöld såg sambandet mellan fred, rättvisa och mänskliga rättigheter. De såg lagbundet skydd för individen och lika politiska rättigheter som förutsättningar för ett harmoniskt liv inom den enskilda nationen; utan inre fred, ingen yttre fred. Såväl Söderblom som Hammarskjöld framhävde utbildningens, forskningens och forskarens ansvar. De till firandet av det äldsta universitetets, det i Bologna, 900-årsjubileum församlade rektorerna uttryckte detta ansvar ge- 20

23 nom att den 18 september 1988 underteckna en De europeiska universitetens Magna Charta, och jag, som Uppsala universitets dåvarande rektor, gjorde detta och medverkade till dess tillkomst. Tillåt mig att citera något ur Chartan: Universitetet är en autonom institution. Det frambringar, undersöker, värderar och vidareför kulturen genom forskning och undervisning. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende Studenternas uppskattning uttryckt av göteborgarna nedanför Carolina av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Undervisning- Redivivas balkong 30 april Foto: privat, publ. i Mitt liv en och forskningen vid universiteten får inte skiljas åt eftersom de alltid måste motsvara förändrade behov, samhällets krav och vetenskapliga framsteg. För att kunna fylla sin uppgift måste universiteten i alla länder bortse från nationella gränser så att skilda kulturer får lära känna och påverka varandra. Så långt deklarationen. Om vi alla inom universiteten känner vårt ansvar och med gott humör och humor möter våra medmänniskor är jag övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes. Uppsala studenter! Tack för att jag har fått vara en av Er i nu 130 terminer. Det är kanske förmätet av mig men jag vill gärna sluta min hälsning till Er med Erik Gustaf Geijers ord till avsked till Uppsalastudenterna: Mina övertygelser, min hela bildning har befunnit sig i en ständig utveckling. Lärande andra har jag själv oupphörligen lärt. Studerande är allt vad jag är, allt vad jag varit och allt vad jag ännu blir tills livets krafter domna. Till Er alla Uppsalastudenter och till vår gemensamma Alma mater upsaliensis, och hennes med denna termin avgående ledning rektor, prorektor, universitetsdirektör från oss alla jubeldoktorer: ett hjärtligt tack!

24 Magna Charta Observatorium-konferens i Uppsala Om förberedelserna till De europeiska universitetens Magna Charta, Bologna september 2014, vid middag på Östgöta nation Uppsala universitets rektor i Bologna Foto: privat, publ. i Mitt liv Dear Colleagues, Ladies and Gentlemen, Today, 26 years ago, 18 th September 1988, at an impressive ceremony in medieval-age style, Magna Charta Universitatum was signed by several hundred executive heads of European Universities a document for which CRE, i.e. the Conference Permanente des Universitées Européens, was largely responsible. CRE was founded in the 1950s as a non-political organization for European university leaders. In the preamble of its constitution it is said that members should be attached to the fundamental requirements of their task: Freedom of study, research and expression. Only a few universities in the then so called satellite states and none from the Soviet Union applied for memberships. The situation changed in March 1985 with Michail Gorbatjov and his Glasnost and Perestroika. Already in April that year at a special UNESCO conference held in Vienna representatives of eastern European universities met with CRE bureau members. I had the honour to serve on the CRE bureau under the eminent leadership of the former rector of Genoa University, Carmine Romanzi who was the president of CRE during the quinquennium. I was asked on my way to Vienna to visit Rector Ceska, Charles University in Prague, with which Uppsala University had a bilateral agreement of cooperation. These discussions in 22

25 Prague and in Vienna played an important role in reducing suspicion on both sides by firmly pointing out that no government cooperation between free universities was essential for scientific and cultural progress. Romanzi stressed that CRE was still not willing to change its constitution, which reflected the emphasis placed by western countries on the autonomy of the universities and their teaching and research. Already in 1986 Romanzi received a message from the eastern side through Rector Ceska, that the eastern universities including the soviet ones would be ready for joining the CRE as it stood and, if any constitutional changes where felt to be necessary, would ask for amendments according to the organizations normal rules. Romanzi acted swiftly to let it be widely known by proposing the signing of a Magna Charta of the European universities at the Bologna 9 th centenary. For the wording of the Charta the CRE bureau was largely responsible. Besides the autonomy of the Universities, another at that time (and still) important problem was that teaching and research in Universities must be inseparable, if their tuition is not to lag behind changing needs and advances in scientific knowledge. Both these problems many universities including my own at the time had to deal with, and still have. At a meeting in Warsaw in June 1988 several eastern universities became members of CRE, and with the ordinary CRE spring conference 1989, held in Uppsala, CRE could be said to be for the first time a Pan-European organization. Finally I wish the Magna Charta Observatory all success. It was initiated by the rector of the Bologna University of 1988 Fabio Roversi Monaco, whom we have the pleasure to welcome here today. I will also take this opportunity to thank the chairman of the meeting Professor Anders Ekström for inviting a risky old-timer, and my thanks to Agneta Bladh, vice-chairperson of the Uppsala University Consistorium, member of the Council Magna Charta Observatory, for her suggestion to hold this meeting on University Integrity Society s Benefit in Uppsala. Martin H:son Holmdahl undertecknar för Uppsala universitets räkning Magna Charta Universitatum vid 900-årsjubileet i Bologna Foto: privat, publ. i Mitt liv

26 Martin H:son Holmdahl-stipendiet för mänskliga fri- och rättigheter tio år 10 juni 2013, symposium i universitetets Lärosal X Herr prorektor, mina damer och herrar, kära vänner. I god tid före min åttioårsdag blev jag uppringd av min efterträdares efterträdare som rektor, Bo Sundqvist, som frågade mig om önskemål. Jag borde ha travesterat John F. Kennedys ord: Fråga inte vad universitetet kan göra för mig, fråga vad jag kan göra för universitetet. Men jag bad om betänketid och föreslog därefter inrättande av ett stipendium för någon eller några vid universitetet som gjort något för att främja mänskliga rättigheter. Detta trodde jag skulle vara bra för universitetet. Vid den tidpunkten hade jag nära trettio års erfarenhet av ett pris Monismanien till någon individ eller organisation som kämpat för yttrandefrihet. Som inspektor på Göteborgs nation mottog jag nämligen 1974 Kenne Fants stiftelse för det fria ordet. Studenterna på nationen är förslagsställare och deras förslag har alltid följts. Detta arbete har inneburit en frisk debatt om demokrati och yttrandefrihet. Bo Sundqvist beslöt enligt mitt förslag och för detta tackar jag honom och universitetet varmt. På förslag av studentrepresentanten i stipendienämnden förlängdes stipendietiden 2008 med ytterligare en femårsperiod, och nu i år med ytterligare en. Varmt tack! Jag har haft glädjen att som ordförande i stipendienämnden tillsammans med fyra representanter från vetenskapsområdena och en från studentkårerna alla nämnda i den för detta tillfälle utgivna skriften utse stipendiat bland inkomna förslag från fakulteterna och de studerande. Som nämndens sekreterare under alla år har avdelningsdirektör Iréne Johansson fungerat. Jag tackar henne för mycket gott arbete med inhämtande av förslag och dessas behandling i nämnden. 24

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

Tal vid vinterpromotionen i universitetsaulan 29 januari 2016

Tal vid vinterpromotionen i universitetsaulan 29 januari 2016 1 Tal vid vinterpromotionen i universitetsaulan 29 januari 2016 Fru statsråd, Fru ärkebiskop Fru ordförande i konsistoriet, Företrädare i rektorsämbetet Rektorskolleger, Doctores Honoris causa, Doctores

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Nobelpristagare 2015

Nobelpristagare 2015 Nobelpristagare 2015 Alfred Nobel - en mångsidig man Alfred Nobel (1833-1896) är känd över hela världen som uppfinnaren av dynamiten och skaparen av Nobelpriset. Men han var även en affärsman som i en

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011

Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011 1 Rektor Kåre Bremers installations- och promotionstal 30 september 2011 Ers excellenser, herr finansborgarråd, rektorer, promotorer, medaljörer, pristagare, professorer, jubeldoktorer, hedersdoktorer

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE PROTOKOLL 1 Kl 10.00-13.00 36-47/96 Sammanträdesplats Närvarande Landstingets kansli, Jönköping. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg Pk 3 Lars Brattström H län Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala startades 1978. En av initiativtagarna var Marianne Carlsson, idag professor i vårdvetenskap vid Institutionen

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset 3 0 september 2015 1(5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl. 9.00 Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 9.00-12.15 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Eva Evers-Rosander forskarassistent, prodekanus

Läs mer

Linköpings universitet 2016

Linköpings universitet 2016 Linköpings universitet 2016 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Marie Bixo Birgitta Bernspång Erik Johansson Erik Johansson Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Peter Naredi Ellinor Ädelroth Övriga: Eva-Maria

Läs mer

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän.

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 28 augusti 2003: Den 20 000:e studenten stiger in genom Handelshögskolans

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000

FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 FINNSAM:s arkivkonferens i Uppsala vintern 2000 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Foto: Tor Eriksson, Örebro, och Christer Nilsson, Karlstad Fredagen den 14 januari Vinter betyder att vi bekantar oss med något

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten

Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten Dnr UFV 2016/1388 Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten 2017-2020 Anvisningar Beslutad av rektor 2016-09-20 Innehållsförteckning Val av ledamöter till områdesnämnd och

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2017-01-30 dnr P 2017/14 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson HANTERINGSORDNING Hanteringsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten för nominering till Kungl.

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang

Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang Citation Needed: får man skriva vad som helst? Mathias Klang klang@ituniv.se Förbehåll Disclaimer Friskrivning A disclaimer to specify or delimit the scope of rights and obligations that may be exercised

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 13.00-15.45 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Oloph Bexell professor Anders Bäckström

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 6. Teologiska fakultetens sammanträdesrum i universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 6. Teologiska fakultetens sammanträdesrum i universitetshuset Tid 10.15-12.45 Plats Teologiska fakultetens sammanträdesrum i universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm, dekanus, prefekt, ledamöter: ordförande Eberhard Herrmann Stig Norin Thorleif Pettersson

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

En högskola fri från studentfusk

En högskola fri från studentfusk 10 november 2017 Aula Magna Stockholms universitet En högskola fri från studentfusk 09.00-10.00 Registrering och frukost 10.00-10.15 Välkomsttal Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige En nykomling frågar Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Örebro universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Ansökan från Örebro universitet om rätt att ge röntgensjuksköterskeexamen

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG

TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG TAL AV HANS MAJESTÄT KONUNG CARL XVI GUSTAF VID REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENTS GALAMIDDAG 3 MARS 2015 Det talade ordet gäller Herr Republikens President och Fru Jenni Haukio, Excellenser, mina damer och

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 22 februari Måndagen den 22 februari 2016, kl Museum Gustavianum. Peter Luthersson. fil stud

PROTOKOLL Sammanträdesdag 22 februari Måndagen den 22 februari 2016, kl Museum Gustavianum. Peter Luthersson. fil stud 1(6) Tid: Plats: Måndagen den, kl. 9.00 Museum Gustavianum Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Sara Andersson Danuta Fj ellestad Peter Luthersson Christina Mattsson Martin Norlin Fredrik Pettersson

Läs mer

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna.

KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer Wallenbergprofessurerna inom de gröna näringarna. Fredrik Hamrin FS 1.6.6-84-17 Från: Keiko Blesserholt Skickat: den 13 januari 2017 11:24 Till: Rektor Umeå universitet Ämne: KSLA utlyser för femte året internationella gästprofessurer

Läs mer

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri. 1(1) Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.se Svensk Förening för Äldrepsykiatri Verksamhetsberättelse

Läs mer

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening HÖSTNYTT 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HÖSTNYTT fokuserar, ur några

Läs mer

Konsistoriet

Konsistoriet Konsistoriet 2014-09-09 Morgonsoffa Seminarier Östersjöveckan Deltagande i paneler Alkoholfritt mingel med dans Almedalen 2014 Delårsrapport Minskat utbildningsuppdrag från regeringen + historiskt högt

Läs mer

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09 Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan 1 Janusz Korczak (1878-1942) barnkonventionens skyddspatron Den polske pedagogen och läkaren Korczak var en av tre initiativtagare till det första

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer