DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ"

Transkript

1 DOKTORSPROMOTIONEN FREDAG 29 MAJ 2015

2

3 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter rörande Uppsala universitet B. INBJUDNINGAR, 178

4 Redaktör: Per Ström Redaktion: Carl Frängsmyr Layout: Grafisk service Vinjetter: Tryggve Nevéus Omslagsbild: Doktorspromotionen i universitetsaulan Uppsala universitetsbibliotek ISSN ISBN Sättning: Grafisk service, Uppsala universitet Tryckt i Sverige av DanagårdLiTHO AB 2015 Kontakt med redaktionen Förfrågningar kring distribution och abonnemang, till exempel rörande levererad upplagas storlek eller önskemål om erhållande av seriens skrifter, riktas till redaktionen under följande e-postadress:

5 Promotionsfesten i Uppsala den 29 maj 2015

6

7 Innehåll Universitetet i världen. Martin H:son Holmdahl talar 9 Inledning, av Per Ström 9 Tal hållna av Martin H:son Holmdahl 12 Program 29 Processionsordning 30 Promotionsarrangemang 31 Rektors hälsningsord 33 Universitetets och fakulteternas inbjudan 35 Promoti vid Uppsala universitet år 1965, av Torgny Nevéus 37 Promotorernas presentationer 49 Teologiska fakulteten, av Ninna Edgardh 49 Juridiska fakulteten, av Anna Singer 51 Medicinska fakulteten, av Jan Gustafsson 53 Farmaceutiska fakulteten, av Eva Brittebo 55 Historisk-filosofiska fakulteten, av Lars Karlsson 57 Språkvetenskapliga fakulteten, av Jussi Nuorluoto 59 Samhällsvetenskapliga fakulteten, av Sandra Torres 61 Utbildningsvetenskapliga fakulteten, av Eva Forsberg 63 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, av Kersti Hermansson 65

8 Kortfattat promotionslexikon 67 Promotionsföreläsningar vid Uppsala universitet Promotionsdiplomen 72 Promovendi 29 maj Teologiska fakulteten 78 Juridiska fakulteten 79 Medicinska fakulteten 80 Farmaceutiska fakulteten 86 Historisk-filosofiska fakulteten 88 Språkvetenskapliga fakulteten 89 Samhällsvetenskapliga fakulteten 90 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 93 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 94 Plan över Uppsala universitets aula 99

9

10 Martin H:son Holmdahl Universitetets rektor

11 Universitetet i världen Martin H:son Holmdahl talar Inledning Av Per Ström Universitetets förutvarande rektor, professor Martin H:son Holmdahl, avled den 11 mars Han skrevs in som student vid Medicinska fakulteten och Göteborgs nation vårterminen Han var här sedan verksam som student, forskare och lärare och var den som från 1950-talet ansvarade för narkosgivningen vid Akademiska sjukhuset, där han också byggde upp en specialklinik för anestesiologi. År 1956 disputerade han för medicine doktorsgraden och blev docent. När slutligen en professur inrättats i anestesiologi kunde han som förste innehavare installeras Inom fakulteten betroddes han med uppdrag som prodekanus och dekanus innan han 1970 valdes till universitetets prorektor. Som sådan stod han vid Torgny Segerstedts sida under det stora 500-årsjubileet 1977 och efterträdde året därpå denne som rektor. Han kvarstannade i ämbetet till sin pensionering År 2006 promoverades han till medicine jubeldoktor. Under de elva åren på rektorsstolen såg Martin Holmdahl universitetets fortsatta växt. Samtidigt innebar de samhällsekonomiska omständigheterna och organisatoriska förändringar inom universitetets ledning och administration nya utmaningar och möjligheter. Sin syn på universitetets väsen och roll De nedan återgivna talen har tryckts sådana de föreligger i manus, endast måttfullt redigerade. I ett fall har avskrift efter en inspelning skett. Redaktionen tackar Uppsala universitetsarkiv (UUA) och Carolina Rediviva, Kart och bild (UUB) samt förläggarna av memoarboken Mitt liv genom Lars-Olof Naessén och Daniel Åberg. Slutligen tackar vi familjen Holmdahl genom professor Rikard Holmdahl för välvilligt tillmötesgående. Porträttet på motstående sida är hämtat ur en gruppbild med okänd fotograf. UUB

12 10 i stort, liksom avseende Uppsala universitet under dessa år, har han själv utvecklat i sina memoarer Mitt liv i medicinens och universitetets tjänst (2009). En viktig aspekt var för honom universitetets universella karaktär. Internationaliseringen, utbytet över gränserna och forskares, lärares och studenters medborgarskap i en sanningssökandets egen republik med ett särskilt ansvar för frihet och rätt förde han gärna fram. Redan som student var Martin H:son Holmdahl engagerad i rättvisefrågor. Han var även tillfrågad att åtaga sig ordförandeskapet för studentkåren. Som rektor tog han sig an studentrepresentanterna i Konsistoriet för att sätta dem in i de ärenden som fanns på dagordningen, något hans efterträdare fullföljt. För Göteborgs nation var han en respekterad och avhållen inspektor före och under rektorstiden; inspektoratet varade Han var starkt involverad i Kenne Fants Monismanien-pris vid nationen, vilket avser kampen för yttrandefrihet i världen. Studentsinnet behöll han genom livet men omsorgen om studenterna tangerar också en av hans grundbultar: Ett universitet byggs underifrån. Under Holmdahls rektorstid inföll ett antal jubileer och märkesdagar i den akademiska världen inom och utom landet. Till hans stora stunder hörde framträdandet vid det 350-årsjubilerande Universitetet i Tartu, som Uppsalas första dotter 1632 född under namn av Regia Academia Dorpatensis. Efter kungens död i Lützen samma år ändrades namnet till Academia Gustaviana ( Adolphina) i Dorpat med Uppsalakanslern Johan Skytte som drivande kraft och även där kansler. Han var också generalguvernör över Livland. Närvaron vid jubileet 1982 av magnificensen från Uppsala uppskattades oerhört av studenter och lärare och fungerade som en livande fläkt från den fria världen. De gjorde bifallet efter hans korta tal till en protest mot sovjetväldet. I samband med 900-årsfirandet av Alma Mater Studiorum, universitetet i Bologna, 1988 var Martin H:son Holmdahl en av tillskyndarna till och undertecknarna av De europeiska universitetens Magna Charta. Däri bekräftas principerna för den akademiska friheten, forskningens oberoende och oväld samt lärares och studenters rättigheter och skyldigheter. Av detta har blivit en expanderande rörelse med allt större anslutning, ej längre begränsad till Europa. Årliga möten har sedan hållits i Bologna tills man för första gången

13 förlade ett sådant till ett annat universitet och kom till Uppsala sistlidna höst. Med sitt middagstal vid detta Bologna-möte satte Martin Holmdahl punkt för sina offentliga framträdanden. Där berättade han en del om förberedelserna till dokumentet. Till hans åttioårsdag den 10 juni 2003 instiftade Uppsala universitet ett Martin H:son Holmdahl-stipendium för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. Under tio år var han själv en engagerad ordförande i stipendiekommittén. Stipendiets ändamål, att lyfta fram insatser gjorda av forskare eller studenter vid universitetet för mänskliga fri- och rättigheter i världen, låg honom varmt om hjärtat. När det andra gången förnyades efter tio år ville han att stipendiet skulle firas och uppmärksamheten således avledas från hans egen person. Därför arrangerades på dess tioårsdag ett symposium med några talare från de första tio årens stipendiatkrets. Samtidigt lämnade han ordförandeskapet i kommittén. Redaktionen för föreliggande skriftserie erhöll efter firandet av stipendiet den 10 juni 2013 manus till det tal Martin H:son Holmdahl själv då hållit med den tydliga avsikten att det skulle förvaras för ett framtida bruk. Denna tid är nu inne. Han lämnar här ett slags hälsning till sitt Alma mater och eftervärlden om vad han fann alltmer angeläget att slå vakt om. Vi har funnit det lämpligt att sammanföra det med ytterligare några tal av honom, vilkas Sitz im Leben framgått av dessa korta minnesord. Två tal till recentiorer från 1982 visar på konsistensen i Martin Holmdahls engagemang för frihets- och mänskliga rättighetsfrågor. I det första blickar han tillbaka på situationen i världen när han själv skrevs in fyrtio år tidigare och refererar till världsläget när det hölls med en referens till undantagstillståndets Polen. Det korta talet i Tartu den 15 september 1982 har tyvärr inte gått att återfinna men nyss hemkommen därifrån höll han några dagar senare ett brinnande tal till nationernas studenter inför recentiorsgasken vilket återspeglar Tartujubileets upplevelser

14 Tal hållna av Martin H:son Holmdahl Universitetets välkomnande av nya studenter vårterminen 1982 Recentiorsmottagning 14 januari 1982, Universitetets aula Kära nya studerande vid Uppsala universitet! Välkomna till detta 505-åriga universitet, Sveriges äldsta vi hoppas ständigt lika ungt och vitalt. Som ett nytt inslag vid dessa varje termin återkommande program för att hälsa nybörjare vid universitetet kommer fil. dr Anders Lundgren att orientera om universitetets historia. Vidare kommer docent Stiv Jakobsson, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, att framföra stadens hälsning och studentkårens ordförande Christina Grenabo och curator curatorum Jan von Heland studentorganisationernas. Slutligen kommer Görel Säfborg-Lundgren att orientera om studievägledning. En lika kall januari för exakt 40 år sedan påbörjade jag mina akademiska studier här. Det kändes för mig som ett ansvarsfullt privilegium. Då var det blott några få procent av en årsklass som fick denna möjlighet, nu får nära hälften av en årsklass någon form av postgymnasial utbildning. För att även fortsättningsvis ge samma goda möjlighet till högre studier, föreslås det i årets budgetproposition 1982/83 att antagningsplatserna skall öka med på grund av den under 80-talet ökade storleken på ungdomsårsklasserna runt 20 år. Dessa ansträngningar från samhällets sida förpliktar. Det är fortfarande ett ansvarsfullt privilegium att få studera. Både att förvalta undervisningen och studietiden på bästa sätt, ställer stora krav på såväl lärare som elever samhällets ansträngningar förpliktar oss att göra vårt bästa. Då, för 40 år sedan, var det världskrig med broderländerna i väster ockuperade av de nazistiska härskarna och broderlandet i öster i krig. Nu råder internt krigstillstånd i ett grannland i söder, med vilket vi och särskilt detta universitet har gamla kulturella förbindelser. Universitet och frihet våldföres, nu som då. 12

15 Den långa freden i detta land och våra garanterade fri- och rättigheter förpliktar. Låt oss värna om dem och solidariskt arbeta mot förtryck i alla former. Låt oss tro att ökad kunskap skall göra människorna mer fria. Jag är övertygad om att Ni alla kommit hit med en önskan att förvärva nya kunskaper och att Ni är medvetna om att detta fordrar arbete. Ni har säkert ej undgått att taga del av senaste årens intensivt förda skol- och universitetsdebatt och farhågorna för att utbildningens kvalitet ej tillräckligt beaktats under de senaste decenniernas utbildningsexplosion med övergång från det så kallade elituniversitetet till det så kallade massuniversitetet. För att hålla genomströmningstakten till så kallad normalstudietid har grundutbildningen gjorts mer skolmässig och tyvärr ibland mindre vetenskaplig. Undervisningen bör stimulera till självständighet. Med detta menar jag ej att undervisningsintensiteten och lärarinsatsen får minskas på vissa håll, vilket visas av den så kallade per capita-utredningen, det vill säga undersökning av kostnad/studieplats, är den fortfarande för låg, liksom inom dessa områden de studerandes egna studieinsatser också i medeltal synes vara för låga. Men undervisningen kan på många håll förändras till en mer individuell eller gruppmässigt inriktad handledning som framför allt skall stimulera till självstudier. Om så blir fallet och det kan Ni själva vara med om att besluta i institutionsstyrelser och linjenämnder kommer säkert många av Er att så stimuleras av studierna i grundkurserna att Ni går vidare för att försöka inhämta ny kunskap, det vill säga går vidare till fördjupningsstudier och forskning. Som Ni alla vet betonar man kanske mer än någonsin landets behov av goda forskare och forskning. Vi är tacksamma för att årets budgetproposition, trots det statsfinansiella läget, gett forskningen och forskarutbildningen fortsatt ökat stöd. I ett samhälle som vårt, som blivit alltmer beroende av teknologiens landvinningar, måste vi satsa på både grundforskning och målforskning. Vi måste lära oss att på ett för samhället och individen godtagbart sätt behärska och i bästa mening nyttiggöra den oändligt stegrade kunskapsmängden. Detta fordrar såväl tekniska som naturvetenskapliga och kultur- och samhällsvetenskapliga insatser. Det har funnits perioder 70-talet har i viss mån varit en sådan då man ifrågasatt värdet av ny kunskap, enär man fruktat konsekvenserna 13

16 av denna nya kunskap. 70-talets miljörörelse har varit nödvändig och oerhört nyttig. Låt den under 80-talet präglas av rationalitet och befrias från övertoner av antiintellektualism och ovetenskaplighet. Om rädsla hindrar sökande efter ny kunskap bäddar vi för vår egen undergång. Målet bör givetvis vara att vi känner ansvar för användningen av ny kunskap och att vi parallellt med utvecklingen inom teknologien vinner kunskap om hur negativa biverkningar av ianspråktagen teknologi skall kunna elimineras. Låt det senaste decenniets alltmer stegrade utvecklingspessimism förbytas i utvecklingsoptimism och framtidstro. Låt oss, genom ökad kunskap och gemensamma solidariska ökade insatser, arbeta oss ur den nuvarande ekonomiska krisen. Ni bör med optimism och framtidstro göra det bästa av Er tid här i Uppsala. Jag önskar Er alla av hela mitt hjärta en positiv och berikande studietid. Tag vara på alla möjligheter, även utanför de egna studierna, som kamratgemenskap och den fina universitetsstadsmiljön i Uppsala ger. Varje ny studentgeneration sätter sin prägel på denna miljö. Må Ni alla medverka till att Er tid i Uppsala, kortare eller längre, kommer att bliva lyckosam och givande både för Er själva och universitetet

17 Kuratorskonventets välkomstprogram för recentiorer höstterminen september 1982, strax efter hemkomsten från universitets jubileet i Tartu, Universitetets aula Kära nya och äldre studerande vid Uppsala universitet! Har Ni tänkt på vilket privilegium det är att bo i ett fritt samhälle, där var och en får uttrycka och försvara sin åsikt, att få studera vid ett fritt universitet, där var och en får ifrågasätta förmedlad kunskap, försöka korrigera upplevda osanningar och fritt söka sanningen? Det har Ni säkert i denna värld fylld av förtryck och ofrihet, där de högtidligen proklamerade mänskliga fri- och rättigheterna sitter trångt, där människor lider lekamlig och intellektuell nöd, där grupp- och statsintressen förfäktas och hävdas med våld på bekostnad av andra och där vi aldrig synes lära oss att vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Men trots att vi genom de moderna massmedia får skakande beskrivningar och bilder av allt detta, så slår vi i regel ifrån oss, isolerar oss i vår egen bräckliga trygghet och självgodhet och tänker: allt detta hemska kan ej hända här. Kan det ej; händer det ej på mikroplanet redan? Respekterar vi andra människors fri- och rättigheter lika mycket som våra egna? Ni vet alla svaret. Ni vet att upplevt hot mot egna och gruppers intressen även här föder intolerans, fientlighet och främlingshat. Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter måste därför alltid försvaras och mänskliga skyldigheter påpekas och iakttagas. Vi måste försvara mekanismer som gör detta möjligt. Den säkraste mekanismen här är det fria ordet. Det är i många länder undertryckt och sitter i många trångt. Men där det finns är det den säkraste mekanismen mot våld och övergrepp. Låt oss med tacksamhet notera Watergate-processen i början av 70-talet och den öppna debatten i Knesset i dessa dagar, exempel på hur denna mekanism räddat och 15

18 Den nye rector magnificus avtackar företrädaren Torgny T. Segerstedt efter 23 år som rektor med universitetets festskrift. UUA. Foto: Fred Eklöw. förhoppningsvis kommer att rädda demokratiska stater från övergrepp, våld och mänsklig förnedring. Vårt jubileumsår 1977 under min företrädare Torgny Segerstedts ledning räknar vi att utländska forskare deltog i kongress- och symposieverksamhet vid vårt universitet och sedan dess har vi varit värd för två FNsymposier, det ena om vattenförsörjningsproblemet, det andra om internationell rätt. Företrädare för många ämnen vid detta universitet har varit värdar för internationella symposier på högsta vetenskapliga nivå med deltagande från hela världen, öst som väst, och de med oss affilierade Dag Hammarskjöldfonden och Nordiska Afrikainstitutet har hållit seminarier av betydelse för tredje världen. Av verksamheten denna höst vill jag nämna en internationell 16

19 Den nyinstallerade rector magnificus gratuleras av företrädarens hustru Coco Segerstedt. I bakgrunden syns Uppsala studentkårs ordförande Christina Nygårdh och vice ordförande Matts Edin. UUA. Foto: Fred Eklöw. kongress för farmacistuderande, ett månadslångt seminarium över födoämneskontroll i utvecklingsländer, en internationell omvårdnadsforskningskongress, ett symposium över etnisk identitet och problem i det multietniska samhället och nu senast i denna veckan ett av Nordiska Afrikainstitutet lett seminarium över Africa Ways Out of Economic Recession, för att bara nämna några av de ej direkt ämnesbundna internationella symposierna. Lägg därtill våra många utländska studerande både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå så förstår Ni att Ni kommit till ett internationellt verksamt universitet. Tag vara på de internationella kontaktytorna, lär er behärska språk, läs utländsk litteratur, besök om möjlighet bjudes andra länder, lär Er förstå deras kultur, arbeta tillsammans för internationell förståelse och utveckling. 17

20 18 Nu säger Du kanske: Jag har nog med mitt eget kunskapsinhämtande (det som var temat för mitt hälsningstal i förra månaden), vad kan jag bidraga med i en värld där de livsavgörande besluten fattas över mitt och min lilla sfärs huvuden? Till Dig skulle jag vilja säga: Det har jag också ofta frågat mig. Men; vi har alla ett ansvar som världsmedborgare. Tänk Dig om alla studerande, lärare och forskare vid världens universitet, inkluderande universiteten i supermakterna, skulle besjälas av en strävan efter frihet och fred, då skulle förtryck och våld snart omöjliggöras. Hell no, we won t go, we will learn and work for a better world. Välkomna till Uppsala 505 år gamla ständigt lika unga universitet och till arbetet i den internationella kunskapsgemenskapen. I stater där det fria ordet är förtryckt saknas korrektionsmekanismer. Låt oss därför understödja dem som kämpar för yttrandefrihet och ansvarsfull spridning av det fria ordet. Du säger Dig kanske nu: Varför dessa ord, detta tema, i ett hälsningstal som inledning till en kväll med festlig kamratsamvaro mellan nya och gamla studenter vid detta universitet? Jo, därför att jag tror att forskare, lärare, studenter vid universiteten över hela världen har ett särskilt ansvar i kampen för det fria, ansvarsfullt framsagda eller skrivna ordet. I kunskapssökandets natur ligger ett frihets- och sanningskrav. Över vår aulaingång borde tilläggas orden tänka fritt och rätt är störst. Vi borde vid universiteten i alla länder känna solidaritet för och hävda det fria ordet. Vi borde tillbakavisa individuellt och kollektivt våld. Man bör hysa förståelse för 60- och 70-talens slagord på amerikanska universitet, Hell no, we won t go, även om vi bör vara beredda att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna. Jag kommer från firandet av universitetet i Tartu, det forna svenska Dorpat-universitetets 350-årsjubileum. Det jubel, som de svenska och finska universitetsrepresentanterna hälsades med av lärare och elever i en fullsatt stor sal, blev för mig ett bevis på, att denna universitetens internatio nella solidaritet kring mänskliga värden och gemenskap exi sterar.

21 Uppvaktning inför rektor Arnold Koop vid 350-årsjubileum för universitetet i Tartu (Dorpat) Foto: privat, publ. i Mitt liv Som student här i Uppsala under kriget kommer jag aldrig att glömma den stora anslutningen vid den gripande solidaritetsmanifestationen, när Oslo universitet stängts av det nazistiska herrefolket. Men det får ej stanna vid högtidliga manifestationer. Ett ökat forskar-, läraroch studentutbyte mellan världens universitet och ett fritt utbyte av tankar och skrifter är nödvändiga för att bygga upp och vidmakthålla denna solidaritet med och uppslutning kring basala mänskliga värden. Den ständigt ökade internationella seminarie- och symposieverksamheten vid vårt universitet ser jag som ett led i detta arbete

22 Jubeldoktorernas tack för studenternas hyllning vid promotionen 2 juni 2006, Universitetets aula Uppsala studenter! Tack för hälsningen, Herr Ordförande! När vi, dagens jubeldoktorer, promoverades för femtio år sedan besvarade statsvetaren Nils Bergsten studentkårens hälsning. Han var född Tillsammans med honom kan vi överblicka 125 skickelsedigra år med två världskrig och ett halvsekel långt kallt krig med atombombshot sannerligen inte mycket att glädja sig över. Det är år under vilka människans villkor undergått en dramatisk förändring till följd av teknikens utveckling, som underlättat det skall sägas människans liv, men som felaktigt använd även kan innebära nya hot. Nils Bergsten såg en lösning i den allt förlåtande humorn. Ja, humor är en positiv faktor men jag vill betona den enskilda människans ansvar, särskilt lärarens och forskarens. Låt oss ta fasta på det positiva i utvecklingen, såsom demokratiens genombrott i stora delar av världen och Förenta nationernas deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Enligt vår alumnus Dag Hammarskjöld var idealet ett världssamhälle grundat på respekt för de mänskliga rättigheterna, och vår andre fredspristagare, Nathan Söderblom, yttrade om forskarens ansvar: Den moderna vetenskapen får icke brukas till främjande av dåliga syften. Det är en förnedring för forskningen när den ställs i tjänst hos privat och kollektiv själviskhet till förfång för andra människors välfärd. Såväl Söderblom som Hammarskjöld såg sambandet mellan fred, rättvisa och mänskliga rättigheter. De såg lagbundet skydd för individen och lika politiska rättigheter som förutsättningar för ett harmoniskt liv inom den enskilda nationen; utan inre fred, ingen yttre fred. Såväl Söderblom som Hammarskjöld framhävde utbildningens, forskningens och forskarens ansvar. De till firandet av det äldsta universitetets, det i Bologna, 900-årsjubileum församlade rektorerna uttryckte detta ansvar ge- 20

23 nom att den 18 september 1988 underteckna en De europeiska universitetens Magna Charta, och jag, som Uppsala universitets dåvarande rektor, gjorde detta och medverkade till dess tillkomst. Tillåt mig att citera något ur Chartan: Universitetet är en autonom institution. Det frambringar, undersöker, värderar och vidareför kulturen genom forskning och undervisning. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende Studenternas uppskattning uttryckt av göteborgarna nedanför Carolina av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. Undervisning- Redivivas balkong 30 april Foto: privat, publ. i Mitt liv en och forskningen vid universiteten får inte skiljas åt eftersom de alltid måste motsvara förändrade behov, samhällets krav och vetenskapliga framsteg. För att kunna fylla sin uppgift måste universiteten i alla länder bortse från nationella gränser så att skilda kulturer får lära känna och påverka varandra. Så långt deklarationen. Om vi alla inom universiteten känner vårt ansvar och med gott humör och humor möter våra medmänniskor är jag övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes. Uppsala studenter! Tack för att jag har fått vara en av Er i nu 130 terminer. Det är kanske förmätet av mig men jag vill gärna sluta min hälsning till Er med Erik Gustaf Geijers ord till avsked till Uppsalastudenterna: Mina övertygelser, min hela bildning har befunnit sig i en ständig utveckling. Lärande andra har jag själv oupphörligen lärt. Studerande är allt vad jag är, allt vad jag varit och allt vad jag ännu blir tills livets krafter domna. Till Er alla Uppsalastudenter och till vår gemensamma Alma mater upsaliensis, och hennes med denna termin avgående ledning rektor, prorektor, universitetsdirektör från oss alla jubeldoktorer: ett hjärtligt tack!

24 Magna Charta Observatorium-konferens i Uppsala Om förberedelserna till De europeiska universitetens Magna Charta, Bologna september 2014, vid middag på Östgöta nation Uppsala universitets rektor i Bologna Foto: privat, publ. i Mitt liv Dear Colleagues, Ladies and Gentlemen, Today, 26 years ago, 18 th September 1988, at an impressive ceremony in medieval-age style, Magna Charta Universitatum was signed by several hundred executive heads of European Universities a document for which CRE, i.e. the Conference Permanente des Universitées Européens, was largely responsible. CRE was founded in the 1950s as a non-political organization for European university leaders. In the preamble of its constitution it is said that members should be attached to the fundamental requirements of their task: Freedom of study, research and expression. Only a few universities in the then so called satellite states and none from the Soviet Union applied for memberships. The situation changed in March 1985 with Michail Gorbatjov and his Glasnost and Perestroika. Already in April that year at a special UNESCO conference held in Vienna representatives of eastern European universities met with CRE bureau members. I had the honour to serve on the CRE bureau under the eminent leadership of the former rector of Genoa University, Carmine Romanzi who was the president of CRE during the quinquennium. I was asked on my way to Vienna to visit Rector Ceska, Charles University in Prague, with which Uppsala University had a bilateral agreement of cooperation. These discussions in 22

25 Prague and in Vienna played an important role in reducing suspicion on both sides by firmly pointing out that no government cooperation between free universities was essential for scientific and cultural progress. Romanzi stressed that CRE was still not willing to change its constitution, which reflected the emphasis placed by western countries on the autonomy of the universities and their teaching and research. Already in 1986 Romanzi received a message from the eastern side through Rector Ceska, that the eastern universities including the soviet ones would be ready for joining the CRE as it stood and, if any constitutional changes where felt to be necessary, would ask for amendments according to the organizations normal rules. Romanzi acted swiftly to let it be widely known by proposing the signing of a Magna Charta of the European universities at the Bologna 9 th centenary. For the wording of the Charta the CRE bureau was largely responsible. Besides the autonomy of the Universities, another at that time (and still) important problem was that teaching and research in Universities must be inseparable, if their tuition is not to lag behind changing needs and advances in scientific knowledge. Both these problems many universities including my own at the time had to deal with, and still have. At a meeting in Warsaw in June 1988 several eastern universities became members of CRE, and with the ordinary CRE spring conference 1989, held in Uppsala, CRE could be said to be for the first time a Pan-European organization. Finally I wish the Magna Charta Observatory all success. It was initiated by the rector of the Bologna University of 1988 Fabio Roversi Monaco, whom we have the pleasure to welcome here today. I will also take this opportunity to thank the chairman of the meeting Professor Anders Ekström for inviting a risky old-timer, and my thanks to Agneta Bladh, vice-chairperson of the Uppsala University Consistorium, member of the Council Magna Charta Observatory, for her suggestion to hold this meeting on University Integrity Society s Benefit in Uppsala. Martin H:son Holmdahl undertecknar för Uppsala universitets räkning Magna Charta Universitatum vid 900-årsjubileet i Bologna Foto: privat, publ. i Mitt liv

26 Martin H:son Holmdahl-stipendiet för mänskliga fri- och rättigheter tio år 10 juni 2013, symposium i universitetets Lärosal X Herr prorektor, mina damer och herrar, kära vänner. I god tid före min åttioårsdag blev jag uppringd av min efterträdares efterträdare som rektor, Bo Sundqvist, som frågade mig om önskemål. Jag borde ha travesterat John F. Kennedys ord: Fråga inte vad universitetet kan göra för mig, fråga vad jag kan göra för universitetet. Men jag bad om betänketid och föreslog därefter inrättande av ett stipendium för någon eller några vid universitetet som gjort något för att främja mänskliga rättigheter. Detta trodde jag skulle vara bra för universitetet. Vid den tidpunkten hade jag nära trettio års erfarenhet av ett pris Monismanien till någon individ eller organisation som kämpat för yttrandefrihet. Som inspektor på Göteborgs nation mottog jag nämligen 1974 Kenne Fants stiftelse för det fria ordet. Studenterna på nationen är förslagsställare och deras förslag har alltid följts. Detta arbete har inneburit en frisk debatt om demokrati och yttrandefrihet. Bo Sundqvist beslöt enligt mitt förslag och för detta tackar jag honom och universitetet varmt. På förslag av studentrepresentanten i stipendienämnden förlängdes stipendietiden 2008 med ytterligare en femårsperiod, och nu i år med ytterligare en. Varmt tack! Jag har haft glädjen att som ordförande i stipendienämnden tillsammans med fyra representanter från vetenskapsområdena och en från studentkårerna alla nämnda i den för detta tillfälle utgivna skriften utse stipendiat bland inkomna förslag från fakulteterna och de studerande. Som nämndens sekreterare under alla år har avdelningsdirektör Iréne Johansson fungerat. Jag tackar henne för mycket gott arbete med inhämtande av förslag och dessas behandling i nämnden. 24

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Mats Hagner 2013-01-22 Justitiekanslern Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

PROFESSORERNAS INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR

PROFESSORERNAS INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR PROFESSORERNAS INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR 12 16 november 2012 PROGRAM Måndagen den 12 november 13:15 Inledning av Teologiska fakultetens dekanus, professor Mikael Stenmark 13:20 Ninna Edgardh: Hon står

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer