Skolan var inget man prioriterade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan var inget man prioriterade"

Transkript

1 Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave Priority to - A Study of Students Experiences before Their High School Dropout Emma Lindén Rebecka Kylefalk Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Martin Kjellgren Datum för slutseminarium: Handledare: Nils Andersson

2

3 Sammanfattning 23 procent avbryter sin gymnasieutbildning i förtid. På samhällsnivå blir effekterna lägre skatteinkomster och ökade sociala utgifter. En person utan fullgjord gymnasieutbildning får ofta en svag anknytning till arbetslivet och det får konsekvenser för personens framtidsutsikter. Mot bakgrund av detta är syftet med studien att beskriva och analysera elevers upplevelser från gymnasietiden före deras avbrott. Syftet är vidare att beskriva och analysera vilket stöd eleverna menar hade kunnat förhindra avbrott. Frågeställningarna är: Hur upplever eleverna gymnasietiden före sitt avbrott i ett retroperspektiv? Vilket stöd anser eleverna de borde ha fått för att risken för avbrott skulle förhindrats? För att finna intervjupersoner kontaktade vi två Komvux och använde oss av ett urval genom självselektion och genomförde sex intervjuer. Analysen baseras på KASAM:s begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Analysen byggs även på begreppen kognitiv dissonans och brytpunkt. Resultatet är att majoriteten av informanterna hade problem i sitt privatliv som påverkade studierna negativt. Samtliga informanter är besvikna över de flesta lärare de haft. De hade önskat en mer personlig relation med lärarna samt att lärarna skulle varit mer insatta i deras situation. Resultatet visar även att de flesta önskar att studie- och yrkesvägledaren hade gett mer information om gymnasieprogrammen. Nyckelord: Avbrott, brytpunkt, gymnasiet, KASAM, kognitiv dissonans

4 Förord Stort tack till informanterna som medverkat i denna studie samt lärarna som gav oss lektionstid för att informera om studiens syfte. Vi vill även tacka vår handledare Nils Andersson för den akademiska vägledningen och för all stöd. Arbetsfördelning Vid samtliga intervjuer har båda medverkat, men huvudansvaret hade vi för tre intervjuer var. Den som inte ansvarade för intervjun hade ändå möjlighet att ställa följdfrågor. Den skriftliga uppdelningen har varit att vissa kapitel har skrivits gemensamt och vissa enskilt. Vi har dock varit noga med att ha inblick i varandras enskilda texter för att kunna komplettera, redigera och ge varandra feedback. Gemensamma texter: Samtliga sammanfattning, syfte, frågeställningar, Analys: Slutsatser av resultat och analys och Diskussion. Emma Lindén: Inledning, Tidigare forskning: Orsaker till avbrott, Teori: KASAM, kritik mot KASAM, kognitiv dissonans, Resultat: hanterbarhet, meningsfullhet, kognitiv dissonans, Analys: hanterbarhet, meningsfullhet, kognitiv dissonans Rebecka Kylefalk: Tidigare forskning: upplevelser och stöd, Teori: habitus, brytpunk, kritik mot careership, Metod, Resultat: begriplighet, brytpunkter, önskat stöd, Analys: begriplighet, brytpunk, önskat stöd.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställningar: Begrepp Avbrott Disposition Tidigare forskning Orsaker till avbrott Upplevelser och stöd Sammanfattning Teori KASAM Kognitiv dissonans Habitus Brytpunkter Metod Metodval och metoddiskussion Urval av undersökningsenheter Datainsamling Analysmetod Etiska ställningstaganden Resultat Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet... 21

6 5.4 Kognitiv dissonans Brytpunkt Önskat stöd Sammanfattning Analys Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Kognitiv dissonans Brytpunkter Önskat stöd Slutsatser av resultat och analys Diskussion Resultatet gentemot tidigare forskning Val av teori och metod Förslag på hur SYV kan förebygga avbrott Förslag på fortsatt forskning Referenslista Bilaga

7 1. Inledning Enligt skollagen ska utbildningen utformas så att den främjar elevers förmåga att tillägna sig kunskaper (Skollagen, 2010:800, 15 kap. 2 ). Gymnasieskolan ska arbeta för att utbildningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen ska ges särskild uppmärksamhet. Undervisningen ska således aldrig utformas lika för alla (Skollagen, 2010:800, 1 kap. 4 ). Riktlinjer för läraren är att stärka elevernas självförtroende och att inspirera elevernas lust att lära. Läraren ska utgå från att eleverna tar personligt ansvar för sitt lärande (Skolverket, 2011 s. 8). Barnomsorg, grundskola och gymnasieskolan anses lägga grunden för det livslånga lärandet men är beroende av individens personliga intresse och motivation till utbildning och lärande (Skolverket, 2000 s. 9). Det går följaktligen att uttyda två infallsvinklar: dels skolans ansvar för att hjälpa eleven att uppnå målen men även elevens personliga ansvar för lärande. År 2004 var det 23 procent som avbröt sin gymnasieutbildning i förtid. Sju procent avbröt i årskurs ett, tre procent i årskurs två och 13 procent i årskurs tre (Skolverket, 2008 s. 20). Fram till och med 2008 har avbrotten varit i stort sett oförändrade (Scb, 2008 s. 20). På samhällsnivå blir effekterna lägre skatteinkomster och ökade sociala sjukvårdsutgifter (Hernes 2010, citerad i Olofsson m.fl., 2012 s. 12). Att värna om att unga vuxna fullföljer gymnasiet handlar om att ta tillvara på arbetskraft, gynna ekonomisk tillväxt och verka för välfärd (Sveriges kommuner och landsting, 2012 s. 39). Unga vuxna som avbryter gymnasiet löper större risk för arbetslöshet, social marginalisering och ohälsa jämfört med jämnåriga med längre utbildning (Wilson m.fl. 2011, citerad i Olofsson m.fl., 2012 s. 11). De elever som avbrutit gymnasiestudierna har i genomsnitt 60 procent längre inskrivningstider på Arbetsförmedlingen jämfört med personer som fullföljt gymnasiet (Arbetsstyrelsen, 2003 s.3). Ungdomar med hög frånvaro från skolan och låg utbildningsnivå har oftare än andra en negativ självbild och löper större risk för att hamna i destruktiva livsmönster (Socialstyrelsen, 2012 s. 14). En studie visar att den främsta orsaken till avhopp på gymnasiet är mobbning (cirka 46 procent av de tillfrågade). Det framkom att många känner sig oroliga och stressade och har en låg tilltro på sig själva. Andra faktorer som beskrevs var sociala fobier, depressioner, funktionsnedsättningar eller problematiska hemmiljöer. En person utan en fullgjord gymnasieutbildning får ofta en svag 1

8 anknytning till arbetslivet och det får konsekvenser för personens framtidsutsikter (Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013 s. 2). Mot bakgrund av konsekvenserna av gymnasieavbrott går det att konstatera att avbrott kan ses som ett misslyckande både på individ- som samhällsnivå. Vem ansvarar för detta misslyckande? Vilket stöd får elever som har svårigheter med att nå målen? Vilket stöd hade de önskat? I denna studie kommer elever som avbrutit sin gymnasieutbildning komma till tals om hur de upplevde sin gymnasietid och vilket stöd de önskat från skolan. 1.1 Syfte Mot bakgrund av ovanstående är syftet att beskriva och analysera elevers upplevelser från gymnasietiden före deras avbrott. Syftet är vidare att beskriva och analysera vilket stöd eleverna hade önskat så att avbrott hade kunnat förhindras. 1.2 Frågeställningar: Hur upplever eleverna gymnasietiden före sitt avbrott i ett retroperspektiv? Vilket stöd anser eleverna de borde ha fått för att risken för avbrott skulle förhindrats? 1.3 Begrepp Avbrott Begreppet avbrott innebär att eleven inte fått ett fullständigt slutbetyg för gymnasiet. Det går att skilja på två olika avbrott. Det första är tidiga avbrott som kan jämföras med när eleven avbryter sina studier i första eller andra årskursen. Den andra varianten på avbrott är sena avbrott vilket innebär att eleven avbryter sina studier under tredje årskursen på gymnasiet (Skolverket, 2008 s. 17). 2

9 1.4 Disposition Denna uppsats består av kapitel två till sju. I kapitel två presenteras tidigare forskning som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Forskningen innefattar hur elever som avbrutit gymnasiet upplevde gymnasietiden samt vilket stöd de haft och önskat. I kapitel tre redogörs begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, kognitiv dissonans, habitus och brytpunkt. Metodavsnittet presenteras i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras resultatet tematiskt. Därefter följer analysen i kapitel sex och avslutningsvis diskussion i kapitel sju. 3

10 2. Tidigare forskning I detta kapitel beskrivs tidigare forskning som handlar om elevers orsaker till avbrott från gymnasieskolan. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om elevers upplevelser från sin gymnasietid och vilket stöd de önskat vilket utgår från vårt syfte om att beskriva och analysera elevers upplevelse från gymnasietiden före sitt avbrott samt önskat stöd. 2.1 Orsaker till avbrott I den amerikanska studien The Voices of High School Dropouts: Implications for Research and Practice besvarades följande frågeställning: Vilka faktorer hindrar elever från att fullfölja gymnasiet? 158 personer deltog i studien varav 58 procent var kvinnor och 42 procent var män. Studien var utförd med en kvantitativ metod. Resultatet visar att orsaker till avbrott från gymnasiet var graviditet och föräldraskap, konflikter med skolpersonal samt att arbetet hindrade dem från en examen (Maker m.fl., 2008 s. 3). I en annan amerikansk studie, Reasons for Dropout for Vocational High School Students, var syftet att fastställa orsakerna till varför elever avbryter sina gymnasiestudier. Genom snöbollsmetoden tillfrågades 19 personer, som avbrutit sina studier under High School, att delta i studien. Data insamlades genom semistrukturerande intervjuer och i analysdelen användes en innehållsanalys. Resultaten visar att orsaker till att avbryta sina studier kunde delas in i fyra kategorier: individ, skola, familj och socioekonomisk bakgrund. De flesta elever fick stöd från sina familjer men elever till familjer med låg socioekonomisk status hade mindre stöd. Risken för avbrott påverkades i stor utsträckning av attityder och agerande från lärare, kamrater och skolförvaltning. De flesta av eleverna som blev intervjuade har aldrig övervägt att återvända till skolan igen. Majoriteten hade dessutom inte känt någon anledning till att prata med kurator eller studie- och yrkesvägledare. Att avbryta sina studier har orsakat många sociala problem för de intervjuade (Educational Consultancy and Research Center, 2013 s.4). 4

11 2.2 Upplevelser och stöd I rapporten som gjorts av Temagruppen Unga i Arbetslivet har det forskats om ungdomar som har hoppat av gymnasiet och deras erfarenheter av detta. I rapporten undersöks personernas anledningar till avhoppet, men även vilket stöd de hade önskat att de hade haft samt hur den perfekta gymnasieskolan hade sett ut. Temagruppen Unga i Arbetslivet har intervjuat 378 unga som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. För att få tag i sina respondenter gick temagruppen via 197 projektledare för ett projekt kallat ESF-projektet som arbetar med unga. Av dessa 197 projektledare var 126 intressanta för temagruppens studie. 48 av dessa hade inte unga som målgrupp och 23 projektledare saknade deltagare. För att nå respondenterna frågade temagruppen de 126 projektledarna om de i sin tur kunde fråga sina deltagare som hade hoppat av gymnasieskolan om de ville medverka i studien. Eleverna kunde därefter svara på olika sätt, antingen genom att själv skriva ner sina svar på intervjufrågorna och skicka till temagruppen eller om coacherna pratade med deltagarna och skrev ner deras svar. De som gick via coacherna utgjorde en tredjedel. Medelåldern på deltagarna är 20 år och av de 379 deltagarna var 188 tjejer och 191 killar. Resultatet visar att 224 deltagare angav vilket program de läst på och av dessa var det 106 personer som hoppade av yrkesförberedande program och av dem hade 74 personer läst på det individuella programmet. Resterande hade läst på ett studieförberedande program (44 deltagare). I analysen har temagruppen kommit fram till att det finns tio anledningar till avhoppet på gymnasieskolan, där den främsta anledningen är mobbning. Deltagarna menar att för att få den perfekta gymnasieskolan ska det finnas ett individanpassat schema, vara små grupper, lärarna ska lyssna på eleverna och bry sig, att ha både praktik och teori. Det ska även, enligt deltagarna, finnas ett antimobbningssystem och de anser att miljön i skolan är viktig för att trivas och må bra. Deltagarna anser att om lärarna hade brytt sig, gett pedagogiskt stöd i skolan, speciellt om man varit borta från skolan en längre tid samt ifall det hade funnits en individanpassad studieplan, hade ett avhopp kunnat förhindras (Temaunga, 2013 s ). I en kvantitativ studie, där 426 elever deltog, undersöktes hur motivationen hos eleverna påverkar gällande avhopp från gymnasiet. Upplevt stöd från föräldrar och lärare undersöktes i förhållande till elevernas betyg. I undersökningen togs hänsyn till elevernas akademiska prestanda och socioekonomiska status. Resultatet visar att lärarens informella stöd påverkar 5

12 elevernas motivation. Det informella stödet är den mest förekommande orsaken för eleverna till att avbryta studierna. Resultatet visar att motivationen hos eleverna, som var relaterade till lärarens informella stöd, var den bästa prediktion gällande avsikten att avbryta sina studier (Alivernini & Lucidi, 2011 s. 6). I en rapport av Skolverket undersöktes varför det är så många ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier samt vilket stöd de hade under denna tid. Forskarna har ställt frågan Varför valde du att byta studieinriktning eller att hoppa av gymnasiet? till 16 ungdomar där de i retroperspektiv får reflektera över varför det blev som det blev. Syftet i studien var att, genom kvalitativa djupintervjuer, ge eleverna en röst genom att lyfta fram deras tankar och reflektioner (Skolverket, 2007, s.6). Författarna ville göra en bred studie, det vill säga geografisk spridning på informanterna, att de ska komma från olika gymnasieprogram och inriktningar samt att informanterna ska bestå av en relativt jämn fördelning av både pojkar och flickor. Varje samtal varade mellan 50 minuter och två timmar (ibid s.19-20). Resultatet visar att skilsmässor hos ungdomarnas föräldrar var främst förekommande orsak till gymnasieavbrott. Bland det stöd som kom fram under intervjuerna var det familj och släkt, vänner, grannar, studie- och yrkesvägledare samt pojk- eller flickvän som fanns där och stöttade. Resultatet visar att det existerade stödstrukturer i ungdomarnas närhet. Dock visar det att varken lärare eller skolans ledning har framkommit som ett stöd hos ungdomarna. När det kommer till föräldrarnas reaktioner vid sitt barns avhopp, finns ett tydligt mönster i ungdomarnas uttalanden att föräldrarna låter bli att pusha sitt barn i en bestämd riktning. Istället låter de barnen fatta sina egna beslut. För många ungdomar blev det en gymnasiechock att börja på gymnasiet. Det blir plötsligt mycket hårdare tempo och tuffare krav än vad det var på grundskolan. Det framkom även dålig observans från de vuxnas sida och förebyggande insatser uteblir. Det framkommer tydligt att lärarna inte vill veta av att eleven är inne på att avbryta gymnasiet och när avbrott väl skett är reaktionen det var väl synd. Något som förvånade forskarna var att de informella nätverken såsom familj, släkt, vänner och grannar fungerade som en bra stödstruktur medan de officiella nätverken såsom lärare och ledning inte gjorde det. Hade skolan svårt att hitta praktikplatser åt eleverna trädde någon i familjen, släkten eller vännerna in och ordnade med det (ibid s ). En annan studies syfte är hur lärare och familjeförhållanden påverkar eleven i dennes avhopp av gymnasiet. Det användes ett frågeformulär där 144 elever deltog i åldrarna år. Enkäten besvarades under klasstid på obligatoriska kurser. Resultatet visar att elever med signifikant lägre nivåer av emotionellt engagemang till lärare och skola inte följföljde 6

13 gymnasiet i lika stor utsträckning som elever med bättre kontakt med sina lärare (Whannell & Allen, 2011 s.3). 2.3 Sammanfattning I studien som gjorts av Temagruppen Unga i Arbetslivet är den främsta orsaken till att avbryta skolan mobbning. I andra studier framkommer det bland annat att skilsmässor hos föräldrar var en orsak som låg bakom en stor del av de som avbröt. I samtliga studier har det varit en blandning mellan pojkar och flickor och ingen av de tidigare forskningar vi använt oss av har gjorts på exempelvis bara flickor alternativt bara pojkar. Det framgår även att många informanter ser en låg, inre motivationen som en betydande roll för studieresultatet. I samtliga studier ansågs familj och vänner fungera som en god stödfunktion. I studien Varför hoppade du av framkommer det att bristfälligt stöd av lärare är en orsak till avhopp. Samma fenomen kan ses i de övriga studierna som gjorts angående önskat stöd. Därför fann vi det relevant att studera vilket stöd elever hade önskat, för att se om det följer normen eller sticker ut ur mängden. Med nya resultat kan man få djupare förståelse för vad elever behöver för stöd. Den tidigare forskningen har hjälp oss att få en förståelse för vilka orsaker som kan ligga till grund för avbrott. Ambitionen med vår studie är att fylla ut de kunskapsluckor som finns med vad det är som gör att eleven väljer att avbryta gymnasiet. 7

14 3. Teori Under denna rubrik presenteras de teorier som vi anser är relevanta för vårt syfte, frågeställningar och analys. Inledningsvis förklaras KASAM:s komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vidare förklaras begreppet kognitiv dissonans och avslutningsvis careerships begrepp habitus och brytpunk. 3.1 KASAM Aaron Antonovsky har myntat begreppet KASAM, vilket står för känsla av sammanhang. KASAM är ett kognitivt begrepp och utgörs av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att inneha en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är Antonovskys förklaring till varför människor blir och förblir välmående. Begriplighet syftar på i vilken mån människor upplever inre och yttre stimuli som gripbar information. Det innebär att individen förstår informationen som strukturerad och sammanhängande snarare än att tolka det som brus- det vill säga oväntad, svårförklarlig och slumpmässig. En människa med hög känsla av begriplighet kan förutsäga vilka stimuli som denne kommer mötas av i framtiden och om oväntade stimuli uppkommer så kan personen ställa om och ge det en förklaring. Det handlar inte om hur önskvärda stimulis är utan kan exempelvis handla om krig eller död. Begriplighet syftar på hur personen hanterar den uppkomna situationen och gör den begriplig (Antonovsky, 2005 s. 43). Kärnan i begreppet beskrivs som / / en stabil förmåga att bedöma verkligheten (Antonovsky, 2005 s. 44). Avsikten med att använda begreppet begriplighet i denna studie är för att analysera hur informanterna bemötte oväntade situationer under sin gymnasietid och på vilket sätt de tolkade dessa situationer som gripbara eller inte. Den andra komponenten hanterbarhet definierar i vilken utsträckning en individ upplever att det finns resurser till dennes förfogande för att hantera de krav som stimuli ställer. Resurser syftar både på resurser som är under individens egen kontroll eller som kontrolleras av individens behöriga som denne känner förtroende för. Dessa kan exempelvis vara partner, vänner, arbetskamrater, Gud, läkare med mera. Om en individ har en hög känsla av 8

15 hanterbarhet kan denne förlita sig på sina egna resurser och behöriga att kunna reda sig mot livets motgångar och inte känna sig som ett offer (Antonovsky, 2005 s. 45). Antonovsky finner likheter mellan hanterbarhet och Kobasas härdighetsbegrepp där kontroll beskrivs som en viktig komponent för individers hälsa. Låg kontroll innebär maktlöshet och individer med hög kontroll tror på att de kan påverka sina livsskeenden och beter sig följaktligen därefter. Yttre faktorer kan således inte leda till maktlöshet hos individen. Kobasa beskriver att personer med kontroll försöker finna förklaringar till varför negativa händelser äger rum och skyller inte på andra eller ödet utan betonar sitt eget ansvar. Individer med kontroll tror inte att tur, tillfälligheter eller mäktiga andra bestämmer ens livsöde utan att detta ligger i individens egna händer (Antonovsky 2005, s. 68). Avsikten med att använda begreppet hanterbarhet i denna studie är för att analysera informanternas upplevelser av hur de hanterade studierna, med hjälp av sina egna resurser och personer som resurs i deras omgivning. Meningsfullhet, beskrivs som KASAM:s motivationskomponent. Meningsfullhet syftar på hur viktigt och betydelsefullt ett område i livet upplevs för en individ. Om området upplevs som meningsfullt kommer personen tycka att utmaningar är värda känslomässig investering och engagemang. De personer med stark KASAM har områden i livet som de upplever som betydelsefullt och viktigt att engagera sig i trots motgångar. Personer med låg KASAM upplever att de inte har några betydelsefulla områden i sina liv eller att de områden de upplever som betydelsefulla inkluderar betungande bördor och krav på dem, som de helst hade undvikt. En person med högt värde av meningsfullhet bryter inte ihop av motgångar utan försöker finna en mening i dem och göra sitt yttersta för att hantera dem (Antonovsky, 2005 s. 45). Om en individ upplever att omgivningen reagerar likgiltigt för vad denne gör kommer det leda till att individen ser sina handlingar som meningslösa. Det kan handla om respons från personliga relationer, i ens arbete och alla områden som inkluderas inom individens gränser (Antonovsky, 2005 s. 130). Antonovsky menar att Kobasas användning av ordet engagemang likar hans formulering av meningsfullhet (Antonovsky, 2005 s. 81). Kobasa beskriver att personer med högt engagemang har kapaciteten att engagera sig i vad de än gör snarare än att ställa sig likgiltig inför det. Med engagemang innebär att man har förmågan att förstå betydelsen av det man gör. Det vill säga att man förstår nyttan av de aktiviteter man investerar tid och kraft på (Kobasa 1982, citerad i Antonovsky, 2005 s. 66). Valet av begreppet meningsfullhet i denna studie är för att analysera i vilken utsträckning informanterna ansåg deras gymnasiestudier som meningsfullt och viktigt samt hur motiverade de var för sina studier. 9

16 Utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har följande definiering av KASAM formulerats: Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005 s. 46). Dessa tre komponenter står dessutom i relation till varandra. Meningsfullhet, som ses som motivationskomponenten, synes vara den viktigaste. Utan meningsfullhet blir hög begriplighet eller hög hanterbarhet inte särskilt långvarig. De människor som ser mening i sina liv och är engagerade kommer sannolikt få förståelse och finna resurser. Den näst viktigaste komponenten är begriplighet eftersom hög hanterbarhet kräver förståelse. Dock är hanterbarhet inte betydelselöst för om resurser saknas avtar meningsfullheten och personens strävan att behärska situationen avtar. KASAM bör således inte enbart ses till dess enskilda komponenter utan också till dess helhet (Antonovsky, 2005 s. 50). 3.2 Kognitiv dissonans Avsikten med att använda begreppet kognitiv dissonans är för att analysera informanternas resonemang och agerande kring skolk och studier under sin gymnasietid. Elevernas ursprungsplan var att fullfölja gymnasiet, men prioriterade inte studierna vilket analyseras utifrån teorin om kognitiv dissonans, då dissonansen är en konflikt mellan individens situation och hur denne vill ha det. I dissonansteorin, inom socialpsykologin, framstår människan som en motiverare där hon har ett behov att finna kognitiva motiv för sina handlingar. Människan ses inom dissonansteorin som en rationaliserande varelse men besluten behöver inte nödvändigtvis ha övervägts rationellt och logiskt (Helkama m.fl, 2000 s. 27). Kognitiv dissonans upplevs som ett obehagligt tillstånd när en individ upplever en motstridig relation mellan kognitiva element. Ju mer likvärdiga alternativ, desto mer upplevd dissonans efter att beslutet har tagits (Frestinger 1957: Helkama m.fl s. 137). För att motverka kognitiv dissonans kan en individ, efter att ett beslut har tagits eller för att fortsätta med ett visst beteende, finna motiv till att denne har valt rätt eller agerar rätt (Helkama m.fl s. 137). Genom att ändra 10

17 sin inre bild av verkligheten löser man obalansen, det vill säga dissonansen (Nilsson, 1996 s. 165). Ett exempel kan vara en person som röker och vet att det är skadligt för hälsan. Dissonansen i detta fall handlar om motsägelsen mellan de kunskaper personen har om sitt beteende och om konsekvenserna av det. För att motverka dissonansen kommer personen intala sig själv undanflykter för att kunna fortsätta sitt beteende vilket leder till att det obehagliga tillståndet reduceras (Nilsson, 2006 s. 157). Att ge motiv till sina handlingar underlättar för människor att gå vidare i sin aktivitet och gör henne mer tillfreds över beslutet (Helkama m.fl s. 138). 3.3 Habitus Hodkinson och Sparkes använder begreppet habitus, som ursprungligen kommer från Bourdieu. Habitus är ett förkroppsligad praxis som gör att individer handlar, tänker och orienterar. Det är en individs livshistoria som utgör dennes habitus, vilket innebär att inget habitus är det andra lik. Till skillnad från Bourdieu som har ett visst deterministiskt förhållningssätt, dvs. att någonting är ödesbestämt, så menar Hodkinson och Sparkes att en individs habitus är förändligt. Vid brytpunkter förändras individens habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997, s.33-34). 3.4 Brytpunkter Begreppet brytpunkt, som kommer från Hodkinson och Sparkes teori careership, innebär en vändpunkt för en individ. Brytpunkten gör att individens tillvaro förändras. Hodkinson och Sparkes menar att brytpunkter inträffar hos alla individer några gånger i livet och att brytpunkten alltid gör att individens identitet genomgår en omvandling. Hodkinson och Sparkes menar att det finns tre kategorier av brytpunkter, även om en individs brytpunkt ibland är en kombination av två eller till och med tre av dessa brytpunkter. Strukturella brytpunkter är den första typen av brytpunkt och inträffar när yttre strukturer berörs av olika institutioner. En sådan brytpunkt kan vara pensionen, när ungdomar slutar grundskolan för att börja på gymnasiet och så vidare. Den andra typen av brytpunkt är självinitierad brytpunkt och inträffar när den berörda individen själv är avgörande för en förvandling i dennes yrkesmässiga- eller personliga liv. Den tredje och sista typen är tvingad brytpunkt som 11

18 innebär när den tvingas på någon genom andras handlingar eller yttre händelser, exempelvis att bli avskedad från jobbet, en olycka och så vidare. En del brytpunkter kan förutses, medan vissa endast kan ses efteråt med facit i hand. Fokus ligger här inte bara på själva brytpunkten utan även perioden emellan, dvs. perioden av rutin. Den visar hur individen hanterar tiden efter brytpunkten. Brytpunkten och perioden av rutin som föregår och följer själva brytpunkten går hand i hand (Hodkinson & Sparkes, 1997, s.39). 12

19 4. Metod I följande kapitel beskriver vi vilken metod vi använt samt ett resonemang kring den valda metoden. Därefter presenteras urvalet, följt av en beskrivning av genomförandet och inskaffandet av det empiriska materialet. Det följs av en diskussion kring val av analysmetod. Kapitlet avslutas med en presentation av etiska ställningstaganden. 4.1 Metodval och metoddiskussion Vid kvalitativa intervjuer får forskare en djupare kunskap i respondenternas attityder (Larsen, 2009, s. 27). Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att frågorna är öppna och ger respondenten möjlighet att tala fritt. Det finns möjlighet att ställa följdfrågor och uppstår det missförstånd kan det redas ut på plats. De negativa aspekterna med kvalitativ intervju är att respondenten kan ha svårt för att vara helt ärlig i sina svar då denne inte är anonym för den som intervjuar. Det finns även risk vid kvalitativ intervju att respondenten svarar det denne tror att forskaren vill höra. Det kallas för intervjueffekten (Larsen, 2009, s.27). Vid kvalitativ intervju ska forskaren ta hänsyn till de effekter som kan följa med intervjuer. Vi är medvetna om att kontexteffekten kan ha påverkat svaren från informanterna. Kontexteffekt innebär att informantens svar kan påverkas av frågor som framkommit tidigare under intervjutillfället. Då vi hade en del känsliga frågor fanns det en risk för påverkanseffekter, vilket innebär att informanten kan uppfatta att vissa svar är bättre än andra (Larsen, 2009, s.109). 4.2 Urval av undersökningsenheter För att få tag på personer som avbrutit sina gymnasiestudier och nu tagit upp dem igen, kontaktade vi komvux och andra vuxenutbildningar. Vårt krav var att respondenterna skulle ha avbrutit sina gymnasiestudier inom de fem senaste åren, det vill säga inte tidigare än 2008 och nu påbörjat studierna igen. Anledning till gränsen på fem år var för att vi inte ville riskera att information har glömts bort med tiden. Vi använde oss av ett urval enligt självselektion 13

20 vilket innebär att informanterna frivilligt anmäler att de vill vara med i undersökningen. Det kan gå till så att författarna frågar efter frivilliga i en grupp (Larsen, 2009, s.77). Vi intervjuade sex personer och dessa anmälde sig som frivilliga under våra informationsträffar i de olika klasserna. Samtliga passade in på våra krav, vilket var att det inte fått gått mer än fem år sedan de avbröt sina studier. Dessa var de enda som anmälde sig som frivilliga vilket också förklarar varför vi inte kunde göra fler intervjuer. Kontakten med skolan innan informationsträffarna skedde över telefon och mejl och urvalet av skolan gick till så att vi slog upp enhetskatalogen över alla Komvux i Göteborgs kommun och kontaktade sedan de skolor som låg i de centrala delarna i Göteborg. Samtliga informanter läser nu kurser på Komvux för att få ett fullständigt gymnasiebetyg. 4.3 Datainsamling För att få tag i våra informanter började vi med att kontakta den person som var ansvarig för skolan och fick på så sätt bestämt datum och tid för att komma och informera och presentera studiens syfte på respektive skola. Kontaktpersonen vi hade på skolan meddelade alltid lärarna om vår ankomst och såg till att vi kunde komma in i klasser och informera om vårt syfte och fråga efter frivilliga som ville delta i undersökningen. Beroende på om eleven fick gå ifrån lektionen eller inte kunde vi besluta när intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuers datum och tid bestämdes tillsammans med respektive informant. Alla intervjuer skedde i varje elevs skola då detta kändes som den bästa lösningen, dels för tryggheten platsen ger informanten, men även då detta var smidigast i och med vi ville ta hänsyn till elevens schema. För att förbereda oss inför intervjuerna läste vi noga frågorna så att vi skulle känna oss trygga i vår roll som intervjuare. Vi bestämde att båda skulle vara med på intervjuerna, men att en skulle vara huvudintervjuare medan den andra skulle vara observatör och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Vi ansvarade för tre intervjuer var. Varje intervju varade i ca minuter. Då det är viktigt att observera samtalet valde vi att spela in intervjun. Det kan handla om att informanten säger något positivt, men kroppsspråket säger tvärtom. Det handlar också om att samtalet flyter på bättre om intervjuaren slipper skriva ner det informanten säger (Larsen, 2009, s.85). 14

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer