SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret"

Transkript

1

2 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0580 KS-2 Diariekod: 119 Kommunstyrelsen Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900)område samt mät- och karteknisk verksamhet m.m. Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande: 1. Fullmäktige antar ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och karlleknisk verksamhet m.m. i enlighet med bilaga 1 lill kommunledningskontoret tjänsteutlåtande Den nya taxan gäller från Fullmäktige godkänner miljö- och byggnadsnämndens samt kommunstyrelsens redovisning av uppdraget från fullmäktiges sammanträde , 88, alt utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av den nya läxan, samt miljö- och byggnadsnämndens redovisning av uppdraget från fullmäktiges sammanträde , 138, atl redovisa effekterna av den nya plan- och bygglagen. Sammanfattning Den 2 maj 2011 trädde en ny plan - och bygglag ikraft. I juni 2011 antog fullmäktige en ny taxa som trädde ikraft den 1 juli Eftersom den nya taxan var baserad på en helt ny konstruktion samt all både kostnader och intäkter var svåra att förutse beslutade fullmäktige att miljöoch byggnadsnämnden och kommunstyrelsen skulle följa upp taxan under år 2012 och rapportera uppföljningen lill fullmäktige senasl i december. Bakgrund Den 2 maj 2011 trädde en ny plan - och bygglag ikraft. Den nya lagen innebär bl.a. att kommunerna fått ell ökat ansvar för tillsyn och granskning av byggprocesser. För att möta det nya ansvaret antog fullmäktige i juni 2011 en ny taxa som trädde ikraft den 1 juli Avgifterna i taxan beräknas genom en formel - avgift N x mpbbx F- där N är en jusleringsfaklor mellan 0,8 och 1,2 beroende på kommunens storlek, mpbb är milliprisbasbeloppet och F är en individuell til gärdsfaktor för varje åtgärd som taxan omfattar. Tidersättning (limtaxa) används bara i undantagsfall. Eftersom den nya läxan var baserad Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0580 KS-2 Sidan 2 av 4 på en helt ny konstruktion saml all både kostnader oeh intäkter var svåra att förutse beslutade fullmäktige att miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen skulle följa upp taxan under år 2012 och rapportera uppföljningen lill fullmäktige senast i december. Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning Miljö- och byggnadskontoret har under perioden juli 2011 lill oktober 2012 systematiskt följt resultatel av den nya taxan. En analys av taxans konsekvenser är gjord och redovisades för miljö- och byggnadsnämnden vid dess sammanträde den 25 oktober Sammanfattningsvis redovisar nämnden följande i sin analys: Den nya taxan genererar cirka 30 % högre intäkter är den tidigare taxan. Den nya lagstiftningen (nya PBL) tar mer resurser i anspråk för framförallt bygglovshanteringen, vilket nämnden mött upp med nyanställningar. Om nämnden ska kunna möta de nya önskemålen om snabbare handläggning och i övrigl ökad servicegrad, behöver ytterligare en handläggare anställas. Nämnden föreslår att fullmäktige antar en reviderad taxa som innebär en intäktsökning för nämnden på cirka kronor per år. Detta medger att ytterligare en handläggare kan anställas. Revideringen innebär att justeringsfaktorn N höjs från 1.1 lill 1.2. Den föreslagna nya taxan innebär även ett antal andra förändringar av vilka följande kan lyftas fram: Avgiften för avslag på en bygglovsansökan föreslås sänkas från 100 % av avgiften för bifall, lill 50 %. Anledningen är atl den högre avgiften känns oskälig då den ju inle leder till alt den sökta åtgärden får utföras. Därutöver kan konstateras alt rättssäkerheten ökar om avslagsärcndena handläggs fullt ut (med ö\ crklagandemöjlighel), jämfört med om enbart ett kostnadsfritt förhandsbesked lämnas. Avgiften för husulstakningar föreslås sänkas med 22 % för alt motsvara mäl- och kartenhelens självkostnad. Tidersättningen (limlaxan) föreslås debiteras per påbörjad halvtimme, jämfört med dagens regel per påbörjad timme. Orsaken är en halvtimmesdebitering bättre motsvarar mäl- och kartenhetens självkostnad. Tidersättningen (som används i undantagsfall) föreslås knytas lill prisbasbeloppel på motsvarande sätt som gäller för övriga delar av taxan, i stället för den nu gällande fasta ersättningen.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0580 KS-2 Sidan 3 av 4 Kommunledningskontorets beredning Självkostnadsprincipen Kommunerna har enligl den allmänna kompetensregeln i kommunallagen rätt att la ut avgifter för sina Ijänster och nyttigheler. För obligatoriska tjänster enligt speciallagstiftning, t.ex. bygglovshanlering och planläggning, får de dock bara ta ut avgift om del är särskilt angivel. Av 12 kap. plan- och bygglagen följer all kommunerna får ta ut avgift för bl.a. bygglov och detaljplaner. Vid kommunens avgiftssättning gäller den s.k. självkoslnadsprincipen. Den innebär att kommunen inle får la ul en högre avgift än vad som motsvaras av kommunens genomsnittliga kostnad för atl tillhandahålla tjänsten eller nyttighelen. Miljö- och byggnadsnämndens förslag till reviderad taxa Beredningen av delta ärende har varit gemensam mellan miljö- och byggnadskontorel och kommunledningskontoret vad gäller huvuddragen i förslaget lill ny taxa. Kommunledningskontoret hänvisar därför lill miljöoch byggnadskontorets Ijänsleullålande (bilaga 3) för närmare förklaringar lill de föreslagna förändringarna. Förslaget till ny laxa finns i bilaga 1. Kommunstyrelsens uppföljning av den nya taxan/revidering av timavgiften för detaljplaner 1 samband med att fullmäktige i juni 2011 antog den nya taxan fick såväl miljö- och byggnadsnämnden som kommunstyrelsen i uppdrag all senast i december redovisa de ekonomiska konsekvenserna av taxan. För kommunstyrelsens del innebar delta atl kommunledningskonlorel har genomfört en analys av kommunstyrelsens kostnader kontra de intäkter som taxan genererar vid upprättande av s.k. planavtal samt vid planbesked och strandskyddsdispenser. Planavtal tecknas bl.a. när enskilda fastighetsägare för egen räkning vill få en planändring lill stånd. Kommunledningskontoret föreslår att timavgiften för kommunstyrelsens delar i taxan höjs från 850 lill kronor per timme. Av förslaget lill ny taxa framgår därför all en divergerad lidersältning (limlaxa) las ut för detaljplaner respektive övriga åtgärder enligt PBL. Enligt den nu gällande taxan är avgiften densamma; 850 kronor. För den nya taxan föreslås alt timavgiften för beställda detaljplaner där planavtal tecknas, för planbesked samt för strandskyddsdispenser sälls lill kronor medan timavgiften för övriga åtgärder enligt PBL är oförändrad (850 kr). Skillnaden motiveras av atl kommunledningskontorets kostnader för framtagande av detaljplaner och strandskyddsdispenser är högre än miljöoch byggnadskontorets kostnader för sina bygglovs- respektive mät- och kartenheter. Kommunledningskontorets högre kostnader förklaras av högre branschkostnader. Kommunledningskontoret bedömer atl kronor per timme motsvarar självkostnaden.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0580 KS-2 Sidan 4 av 4 Uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden i 2012 års budget l samband med att fullmäktige i november 2013 beslutade om 2012 års budget fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att redovisa effekterna av den nya plan- och bygglagen. Kommunledningskontoret gör den bedömningen att detta uppdrag kan anses vara utfört i samband med nämndens nu föreliggande redovisning av det uppdrag nämnden fick i juni Någon ytterligare redovisning behöver därför inte begäras av nämnden. Kommundirektör Bilagor: 1. Förslag till ny taxa 2. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , Miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande

6 SOLLENTUNA Taxa 'fofc ^ ^ r 1 ^L h y A för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige , 88 att gälla från och med Reviderad av fullmäktige 2012-xx-yy, yy att gälla från och med Overstrykning - text som utgår Understrykning - text som tillkommer 1 Allmänna bestämmelser om taxan Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Med byggnadsnämnd avses den nämnd eller de nämnder som ansvarar för kommunens uppgifter i plan- och bygglagen (2010:900) och som anges i denna taxa. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av nedanstående bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna multipliceras med milliprisbasbeloppet (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver multipliceras värdet för vissa angivna avgifter med justeringsfaktorn N, som är beroende av kommunens storlek. 2 Grunder för beräkning av avgifter enligt taxan 2.1 Grundprincip för beräkning av avgift Faktor x mpbb x N \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomO 1 \ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingcgard.doc _0.DOC

7 I rj SOLLENTUNA \# N~ 1,1 N= 1.2 Justeringsfaktor N 2.3 Milliprisbasbelopp (mpbb) Milliprisbasbeloppet (mpbb) utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp (PBB) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Uppgift om aktuellt prisbasbelopp finns på Statistiska Centralbyråns hemsida. 2.4 Tidersättning (timtaxa) Tidersättningen beräknas enligt formeln: timtaxa - timfaktor x mpbb För områdesbestämmelser och detaljplaner då planavtal tecknas samt vid planbesked och strandskyddsdispens är timfaktorn 22,5. För övriga åtgärder enl. PBL är limfaktorn 19,1. Tidersättningen för åtgärder enligt denna taxa är 850 kronor per timme eller 425 kronor per halvtimme. Vid tidersättning utgår en minimiavgift motsvarande en timmes arbete. Därutöver betalas avgift per påbörjad halvtimme. Vid tidersättning är minsta debiterbara enhet en halv timme. Vid tidersättning ska också, vid behov, ersättning för resa betalas. 2.5 Nedsättning av avgift Om det finns särskilda skäl får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Sådan nedsättning av avgift får bara, med beaktande av likställighetsprincipen, ske om avgiften i annat fall skulle vara oskälig. 2.6 Avräkning Byggnadsnämnden ska återbetala avgifter som betalats i förskott för åtgärder som inte utförs. Detta under förutsättning att sökanden begär det. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 3 Beräkning av olika avgifter Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med hantering av ärenden enligt PBL. Avgift betalas enligt nedan. Avgiften kan också, där så anges i tabell/bilaga, tas ut genom tidersättning. \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegard.doc _2_0.DOC

8 SOLLENTUNA \# 3 Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Avgift avrundas nedåt till jämnt tiotal kronor. 3.1 Avgift för bygglov Bygglov för byggnader Summan av alla tillämpliga HFB x OF x mpbb x N. Se tabell 2. Bygglov för master, torn och vindkraftverk Summan av alla tillämpliga (HFM x mpbb x N) + HFS. Se tabell 3. Bygglov för skyltar Summan av alla tillämpliga HFS x mpbb x N. Se tabell 4. Tidsbegränsat bygglov = 50 % av avgiften Bygglov för andra anläggningar Summan av alla tillämpliga OF x mpbb x (HFB + HFS) x N. Se tabell 5. OF enligt tabell 1, dock max 100 Ändring m.m. av bygglov Se tabell Avgift för övriga lovtyper Marklov Tidersättning. Rivningslov Summan av alla tillämpliga HFR x mpbb x N. Se tabell Avgift för besked Startbesked Summan av alla tillämpliga HFS x OF x mpbb x N. Se tabell 8. Övriga besked Se tabell Avgift för kommunicering Underrättelse till berörda sakägare och andra Summan av alla tillämpliga KOM x mpbb x N. Se tabell 10. \\SOlJHJB360P\360users\work\nldom0l\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc DOC

9 SOLLENTUNA Avgift för OVK Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK Summan av alla tillämpliga HFO x mpbb x N. Se tabell Avgift för hisskontroll Medgivande eller förbud att använda hiss eller annan motordriven anordning Tidersättning. 3.7 Avgift för övriga ärenden om lov Anmälningspliktig men ej lovpliktig åtgärd Summan av alla tillämpliga HFA x mpbb x N. Se tabell 12. Anstånd, avslag, avvisning och återkallad ansökan Se tabell Avgift för planer Områdesbestämmelser och detaljplaner I det fall planavtal inte tecknas tas planavgift ut enligt formel: mpbb x OF x PLF ( x N). Se tabell Avgift för mät- och kartteknisk verksamhet Nybyggnadskarta Summan av alla tillämpliga mpbb x NKF x N. Se tabell 15. Husutstakning Beräknas efter byggnadens yta (BYA + OPA). Summan av alla tillämpliga mpbb x UF x N. Se tabell 16. Lägeskontroll Beräknas efter byggnadens yta (BYA + OPA). Summan av alla tillämpliga mpbb x MF x N. Se tabell 17. Digital kartdata Beräknas efter byggnadens kartdatats informationstyp och HA. Minimiavgift enligt mpbb x MIF x N eller summan av alla tillämpliga mpbbxkfxn. Se tabell 18. Gränspåvisninq Beräknas efter antalet gränspunkter som ska påvisas. Summan av alla tillämpliga mpbb x PF x N. Se tabell 19. \\SOLPUB3601A360useis\work\nldom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc DOC

10 SOLLENTUNA 5 Övriga uppdrag mät- och kart Tidersättning. Se tabell Definitioner och förkortningar 4.1 Definition av begrepp och ytor Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ytor BTA BYA OPA Bruttoarea Byggnadsarea Öppenarea Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och definitioner enligt PBF tillämpas. Se 1 kap Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter (åtgärdsfaktorer) HF Handläggningsfaktor - HFA - för anmälningspliktig åtgärd - HFB - för bygglov - HFM - för mast m.m. KOM - HFO - för OVK - HFR - för rivningslov - FIFS - för startbesked - HFÄ - för ändring m.m. Faktor för kommunicering \\SOLPUB360P\360users\work\ntdom01\ingboi\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc DOC

11 SOLLENTUNA 6 KF MIF PF mpbb MF N NKF OF PLF UF Kartfaktor Minimiavgiftsfaktor Påvisningsfaktor "Milliprisbasbelopp", dvs. en tusendels pnsbasbelopp Mätningsfaktor Justeringsfaktor Nybyggnadskarlefaktor Objektfaktor Planavgiftsfaktor Utstakningsfaktor 4.3 Övriga tillämpade förkortningar PBF Plan- och byggförordningen PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) \\SOLPUB360PV360uscrs\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

12 SOLLENTUNA 7 4 Tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - beroende på storlek. I de fall ärendet har flera byggnader räknas den sammanlagda BTA + OPA. Area (m 2 ) BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplemcntbyggnader OF , Härutöver + 3/1000 m 2 Enkla byggnader/anläggningar* Mycket enkla byggnader/anläggningar* < 50 m 2, m 2 4,5 > 200 m 2 7 * Med mycket enkla byggnad er/anläggningar avses, i ett separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser, skärmtak, oisolerade hallbyggnader, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader, rullstolsgarage, kolonistuga, kiosk, manskapsbod och liknande. \\SOLPUB360P\360uscrs\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doe O.DOC

13 SOLLENTUNA 8 Tabell 2 Handläggningsfaktor för bygglov HFB Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HFB x OF x mpbb x N I avgiften för bygglov ingår avgift för startbesked där tekniskt samråd inte krävs. Åtgärd Handläggnings faktor HFB Administration inklusive arkivering 7 Planprövning: Planenligt inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Tillägg för prövning enligt 9 kap. 31 PBL (t.ex. liten avvikelse) Tillägg för lämplighets- och/eller lokaliseringsprövning i ärenden utanför detaljplan Prövning av byggnaden: Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Tillägg för prövning enligt 2 kap. 6 och 8 kap. 17 PBL (varsamhet) 7 2 Prövning av tomten: 7 Tomtens ordnande inkl. utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning \\SOLPl)B360P\360iisers\work\ntdomOI\ingbor\ () KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

14 SOLLENTUNA 9 Tabell 3 Bygglov för master, torn, vindkraftverk Avgift = (HFM x mpbb x N) + HFS Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HFM HFS Radio- och telemast eller torn + en teknikbod en mast/torn 250 Tidersättning Radio- och telemast eller torn + en teknikbod fler än en mast/torn 550 Tidersättning Vindkraftverk 1-4 verk Tidersättning Vindkraftpark >5 verk Tidersättning \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomO 1 \ingbor\ KS-2 Taxa for kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

15 SOLLENTUNA 10 Tabell 4 Bygglov för skyltar Avgift = HFS x mpbb x N Tidsbegränsat bygglov = 50 % av avgiften Åtgärd Skylt, skyltpelare eller stadspelare o dyl.: Avgift då skyltprogram saknas HFS om mycket stor påverkan på stads- eller landskapsbilden >20 m m m <5m Därutöver per skylt Ljusanordning, t.ex. fasadbelysning eller vid idrottsplats Förbesiktning Per gång Remiss, t.ex. till Trafikverket Avgift då skyltprogram finns HFS om väsentlig påverkan på stads- eller landskapsbilden Skyltprogramgranskning Prövning mot skyltprogram Därutöver per skylt \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligl PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

16 SOLLENTUNA 11 Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. \\SOLPUB360P\360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

17 SOLLENTUNA 12 Tabell 5 Bygglov för andra anläggningar Avgift = OF x mpbb x (HFB + HFS) x N OF enligt tabell 1, dock max 100 Objekt Parkeringsplats Upplag/materialgård Tunnel/bergrum Mur eller plank Övriga anläggningar Avgift Tidersättning Tidersättning Tidersättning Tidersättning Enligt ovanstående formel Exempel på övrig anläggning är begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana och småbåtshamn. Se vidare 6 kap. 1 PBF. \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomOl\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

18 SOLLENTUNA 13 Tabell 6 Ändring m.m. av bygglov Avgift = HFÄ x mpbb x N, alternativt avgift enligt tabell nedan På avgiften tillkommer avgift för startbesked när så erfordras. Ärendetyp Ändring av beviljat bygglov: Mindre ändring som ej kräver nytt bygglov Mindre ändring som kräver viss handläggning och nytt bygglov Större ändring som kräver mer omfattande handläggning och nytt bygglov Tidsbegränsat bygglov: Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Säsong: Bygglov, säsong Avgift/HFA Ingår i bygglovavgiften 30 % av bygglovavgiften 70 % av bygglovavgiften 75 % av normal bygglovavgift 50 % av normal avgift 100 % av normal bygglovavgift 1 luaucgluilaul uyggluv, auauilg ~r3 /o uv fxorfixtn uyyyiuvuvyiii 1 in':np(ti'l"in''ii1 r^^/^^^l^'^y, ^ri^/^ncr ;iy normfil hvt>olovrivtnit 1 luaucgl UI laul UygglVJV, auauilg, zttf /o uv irmiiini uy vii v 11 förlängning Förnyelse av bygglov: Förnyelse av lov, då ursprungligt lov ej har påbörjats inom 2 år Förlängning av lov, då ursprungligt lov inte har avslutats inom 5 år Bygglov vid forändring av byggnad: Förändring av byggnadens yttre utseende, mindre (t.ex. ändrad fönstersättning eller solfångare som är integrerad i taket) Förändring av byggnadens yttre ulseende, större (t.ex. burspråk, takkupa eller materialbyte) 50 % av normal bygglovavgift 30 % av normal bygglovavgift HFA = 20 HFA = 40 \\SOLPUB360P\360users\work\ntdomO 1 \ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

19 SOLLENTUNA 14 Bygglov vid ändrad användning: Ändrad användning av byggnad HFÄ=100 \\SOLPUB360PV360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

20 SOLLENTUNA 15 Tabell 7 Rivningslov inklusive startbesked Avgift = HFR x mpbb x N Rivning HFR samtliga en- och tvåbostadshus 100 samtliga enkla byggnader samtliga övriga byggnader < 250 m 2 BTA + OPA m 2 BTA + OPA 200 > 1000 m 2 BTA + OPA 400 \\SOLPUB360P\360uscrs\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

21 SOLLENTUNA 16 Tabell 8 Handläggningsfaktor för startbesked HFS Avgift = Summan av alla tillämpliga HFS x OF x mpbb x N Åtgärd Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan Handläggningsfaktor HFS/Avgift 7 10 Startbesked och beslut om kontrollplan 5 Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök, per styck enligt överenskommelse i samrådet Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Tidersättning Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 Övriga tillsynsbesök Tidersättning \\SOLPlJB360P\360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

22 SOLLENTUNA 17 Tabell 9 Övriga besked Typ av besked Avgift Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 PBL Ingripandebesked enligt 11 kap. 7 PBL Planbesked, avslag utan behov av beredning Planbesked Villkorsbesked enligt 9 kap. 19 PBL Strandskyddsdispens 100 mpbb Tidersättning loxmpbb Tidersättning, dock minsl 50 mpbb Tidersättning ridersättning, dock minst 50 mpbb \\SOLPUB360P\360uscrs\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

23 SOLLENTUNA Tabell 10 Underrättelse till berörda sakägare och andra Dessa faktorer används när kommunicering krävs. De gäller även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. Avgift = KOM x mpbb x N Antal Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare > 9 60 Kungörelse enligt 9 kap. 25 PBLi> + faktisk annonskostnad 40 1) Kungörelse av ansökan genom anslag på kommunens anslagstavla samt i ortstidning eller informationsblad Tabell 11 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Avgift = HFO x mpbb x N Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser till PBL (SFS 2010:900) Åtgärd HFO Ny sakkunnig 25 \\SOLPUB360P\360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

24 SOLLENTUNA 19 Tabell 12 Anmälningspliktig men ej lovpliktig åtgärd Avgift = HFA x mpbb x N Åtgärd HFA Mindre ändring av bärande konstruktion, en- och tvåbostadshus (t.ex. håltagning) Annan ändring av bärande konstruktion, en- och tvåbostadshus Mindre ändring av bärande konstruktion, flerbostadshus (t.ex. håltagning) Ändring av bärande konstruktion, flerbostadshus 200 Avsevärd förändring av byggnadens planlösning, enoch tvåbostadshus Avsevärd förändring av byggnadens planlösning, flerbostadshus Installation eller väsentlig ändring av hiss 90 Installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal Installation eller väsentlig ändring av ventilationsanläggning, en- och tvåbostadshus Installation eller väsentlig ändring av ventilationsanläggning, flerbostadshus Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt Ändring av en byggnad, vilket påverkar brandskyddet Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde enligt 4 kap. 16 PBL Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk \\SOLPUB360P\360uscis\work\ntcloni01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

25 SOLLENTUNA 20 Tabell 13 Anstånd, avslag m.m. Ärendetyp Avgift Anstånd Avslag på såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked Avvisning Återkallad ansökan (avskrivet ärende) Ingen avgift Full lovavgift 50% av lovavgift Tidersättning Tidersättning \\SOLPUB360P\360users\work\ntclomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

26 SOLLENTUNA 21 Tabell 14 Områdesbestämmelser och detaljplaner Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Ersättning debiteras för nedlagt tid samt för andra kostnader parterna överenskommit om. I de fall planavtal inte tecknas tas planavgift ut enligt formel: mpbb x OF x PLF ( x N) OF sätts enligt tabell 1 t.o.m m 2. Därutöver höjs OF med 1 per m 2. (Exempel: OF m 2 = 101; m 2 = 102) Planavgift tas ut vid beslut om lov. PLF PLF Tillbyggnad PLF Ändring Områdesbestämmelser Detaljplan inkl program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan Planavgift för enbostadshus Avgift=mPBB x PF x N PLF Nybyggnad PLF Tillbyggnad Enbostadshus \\SOLPUB360P\360uscrs\work\nlcloni01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

27 SOLLENTUNA 22 Tabell 15 Nybyggnadskarta Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. Förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader. Avgift för förenklad nybyggnadskarta är densamma som avgift för lägeskontroll enligt tabell 17, dock utgår ingen moms för den förenklade nybyggnadskartan. Granskning samt komplettering av nybyggnadskarta utförs på sökandes begäran om nybyggnadskarta tidigare har upprättats för fastigheten. Avgiften uttas i form av tidersättning som för de båda åtgärderna tillsammans inte får överstiga avgift för motsvarande ny nybyggnadskarta. I avgiften ingår digital leverans av nybyggnadskartan. Med digital leverans avses CAD-fil eller motsvarande vektorformat. För leverans i avvikande/ovanliga digitala format vilka kräver extra arbete Avgift = mpbb x NKF x N Ärendetyp NKF Enbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta 150 Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m m m m Tomtyta större än m 2 Granskning av nybyggnadskarta Komplettering av nybyggnadskarta Alla övriga åtgärder Tidersättning, dock minst motsvarande NKF 450 Tidersältning Tidersättning Tidersättning \\SOLPUB360P\360iisers\work\nldomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

28 SOLLENTUNA 23 Tabell 16 Avgift för utstakning Avgiften för utstakning delas upp på typerna huvudbyggnad resp. övriga byggnader. Huvudbyggnad kan t ex vara ett en eller tvåbostadshus medan övriga byggnader kan vara t ex garage, uthus m.m. Vid samtidig utstakning av flera byggnader av samma typ sätts avgiften för den största byggnaden. Övriga byggnader räknas som oxtrapunktor till den byggnaden- Vid samtidig utstakning av huvudbyggnad och övrig byggnad sätts avgiften för huvudbyggnaden. Övriga byggnader räknas som extmpunkter till den byggnaden. För huvudbyggnad större än m 3 -eeh- övrig byggnad större än m 2 gäller anbudsförfarande. Utstakning utförs som grovutstakning eller finutstakning. Grovutstakning Grovutstakning utförs i huvudsak inför markberedning. Finutstakning Finutstakning utförs inför grundläggning av byggnad. Avgift Tabellen nedan avser avgift för finutstakning. Avgiften för grovutstakning är 50 procent av avgiften för finutstakning. Utstakningsavgift - mpbb x UF x N. Moms tillkommer med 25 %. Avgifterna avser BYA + OPA Huvudbyggnad (4 punkter) m 3 1 OQ I UV 204 S00-m # m m m 3 XAXX m 3 Tillägg per punkt utöver \\SOkPUB360P\360useis\work\ntdoni0l\ingbor\20l KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc _0.DOC

29 SOLLENTUNA 24 Övrig byggnad (4 punkter) m a m 2 i QQ i \J\J 440 m m a Tillägg per punkt utöver A & Övriga avgifter Plank eller mur 50 Arbetsfix 44 Avgiften för utstakning delas upp på typerna huvudbyggnad, tillbyggnad och övriga byggnader. Huvudbyggnad kan t ex vara ett en- eller tvåbostadshus medan övriga byggnader kan vara t ex garage, uthus m.fl. av sorten sekundärbyggnad. Vid samtidig utstakning av flera byggnader av samma typ sätts avgiften för den största byggnaden. Övriga byggnader räknas som extrapunkter till den byggnaden. Vid samtidig utstakning av huvudbyggnad och övrig byggnad sätts avgiften för huvudbyggnaden. Övriga byggnader räknas som extrapunkter till den byggnaden. För huvudbyggnad större än m2 och övrig byggnad större än m 2 gäller anbudsförfarande. Utstakning utförs som grovutstakning eller finutstakning. Endast finutstakning av tillbyggnad. Grovutstakning Grovutstakning utförs i huvudsak inför markberedning. Finutstakning Finutstakning utförs inför grundläggning av byggnad. \\SOLPUB360P\360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

30 SOLLENTUNA 25 Avgift Utstakningsavgift = mpbb xufxn. Moms tillkommer med 25 %. Avgifterna avser BYA + OPA Beskrivning Fin Grov Huvudbyggnad (6 punkter) UF UF m m m m m m m 2 - Enligt ö.k. Enligt ö.k. Tillägg per punkt utöver Beskrivning Tillbyggnad (6 punkter) Fin UF m m m m m m m 2 - Enligt ö.k. Tillägg per punkt utöver 6 6 \\SOLPUB360P\360users\work\ntdom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

31 SOLLENTUNA 26 Övrig byggnad (6 punkter) Fin Grov m m m m m 2 - Enligt ö.k. Enligt ö.k. Tillägg per punkt utöver Tabell 17 Lägeskontroll vid nybyggnad och tillbyggnad Avgiften för lägeskontroll delas upp på typerna huvudbyggnad resp. övriga byggnader. Huvudbyggnad kan t ex vara ett en- eller tvåbostadshus medan övriga byggnader kan vara t ex garage, uthus m.m. Vid samtidig lägeskontroll av flera byggnader av samma typ sätts avgiften för den största byggnaden. Övriga byggnader räknas som extrapunkter till den byggnaden. Vid samtidig lägeskontroll av huvudbyggnad och övrig byggnad sätts avgiften för huvudbyggnaden. Övriga byggnader räknas som extrapunkter till den byggnaden. Vid samtidig lägeskontroll av flera byggnader oavsett typ ska det vara fri sikt till samtliga punkter, i annat fall räknas avgiften för varje byggnad för sig. För huvudbyggnad större än m och övrig byggnad större än m 2 gäller anbudsförfarande. Om annan än byggnadsnämnden stakat ut byggnaden tillkommer en extra avgift på 10% av den ordinarie avgiften. Avgift = mpbb x MF x N. Moms tillkommer med 25 %. Avgifterna avser BYA + OPA. WSOLPlJB36()P\360users\wt)ik\ntdomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

32 SOLLENTUNA 27 Huvudbyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) m m m m m m2 170 Tillägg per punkt utöver 4 5 \\SOLPU13360P\360users\work\ntdoniO I \ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

33 SOLLENTUNA 28 Övrig byggnad (4 punkter) MF m m m2 80 Tillägg per punkt utöver 4 5 Tabell 18 Avgift för nyttjande av digital geografisk information För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Minimiavgift för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet Avgift = mpbb x MIF x N MIF = 10 Moms tillkommer med 25 %. Avgift Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Avgift per HA = mpbb x KF x N. Moms tillkommer med 25 %. Avgift tas ut enligt tabeller nedan. Om avgiften enligt någon av tabellerna understiger minimiavgiften tas minimiavgift ut. Primärkarta Innehåll i kartan KF Gränser och fastighetsbeteckning 9 Byggnader och övriga topografiska objekt 9 Vägar, järnvägar, adresser 6 Höjdinformation 6 Stompunktsinformalion. 1 punkt 12 Stompunktsinformation, extrapunkter utöver första punkten 6 \\SOLPUB360P\360useis\work\ntdomO I\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

34 SOLLENTUNA 29 Övriga digitala kartprodukter KF Översiktlig karta 2 Stadskarta 1,5 Tredimensionell stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7,5 Byggnadskuber 5 Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 Digitalt ortofoto KF Upplösning (m/pixel) 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta/ortofoto/flygbild på papper KF Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < 4 Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Snedbild/fotografi KF Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 \\SOLPUB360P\360users\work\ntclom01\ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

35 SOLLENTUNA 30 Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad. Digital adressinformation KF Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 Tabell 19 Gränspåvisninq Gränspåvisningsavgift = mpbb x PF x N Moms tillkommer med 25% Åtgärd Påvisningsfaktor (PF) Första punkten Tillägg per punkt utöver första punkten 32 8 Tabell 20 Övriga uppdrag Alla mät- och kartuppdrag som inte kan härledas till tabellerna debiteras med tidersättning. Moms tillkommer med 25 %. Exempel på övriga mät- och kartuppdrag är: påvisning av gränsmarkering inmätning av mur, häck, staket m.m. bearbetning av kartdata WSOLPl J B360P\360users\work\ntdomO 1 \ingbor\ KS-2 Taxa för kommunens åtgärder enligt PBL Till Ingegärd.doc O.DOC

36 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 3 110/2012 Dnr 2012/0112 MBN-1 Diariekod: 220 Utvärdering av taxan för åtgärder enligt plan- och bygglagen Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande, Justeringar BLE-MKE-taxan 3. Enskilda åtgärder Sammanfattning Den 2 maj 2011 började den nya plan- och bygglagen (PBL) att gälla och i samband med detta antog Sollentuna kommun en ny taxa enligt ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). När kommunfullmäktige tog beslutet om den nya taxan för åtgärder enligt PBL fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av den nya taxan. Nämnden fick i uppdrag att rapportera resultatet till kommunfullmäktige senast december Utvärderingen visar på ett behov av att revidera taxan på både detaljnivå och på generell nivå. Revideringarna på detaljnivå avser justeringar för både bygglovenhetens avgifter och mät- och kartenhetens avgifter där man kunnat konstatera att taxan behöver förtydligas samt att avgiftssättningen enligt taxan blivit för hög. Revideringen på generell nivå avser: den kommunala justeringsfaktorn N som för Sollentuna är satt till 1.1 timtaxans konstruktion som idag innebär att en uppdragsgivare alltid debiteras minst en timme timtaxans ersättningsnivå som är inte indexreglerad, vilket taxan i övrigt är. En timtaxa där minsta debiterbara enhet är en halvtimme gör det lättare att debitera en avgift som bättre motsvarar den faktiskt nedlagda tiden. Indcxreglering gör att ersättningsnivån följer inflationen. En höjning av N till 1.2 medför ökade intäkter främst för bygglovenheten där höjningen kan finansiera ytterligare en handläggartjänst. Utökningen bedöms nödvändig för att handläggningen av ärenden ska klaras av inom den s.k. 1 O-veckorsregeln, och alt tillsynen över olovliga åtgärder (s.k. svart byggen) ska efterlevas. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

37 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN NSox Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 3 av 3 Höjningen är samtidigt en garanti för att bygglovenheten ska klara av att finansiera den nuvarande bemanningen och kunna handlägga enligt krav, samt hantera de ökade kostnader som nyttjandet av Kontaktcenter medför i arbetet med att förbättra servicen för medborgarna, även om konjunkturen skulle vända och antalet totala ärenden under 2013 blir förre än under På några års sikt väntas en stor mängd bygglovärenden i samband med att nya stadsdelar ska bebyggas. Det är av yttersta vikt för kommunens expansion att organisationen kan möta dessa krav. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslår fullmäktige att besluta följande: 1. Justeringsfaktorn N sätts till 1.2 för Sollentuna kommun. 2. Vid timdebitering är minsta debiterbara tid en halv timme. 3. Ersättningsnivån i timtaxan indexregleras utifrån konsumentprisindex (KPI) fr o m januari 2013 och första justering sker fr o m januari l äxan revideras för enskilda åtgärder enligt bilagan till miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande Beslutsexpediering: Kommunfullmäktige Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

38 s0 SOLLENTUNA KOMMUN Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Patrik Öhrström Sidan 1 av 6 Chef mät- och kartenheten Dnr 2012/0112 MBN-2 Diariekod: 220 Miljö- och byggnadsnämnden Förändringar av taxan för åtgärder enligt plan- och bygglagen Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslår fullmäktige att besluta följande: 1. Justeringsfaktorn N sätts till 1.2 för Sollentuna kommun. 2. Vid timdebitering är minsta debiterbara tid en halv timme. 3. Ersättningsnivån i timtaxan baseras på prisbasbeloppet i likhet med övriga taxan. 4. Taxan revideras för vissa enskilda åtgärder enligt bilagan till miljöoch byggnadskonlorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Den 2 maj 2011 började den nya plan- och bygglagen (PBL) att gälla och i samband med detta antog Sollentuna kommun en ny taxa enligt ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). När kommunfullmäktige log beslutel om den nya taxan för åtgärder enligt PBL fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av den nya taxan. Nämnden fick i uppdrag att rapportera resultatet till kommunfullmäktige senast december Utvärderingen visar på ett behov av att revidera taxan på både detaljnivå och på generell nivå. Revideringarna på detaljnivå avser justeringar för både byggverksamhetens avgifter och mät- och kartverksamhetens avgifter där man kunnat konstatera att taxan behöver förtydligas samt att avgiftssättningen enligt taxan blivit för hög. Revideringen på generell nivå avser: den kommunala justeringsfaktorn N som för Sollentuna är satt till 1.1 timtaxans konstruktion som idag innebär att en uppdragsgivare alltid debiteras minst en timme timtaxans ersättningsnivå som är inte indexreglerad, vilket taxan i övrigt är. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

39 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0112 MBN-2 Sidan 2 av 6 En timtaxa där minsta debiterbara enhet är en halvtimme gör det lättare att debitera en avgift som bättre motsvarar den faktiskt nedlagda tiden. Indexreglering gör att ersättningsnivån följer inflationen. En höjning av N till 1.2 medför ökade intäkter främst för byggverksamheten där höjningen finansierar ytterligare en handläggartjänst. Utökningen bedöms nödvändig för att servicenivån ska kunna höjas ytterligare, och att tillsynen över olovliga åtgärder (s.k. svartbyggen) efterlevs. Verksamheten har ännu inte erfarit den fulla effekten av den nya lagstiftningen. På några års sikt väntas en stor mängd bygglovärenden i samband med att nya stadsdelar ska bebyggas. Det är av yttersta vikt för kommunens expansion att organisationen kan möta dessa krav. Bakgrund Den nya taxan togs fram med anledning av att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj Den nya lagen innebär bl a att miljö- och byggnadsnämnden får ett utökat ansvar för tillsynen i utförandeskedet i byggprocessen och att en del av den granskning som tidigare gjorts i bygganmälan nu ska göras vid bygglovsgranskningen. Med förändringarna tillkom åtgärder som inte fanns i den gamla taxan, och för att kunna debitera för dessa nya åtgärder krävdes en ny taxa. I SKLs förslag till den nya taxan införde man ett nytt sätt att beräkna avgiften för olika åtgärder och formeln ser ut som följer: avgift = N x mpbb x F N är en justeringsfaktor avsedd att kompensera för kommunens storlek sett till folkmängden. SKL föreslog att justeringsfaktorn skulle vara 0.8 för kommuner med färre än invånare, 1.2 för kommuner med mer än invånare och 1.0 för kommuner med invånarantal däremellan. Sollentuna kommun valde att sätta justeringsfaktorn lill 1.1 i den nya taxan. I taxan ingår även prisbasbeloppet, PBB, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som en faktor och det används i beräkningsformlerna i form av milliprisbasbelopp (mpbb). Vid övergången från den gamla till den nya taxan gällde prisbasbeloppet kr vilket ändrades den 1 januari 2012 till Kopplingen till prisbasbeloppet gör att kommunfullmäktige inte behöver besluta om en ny taxa bara för att justera den efter inflationen. Prisbasbeloppet för 2013 blir kr. Slutligen beräknas avgiften utifrån en åtgärdsfaktor F som är individuell för varje åtgärd som taxan omfattar. Sollentuna antog SKLs förslag med justeringar, då man ansåg att det fanns detaljer i SKLs förslag som inte var tillämpbara i Sollentuna. I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utvärdera den nya taxans ekonomiska

40 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0112 MBN-2 Sidan 3 av 6 konsekvenser och återrapportera detta till kommunfullmäktige senast i december Utvärdering Sammanfattning Då den nya taxan medförde stora förändringar jämfört med den gamla var det svårt att i införandeskedet kunna förutse effekterna av den nya taxan och hur dessa exakt skulle påverka kostnaderna för den som söker bygglov i Sollentuna. Därmed var det svårt att på förhand veta om taxans konstruktion var optimal. Av den anledningen fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag av fullmäktige att följa upp taxan under 2012 och rapportera uppföljningen till fullmäktige senast i december Mät- och kartverksamheten följde upp den del av taxan som rörde mät- och karttekniskt verksamhet under våren 2012 som en del i en internkontrollplan för miljö- och byggnadsnämnden och rapporterade detta enligt uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovverksamhetens uppföljning är en del av demia skrivelse. Uppföljningarna visar på ett behov av att justera taxan för både bygglovverksamheten och mät- och kartverksamheten, både på detaljnivå för individuella åtgärder och på generell nivå avseende justeringsfaktorn N. Uppföljning av timtaxan Timtaxan för bygglov- resp. mät- och kartverksamheten ligger på 850 kr i timmen och det föreligger för närvarande inga behov att ändra beloppet utifrån SKLs modell för uträkning av timavgift. Däremot finns det behov av två justeringar avseende konstruktionen: 1. Dagens timtaxa är konstruerad så att den första minsta debiterbara enheten är en timme och varefter man debiterar varje påbörjad halvtimme. Med en minsta debiterbara enhet på en halv timme motsvarar den debiterade kostnaden bättre den faktiskt nedlagda tiden. 2. Det finns ingen indexuppräkning av timtaxan, vilket medför att ersättningsnivån inte följer inflationen, vilket övriga taxan gör. Kontoret föreslår att konstruktionen av timtaxan ändras, så att minsta debiterbara tidsenhet är en halv timme. Dessutom ska ersättningsnivån baseras på prisbasbeloppet i likhet med övriga taxan, men utan hänsyn till faktorn N. Formeln blir timtaxa = timfaktör x mpbb. För bygglov- resp. mät- och kartverksamheterna blir timfaktorn 19.1 vilket ger timtaxa 850 kr baserat på 2013 års prisbasbelopp. Uppföljning av bygglovverksamheten samt justeringsfaktor N Enligt SKLs rekommendation skulle Sollentuna ha valt N=1.2 men av olika anledningar valde nämnden atl sätta N till 1.1.

41 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0112 MBN-2 Sidan 4 av 6 För att kunna följa upp intäkterna i samband med den nya taxan har alla ärenden som registrerades i kommunen innan men beviljats efter detta datum, märkts med en speciell aktivitetskod i samband med faktureringen när lovet beviljades. Detta för att kunna särskilja intäkter som härrör från ärenden enligt gamla PBL, från intäkter som härrör från alla ärenden enligt nya PBL. Resultatet av uppföljningen visar att majoriteten av alla ärenden handläggs enligt nya PBL och därmed debiteras enligt den nya taxan, men att det samtidigt fmns en mängd ärenden kvar som ska handläggas enligt gamla PBL. Mängden gamla ärenden har varit runt 15 % av den totala ärendemängden under Verksamheten har ännu inte erfarit den fulla effekten av den nya lagstiftningen. I analysen av intäkterna framgår att om alla gamla PBL-ärenden som handlagts hittills under 2012 varit ärenden enligt nya PBL, hade dessa ärenden uppskattningsvis genererat 30 % högre intäkter än vad de i egenskap av gamla PBL-ärenden har genererat. Uppskattningen baseras på en analys av vilken typ av ärenden som handlagts, företrädesvis mindre åtgärder. Med antagandet att 2013 kommer innebära samma mängd beviljade bygglov som under 2012, men med huvudsakligen ärenden enligt nya PBL, kommer intäkterna totalt för 2013 motsvara de för 2012 om 2012 enbart hade bestått av nya PBL-ärenden. Följande faktorer argumenterar för att en justering av N-faktorn till 1.2 är nödvändig: 1. Handläggningen av ärenden enligt nya PBL innebär fler moment i handläggningsarbelet än med gamla PBL. 2. Servicenivån förväntas höjas ytterligare. 3. Ärenden som gäller tillsyn enligt PBL, t ex olovlig byggnation, är resurskrävande ur personalsynpunkt. Dessa faktorer sammantaget innebär ett större behov av resurser än tidigare, och för alt bygglovverksamheten ska kunna tillgodose detta krävs ytterligare en tjänst. Genom att höja N till 1.2 kan denna tjänst finansieras via bygglovtaxan. Höjningen motsvarar ca kr mer i intäkter per år. Kontoret föreslår därför att N höjs till 1.2. För att se hur höjningarna slår för enskilda bygglovåtgärder, se Bilaga - Enskilda åtgärder BLE.doc. Detaljförändringar i taxan för bygglovenheten se Bilaga - Justeringar BLE- MKE-taxan. doc. Uppföljning mät- och kartverksamheten Mät- och kartenheten har sedan 1 juli 2011 debiterat enligt den nya PBLtaxan och under hösten 2011 började man misstänka att avgiften för

42 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0112 MBN-2 Sidan 5 av 6 husutstakning hamnat för högt i förhållande till den gamla taxan. Detta blev mer och mer tydligt då mät- och kartenheten i samband med förfrågningar om husutstakning ratades till förmån för privata aktörer, då dessa ligger lägre i pris. Uppföljningen, som gjordes på 2011 års siffror, mot nio andra kommuner och tre privata aktörer, visade att Sollentuna var näst dyrast på husutstakningar jämfört med kommunerna och nästan 30 % dyrare än den dyraste privata aktören. Att de privata aktörerna ligger så pass mycket lägre i pris kan enklast förklaras med att dom har större volym på antalet totala mätuppdrag, vilket inte bara inkluderar husutstakningar. Kommunerna har inte samma volym som de privata aktörerna, och relativt sett högre fasta kostnader atl ta hänsyn till, vilket påverkar avgiftens storlek. På nybyggnadskartor låg Sollentuna runt genomsnittskostnaden jämfört med de andra kommunerna, och ingen jämförelse gjordes mot de privata aktörerna då dessa inte erbjuder tjänsten nybyggnadskarta. Genomsniltsavgiften för en husutstakning i jämförelsen var 6928 kr och medianavgiften 7150 kr. Sollentunas avgift var 8476 kr. Genomsnittsavgiften för en nybyggnadskarta i jämförelsen var 7807 kr och medianavgiften 7704 kr, Sollentunas avgift var 7062 kr. Analysen av kostnadstäckningsgraderna för husutstakning och nybyggnadskarta visar att den är högre än nödvändigt för husutstakning och något för låg för nybyggnadskartan. Det föreligger för närvarande inget behov av att justera taxan för nybyggnadskartan då avgiften sen årskiftet 2012 är högre pga högre prisbasbelopp. Den högre avgiften i kombination med ett löpande effektiviseringsarbete avseende produktionen av nybyggnadskartan kommer ge en bättre kostnadstäckningsgrad på sikt. Taxan för husutstakning behöver sänkas av följande skäl: 1. Det ligger i Sollentuna kommuns intresse att vara ett attraktivt alternativ för medborgarna, då kommunen erbjuder en kvalitet och en kontroll som de privata aktörerna inte kan erbjuda. Sollentuna kommun har kartdatabasen nära till hands, närheten till bygglovverksamheten, information om detaljplaner samt kunskap om fastigheters beskaffenhet, vilket är en fördel i fall där man t ex ska bygga nära en fastighetsgräns. Dessutom ligger det i kommunens intresse att ha kunskap om pågående byggnation. Informationen kommer automatiskt till kommunen i samband med att mät- och kartenheten utför en husutstakning. 2. Kostnadstäcknings graden för husutstakning med nuvarande taxa är högre än nödvändigt. Den av kontoret föreslagna sänkningen av avgiften för husutstakning med ca 22 % ger en avgift som motsvarar kostnaden för den arbetstid enhetens

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten.

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Nuvarande taxa Det anges inte i tabeller vilka areor som avses Avgiften för rivningslov beräknas endast på bruttoarea, BTA Avslag på en ansökan ger lika

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Version 2014-02-14 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 705 426,25 2 131,25 Detta gäller första gränspunkten,

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Detta gäller första gränspunkten, fr o m andra punkten är avgiften per punkt lägre, se prislista

Detta gäller första gränspunkten, fr o m andra punkten är avgiften per punkt lägre, se prislista Version 2016-03-01 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 1 050 262,50 1 312,50 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 762 440,50 2 202,50 Detta gäller första

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 1 (25) 2011-04-28 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för Bygg- och Trafiknämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa 1 Bilaga KF 51 /12 Kart- och mättaxa Denna taxa gäller för tekniska nämndens plan- och bygglovsrelaterade verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Författningssamling 300.3

Författningssamling 300.3 Författningssamling 300.3 Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglovsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 102 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Inledning Denna taxa gäller

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016, 413, Att börja gälla från 1 januari 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-18 XX 2 Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen 3 Plan- och bygglagen 3 Bestämmelser

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2016

KART- OCH MÄTTAXA 2016 KART- OCH MÄTTAXA 2016 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2015-11-30, 208 Inledning Kommunens rätt att

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178 Plan- och bygglovtaxa från 1 januari 20178 Inklusive Mät- och karttaxa Antagen KF 2017-xx-xx. 1 Tabell 2 Tidersättning I timkostnanden ingår alla normala kringkostnader, utom inklusive kostnader för lokaler

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-12-15

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa med mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa med mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa med mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900),

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa med Mät- och karttaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa med Mät- och karttaxa 2011 1 (17) Antagen KF 2011-06-13 78 Plan- och bygglovtaxa med Mät- och karttaxa 2011 ANTAGEN KF 2011-06-13 78 2 (17) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 1 INLEDANDE

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Revidering Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Förslag byggnadsnämnden 2013-11-05 176 Rev tabell 1 och 11, 2014-02-04 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-29 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

TAXA 2017 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2017 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2017 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Inledning Kf 53/2011 2011-06-08 Mbn 14 1 Myn 9/12 2012-02-01 ändring Myn 119/12 2012-06-12 ändring Myn 229/12 2012-12-05 ändring Kf 83/14 2014-07-01 ändring

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 110 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa för Plan- och byggnadsnämden

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa för Plan- och byggnadsnämden Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa för Plan- och byggnadsnämden Dnr: PBN 2015-2 041 Gäller för ärenden inkomna fr.o.m. 2016-01-01 Innehåll Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa... 2 Beräkning av avgifter

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg och kartverksamhet. Beslutad av Kommunfullmäktige: Gäller från och med

Taxa för Miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg och kartverksamhet. Beslutad av Kommunfullmäktige: Gäller från och med Taxa för Miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg och kartverksamhet Beslutad av Kommunfullmäktige: 2016-05-30 35 Gäller från och med 2016-06-02 Innehållsförteckning Inledning... 1 Avgifter enlig Plan-

Läs mer

Taxa för kart- och mätverksamheten

Taxa för kart- och mätverksamheten Taxa för kart- och mätverksamheten Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-23 146 TAXA 2 (13) Innehåll 1 Bestämmelser om kart- och mättaxan 3 1.1 Beräkningsfunktioner i taxan 3 1.2 Förekommande åtgärdsfaktorer

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av brandfarlig vara och strandskyddsdispens 2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx 1 Innehåll 1 Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 1 Taxans

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer