Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)"

Transkript

1 YTTRANDE Vårt dnr: Ju2014/3407/L2 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Anne Nilsson Justitiedepartementet Stockholm Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar att det blir möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård och tillstyrker i stort att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående kvinnor. SKL anser sammanfattningsvis följande. Att det handlar om undantag från huvudregeln att barn har rätt till två föräldrar och att det därför finns skäl att genomföra en medgivandeutredning som komplement till den medicinska utredningen. Att det är av vikt att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung så långt som möjligt säkras. Att spermiedonatorer ska lämna ett skriftligt samtycke till att hans spermier används för insemination och att samtycke kan återkallas till dess att inseminationen har skett. Att en analys bör genomföras för att ta reda på vilken effekt det får på de blivande barnen om Kvinna till Man-personer omfattas av förslaget. Att de åldersregler som gäller för behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående kvinnor. Att det handlar om ett statligt beslut som ändrar ambitionsnivån för befintliga uppgifter för landsting samt kommuner och att kostnadsökningen i enlighet med finansieringsprincipen ska kompenseras av staten. Förbundets ställningstaganden Den särskilda lämplighetsprövningen Som utredningen påtalar är det inte en mänsklig rättighet att få föda ett eget barn och ett barn som kommer till genom en assisterad befruktning inte får utsättas för större risker än andra barn. Principen om barnets bästa ska tillmätas en särskild vikt. Det fastslås också av FN:s konvention om barnets rättigheter. Av konventionen framgår att alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Samhället har ett särskilt ansvar för att bevaka och tillvarata det blivande barnets intressen. Huvudregeln bör således även fortsättningsvis vara att ett barn ska ha rätt till två föräldrar och dessutom garanteras två rättsliga föräldrar redan från födseln. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 2 (9) För att kunna leva upp till detta barnrättsperspektiv bör den särskilda lämplighetsprövningen inför behandling med assisterad befruktning se något annorlunda ut för ensamstående kvinnor än för par. Det ofödda barnets kommande behov bör sättas före de vuxnas längtan efter barn. Enligt utredningens förslag ska läkare, vid en inseminationsbehandling med donerade spermier, göra en prövning av om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att behandlingen äger rum. Av författningskommentarerna framgår att prövningen ska avse kvinnans förhållanden och hennes förmåga att vara ensam förälder till ett barn. Behandlingen får bara utföras om det kan antas att barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vid bedömningar av en ensamstående kvinnas lämplighet kan det finnas anledning att fästa särskild vikt vid t.ex. kvinnans hälsa och sociala nätverk. Läkarens beslut ska samtidigt, i likhet med vad som gäller i andra fall, baseras på en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att behandlingen mot barnlöshet bara får göras om det kan antas att barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Det kan vara svårt för läkarna att göra ingående bedömningar av kvinnors ekonomi för att säkerställa att ett barn ska växa upp under goda förhållanden. Denna typ av utredningar bör inte göras av hälsooch sjukvården, utan bör istället genomföras av socialnämnderna på samma sätt som vid t.ex. ensamadoptioner. När det gäller t.ex. ensamadoptioner görs en medgivandeutredning av socialnämnden enligt 6 kap. 12 socialtjänstlagen. Av Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption framgår att sökanden bör uppmanas att komma in med t.ex. utdrag som visar eventuella uppgifter om sökanden i Kronofogdemyndighetens register. Socialstyrelsen har även givit ut en handbok om adoption som bl.a. ger exempel på faktorer som talar emot eller kan tala emot lämplighet: arbetslöshet eller osäker arbetssituation ekonomiska svårigheter brister i bostaden eller miljön i övrigt utifrån ett barns behov planer på att bo och/eller tillfälligt tjänstgöra utomlands efter barnets ankomst. Förhållandena för ensamstående kvinnor som genomgår en assisterad befruktning och de som genomför en adoption är i många avseenden desamma. Med beaktande av detta och med hänsyn till det blivande barnets behov anser SKL att en så kallad medgivandeutredning ska genomföras som ett komplement till den medicinska utredningen som ansvarig läkare genomför.

3 3 (9) Barnets rätt till information Enligt artiklarna 7 och 8 i FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt att känna till sitt ursprung, att få kunskap om vilka som är föräldrar (biologiska såväl som sociala) och att behålla sin identitet. Däri ingår att få kännedom om sin familj. Ett barn som har avlats genom insemination eller IVF med ett donerat ägg eller donerade spermier har när han eller hon uppnått tillräcklig mognad rätt att ta del av de uppgifter om givaren som har antecknats i sjukhusets särskilda journal. Om barnet av någon anledning kan anta att hon eller han har avlats genom sådan befruktning är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade i en sådan journal. Uppgifter om givaren i den särskilda journalen ska bevaras i minst 70 år. Utredningen föreslår inget annat än att detta ska gälla även för barn som tillkommit genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna. Någon gång i livet uppkommer behovet av att få veta sitt biologiska ursprung. En första förutsättning för att någon ska kunna utöva sin rätt att ta del av uppgifter om donatorn är att han eller hon får information om sin tillblivelse. Inte sällan får barnets intresse emellertid stå tillbaka för mammans behov av att dölja barnets härkomst. Vissa av föräldrarna menar också att det inte finns något behov av att berätta för barnet hur det kommit till. För att så långt som möjligt säkerställa barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung bör den blivande mammans inställning till informationsplikten klargöras. Frågan bör således behandlas redan vid den inledande lämplighetsprövningen som - enligt SKLs mening - bör genomföras av socialnämnden. Särskilt samtycke från spermiedonatorn SKL tillstyrker utredningens förslag om att en spermiedonator ska få möjlighet att lämna ett skriftligt samtycke till att hans spermier får användas till insemination och det finns en möjlighet att återkalla detta samtycke till dess insemination skett. På så sätt blir regelverket lika oavsett om spermierna ska användas för befruktning utanför kroppen eller vid insemination. SKL bifaller också förslaget om en övergångsbestämmelse om att det bör krävas ett skriftligt samtycke av spermiedonatorer även för spermier som donerats före lagens ikraftträdande. Kvinna till Man (KtM-person) När det gäller personer som har ändrat könstillhörighet från kvinna till man (KtMpersoner) och behållit sin fortplantningsförmåga har utredningen kommit fram till att det som anges om kvinnor i delbetänkandet också gäller för dessa personer. Utredningen anger att detta bör gälla till dess att de i slutbetänkandet har tagit

4 4 (9) ställning till frågan om nuvarande ordning kan medföra problem vid tillämpningen av olika författningar. Slutbetänkandet ska presenteras i juni Utredningen har inte analyserat eller gjort någon bedömning av vilken effekt det får på det blivande barnet om KtM-personer omfattas av förslaget. Statens medicinsketiska råd (Smer 2013:1) tog upp frågan om manlig graviditet i rapporten Assisterad befruktning etiska aspekter. Fokus var främst på det steriliseringskrav som då rådde inför ett könsbyte. Rådet gjorde inga överväganden eller ställningstaganden, utan såg manlig graviditet som en framtidsfråga. Etiska och andra överväganden saknas således när det gäller assisterad befruktning för KtM-personer. En analys bör utföras ur barnperspektivet innan ställningstagande tas till om gruppen ska omfattas av förslaget. Särskilt om kvinnans ålder SKL instämmer i att det saknas skäl att införa en särreglering vad avser en nedre eller övre åldersgräns för ensamstående kvinnor som önskar genomgå assisterad befruktning. SKLs Nationella råd för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) har på uppdrag av SKLs sjukvårdsdelegation utrett frågan om assisterad befruktning. I Vävnadsrådets rapport Assisterad befruktning. Uppföljningsrapport med definitioner och utvecklingsområden från maj 2014 framgår att landstingen i stort har samma rutiner för när och hur assisterad befruktning erbjuds. Det finns mindre skillnader på några områden. För att par som önskar genomgå assisterad befruktning ska få likvärdig tillgång till behandling i hela landet föreslår Vävnadsrådet att vissa begrepp definieras tydligare, att åldersgränserna för att starta en behandling är desamma i hela landet och att antal behandlingar är lika många i alla landsting och sjukvårdsregioner. Rapporten har remitterats och bereds nu för ett eventuellt ställningstagande av SKLs sjukvårdsdelegation om de ska rekommendera landstingen att besluta om att följa Vävnadsrådets förslag. Frågan om åldersgränser bör inte särskilt regleras för aktuell grupp utan hanteras på sedvanligt sätt av landstingen. Även för nu aktuell grupp är det önskvärt att landstingen harmoniserar sina behandlings- och betalningsprinciper. Antal kvinnor Inledningsvis kan man konstatera att det är svårt att uppskatta hur många ensamstående kvinnor som kan bli aktuella för behandling med assisterad befruktning och hur fördelningen kommer att bli mellan in-vitrofertilisering och insemination.

5 5 (9) Med utredningens uppgifter som grund kan man uppskatta att det är drygt ensamstående kvinnor från Sverige som årligen genomgår assisterad befruktning i utlandet 1. Det finns flera faktorer som gör att antalet kan öka, liksom minska. Det mesta talar emellertid för att det kommer att bli betydligt fler kvinnor som genomför behandlingen i Sverige när den blir tillåten. De olägenheter som behandling i utlandet medför i form av kostnader och tid, t.ex. för resa och förlorad arbetstid, försvinner om behandlingen istället utförs i Sverige. Det finns sannolikt också ett uppdämt behov som kommer att aktualiseras när behandlingen tillåts i Sverige. Hur stor ökningen blir är svår att uppskatta. När spermiedonation till lesbiska par och äggdonation möjliggjordes i Sverige underskattades såväl behoven som kostnaderna initialt. Om behandlingen blir landstingssubventionerad kommer det att vara ett tungt vägande skäl att inte utföra behandlingen utomlands till höga kostnader. Som exempel kan nämnas att på Storkkliniken i Danmark kostar en IVF-behandling med kontaktbar donator DKK, vilket motsvarar cirka SEK. En behandlingspaket med tre IVF-behandlingar kostar DKK, motsvarande cirka SKR. Om kvinnan istället söker behandling i ett landsting och den subventioneras som ett specialistläkarbesök erläggs en patientavgift om SEK. Om frikort finns blir besöket gratis för patienten. Utredningen uppger att det finns flera faktorer som kan minska antalet ensamstående kvinnor som vill genomgå behandlingen i Sverige. SKL vill framhålla att det finns skäl att nyansera den bilden. Det gäller bland annat att insemination med donerade spermier endast får utföras vid offentligt finansierade sjukhus. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan emellertid utfärda tillstånd till andra sjukvårdskliniker att utföra behandlingen. En annan begränsande faktor är bristen på spermier i Sverige. Flera olika nationella åtgärder genomförs emellertid av landstingen, dels gemensamma insatser för att nå allmänheten och potentiella donatorer genom t.ex. film och informationsdagar, för att öka rekrytering av spermiedonatorer. Även den ekonomiska ersättningen till donatorer diskuteras och utreds. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) har i tilläggsdirektiv (dir. 2014:83) fått i uppdrag att kartlägga och analysera förfarandena avseende ersättningen till levande donatorer. Förslagen kan få betydelse för vilken ersättning som kan erbjudas spermadonatorer. Effekten av de olika insatserna kommer sannolikt att leda till ökat antal spermiedonatorer, men också till ökade kostnader för hälso- och sjukvården. 1 Cirka 950 ensamstående kvinnor i Danmark genomgår årligen assisterad befruktning. Med beaktande av att Sverige har en större folkmängd skulle motsvarande siffra vara ensamstående kvinnor i Sverige. Cirka 80 procent av kvinnor som är bosatta i Sverige och som genomgår behandling utomlands gör det i Danmark, övriga i andra länder. Detta medför en ökning från kvinnor till drygt kvinnor.

6 6 (9) En annan omständighet som kan påverka möjligheten att genomgå assisterad befruktning i Sverige är att IVF-behandling med donerade spermier endast får utföras vid sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting. I propositionen (2001/02:89) Behandling av ofrivillig barnlöshet, skrevs att efter en initialperiod på två till tre år får övervägas om behandling med ägg eller spermiedonation skall ges även vid andra sjukhus. Den tiden har passerats och SKL vill uppmärksamma regeringskansliet på behovet av förändrad lagstiftning. Skälet till att det inledningsvis skulle finnas begränsningar om vilka sjukhus som fick utföra behandlingen var kopplat till att dessa kan tillgodose kraven på tillförlitlig kontroll, uppföljning och utvärdering samt kraven på särskild kompetens och forskning. Alla donationsbehandlingar, från såväl privata som offentliga kliniker, registreras i ett och samma kvalitetsregister Q IVF kvalitetsregister. Eftersom all forskning som bedrivs utgår från registret och inte är beroende av om patienterna behandlats på offentlig eller privat klinik så är skälet till att behandlingarna bara får utföras vid offentliga sjukhus överspelat. Om privata IVF-enheter får utföra behandlingen kan tillgången till donatorer och donationsbehandlingar öka. Ytterligare något som utredningen uppmärksammat som en begränsande faktor är landstingens regler om ålder och antal subventionerade behandlingar. Som nämns ovan har Vävnadsrådet i rapporten Assisterad befruktning från maj 2014 lämnat förslag som syftar till att utjämna skillnader i landstingen. Om förslaget om assisterad befruktning av ensamstående kvinnor leder till lagstiftning blir det aktuellt att överväga om landstinget bör införa gemensamma åldersgränser och behandlingsbegränsningar även för denna grupp. De gränser som Vävnadsrådet rekommenderat landstingen bedöms väl avvägda för att ge goda chanser till graviditet och födsel. Sammanfattningsvis talar mycket för att det kommer att bli betydligt fler ensamstående kvinnor i Sverige som önskar genomgå assisterad befruktning än vad utredningen kommit fram till. Antalet behandlingar samt fördelningen mellan insemination och IVFbehandling Förslaget omfattar både insemination med donerade spermier och IVF-behandling med donerade spermier. Frågan är hur många kvinnor som kommer att genomgå respektive behandling. Utredningen har utgått från att 80 procent av behandlingarna utgörs av insemination och 20 procent av IVF. Av Vävnadsrådets rapport Assisterad befruktning från maj 2014 framgår att 2011 utfördes i Sverige cirka 450 inseminationer i livmodern med donerade spermier, 550 IVF-behandlingar med donerade spermier och 400 återföringar med embryon från donerade ägg. Uppgifterna indikerar att en annan fördelning av de olika behandlingarna kan vara aktuell än den utredningen kommit fram till. Beaktansvärt är

7 7 (9) också att många av de kvinnor som blir aktuella för behandling sannolikt kommer att vara något äldre och därmed ha en större livsrisk att ådra sig äggledarskador och skador relaterade till endometrios. Det innebär att fler kommer att vara i behov av IVF istället för insemination. Uppskattningsvis kommer cirka 55 procent av kvinnorna behöva genomgå IVF-behandling och övriga 45 procent insemination, dvs. samma fördelning som för samkönade par som genomgår assisterad befruktning. Genomsnittligt antal IVF-behandlingar som genomförs i Sverige per kvinna är cirka två stycken. Konsekvenser för hälso- och sjukvården och socialtjänsten Såsom utredningen påtalar kommer assisterad befruktning av ensamstående kvinnor medföra ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Nedanstående poster kommer att tillkomma om utredningens förslag realiseras. Utredningskostnad Utredningsbehovet är beräknat utifrån en schablon från Västerbottens läns landsting. Utredningskostnaden beräknas där till ca kronor per kvinna beroende på hur omfattande denna bör vara. IVF Kostnaden för IVF-behandlingarna skiljer sig åt mellan landstingen och ligger på mellan kronor, exklusive donatorskostnaden. I SKLs KPP-databas anges att kostnaden per vårdtillfälle för behandling av kvinnlig infertilitet är cirka kronor. Varje kvinna kan i snitt behöva genomgå två behandlingar samt ett antal frysåterföranden, vilket ger en kostnad på mellan kronor per fullföljd behandling. Insemination Även för insemination med donerade spermier skiljer sig kostnaderna mellan landstingen. I norra sjukvårdsregionen uppgår den till kronor per behandling och i söder till cirka kronor. Varje kvinna kan komma att erbjudas tre inseminationsbehandlingar, vilket ger en kostnad på kronor till kronor. Läkemedel Beträffande insemination är läkemedelskostnaden marginell. När det gäller provrörsbefruktning med donerade spermier så kan kostnaden beräknas till ca kr per behandling, eventuellt något högre. Ersättning till och andra kostnader för spermiedonationen Den rekommenderade ersättningen till spermiedonatorer uppgår till 1,25 procent av ett prisbasbelopp, dvs. 550 kronor. I det beloppet är inte inräknat kostnader för läkarbesök och kuratorssamtal med donatorn samt screeningprover för bl.a.

8 8 (9) smittsamma sjukdomar. Ett läkarbesök kostar cirka kronor, ett kuratorsbesök cirka kronor och screeningprover lågt räknat kronor. En donator lämnar sperma vid cirka 10 tillfällen. 10 x 550 kronor =5 500 kronor i ersättning per donator. Beroende på provets kvalitet kan en sådan serie av prover användas till behandlingar. Cirka extra donatorer behövs. En ytterligare kostnad är frysning av spermieprover. Detta motsvarar spermieinfrysning/upptining/frysförvaring för en serie (10 st) infrysningar för en donator. Cirka timmars jobb, maskinell utrustning, flytande kväve etc, innebär en kostnad om kronor per donator. Kostnader för rekrytering av donatorer är inte inräknat i beräkningarna, men kommer att innebära betydande merkostnader. De potentiella spermiedonatorerna genomgår undersökningar för att utröna om de kan godkännas som donatorer ur både medicinska och psykosociala aspekter. Som exempel utförs infektionsscreening för att minimera risken för överföring av allvarlig smittsam sjukdom från donator till mottagare. Kromosomanalys kan utföras för att utesluta strukturella kromosomavvikelser hos donatorn. Den samlade bedömningen av donatorn, inklusive donatorns samtycke sammanställs och dokumenteras. Slutligt beslut om godkännande av donatorn fattas av läkare. Cirka 50 procent av alla som testar för att bli spermiedonatorer faller av någon anledning bort. Medgivandeutredning Om en så kallad medgivandeutredning ska utföras av socialtjänsten inför en assisterad befruktning av ensamstående kommer det att leda till ökade kostnader för kommunerna. Kostnader för detta får beräknas vid ev fortsatt beredning av frågan. Frågan om behovet av ökat ekonomiskt bistånd till ensamstående kvinnor med barn berörs inte i utredningen. Det är sannolikt att kommunerna kommer att få betala betydligt mer bistånd till gruppen ensamstående kvinnor med barn, för att dessa ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Enligt SCB befinner sig vart fjärde barn till en ensamstående under fattigdomsstrecket att jämföra med vart tionde barn till sammanboende föräldrar. Av de totalt barn som hamnar under fattigdomsgränsen lever nästan med en ensamstående mamma. I familjer med en ensamstående förälder är familjestödet ungefär en tredjedel av den disponibla inkomsten. Underhållsstödet och bostadsbidrag utgör en stor del av inkomsten i dessa familjer. En analys av hur förslaget påverkar barnfattigdomen och hur kommunernas ekonomi kan komma att påverkas bör göras enligt finansieringsprincipen.

9 9 (9) Kommunala finansieringsprincipen Finansieringsprincipen innebär att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioriera om annan verksamhet för att finansiera en av staten ändrad ambitionsnivå för landstingen eller kommuner. Principen är godkänd av riksdagen och har tillämpats sedan SKL anser att förslaget om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är en förhöjd ambitionsnivå och att den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas. Om en statlig ersättning uteblir blir konsekvensen att antingen får landstingen höja skatten, prioritera bort annan verksamhet eller att patienten själv får stå för hela avgiften för behandling. SKL anser att inget av dessa är lämpliga alternativ utan förespråkar en lösning där patienten betalar sedvanlig patientavgift om kronor, på samma sätt som heterosexuella eller lesbiska par. En förutsättning för detta är att dock att staten tar sitt ekonomiska ansvar genom finansieringsprincipen. Frågan landstingens ekonomiska kompensation bör således fortsatt beredas med SKL. Sveriges Kommuner och Landsting Anders Knape Ordförande Reservation lämnades av Kristdemokraterna, bilaga 1. Reservation lämnades av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bilaga 2.

10 RESERVATION Bilaga 1 Styrelsen Reservation från Kristdemokraterna Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Det finns inte skäl att öppna för att ensamstående ska kunna bli inseminerade inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Staten ska genom lagstiftning värna barns rätt till sin pappa. Kristdemokraternas mening är att pappor är viktiga för barn och att fler inte färre närvarande pappor i barns liv behövs. Svensk lagstiftning bygger på att pappor har ansvar för sina barn. Denna grund vill vi inte erodera. Barn som ska födas saknar egen röst. Därför måste vi värna barnens rätt. Barn med endast en förälder är mer utsatta, särskilt i händelse av förälderns sjukdom eller bortgång. Vi vet därutöver mycket lite om hur barn till donatorer upplever sin uppväxt. I samband med behandling av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26 Assisterad befruktning redovisade Anders Andersson som företrädare för Kristdemokraterna i ett särskilt yttrande våra motiv för att inte tillstyrka utskottets förslag om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning. Denna ståndpunkt har vi fortfarande byggd på FN:s barnkonvention och på att inta den svagare partens, barnets perspektiv. Därför yrkar vi avslag på detta yttrande.

11 RESERVATION Bilaga 2 Styrelsen Reservation från Miljöpartiet och Vänsterpartiet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Vi anser att par ska behandlas på samma sätt som enastående vid assisterad befruktning. Vi ser heller inga medicinska eller etiska skäl att särbehandla Man-till-Kvinna.

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Sammanfattning I betänkandet behandlar socialutskottet regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning

Läs mer

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64 Cirkulärnr: 07:5 Diarienr: 07/1258 Handläggare: Pernilla Krusberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-04-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden eller motsvarande Rubrik: Fastställande av

Läs mer

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm 2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32 Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Remissvar avseende rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Civilutskottets yttrande 2015/16:CU2y Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 29 september 2015 att ge civilutskottet tillfälle att senast den

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Skapat den Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:127

Regeringens proposition 2014/15:127 Regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Prop. 2014/15:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling och skolhälsovården. April 2004 Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning

Läs mer

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 1 (6) 2014-10-03 Dnr SU FV-1.1.3-1818-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Inledande anmärkningar Utredningens

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gunne Arnesson Lövgren Strateg 044-309 31 33 gunne.arnesson.lovgren@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-20 Dnr 1601244 1 (5) Remissvar avseende Olika vägar till föräldraskap (SOU

Läs mer

Vad säger Smer om assisterad befruktning?

Vad säger Smer om assisterad befruktning? Vad säger Smer om assisterad befruktning? Kjell Asplund Ordförande Statens medicinsk- etiska råd (Smer) Familjecentralernas rikskonferens Östersund maj 2014 Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Dir. 2013:70. Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2013

Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Dir. 2013:70. Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2013 Kommittédirektiv Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Dir. 2013:70 Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga olika sätt att

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 maj 2015 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014 2014-07-02 LiÖ 2014-614 1 (4) Ledningsstaben Henning Elvtegen Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Nedanstående yttrande är framtaget i samråd med Landstinget i Kalmar län samt landstinget

Läs mer

Remissyttrande avseende Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Ju2016/01712/L2

Remissyttrande avseende Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Ju2016/01712/L2 Landstingsdirektörens stab 2016-05-10 Ärendenummer: 2016/00377 Utvecklingsenheten Dokumentnummer: 2016/00377-2 Avdelningen för kunskapsstöd Elisabeth Andersson Till landstingsstyrelsen Remissyttrande avseende

Läs mer

Socialdepartementet STOCKHOLM Sammanfattning

Socialdepartementet STOCKHOLM  Sammanfattning YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-12-16 Arbetsmarknadssektionen Stina Björk Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Begränsningar i föräldrapenningen

Läs mer

Yttrande över Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)

Yttrande över Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) Skapat den Stockholm den 3 september 2007 Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for

Läs mer

Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 23 juni 2016

Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 23 juni 2016 PM 2016:101 RI (Dnr 110-509/2016) Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 23 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård Stockholm, juli 2011 Gör det bättre Lägesrapport

Läs mer

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning Assisterad befruktning UPPFÖLJNINGSRAPPORT MED DEFINITIONER, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN - MAJ 2014 VERSION 2 Assisterad Assisterad 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/03537 Uppdnr 949 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Rekommendation

Läs mer

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen

Yngre. Yngre. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Yngre Yngre Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen Den här informationen riktar sig till de som erbjuds nedfrysning av sina spermier. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier?

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap utomlands

Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap utomlands BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-05-22 Dnr 5744-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-06-10 VO Stab Åsa Sandgren Åkerman Justitiedepartementet 10333 STOCKHOLM Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Sammanfattning SKL ser positivt på att

Läs mer

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen.

Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Frysa dina spermier? Bra att veta inför provlämningen. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina spermier? Var kan jag lämna spermaprovet? Den här informationen riktar sig till unga killar som

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Start / Dokument & lagar / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 2006:351 t.o.m. SFS 2015:18 SFS nr: 2006:351 Departement/myndighet: Socialdepartementet

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nästa steg... 6 Barnlöshet... 7 Definition av ofrivillig barnlöshet...

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-10-04 Sida 1 (2) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 4 oktober 2016 Tid 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:258 av Emma Henriksson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år.

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) HKB har inte gjorts i detta ärende. Landstingsstyrelsens beslut. 2 Riktlinjerna ska följas upp efter ett år. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03525 126 Riktlinjer för äggdonation och spermiedonation finansierad med offentliga medel Bakgrund Från 2003 finns laglig möjlighet till äggdonation i Sverige, när

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04) Dir. 2014:83 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014 Sammanfattning Regeringen beslutade

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Vem är ett barns juridiska förälder?

Vem är ett barns juridiska förälder? Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och social arbete Rättsvetenskap avancerad nivå, enskilt arbete, 30hp VT 2013 Vem är ett barns juridiska förälder? Författare: Sara Gillstrand Handledare:

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59)

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-03-11 Avdelningen för vård och omsorg Hasse Knutsson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Page 1 of 6 SFS 2006:351 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2006-05-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:262 Lag (2006:351) om genetisk

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-07-01 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsmarknadssektionen Mia Hemmestad Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen 10333 STOCKHOLM Samordningsnummer till asylsökande,

Läs mer

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06394 2017-01-20 Ert dnr: S2016/061781/FS Avdelningen för juridik Helena Linde Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2004:16) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Emma Everitt Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15 2015-12-18 Vårt dnr 15/0081 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan

Läs mer

DONATORBARN I KLASSEN

DONATORBARN I KLASSEN DONATORBARN I KLASSEN Kunskap och inspiration för lärare och pedagoger 1 KÄRA LÄRARE OCH PEDAGOGER I KLASSERNA 0 3 VAR NYFIKEN OCH STÄM AV FÖRVÄNTNINGARNA I dag närmar sig allt fler donatorbarn skolåldern,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om genetisk integritet m.m.; SFS 2006:351 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1071-3 29/16 Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juli 2006 Ö 5151-04 KLAGANDE KTN MOTPARTER 1. CT 2. PL SAKEN Adoption ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut den 25 november 2004

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemoria 2012-09-04 S2012/6026/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemorians

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 121 Rekommendation gällande assisterad befruktning Diarienummer 1602028 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer