ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL"

Transkript

1 ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till oss. 1.1 Detta avtal är slutet mellan ActivTrades Plc (registrerat i England under nummer ) med registrerat kontor på 1 Thomas More Square, London, Storbritannien, E1W 1YW (vi) och FULLSTÄNDIGT NAMN:. ADRESS:... (SKRIV MED STORA BOKSTÄVER) (Du) 1.2 Vår huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla direkt tillträde till mäklartjänster på alla större finansmarknader i kombination med integrerade plattformar och lösningar för handel på marknaderna. Verksamheten medför en hög risknivå och kan resultera i både förluster och vinster. Marginalhandelstjänsten som beskrivs i detta Avtal är inte lämplig för alla och är utformad för kunder som har kunskap om och erfarenhet av marknaden för finansiella tjänster och den typ av transaktioner som beskrivs i detta Avtal. 1.3 De arrangemang och förhållanden som upprättas med dig lyder under engelsk lag och formuleras på engelska. Om det föreligger skillnader mellan den svenska och den engelska versionen av detta dokument ska den engelska versionen ha företräde. Vi ansvarar inte för skador eller förluster som orsakas av fel, oriktigheter, missförstånd eller felskrivningar i denna översättning. 1.4 Du bör inte handla med produkterna eller anmäla dig som kund i marginalhandelstjänsten som beskrivs i detta Avtal om du inte helt förstår hur de fungerar och omfattningen av den risk du utsätter dig för. Du bör även vara helt säker på att produkterna och tjänsterna är lämpliga för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din finansiella position. De risker som är förbundna med den typ av tjänster vi erbjuder förklaras i Riskinformationen och du bör se till att du till fullo förstår sådana risker innan du ingår detta Avtal. Om du inte har erfarenhet av den typ av transaktioner som beskrivs i detta Avtal eller om du är osäker på vad någon av termerna betyder bör du rådfråga din oberoende ekonomiska rådgivare. 1.5 Du bör inte heller handla med produkterna eller anmäla dig som kund i marginalhandelstjänsten som beskrivs i detta Avtal om du bor i USA eller är amerikansk medborgare. 1.6 Vi är auktoriserade och reglerade av Financial Services Authority (FSA) i Storbritannien enligt Financial Services and Markets Act 2000 och införda i FSA:s Register of authorised persons under nummer FSA kan kontaktas på adressen 25 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Storbritannien, eller via telefon på 0044 (0) Våra kontakter och kommunikationer med dig kommer att ske på engelska språket. Detta Avtal tillhandahålls dig på engelska. 1.8 Detta Avtal och Riskinformationen innehåller information som vi måste ge dig enligt FSA:s Handbook of Rules and Guidance (FSA:s regler). 1

2 1.9 Vi ber dig vara uppmärksam på att transaktioner med terminskontrakt, optioner och CFD:er (contracts for difference) kan leda till ersättningsskyldighet beroende på framtida osäkra händelser och att du kan bli skyldig att förse oss med en marginalsäkerhet (en summa pengar som krävs för att skydda oss mot potentiella förluster på en transaktion). Mer information om detta finns i paragraf För att förse dig med finansiella tjänster kan vi tillhandahålla en introduktion eller ordna så att du får möjlighet att handla med en person i utlandet som inte är auktoriserad för att verka i finansbranschen i Storbritannien. De finansiella tjänster som utförs för din räkning (eller som tillhandahålls dig) av en sådan person regleras inte av de regler och föreskrifter som styr skyddet för investerare i Storbritannien. Detta innebär att du inte kommer i åtnjutande av de rättigheter, inklusive kompensatoriska arrangemang, som är avsedda att skydda investerare enligt FSA:s regler. Liknande skydd kan dock finnas i den jurisdiktion där affärerna ska äga rum Detta Avtal, Riskinformationen, Ansökningsformuläret, Tilläggsavtalet om elektronisk handel och villkoren för varje Transaktion med aktuella ändringar och tillägg utgör tillsammans ett enda avtal mellan dig och oss och benämns detta Avtal. 2. Definitioner 2.1 Ord och uttryck som används i detta Avtal har samma betydelse som de har i FSA:s regler (såvida inte sammanhanget kräver en annan betydelse). 2.2 I detta Avtal används ord som har speciella betydelser. Vi har markerat dessa speciella ord med fet stil för att hjälpa Dig förstå vad de betyder när de används i detta häfte. De speciella orden ingår som en del av detta Avtal. Här följer de speciella orden och uttrycken som används, tillsammans med sina speciella betydelser: Lag Intressebolag den i Storbritannien gällande Financial Services and Markets Act 2000 (lag om finansiella tjänster och värdepappersmarknader). (i förhållande till person) ett företag i samma grupp som denna person. Ansökningsformulär blanketten för ansökan om kontoöppning som du fyller i. Blanketten finns på vår Webbplats. Tillämpliga regler (i) FSA:s regler eller andra regler utfärdade av en relevant tillsynsmyndighet; (ii) reglerna för den relevanta Börsen; och (iii) alla andra aktuella, tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som kan tillämpas på detta Avtal. Lämplighetsbedömning Kompanjon(er) det förfarande vi använder för att bedöma om en produkt eller tjänst är lämplig för dig. (i förhållande till person) (A): (i) ett Intressebolag till A; (ii) en utsedd representant för A eller för ett Intressebolag till A; (iii) annan person vars affärsförhållande eller privata förhållande med A eller A:s Kompanjon skäligen kan förväntas leda till att gemensamma intressen uppstår mellan dem. Basvaluta Bankdag(ar) den tillämpliga valuta som används för att öppna ditt konto, vilken kan vara den lagliga valutan i Storbritannien (brittiska pund), Europeiska unionen (Euro), USA (amerikanska dollar) och Schweiz (schweizerfranc). en dag (med undantag för lördag och söndag) då: (i) i förhållande till ett datum för betalning av ett belopp i: (a) en annan valuta än euro, banker i allmänhet håller öppet som vanligt i det främsta finansiella centrumet i det land där denna valuta används; eller (b) euro, betalningar i euro i allmänhet kan genomföras i London eller något annat finanscentrum i Europa valt av oss; och 2

3 (ii) i alla andra fall, det inte är bankfridag eller officiell helgdag i London. Regler för klientmedel Komplex(a) produkt(er) Contract for Difference, CFD Bolagshändelse bestämmelserna i FSA:s handbok, Client Assets sourcebook, som handlar om klientmedel. vissa derivatprodukter, bland annat (men inte begränsat till) warranter, värdepapperiserade derivat och CFD:er (contracts for difference). ett kontrakt som speglar handeln i ett värdepapper (inklusive valutakurser) men som bara kan göras upp kontant och inte medför att det underliggande värdepapperet levereras. För att undanröja tveksamheter: alla valutatransaktioner som nämns i detta Avtal är CFD:er. någon av följande händelser i förhållande till utgivaren av ett relevant Underliggande värdepapper: (i) en uppdelning (split), sammanslagning (omvänd split) eller omvandling av aktier, ett återköp eller en makulering av aktier, eller en gratis utdelning av aktier till befintliga aktieägare som en bonus, kapitalisering eller liknande händelse; (ii) utdelning i kontanter eller av aktier, inklusive utbetalning av aktieutdelning; (iii) ett övertagande; uppköpserbjudande; eller ett fusionserbjudande mot aktier; (iv) andra händelser i anslutning till de Underliggande värdepapperen som kan jämföras med någon av ovan nämnda händelser; (v) en händelse motsvarande de som nämns i (i) till (iv) på en aktiebörs utanför Storbritannien och Nordirland. Kreditgrundande dokument Kreditgivare Tilläggsavtal om elektronisk handel Betalningsinställelse dokument med åtagande av en Kreditgivare, eller av dig, till förmån för oss till stöd för (något av) dina åtaganden enligt detta Avtal. en tredje part som ställer säkerhet för dina åtaganden. de kompletterande villkoren för handel via internet som finns på vår Webbplats (utskrift på papper kan fås på begäran). en eller flera av följande händelser: (a) (b) (c) du underlåter att fullgöra en betalning (inklusive inbetalning av marginalsäkerhet till oss eller till en Kompanjon enligt paragraf 22 i detta Avtal; du eller en Kreditgivare underlåter att uppfylla ett åtagande gentemot oss senast en Bankdag efter att vi har meddelat dig om underlåtelsen; en tredje part inleder åtgärder för att sätta dig i konkurs (om du är en fysisk person) eller för att begära dig i likvidation eller för att utnämna en konkursutredare eller konkursförvaltare för dig eller någon av dina tillgångar (om du är ett bolag) eller (i båda fallen) om du sluter en ackordsuppgörelse med dina borgenärer eller om något annat liknande eller motsvarande förfarande inleds mot dig (en Konkurs vid Betalningsinställelse); 3

4 (d) (e) (f) (g) (h) om du är en fysisk person, ditt dödsfall; en framställning eller försäkran gjord av dig eller en Kreditgivare är eller blir osann; ett Kreditgrundande dokument upphör att gälla eller gäller inte längre fullt ut samtidigt som dina åtaganden enligt detta Avtal ännu inte har fullgjorts, såvida inte vi skriftligen samtycker till en annan lösning; du är eller blir oförmögen att betala dina skulder i tid; eller varje annan omständighet i vilken vi har rimliga skäl att anse det nödvändigt eller önskvärt att åberopa Betalningsinställelse för att skydda oss själva eller alla eller några av våra andra kunder. Börs(er) FSA FSA:s regler Riskinformation Limitorder Plattformar Fullmakt Privatkund ME, CBOT, CME, KCBT, MGE, NYBOT på ICE, NYMEX Globex, NYMEX COMEX Globex, SFE, HKEX, SGX-DT, Euronext Paris, Eurex, IDEM, Euronext Amsterdam, MEFF, ICE, LME och Euronext LIFFE. Financial Services Authority, oberoende icke-statligt organ på den brittiska finansmarknaden. den av FSA utgivna Handbook of Rules and Guidance. den information om risker som finns i Tillägg 1 till dessa Villkor. en order för att köpa eller sälja en investering till en speciferad kurs eller bättre och för en speciferad orderstorlek. elektroniska handelsplattformar som vi vid tillfälle kan ge kunder tillgång till via länkar på vår Webbplats. ett juridiskt dokument som ger en annan person tillträde till ditt konto, som vi har samtyckt till skriftligen. en privatkund enligt FSA:s regler. Tjänster de tjänster vi tillhandahåller dig enligt beskrivningen i paragraf 8. Villkor Transaktion(er) Underliggande värdepapper Vi och vår/vårt/våra Webbplats Du och dig, din/ditt/dina de affärsvillkor som beskrivs i detta Avtal. en transaktion enligt detta Avtal. värdepapper inklusive aktier, skuldebrev som fungerar som värdepapper, terminskontrakt, optioner, råvaror, valutor, räntor och obligationer. ActivTrades plc. webbplatsen på eller annan website som vi vid tillfälle kan upprätthålla till förmån för våra kunder. den person eller de personer som skriver under Ansökningsformuläret. 3. Ikraftträdande och upphävande 3.1 Detta Avtal träder i kraft det datum då vi meddelar dig i enlighet med paragraf 5.1 nedan. 4

5 3.2 Eftersom kurser och priser för investeringar beror på svängningar på finansmarknaden bortom vår kontroll har du inte rätt att häva detta Avtal när du ingått det, såvida inte vi på ett allvarligt sätt försummar våra åtaganden. I paragraf 26 nedan finner du emellertid information om dina rättigheter att säga upp Avtalet. 4. Tillämpliga regler och Börskrav 4.1 Detta Avtal och alla Transaktioner lyder under Tillämpliga regler på så sätt att: de Tillämpliga reglerna har företräde om det föreligger en konflikt mellan detta Avtal och de Tillämpliga reglerna; vi kan vidta eller underlåta att vidta åtgärder vi anser nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med Tillämpliga regler; alla Tillämpliga regler och allt vi skäligen gör eller underlåter att göra för att följa dem är bindande för dig; och varken vi eller någon av våra styrelsemedlemmar, chefer, anställda eller ombud ska vara ansvariga om vi skäligen vidtar eller underlåter att vidta åtgärder för att följa Tillämpliga regler. 4.2 Om en Börs (eller förmedlande mäklare eller ombud som agerar på uppdrag av eller som en följd av en åtgärd vidtagen av en Börs) eller något tillsynsorgan vidtar någon åtgärd som påverkar en Transaktion kan vi komma att vidta åtgärder som vi har rimliga skäl att anse vara önskvärda för att minimera eventuell förlust. Alla sådana åtgärder som vi vidtar är bindande för dig. 5. Aktivering av konto 5.1 När du undertecknar detta Avtal intygar du att du (och alla personer som du eventuellt utser genom Fullmakt) inte är bosatt(a) i USA eller är amerikansk(a) medborgare. 5.2 Om du vill göra valutatransaktioner ber vi dig vara uppmärksam på att vi endast genomför valutatransaktioner som inte omfattar leverans av de underliggande valutorna till eller från dig. Med andra ord kommer alla valutatransaktioner som genomförs av oss att vara en typ av CFD. Handel med valutapositioner sker globalt, men inte handel med andra typer av CFD:er. Om du planerar att handla med CFD-positioner ansvarar du för att säkerställa att du följer alla tillämpliga lagar i det land (eller de länder) där du handlar. Om du är osäker på om du följer alla tillämpliga lagar i det land (eller de länder) där du handlar bör du rådfråga din oberoende ekonomiska rådgivare. 5.3 Ditt konto kommer att aktiveras genom att vi meddelar dig så snart vi mottagit det ifyllda Ansökningsformuläret samt en ifylld, undertecknad och daterad kopia av dessa Villkor och Tillägget om elektronisk handel. Om du avser att handla med en Komplex produkt måste du även genomgå en godkänd Lämplighetsbedömning innan vi kan aktivera ditt konto. 5.4 Enligt lag måste vi fastställa din identitet innan vi kan anta dig som vår kund. Vi kan efter vårt eget gottfinnande vända oss till olika instanser för att bekräfta dina uppgifter innan vi aktiverar ditt konto. 5.5 Det är ditt ansvar att se till att ditt/dina lösenord till ditt/dina konto(n) är skyddade och konfidentiella. Du får inte dela ut ditt lösenord till någon annan, såvida du inte fyllt i och returnerat erforderlig Fullmakt till oss. Om du gett ditt lösenord eller dina inloggningsuppgifter till någon eller om du misstänker att någon kan känna till ditt lösenord eller dina inloggningsuppgifter ber vi dig meddela oss omedelbart genom att ringa oss på +44 (0) eller skicka e-post till 5.6 Om du vill att någon annan (t.ex. en partner eller annan familjemedlem) ska ha tillgång till ditt konto måste du ansöka om detta skriftligen, och vi kommer att bedöma varje ansökan individuellt. 5.7 När du undertecknar detta Avtal samtycker du till att förse oss med relevanta kontaktuppgifter så att vi efter behov kan kontakta dig skriftligen, via e-post, per fax och/eller telefon. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela oss om några av dessa uppgifter förändras. 5.8 Du accepterar att vi, när så är möjligt, kommer att kommunicera med dig via e-post eller via meddelanden på vår Webbplats. Om du måste bekräfta ett meddelande som du normalt sett skulle behöva underteckna kommer vi att ge dig möjlighet att underteckna detta meddelande elektroniskt. 6. Klassificering och investeringsmål 6.1 Vi kommer att behandla dig som en Privatkund (om vi inte meddelar dig skriftligen för att föreslå att vi ska behandla dig som en annan typ av kund enligt FSA:s regler). 6.2 Innan vi aktiverar ditt konto för handel med Komplexa produkter måste vi enligt FSA:s regler genomföra en Lämplighetsbedömning. Vi kommer att göra detta genom att be dig besvara vissa frågor så att vi kan bedöma dina kunskaper om och din erfarenhet av den relevanta produkten eller tjänsten. 6.3 När vi bedömer din klassificering, och under våra senare kontakter med dig, kommer vi att förlita oss på att den information du tillhandahållit är sann, korrekt och fullständig, inklusive den information du tillhandahållit på 5

6 Ansökningsformuläret. Du samtycker uttryckligen till att vi får använda och förlita oss på all sådan information när vi gör vår bedömning och i våra kontakter och kommunikationer med dig. 6.4 Om det skulle ske en förändring av dina personliga omständigheter måste du omedelbart meddela oss skriftligen om denna förändring så att vi kan se över din klassificering. 6.5 Detta är våra standardaffärsvillkor som vi ämnar förlita oss på tillsammans med Riskinformationen och kundklassificeringen. För din egen skull bör du läsa dessa Villkor, Riskinformationen och kundklassificeringen noga innan du skriver under dem och fyller i Ansökningsformuläret. Om du inte förstår någon del av detta bör du be om mer information eller inhämta oberoende juridisk eller ekonomisk rådgivning. 6.6 Vi kan vid tillfälle komma att ompröva din klassificering för att omklassificera dig som vi finner lämpligt. 7. Behörighet 7.1 När vi genomför Transaktioner agerar vi som huvudman och genomför därför Transaktionerna i vårt eget namn. Vi kommer inte att agera som ditt ombud för att genomföra Transaktioner för din räkning om vi inte har kommit överens om detta med dig eller meddelar dig skriftligen. 7.2 Vi kommer att behandla dig som vår kund och kommer att tillhandahålla dig våra Tjänster samt hålla dig ansvarig för dina åtaganden enligt detta Avtal. Detta gäller även om du meddelar oss att du agerar som ombud för en namngiven huvudman, såvida vi inte kommer överens skriftligen om att behandla denna huvudman som vår kund, eller om du utser ett ombud som ska agera för din räkning och fyller i en Fullmakt. 8. Tjänster 8.1 Detta Avtal beskriver den grund på vilken vi hanterar eller arrangerar investeringar, genomför Transaktioner samt tillhandahåller andra tjänster som vi vid tillfälle kan komma överens om skriftligen med dig. Detta Avtal reglerar varje genomförd eller utestående Transaktion mellan dig och oss från och med att du undertecknat detta Avtal. Om vi handlar med eller arrangerar affärer med börshandlade terminskontrakt eller optioner åt dig gäller bestämmelserna i Tillägg Vi kan komma att kombinera dina ordrar med våra egna ordrar, ordrar från Kompanjoner och personer med anknytning till oss samt ordrar från ditt ombud eller andra kunder. Om din order kombineras måste vi ha rimliga skäl att anse att detta sannolikt inte är till din och våra andra kunders nackdel. I vissa fall kan emellertid kombinerade ordrar innebära att du får en mindre fördelaktig kurs än om din order hade genomförts separat. 8.3 Vi kan komma att genomföra Transaktioner åt dig i enheter i oreglerade, kollektiva investeringssystem. 8.4 Vi kommer inte att ge personliga rekommendationer eller råd beträffande fördelarna med någon specifik investering eller transaktion. Vi utför bara ren orderexekvering och ger inga råd beträffande fördelar med specifika Transaktioner. När du ger oss instruktioner måste du förlita dig på ditt eget omdöme. Du kan söka oberoende rådgivning innan du inleder en Transaktion. 8.5 Vid tillfälle kan vi komma att besluta att förse dig med information i nyhetsbrev, vilka vi kan komma att publicera på vår Webbplats eller tillhandahålla dig på annat sätt. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att denna information är korrekt och fullständig, men den kommer inte att utgöra några investeringsråd eller rekommendationer, och om du är osäker på effekten eller konsekvenserna av denna information för dig bör du kontakta din oberoende ekonomiska rådgivare. 8.6 Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för prenumeration på vårt nyhetsbrev, enligt aktuella uppgifter på vår Webbplats. Om vi gör det har du rätt att tacka nej till prenumeration på nyhetsbrevet om du meddelar oss skriftligen. 8.7 Vi kan när som helst vägra att tillhandahålla dig våra Tjänster. Vi kommer eventuellt inte att informera dig om orsaken till detta. 9. Instruktioner 9.1 Alla personer eller ombud som är bemyndigade av dig, och om vilka du meddelat oss skriftligen, får ge oss muntliga eller skriftliga instruktioner beträffande Transaktioner eller förslag på Transaktioner eller andra ärenden. 9.2 Du godkänner att vi förlitar oss på och följer alla ordrar och instruktioner eller meddelanden vi får från dig utan vidare utredning från vår sida vad gäller tillförlitlighet, äkthet, befogenhet eller identitet beträffande den person som ger eller gör anspråk på att ge sådana instruktioner. Du kommer att vara ansvarig för och bunden av alla åtaganden vi ingår eller åtar oss för din räkning som en följd av eller i samband med sådana ordrar och instruktioner eller meddelanden. 9.3 Såvida inte paragraf 9.4 är tillämplig måste alla instruktioner om att genomföra Transaktioner ges av dig via Plattformarna. Du kan endast återkalla instruktioner om vi inte genomfört dem. 9.4 Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att ge dig support och assistans per telefon, och vi kan (såvida inget annat överenskommits skriftligen) komma att lämna vidare dina ordrar till förmedlande mäklare eller handlare för ren orderexekvering. Om vi godkänner det får du ge oss instruktioner per telefon. Om vi får 6

7 instruktioner per telefon kan vi komma att be dig bekräfta dessa instruktioner skriftligen. Vi har rätt att följa sådana instruktioner även om du inte bekräftar dem skriftligen. 9.5 Vi kan besluta att avvisa en order eller instruktion från dig, förutsatt att vi informerar dig om vårt avvisande så snart det är praktiskt möjligt. Vi kommer att bemöda oss om att ge dig en förklaring till sådana avvisanden. 9.6 När instruktioner väl getts får de endast återkallas eller ändras med vårt godkännande, vilket inte kommer att förvägras på oskäliga grunder. 9.7 Du godkänner och samtycker till att vi har rätt (men ingen skyldighet) att införa gränser och/eller parametrar för att styra din möjlighet att placera ordrar. Dessa gränser och/eller parametrar kan ändras, utökas, minskas, tas bort eller läggas till av oss och kan omfatta (men är inte begränsade till): kontroll över maximala orderbelopp och maximala orderstorlekar; kontroll över vår totala exponering mot dig; kontroll över kurser vid vilka ordrar får lämnas in (vilket inkluderar, utan att vara begränsat till, kontroll över ordrar som ligger vid en kurs som skiljer sig avsevärt från marknadskursen vid tidpunkten då ordern läggs till i orderboken); kontroll över de elektroniska tjänsterna (inklusive (men inte begränsat till) verifikationsprocedurer för att säkerställa att en viss order kommer från dig); eller alla andra gränser, parametrar eller kontroller som vi kan komma ett behöva införa i enlighet med Tillämpliga regler. När vi inför dessa gränser och/eller parametrar kommer vi emellertid, så långt det är skäligen möjligt, att eftersträva att skydda dina intressen. 10. Bolagshändelse och CFD-transaktioner 10.1 De CFD:er som vi handlar med åt dig avser Underliggande värdepapper som kan påverkas av en Bolagshändelse Om ett Underliggande värdepapper påverkas av en Bolagshändelse ska vi vid behov bestämma en lämplig och rimlig justering av storleken och/eller värdet på berörda Transaktioner och/eller antalet berörda Transaktioner. Detta gäller oavsett om berörda Transaktioner är öppna eller har stängts (och/eller upp till nivån för en stopporder eller Limitorder som gäller dessa positioner) för att kompensera för den effekt som Bolagshändelsen har på dessa positioner. Den justering vi gör kan vara en kreditering eller debitering av ditt konto eller en justering av dina berörda Transaktioner, vilket kan innebära att vi öppnar nya Transaktioner på ditt konto. 11. Normal marknadsstorlek 11.1 Du vill kanske göra en Transaktion som vi anser är större än normal marknadsstorlek. Vi kommer att ha rätt att avgöra vad som utgör normal marknadsstorlek. Vi kommer att avgöra detta utifrån den handelsaktivitet för vilken det finns tillgängliga kurser på relevant marknad eller börs för vilken vi har rimlig möjlighet att få fram kursinformation Om vi accepterar ett erbjudande från dig att öppna eller stänga en Transaktion som är större än normal marknadsstorlek, kan den komma att vara föremål för särskilda villkor och krav. Vi kommer att meddela dig om dessa när du erbjuder oss att öppna eller stänga Transaktionen. Vi kan framför allt komma att erbjuda en annan kurs eller ett annat pris för att genomföra Transaktionen. Vår kurs för en Transaktion som motsvarar eller är större än normal marknadsstorlek garanteras inte ligga inom någon specifik procentandel av kursen på någon underliggande marknad eller relaterad marknad. 12. Fel 12.1 Det kan ibland hända att fel inträffar vid prissättning av kontrakt. Utan hinder av de rättigheter du har enligt Tillämpliga regler eller lagen, förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande annullera eller ändra villkoren för en Transaktion som vi har rimliga skäl att anse innehåller eller är baserad på ett tydligt eller påtagligt fel (ett Uppenbart fel). Vid bedömning av om ett fel är ett Uppenbart fel kommer vi att ta hänsyn till all relevant information, inklusive läget på den underliggande marknaden vid tidpunkten för felet samt fel i, eller oklarhet om, en informationskälla eller ett uttalande. När vi bedömer om det begåtts ett Uppenbart fel eller ej kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ta hänsyn till alla finansiella åtaganden som du gjort eller avstått från att göra i förlitan på en Transaktion Såvida vi inte gjort oss skyldiga till bedrägeri, uppsåtligt avtalsbrott eller vårdslöshet kommer vi inte att vara ansvariga för några förluster gentemot dig till följd av ett Uppenbart fel. Om det Uppenbara felet härrör från en informationskälla, kommentator eller befattningshavare, vilken vi har rimliga skäl att förlita oss på, kommer vi inte att vara ansvariga för några förluster gentemot dig, med undantag för om vi gjort oss skyldiga till bedrägeri, uppsåtligt avtalsbrott eller vårdslöshet. 7

8 13. Orderexekvering 13.1 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att omedelbart exekvera alla ordrar, men när vi accepterar en order från dig garanterar vi inte att det är möjligt att exekvera ordern i enlighet med dina instruktioner. Om vi stöter på någon väsentlig svårighet som är relevant för korrekt exekvering av en order ska vi meddela dig omgående. Vi ska endast exekvera en order när relevant börs är öppen för handel. Alla instruktioner som mottagits utanför Börsens öppettider kommer att exekveras så snart det är möjligt när den relevanta Börsen öppnar för handel (i enlighet med reglerna för respektive Börs) Vi handlar på ett antal börser som IDEM, EUREX, CME, CBOT, EURONEXT och ICE Du samtycker till att vi kan exekvera en order utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform Vi kommer att ge dig den bästa exekveringen i enlighet med FSA:s regler Vi har utformat en policy för orderexekvering för att vi vid orderexekvering ska kunna vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat i enlighet med FSA:s regler. De huvudsakliga exekveringsfaktorerna som vi använder för att uppnå bästa möjliga resultat är kursen och kostnaderna förbundna med att exekvera en Transaktion. När vi lämnar vidare en order till en annan mäklare kontrollerar vi att mäklaren har en policy och ett arbetssätt som utformats för att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till ordertyp och relevant marknad. Innan du godkänner dessa Villkor och undertecknar Ansökningsformuläret ska du intyga att du har läst och godkänner policyn för orderexekvering som finns på vår Webbplats. Om du har några frågor om vår policy för orderexekvering kan du ringa +44 (0) eller skicka e-post till innan du godkänner dessa Villkor Vi kommer att övervaka kvaliteten på exekveringen och kommer regelbundet att utvärdera och se över vår policy för orderexekvering. Alla väsentliga ändringar som vi gör avseende vår policy för orderexekvering kommer att publiceras på vår Webbplats När du ger oss en specifik instruktion, t.ex. en Limitorder, gäller eventuellt inte hela eller vissa delar av vår policy för orderexekvering för den aktuella Transaktionen Du samtycker till att vi inte offentliggör Limitordrar avseende aktier som inte exekveras omedelbart under rådande marknadsförhållanden Du kommer omedelbart att leverera instruktioner, pengar, dokument eller egendom som ska levereras av dig avseende en Transaktion i enlighet med villkoren för den Transaktionen (med ändringar och tillägg enligt instruktioner från oss) så att vi kan fullgöra våra åtaganden avseende relevant matchande Transaktion på en Börs eller med en förmedlande mäklare Vi kan komma att, efter eget gottfinnande, ordna så att en Transaktion genomförs av eller med hjälp av en förmedlande mäklare som kan vara en Kompanjon till oss och som kanske inte befinner sig i Storbritannien. Du kommer att ansvara för eventuella förmedlande mäklare eller ombud som valts av dig Vi kan komma att kräva att du begränsar antalet öppna positioner som du har hos oss, och vi kan, efter eget gottfinnande, stänga en eller flera Transaktioner för att säkerställa att sådana positionsgränser upprätthålls. 14. Rollover på valuta-cfd:er Rollover kommer att göras på alla valutapositioner som förblir öppna mellan 23:59:45 och 23:59:59 (server-tid). Rollover kan komma att göras på alla valutapositioner som öppnas eller stängs mellan 23:59:45 och 23:59:59 (servertid). Rollover på positionerna kommer att ske genom debitering eller kreditering av ditt konto med det belopp som beräknats i enlighet med webbsidan för räntejustering som finns på vår Webbplats. Om du kommer att handla med valutapositioner bör du läsa informationssidan för räntejusteringar på vår Webbplats (http://www.activtrades.co.uk/index.aspx?page=forex_swaps), som uppdateras regelbundet, innan du godkänner dessa Villkor och undertecknar Ansökningsformuläret. 15. Klientmedel 15.1 Medel som vi förvarar för din räkning kommer att behandlas som klientmedel i enlighet med Reglerna för klientmedel. När vi mottar klientmedel kommer vi omedelbart att placera dessa på ett separat klientkonto hos vår depåbank, senast vid stängningsdags den dag vi mottar medlen Vi kan komma att föra över pengar vi fått från dig till en tredje part (t.ex. en marknad, förmedlande mäklare, OTC-motpart eller clearingorganisation) för förvaring för att göra en Transaktion genom eller med den personen, eller för att fullgöra ditt åtagande att lämna deposition (t.ex. ett initialt krav på att du förser oss med underhållsmarginal) avseende en Transaktion. Även om vi förblir ansvariga för pengar vi mottagit från dig fastän vi för dem vidare till en tredje part, kan du komma att utsättas för den extra risken att, vid eventuell insolvens eller liknande beträffande den tredje parten, det belopp vi erhållit från den tredje parten inte är tillräckligt för att täcka dina krav. Du kan emellertid fortfarande ha möjlighet att resa fordran mot oss för utestående belopp Vi får lov att förvara klientmedel åt dig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De lagar och regler som gäller banker eller personer som förvarar dina pengar utanför EES kommer att vara annorlunda än de som gäller i Storbritannien. Om denna bank eller person skulle bli insolvent eller liknande kan dina pengar 8

9 därför komma att behandlas annorlunda än de skulle ha behandlats om pengarna förvarats hos en bank i Storbritannien. Vi är inte ersättningsskyldiga för insolvens, handlingar eller försummelser avseende någon tredje part som nämns i denna underparagraf För att undvika tveksamheter: Vi betalar inte ränta på några belopp på ditt konto såvida vi inte kommit överens om det skriftligen. Såvida vi inte kommit överens om annat skriftligen samtycker du genom att underteckna detta Avtal till att ingen ränta kommer att betalas ut till dig på några belopp på ditt konto och att vi kommer att hålla inne all sådan ränta Du samtycker till att vi, om det inte skett någon förändring av ditt kontosaldo under en period på minst sex år (frånsett betalning av eller mottagna avgifter eller liknande) och vi inte kan spåra dig och återbetala ditt kontosaldo till dig, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder för att hitta dig, får lov att sluta behandla dina pengar som klientmedel och i enlighet härmed ta ut alla klientmedel från det separata kontot. Om du emellertid någon gång efter detta ber oss återbetala ditt kontosaldo till dig kommer vi att göra det om ditt kontosaldo är positivt. 16. Valuta 16.1 Vi har rätt att, utan att först meddela dig, göra de valutaomräkningar vi anser nödvändiga eller önskvärda för att fullgöra våra åtaganden eller utöva våra rättigheter enligt detta Avtal eller en Transaktion. Alla valutaomräkningar ska göras av oss på det sätt och till de kurser vi anser vara lämpliga med, med vederbörlig hänsyn till aktuella valutakurser När det är nödvändigt att göra en valutaomräkning kommer du att bära all risk avseende valutaväxling som härrör från ett kontrakt eller från att vi fullgör våra åtaganden eller utövar våra rättigheter i enlighet med detta Avtal Om du handlar med CFD:er kommer vi, för en Transaktion denominerad i en annan valuta än en Basvaluta, automatiskt att räkna om totalsumman för Transaktionen till den Basvaluta som gäller för ditt konto vid tidpunkten för Transaktionen. Valutakursen för alla typer av valutaomräkning kommer att baseras på medelvärdet för valutakursen på marknaden. Dessa uppgifter finns att tillgå på begäran. Valutakurserna varierar och kan förändras mellan den tidpunkt då den indikativa valutakursen noteras och den tidpunkt när beloppen räknas om. När så är tillämpligt kommer bekräftelsen för omräkningen att visa vilken valutakurs som tillämpats. 17. Bekräftelser och periodiska kontobesked 17.1 Vi kommer i erforderlig utsträckning i enlighet med FSA:s regler att skicka dagliga bekräftelser till dig avseende varje Transaktion. Sådana bekräftelser kan komma att skickas elektroniskt och det är ditt ansvar att informera oss om du inte fått en daglig bekräftelse avseende en Transaktion som du förväntat dig att få från oss. Vi kommer att skicka dig ett månatligt besked för vart och ett av dina konton inom 10 Bankdagar från slutet av varje kalendermånad Såvida vi inte får ett skriftligt meddelande från dig inom två Bankdagar efter att vi skickat en bekräftelse till dig, eller såvida vi inte gör dig uppmärksam på ett fel i bekräftelsen, har vi rätt att dra slutsatsen att bekräftelsen är slutgiltig och har accepterats av dig. 18. Underhållsmarginal 18.1 När du genomgått en godkänd Lämplighetsbedömning och vi samtycker till att genomföra en Transaktion innefattande en option, ett terminskontrakt eller en CFD kommer vi att kräva att du tillhandahåller och upprätthåller den underhållsmarginal på ditt konto som vi anser lämplig. Observera: Beroende på typ av Transaktion kan du behöva göra ytterligare inbetalningar om Transaktionen inte slutförs eller om din position avräknas eller stängs tidigt. Kursrörelser för din investering kommer att påverka hur stor underhållsmarginal du måste betala in. Vi kommer dagligen att övervaka behovet av underhållsmarginal på ditt konto och vi kommer att informera dig så snart det är praktiskt möjligt om du behöver betala in ytterligare marginalsäkerhet i enlighet med denna paragraf Du samtycker till att när vi kräver det betala in den marginalsäkerhet som vi skäligen behöver för att skydda oss mot förlust eller risk för förlust vid aktuella, framtida eller planerade Transaktioner i enlighet med detta Avtal. Olika underhållsmarginaler kan krävas för olika konton och/eller beroende på vilka investeringar du handlar med. Du kan behöva betala in ytterligare marginalsäkerhet när ditt konto visar ett negativt saldo eller vid ett förhöjt krav på underhållsmarginal, och vi kommer normalt sett att informera dig en Bankdag innan du måste betala in den extra marginalsäkerheten. Du kommer att betala eller överföra marginalsäkerheten inom en minimiperiod som specificeras av oss (vilken normalt sett kommer att vara minst en Bankdag, men som i undantagsfall kan vara inom samma dag). I vissa fall kan det emellertid hända att vi måste avräkna eller stänga din position tidigt och att vi då inte hinner meddela dig innan detta sker. Vi kommer dock endast att göra detta när vi har rimliga skäl (t.ex. när det föreligger risk att ditt konto ska uppvisa ett negativt saldo) Marginalsäkerhet i förhållande till en särskild typ av Transaktion ska tillhandahållas kontant. Vi kan efter eget gottfinnande komma att låta dig tillhandahålla marginalsäkerhet i form av vissa typer av investeringar eller andra tillgångar (om sådana finns) som vi godkänner vid varje tillfälle i enlighet med bestämmelserna i Tillägg 3 till detta Avtal och enligt andra villkor som vi kommer överens om i ett separat skrivet avtal. 9

10 18.4 Såvida inte villkoren för en viss typ av Transaktion föreskriver något annat kommer den marginalsäkerhet du tillhandahåller att värderas av oss utifrån vad vi anser vara rimligt. Denna värdering kan bland annat komma att återspegla vår syn på tillgängligheten för de tillgångar som tillhandahålls som marginalsäkerhet, eller innebära en nedräkning av dessa tillgångars aktuella marknadsvärde som vi anser motsvarar deras marknadsrisk Vi har rätt att stänga eller avveckla vissa eller alla av dina positioner om du inte betalar marginal när detta krävs av dig eller om underhållsmarginalen på ditt konto ligger under det erforderliga minimibeloppet och ditt konto riskerar att uppvisa ett negativt saldo. Vi har dock ingen skyldighet att stänga eller avveckla några Transaktioner eller att vidta några andra åtgärder avseende positioner som öppnats eller förvärvats utifrån dina instruktioner om du inte betalar in marginalsäkerhet när det behövs. För att undvika tveksamheter: Det är ditt ansvar att alltid upprätthålla en lämplig underhållsmarginal på ditt konto All kontant underhållsmarginal och andra inbetalningar som du ska göra i enlighet med detta Avtal ska betalas i fritt överförbara belopp i den valuta och till det/de bankkonto(n) som vi vid tillfälle kan komma att specificera Om du tillhandahåller marginalsäkerhet i kontanter ber vi dig läsa paragraf 15. Om du får lov att tillhandahålla marginalsäkerhet i annan form än kontanter, enligt underparagraf 18.2, kommer vi att ha rätt att realisera värdet på sådana tillgångar, under omständigheter som beskrivs i det separat skrivna avtalet. 19. Underhållsmarginal för CFD:er 19.1 Om du handlar med CFD:er gäller bestämmelserna i denna paragraf 19 tillsammans med bestämmelserna i paragraf När du öppnar ett konto för att handla med CFD:er kommer vi att fastställa en nivå för underhållsmarginalen för ditt konto. Du samtycker till att vi kan stänga din position automatiskt om din underhållsmarginal faller under en på förhand överenskommen nivå Du måste upprätthålla en underhållsmarginal för att täcka din position under dagshandel (Intradayunderhållsmarginal), och om du har en position över natten måste du ha en underhållsmarginal över natten (Overnight-underhållsmarginal) Intraday-underhållsmarginalen som vi fastställer för ditt konto kommer i de flesta fall att vara lägre än det belopp vi fastställer för Overnight-underhållsmarginalen. Om du vill ha en position över natten måste du säkerställa att du har tillräckliga medel på ditt konto för att täcka det högre beloppet för Overnightunderhållsmarginalen. Du samtycker till att om du har en position över natten ska du säkerställa att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka Overnight-underhållsmarginalen. Denna skyldighet gäller alla konton som du öppnar hos oss Vid stängningsdags kommer vi att kontrollera alla öppna positioner som du har mot den överenskomna Overnight-underhållsmarginalen. Du samtycker till att om beloppet på ditt konto inte är tillräckligt för att täcka din Overnight-underhållsmarginal får vi stänga din öppna position utan att meddela dig. 20. Din försäkran 20.1 Din försäkran och dina utfästelser utgörs av personliga framställningar, försäkringar eller garantier från dig riktade till oss, och på vilka vi förlitar oss i vår kontakt och kommunikation med dig. Du försäkrar och garanterar följande när du ingår detta Avtal, vid varje Transaktion eller närhelst du ger oss andra instruktioner: om du är en fysisk person, att du är över 18 år och har full befogenhet att ingå detta Avtal; att du har all nödvändig behörighet samt alla nödvändiga fullmakter, medgivanden, tillstånd och bemyndiganden och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att du lagligen ska kunna ingå och fullgöra detta Avtal och en sådan Transaktion samt för att kunna ställa sådana säkerheter och utfärda sådana fullmakter som hänvisas till i detta Avtal; att de personer som ingår detta Avtal och genomför varje Transaktion för din räkning har blivit vederbörligen befullmäktigade att göra det; att detta Avtal, varje Transaktion och de skyldigheter som uppkommit utifrån dem både är bindande för dig och verkställbara gentemot dig i överensstämmelse med gällande villkor (med hänsyn till tillämpliga lagar) och varken bryter eller kommer att bryta mot villkoren för någon bestämmelse, order, avgift, kostnad eller överenskommelse som du är bunden till; att ingen Betalningsinställelse eller någon händelse som kan komma att bli en Betalningsinställelse (en Potentiell betalningsinställelse) har inträffat och pågår för dig eller en Kreditgivare; att du agerar för egen räkning (om vi inte kommit överens om något annat skriftligen) och inte som god man när du ingår detta Avtal samt varje enskild Transaktion; att all information som du tillhandahåller eller har tillhandahållit oss avseende din ekonomiska position, hemort eller andra ärenden är korrekt och inte vilseledande i något väsentligt avseende; 10

11 20.2 Du lovar att: 21. Nettning att du är villig och ekonomiskt förmögen att bära en total förlust till följd av en Transaktion; och såvida vi inte kommit överens om annat, att du är ensam ägare och nyttjare av alla tillgångar som du överför som marginalsäkerhet enligt detta Avtal, och att tillgångarna inte är pantsatta på något sätt, med undantag för att de kan hållas inne eller disponeras enligt rutiner som gäller för alla tillgångar i ett clearingsystem i vilket sådana tillgångar kan förvaras du alltid kommer att inhämta och följa all nödvändig behörighet samt alla nödvändiga bemyndiganden, medgivanden, tillstånd och fullmakter som nämns i denna paragraf, samt göra allt som är nödvändigt för att de ska fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut; du omedelbart kommer att meddela oss om det inträffar en Betalningsinställelse eller en Potentiell betalningsinställelse avseende dig själv eller en Kreditgivare; du kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att följa alla Tillämpliga regler avseende detta Avtal och alla Transaktioner i den utsträckning de gäller för dig eller oss; du inte kommer att skicka ordrar eller vidta några åtgärder som kan skapa ett felaktigt intryck av efterfrågan eller värdet på ett finansiellt instrument, eller skicka ordrar som du har skäl att tro bryter mot Tillämpliga regler. Du ska uppträda på ett sätt som är rimligt för personer i din position och inte vidta några åtgärder som skulle kunna göra så att vi inte kan uppträda på ett sätt som är rimligt för personer i vår position; samt att du på begäran kommer att förse oss med all information som vi med rimliga skäl ber om som bevis på att du följer det som nämns i denna paragraf eller Tillämpliga regler Om en Betalningsinställelse inträffar (med undantag för Konkurs vid betalningsinställelse) kan vi komma att utöva våra rättigheter enligt underparagraf Om en Konkurs vid betalningsinställelse inträffar gäller bestämmelserna i paragraf I enlighet med paragraf 21.3 kan vi, efter att en Betalningsinställelse inträffat, när som helst meddela dig en dag (Avvecklingsdagen) för avslutning och avveckling av Transaktioner i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf Såvida vi inte meddelar annat ska dagen då Konkurs vid betalningsinställelse inträffar automatiskt vara Avvecklingsdagen (Automatisk avslutning) utan att vi behöver meddela dig, och bestämmelserna i paragraf 21.4 ska gälla När en Avvecklingsdag inträffar: ska varken du eller vi vara förpliktigade att genomföra ytterligare betalningar eller leveranser avseende någon Transaktion som, om det inte vore för denna paragraf, skulle ha genomförts på eller efter Avvecklingsdagen, och dessa åtaganden ska fullgöras genom reglering (betalning, kvittning eller annat) av Avvecklingsbeloppet (enligt definitionen nedan i underparagraf ); ska vi (på, eller så snart det är praktiskt genomförbart efter, Avvecklingsdagen) för varje Transaktion som nämns i underparagraf ovan fastställa den totala kostnaden, förlusten eller vinsten som uppkommit till en följd av avslutningen enligt detta Avtal av varje betalning eller leverans som annars skulle ha utförts för varje Transaktion. Summor som fastställs enligt denna underavdelning kommer att anges i den valuta som vi specificerar skriftligen till dig eller, om vi inte specificerar en valuta, den Basvaluta som gäller för ditt konto; samt ska vi behandla varje kostnad eller förlust för oss som ett positivt belopp och varje vinst för oss som ett negativt belopp och lägga samman alla dessa belopp för att få ett enda positivt eller negativt nettobelopp uttryckt i den Basvaluta som gäller för ditt konto (Avvecklingsbelopp) Om Avvecklingsbeloppet är ett positivt belopp ska du betala detta till oss och om det är ett negativt belopp ska vi betala det till dig. Vi ska informera dig om Avvecklingsbeloppet, och vem som ska betala det, omedelbart efter att beloppet räknats ut På Avvecklingsdagen ska vi även ha rätt att, enligt vårt eget gottfinnande, avsluta och avveckla andra Transaktioner som vi inlett åt dig och som ännu är oavslutade, i enlighet med paragraf Avvecklingsbeloppet ska betalas i den Basvaluta som gäller för ditt konto vid stängningsdags den Bankdag som följer efter meddelandet om Avvecklingsbeloppet (omräknat enligt tillämplig lag till en annan valuta, där eventuella kostnader för sådan omräkning bärs av dig och dras (om tillämpligt) från eventuell betalning till dig). Ett Avvecklingsbelopp som inte betalts på förfallodagen ska behandlas som ett obetalt belopp och löpa med en ränta som vi beräknat skäligen motsvarar kostnaden för att finansiera det obetalda beloppet. Ränta påföres dagligen och kommer att förfalla till betalning av dig som en separat skuld. 11

12 21.8 För all beräkning enligt denna paragraf 21 kan vi komma ett omräkna belopp i annan valuta till den Basvaluta som gäller för ditt konto till aktuell kurs vid en skälig tidpunkt för beräkningen som vi väljer Såvida inte en Avvecklingsdag inträffat eller fastställts är vi inte skyldiga att genomföra någon betalning eller leverans som är planerad att genomföras av oss avseende en Transaktion så länge en Betalningsinställelse eller en Potentiell betalningsinställelse avseende dig inträffat och pågår Våra rättigheter enligt denna paragraf ska gälla utöver, och kommer inte att begränsa eller utesluta, andra rättigheter som vi kan ha (genom avtal, enligt lag eller på annat sätt) Denna paragraf gäller alla Transaktioner som inletts eller som förblir oreglerade mellan oss och dig från och med det datum då detta Avtal börjar gälla Enligt paragraf 21.6 gäller bestämmelserna i denna paragraf inte Transaktioner som är föremål för avveckling eller avslut enligt ett annat avtal. Summor som uppkommer efter en avveckling och avslutning enligt ett annat avtal kan dock komma att kvittas mot Avvecklingsbeloppet Såvida vi inte skriftligen kommit överens om annat, och såvida inte reglerna för en relevant Börs föreskriver något annat, ska, om vi inleder en Transaktion med dig för att avsluta en befintlig Transaktion, våra respektive åtaganden enligt båda Transaktionerna automatiskt och omedelbart upphöra när vi inleder den andra Transaktionen, förutom eventuell betalning efter avräkning som vi eller du är skyldig den andra parten efter ett sådant avslut. 22. Avgifter och skatter 22.1 Du samtycker till att betala alla avgifter till oss för alla Transaktioner som utförs åt dig enligt detta Avtal och som uttryckligen överenskommits mellan dig och oss Du måste även betala eventuell moms, stämpelskatt, SDRT (stamp duty reserve tax) och andra skatter, pålagor eller Transaktionskostnader Observera att det kan finnas andra skatter eller kostnader som inte betalas genom oss eller läggs på av oss. Du kommer alltid att vara fullt ansvarig för att betala alla andra skatter som ska betalas, framställa krav, lämna in skattedeklarationer och förse alla relevanta skattemyndigheter med information avseende de tjänster vi utför åt dig eller avseende dina pengar och investeringar Vi tar vanligtvis inte ut någon avgift för CFD:er. Vi kan komma att ta ut avgifter för terminsaffärer. Vi kommer att beskriva alla avgifter skriftligen och träffa överenskommelse med dig på förhand innan du undertecknar detta Avtal Vi kan komma att dela avgifter med våra Kompanjoner och andra tredje parter eller ta emot och hålla inne betalningar från dem avseende Transaktioner som utförts för din räkning. Uppgifter om sådana betalningar eller delningsarrangemang kommer att göras tillgängliga för dig innan några sådana betalningar eller delningsarrangemang genomförs Om lagen kräver att du drar av eller håller inne en summa för skatter eller av andra skäl kommer den summa du är skyldig oss att öka så att vi, efter att du gjort ett sådant skatteavdrag eller innehållande, får samma belopp som om inget avdrag eller innehållande gjorts Vi kan komma att lägga på vissa ytterligare, rimliga avgifter som vid varje tillfälle beskrivs skriftligen för dig och som du måste betala om du inte fullgör dina åtaganden enligt detta Avtal. Dessa ytterligare avgifter kan innefatta, men är ej begränsade till, rimliga juridiska kostnader som vi ådrar oss som en följd av att du inte följt detta Avtal. Det finns inga extra avgifter som du måste betala till följd av att detta Avtal ingåtts via e-post, per telefon eller per fax eller genom annan distanskommunikation Vi kan komma att överföra vissa avgifter från tredje part till dig som vi ådragit oss, t.ex. kredit- och kontokortsavgifter. Avgifterna beskrivs på vår Webbplats. Om du har några frågor om dessa avgifter kan du kontakta oss på 23. Intressekonflikter och materiella intressen Se vår policy för intressekonflikter som finns på vår Webbplats, eller som pappersutskrift på begäran, för ytterligare information om hur vi hanterar konflikter som skulle påverka opartiskheten hos de tjänster som vi tillhandahåller dig. Om du har några frågor om vår policy för intressekonflikter kan du ringa 44 (0) eller skicka e-post till innan du godkänner dessa Villkor. 24. Begränsad ersättningsskyldighet 24.1 Vi är inte ersättningsskyldiga för någon förlust eller några kostnader som du drabbas av i samband med, eller som uppstår som en direkt eller indirekt följd av: något fel i driften av Plattformarna eller någon försening orsakad av Plattformarna; Transaktioner genomförda via Plattformarna; 12

13 eventuell underlåtenhet från vår sida att fullgöra något av våra åtaganden enligt dessa Villkor till följd av en händelse bortom vår kontroll; eller en förmedlande mäklares eller ett avräkningsombuds handlingar, underlåtenheter eller försummelser, förutom i den omfattning som orsakats av att vi gjort oss skyldiga till försummelse, bedrägeri eller uppsåtligt avtalsbrott Enligt paragraf 24.1 är vi ansvariga för förluster du lider som en följd av att vi bryter mot detta Avtal om förlusterna är en förutsebar konsekvens av att vi bryter mot detta Avtal. Förluster är förutsebara när du och vi kunnat räkna med dem som möjliga vid den tidpunkt då detta Avtal ingicks. Vi är inte ansvariga för indirekta förluster som sker som en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan och som inte är förutsebara av dig och oss (som vinstbortfall eller förlorad möjlighet) Du ska betala oss för eventuella förluster vi lider om du inte fullgör dina åtaganden enligt dessa Villkor eller en Transaktion, eller som uppstår genom din användning av Plattformen. 25. Ändringar 25.1 Vi kan närsomhelst komma att ändra detta Avtal genom att skriftligen meddela dig om ändringarna. Vi kommer endast att göra ändringar av följande skäl: för att göra villkoren tydligare och mer fördelaktiga för dig; för att återspegla rättmätiga kostnadsförändringar för att tillhandahålla tjänsten till dig; för att återspegla en förändring i de Tillämpliga reglerna eller andra tillämpliga bestämmelser, regler, praxis eller beslut fattade av domstol, ombudsman, tillsynsmyndighet eller liknande organ; för att återspegla förändringar i marknadsförhållandena; för att återspegla förändringar i hur vi bedriver vår verksamhet Om vi ändrar detta Avtal i enlighet med paragraf 25.1 kommer vi att meddela dig om ändringarna minst 30 dagar i förväg. Vi kan komma att meddela dig skriftligen, per e-post, genom att publicera en uppdatering på vår Webbplats eller genom något annat kommunikationssätt som lämpar sig för att kontakta dig Om du invänder mot någon ändring måste du tala om detta för oss inom 14 dagar från det datum då meddelandet anses vara mottaget av dig enligt paragraf 31 (Meddelanden). Om du inte gör det kommer du att anses ha accepterat ändringen/arna. Om du meddelar oss att du invänder kommer ändringarna inte att vara bindande för dig, men vi kan komma att stänga ditt konto så snart det är praktiskt genomförbart och/eller begränsa din aktivitet till Transaktioner som kommer att stänga dina öppna positioner. 26. Betalningsinställelse och uppsägning 26.1 Om en Betalningsinställelse inträffar eller om vi på rimliga grunder anser att du inte kommer att kunna eller vilja fullgöra dina åtaganden gentemot oss i framtiden ska vi, utan att först meddela dig, ha rätt att: betala dig det skäliga marknadsvärdet för de investeringar som krediterats ditt konto vid tidpunkten för denna betalning istället för att returnera investeringar till dig som motsvarar dessa investeringar; sälja de av dina investeringar som vi eller befullmäktigad person eller tredje part som utsetts enligt eller i enlighet med detta Avtal förfogar över, i urval enligt vårt eget gottfinnande och enligt de villkor som vi anser lämpliga (utan att ansvara för någon förlust eller lägre kurs) för att ge oss tillräckligt med medel för att täcka det belopp du är skyldig enligt detta Avtal; när som helst stänga, ersätta eller vända en Transaktion, köpa, sälja, låna eller låna ut eller genomföra en annan Transaktion eller vidta, eller avstå från att vidta, andra åtgärder vid de tidpunkter och på det sätt som vi, enligt vårt gottfinnande, anser nödvändigt eller lämpligt för att täcka, minska eller eliminera vår förlust eller ersättningsskyldighet enligt eller i förhållande till något av dina kontrakt eller några av dina positioner eller åtaganden; och/eller behandla alla Transaktioner som inte reglerats mellan dig och oss som avvisade av dig, vilket innebär att våra åtaganden avseende Transaktionen/erna omedelbart hävs och avslutas Vi eller du kan säga upp dessa Villkor genom att meddela den andra parten skriftligen, och uppsägningen vinner kraft omedelbart eller efter en period som specificerats i meddelandet. Vi kommer emellertid att meddela dig i god tid om uppsägning såvida det inte föreligger giltiga skäl att inte göra det, t.ex. vid en Betalningsinställelse Vid uppsägning av detta Avtal kommer alla belopp som du är skyldig oss omedelbart att förfalla till betalning, inklusive (men inte begränsat till) alla utestående avgifter, kostnader och courtage, alla transaktionskostnader 13

14 som uppkommit genom att detta Avtal sagts upp samt alla förluster och utgifter som uppkommit när Transaktioner stängts eller vid reglering eller slutförande av utestående åtaganden som vi ådragit oss för din räkning Uppsägning kommer inte att påverka slutförandet av de Transaktioner som redan inletts. Alla pågående Transaktioner kommer att utföras i enlighet med dina instruktioner När dessa Villkor sägs upp har vi rätt att, utan att först meddela dig, sluta förse dig med åtkomst till Plattformarna Uppsägningen av dessa Villkor ska inte påverka några rättigheter som redan kan ha uppkommit eller något åtagande som du eller vi redan kan ha påtagit dig/oss enligt dessa Villkor. 27. Personuppgifter och inspelning av telefonsamtal 27.1 Vi får använda, lagra eller på annat sätt behandla personlig information som tillhandahålls av dig i samband med att vi tillhandahåller våra Tjänster Vi är registrerade som dataregisteransvarigt företag (data controller) i Storbritannien enligt Data Protection Act Om du är en fysisk person är vi förpliktigade att på din begäran förse dig med en pappersutskrift av de personuppgifter vi har rörande dig (om vi har några uppgifter alls), under förutsättning att du betalar en liten avgift Observera: Genom att underteckna dessa Villkor godkänner du att dina personuppgifter vidarebefordras utanför EES, och/eller du har inhämtat godkännande för detta från personer som arbetar för din räkning Du samtycker till att vi för vidare information om dig som du har tillhandahållit till andra företag inom vår koncern och till externa företag för att hjälpa oss bearbeta och/eller analysera denna information som en del av tillhandahållandet av våra Tjänster till dig Med ditt tillstånd kan dina personuppgifter även användas i marknadsföringssyfte eller för att genomföra marknadsundersökningar åt oss eller andra företag inom vår koncern, vilka kan komma att använda personuppgifterna för att informera dig om produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig, samt även som hjälp för att på ett effektivt sätt tillhandahålla våra Tjänster. Vänligen meddela oss skriftligen om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för sådana syften Alla telefonsamtal mellan dig och oss kan komma att spelas in. Alla instruktioner som mottagits per telefon kommer att vara bindande som om de mottagits skriftligen. Våra inspelningar är och förblir vår egendom med ensamrätt och ska accepteras av dig som bindande bevis på ordrar, instruktioner eller konversationer. Du samtycker till att vi får överlämna kopior på utskrifter av sådana inspelningar till domstolar, tillsynsmyndigheter eller (andra) statliga myndigheter. 28. Samtycke till direktkontakt 28.1 Vi kan komma att kontakta dig beträffande hanteringen av de Tjänster vi tillhandahåller dig enligt detta Avtal eller för att erbjuda dig andra finansiella tjänster eller produkter som du kan vara intresserad av. Vi kan i dessa syften komma att kontakta dig per telefon, fax eller genom något annat kommunikationssätt, och du samtycker till denna kontakt. Vänligen meddela oss skriftligen om du inte vill ha information om andra ekonomiska tjänster eller produkter Du samtycker till den kontakt som beskrivs i underparagraf 28.1 ovan och bekräftar att du inte anser att sådan kontakt är ett brott mot någon av dina rättigheter enligt någon relevant dataskyddslag och/eller några sekretessföreskrifter. 29. Klagomål och kompensation 29.1 Om du anser att du har anledning att framföra ett klagomål ska du i första hand skriva till: Complaints ActivTrades Plc 1 Thomas More Square London Storbritannien E1W 1YW Ditt klagomål kommer att utredas till fullo och en fullständig lösning kommer att eftersträvas. En beskrivning av vår klagomålshantering finns att tillgå på begäran, men vi kommer automatiskt att förse dig med kopia om vi mottar ett klagomål från dig. Om du är missnöjd med vår hantering eller bedömning i samband med din reklamation kan du hänskjuta ärendet till Financial Ombudsman Service för vidare åtgärder på Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Storbritannien. 14

15 Vi deltar i kompensationsprogrammet Financial Services Compensation Scheme (Programmet). Du kan ha rätt till kompensation från Programmet om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Detta beror på typ av handel och omständigheterna kring fordran. Programmet är endast tillgängligt för vissa typer av fordringsägare och fordringar. Betalningar från Programmet avseende investeringar begränsas av en maximal betalning till varje berättigad investerare på 100 % av de första Kompensationsbeloppen kan komma att ändras och du bör kontrollera din rätt till kompensation med Programmet. Mer information om kompensation kan du få från Programmet. Du kan kontakta Programmet genom att ringa till deras Hjälplinje på +44 (0) , gå in på deras webbplats på eller skriva till Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN, Storbritannien. 30. Konfidentialitet Den information vi har om dig är konfidentiell och kommer inte att användas i något annat syfte än i samband med tillhandahållandet av våra Tjänster. Information av konfidentiell karaktär kommer att behandlas som sådan, förutsatt att denna information inte redan är allmän egendom. Information av konfidentiell karaktör (inklusive information beträffande dina Transaktioner) kommer endast att lämnas ut utanför den grupp företag som vi tillhör under följande omständigheter: 30.1 när så måste ske enligt lag eller om en tillsynsmyndighet eller börs som har kontroll eller jurisdiktion över oss (eller någon Kompanjon) kräver det; 30.2 för att utreda eller förhindra bedrägeri eller olaglig verksamhet; 30.3 till tredje part i samband med att vi tillhandahåller dig våra Tjänster; 30.4 till förmedlande mäklare eller avräkningsombud; 30.5 för andra syften i samband med tillhandahållande av våra Tjänster eller administration av ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, för kreditupplysning eller identifiering; 30.6 om det är i allmänhetens intresse att sådan information lämnas ut; eller 30.7 på din begäran eller med ditt samtycke. 31. Meddelanden 31.1 Alla meddelanden eller annan kommunikation som sker enligt detta Avtal måste vara skriftlig och kan: ske på elektronisk väg, inklusive via e-post; levereras personligen; skickas med begäran om mottagarbevis eller som rekommenderat brev, eller som rekommenderat brev via flygpost om din adress är utanför Storbritannien; eller per fax med en bekräftelsekopia skickad per post (enligt ovan) till din eller vår adress enligt uppgifterna i detta avtal, eller till en annan adress, e-postadress eller annat faxnummer som antingen du eller vi senast kan ha meddelat den andra parten, som tillämpligt Alla sådana meddelanden kommer att anses vara delgivna: vid tidpunkten för leverans om de levererats med bud; två hela Bankdagar efter det datum då de postades (dvs. ej inklusive den dag då de postades) om de skickats med begäran om mottagarbevis eller som rekommenderat brev; och fem hela Bankdagar från det datum då de postades (dvs. ej inklusive den dag då de postades) om de skickats som rekommenderat brev via flygpost om din adress är utanför Storbritannien; vid slutförd överföring under arbetstid vid dess destination, eller om det inte skickas under arbetstid, när nästa arbetsdag inleds, om de skickats per fax, men under förutsättning att: avsändaren tillhandahåller bevis på att det finns en överföringsrapport som bekräftar att meddelandet skickats; avsändaren inte får några telefonsamtal från mottagaren (vilka ska bekräftas skriftligen) om att faxet inte mottagits i läsbar form; och meddelandet skickas per post i enlighet med paragraf samma dag som det överförts; och en timme efter att det skickats under arbetstid vid dess destination, eller om det inte skickats under arbetstid, när nästa arbetsdag inleds, men under förutsättning att inget felmeddelande om att meddelandet inte skickats eller mottagits erhållits från relevanta e-postleverantörer, om meddelandet skickats per e-post För paragraf 31.2 är arbetstiden mellan och under en Bankdag. 15

16 31.4 E-post får användas för att vi ska kunna kommunicera med dig. Liksom andra leveranssätt medför detta en risk för oavsiktlig feladressering och utebliven leverans. Det är ditt ansvar att genomföra viruskontroll på alla mottagna bilagor. Eftersom internetkommunikation kan förstöra data tar vi inget ansvar för förändringar som gjorts på meddelanden efter att de sänts. Av denna anledning kan det vara olämpligt att förlita sig på innehållet i ett e-postmeddelande utan att få skriftlig bekräftelse på innehållet. Alla risker i samband med att konfidentiell information om dig skickas bärs av dig och är inte vårt ansvar. Om du inte accepterar denna risk ska du meddela oss skriftligen att e-post inte är ett acceptabelt kommunikationssätt. 32. Allmänt 32.1 Om du eller vi beviljar en frist eller gör en eftergift avseende brott mot dessa Villkor som den andra parten begått kommer detta inte att ses som ett avstående av rättigheter till följd av brottet Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan parterna avseende avtalsobjektet och båda parterna bekräftar att de inte ingått dessa Villkor i förlitan på några andra framställningar, överenskommelser eller utfästelser, muntliga eller skriftliga, än de som uttryckligen ingår i dessa Villkor Kvittning: utöver andra rättigheter att hålla inne betalning får vi när som helst och utan att meddela dig kvitta belopp som vi är skyldiga varandra. Om vi utnyttjar rätten till kvittning och det visar sig att de belopp du är skyldig oss överstiger de belopp som vi är skyldiga dig kommer vi att informera dig om detta och du ska då omedelbart betala ett sådant överskott till oss Om någon bestämmelse i detta Avtal någon gång är eller blir olaglig, ogiltig eller ej verkställbar i något avseende enligt lagen i någon jurisdiktion, ska detta inte på något sätt påverka lagenlighet, giltighet eller verkställbarhet för de återstående bestämmelserna i detta Avtal, eller lagenlighet, giltighet eller verkställbarhet för sådana bestämmelser enligt lagen i andra jurisdiktioner. 33. Gällande lag och jurisdiktion Dessa Villkor och alla utomobligatoriska förpliktelser kopplade till dem, regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag, och du och vi underkastar oss de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion. Checklista för dokument: Följande policyer och dokument finns att tillgå på vår Webbplats (www.activtrades.com) eller som pappersutskrift på begäran. Om du har några frågor kan du ringa +44 (0) eller skicka e-post till JAG BEKRÄFTAR ATT JAG LÄST FÖLJANDE POLICYER/DOKUMENT OCH ATT JAG ACCEPTERAR VILLKOREN I DEM. Policy för orderexekvering (http://www.activtrades.com/documents/en_gb/summary-execution-policy.pdf) Räntejusteringsinformation (http://www.activtrades.co.uk/index.aspx?page=forex_swaps) Policy för intressekonflikter (http://www.activtrades.com/documents/en_gb/conflicts-of-interest-policy.pdf) Tillägget om elektronisk handel (http://www.activtrades.co.uk/documents/en_gb/en_electronictradingsupplement.pdf) Detta är våra standardaffärsvillkor som vi ämnar förlita oss på. För din egen skull bör du läsa dessa villkor noggrant innan du undertecknar dem. Om du inte förstår någon del av villkoren bör du be om mer information eller inhämta oberoende juridisk eller ekonomisk rådgivning. JAG HAR LÄST KUNDAVTALET OCH SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DET: Namnteckning:. Namn:. Datum:. 16

17 Tillägg 1 Riskinformation Detta avtal tillhandahålls av ActivTrades Plc (registrerat i England under nummer ) med registrerat kontor på 1 Thomas More Square, London, Storbritannien, E1W 1YW (vi) till dig i enlighet med FSA-reglerna. Alla ord och uttryck som definieras i Villkoren ska, såvida inte kontexten kräver annat, ha samma innebörd i denna Information. Följande information är avsedd att uppmärksamma dig på och informera dig om innebörden av och risken med vissa investeringstyper och handelsstrategier samt de potentiella risker och förluster som är förknippade med handel på de finansiella marknaderna. Denna Information kan inte ta upp alla risker med och andra viktiga aspekter av å ena sidan investeringstyper som warranter och derivatprodukter, inklusive terminskontrakt, optioner och CFD:er, och å andra sidan de olika handelsstrategierna. Innan du inleder någon handel måste du bekanta dig med den produkt du avser att handla med och det sätt på vilket marknaden fungerar. Se till att du läser all information på vår Webbplats som är relevant för den handel du avser att genomföra med oss. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår deras beskaffenhet och i vilken utsträckning du utsätter dig för risker. Du bör även vara helt säker på att produkten är lämplig för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din finansiella position. Vissa strategier, som en spreadposition eller en strut, kan vara lika riskabla som en enkel lång eller kort position. Även om warranter och/eller derivatinstrument kan användas för att hantera investeringsrisk är vissa av dessa produkter olämpliga för många investerare. Olika instrument innebär olika stor riskexponering, och när du beslutar om huruvida du ska handla med sådana instrument eller ej bör du vara medveten om följande: 1. Värdepapperiserade derivat Dessa instrument kan ge dig en tidsbegränsad rättighet eller en absolut rättighet att köpa eller sälja en eller flera investeringstyper, vilket normalt sett utnyttjas gentemot någon annan än den som är utgivaren av denna investering. Eller så kan de ge dig rättigheter enligt ett CFD-kontrakt, vilket gör att du kan spekulera i värdefluktuationer för egendom av alla de slag eller ett index, t.ex. FTSE 100-indexet. I båda fallen kan investeringen eller egendomen kallas "underliggande instrument". Dessa instrument har ofta en avsevärd hävstång så att en relativt liten förändring av kursen för den underliggande investeringen resulterar i en mycket större förändring, ogynnsam eller gynnsam, av kursen för instrumentet. Kursen för dessa instrument kan därför vara instabil. Dessa instrument har en begränsad livslängd och kan (såvida det inte finns någon form av garanterad avkastning eller återbetalning på det belopp du investerar i produkten) löpa ut utan värde om det underliggande instrumentet inte presterar som förväntat. Du bör bara köpa denna produkt om du är beredd att förlora alla eller en avsevärd del av de pengar du har investerat plus eventuellt courtage eller andra transaktionsavgifter. Du bör noggrant överväga om denna produkt är lämplig för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och finansiella position, och om du är osäker bör du inhämta professionell rådgivning. 2. Terminskontrakt Terminsaffärer omfattar förpliktelse att leverera eller motta leverans av kontraktets underliggande tillgång vid ett framtida datum, eller att i vissa fall reglera positionen kontant. Terminsaffärer är mycket riskfyllda. Den hävstång som ofta föreligger vid terminsaffärer innebär att en liten deposition eller handpenning kan leda till både stora förluster och vinster. Det innebär även att en relativt liten förändring kan leda till en proportionellt sett mycket större förändring av värdet på din investering och detta kan vara till din nackdel såväl som till din fördel. Terminsaffärer kan leda till ersättningsskyldighet för skulder och du bör vara medveten om vad detta innebär, särskilt vad gäller underhållsmarginaler, vilket beskrivs i paragraf 11 nedan. 3. Optioner Det finns många olika typer av optioner med olika egenskaper som lyder under följande villkor. 17

18 Köpa optioner: Att köpa optioner medför mindre risk än att sälja optioner eftersom du, om kursen för den underliggande tillgången utvecklas till din nackdel, helt enkelt kan låta optionen löpa ut. Den maximala förlusten är begränsad till priset för optionen (premien), plus eventuellt courtage eller andra transaktionskostnader. Om du emellertid köper en köpoption på ett terminskontrakt och du senare utnyttjar optionsrätten, kommer du att förvärva terminskontraktet. Detta kommer att utsätta dig för de risker som beskrivs under terminskontrakt och investeringar eller transaktioner som kan leda till ersättningsskyldighet för skulder. Ställa ut optioner: Om du ställer ut en option medför detta avsevärt större risk än när du köper optioner. Du kan vara tvungen att tillhandahålla underhållsmarginal för att täcka din position och du kan lida förlust som är avsevärt större än premien du erhållit. Genom att ställa ut en option accepterar du en juridisk förpliktelse att köpa eller sälja den underliggande tillgången om optionen utnyttjas i förhållande till dig, hur långt från lösenpriset marknaden än har rört sig. Om du redan äger den underliggande tillgången som du avtalat att sälja ( täckta köpoptioner ) reduceras risken. Om du inte äger den underliggande tillgången ( nakna köpoptioner ) kan risken vara obegränsad. Endast erfarna personer bör överväga att ställa ut nakna optioner, och detta först efter att ha tagit del av all information i de tillämpliga villkoren och om den potentiella riskexponeringen. Traditionella optioner: Vissa medlemsföretag på London Stock Exchange, som lyder under särskilda börsbestämmelser, ställer ut en särskild optionstyp som kallas traditionell option. Dessa kan medföra en större risk än andra optioner. Både köp- och säljkurs anges vanligtvis inte och det finns ingen börsmarknad där man kan stänga en öppen position eller genomföra en likvärdig och motsatt transaktion för att vända en öppen position. Det kan vara svårt att bedöma dess värde och säljaren av en sådan option kan ha svårt att hantera sin riskexponering. Vissa optionsmarknader använder sig av underhållsmarginal, där köpare inte betalar full premie för sin option när de köper den. I denna situation kan du därför behöva betala underhållsmarginal på optionen upp till nivån för din premie. Om du inte gör det kan din position komma att stängas eller avvecklas på samma sätt som en terminsposition. 4. Contracts for difference, CFD:er Termins- och optionskontrakt kan även kallas CFD:er (contracts for difference). Dessa kan vara optioner och terminskontrakt på FTSE 100-indexet eller något annat index, liksom valuta- och ränteswappar. Till skillnad från andra terminskontrakt och optioner kan emellertid dessa kontrakt endast regleras kontant. En investering i CFD:er medför samma risker som en investering i ett terminskontrakt eller en option och du bör vara medveten om dessa risker, vilka beskrivs i paragraf 5 respektive 6. Handel med CFD:er kan även medföra ersättningsskyldighet för skulder och du bör vara medveten om följderna av detta såsom beskrivs i paragraf 12 nedan. 5. CFD-handel utanför börsen Dessa transaktioner genomförs inte på en erkänd eller specificerad värdepappersbörs och det kan innebära en högre risk för investeraren. Handelsstrukturen och rollfördelningen fastställs enbart av oss. Detta innebär t.ex. att om du vill stänga positionen tidigare än vid den tidpunkt då den annars automatiskt skulle löpa ut måste du stänga den vid vår notering, vilken kan återspegla en premie eller rabatt till den underliggande marknaden. När den underliggande marknaden är stängd kan vår notering påverkas av andra kunder som köper eller säljer. Positioner som öppnats genom oss kan endast stängas genom oss. 6. Derivathandel utanför börsen Det kanske inte alltid tydligt framgår om en viss derivatprodukt handlas på eller utanför börsen. Vi måste tydliggöra för dig om du ingår en derivattransaktion utanför börsen. Även om vissa marknader utanför börsen är mycket likvida kan transaktioner med derivat utanför börsen eller med derivat som inte kan byta ägare innebära en större risk än att investera i derivat på börsen eftersom det inte finns någon börsmarknad där man kan stänga en öppen position. Det kanske inte är möjligt att avveckla en befintlig position, att bedöma värdet på den position som uppstår ur en transaktion utanför börsen eller att bedöma riskexponeringen. Köp- och säljkurser måste inte noteras, och även när de noteras kommer de att fastställas av handlare i dessa instrument och därför kan det blir svårt att fastställa vad som är rätt kurs. 18

19 7. Utländska marknader Utländska marknader medför andra risker än marknaderna i Storbritannien. I vissa fall är riskerna större. På begäran måste vi tillhandahålla en förklaring av relevanta risker och skydd (om det finns några alls) som finns på utländska marknader, inklusive i vilken utsträckning vi ansvarar för en utländsk firmas försummelser, genom vilken vi handlar. Möjligheten till vinst och risken för förlust vid transaktioner på utländska marknader eller i avtal noterade i utländsk valuta påverkas av fluktuationer i växelkurserna. 8. Investeringar eller transaktioner som kan leda till ersättningsskyldighet för skulder Investeringar eller transaktioner som kan leda till ersättningsskyldighet för skulder, och som är föremål för krav på underhållsmarginal, fordrar att du gör en serie avbetalningar på köpeskillingen istället för att betala hela köpeskillingen omedelbart. Om du handlar med terminskontrakt, CFD:er eller säljoptioner kan du förlora hela den underhållsmarginal du sätter in för att etablera eller upprätthålla en position. Om marknaden utvecklas till din nackdel kan du med kort varsel behöva betala avsevärd extra underhållsmarginal för att upprätthålla positionen. Om du inte gör det inom föreskriven tid kan din position komma att avvecklas med förlust, och du kommer att vara ansvarig för det uppkomna underskottet. Även om en transaktion inte är föremål för krav på underhållsmarginal kan den fortfarande medföra skyldighet att under vissa omständigheter göra ytterligare inbetalningar utöver de belopp du betalade när du en gång köpte instrumentet. Med förbehåll för särskilda bestämmelser utfärdade av FSA får ditt företag endast utföra transaktioner som är föremål för krav på underhållsmarginal eller som kan leda till ersättningsskyldighet för skulder genom dig eller för din räkning om de handlas enligt reglerna på en erkänd eller specificerad värdepappersbörs. Investeringar eller transaktioner som kan leda till ersättningsskyldighet för skulder och som inte handlas på detta sätt kan utsätta dig för väsentligt högre risker. 9. Transaktioner med begränsad ersättningsskyldighet Innan du ingår en transaktion med begränsad ersättningsskyldighet bör du inhämta ett formellt skriftligt intyg från oss, eller från den firma som du handlar med, som bekräftar att din ersättningsskyldighet för förluster vid varje transaktion är begränsad till ett belopp som du godkänt innan du ingick transaktionen. Det belopp du kan förlora vid transaktioner med begränsad ersättningsskyldighet är lägre än vid andra transaktioner med krav på underhållsmarginal, där det inte finns någon förutbestämd förlustgräns. Men trots att förlustens omfattning kommer att begränsas av den överenskomna gränsen kan du lida förlusten på relativt kort tid. Din förlust kan komma att vara begränsad, men risken att förlora hela det belopp som överenskommits är avsevärd. 10. Säkerhet Om du ställer säkerhet hos oss kommer sättet den behandlas på att variera beroende på transaktionstyp och på var handeln sker. Det kan förekomma avsevärda skillnader i hur din säkerhet hanteras beroende på om du handlar på en erkänd eller specificerad värdepappersbörs och enligt de regler som gäller för den marknaden (och dess clearingorganisation), eller utanför börsen. Överlämnad säkerhet kan upphöra att vara din egendom när affärer för din räkning genomförs. Även om dina affärer i slutändan skulle visa sig vara vinstgivande kommer du kanske inte att få tillbaka samma tillgångar som du överlämnat och du kanske måste acceptera kontant betalning. Du bör förvissa dig om hur din säkerhet kommer att hanteras. 11. Courtage Innan du påbörjar handeln bör du informera dig om alla courtage och andra avgifter som du måste betala. Om några avgifter inte uttrycks i termer av reda pengar (utan t.ex. som en procent av avtalsvärdet) bör du skaffa en tydlig och skriftlig förklaring med lämpliga exempel för att fastställa vad sådana avgifter sannolikt kommer att innebära i termer av reda pengar. Vid terminskontrakt, där courtage tas ut som en procentsats, kommer courtaget att debiteras som en procentsats av hela avtalsvärdet och inte endast som en procentsats av din första inbetalning. 12. Handelsstopp Under vissa handelsförhållanden kan det vara svårt eller omöjligt att avveckla en position. Detta kan t.ex. ske vid snabba kursrörelser om kursen stiger eller faller under en handelssession i sådan utsträckning att handeln stoppas eller begränsas enligt reglerna för relevant börs. Att lägga en stop loss-ordrar kommer inte nödvändigtvis att 19

20 begränsa dina förluster till avsedda belopp eftersom marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att exekvera en sådan order till begärd kurs. 13. Skydd via clearingorganisation På många börser garanteras en transaktion som vi (eller en tredje part med vilken vi handlar för din räkning) genomför av börsen eller dess clearingorganisation. Denna garanti täcker emellertid i de flesta fall sannolikt inte dig som kund och kan eventuellt inte att skydda dig om ditt företag eller en annan part försummar sina åtaganden gentemot dig. På begäran måste vi förklara eventuellt skydd som du åtnjuter enligt den clearinggaranti som gäller för de börsderivat som du handlar med. Det finns ingen clearingorganisation för traditionella optioner, och vanligtvis inte heller för instrument utanför börsen som inte handlas enligt reglerna för en erkänd eller specificerad värdepappersbörs. 14. Insolvens Insolvens eller betalningsinställelse från vår sida, eller från någon annan mäklare som är inblandad i din transaktion, kan leda till att positioner avvecklas eller stängs utan ditt medgivande. Under vissa förhållanden kanske du inte kan få tillbaka de tillgångar som du lämnat som säkerhet, utan du kanske måste acceptera varje tillgänglig betalning i kontanter. På begäran måste vi tillhandahålla en förklaring av i vilken utsträckning vi övertar ersättningsskyldigheten för insolvens hos eller betalningsinställelse från andra firmor som är inblandade i dina transaktioner. 15. Tidigare resultat Du bör vara medveten om att kursen för de finansiella instrument du handlar med beror på fluktuationer på den finansiella marknaden som du inte kan påverka och att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat. 16. Icke omedelbart realiserbara investeringar Vi kan komma att ordna eller genomföra transaktioner med icke omedelbart realiserbara investeringar. Det är investeringar där marknaden är begränsad, eller kan komma att bli det. Du kan ha svårigheter att sälja denna investering till en rimlig kurs, och i vissa fall kan det vara svårt att sälja den till någon kurs alls. Investera inte i sådana investeringar om du inte noga tänkt igenom om du har råd och om det är rätt för dig. 17. Handel med värdepapper som kan vara föremål för stabilisering Följande förklaring överensstämmer med FSA:s regler. Vi, och/eller våra representanter, kan vid tillfälle komma att genomföra transaktioner för din räkning där kursen kan ha påverkats av åtgärder som vidtagits för att stabilisera den. Du bör läsa förklaringen nedan noga. Den är avsedd att hjälpa dig avgöra om du önskar att dina medel ska investeras i sådana värdepapper och, om du gör det, om du då önskar: (a) bli tillfrågad innan vi genomför en sådan transaktion för din räkning; eller (b) ge oss fullmakt att genomföra sådana transaktioner för din räkning utan att vi först måste tillfråga dig. Vad är stabilisering? Stabilisering gör att marknadskursen för ett värdepapper kan upprätthållas på konstgjort sätt under den period då nya värdepapper emitteras och säljs till allmänheten. Stabilisering kan påverka inte bara kursen för de nya värdepappren, utan även kursen för andra värdepapper som har något samband med det stabiliserade värdepappret. FSA tillåter stabilisering för att hjälpa till att motverka det faktum att när nya värdepapper emitteras kan kursen ibland falla under en period innan köpare hittas. Stabilisering genomförs av en "stabiliseringsansvarig" (vanligtvis den firma som har huvudansvaret för att genomföra emissionen). Så länge den stabiliseringsansvarige följer strikta regler har denne rätt att köpa tillbaka värdepapper som tidigare sålts till investerare eller tilldelats olika institutioner som beslutat att inte behålla dem. Effekten av detta kan vara att hålla kursen på en högre nivå än den annars skulle ha legat på under den period stabiliseringen pågår. Stabiliseringsreglerna: 20

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer September 203 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order Plus500UK Limited Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Inledning Vi har en allmän skyldighet att bedriva vår verksamhet med dig på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 750/2012 Lag om värdepapperskonton Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents)

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) 2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) AFFÄRSVILLKOR CMC Markets UK Plc (CMC) skall tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i: dessa affärsvillkor (inklusive Bilagan); Avgiftsförteckningen;

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Villkor debetvärdepapper DEGIRO

Villkor debetvärdepapper DEGIRO Villkor debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

MetaTrader 4 Användarguide

MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

MetaTrader 5 Användarguide

MetaTrader 5 Användarguide MetaTrader 5 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning. Mars Registrerad i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning. Mars Registrerad i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Riskvarning Mars 2016 Registrerad i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority Registreringsnummer 173730 1 CMC Markets UK Plc

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer