Bokslutskommuniké Januari December 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké Januari December 2003"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9 (0,0) MSEK Nettoomsättningen fjärde kvartalet 622,1 (640,5) MSEK, -3 % Resultat efter skatt fjärde kvartalet -3,4 (23,8) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar fjärde kvartalet -1,4 (-7,7) MSEK - Åtgärdsprogrammet framgångsrikt, minskade kostnader med 21 MSEK jämfört med föregående år Resultatet för fjärde kvartalet blev i linje med bolagets förväntningar mot bakgrund av att fjärde kvartalet normalt är årets svagaste kvartal. Den brukliga säsongsväxlingen kring årsskiftet illustreras av att försäljningen i januari i år blir ca 360 MSEK, att jämföra med 184 MSEK i december. Normalt är januari den starkaste försäljningsmånaden och december den svagaste. KONCERNEN I SAMMANFATTNING (MSEK) Okt dec Okt - dec Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 Bruttomarginal % 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 varav goodwillavskrivningar -2,1-2,5-8,8-9,9 Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 För vidare information och frågor: Koncernchef/VD Lennart Käll, tel , mobilnr , vvd/finansdirektör Katarina Sjögren Petrini tel , mobil , Ticket Travel Group AB (publ), org.nr Värmdövägen 84, Box 151, Nacka Tel Fax E-post Hemsida Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flygbolag. Verksamheten bedrivs i ca 100 butiker samt via telefon och Internet i Sverige och Norge. Tickets omsättning uppgår till ca 3 miljarder och bolaget har ca 400 anställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

2 MARKNAD Efterfrågan till länderna i östra Medelhavet minskade under årets första månader som en följd av kriget i Irak men ökade åter i och med att kriget upphörde. Spridningen av lungsjukdomen sars i början av året ledde till en osäkerhet bland resenärer till Sydostasien, med många ombokningar och avbokningar som följd. Under fjärde kvartalet märktes ett ökat intresse för långresor västerut till destinationer som gynnas av en lägre dollarkurs t ex Brasilien, Cuba, Dominikanska republiken och USA. Den inledande försäljningen av charterresor inför sommaren 2004 visade att lågprisländerna i östra Medelhavet fortsatte att öka i popularitet och att kunderna i allt högre grad söker en aktiv semester. Det totala utbudet av charterresor minskade under, både i Sverige och Norge, med drygt 15 % jämfört med föregående år. Lågprisflyget har under etablerat sig på allvar i både Norge och Sverige. Lågprisbolagen såsom Sterling, Nordic Airlink, Ryanair och Norweigan Air Shuttle tar marknadsandelar av de etablerade flygbolagen och av charterbolagen. Tillkomsten av lågprisflygbolag har dessutom utökat resemarknaden. En undersökning genomförd av Skavsta flygplats under sommaren visar att 63 % av deras resenärer inte hade rest om det inte varit lågpris samt att 85 % hävdade att de kommer att resa oftare på grund av billiga resor. VERKSAMHETEN Tickets försäljning minskade under året med 10 % jämfört med föregående år. I lokal valuta minskade försäljningen med 8 %. Försäljningsnedgången var ett resultat av kriget i Irak och det världspolitiska läget, det allmänna konjunkturläget samt spridningen av sars, främst i Sydostasien. Under året har Ticket ökat sin marknadsandel av den totala försäljningen av charter- och paketresor. Tickets försäljning under fjärde kvartalet minskade med 3 %. I lokal valuta ökade försäljningen med 1 %. Delar av charterprogrammen för sommaren 2004 lanserades under tredje kvartalet, vilket tidigare år skett under fjärde kvartalet. Med hänsyn till den vikande marknaden i början av igångsatte Ticket i februari ett nytt åtgärdsprogram, utöver de som avslutades under, med syfte att minska kostnaderna med 20 MSEK. Ticket överträffade målet och kostnadsbesparingen uppgick till 21 MSEK jämfört med. Totalt har Tickets samtliga åtgärdsprogram minskat kostnaderna med 70,3 MSEK jämfört med år Minskningen av kostnaderna innebär att break-evennivån för Ticket (vid en given produktmix) har sänkts med cirka 20 %. Samtliga beräkningar ovan är exklusive valutaeffekter och försäljnings- och administrationskostnader i det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB. I Sverige var 64 butiker i drift vid periodens utgång, inklusive internetbutik. I Norge var vid periodens utgång 34 butiker i drift, inklusive internetbutik. Under året har en ny butik öppnats i Norge samt två butiker lagts ned i Sverige och en i Norge. På samtliga berörda platser, förutom en, finns andra Ticketbutiker. Nedläggningarna bedöms därmed ha en begränsad effekt på försäljningen. Medelantalet årsanställda uppgick under perioden till 388 (445). Försäljningen per årsanställd har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Ticket inledde under fjärde kvartalet samarbete i Sverige och Norge med charterarrangören STS Solresor. Därmed har Ticket alla de stora charterarrangörerna i sortimentet. STS Solresor har i Sverige cirka passagerare per år och i Norge cirka passagerare per år. Tickets långsiktiga målsättning är att stå för 20 procent av STS totala försäljning. Det treåriga avtalet mellan Ticket och STS Solresor innebär även att Ticket kommer att sälja STS Solresor on-line på ticket.se och ticket.no.

3 Tickets satsning på internet fortsätter och under fjärde kvartalet lanserades en enkel och snabb bokningstjänst för flygbiljetter från de flesta ledande flygbolagen. På ca 10 sekunder presenteras det lägsta priset med garanterad tillgänglighet till tusentals destinationer över hela världen. Första sökningen ger både lägsta pris och platstillgång på resan. Flygbokningssystemet är ett steg i Tickets offensiva satsning på internet. Målet är att erbjuda kunderna en mer dynamisk paketering där kunden själv kan paketera sin resa genom att välja flyg, hotell och hyrbil. Tickets kunder rör sig mellan olika kanaler i sitt sökande efter resa; telefon, butik och internet. Den nya flygbokningen ger kunden möjlighet att kontakta valfri Ticketbutik om de vill ha hjälp eller har frågor om sin bokning. Tidigare under året har Fritidsresor och Ticket lanserat ett användargränssnitt/bokningsdialog som gör det möjligt att boka Fritidsresors produkter on-line på ticket.se och ticket.no med samma enkla förfarande som på Fritidsresors webbplatser i både Sverige och Norge. Bokningsdialogen är den första på marknaden där bokningen registreras hos Ticket. Detta underlättar för kunden eftersom hon vid eventuella frågor eller ändringar kan ringa eller besöka vilken Ticketbutik som helst. Därmed stärker detta användargränssnitt Tickets flerkanalstrategi som bygger på att kunden ska möta en likvärdig tjänst i samtliga kanaler. On-lineförsäljningen på ticket.se och ticket.no har ökat markant efter lanseringen av flygbokningen och charterbokningen. Antalet besökare på ticket.se och ticket.no har under året ökat med cirka 20 % jämfört med föregående år. Under året togs Tickets nya kunddatabas i drift. Samtliga butiker i Sverige är uppkopplade. Kunddatabasen ger Ticket möjlighet att effektivisera och förbättra säljprocessen samtidigt som det ger nya möjligheter till effektiv kommunikation med Tickets kunder. I det nya säljstödsystemet finns kundens historik tillgänglig on-line både för pågående och avslutade bokningar, vilket ger en förbättrad möjlighet att göra ett effektivt försäljningsavslut. Kunddatabasen ger Ticket en möjlighet att segmentera kundbasen och bearbeta den så att kunden får ett mer individuellt och anpassat erbjudande. För att understryka Tickets fokus på försäljning genomfördes en omorganisation under fjärde kvartalet. En plattare organisation skapades med kortare avstånd mellan ledningsgrupp och säljprocess och med färre regionala försäljningschefer. Butikscheferna omvandlas till säljchefer med tydligare säljfokus, och stabsfunktionera fick en tydligare servicefunktion där säljcheferna har ett större ansvar för att identifiera och agera på kundernas efterfrågan. NETTOOMSÄTTNING Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 2 819,1 (3 118,5) MSEK, vilket innebar en minskning med 10 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 8 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 943,5 (2 048,8) MSEK, en minskning med 5 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen för perioden till 875,6 (1 069,7) MSEK, en minskning med 18 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 14 %. Okt-dec Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 622,1 (640,5) MSEK, en minskning med 3 %. I lokal valuta ökade nettoomsättningen med 1 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 444,5 (420,9) MSEK, en ökning

4 med 6 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 177,6 (219,6) MSEK, en minskning med 19 %, i lokal valuta en minskning med 8 %. RESULTAT Rörelseresultatet i koncernen uppgick för helåret till -12,7 (-9,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,9 (0,0) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (24,3) MSEK. I resultatet föregående år ingick vinst vid avyttring av dotterbolaget Worldwide Ticket AB med 23,7 MSEK och uppskjuten skatteintäkt med 10,7 MEK. Koncernens bruttomarginal uppgick till 9,8 (10,4) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Försäljnings- och administrationskostnaderna i koncernen uppgick till 288,8 (339,5) MSEK, en minskning med 50,7 MSEK. I föregående års siffror ingick det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket ABs försäljnings- och administrationskostnader med 22,1 MSEK. Exklusive WorldWide och valutaeffekter uppgick minskningen till 21,0 MSEK. Rörelseresultatet i den svenska verksamheten uppgick till 2,8 (-4,4) MSEK och före goodwillavskrivningar till 4,6 (-1,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick till -15,5 (-10,7) MSEK och före goodwillavskrivningar till -8,5 (-3,3) MSEK. Okt-dec Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till -3,5 (-10,2) MSEK och före goodwillavskrivningar till -1,4 (-7,7) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (23,8) MSEK. Koncernens bruttomarginal för kvartalet uppgick till 10,4 (11,2) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Den svenska verksamhetens rörelseresultat under kvartalet uppgick till 1,5 (-8,5) MSEK och före goodwillavskrivningar till 1,9 (-7,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick under kvartalet till -5,0 (-6,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,3 (-5,1) MSEK. Information per verksamhetsområde Nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % * % * Sverige 444,5 420, , ,8-5 Norge 177,6 219,6-19 (-8) 875, ,7-18 (-14) Koncernen 622,1 640,5-3 (1) 2 819, ,5-10 (-8) Rörelseresultat (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5-8,5-2,8-4,4 - Norge -5,0-6, ,5-10,7 - Jämförelsestörande post ** - 5, ,2 - Koncernen -3,5-10, ,7-9,9 -

5 Resultat efter skatt (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5 29,1-95 3,0 33,1-91 Norge -4,9-5, ,9-8,8 - Koncernen -3,4 23, ,9 24,3 - * Samtliga förändringar som omnämns inom parantes är beräknade i lokal valuta. ** Jämförelsestörande post år avsåg återföring av tidigare avsättning Dreamticket.. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 49,1 (64,5) MSEK och räntebärande skulder till 8,0 (12,0) MSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 (25,3) MSEK. Det försämrade utfallet jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av det försämrade resultatet, extra utbetald skatt samt avslut av hedge avseende optionsprogram. Utbetalningen av skatt på 11,9 MSEK berodde i huvudsak på att tidigare yrkade skattemässiga avdrag senarelagts av Skattemyndigheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,8 (20,3) MSEK. I föregående års siffra ingick försäljning av dotterbolaget WorldWide Ticket AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,0 (-4,0) MSEK. Soliditeten per balansdagen uppgick till 24,6 (31,1) % och koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 66,1 (95,8) MSEK. SYNTETISKA OPTIONER Styrelsen i Ticket har efter beslut utfärdat syntetiska optioner till koncernchef Lennart Käll. Lösenkursen uppgår till 8,15 kronor, priset per option till 1,30 kronor och löptiden till och med den 16 juni Genomsnittlig börskurs för Tickets aktie var 6,26 kronor under mätperioden juni. Värderingen av optionerna har utförts av Handelsbanken Capital Markets. Styrelsen bedömer att värderingen har skett på affärsmässig grund. För att gardera sig mot de eventuella ekonomiska effekterna av de syntetiska optionerna har Ticket hedgat denna risk genom att parallellt teckna ett aktieswapavtal med samma löptid som optionsprogrammet. Avtalet innebär att Ticket säkrar risken vid en kursuppgång på Ticket-aktien, men inte vid en nedgång. Värdeförändringen av optionerna och aktieswappen bokas kvartalsvis som en justering av gjorda avsättningar och som en personalkostnad. Under perioden har resultatet belastats med 0,2 MSEK avseende optionsprogrammet. Optionsprogrammet riktat till ledande befattningshavare med löptid t o m 28 februari har inte lett till någon utbetalning till optionsinnehavarna och inte till någon kostnad för Ticket. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 3,3 (4,3) MSEK. Investeringarna avsåg främst IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 15,1 (21,7) MSEK. MODERBOLAGET Nettoomsättningen uppgick under året till 43,8 (44,4) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (-1,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,7 (5,5) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av utdelning från dotterbolag. Likvida medel uppgick per balansdagen till 35,0 (26,9) MSEK. Investeringar uppgick under året till 2,4 (0,8) MSEK.

6 REDOVISNINGSPRINCIPER Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Intäktsredovisningen är i överensstämmelse med branschpraxis, Svenska Resebyråföreningens rekommendation. NY KONCERNCHEF OCH VD Lennart Käll tillträdde den 1 augusti som ny koncernchef och Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ). Lennart har en bred erfarenhet som ledare inom försäljning och marknadsföring samt under många år som VD. Han har tidigare varit VD för ICA Banken och SEB Finans. VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Katarina Sjögren Petrini utsågs i juli till Vice Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ) och förenar detta med sin nuvarande befattning som direktör för Finans, Ekonomi och IT. STYRELSE Rolf Svahn, som varit ledamot av Tickets styrelse sedan 1992, avgick av personliga skäl ur styrelsen i juli. FRAMTIDSUTSIKTER Återhämtningen i privatresemarknaden efter Irakkriget gick snabbare än förväntat. Tickets bedömning är att utvecklingen framöver främst kommer att påverkas av privatekonomiska faktorer. Undersökningar i Sverige och Norge genomförda av Sifo och norsk Gallup visar att svenskar och norrmän helst av allt lägger mer pengar på resor före hemmabio, DVD, möbler och sparande. Det stärker Tickets bedömning att det inte skett någon grundläggande och långsiktig förändring i privatpersoners önskan att resa på utlandssemester. Tickets organisation och kostnadsmassa är nu så bantad att en efterfrågan framöver på normala nivåer skulle resultera i en god resultatutveckling. Tickets lönsamhetsmål är att nå ett rörelseresultat, före goodwillavskrivningar, på 1,3 procent av nettoomsättningen. Tillväxtmålet är att i genomsnitt öka omsättningen med procent per år. För den kommande treårsperioden är uppfyllandet av lönsamhetsmålet överordnat tillväxtmålet. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen kommer att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH KOMMANDE RAPPORT- TILLFÄLLEN Ticket Travel Group ABs ordinarie bolagsstämma hålls på Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 30 mars 2004 kl 18:00. Särskild kallelse kommer att införas i dagspress under vecka 9. Under vecka 11 kommer årsredovisningen för verksamhetsåret att distribueras till aktieägarna.

7 Rapporter för 2004 lämnas enligt följande: - Delårsrapport för januari mars den 22 april Delårsrapport för januari juni den 22 juli Delårsrapport för januari september den 21 oktober Bokslutskommuniké för januari december 2004 den 2 februari 2005 Nacka den 2 februari 2004 Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Okt dec Okt - dec % 6) Nettoomsättning 1) 622,1 640, , ,5-10 Biljett- och arrangemangskostnader -557,2-568, , ,4-9 Bruttoresultat 64,9 71, ,9 324,1-15 Försäljnings- och administrationskostnader 2), 3) -68,3-87, ,8-339,5-15 Jämförelsestörande poster 4) - 5,2-5,2 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2) -0,1 0,2 1,2 0,3 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 Resultat vid avyttring dotterbolag - 23,7-23,7 Resultat från finansiella investeringar 0,1-0,4 0,8-0,2 Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Skatt på årets resultat - 10,7-10,7 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie 5), SEK -0,19 1,35-0,68 1,38 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 3,76 5,45 Förändring Förändring % 6) KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Goodwill 101,7 127,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,5 Materiella anläggningstillgångar 7,9 11,9 Finansiella anläggningstillgångar 28,4 30,4 Övriga omsättningstillgångar 81,1 73,0 Kassa och bank 49,1 64,5 Summa tillgångar 268,5 308,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 66,1 95,8 Avsättningar 4,8 11,6 Räntebärande skulder 8,0 12,0 Övriga kortfristiga skulder 189,6 188,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 268,5 308,1 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -19,7 10,0 Förändringar i rörelsekapital 10,1 15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,6 25,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 20,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar -10,4 45,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,0-4,0 Förändring likvida medel -14,4 41,6

9 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Ingående balans 95,8 63,1 Årets resultat -11,9 24,3 Omräkningsdifferenser -17,8 8,4 Utgående balans 66,1 95,8 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER 6) (Procent) Okt-dec Okt-dec Bruttomarginal 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelsemarginal Neg Neg (neg) Neg Neg (neg) Rörelsemarginal före goodwillavskrivning Neg Neg (neg) Neg 0,0 (neg) Vinstmarginal Neg 3,7 (2,9) Neg 0,8 (0,6) Sysselsatt kapital (MSEK) 74,1 107,8 Avkastning på sysselsatt kapital Neg 18,9 (13,4) Avkastning på eget kapital Neg 30,5 (24,0) Soliditet 24,6 31,1 Samtliga nyckeltal som omnämns inom parantes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster Definitioner: Bruttomarginal: Rörelsemarginal: Rörelsemarginal före goodwillavskrivning: Vinstmarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Soliditet: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar i förhållande till nettoomsättning Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital Eget kapital i förhållande till balansomslutning KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION 1) Nettoomsättning En resebyrå kan uppträda som agent såväl för leverantörer som för kunder, men också i eget namn. För att möjliggöra jämförelse med andra företag inom branschen och därmed ge möjlighet för att bedöma verksamheten presenterar Ticket värdet av den försäljning som genereras och registreras i butikerna, dvs kundpriset, som nettoomsättning. Tickets verksamhet påverkas främst av - förändringar i total försäljning - höjda/sänkta ersättningar från leverantörer och kunder För att förstå Tickets verksamhet är relationen mellan bruttoresultat och försäljning högst väsentlig. Grunden för mätning och bedömning av marknadsandelar är försäljningen till kund. Den nettoomsättning som redovisas i resultaträkningen består av följande komponenter:

10 Försäljning som agent Ticket uppträder som agent för reseproducenten eller researrangören när resebyrån ställer ut och förmedlar biljetter avseende flyg- och båttransporter, paketresor samt liknande bevis för andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc. Egen fakturering som agent Vid egen fakturering som agent betalar kunden för den förmedlade resan till Ticket. Ticket betalar sedan i sin tur reseproducenten eller researrangören beloppet efter avdrag för avtalad ersättning. Ticket tar också ibland ut en ersättning från kunden. Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent Vid denna typ av fakturering utför Ticket en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning. Det sker främst vid bokning av charterresor där kunden betalar priset för resan direkt till charterarrangören. Resebyrån erhåller ersättning från arrangören eller producenten, efter det att tjänsten utförts. Försäljning i eget namn En resebyrå agerar ibland som arrangör av paketresor. En paketresa är sammansatt av flera olika resetjänster, såsom transport-, logi-, restaurang-, färdledartjänster m fl. tjänster. Som researrangör står resebyrån i enlighet med lagen om paketresor som ansvarig gentemot resenären. Ticket har under året inte agerat som arrangör av paketresor. Under föregående år ingick dotterbolaget Worldwide Ticket AB i koncernen men dess försäljning i eget namn omfattade endast en marginell del av koncernens omsättning varför den inte särredovisas i specifikationen nedan. Specifikation av nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Försäljning som agent: Egen fakturering som agent 204,8 240,5 837,8 962,7 Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent 417,3 400, , ,8 Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 2) Avskrivningar I försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och -kostnader ingår avskrivningar enligt nedan: (MSEK) Okt-dec Okt-dec Avskrivningar fördelning: Goodwill -2,1-2,5-8,8-9,9 Övriga avskrivningar -1,5-2,5-6,3-11,8 Totalt -3,6-5,0-15,1-21,7 3) Syntetiska optioner Under året har förändring i avsättning för syntetiska optioner påverkat resultatet positivt med 0,1 (-0,6) MSEK. Total kostnad för året uppgick till 0,2 (1,4) MSEK avseende optionsprogrammet. 4) Jämförelsestörande poster (MSEK) Okt-dec Okt-dec Återföring avsättning Dreamticket - 5,2-5,2 Totalt - 5,2-5,2 5) Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt föreligger. 6) Beräkningar är gjorda med TSEK som bas.

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1

Året som gått Konjunkturläget 2009 påverkade både privat- och affärsresandet. Se sidan 1 ÅRSREDOVISNING 2009 Ticket 2009 1 Året som gått 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Affärsmodell 6 Ticket Privatresor 13 Ticket Affärsresor 18 Risker 19 Medarbetare 22 Tickets hållbarhetsansvar

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer