Bokslutskommuniké Januari December 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké Januari December 2003"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9 (0,0) MSEK Nettoomsättningen fjärde kvartalet 622,1 (640,5) MSEK, -3 % Resultat efter skatt fjärde kvartalet -3,4 (23,8) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar fjärde kvartalet -1,4 (-7,7) MSEK - Åtgärdsprogrammet framgångsrikt, minskade kostnader med 21 MSEK jämfört med föregående år Resultatet för fjärde kvartalet blev i linje med bolagets förväntningar mot bakgrund av att fjärde kvartalet normalt är årets svagaste kvartal. Den brukliga säsongsväxlingen kring årsskiftet illustreras av att försäljningen i januari i år blir ca 360 MSEK, att jämföra med 184 MSEK i december. Normalt är januari den starkaste försäljningsmånaden och december den svagaste. KONCERNEN I SAMMANFATTNING (MSEK) Okt dec Okt - dec Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 Bruttomarginal % 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 varav goodwillavskrivningar -2,1-2,5-8,8-9,9 Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 För vidare information och frågor: Koncernchef/VD Lennart Käll, tel , mobilnr , vvd/finansdirektör Katarina Sjögren Petrini tel , mobil , Ticket Travel Group AB (publ), org.nr Värmdövägen 84, Box 151, Nacka Tel Fax E-post Hemsida Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flygbolag. Verksamheten bedrivs i ca 100 butiker samt via telefon och Internet i Sverige och Norge. Tickets omsättning uppgår till ca 3 miljarder och bolaget har ca 400 anställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

2 MARKNAD Efterfrågan till länderna i östra Medelhavet minskade under årets första månader som en följd av kriget i Irak men ökade åter i och med att kriget upphörde. Spridningen av lungsjukdomen sars i början av året ledde till en osäkerhet bland resenärer till Sydostasien, med många ombokningar och avbokningar som följd. Under fjärde kvartalet märktes ett ökat intresse för långresor västerut till destinationer som gynnas av en lägre dollarkurs t ex Brasilien, Cuba, Dominikanska republiken och USA. Den inledande försäljningen av charterresor inför sommaren 2004 visade att lågprisländerna i östra Medelhavet fortsatte att öka i popularitet och att kunderna i allt högre grad söker en aktiv semester. Det totala utbudet av charterresor minskade under, både i Sverige och Norge, med drygt 15 % jämfört med föregående år. Lågprisflyget har under etablerat sig på allvar i både Norge och Sverige. Lågprisbolagen såsom Sterling, Nordic Airlink, Ryanair och Norweigan Air Shuttle tar marknadsandelar av de etablerade flygbolagen och av charterbolagen. Tillkomsten av lågprisflygbolag har dessutom utökat resemarknaden. En undersökning genomförd av Skavsta flygplats under sommaren visar att 63 % av deras resenärer inte hade rest om det inte varit lågpris samt att 85 % hävdade att de kommer att resa oftare på grund av billiga resor. VERKSAMHETEN Tickets försäljning minskade under året med 10 % jämfört med föregående år. I lokal valuta minskade försäljningen med 8 %. Försäljningsnedgången var ett resultat av kriget i Irak och det världspolitiska läget, det allmänna konjunkturläget samt spridningen av sars, främst i Sydostasien. Under året har Ticket ökat sin marknadsandel av den totala försäljningen av charter- och paketresor. Tickets försäljning under fjärde kvartalet minskade med 3 %. I lokal valuta ökade försäljningen med 1 %. Delar av charterprogrammen för sommaren 2004 lanserades under tredje kvartalet, vilket tidigare år skett under fjärde kvartalet. Med hänsyn till den vikande marknaden i början av igångsatte Ticket i februari ett nytt åtgärdsprogram, utöver de som avslutades under, med syfte att minska kostnaderna med 20 MSEK. Ticket överträffade målet och kostnadsbesparingen uppgick till 21 MSEK jämfört med. Totalt har Tickets samtliga åtgärdsprogram minskat kostnaderna med 70,3 MSEK jämfört med år Minskningen av kostnaderna innebär att break-evennivån för Ticket (vid en given produktmix) har sänkts med cirka 20 %. Samtliga beräkningar ovan är exklusive valutaeffekter och försäljnings- och administrationskostnader i det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB. I Sverige var 64 butiker i drift vid periodens utgång, inklusive internetbutik. I Norge var vid periodens utgång 34 butiker i drift, inklusive internetbutik. Under året har en ny butik öppnats i Norge samt två butiker lagts ned i Sverige och en i Norge. På samtliga berörda platser, förutom en, finns andra Ticketbutiker. Nedläggningarna bedöms därmed ha en begränsad effekt på försäljningen. Medelantalet årsanställda uppgick under perioden till 388 (445). Försäljningen per årsanställd har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Ticket inledde under fjärde kvartalet samarbete i Sverige och Norge med charterarrangören STS Solresor. Därmed har Ticket alla de stora charterarrangörerna i sortimentet. STS Solresor har i Sverige cirka passagerare per år och i Norge cirka passagerare per år. Tickets långsiktiga målsättning är att stå för 20 procent av STS totala försäljning. Det treåriga avtalet mellan Ticket och STS Solresor innebär även att Ticket kommer att sälja STS Solresor on-line på ticket.se och ticket.no.

3 Tickets satsning på internet fortsätter och under fjärde kvartalet lanserades en enkel och snabb bokningstjänst för flygbiljetter från de flesta ledande flygbolagen. På ca 10 sekunder presenteras det lägsta priset med garanterad tillgänglighet till tusentals destinationer över hela världen. Första sökningen ger både lägsta pris och platstillgång på resan. Flygbokningssystemet är ett steg i Tickets offensiva satsning på internet. Målet är att erbjuda kunderna en mer dynamisk paketering där kunden själv kan paketera sin resa genom att välja flyg, hotell och hyrbil. Tickets kunder rör sig mellan olika kanaler i sitt sökande efter resa; telefon, butik och internet. Den nya flygbokningen ger kunden möjlighet att kontakta valfri Ticketbutik om de vill ha hjälp eller har frågor om sin bokning. Tidigare under året har Fritidsresor och Ticket lanserat ett användargränssnitt/bokningsdialog som gör det möjligt att boka Fritidsresors produkter on-line på ticket.se och ticket.no med samma enkla förfarande som på Fritidsresors webbplatser i både Sverige och Norge. Bokningsdialogen är den första på marknaden där bokningen registreras hos Ticket. Detta underlättar för kunden eftersom hon vid eventuella frågor eller ändringar kan ringa eller besöka vilken Ticketbutik som helst. Därmed stärker detta användargränssnitt Tickets flerkanalstrategi som bygger på att kunden ska möta en likvärdig tjänst i samtliga kanaler. On-lineförsäljningen på ticket.se och ticket.no har ökat markant efter lanseringen av flygbokningen och charterbokningen. Antalet besökare på ticket.se och ticket.no har under året ökat med cirka 20 % jämfört med föregående år. Under året togs Tickets nya kunddatabas i drift. Samtliga butiker i Sverige är uppkopplade. Kunddatabasen ger Ticket möjlighet att effektivisera och förbättra säljprocessen samtidigt som det ger nya möjligheter till effektiv kommunikation med Tickets kunder. I det nya säljstödsystemet finns kundens historik tillgänglig on-line både för pågående och avslutade bokningar, vilket ger en förbättrad möjlighet att göra ett effektivt försäljningsavslut. Kunddatabasen ger Ticket en möjlighet att segmentera kundbasen och bearbeta den så att kunden får ett mer individuellt och anpassat erbjudande. För att understryka Tickets fokus på försäljning genomfördes en omorganisation under fjärde kvartalet. En plattare organisation skapades med kortare avstånd mellan ledningsgrupp och säljprocess och med färre regionala försäljningschefer. Butikscheferna omvandlas till säljchefer med tydligare säljfokus, och stabsfunktionera fick en tydligare servicefunktion där säljcheferna har ett större ansvar för att identifiera och agera på kundernas efterfrågan. NETTOOMSÄTTNING Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 2 819,1 (3 118,5) MSEK, vilket innebar en minskning med 10 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 8 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 943,5 (2 048,8) MSEK, en minskning med 5 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen för perioden till 875,6 (1 069,7) MSEK, en minskning med 18 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 14 %. Okt-dec Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 622,1 (640,5) MSEK, en minskning med 3 %. I lokal valuta ökade nettoomsättningen med 1 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 444,5 (420,9) MSEK, en ökning

4 med 6 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 177,6 (219,6) MSEK, en minskning med 19 %, i lokal valuta en minskning med 8 %. RESULTAT Rörelseresultatet i koncernen uppgick för helåret till -12,7 (-9,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,9 (0,0) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (24,3) MSEK. I resultatet föregående år ingick vinst vid avyttring av dotterbolaget Worldwide Ticket AB med 23,7 MSEK och uppskjuten skatteintäkt med 10,7 MEK. Koncernens bruttomarginal uppgick till 9,8 (10,4) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Försäljnings- och administrationskostnaderna i koncernen uppgick till 288,8 (339,5) MSEK, en minskning med 50,7 MSEK. I föregående års siffror ingick det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket ABs försäljnings- och administrationskostnader med 22,1 MSEK. Exklusive WorldWide och valutaeffekter uppgick minskningen till 21,0 MSEK. Rörelseresultatet i den svenska verksamheten uppgick till 2,8 (-4,4) MSEK och före goodwillavskrivningar till 4,6 (-1,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick till -15,5 (-10,7) MSEK och före goodwillavskrivningar till -8,5 (-3,3) MSEK. Okt-dec Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till -3,5 (-10,2) MSEK och före goodwillavskrivningar till -1,4 (-7,7) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (23,8) MSEK. Koncernens bruttomarginal för kvartalet uppgick till 10,4 (11,2) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Den svenska verksamhetens rörelseresultat under kvartalet uppgick till 1,5 (-8,5) MSEK och före goodwillavskrivningar till 1,9 (-7,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick under kvartalet till -5,0 (-6,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,3 (-5,1) MSEK. Information per verksamhetsområde Nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % * % * Sverige 444,5 420, , ,8-5 Norge 177,6 219,6-19 (-8) 875, ,7-18 (-14) Koncernen 622,1 640,5-3 (1) 2 819, ,5-10 (-8) Rörelseresultat (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5-8,5-2,8-4,4 - Norge -5,0-6, ,5-10,7 - Jämförelsestörande post ** - 5, ,2 - Koncernen -3,5-10, ,7-9,9 -

5 Resultat efter skatt (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5 29,1-95 3,0 33,1-91 Norge -4,9-5, ,9-8,8 - Koncernen -3,4 23, ,9 24,3 - * Samtliga förändringar som omnämns inom parantes är beräknade i lokal valuta. ** Jämförelsestörande post år avsåg återföring av tidigare avsättning Dreamticket.. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 49,1 (64,5) MSEK och räntebärande skulder till 8,0 (12,0) MSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 (25,3) MSEK. Det försämrade utfallet jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av det försämrade resultatet, extra utbetald skatt samt avslut av hedge avseende optionsprogram. Utbetalningen av skatt på 11,9 MSEK berodde i huvudsak på att tidigare yrkade skattemässiga avdrag senarelagts av Skattemyndigheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,8 (20,3) MSEK. I föregående års siffra ingick försäljning av dotterbolaget WorldWide Ticket AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,0 (-4,0) MSEK. Soliditeten per balansdagen uppgick till 24,6 (31,1) % och koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 66,1 (95,8) MSEK. SYNTETISKA OPTIONER Styrelsen i Ticket har efter beslut utfärdat syntetiska optioner till koncernchef Lennart Käll. Lösenkursen uppgår till 8,15 kronor, priset per option till 1,30 kronor och löptiden till och med den 16 juni Genomsnittlig börskurs för Tickets aktie var 6,26 kronor under mätperioden juni. Värderingen av optionerna har utförts av Handelsbanken Capital Markets. Styrelsen bedömer att värderingen har skett på affärsmässig grund. För att gardera sig mot de eventuella ekonomiska effekterna av de syntetiska optionerna har Ticket hedgat denna risk genom att parallellt teckna ett aktieswapavtal med samma löptid som optionsprogrammet. Avtalet innebär att Ticket säkrar risken vid en kursuppgång på Ticket-aktien, men inte vid en nedgång. Värdeförändringen av optionerna och aktieswappen bokas kvartalsvis som en justering av gjorda avsättningar och som en personalkostnad. Under perioden har resultatet belastats med 0,2 MSEK avseende optionsprogrammet. Optionsprogrammet riktat till ledande befattningshavare med löptid t o m 28 februari har inte lett till någon utbetalning till optionsinnehavarna och inte till någon kostnad för Ticket. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 3,3 (4,3) MSEK. Investeringarna avsåg främst IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 15,1 (21,7) MSEK. MODERBOLAGET Nettoomsättningen uppgick under året till 43,8 (44,4) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (-1,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,7 (5,5) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av utdelning från dotterbolag. Likvida medel uppgick per balansdagen till 35,0 (26,9) MSEK. Investeringar uppgick under året till 2,4 (0,8) MSEK.

6 REDOVISNINGSPRINCIPER Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Intäktsredovisningen är i överensstämmelse med branschpraxis, Svenska Resebyråföreningens rekommendation. NY KONCERNCHEF OCH VD Lennart Käll tillträdde den 1 augusti som ny koncernchef och Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ). Lennart har en bred erfarenhet som ledare inom försäljning och marknadsföring samt under många år som VD. Han har tidigare varit VD för ICA Banken och SEB Finans. VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Katarina Sjögren Petrini utsågs i juli till Vice Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ) och förenar detta med sin nuvarande befattning som direktör för Finans, Ekonomi och IT. STYRELSE Rolf Svahn, som varit ledamot av Tickets styrelse sedan 1992, avgick av personliga skäl ur styrelsen i juli. FRAMTIDSUTSIKTER Återhämtningen i privatresemarknaden efter Irakkriget gick snabbare än förväntat. Tickets bedömning är att utvecklingen framöver främst kommer att påverkas av privatekonomiska faktorer. Undersökningar i Sverige och Norge genomförda av Sifo och norsk Gallup visar att svenskar och norrmän helst av allt lägger mer pengar på resor före hemmabio, DVD, möbler och sparande. Det stärker Tickets bedömning att det inte skett någon grundläggande och långsiktig förändring i privatpersoners önskan att resa på utlandssemester. Tickets organisation och kostnadsmassa är nu så bantad att en efterfrågan framöver på normala nivåer skulle resultera i en god resultatutveckling. Tickets lönsamhetsmål är att nå ett rörelseresultat, före goodwillavskrivningar, på 1,3 procent av nettoomsättningen. Tillväxtmålet är att i genomsnitt öka omsättningen med procent per år. För den kommande treårsperioden är uppfyllandet av lönsamhetsmålet överordnat tillväxtmålet. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen kommer att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH KOMMANDE RAPPORT- TILLFÄLLEN Ticket Travel Group ABs ordinarie bolagsstämma hålls på Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 30 mars 2004 kl 18:00. Särskild kallelse kommer att införas i dagspress under vecka 9. Under vecka 11 kommer årsredovisningen för verksamhetsåret att distribueras till aktieägarna.

7 Rapporter för 2004 lämnas enligt följande: - Delårsrapport för januari mars den 22 april Delårsrapport för januari juni den 22 juli Delårsrapport för januari september den 21 oktober Bokslutskommuniké för januari december 2004 den 2 februari 2005 Nacka den 2 februari 2004 Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Okt dec Okt - dec % 6) Nettoomsättning 1) 622,1 640, , ,5-10 Biljett- och arrangemangskostnader -557,2-568, , ,4-9 Bruttoresultat 64,9 71, ,9 324,1-15 Försäljnings- och administrationskostnader 2), 3) -68,3-87, ,8-339,5-15 Jämförelsestörande poster 4) - 5,2-5,2 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2) -0,1 0,2 1,2 0,3 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 Resultat vid avyttring dotterbolag - 23,7-23,7 Resultat från finansiella investeringar 0,1-0,4 0,8-0,2 Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Skatt på årets resultat - 10,7-10,7 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie 5), SEK -0,19 1,35-0,68 1,38 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 3,76 5,45 Förändring Förändring % 6) KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Goodwill 101,7 127,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,5 Materiella anläggningstillgångar 7,9 11,9 Finansiella anläggningstillgångar 28,4 30,4 Övriga omsättningstillgångar 81,1 73,0 Kassa och bank 49,1 64,5 Summa tillgångar 268,5 308,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 66,1 95,8 Avsättningar 4,8 11,6 Räntebärande skulder 8,0 12,0 Övriga kortfristiga skulder 189,6 188,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 268,5 308,1 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -19,7 10,0 Förändringar i rörelsekapital 10,1 15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,6 25,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 20,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar -10,4 45,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,0-4,0 Förändring likvida medel -14,4 41,6

9 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Ingående balans 95,8 63,1 Årets resultat -11,9 24,3 Omräkningsdifferenser -17,8 8,4 Utgående balans 66,1 95,8 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER 6) (Procent) Okt-dec Okt-dec Bruttomarginal 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelsemarginal Neg Neg (neg) Neg Neg (neg) Rörelsemarginal före goodwillavskrivning Neg Neg (neg) Neg 0,0 (neg) Vinstmarginal Neg 3,7 (2,9) Neg 0,8 (0,6) Sysselsatt kapital (MSEK) 74,1 107,8 Avkastning på sysselsatt kapital Neg 18,9 (13,4) Avkastning på eget kapital Neg 30,5 (24,0) Soliditet 24,6 31,1 Samtliga nyckeltal som omnämns inom parantes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster Definitioner: Bruttomarginal: Rörelsemarginal: Rörelsemarginal före goodwillavskrivning: Vinstmarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Soliditet: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar i förhållande till nettoomsättning Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital Eget kapital i förhållande till balansomslutning KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION 1) Nettoomsättning En resebyrå kan uppträda som agent såväl för leverantörer som för kunder, men också i eget namn. För att möjliggöra jämförelse med andra företag inom branschen och därmed ge möjlighet för att bedöma verksamheten presenterar Ticket värdet av den försäljning som genereras och registreras i butikerna, dvs kundpriset, som nettoomsättning. Tickets verksamhet påverkas främst av - förändringar i total försäljning - höjda/sänkta ersättningar från leverantörer och kunder För att förstå Tickets verksamhet är relationen mellan bruttoresultat och försäljning högst väsentlig. Grunden för mätning och bedömning av marknadsandelar är försäljningen till kund. Den nettoomsättning som redovisas i resultaträkningen består av följande komponenter:

10 Försäljning som agent Ticket uppträder som agent för reseproducenten eller researrangören när resebyrån ställer ut och förmedlar biljetter avseende flyg- och båttransporter, paketresor samt liknande bevis för andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc. Egen fakturering som agent Vid egen fakturering som agent betalar kunden för den förmedlade resan till Ticket. Ticket betalar sedan i sin tur reseproducenten eller researrangören beloppet efter avdrag för avtalad ersättning. Ticket tar också ibland ut en ersättning från kunden. Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent Vid denna typ av fakturering utför Ticket en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning. Det sker främst vid bokning av charterresor där kunden betalar priset för resan direkt till charterarrangören. Resebyrån erhåller ersättning från arrangören eller producenten, efter det att tjänsten utförts. Försäljning i eget namn En resebyrå agerar ibland som arrangör av paketresor. En paketresa är sammansatt av flera olika resetjänster, såsom transport-, logi-, restaurang-, färdledartjänster m fl. tjänster. Som researrangör står resebyrån i enlighet med lagen om paketresor som ansvarig gentemot resenären. Ticket har under året inte agerat som arrangör av paketresor. Under föregående år ingick dotterbolaget Worldwide Ticket AB i koncernen men dess försäljning i eget namn omfattade endast en marginell del av koncernens omsättning varför den inte särredovisas i specifikationen nedan. Specifikation av nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Försäljning som agent: Egen fakturering som agent 204,8 240,5 837,8 962,7 Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent 417,3 400, , ,8 Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 2) Avskrivningar I försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och -kostnader ingår avskrivningar enligt nedan: (MSEK) Okt-dec Okt-dec Avskrivningar fördelning: Goodwill -2,1-2,5-8,8-9,9 Övriga avskrivningar -1,5-2,5-6,3-11,8 Totalt -3,6-5,0-15,1-21,7 3) Syntetiska optioner Under året har förändring i avsättning för syntetiska optioner påverkat resultatet positivt med 0,1 (-0,6) MSEK. Total kostnad för året uppgick till 0,2 (1,4) MSEK avseende optionsprogrammet. 4) Jämförelsestörande poster (MSEK) Okt-dec Okt-dec Återföring avsättning Dreamticket - 5,2-5,2 Totalt - 5,2-5,2 5) Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt föreligger. 6) Beräkningar är gjorda med TSEK som bas.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Orderingången minskade med 4 % till 128,8 mkr (134,3 mkr) Orderstocken minskade med 9 % till 36,9 mkr (40,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2008 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2008

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2008 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2008 Bokslutskommuniké Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år samt för perioden 1 oktober - 31 december Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer