TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar"

Transkript

1 TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR 1

2 2

3 1. Inledning 1. Inledning 2. Besiktningsorgan för tryckbärande anordningar 2.1 Allmänt 2.2 Anmält organ 2.3 Certifieringsorgan 2.4 Brukarnas besiktningsorgan 2.5 Godkänt organ 2.6 Egenbesiktningsorgan 3. Konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar samt bedömning av överensstämmelse 3.1 Allmänt 3.2 Klassificering av tryckbärande anordningar 3.3 Förfaranden för bedömning av överensstämmelse 3.4 Väsentliga säkerhetskrav 3.5 CE-märkning, andra märkningar och EG-försäkran om överensstämmelse 3.6 Driftsinstruktioner 3.7 Aggregat 3.8 Handlingar om en tryckbärande anordning som skall registreras 3.9 Marknadsövervakning 4. Besiktningar under drifttiden 4.1 Allmänt 4.2 Placering och besiktning av placeringsplan 4.3 Registrering 4.4 Den första periodiska besiktningen 4.5 Periodiska besiktningar 4.6 Bevakning i stället för periodiska besiktningar 4.7 System för övervakning av en tryckbärande anordnings skick i stället för periodiska besiktningar 5. Installations-, reparations- och ändringsarbeten 6. Riskbedömning och driftsövervakning av pannanläggningar 6.1 Riskbedömning 6.2 Kompetensbrev 6.3 Kontinuerlig och periodisk driftsövervakning 7. Tillverkarens, ägarens och innehavarens ansvar används inom industrin, på arbetsplatser och även i hushållen. Exempel på tryckbärande anordningar är tryckbehållare, ång- och varmvattenpannor samt rörledningar. En olycka som förorsakas av en tryckbärande anordning kan leda till svåra person- eller egendomsskador eller skador på omgivningen. Därför har samhället lagstiftat om krav som ställs på konstruktion, tillverkning och drift av tryckbärande anordningar. I lagstiftningen framhålls tillverkarens, ägarens och innehavarens ansvar för den tryckbärande anordningens säkerhet. I denna guide beskrivs de krav som ställs på tryckbärande anordningar i fråga om besiktningsorgan konstruktion och tillverkning samt bedömning av överensstämmelse med kraven besiktningar under drifttiden installations-, reparations- och ändringsarbeten pannanläggningar. Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) ansvarar för marknadsövervakningen av tryckbärande anordningar i Finland och övervakar driftsäkerheten. TUKES för ett register över tryckbärande anordningar med uppgifter om de ca tryckbärande anordningar som är i drift. 3

4 2. Besiktningsorgan för tryckbärande anordningar 2.1 Allmänt De mest krävande tryckbärande anordningarna och aggregaten skall besiktas innan de släpps ut på marknaden och därtill genomgå periodiska besiktningar. kan besiktas av följande besiktningsorgan: anmält organ certifieringsorgan brukarnas besiktningsorgan godkänt organ egenbesiktningsorgan. Anmälda organ, certifieringsorgan och brukarnas besiktningsorgan har till uppgift att bedöma och godkänna tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven vid konstruktion och tillverkning. Godkända organ och egenbesiktningsorgan besiktar tryckbärande anordningar under deras drifttid och utför andra föreskrivna uppgifter i samband med idrifttagning och drift. 2.2 Anmält organ Ett anmält organ bedömer huruvida tryckbärande anordningar eller aggregat överensstämmer med kraven, utför europeiskt materialgodkännande och sköter eventuella särskilda uppgifter. Bedömningen av överensstämmelse omfattar godkännande av anordningstyp, konstruktion, tillverkade anordningar och kvalitetssystem samt övervakning av kvalitetssystem och tillverkarens slutliga bedömningar. De anmälda organen utnämns av handels- och industriministeriet. 2.3 Certifieringsorgan Certifieringsorgan är besiktningsorgan som kan certifiera eller godkänna personer som gör permanenta förband och oförstörande provningar av tryckbärande anordningar samt fogningsmetoder för permanenta förband. 2.4 Brukarnas besiktningsorgan Brukarnas besiktningsorgan är besiktningsenheter som innehas av ägare till tryckbärande anordningar. En dylik enhet kan fungera på samma sätt som ett anmält organ men kan bara utföra bedömningar av tryckbärande anordningar som är avsedda att användas av ägaren. Brukarnas certifieringsorgan kan varken utfärda typgodkännanden eller godkänna kvalitetssystem. Brukarnas besiktningsorgan utnämns av handels- och industriministeriet. 2.5 Godkänt organ Ett godkänt organ utför besiktningar i samband med driften av tryckbärande anordningar samt andra föreskrivna uppgifter, såsom besiktning av placeringsplan periodisk besiktning av tryckbärande anordningar avtal om bevakning av tryckbärande anordningar eller fastställande av system för övervakning av anordningens skick besiktning av påfyllningsanläggningar och påfyllningsplatser för transportabla tryckbärande anordningar kontroll av att riskbedömningen av en pannanläggning gjorts på behörigt sätt utfärdande av kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar besiktning av installations-, reparations- och ändringsarbeten på tryckbärande anordningar som är i drift. Dessa organ godkänns av TUKES. 2.6 Egenbesiktningsorgan Egenbesiktningsorgan kan besikta tryckbärande anordningar under deras drifttid samt utföra andra föreskrivna uppgifter för en viss grupp brukare av tryckbärande anordningar. Till exempel kan en ägare av flera tryckbärande anordningar ha en egen besiktningsavdelning som vid behov organiseras som ett egenbesiktningsorgan. Egenbesiktningsorganen godkänns av TUKES. Certifieringsorganen erkänns av handels- och industriministeriet. 4

5 3. Konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar samt bedömning av överensstämmelse 3.1 Allmänt Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999) innehåller de förfaranden som föreskrivs i direktivet om tryckbärande anordningar (97/23/EG) och som skall tillämpas vid konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar och aggregat samt bedömning av deras överensstämmelse med kraven. Till tryckbärande anordningar räknas behållare, rörledningar, tryckanordningar avsedda för produktion av ånga eller hetvatten (ång- och hetvattenpannor), säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör. sätts samman till aggregat. Beslutet (938/1999) tillämpas på tryckbärande anordningar och aggregat vilkas högsta tillåtna drifttryck överstiger 0,5 bar. Beslutet gäller inte bl.a. enkla tryckbehållare, aerosolförpackningar, anordningar som omfattas av bestämmelserna om transport av farliga ämnen samt anordningar där trycket inte är en avgörande faktor vid konstruktionen. och aggregat som skall konstrueras och tillverkas i överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven indelas i kategorierna I IV efter ökande risker. För behållare, rörsystem och tryckbärande anordningar avsedda för produktion av ånga eller hetvatten anges gränserna för god teknisk praxis och kategorierna I IV i bilaga II, tabell 1 9 i beslutet (938/1999). FÖLJANDE INFORMATION KRÄVS FÖR KLASSIFICERINGEN 1. Den tryckbärande anordningens typ: behållare, rörsystem eller tryckbärande anordning avsedd för produktion av ånga eller hetvatten, säkerhetsutrustning eller tryckbärande tillbehör 2. Högsta tillåtna drifttryck (PS) och volym (V) eller nominell storlek (DN) beroende på vad som är tillämpligt. 3. Klassificering av fluiden gas eller vätska. 4. Fluidens farlighet grupp 1 eller 2. och aggregat skall CE-märkas och åtföljas av instruktioner och om dem skall upprättas en EG-försäkran om överensstämmelse. och aggregat som tillverkas i enlighet med god teknisk praxis CE-märks inte och om dem upprättas ingen EG-försäkran om överensstämmelse. 3.2 Klassificering av tryckbärande anordningar Med avseende på konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse med kraven indelas tryckbärande anordningar och aggregat i två grupper: anordningar och aggregat som skall konstrueras och tillverkas i överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven anordningar och aggregat som skall tillverkas i enlighet med god teknisk praxis 5

6 KLASSIFICERING AV TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR HIMb 938/1999, bilaga II tabell Typ 2. Klassificeringsgrund 3. Fluid 4. Fluidgrupp 5. Tabell 1 1 Behållare 2 2 PS, V avsedda för produktion av ånga eller hetvatten PS, V Gas Vätska - Gas Vätska Rörledningar PS, DN Med behållare avses ett hölje som konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning. En behållare kan innehålla ett eller flera rum. Med tryckbärande anordning avsedd för produktion av ånga eller hetvatten avses en tryckbärande anordning som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning, och som är avsedd för produktion av ånga eller hetvatten vid en temperatur som överskrider 110 C. Med rörledning avses ledningsdelar som är avsedda för transport av fluider när de är hopfogade för att integreras i ett tryckbärande system. Rörledningar innehåller särskilt ett rör eller ett system av rör, kopplingar, rörtillbehör, expansionskomponenter, slangar eller i förekommande fall andra tryckbärande delar. Med säkerhetsutrustning avses utrustning avsedd att skydda tryckbärande anordningar mot överskridande av tillåtna gränser. Säkerhetsutrustning är klassificerad i kategori IV. Emellertid kan säkerhetsutrustning som tillverkas för särskilda anordningar undantagsvis vara klassificerad i samma kategori som den anordning den skall skydda. Med tryckbärande tillbehör avses tryckbärande anordningar med driftsfunktion. Tillbehören är klassificerade beroende på sin volym (V) eller sin nominella storlek (DN) enligt motsvarande tabeller för behållare eller rörsystem. PS V DN högsta tillåtna drifttryck, uttryckt i bar volym, uttryckt i L nominell storlek, avrundat referensvärde Med gas avses gas, kondenserad gas, under tryck löst gas, ångor samt i detta sammanhang också vätskor vars ångtryck vid högsta tillåtna temperatur överstiger det normala atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar. Till fluiderna i grupp 1 hör farliga fluider vilka i 3 kemikalieförordningen (675/1993) definieras som explosiva, ytterst brandfarliga, mycket brandfarliga, brandfarliga (om den högsta tillåtna temperaturen är högre än flampunkten), mycket giftiga, giftiga eller frätande. Till fluiderna i grupp 2 hör alla fluider som inte hör till grupp 1. Avgränsningslinjerna i tabellerna anger den övre gränsen för varje kategori. i enlighet med god teknisk praxis befinner sig i tabellerna inom området 6. En behållare som består av flera rum klassificeras enligt det enskilda rum som tillhör den högsta kategorin. Om rummet innehåller flera fluider skall klassificeringen utföras enligt den fluid som förutsätter den högsta kategorin. Tabellerna i bilaga II har kompletterats med specialfall. 6

7 3.3 Förfaranden för bedömning av överensstämmelse A A1 KATEGORI I A KATEGORI II A1 D1 E1 Bedömningsförfarande (modul) Intern tillverkningskontroll Intern tillverkningskontroll med övervakning av den slutliga bedömningen Innan en tryckbärande anordning som klassificeras i kategorierna I IV släpps ut på marknaden skall den genomgå en bedömning av huruvida de väsentliga säkerhetskraven uppfylls. Förfarandena (dvs. modulerna) för bedömning av överensstämmelse beskrivs i bilaga III till beslutet (938/1999). Modulen eller en kombination av modulerna väljs enligt anordningens kategori. Tillverkaren kan också använda mera krävande moduler vid bedömningen. I modulerna för kategorierna II, III och IV deltar ett anmält organ eller brukarnas besiktningsorgan. I modulerna A1, C1, F och G kan de uppgifter som ankommer på ett anmält organ skötas av brukarnas besiktningsorgan. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL ELLER MODULKOMBINATION KATEGORI III B1 + D B1 + F B + E B + C1 H Beskrivning KATEGORI IV B + D B + F G H1 Tillverkaren skall upprätta en teknisk dokumentation och göra en slutlig bedömning Tillverkaren skall upprätta en teknisk dokumentation och göra en slutlig bedömning som skall övervakas av ett anmält organ. B B1 C1 D D1 EG-typkontroll EG-konstruktionskontroll Överensstämmelse med typ Kvalitetssäkring av produktion Kvalitetssäkring av produktion Ett anmält organ skall kontrollera att typen uppfyller kraven. Ett anmält organ skall kontrollera att konstruktionen uppfyller kraven. Tillverkaren skall göra en slutlig bedömning som skall övervakas av ett anmält organ. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. Tillverkaren skall upprätta en teknisk dokumentation samt tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. E E1 Kvalitetssäkring av produkter Kvalitetssäkring av produkter Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. Tillverkaren skall upprätta en teknisk dokumentation samt tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. F G H Produktverifikation EG-verifikation av enstaka objekt Fullständig kvalitetssäkring Ett anmält organ skall göra en slutlig bedömning av varje produkt. Ett anmält organ skall granska konstruktionen av varje produkt och göra en slutlig bedömning av produkten. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. H1 Fullständig kvalitetssäkring med kontroll av konstruktionen och särskild övervakning av den slutliga bedömningen Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, provning och slutlig bedömning och underkastas övervakning av ett anmält organ. Därtill skall organet kontrollera konstruktionen och övervaka den slutliga bedömningen. 7

8 3.4 Väsentliga säkerhetskrav De väsentliga säkerhetskrav som ställs på tryckbärande anordningar gäller konstruktion, tillverkning, material samt vissa särskilda krav på rörledningar och pannor. Kraven är bindande för tryckbärande anordningar och aggregat som hör till kategori I IV, se bilaga I till beslutet (938/1999). Tillverkaren skall analysera vilka risker som är tillämpbara på den tryckbärande anordningen. Därefter kan tillverkaren utgående från dessa fastställa de väsentliga säkerhetskrav som är aktuella för den tryckbärande anordningen. SFS-EN-standarderna för tryckbärande anordningar ger detaljerade anvisningar för konstruktion och tillverkning. En tryckbärande anordning som tillverkats enligt harmoniserade standarder antas uppfylla de väsentliga säkerhetskraven. 3.5 CE-märkning, andra märkningar och EG-försäkran om överensstämmelse Genom CE-märkning deklarerar tillverkaren att en tryckbärande anordning eller ett aggregat har konstruerats och tillverkats på ett sådant sätt att de väsentliga säkerhetskraven i direktivet om tryckbärande anordningar uppfylls och att bedömningen av överensstämmelse med kraven har skett på behörigt sätt. CE-märkningen anbringas av tillverkaren eller hans representant inom EES-området. CE-märkningen och andra märkningar skall anbringas direkt på den tryckbärande anordningen eller på en väl fastsatt skylt på densamma och skall vara synlig, lätt läsbar och varaktig. I märkningen anges identifikationsnummer för det anmälda organet, om organet har deltagit i kontrollskedet av tillverkningen, dvs. i förfaranden för bedömning av överensstämmelse i kategori II, III och IV tillverkarens namn och adress eller någon annan identifikationsbeteckning tillverkningsår anordningens beteckning, t.ex. typ, serieeller partinummer och tillverkningsnummer väsentliga högsta/lägsta tillåtna gränsvärden Därtill anges beroende på anordningens typ t.ex. volym (L), nominell storlek (DN), effekt (kw), det använda provtrycket (bar), säkerhetsutrustningens inställningstryck (bar) och varningstext om felanvändning som erfarenhetsmässigt förekommer. CE-märkningen består av bokstäverna CE enligt följande figur: De olika delarna av CE-märkningen skall ha ungefär samma höjd, som skall vara minst 5 mm. Tillverkaren eller hans representant upprättar om den tryckbärande anordningen eller aggregatet en EG-försäkran om överensstämmelse som skall innehålla följande uppgifter: EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE namn och adress för tillverkaren eller hans representant som är etablerad inom EES-området beskrivning av den tryckbärande anordningen eller aggregatet det förfarande som tillämpas för att bedöma överensstämmelsen för aggregat, beskrivning av de tryckbärande anordningar som ingår liksom även de förfaranden som tillämpas för att bedöma överensstämmelsen i förekommande fall, namn och adress för det anmälda organ som har utfört kontrollen i förekommande fall, en hänvisning till EGtypkontrollintyg, EG-konstruktionskontrollintyg eller EG-intyg om överensstämmelse i förekommande fall, namn och adress för det anmälda organ som kontrollerar tillverkarens kvalitetssystem i förekommande fall, hänvisning till tillämpade harmoniserade standarder i förekommande fall, övriga tekniska specifikationer som har använts i förekommande fall, hänvisningar till övriga bestämmelser (direktiv) som har tillämpats identifikation av undertecknaren som har fått befogenhet att skriva under försäkran för tillverkaren eller för dennes representant Obs! I EG-försäkran om överensstämmelse lämnas utredning enligt punkt 5 10 endast om de förfaranden som avses i dessa punkter har tillämpats och aggregat som är konstruerade och tillverkade i enlighet med god teknisk praxis får inte CE-märkas och om dem upprättas inte heller någon EG-försäkran om överensstämmelse. Dessa anordningar skall ha märkningar som gör det möjligt att identifiera till- 8

9 verkaren eller hans representant. Dessutom skall de åtföljas av tillräckliga driftsinstruktioner. som bedömts av brukarnas besiktningsorgan får inte CE-märkas men om dem skall upprättas en EG-försäkran om överensstämmelse. tryckbärande anordningar som redan är försedda med CE-märkning då de infogas i aggregatet skall behålla denna märkning. Tillverkaren skall utarbeta driftsinstruktioner för aggregatet och utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse. 3.6 Driftsinstruktioner och aggregat skall åtföljas av en bruksanvisning för användaren som innehåller uppgifter om säkerheten i fråga om: av tillverkaren förutsedda driftsförhållanden och säkra gränsvärden för driften samt grunderna för konstruktionen montering inklusive sammansättning av tryckbärande anordningar idrifttagande användning underhåll, inklusive kontroller som utförs av användaren utbytbara delar (i förekommande fall) de uppgifter som anbringats på den tryckbärande anordningen, med undantag för serie-, parti- eller tillverkningsnummer varningar för risker vid förutsebar felanvändning (i förekommande fall). Driftsinstruktionerna skall åtföljas av erforderlig teknisk dokumentation liksom ritningar och scheman som är nödvändiga för att instruktionerna lätt skall kunna förstås. 3.7 Aggregat Med aggregat avses flera tryckbärande anordningar som satts samman av en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell enhet. Ett aggregat är ett tryckbärande system som består av behållare, rörledningar, tryckbärande tillbehör och säkerhetsutrustning. Exempel på aggregat är handbrandsläckare, autoklaver, tryckluftsmatningssystem på fabriker, kylanläggningars kylsystem, eldrörs-, vattenrörs- och hetoljepannor. Bedömningen av ett aggregat omfattar ihopsättningen av de tryckbärande anordningarna, kontroll av att driftsvärdena håller sig inom tillåtna gränser, slutlig bedömning och besiktning av säkerhetsutrustning. Tillverkaren skall anbringa CE-märkning som avser aggregatet. CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av aggregatet. De 9

10 3.8 Handlingar om en tryckbärande anordning som skall registreras Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som tas i drift och skall registreras behöver t.ex följande handlingar om anordningen: bruksanvisning EG-försäkran om överensstämmelse konstruktions- och tillverkningsritningar grunderna för konstruktionen (förutsedda driftsförhållanden, avsett innehåll, konstruktionsnorm, hållfasthetsfaktorer, korrosionstillägg osv.) materialintyg svetsnings-, värmebehandlings- och NDThandlingar eventuellt EG-typkontrollintyg, EG-konstruktionskontrollintyg eller EG-intyg om överensstämmelse. Handlingarna fogas till den bok över den tryckbärande anordningen som behövs vid periodiska besiktningar. 3.9 Marknadsövervakning TUKES övervakar de tryckbärande anordningar och aggregat som finns på marknaden. Marknadsövervakningen skyddar konsumenter, anställda och företag som använder produkterna från faror som förorsakas av produkter som inte överensstämmer med kraven samt förhindrar ohederlig konkurrens. Marknadsövervakningen sker genom information, övervakningsbesök, inspektioner i samband med övervakningen, undersökningar och tester samt EU-samarbete. Vid övervakningsbesöken utreds huruvida de tryckbärande anordningarna uppfyller de föreskrivna kraven på märkning, dokumentation, konstruktion och tillverkning. Om en tryckbärande anordning eller ett aggregat inte överensstämmer med kraven eller om den kan vara farlig om den används för det avsedda ändamålet kan TUKES begränsa utsläppandet på marknaden och idrifttagningen. Den som släpper ut CE-märkta tryckbärande anordningar eller aggregat på marknaden skall i förekommande fall av tillverkaren eller hans representant inom EES-området erhålla en EG-försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation för anordningen samt eventuella intyg och utredningar som utfärdats av ett anmält organ. 10

11 4. Besiktningar under drifttiden 4.1 Allmänt Föreskrifter om driften av tryckbärande anordningar ges i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999). Till besiktningar av tryckbärande anordningar under drifttiden hör bl.a. besiktning av placeringsplan sänkningsbesiktning den första periodiska besiktningen samt periodiskt utförda besiktningar såsom driftsbesiktning invändig besiktning periodiskt tryckprov ändringsbesiktningar (vid behov). 4.2 Placering och besiktning av placeringsplan En tryckbärande anordning skall placeras samt de utrymmen och konstruktioner som omger den konstrueras och genomföras så att det utsläpp av fluiden som sker i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning förorsakar så ringa fara som möjligt. Placeringen skall dessutom vara sådan att den tryckbärande anordningen kan drivas, besiktas och hållas i skick på adekvat sätt. TUKES för ett register över tryckbärande anordningar, vilket används vid övervakningen av att föreskrifterna om tryckbärande anordningar efterföljs. Besiktningsorganet skall tillställa TUKES uppgifter om den första periodiska besiktningen, periodiska besiktningar, flyttning av besiktningar och ändringsbesiktningar. Ägaren eller innehavaren av en registrerad tryckbärande anordning skall meddela TUKES om förändringar i uppgifterna om den tryckbärande anordningens ägare, innehavare, placering och driftsövervakare samt om urdrifttagning av anordningen. Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som skall registreras skall samla de centrala handlingar som anknyter till godkännandet och besiktningen av anordningen i en bok över den tryckbärande anordningen. 4.4 Den första periodiska besiktningen Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall sörja för att ett besiktningsorgan utför den första periodiska besiktningen på en anordning som tas i drift och som skall registreras. Vid besiktningen konstateras bl.a. att placeringen och driften är säker, driftsvärdena fastställs och anordningen anmäls till TUKES register. Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999) föreskriver för vilka tryckbärande anordningar ägaren eller innehavaren måste låta ett besiktningsorgan granska placeringsplanen. En tryckbärande anordning får inte installeras förrän besiktningsorganet har granskat placeringsplanen. 4.3 Registrering som kan medföra betydande fara skall registreras. Registrerade anordningar skall genomgå periodiska besiktningar med bestämda intervaller. Registreringsgränserna anges i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999). 11

12 4.5 Periodiska besiktningar Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall sörja för att ett besiktningsorgan med bestämda intervaller utför periodiska besiktningar på en registrerad anordning. Genom periodiska besiktningar försäkrar man sig om att den tryckbärande anordningen är driftsäker. Ett rörsystem som har anslutits till en tryckbärande anordning som skall registreras skall besiktas i samband med den periodiska besiktningen av anordningen, om rörsystemet har planerats utgående från materialets kryp- eller utmattningshållfasthet eller om fluiden i rörsystemet hör till grupp Bevakning i stället för periodiska besiktningar Invändiga besiktningar och periodiska tryckprov i samband med periodiska besiktningar kan helt eller delvis ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen, om vilken ägaren eller innehavaren har kommit överens med ett godkänt organ, om det av orsaker som sammanhänger med konstruktionen inte är skäligen möjligt att utföra besiktningar och om det genom bevakningen kan säkerställas att den tryckbärande anordningen är säker. Ägaren eller innehavaren skall göra upp en skriftlig plan över bevakningen. 4.7 System för övervakning av en tryckbärande anordnings skick i stället för periodiska besiktningar De periodiska besiktningarna kan ersättas med ett system för övervakning av anordningens skick, om systemet till sina verkningar anses motsvara de periodiska besiktningarna. Vid utarbetandet av systemet skall de uppgifter beaktas som har erhållits om den tryckbärande anordningens och den anslutande apparaturens risker, drift och besiktningar. Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall kontinuerligt utveckla systemet för övervakning av skicket med hjälp av de uppgifter som erhållits vid driften och besiktningen av den tryckbärande anordningen. Ägaren eller innehavaren skall utarbeta systemet för övervakning av skicket skriftligen. Uppgifterna om och kompetenskraven för de personer som deltar i verksamheten samt underhållet av de mätutrustningar som verksamheten förutsätter skall definieras. Systemet för övervakning av skicket skall fastställas av ett godkänt organ. Ägaren eller innehavaren skall meddela TUKES om systemet för övervakning av skicket och vilka tryckbärande anordningar systemet omfattar. TUKES kan ställa villkor för genomförandet av systemet. T.ex. kan följande besiktningar ersättas med bevakning: invändiga besiktningar av och tryckprov på en tryckbärande anordning som skyddats genom murning eller en tjock ytbeläggning invändiga besiktningar av och tryckprov på en tryckbärande anordning i en kylanläggning. Ägaren eller innehavaren skall meddela TUKES om den överenskomna bevakningen och vilka tryckbärande anordningar bevakningen omfattar. 12

13 5. Installations-, reparationsoch ändringsarbeten Vid installations-, reparations- och ändringsarbeten på tryckbärande anordningar som är i drift tillämpas handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999). Den verksamhetsutövare som utför installations-, reparations- och ändringsarbeten kan iaktta: den godkända plan eller svetsningsanvisning som har använts vid tillverkningen av anordningen, om besiktningsorganet anser dem säkra och de täcker arbetet i fråga i enskilda fall en svetsningsanvisning i enlighet med något annat förfarande som besiktningsorganet anser tillräckligt det förfarande för bedömning av överensstämmelse som verksamhetsutövaren tillämpar vid tillverkningen av nya tryckbärande anordningar ett förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt beslutet (953/1999). Besiktningsuppgifterna i samband med installations-, reparations- och ändringsarbeten skall utföras av ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan. Kraven på metoder vid permanenta förband, på de personer som utför dem och på de personer som utför oförstörande provning är desamma som vid tillverkning av nya tryckbärande anordningar. Den som utför installations-, reparations- och ändringsarbeten skall lämna en försäkran om överensstämmelse till beställaren. Kravet på CEmärkning tillämpas inte. Då en tryckbärande anordning byts ut i sin helhet eller genomgår särskilt betydande ändringsarbeten eller då ett helt nytt rörsystem installeras tillämpas i allmänhet handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999). Härvid skall den tryckbärande anordningen i allmänhet också CE-märkas. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV INSTALLATIONS-, REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN Modul eller modulkombination HIMb 953/1999 Tryckbärande anordning som skall registreras B1 + F G H1 Tryckbärande anordning som inte skall registreras Från fall till fall då ett besiktningsorgan godkänner A1 E1 Annan ändamålsenlig modul Ett egenbesiktningsorgan får endast tillämpa modulerna A1, F och G 13

14 6. Riskbedömning och driftsövervakning av pannanläggningar 6.1 Riskbedömning En riskbedömning skall utföras i en pannanläggning som innehåller en ångpanna som skall registreras och vars effekt överskrider 6 MW eller en hetvattenpanna som skall registreras och vars effekt överskrider 15 MW. En riskbedömning skall utföras i en pannanläggning som skall placeras under jorden och som har en panna som skall registreras. Av riskbedömningen skall framgå de risksituationer och förhållanden där en olycka är möjlig i samband med driften och drifttekniken. Det skall också finnas beredskap för risksituationerna. 6.2 Kompetensbrev Driftsövervakaren i en sådan pannanläggning som innehåller en eller flera ång- eller hetvattenpannor som skall registreras och vilkas sammanräknade effekt överstiger 1 MW eller högsta tillåtna drifttryck av någon av dem överstiger 10 bar, bör utöver den sakkunskap om vilken bestäms i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) även ha ett kompetensbrev enligt förordningen (891/1999). 6.3 Kontinuerlig och periodisk driftsövervakning En pannanläggnings ång- och hetvattenpannor som skall registreras skall under drifttiden övervakas antingen kontinuerligt eller periodiskt. Periodisk övervakning kan omfatta: en ångpanna vars effekt är högst 20 MW och i vilken används ett fast bränsle eller i vilken den energimängd som har reserverats för eldstaden kan skada pannan under en driftstörning en annan ångpanna vars effekt är högst 40 MW en hetvattenpanna vars effekt är högst 120 MW. Vid övergång till periodisk övervakning skall pannan specialutrustas i enlighet med författningen. Dessutom skall övervakningsbesök regelbundet göras i pannanläggningen med intervaller som är anpassade till de lokala förhållandena, dock högst 84 timmar. Om den periodiska övervakningen sker med tätare intervaller än vad som föreskrivs, kan även ångpannor som är något större än de ovannämnda övervakas periodiskt. Förordningen (891/1999) reglerar vilka krav som ställs på utbildning och arbetserfarenhet vid beviljande av kompetensbrev. Kompetensbreven utfärdas av ett godkänt organ. Den som har ett kompetensbrev får verka som driftsövervakare av en pannanläggning inom de gränser för tryckoch effekttal som anges i beslutet (953/1999). Den som har ett tidigare utfärdat kompetensbrev kan fortfarande verka som driftsövervakare av pannanläggningar. Gränserna för tryck- och effekttal följer de nuvarande författningarna. Med de gamla utbildningskraven kan kompetensbrev sökas fram till utgången av En diplomingenjör eller ingenjör med behörig utbildning och erfarenhet behöver enligt beslutet (953/1999) inget kompetensbrev. 14

15 7. Tillverkarens, ägarens och innehavarens ansvar I författningarna om tryckbärande anordningar framhålls tillverkarens, ägarens och innehavarens ansvar för den tryckbärande anordningens säkerhet. Tillverkaren svarar för att en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden överensstämmer med kraven. Tillverkarens handlingssätt och attityder är särskilt viktiga vid förfaranden som baserar sig på ett kvalitetssystem. Även när ett besiktningsorgan deltar i bedömningen av överensstämmelse är det tillverkaren som bär ansvaret för att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven. Ägaren och innehavaren skall sörja för att placeringen och driften av anordningen är säker. Registrerade tryckbärande anordningar skall genomgå periodisk besiktning med föreskrivna intervaller. När det gäller tryckbärande anordningar som är svåra att besikta ökar ägarens och innehavarens ansvar för driftsäkerheten vid en övergång till bevakning som utförs av ägaren eller innehavaren, eller vid en övergång till ett system för övervakning av anordningens skick. FÖRFATTNINGAR OM TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR Lag om tryckbärande anordningar (869/1999) Förordning och besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999) Förordning om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999) Handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare (917/1999) Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999) Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999) ÄGAREN/INNEHAVAREN AV EN TRYCKBÄRANDE ANORDNING SVARAR FÖR Att det om en tryckbärande anordning som skall registreras finns tillräckliga handlingar för periodiska besiktningar och för boken över den tryckbärande anordningen (se punkt 3.8). Att placeringen av den tryckbärande anordningen är säker och att placeringsplanen granskas av ett besiktningsorgan om författningarna så kräver. Att en kompetent och sakkunnig driftsövervakare utses för en anordning som skall registreras. Att den första periodiska besiktningen på en tryckbärande anordning som tas i drift och som skall registreras utförs av ett besiktningsorgan, varvid anordningen registreras och uppgifterna om den anmäls till TUKES register över tryckbärande anordningar. Att ett besiktningsorgan med föreskrivna intervaller utför periodiska besiktningar på en registrerad anordning. Att ändringar i uppgifterna om ägare, innehavare, placering, driftsövervakare eller urdrifttagning av en tryckbärande anordning anmäls till TUKES register över tryckbärande anordningar. 15

16 PB 123 (Lönnrotsgatan 37) HELSINKFORS telefon (09) , fax (09)

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bevakning av tryckbärande anordningar

Bevakning av tryckbärande anordningar Anvisning 11/2015 13.11.2015 0 (5) -anvisning 11/2015 Bevakning av tryckbärande anordningar Bevakning av tryckbärande anordningar () PB 66 (Semaforbron 12 B) Kalevantie 2 Valtakatu 2 www..fi 00521 Helsingfors

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Lag. om tryckbärande anordningar. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om tryckbärande anordningar. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om tryckbärande anordningar 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar och på tryckbärande anordningar

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar Teknisk kontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2010:1334 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 11 november 2010. Regeringen

Läs mer

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring Nr 621 1609 BILAGOR Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse Bilaga 2: Modeller för CE-märkningen om överensstämmelse och för uppgiften om garanterad ljudeffektnivå Bilaga 3: Intern tillverkningskontroll

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:23 Tillämpningsområde 1

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Besiktning av trycksatta anordningar

Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2015:9 Besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 1 (10) Föreskrift om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och dokument i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation Utfärdad i Helsingfors den 17 december

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:20 Författningen upphävd

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:4. TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR (Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:4. TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR (Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:4 TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR (Ändringar införda t. o. m. 2000-12-15) 1 TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997

Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997 D7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Effektivitetskrav för värmepannor FÖRESKRIFTER 1997 M I L J Ö M I N I S T E R I E T D7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Miljöministeriet, Bostads- och byggnadsavdelningen

Läs mer

Marknadskontroll av Fastbränslepannor

Marknadskontroll av Fastbränslepannor 2017-03-31 2016/035586 1 (8) Enheten för teknik Mikael Holst, 010-730 97 39 arbetsmiljoverket@av.se Marknadskontroll av Fastbränslepannor 1. Sammanfattning Arbetsmiljöverket har i samarbete med Elsäkerhetsverket

Läs mer

Xxxxx Enkla tryckkärl

Xxxxx Enkla tryckkärl AFS 2014:XX 2014:19 Xxxxx Enkla tryckkärl Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens (AFS xxxx:xx) föreskrifter om (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

Besiktning av trycksatta anordningar

Besiktning av trycksatta anordningar Besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

SMPs HISTORIA.

SMPs HISTORIA. SMPs HISTORIA 1897 Bildades efter donation av Gustaf de Laval. Provningslab utanför Malmö och Uppsala 1954 Provningslab etableras även i Umeå 1975 Riksprovplats för grävmaskiner rikstäckande besiktning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om (STAFS 2006:12) längdmått och volymmått för utskänkning Ändring införd: t.o.m. STAFS

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016): 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Guide till CE-märkning

Guide till CE-märkning Guide till CE-märkning Guiden hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad standard

Läs mer

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar AFS 2008:9 Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR 1. Inledning Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) meddelar med stöd av 56 i elsäkerhetslagen (410/1996) kompletterande anvisningar

Läs mer

Ändringar i produktstandarder. Hur vet man om en standard gäller? Inspecta Academy

Ändringar i produktstandarder. Hur vet man om en standard gäller? Inspecta Academy Ändringar i produktstandarder. Hur vet man om en standard gäller? Inspecta Academy Vilka standarder? Innan vi kan prata om ändringar i standarder måste vi veta vad det är för sorts standarder det handlar

Läs mer

Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll

Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll beslutade av räddningsnämnden den 27 maj 2004 Halmstads kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 förordning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar

Läs mer

Fallgropar med pannor från Kina till Sverige.

Fallgropar med pannor från Kina till Sverige. Fallgropar med pannor från Kina till Sverige. Jari Orava DEKRA Industrial AB Göteborg Är 41 år, fru Johanna och 3 barn, 11, 13 och 17 år. Spelar innebandy på fritiden. Orava betyder ekorre. Är sektionschef

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt!

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! 1 Lars Björk Vattenfall Research And Development VRD Vattenfall Research And Development Civil Engineering

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Besiktningsseminarium Kristian Svensson

Besiktningsseminarium Kristian Svensson Besiktningsseminarium 2012-11-13 Kristian Svensson Maskiner, AFS 2008:3 Sida 2 Sida 3 CE-märket Tillverkarens kvitto på att ALLA tillämpliga direktiv är uppfyllda Sida 4 De tjugofem direktiven enligt den

Läs mer

Maskiner (2006/42/EG)

Maskiner (2006/42/EG) Maskindirektivet Maskiner (2006/42/EG) De som vill sälja maskiner inom EES-området måste följa direktivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för egen

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer