Marknadsföringsbroschyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföringsbroschyr"

Transkript

1 Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod Certifikatet Nokia Placeringswarranten BRIC Valuta 2012

2

3 1 Sijoituswarrantti Aktierelaterad Certifikatet Nokia 2012 Myynnissä Vad? Varför? Riskfaktorer Certifikatplacering bunden till aktiekursutvecklingen för Nokia Placeringstiden högst 3 år eventuellt förfall och utbetalning av avkastning möjligt redan tidigare Emittentbolaget garanterat av banken Société Générale Nokias kurs historiskt sett på låg nivå För utbetalning av avkastning (beroende på förfallotidpunkten 15 %, 30 % eller 45 %) räcker att Nokias kurs hålls på nuvarande nivå Certifikatet erbjuder skydd mot 40 % nedgång i aktiens värde* Ingen kapitalgaranti om aktien sjunker över 40 % kan hela eller delar av det placerade kapitalet förloras Emittentens möjliga insolvens - placeraren kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet Avkastningsrisk avkastningen begränsad till 15 % p.a. och motsvarar därmed inte en direkt aktieplacering KLASSIFICERING AV PLACERINGEN TID PLACERINGSTID PLACERINGSLÖSNING Medellång (1-3 år) Icke-kapitalgaranterat Certifikat Ickekapitalgaranterad Partiell kapitalgaranti R I S K PLACERINGSOBJEKT Aktie Kapitalgaranterad** < 1år kort 1-3 år medellång > 3 år lång * Placeringar är alltid förknippade med ekonomisk risk läs mer under punkten Centrala riskfaktorer förknippade med placeringswarranter samt ur Sammandrag av villkor. ** Kapitalgarantin för det nominella värdet gäller endast på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker inte eventuell teckningsprovision eller överkurs. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk.

4 Certifikatet Nokia 2012 Aktierelaterad Placering i Nokia-aktiens stabila värdeutveckling Nokias aktie har under finanskrisen, tillsammans med den övriga marknaden sjunkit till rekordlåg nivå Utveckling för den underliggande aktien Nokias framtidsutsikter är dock goda, tack vare så väl effektiveringsåtgärdena som bolagets stabila ekonomi De utvecklande marknadernas starka utveckling stöder Nokias tillväxtförväntningar. 71,5 % av Nokias försäljningsintäkter kommer från de utvecklande marknaderna* Nokia Abp * Källa: Morgan Stanley Källa: Bloomberg Historisk utveckling utgör inte garanti för kommande utveckling. Certifikatet Nokia 2012 avkastar redan med moderat kursuppgång 5 10/04 0/05 10/06 10/07 10/08 10/09 Om värdet för Nokias aktie hålls oförändrat eller stiger betalar placeringen en årlig avkastning om 15 % och förfaller automatiskt om 1-3 år Certifikatet Nokia 2012 erbjuder även skydd mot 40 % nedgång i aktien, då placeraren får det investerade kapitalet tillbaka Certifikatplaceringen motsvarar inte en direkt placering i aktien. Aktien kan avkasta mer än den fasta kupongen. Då aktiens värde på förfallodagen är lägre än 60 % av startvärdet fastställs återbetalningen enligt aktiens kursutveckling. Certifikatet är en masskuldebrevslånebaserad produkt, som vanligtvis består av en räntedel och en option (avkastningskomponent). Certifikatets avkastning och återbetalning av kapitalet är beoroende av den underliggande tillgångens, t.ex. aktiens eller aktieindexets, utveckling under placeringstiden. Certifikatet har inte kapitalgaranti och placeraren kan förlora det investerade kapitalet helt eller delvis om den underliggande tillgångens villkorsenliga utveckling under placeringstiden är negativ. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk. Avkastningskalkyl och -scenarier 100% 60% 1 v. 2 v. 3 v. Certifikatet förfaller efter ett år till priset 115 % Certifikatet förfaller efter tre år till priset 145 % Certifikatet förfaller efter tre år till priset 100 % Certifikatet förfaller efter tre år till Nokias kurs Avkastningen och förfallotidpunkten för Certifikatet Nokia 2012 fastställs på basen av Nokia-aktiens värden på de årliga observationsdagarna. Om Nokia-aktiens värde på någon av de årliga observationsdagarna är minst på startnivån som fastställs i början av placeringstiden, förfaller certifikatet och placeraren får det nominella kapitalet och en årlig avkastning om 15 %. Om Nokia-aktien inte på någon av de tre observationsdagarna är minst på nivån för startvärdet, får placeraren på förfallodagen det nominella kapitalet i sin helhet förutsatt att Nokiaaktiens värde i slutet av placeringstiden är minst 60 % i förhållande till aktiens startvärde. Då aktiens värde är under 60 % i förhållande till startvärdet fastställs certifikatets förfallopris på basen av Nokia aktiens utveckling under placeringstiden. Exakta villkor för placeringen finns i tabellen Sammandrag av villkor. Exempelgrafen ovan presenterar alternativa avkastningsscenarier för aktiens exempelmässiga utvecklingsscenarier. Certifikatet har inte kapitlagaranti. Exemplet tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder*. * Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %.

5 Avkastningshistoria Grafen intill visar villkorsenliga förfallopris och -tidpunkter för Certifikatet Nokia Observationsperioden omfattar totalt simulerade placeringsperioder, med emission under tiden Medelförfallopris under observationsperioden är 109,6 %. Av de simulerade emissionerna förfaller 58,6 % på den första observationsdagen ett år efter emission, 19,8 % efter två års placeringstid och 21,6 % på placeringens förfallodag tre år efter emission. Källor: Bloomberg, Front Capital Historisk avkastning utgör inte garanti för kommande avkastning. Grafen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder. Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %. 140% 120% 100% 90% 60% 40% 20% 0% 10/01 10/03 10/05 Förfall efter ett år Förfall efter två år Förfall efter tre år Placeringens basuppgifter Certifikatet Nokia 2012 Emittent Garant Emissionsdag Betalningsdag Placeringstid Placeringsobjekt SGA Société Générale Acceptance N.V. Société Générale (Moody s: Aa2 / S&P: A+) högst 3 år (årligt förfallovillkor i certifikatet baserat på den underliggande aktiens utveckling) Nokia Abp Försäljningspris 100 % Villkorlig avkastning Barrier-nivå 15 % per år, då Nokias aktie på observationsdagen är på startnivån eller över 60 %, då Nokias aktie på förfallodagen är under barrier-nivån får placeraren aktiens utveckling Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 % Minimiteckning Typ av instrument Försäljningsrestriktioner Skuldebrevsdokumentation EUR och därefter multipler av EUR Aktierelaterat certifikat utan kapitalgaranti Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare Det av emittenten uppgjorda prospektet och där tillhörande dokument finns på adressen www. front.fi på denna produkts marknadsföringssida Centrala riskfaktorer förknippade med certifikat Emittentrisk Emittentrisken förverkligas om certifikatets emittent under placeringstiden blir insolvent och inte kan svara för sina förbindelser. Då kan det placerade kapitalet förloras helt eller delvis. Risk i underliggande tillgång (marknadsrisk) Den underliggande tillgångens utveckling påverkar certifikatets avkastning och värde. En certifikatplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Eftermarknadspriset korrelerar inte nödvändigtvis med utvecklingen av den underliggande tillgången. Avkastningsrisk En certifikatplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Om den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden är mycket positiv kan certifikatets avkastning vara mindre än den motsvarande direkta placeringens. Likviditetsrisk Om certifikatet säljs innan placeringstidens utgång finns kanske inte köpare för produkten, eller kanske priset inte motsvarar det verkliga värdet och kan vara mindre än placerat belopp. Detta kan leda till förluster för placeraren. Likviditeten påverkas direkt av efterfrågan och utbud och indirekt av övriga faktorer, såsom ovanlig marknadssituation eller störningar eller brister i clearingprocessen. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av certifikatet kan ske enligt skuldebrevsdokumentationens villkor, t.ex. som följd av förändrad lagstiftning. Då kan inlösenpriset vara lägre än certifikatets försäljningspris och placeringens avkastning negativ. Övriga centrala riskfaktorer finns under punkten Risker.

6 Sammandrag av villkor Certifikatet Nokia 2012 Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V. Garant Société Générale (Moody s: Aa2 / S&P: A+) Emissionsdag Förfallodag Certifikatet har ett årligt förfallovillkor baserat på den underliggande aktiens utveckling Betalningsdag Försäljningspris 100 % Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset om under EUR 0 % av försäljningspriset om EUR eller mer Underliggande aktie Nokia Abp (Bloomberg: NOK1V FH) Observationsdagar och förtida förfallodagar Observationsdagens nummer Observationsdag Förtida förfall (sista förfallodag) Villkorlig kupong 15 % (per år).villkor för emissionen är att kupongen kan fastställas till minst 13 %. Barrier-nivå 60 % Certifikatets förfallopris och -tidpunkt Priset och tidpunkten fastställs på basen av den underliggande aktiens värden på observationsdagarna: Observationsdag 1: Om på Observationsdag 1 Aktiens avkastning 1 >=0 % (se Aktiens avkastning nedan), förfaller Certifikatet till priset 115 % (100 % + 15 %), annars sker inte förtida förfall Observationsdag 2: Om på Observationsdag 2 Aktiens avkastning 2 >=0 %, förfaller Certifikatet till priset 130 % (100 % + 2 * 15 %), annars sker inte förtida förfall Observationsdag 3: (1) Om på Observationsdag 3 Aktiens avkastning 3 >=0 % förfaller Certifikatet till priset 145 % (100 % + 3 * 15 %) (2) Om den underliggande aktiens värde på Observationsdag 3 är 60 % (barrier-nivå) eller mer i förhållande till värdet på Observationsdag 0, förfaller Certifikatet till priset 100 % (3) Om den underliggande aktiens värde på Observationsdag 3 är under 60 % (barrier-nivå) i förhållande till värdet på Observationsdag 0, förfaller Certifikatet till priset : 100 % * (100 % + Aktiens avkastning 3 ) Aktiens avkastning Aktiens avkastning i = Underliggande aktie observationsdag i Underliggande aktie observationsdag 0-1, där i är observationsdagens nummer (i = 1, 2, 3) Minimteckning Tillämpad lag Typ av instrument Börslistning Clearingsystem ISIN-kod EUR och därefter multipler av EUR Finlands lag Aktierelaterat certifikat utan kapitalgaranti Certifikatet listas ej Euroclear Finland FI Försäljningsrestriktioner Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare Struktureringsprovision Marknadsföringsmaterial Front Capital får av emittenten en provision som fastställs huvudsakligen som en skillnad mellan Front Capitals inköpspris och försäljningspriset för detta erbjudande. Provisionens storlek enligt marknadsläget var ca 0,8 % p.a. av det nominella värdet. Med denna provision täcks alla försäljningskostnader Marknadsföringsmaterialet omfattar förutom denna marknadsföringsbroschyr även det av emittenten uppgjorda prospektet, vilket finns på marknadsföringssidorna för denna placeringsprodukt på adressen Placeraren bör ta del av detta material före placeringsbeslutet.

7 2 Valutarelaterad Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 Vad? Varför? Riskfaktorer Warrantplacering i förstärkningen av BRICländernas valutor Placeringstid 3 år Emittent Deutsche Bank AG BRIC-ländernas förväntade starka ekonomiska tillväxt är lika med förväntad förstärkning av valutorna Som stora råvaruexportörer förväntas BRICekonomierna gynnas av världsekonomins tillväxt Den stora avkastningspotentialen skapas av placeringens mer än tiofaldiga hävstång** Ingen kapitalgaranti placeringswarranten förfaller värdelös om valutorna inte förstärks Emittentens möjliga insolvens - placeraren kan förlora hela ellere delar av det placerade kapitalet KLASSIFICERING AV PLACERINGEN TID PLACERINGSTID PLACERINGSLÖSNING Medellång (1-3 år) Icke-kapitalgaranterad Placeringswarrant Ickekapitalgaranterad Partiell kapitalgaranti R I S K PLACERINGSOBJEKT Valuta Kapitalgaranterad** < 1år kort 1-3 år medellång > 3 år lång * Placeringar är alltid förknippade med ekonomisk risk läs mer under punkten Centrala riskfaktorer förknippade med placeringswarranter samt ur Sammandrag av villkor. ** Kapitalgarantin för det nominella värdet gäller endast på förfallodagen. Kapitalgarantin täcker inte eventuell teckningsprovision eller överkurs. Utbetalning av kapitalet och eventuell avkastning är även förknippade med emittentrisk.

8 Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 Valutarelaterad Effektiv placering i BRIC ländernas valutor BRIC ländernas kraftiga ekonomiska tillväxt stöder valutornas förstärkning Realtiv utveckling för underliggande valutor USA:s mycket höga skuldsättningsgrad kan fungera som en försvagande faktor för dollarn Tyngdpunkten för den globala ekonomin har börjat flytta sig från USA till utvecklingsmarknaderna BRL/USD RUB/USD INR/USD CNY/USD /04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09 Källa: Bloomberg Historisk utveckling utgör inte garanti för kommande utveckling. Placeringswarranten ger hög avkastningpotential med begränsad risk En placeringswarrantplacering har kraftig hävstång - möjliggör hög avkastningspotential för placerat kapital Hävstångseffekten i Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 är mer än tiofaldig exempelvis ger en placering om euro en marknadsinsats om euro Placeringswarrantens risk är alltid begränsad till försäljningspriset Placeringswarrantens försäljningspris returneras inte i samband med förfall eftersom placeringswarranten till sin karaktär är en option. Placeringswarranten förfaller värdelös om den villkorsenliga avkastningen är negativ eller noll. Avkastningen för kapital placerat i placeringswarranten är positiv då avkastningen beräknad enligt villkoren är högre än det erlagda försäljningspriset. Placerarens risk är alltid begränsad till försäljningspriset. Placeringswarranten har inte kapitalgaranti. Avkastningskalkyl och -scenarier Avkastningen på förfallodagen för Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 bestäms på basen av förstärkningen av de underliggande BRIC-ländernas (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) valutor under placeringstiden i förhållande till den amerikanska dollarn. Valutakurserna noteras som valutan per en USD och kurserna baserar sig på den Europeiska centralbankens dagliga noteringar. Exakta villkor för placeringen finns i tabellen Sammandrag av villkor. Vidstående exempeltabell presenterar placeringswarrantens avkastning för placerat kapital på förfallodagen med villkorsenliga avkastningsnivåer. Placeringswarranten förfaller värdelös om den villkorsenliga avkastningen är negativ eller noll. Avkastningen för kapital placerat i placeringswarranten är positiv då avkastningen beräknad enligt villkoren är högre än det erlagda försäljningspriset. Avkastningstabellen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder*. Villkorsenlig avkastning Avkastning på placerat kapital* -30 % -100,0 % -20 % -100,0 % -10 % -100,0 % 0 % -100,0 % 8,5 % 0,0 % 10 % 17,6 % 20 % 135,3 % 30 % 252,9 % 40 % 370,6 % * Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %.

9 Avkastningshistoria Grafen intill visar den villkorsenliga avkastningshistorian för kapital placerat i Placeringswarranten BRIC Valuta Observationsperioden omfattar totalt simulerade placeringsperioder, med förfall under tiden Medelavkastning för placerat kapital under observationsperioden är 16,4 %. 150% 100% 50% Avkastning på placerat kapital Källor: Bloomberg, Front Capital Historisk avkastning utgör inte garanti för kommande avkastning. Grafen tar inte i beaktande möjlig försäljningsprovision eller skattepåföljder. Försäljningsprovisionen är 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 %. 0% -50% 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09-100% Placeringens basuppgifter Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 Emittent Deutsche Bank AG, London Branch. (Moody s: Aa1/ S&P: A+) Emissionsdag Betalningsdag Placeringstid 3 år (förfall ) Placeringsobjekt Försäljningspris BRIC-valutorna i förhållande till den amerikanska dollarn 8,50 % (av nominella värdet) Försäljningsprovision 1 % av försäljningspriset för placeringar under EUR, annars 0 % Minimiteckning Typ av instrument Försäljningsrestriktioner Skuldebrevsdokumentation 850 EUR (motsvarar en nominell placering om EUR) därefter multipler av 850 EUR Valutarelaterad placeringswarrant utan kapitalgaranti Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare Det av emittenten uppgjorda prospektet och där tillhörande dokument finns på adressen www. front.fi på denna produkts marknadsföringssida Centrala riskfaktorer förknippade med placeringswarranter Emittentrisk Emittentrisken förverkligas om placeringswarrantens emittent under placeringstiden blir insolvent och inte kan svara för sina förbindelser. Då kan det placerade kapitalet och den villkorsenliga avkastningen (s.k. avkastningskomponent) förloras helt eller delvis. Risk i underliggande tillgång (marknadsrisk) Den underliggande tillgångens utveckling påverkar placeringswarrantens avkastning och värde. P.g.a. hävstången kan förändringar i dessa vara betydligt större än i underliggande tillgång. Placeringswarranten förfaller värdelös om den villkorsenliga avkastningen är negativ eller noll. En placeringswarrantplacering är inte detsamma som en placering direkt i underliggande tillgång. Eftermarknadspriset korrelerar inte nödvändigtvis med utvecklingen av den underliggande tillgången. Likviditetsrisk Om placeringswarranten säljs innan placeringstidens utgång finns kanske inte köpare för produkten, eller kanske priset inte motsvarar det verkliga värdet och kan vara mindre än placerat belopp. Detta kan leda till förluster för placeraren. Likviditeten påverkas direkt av efterfrågan och utbud och indirekt av övriga faktiorer, såsom ovanlig marknadssituation eller störningar eller brister i clearingprocessen. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av placeringswarranten kan ske enligt skuldebrevsdokumentationens villkor, t.ex. som följd av förändrad lagstiftning. Då kan inlösenpriset vara lägre än placeringswarrantens försäljningspris och placeringens avkastning negativ. Övriga centrala riskfaktorer finns under punkten Risker.

10 Sammandrag av villkor Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 Emittent Emissionsdag Förfallodag Betalningsdag Valutakurser för de underliggande valutorna i korgen Definitionsvaluta Försäljningspris Försäljningsprovision Förfallopris Deltagandegrad Startvärde Valutakurs i Slutvärde Valutakurs i Minimteckning Tillämpad lag Typ av instrument Börslistning Clearingsystem ISIN-kod Deutsche Bank AG, London Branch. (Moody s: Aa1/ S&P: A+) i Valutakurs Vikt 1 USDRUB 25 % 2 USDCNY 25 % 3 USDINR 25 % 4 USDBRL 25 % Euro (EUR) 8,50 % (av nominella värdet) 1 % av försäljningspriset om under EUR 0 % av försäljningspriset om EUR eller mer Då korgens värdeutveckling är positiv förfaller warranten till värdet: Kohde-etuusindeksin loppuarvo Nominellt ( Kohde-etuusindeksin värde * Deltagandegrad alkuarvo )- 1 * Max (0 %, 1- Slutvärde Valutakurs ( i Startvärde Valutakurs i ) Då korgens värdeutveckling är noll eller negativ förfaller placeringswarranten värdelös Indikativt 100 %, dock minst 80 %. Om deltagandegraden blir under 100 % har placeraren rätt att annulera teckningen Startvärdet för Valutakurs i fastställs på basen av noteringarna publicerade av Europeiska centralbanken (Reuters sid ECB37). Valutakursen är alltid valutans belopp per 1 USD. Slutvärdet för Valutakurs i fastställs på basen av noteringarna publicerade av Europeiska centralbanken (Reuters sid ECB37). Valutakursen är alltid valutans belopp per 1 USD. 850 EUR (motsvarar en nominell placering om EUR) och därefter multipler av 850 EUR Englands lag Valutarelaterad placeringswarrant utan kapitalgaranti Placeringswarranten listas ej Euroclear Finland DE000DB0H2J6 Försäljningsrestriktioner Offentlig. Produkten är avsedd främst för finländska placerare Struktureringsprovision Marknadsföringsmaterial [ Vikt * ] Front Capital får av emittenten en provision som fastställs huvudsakligen som en skillnad mellan Front Capitals inköpspris och försäljningspriset för detta erbjudande. Provisionens storlek enligt marknadsläget var ca 1 % p.a. av det nominella värdet. Med denna provision täcks alla försäljningskostnader. Marknadsföringsmaterialet omfattar förutom denna marknadsföringsbroschyr även det av emittenten uppgjorda prospektet, vilket finns på marknadsföringssidorna för denna placeringsprodukt på adressen Placeraren bör ta del av detta material före placeringsbeslutet.

11 Kategorisering av kund Risker Ni behandlas som en icke-professionell placerare såvida Ni inte enligt 1 kap 4 4 mom. i Värdepappersmarknadslagen kategoriseras som professionell kund. Icke-professionella investerare omfattas av de uppföranderegler som avses i 4 kapitlet Värdepappersmarknadslagen samt det i lagen för värdepappersföretag avsedda skyddet i ersättningsfonden. Ni har i enlighet med Värdepappersmarknadslagen rätt att be om ändring av kategoriseringen. Mer information om kategoriseringen finns att få på företagets hemsida Placeraren bör bekanta sig med det av emittenten utarbetade prospektet, som finns tillgängligt hos Front Capital, samt med lånevillkoren presenterade i denna marknadsföringsbroschyr. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomisk risk. De centrala riskerna för strukturerade produkter beskrivs kort nedan. Ytterligare information om riskerna finns i det av emittenten utarbetade prospektet och på Front Capitals hemsida på adressen Emittentrisk Emittentrisken förverkligas om emittenten på förfallodagen inte kan svara för sin förbindelse och betala tillbaka investeringssumman och/eller eventuell avkastning. Om emittentrisken förverkligas och lånets eller övrigt värdepappers emittent under placeringstiden blir insolvent kan placeraren förlora hela eller delar av sin investering. Därför skall placeraren då han fattar ett investeringsbeslut ta i beaktande emittentens soliditet och risker förknippade med detta. För uppskattning av emittentrisken har uppgifter om emittentens finansiella ställning presenterats i programbroschyren. Även emittentens kreditvärdighet beskriver storleken av emittentrisken. Likviditetsrisk Likviditetsrisk kan föreligga i en situation då placeraren vill sälja produkten innan placeringstiden är slut. Då finns kanske inte köpare för produkten, eller alternativt motsvarar inte priset placeringsproduktens verkliga värde. Vanligtvis tillhandahåller emittenter återköpspris för sina egna lån under placeringstiden. Produktens likviditet påverkas direkt av efterfrågan och utbud på produkten och indirekt av andra faktorer, såsom marknadsstörningar eller infrastrukturproblem, t.ex. brister eller störningar i värdepapperclearing. Placeraren får inte nödvändigtvis tillbaka hela det investerade beloppet om han säljer produkten innan placeringstidens utgång. Risk i underliggande tillgång Avkastningen för en strukturerad produkt är i praktiken alltid bunden till utveckling av underliggande tillgång. Den underliggande tillgången är ofta en aktie- eller indexkorg eller en enskild aktie eller index. Övriga egendomsslag som används som underliggande tillgång är bl.a. räntor, råvaror, valutor samt kreditriskderivativer eller kombinationer av dessa. Den underliggande tillgångens värdenivå kan variera under placeringstiden och ofta är en placering i en strukturerad produkt inte det samma som en placering direkt i den underliggande tillgången. Avkastningen som betalas till placeraren är beroende av den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden. Ur avkastningsperspektiv bär alltså placeraren risk med hänseende till hur den underliggande tillgången utvecklas under placeringsproduktens placeringstid. Placerarens risk realiseras och placeraren förlorar det placerade kapitalet om den underliggande tillgångens värde med hänseende till produktens villkor förändras ogynnsamt. En placering i en placeringwarrant förfaller värdelös om den underliggande tillgångens utveckling är negativ eller noll. Obligationsplaceringar har ofta kapitalgaranti för det nominella kapitalet, vilket garanterar placeraren på förfallodagen återbetalning av det nominella kapitalet i sin helhet oberoende av den underliggande tillgångens utveckling (se emittent risk). För produkter som saknar kapitalgaranti är storleken av återbetalat kapital beroende av den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden. Ränterisk Ränterisken förorsakas av ränteförändringar. Ränterisken innebär att ett värdepappers, särskilt ett masskuldebrevs, relativa värde försvagas som följd av en räntehöjning. Masskuldebrevens priser sjunker då räntorna stiger och vice versa. Detta eftersom alternativkostnaden förknippad med ägande av masskuldebrev minskar då räntorna stiger eftersom placerarna kan realisera större avkastningar genom att övergå till andra placeringar som reflekterar räntehöjningen. Ränterisken kan förverkligas om placeraren säljer produkten innan förfallodatum. Risk för förtida inlösen Förtida inlösen av placeringsprodukten kan ske enligt villkoren nämnda i skuldebrevsdokumentationen och /eller marknadsföringsbroschyren. I samband med förtida inlösen får placeraren inte nödvändigtvis tillbaka hela det investerade kapitalet eller beloppet, eller någon som helst avkastning. Tillämpningsbar lag och lösning av meningsskiljaktigheter Beskattning Försäljnings- och teckningsställe Vad gäller de villkor och instruktioner, på basen av vilka placeraren köper placeringsprodukten av Front Capital eller dess samarbetspartner samt vad gäller det erbjudande som avses i denna marknadsföringsbroschyr tillämpas Finlands lag. Om det mellan uppstår meningsskiljaktigheter mellan leverantören och kunden som hänför sig till erbjudandet och som inte kan lösas genom förhandlingar, löses dessa i enlighet med Finlands lag vid en domstol. Förhandsinformationen är given i enlighet med Finlands lag. I denna marknadsföringsbroschyr beskrivs endast kort beskattningen av placeringsprodukter för en allmänt skatteskyldig privatperson i Finland. Den vinst som hänför sig till återbetalnigen av placeringsprodukten på förfallodagen ses inte i beskattningen som överlåtelsevinst eller som inkomst enligt lagen om källskatt på ränteintäkter, utan som övrig kapitalinkomst. På den vinst som utbetalas på förfallodagen innehåller emittentens finska betalningsagent 28 % förskottsskatt. Förskottsskatten ses som slutlig skatt för innehavaren av placeringsprodukten. Vid inlösning av placeringsprodukten före förfallodagen behandlas eventuell vinst som överlåtelsevinst och beräknas genom att avdra anskaffningspriset inklusive kostnader från överlåtelsepriset. Den förlust som realiseras i samband med överlåtelse av placeringsprodukten före förfallodag eller eventuellt även i samband med förfall ses som överlåtelseförlust. Emittenten av placeringsprodukten eller Front Capital fungerar inte som skatterådgivare för placeraren. Då en placerare överväger ett placeringsbeslut, är det skäl att tillfråga en skatterådgivare om de skattepåföljder som föranleds av placerarens egen situation. Placeringsprodukten skattestatus och juridiska status kan ändras under låneperioden. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A Helsingfors Fax: (09) Front Capital Ab betjänar sina kunder på finska och till tillämpliga delar även på svenska och engelska. Wallstreet Financial Services Oy (FO-nummer ), hemort Helsingfors, verkar som Front Capital Abs anknutna ombud. Då lagstiftningen så kräver kan lämplighetsbedömning göras av kunden innan en produkt eller tjänst erbjuds. Telefonsamtal med Front Capital Ab kan upptas på band. Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

12 Front Capital - och dess personal till din tjänst! Front Capital är specialiserat på strukturerade placeringslösningar och störst inom sin nisch i Finland. Vi är ett finländskt bolag som är helägt av av de 21 nyckelpersoner som arbetar på företaget. Våra nyckelpersoner hör till de mest uppskattade och erfarna experterna i branschen. Vi erbjuder storplacerare direkt bl.a. förmögenhetsförvaltnings-, placeringsrådgivnings-, förmedlings- och finansieringstjänster. Våra placeringslösningar erbjuds även allmänheten genom anknutna ombud eller övriga samarbetspartners. Vi är föregångare. Vår placeringsfilosofi är att erbjuda våra kunder lite mera än bara traditionella placeringslösningar och enastående förmögenhetsförvaltning. Vår marknadssyn, indexplacerande och tillämpning av derivativer är redskap, med hjälp av vilka vi kan förena god avkastning med kapitalgaranti. Genom att verka självständigt kan vi säkerställa våra kunder kontinuerlig och pålitlig service samt vår förmåga att svara på finländarnas placeringsbehov kundorienterat och snabbt. De viktigaste värdringarna för vårt företag, där motivationen baserar sig på företagaranda, är kontinuerlig god kundbetjäning och passion att erbjuda de mest attraktiva och framgångsrika placeringslösningarna. Hur tecknar jag? Innan placeraren fattar beslut om att investera bör han bekanta sig med denna marknadsföringsbroschyr samt med skuldebrevsdokumentationen (vid publika emissioner prospektet och där tillhörande dokument, eller vid privata emissioner huvudsakligen skuldebrevsdokumentationen samt de slutliga lånevillkoren) som emittenten uppgjort och som finns tillgänglig hos Front Capital Ab Fyll i en teckningsblankett (finns på försäljningsplatserna samt på Internet under adressen och skicka den till teckningsstället! Teckningsstället skickar en köpnota till placeraren, och teckningen skall betalas senast på den på köpnotan angivna betalningsdagen. Placeringsprodukten registreras på placerarens värdeandelskonto uppskattningsvis på emissionsdagen eller strax därefter. Förvaring av placeringsprodukten på existerande värdeandelskonto hos Nordea, eller på ett som öppnats för detta ändamål, är avgiftsfritt för placeraren. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A, 6 vån Helsingfors Tel Fax

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 13.9. - 15.10.2010 1 Front Castor Telecom 2 Front Regulus Ryssland 1 Front Castor Telecom - 1-5 -årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Vad? Varför?

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035

PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 PROSPEKT 21.5.2015 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN RISKDEBENTURLÅN 1/2015 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 25.5.2015-25.5.2035 Emissionskurs: 100 % Lånekapital: Högst 20.000.000 euro och minst 2.000.000

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer