Rapport 2014:13. Vår omvärld Rapport till regeringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:13. Vår omvärld 2014. Rapport till regeringen 2014-11-30"

Transkript

1 Rapport 2014:13 Vår omvärld 2014 Rapport till regeringen

2 2014:13 Vår omvärld 2014 Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Agne Sandberg, Analysenheten

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Vår omvärld Samhällets ekonomi Konsumenternas ekonomi, livskvalitet och utsatthet Politik och administration Avreglering och valfrihet Digitaliseringen Den nya köpprocessen och Big Data Marknadsföringen i det nya medielandskapet Miljö och hållbar konsumtion Problem på specifika marknader Fotnoter/källor... 30

4 4 (44) 1 Sammanfattning Rapporten är framtagen i enlighet med Regeringens instruktion till Konsumentverket. Den bygger på den omvärldsbevakning som bedrivits under det senaste året. Rapporten är disponerad utifrån en genomgång av nio teman som vi bedömt kunna påverka konsumenters ställning och myndighetens uppdrag. Samhällets ekonomi: Marknadsekonomins utveckling och funktionssätt på makronivå har stor betydelse för såväl konsumtionsutrymme som andra förutsättningar för konsumenterna. Hit hör bland annat hur den ekonomiska tillväxten utvecklas nationellt och globalt, men också problem och nyheter, som förekomsten av kryptovalutor, inom det ekonomiska systemet. Konsumenternas ekonomi, livskvalitet och utsatthet: Konsumtionens mönster och volym påverkas av befolkningssammansättningens utveckling över tid med avseende på individers egenskaper, bakgrund och förhållanden. Kunskap om olikheteter mellan olika segment av befolkningen är viktig vid utformning av de konsumentpolitiska åtgärderna. Det kan handla om konsumtionsvanor, skuldsättning, kredithantering, kunskap och förmåga att göra medvetna och säkra val som konsument. Politik och administration: Det konsumentpolitiska uppdraget och förutsättningarna för berörda myndigheters verksamhet förändras fortlöpande. Politiska beslut i Sverige och EU kan påverka såväl konsumenternas ställning som konsumentpolitikens organisation och inriktning. Underlag från bland andra OECD, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen pekar på flera potentiellt intressanta och viktiga förbättringsområden. Avreglering och valfrihet: Under de senaste årtiondena har nya konsumentmarknader inom exempelvis skola, vård och omsorg öppnats upp för privata företag i Sverige. Detta innebär att medborgarnas traditionella roll som brukare av offentligt producerade tjänster övergår till att bli konsumenter som tillhandahålls av näringsidkare. Som konsumenter ställs de inför nya val och beslut inför köp. Digitaliseringen: Denna har inneburit en fundamental förändring för hur vi handlar och konsumerar. Huruvida det digitala landskapet är kundorienterat, säkert och förtroendeingivande är värt att pröva. Traditionella öga-mot-öga-relationer vid köp försvinner. Konsumenterna kan både gynnas och bidra till den digitala ekonomin. Den nya köpprocessen och Big Data: Med mer beteendevetenskaplig kunskap i kombination med metoder för individanpassad marknadsföring och data-mining, söker företagen nå konsumenten med multikanalstrategier för att vid avgörande tidpunkter i konsumentens vardag inspirera till köpbeslut. Genom den gränslösa e-handeln får konsumenterna direktkontakt med nya marknadsaktörer som kan vägledas av andra normer än de svenska. Hur olika konsumenters ställning, konsumtionsmönster och konsumtionsnivåer påverkas av att ständigt befinna sig i en gränslös digital butik är oklart. Marknadsföringen i det nya medielandskapet: I kölvattnet av de nya köpprocesserna öppnas nu en ny Pandoras ask där den gamla devisen om att allt går att sälja med mördande reklam ersätts med allt går att sälja med glädje, lust och evenemang. Marknadsföringen

5 5 (44) individualiseras och automatiseras i stor utsträckning för att göra det möjligt att skicka engagerande och relevanta budskap till kunden under hela konsumentresan. Kanske måste begreppet otillbörlig marknadsföring omdefinieras. Miljö och hållbar konsumtion: Klimatförändringen kommer att påverka konsumtions-mönster och förutsättningarna för konsumenterna globalt och i Sverige. Detta gäller även konsekvenserna av försöken att begränsa utsläpp av växthusgaser och olika metoder för att anpassa samhället. Det är viktigt att hela kedjan från produktion och konsumtion till avfallshantering beaktas, vilket innebär att även ansvarsfullt företagande inom och utom Sverige är en relevant aspekt. Problem på specifika marknader: Slutligen behandlas problemen på ett tiotal marknader såsom sparprodukter, tjänstepensioner, krediter, försäkringar, bostäder, el- och energi, leksaker, resande och turism, samt hälsa och säkerhet.

6 6 (44) 2 Inledning Denna rapport är Konsumentverkets rapportering till Regeringen enligt instruktionen. 1 Sedan flera år tillbaka gör Konsumentverket årliga konsumentmarknads-undersökningar, samtidigt som andra statistiska analyser baserad på internt och externt material genomförs. Detta sammanfattas i de årliga Konsumentrapporterna som publicerats två år i rad. Utöver detta har Konsumentverket regelbunden rapportering till regeringskansliet om konsumentproblem, huvudsakligen baserad på ärendestatistik. Denna rapport är avsedd att komplettera de i huvudsak kvantitativa analyserna med ett anslag som är av mer kvalitativ karaktär. Rapporten gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av hur vår omvärld är beskaffad där varje detalj och problembeskrivning är evidenssäkrad. Den ska ses som en ansats för att ge en helhetsbild; en pusselbit i myndighetens samlade analys av den verklighet som kringgärdar vår verksamhet. Utgångspunkten är medarbetarnas spaningar och nedslag i det flöde av information som är en del av vardagen på myndigheten. Resursen i det arbetet är medarbetarnas intuition, yrkesmässiga erfarenhet och kunskap. Rapporten pekar på aktuella omvärldsfenomen som direkt eller indirekt bedöms kunna påverka konsumenternas ställning och Konsumentverkets uppdrag. Rapporten behandlar inte explicit globala trender på övergripande nivå. Vi berör inte heller den utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen, även om dramatiska förlopp där snabbt kan påverka konsumenternas ställning och Konsumentverkets uppdrag. Rapporten bygger på de fyra bevakningsomgångar som gjorts inom vårt interna nätverk, Omvärldsforum, under perioden november 2013 till oktober De teman som återges bygger på en sortering utifrån relevans av råmaterialet; spaningarna och tidigare sammanställningar. Vid denna sortering har följande teman framträtt: 1. Samhällets ekonomi 2. Konsumenternas ekonomi, livskvalitet och utsatthet 3. Politik och administration 4. Avreglering och valfrihet 5. Digitaliseringen 6. Den nya köpprocessen och Big Data 7. Marknadsföringen i det nya medielandskapet 8. Miljö och hållbar konsumtion 9. Problem på specifika marknader Närmast följer en redovisning av de nio teman som nämnts. Notapparat med källhänvisningar återfinns i slutet av rapporten. 1 SFS 2011: 1218, Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket, 7, pkt 3 och 3, pkt 1.

7 7 (44) 3 Vår omvärld 3.1 Samhällets ekonomi Marknadsekonomins utveckling och funktionssätt på makronivå har stor betydelse för såväl konsumtionsutrymme som andra förutsättningar för konsumenterna. Hit hör hur den ekonomiska tillväxten utvecklas, men också problem inom det ekonomiska systemet. För de svenska konsumenternas del handlar det i hög grad om arbetsmarknaden och sysselsättningen i Sverige. Samtidigt kan utvecklingen av svensk export och import förändra förutsättningarna för konsumenterna. Den globala tillväxten är totalt sett lägre än vad som varit fallet under de senaste årtiondena. Drivkrafterna förändras och vi lever i en tid där det sker tyngdpunktsförskjutningar mellan länder och regioner vad gäller makt och inflytande i det globala ekonomiska systemet. Riskerna för ekonomisk nedgång kvarstår. Länderna inom EU verkar ta sig ur lågkonjunkturen, men i långsamt tempo. I såväl EU:s, USA:s som Japans ekonomier kvarstår en hel del problem och inflationstrycket förväntas förbli begränsat. 1 I Europa är inflationen historiskt sett låg, samtidigt som tillväxten totalt sett för de 28 medlemsstaterna numera är positiv. 2 Inom EU minskar budgetunderskotten i statsfinanserna, och den begynnande återhämtningen gynnar svensk exportindustri, men samtidigt är medlemsstaternas skuldsättningsgrad ökande. 3 Inom OECDområdet beräknas den aktuella tillväxttakten med 1,9 procent öka till 2,5 procent under nästa år. 4 På riksplanet konstaterar Ekonomistyrningsverket 5 fortsatt underskott i statens budget och den höga skuldsättningen hos hushållen kan utgöra en risk i det finansiella systemet. Hushållens motståndskraft mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor fortsätter att vara historiskt låg enligt SBAB. Samtidigt ligger den samlade nettoförmögenheten hos hushållen på sin högsta nivå hittills och skuldkvoten, definierad som skulden dividerad med hushållens förmögenhet, har därmed sjunkit. 6 Riksbanken framhåller å andra sidan att den höga skuldsättningskvoten (hushållens skulder som andel av hushållens disponibla inkomst, jämför med ovanstående) i kombination med den låga inflationen, gröper ur berörda hushålls nettoförmögenhet, vilket kan leda till ökad risk för överskuldsättning. 7 Detta tydliggör att det finns stora skillnader mellan hushållen och indikerar risk för bostadsbubbla som kan leda till ökad risk för överskuldsättning framöver. HUI Research menar att hushållens konsumtion ökar med 3,0 procent såväl 2014 som Förutsättningarna för detta är övervägande positiva. Dock bjuder 2015 sannolikt inte på inkomstförstärkningar från politiskt håll. Möjligen införs amorteringskrav, vilket i så fall minskar hushållens konsumtionsutrymme något. Givet att konjunkturen gradvis stärks under 2015 bör dock den historiskt höga sparkvoten börja sjunka, vilket då ger stöd åt konsumtionen. 8 Konjunkturinstitutet räknar med att den svenska BNP-tillväxten blir 1,8 procent i år och att den under åren växer med drygt 3 procent per år. 9 För den svenska ekonomin kan olika händelsekedjor och scenarier tecknas, där höjda räntor, ökad arbetslöshet, minskat utrymme för privat konsumtion och risk för ökad överskuldsättning finns med. Det finns alltså skäl att nogsamt följa utvecklingen.

8 8 (44) Kryptovalutor som bitcoin och litecoin är ett nytt och växande fenomen, vars konsekvenser för den vanliga konsumenten är outredda. 10 I augusti fanns 13 miljoner bitcoin i omlopp med då gällande dagskurs kronor. Varje dag sker cirka transaktioner med bitcoin och i Sverige accepterar ett 30-tal företag detta betalningsmedel. Det är oklart vilka rättigheter konsumentlagstiftningen ger konsumenten när denne handlar i till exempel virtuell valuta. Det finns flera potentiella hinder för att bitcoin ska kunna växa som betalningsmedel. Men det är också viktigt att komma ihåg att bitcoin var den första virtuella valutan. Det finns idag över 450 andra kryptovalutor och antalet växer. Kryptovalutornas framgång och framtid är alltså inte given. Det enda vi vet är att framtiden inte kommer att se ut som idag och hur vi kommer att betala om 25 eller 50 år är en öppen fråga Konsumenternas ekonomi, livskvalitet och utsatthet Konsumtionens mönster och volym påverkas av befolkningssammansättningens utveckling över tid med avseende på individers ålder, kön, socio-ekonomiska förhållanden, etnicitet, utbildningsnivå, samt fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Förändringar i inkomstfördelning kan medföra ökande eller minskande klyftor mellan olika konsumentgrupper. Förutsättningarna för att agera som medveten och säker konsument kan vara olika i stad och på landsbygd. Kunskap om skillnader mellan olika segment av befolkningen är viktig vid utformning av de konsumentpolitiska åtgärderna. Det kan handla om konsumtions-vanor, skuldsättning, kredithantering, kunskap och förmåga att göra medvetna och säkra val som konsument. För Sveriges del noteras en ökning av den ekonomiska standarden under 2000-talet. Köpkraften har ökat med 45 procent under de senaste 15 åren 12, men samtidigt har inkomstskillnaderna ökat. 13 Socialförsäkringsförmånerna har inte har följt pris- och löneförändringarna efter den ekonomiska krisen på 1990-talet. 14 Under de senaste 20 åren har systemet successivt övergett den tidigare inkomstbortfallsprincipen till förmån för ett grundtrygghetssystem. Detta är sannolikt en delförklaring till att de socio-ekonomiska klyftorna ökat i Sverige. Kredithanteringsbolaget Intrum Justitia rapporterar att många hushåll inte anser sig inte ha tillräckligt med pengar för att leva ett värdigt liv. 15 Till skillnad från 1990-talets början är det i dag betydligt vanligare med kompletterande försäkringar, i form av privata eller kollektivavtalade varianter. 16 Det innebär också att marknaden för kompletterande försäkringar ökat, något som faller inom ramen för Konsumentverkets bevakning och tillsyn inom området finansiella tjänster. Traditionella välfärdsmått som BNP per capita har ifrågasatts sedan av 1990-talet av bland andra FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Under senare år har arbete pågått inom olika internationella organisationer (FN, EU, OECD, Världsbanken) och i enskilda länder (till exempel Frankrike, Storbritannien, Australien) med att ta fram nya mått på livskvalitet. Den svenska regeringen har nu utsett en särskild utredare som ska kartlägga och analysera befintliga mått på utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället och eventuellt föreslå nya sådana mått. Ett mer komplext sätt att se på människors livskvalitet kan innebära att det enkla ekonomiska paradigm som

9 9 (44) dominerat under lång tid överges eller åtminstone kompletteras. Det kan också innebära att vår (samhällets) syn på medborgare som (blott) konsumerande konsumenter blir mer nyansrik än vad ett traditionellt ekonomiskt synsätt kan erbjuda. Detta kan även ge en djupare dimension av vad vi lägger i målsättningen om konsumenters medvetna och säkra val Utsatta grupper i befolkningen Kring mitten av förra seklet hade Sverige en befolkning på drygt sju miljoner. År 2024 beräknas att tiomiljonersgränsen passeras och omkring 2060 uppskattas Sverige ha en befolkning på 10,7 miljoner. 18 År 2009 var 18 procent (1,6 miljoner) av Sveriges befolkning äldre än 65 år. År 2060 beräknas antalet över 65 år att vara 2,7 miljoner eller 25 procent av befolkningen. Vid sekelskiftet 1900 var mindre än en procent av den svenska befolkningen född utomlands. År 2008 var andelen 13,8 procent och beräknas uppgå till 18 procent år Socio-ekonomiskt sårbara grupper står att finna bland de långtidsarbetslösa; särskilt arbetslösa ungdomar, lågutbildade och fattiga äldre. I samtliga kategorier är människor med utländsk bakgrund eller etniska minoriteter starkt överrepresenterade. Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin. 20 Dessa invandrare kan få svårigheter som konsumenter ur socialt, språkligt och ekonomiskt hänseende. Eftersom vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt kommer det att ställas högre krav på information till konsumenter. Det innebär krav på tydlig och språkanpassad information, både på nätet och i butik. Det kommer antagligen att behövas mer riktad information till olika målgrupper. Inom läkemedelsbranschen noteras att lågutbildade kvinnor konsumerar nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor. Äldre lågutbildade löper även större risk att få olämpliga läkemedel och får mer sällan specialistvård jämfört med mer välutbildade. 21 Klyftorna mellan fattiga och rika ökar såväl bland äldre, som i andra åldersgrupper i Sverige. 22 Andelen fattiga gamla har fördubblats i Sverige mellan 2006 och 2012, då fattigdom definieras som att ha 60 procent eller mindre av medianinkomsten i sin åldersgrupp. Utvecklingen indikerar fortsatt behov av stöd för, och utveckling av, lokal budget- och skuldrådgivning. Med ökad andel äldre ökar också andelen med funktionsnedsättningar. I gruppen år har idag hälften en funktionsnedsättning. 23 Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. 24 Ungefär 15 procent av befolkningen (cirka personer) i arbetsför ålder (18-65 år) har idag en kognitiv funktionsnedsättning. 25 Kognitiva funktionsnedsättningar är besvärande eftersom de inte bara är osynliga utan också kan misstolkas som brist på engagemang och kompetens, slarvighet eller samarbetssvårigheter. Funktionsnedsatta är både sårbara och utsatta och är en konsumentpolitiskt viktig målgrupp. Samtidigt är de diskussioner som bland annat förs inom läkarsamfundet intressanta. Det finns indikationer på ett ökat proaktivt förhållningssätt från flera olika aktörer i samhället i syfte att underlätta för de äldre när de i sin roll som konsumenter ska välja exempelvis kost eller sådant

10 10 (44) som på annat sätt (exempelvis medlemskap i gym, träningsredskap) ger en god livskvalitet på ålderns höst De ungas utsatthet De unga vuxna hör till de grupper som under senaste årtiondet drabbats av ekonomiska standardförsämringar. 44 procent av dem som lämnat föräldrahemmet har inte mer än kronor att leva på när boendet är betalt. 27 Det finns goda skäl att misstänka att situationen för unga med funktionsnedsättning är än svårare. Den kraftiga ökningen av ungas skulder i form inkassoärenden kan ses som ett uttryck för de ökade inkomstskillnaderna. Barn, ungdomar och unga vuxna drabbas ofta av de tvivelaktiga sidorna av e-handeln, där oklara köpevillkor, bristande kundservice, svårigheter att reklamera, fel och långa leveranstider förekommer. Det ger problem för konsumenterna som kan leda till betalningsproblem och i förlängningen överskuldsättning. År 2012 hade drygt ungdomar betalningsanmärkningar på grund av snabblån. Det motsvarar en 20-dubbling sedan En allt större del av de ungas disponibla inkomst går till boendet. För ungdomar med utländsk härkomst går 33 procent av den disponibla inkomsten till boendet. Andelen unga med egen bostad har sjunkit från 62 till 51 procent sedan Allt färre bor i hyresrätt och andelen med osäkra upplåtelseformer har ökat. 29 Bostadsmarknadens mix av amorteringsvillkor, bolånetak och ränteläget innebär uppenbara risker för vissa hushåll, i synnerhet de unga som är nyetablerade på marknaden. Bostadspriserna är höga. Lånevillkoren framstår som förmånliga och trenden tycks vara att låna mycket till låg rörlig ränta. Genom kommunernas budget- och skuldrådgivning vet vi att skuldsättning till vänner och släkt är känsligt. Särskilt unga hushåll lånar ofta till kontantinsats av släkt och vänner. Tre av fem i åldern år behöver ekonomiskt stöd av föräldrarna till sitt första boende, och allt fler väljer att bo kvar hemma, visar en ny undersökning. 30 Man gör allt för att sköta dessa betalningar. Ibland drar man sig för att ansöka om skuldsanering, och tar istället nya lån för att betala av, vilket accelererar lånekarusellen, samtidigt som man lever under normen för betalningsutrymme. De ungas utsatthet är stor, varför stöd till, och uppdraget att informera lärare, andra nyckelpersoner och ungdomar är konsumentpolitiskt mycket angeläget. Det saknas dock undervisningsmaterial och fortbildning av lärare, vilket kan leda till bristande privatekonomisk utbildning. Det är viktigt med proaktivt arbete på flera fronter: med tillsyn, i olika nätverk och andra möjliga arenor Barnfamiljerna Barnfamiljer med ensamstående eller utrikes födda föräldrar fortsätter att halka efter ekonomiskt, och andelen barn i låginkomsthushåll ökar igen efter att ha sjunkit i många år. 31 I Sverige har 13 procent av ensamstående med barn mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, jämfört med 2 procent av hushåll utan barn. 32 Cirka hälften av alla barn som har utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet. 33 Samtidigt finns barnfamiljer med mycket goda inkomster med helt annorlunda förutsättningar och konsumtionsmönster. 34

11 11 (44) Flera banker har sänkt åldersgränserna på bankkort för barn. För små barn kan det vara svårt att förstå vad pengar är och värdet av pengar eftersom de då inte kan se dem. Att ha pengar i handen ger en mer konkret bild för barnen, som ser hur mycket pengar de har och när de börjar ta slut. Det kan vara svårare att lära barnen att hushålla med pengar, samtidigt som det är föräldrarna som är ansvariga för obehöriga uttag. 35 Andelen barn som är ekonomiskt utsatta har blivit allt fler sedan 1990-talet. År 2011 levde 19 procent av alla barn i familjer som var ekonomiskt utsatta. 35 procent av barnen med separerade föräldrar bor växelvis ungefär lika mycket hos sin mamma som hos sin pappa. 36 Det växelvisa boendet innebär ökade kostnader för hushållen Omsorg, åldrande och pensionering Att på egen hand ge vård och omsorg åt närstående kan få negativa konsekvenser för hälsan, ekonomin och den egna möjligheten att arbeta. Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Av dessa är det 30 procent som gör det varje dag. Nästan hälften av alla omsorgsgivare ger omsorg till en förälder, drygt en fjärdedel till en partner och en femtedel till ett barn. 37 Allt fler vårdar idag sina äldre anhöriga. Man minskar sin arbetstid eller slutar arbeta på grund av anhörigomsorgen: kvinnor och drygt män i åldrarna år har gått ner i arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension i förtid för att ge omsorg till en närstående. 38 Detta leder till förlorad arbetsinkomst, med minskat ekonomiskt utrymme och valfrihet som följd. Riksrevisionen konstaterar i en aktuell undersökning att staten har inte har tagit ett tillräckligt ansvar för helheten genom att initiera en minskning av komplexiteten i det samlade pensionssystemet. 39 Pensionssystemets konstruktion innebär att den enskilde exponeras för en mängd val, påverkansfaktorer och konsekvenser av olika val som gör det svårt för denne att hantera situationen. Detta understryker vikten av fortsatt granskning av olika delmarknader inom finansiella tjänster; särskilt marknadsföringen av olika former av pensionssparande och erbjudanden om krediter. Nordeas Trygghetsindex pekar på att medborgarnas största oro rör den egna pensionen. 40 Men, unga sparar allt mindre till sin pension. 41 Vad får det för konsekvenser om unga inte kommer igång med privat pensionssparande? 3.3 Politik och administration Det konsumentpolitiska uppdraget och förutsättningarna för berörda myndigheters verksamhet förändras fortlöpande. Politiska beslut i Sverige och EU kan påverka såväl konsumenternas ställning som konsumentpolitikens organisation och inriktning. Av särskild betydelse är hur mandat, ansvarsfördelning, regelverk, uppdrag och rutiner för aktörerna inom statsförvaltningen, formuleras inom det svenska konsumentpolitiska området. Medborgarnas förtroende för myndigheterna kan få konsekvenser både för hur konsumentpolitiken utformas och hur effektiv den blir. Underlag från bland andra OECD, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen pekar på flera potentiellt intressanta och viktiga förbättringsområden. 42

12 12 (44) EU-harmonisering Det pågår ett omfattande harmoniseringsarbete inom EU. Många av regleringarna, exempelvis rörande konsumentskydd vid försäkringsförmedling, är dock på minimiharmoniseringsnivå. Detta kan leda till ett ojämnt konsumentskydd eftersom utländska aktörer inte omfattas av den svenska regleringen till följd av hemlandsprincipen. Konsumentskyddet blir således beroende av vilka krav som ställs i respektive aktörs hemland och därmed skulle oseriösa aktörer som är registrerade utomlands, kunna fortsätta marknadsföra sina produkter gentemot svenska konsumenter utan att omfattas av det svenska eventuella provisionsförbudet och liknande konsumentskyddande reglering Diskrimineringslagstiftning Riksdagen har beslutat om utvidgning av diskrimineringsförbudets tillämpningsområde. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Det ger konsumenterna möjlighet att få tillgänglighetsbrister prövat i domstol E-förvaltning E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att dessa möjligheter ska kunna förverkligas fullt ut. Man föreslår att en utredning tillsätts för att belysa hur kostnaderna kan minskas och hur hinder för digital samverkan kan minimeras Kommunala kontaktcenter Vi ser en växande trend att kommuner inrättar kontaktcenter där också konsumentväg-ledning ingår. Det kan innebära att antalet tjänstemän som arbetar med konsumentväg-ledning ökar men att konsumentvägledning bara omfattar en mindre del av deras tjänst. 46 Konsumentverket följer utvecklingen för att kunna anpassa stödet till kommunerna Upphandling Statskontoret föreslår att de nordiska länderna vidareutvecklar samarbetet för hållbar utveckling genom samverkan i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. 47 Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling kan innebära att ökade volymer av offentligt upphandlade etiska varor ger sänkta priser och ökat utbud för konsumenterna Patent- och marknadsdomstol Förslaget om ny patent- och marknadsdomstol kan bidra till att göra tillsynsverksamheten effektivare. 49 Lagförslaget kan innebära en ökad möjlighet att pröva brott mot marknadsföringslagen, vilket leder till ökad säkerhet för konsumenterna Nya regler på bomarknaden Med regeringens förslag om nytt regelverk för prissättning av elnätsavgifter kan transparensen på elmarknaden ökas och konsumenternas ställning stärkas. Avskaffande av obligatorisk

13 13 (44) byggfelsförsäkring och utvidgning av färdigställandeskyddet kan ge konsumenterna ett stärkt konsumentskydd vid nybyggnationer Alkoholhandeln Utredningen om översyn av regelverket för e-handel och hemleverans av alkoholdrycker är kopplad till tidigare utredningen om marknadsföring av alkohol och tobak (SOU 2013:50) och kan få betydelse för tillsynsarbetet avseende marknadsföring av alkohol och tobak, särskilt riktade mot barn och unga. 51 Men, ökad e-handel och gränsöverskridande handel och marknadsföring försvårar tillsyn enligt det svenska lag- och regelverket. 3.4 Avreglering och valfrihet Under de senaste årtiondena har nya konsumentmarknader inom exempelvis skola, vård och omsorg öppnats upp för privata företag i Sverige. Detta innebär att medborgarnas traditionella roll som brukare av offentligt producerade tjänster övergår till att bli konsumenter som tillhandahålls av näringsidkare. Som konsumenter ställs de inför nya val och beslut inför köp. För de privata huvudmännen gäller det att hävda sig på marknaden, vilket kan få konsekvenser både på tjänstekvalitet och marknadsföringsmetoder. De metoder för försäljning och marknadsföring som utvecklas, kan negativt påverka konsumenternas möjligheter att välja och att välja rätt. Detta är viktigt eftersom det i samtliga fall kan röra sig om potentiellt utsatta och sårbara konsumenter, exempelvis personer med olika former av funktionsnedsättning. I ett globalt perspektiv är fortsatt privatisering av statliga företag och offentligt ägda resurser den dominerande riktningen. Enligt tidningen The Economist privatiserades under åren mer än någonsin globalt sett. Baserat på beräkningar från OECD pekar man på potentialen; enbart värdet på de statsägda företagen i de 34 OECD-länderna beräknas till 2,2 miljarder dollar. 52 Rapporteringen från World Economic Forum indikerar emellertid en nyansering av de senaste årtiondenas utveckling där bland annat avreglering, privatisering och budgetnedskärningar presenterats som lösningar för att åstadkomma ordning i statsfinanserna. Riskerna för växande socio-ekonomiska klyftor med påföljande risk för social oro bedöms som stora. 53 I Sverige gjordes 4 av 10 patientbesök under 2011 på en privat driven vårdcentral. Varje dag gjordes patientbesök hos privata vårdgivare i sjukvården. Mellan 1998 och 2012 ökade den privata sektorns andel inom hälso- och sjukvård från knappt 6 procent till 13 procent. 54 Valfriheten för brukare (=konsumenter) av hemtjänst ska, enligt utredningen Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, permanentas och utvidgas. 55 Vilka konsekvenser detta får för konsumenterna/brukarna är oklart. Riksrevisionen granskade hösten 2014 de statliga reformerna om vårdval och vårdgaranti. Man konstaterar att nya privata vårdcentraler etablerats i befolkningstäta och socioekonomiskt starka områden med lågt vårdbehov. Samtidigt har vårdcentraler lagts ned i områden med stort vårdbehov. Vårdutnyttjandet har blivit mer ojämlikt i vården som helhet, samtidigt som trenden med successivt ökande kostnader för primärvården fortsatt efter reformernas genomförande. 56 Svenska Läkaresällskapet menar att de senaste årtiondenas systemförändringar har försvårat läkares möjligheter att arbeta i enlighet med de yrkesetiska reglerna och hälso- och sjukvårdens

14 14 (44) principer. Utvecklingen har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov. 57 Detta är till men för brukare och konsumenter med stort vårdbehov som är socioekonomiskt svaga och/eller bor i mindre befolkningstäta områden. Den idédebatt som förs av bland andra beteendeekonomerna 58, med bäring på samhällets ekonomi, konsumentbeteende, privatisering och av-/omregleringar, kan i förlängningen påverka inriktningen på den svenska konsumentpolitiken. Svenska folkets intresse för privatiseringar av offentlig verksamhet har minskat under de senaste 20 åren enligt de årliga opinionsundersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör. Kritik mot privatisering, av- och omreglering formuleras av både myndigheter, intresseorganisationer, av olika politiska partier och i den aktuella överenskommelsen mellan den nya regeringen och vänsterpartiet. 59 Om en uppgörelse eller revision av hittills rådande strömning får genomslag kan frågan om viss återreglering aktualiseras. Sammantaget kan detta ställa ökade och nya krav på myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer Jämförelsetjänster Jämförelsetjänster finns av olika slag, bland annat företag vars affärsidé är att genom fullmakter hjälpa konsumenten att göra val. Exempel finns rörande bolån, krediter, elpriser, telefonabonnemang och försäkringar. 60 Informationen till konsumenterna är ofta otydlig eller otillräcklig, vilket innebär att konsumenterna ibland är omedvetna om att de gett företaget rätt att ingå avtal för deras räkning. Det kan också vara osäkert vilka urvalskriterier företag har när de väljer avtal för konsumenten. Detta är en växande företeelse som kan skapa problem för konsumenterna, vilket även uppmärksammats inom EU. En variant på detta är de webbsidor och appar som används för att jämföra priser, läsa på om favoritmärken och köpa produkter. Dessa kan även ge nya möjligheter för hållbar konsumtion för den medvetne konsumenten. 61 Men, lockande budskap kan även bidra till ökad överskuldsättning, där unga vuxna är särskilt utsatta tillsammans med dem som kommer in sent i de digitala strukturerna; grupper som kan vara sämre rustade att balansera sin konsumtion. Detta undersöks nu i två forskningsprojekt vid EconSec i Lund och Centrum för konsumtionsforskning i Göteborg. 62 Kommersiell och vinstdrivande upplysningsverksamhet rörande konsumenträttigheter har nyligen aktualiserats inom resebranschen Digitaliseringen Digitaliseringen av samhället har inneburit en fundamental förändring av hur vi handlar och konsumerar. Huruvida det digitala landskapet är kundorienterat, säkert och förtroendeingivande är värt att pröva. Företagen arbetar för att mobilanpassa sina webbplatser. Shopping och butiker kommer på så sätt allt närmare och blir mer tillgängligt. Traditionella öga-mot-öga-metoder ersätts med nya. Konsumenterna kan både gynnas och bidra till den digitala ekonomin. Teknikklyftorna bland konsumenterna kan komma att öka. Det är en öppen fråga vilka kunskaper och färdigheter som konsumenterna behöver i dagens komplexa digitala landskap och hur stort konsumenternas skyddsbehov on-line är.

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch Styrgruppen för projektet Anita Eriksson-Pallinder Carelink AB Anna-Karin Eklund Vårdförbundet Barbro Johansson Västerås kommun Bengt Franzon Sveriges

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

,0/46.5*0/4'3044" B E TA L N I N G A R

,0/46.5*0/4'3044 B E TA L N I N G A R Nummer 2 December 2007 SÄKRA B E TA L N I N G A R,0/46.5*0/4'3044" 7ÌS LÚQMVTU TMÌS BMMB SFLPSE %FU USÌOBT FGUFS TWJOEZSB 7VJUUPOWÊTLPS FYLMVTJWB LMPDLPS NPOTUFSUVOHB )VNNFST PDI MZYSFTPS UJMM FYLMVTJWB

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer