Portföljförvaltningstjänst för fondförsäkringar i Folksam, Länsförsäkringar, SEB, Skandia samt Moderna Försäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljförvaltningstjänst för fondförsäkringar i Folksam, Länsförsäkringar, SEB, Skandia samt Moderna Försäkringar"

Transkript

1 Portföljförvaltningstjänst för fondförsäkringar i Folksam, Länsförsäkringar, SEB, Skandia samt Moderna Försäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande aktierna i Storbritannien varje månad hade 1 pund växt till 4,2 miljoner pund (15,2% per år). Om man systematiskt hade investerat 1 pund i de 20 aktier som visade sämst trend varje månad hade kapitalet växt till endast 111 pund. 1111

2 Portföljförvaltningstjänst fondförsäkringar Varför en förvaltningstjänst? Värdepappersbolaget Aviatum AB (org.nr ) erbjuder en helt oberoende och aktivt förvaltad portföljförvaltningstjänst inom svenska och utländska fondförsäkringar. Aviatums portföljförvaltningstjänst avser enbart svenska och utländska investeringsfonder som underliggande finansiella instrument. Tjänsten passar för den sparare som saknar tid, intresse och den kunskap som krävs för att åstadkomma en god och jämn avkastning över tiden. Inom fondförsäkringens ramar tar Aviatum totalansvaret för det aktiva valet av tillgångsslag (exempelvis aktiefonder, räntebärande fonder eller fonder inom så kallade alternativa investeringar), viktningen mellan olika marknader (exempelvis geografiska fonder eller branschfonder) samt valet av individuella investeringsfonder (exempelvis fonder med särskilt duktiga förvaltare) vid varje enskild tidpunkt på de finansiella marknaderna. Aviatum genomför löpande förändringar i portföljerna i enlighet med aktuell marknadssyn och med hänsyn till fondförsäkringens fondutbud, eventuella placeringsrestriktioner kopplade till försäkringsgivaren samt vald placeringsportföljs risknivå. Placeringsinriktning och målsättning Aviatum Trend & Aviatum Trend Stabil Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar & SEB Aviatum använder sig av en unik kvantitativ modell i förvaltningen som identifierar trender på de finansiella marknaderna. Aviatum investerar i trendens riktning på, i första hand, aktie- och räntemarknaderna. En grundtanke i investeringsfilosofin är att det tar tid innan marknadens aktörer reagerar på ny information och att utvecklingen ofta uppvisar ett trendartat mönster som ger en förhöjd sannolikhet om den framtida prisrörelsen. Aviatum prioriterar investeringsfonder som uppvisar starka positiva rörelser i etablerade trender. Eftersom portföljerna endast investerar i investeringsfonder genereras avkastning främst genom förändringar i marknadernas generella prisnivåer. I övrigt avvägs positionerna i investeringsfonderna mot varandra för att portföljerna ska uppnå en god intern diversifiering med målet att nå bästa möjliga avkastning över tiden i förhållande till avtalad risknivå. En investerare bör betrakta en investering i Aviatums portföljförvaltningstjänst som en långsiktig placering. Investeringen kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka hela det kapital som placeras i portföljförvaltningstjänsten vid den tidpunkt då investeraren väljer att avsluta tjänsten. Aviatums målsättning är att överträffa jämförelseindex över tiden som är 100% MSCI World Index Free NR för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Trend och 50% MSCI World Index Free NR 50% OMRX T-Bill för portfölj-förvaltningstjänsten Aviatum Trend Stabil. Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Skandia Aviatum använder sig av en modell i förvaltningen som bygger på diversifiering för att minska risken i förvaltningen av investerarens placerade medel. Investeringsfilosofin vilar på grundtanken att fördela kapitalet mellan flera olika tillgångsslag med en kapitalbevarande syn på det förvaltade kapitalet. I kombination med detta försöker Aviatum i dess förvaltning att fånga upp de långsiktiga trenderna på kapitalmarknaden för att dra nytta av marknadens underliggande tillväxt och de förändrade marknadsförutsättningar som uppstår över tiden. Eftersom portföljerna endast investerar i investeringsfonder genereras avkastning främst genom förändringar i marknadernas generella prisnivåer. I övrigt avvägs positionerna i investeringsfonderna mot varandra för att portföljerna ska uppnå en god intern diversifiering med målet att nå bästa möjliga avkastning över tiden i förhållande till avtalad risknivå. En investerare bör betrakta en investering i Aviatums portföljförvaltningstjänst som en långsiktig placering. Investeringen kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka hela det kapital som placeras i portföljförvaltningstjänsten vid den tidpunkt då investeraren väljer att eventuellt avsluta tjänsten. Aviatums målsättning är att överträffa jämförelseindex över tiden som är 70 % MSCI World Index Free NR och 30 % OMRX T-Bill för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Offensiv och 50% MSCI World Index Free NR och 50% OMRX T-Bill för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Solid. Hur blir jag kund? För att bli kund hos Aviatum AB i en av våra förvaltningstjänster skickar du in den bifogade anmälningssedeln samt lämplighetsbedömningen (gäller inte SEB). Vill du komma i kontakt med en finansiell rådgivare så har vi ett brett kontaktnät i hela Sverige och kan hjälpa dig att komma i kontakt med någon som jobbar med finansiell rådgivning.

3 Aviatums portföljer Aviatum Trend - Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar & SEB Kan maximalt innehålla 100 procent aktierelaterade instrument alternativt 100 procent ränterelaterade instrument. Denna förvaltning jämför sig med MSCI World Index Free NR som är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet. Snittavkastningen för Aviatum Trend under denna 5- årsperiod låg på 17,7 procent per år och för jämförelseindexet ligger den på 3,5 procent per år. Standardavvikelsen som är ett mått på risk ligger på 15,8 procent för Aviatum Trend och på 15,0 procent för jämförelseindexet. Aviatum Trend Stabil - Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar & SEB Kan maximalt innehålla 50 procent aktierelaterade instrument och minimum 50 procent ränterelaterade instrument. Denna förvaltning jämför sig med 50 procent av MSCI World Index Free NR som är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet samt 50 procent av OMRX T-Bill som är ett ränteindex. Snittavkastningen för Aviatum Trend Stabil under denna 5-årsperiod låg på 9,0 procent per år och för jämförelseindexet ligger den på 3,0 procent per år. Standardavvikelsen som är ett mått på risk låg på 6,1 procent för Aviatum Trend Stabil och på 7,5 procent för jämförelseindexet. Aviatum Offensiv - Skandia Kan maximalt innehålla 100 procent aktierelaterade instrument alternativt 100 procent ränterelaterade instrument. Jämförelseindex är 70 procent MSCI World Index Free NR vilket är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet och 30 procent OMRX T-Bill som är ett rent ränteindex. Snittavkastningen för Aviatum Offensiv är 14,0 procent per år och för jämförelseindexet ligger motsvarande siffra på 3,2 procent per år. Standard-avvikelsen, som är ett mått på risk, ligger för motsvarande period på 17,4 procent för Aviatum Offensiv och på 11,25 procent för jämförelseindexet. Aviatum Solid - Skandia Kan maximalt innehålla 50 procent aktierelaterade instrument och minimum 50 procent ränterelaterade instrument eller alternativa investeringar. Jämförelseindex är 50 procent MSCI World Index Free NR vilket är ett aktieutdelande världsindex där inga avgifter belastar indexet samt 50 procent OMRX T-Bill som är ett rent ränteindex. Snittavkastningen för Aviatum Solid är 8,2 procent per år och för jämförelseindexet ligger motsvarande siffra på 3,0 procent per år. Standardavvikelsen, som är ett mått på risk, ligger för motsvarande period på 7,3 procent för Aviatum Solid och på 7,5 procent för jämförelseindexet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.

4 Allmänna villkor 2010:01 1. Kunden uppdrar åt Aviatum AB (Aviatum) att enligt bestämmelserna i detta avtal inklusive de val av portfölj som görs förvalta det kapital som kunden har i de försäkringsbolag (bolaget) som angivits på framsidan av detta dokument. 2. Aviatum ska placera kapitalet främst med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt. 3. Aviatum ska på eget initiativ och utan kundens hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt Aviatum finner lämpligt vid varje givet tillfälle inom ramen för vald portfölj. Detta sker genom placeringar i de värdepappersfonder som står till förfogande hos bolaget. Kunden godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet kan verkställs av Aviatum. Fonduppdragsbekräftelser avseende köp och försäljningar för kundens räkning tillställes den försäkrade och i de fall det är möjligt även Aviatum. Aviatum ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringen förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls eller Aviatum annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. Bolaget ansvarar inte på något sätt för det ekonomiska resultatet av placeringarna. 4. Aviatum har rätt att inhämta värden, andelar, historik för kundens räkning och även att vidarebefordra denna information till kundens försäkringsförmedlare/rådgivare. 5. Utöver bolagets ordinarie avgifter i försäkringen, reserveras löpande en avgift för förvaltningstjänsten. Aviatum reserverar sig för ev. prisändringar. Aviatum har rätt att ta ut avgiften genom försäljning av andelar eller via separat faktura. Vid andelsdragning tas avgiften ut månadsvis med avräkningsdag den sista i månaden. Vid fakturering faktureras förvaltningsavgiften varje kvartal och baseras på marknadsvärdet vid varje månadsslut i de fall där andelsdragning inte sker. Fakturan tillställes fakturaadressaten. 6. Aviatum är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande omständighet. Aviatum är inte heller ansvarig för skada som beror på fel i bolagets fondbytessystem eller som beror på att bolaget inte utfört eller felaktigt utfört fondbytet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Aviatum själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Aviatum är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Aviatum varit normalt aktsam. I inget fall utgår ersättning från Aviatum för följdskada. 7. Kunden är medveten om att av Aviatum förvaltat kapital kan öka såväl som minska i värde och att inga garantier om förvaltningens utfall kan ges. Historisk utveckling utgör inte någon utfästelse om framtida värdeutveckling. 8. Detta avtal gäller tillsvidare. Kunden och Aviatum har rätt att skriftligen säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Aviatum har dock rätt att erhålla avgift, enligt punkt 5 ovan, fram till avtalets upphörande. Aviatum äger vid utebliven betalning rätt att begära ersättning för betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag. Aviatum har rätt att överlåta detta avtal till annan juridisk person. 9. Ingår sparplan i någon av kundens anmälda bolag på detta dokuments framsida så upphör de att gälla. 10. Aviatum har rätt att inhämta koder och lösenord för kundens räkning för att utföra fondplaceringstjänsten. 11. Kunden har tagit del av vald portföljs produktblad. 12. Kunden godkänner att Aviatum lägger dennes uppgifter i sitt kund/dataregister. De personuppgifter som Aviatum inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Kunden medger att personuppgifterna får användas för marknads- och kundanalyser samt metod- och affärsutveckling. 13. Kunden har blivit informerad om och godkänner att: beroende av uppdragens storlek kan sälj/köp uppdrag ta längre tid än vad som anges i bolagets försäkringsvillkor; att tjänsten tillhandahålls av Aviatum AB och är en fristående tjänst från bolaget; att fondbolagen kan ta ut extra avgifter för handel, som anses skadlig för övriga delägare i fonden t.ex. stora fondbyten i grupp, samt att räntekostnader för sena likvider kan drabba försäkringstagarna; att stora fondbyten kan resultera i negativ kurspåverkan. 14. Aviatum friskriver bolaget från ansvar för all skada som har sin grund i Aviatums förvaltning. Aviatums rätt att anvisa placeringar i vissa fonder kan komma att begränsas av bolaget. Förvaltningsuppdraget upphör automatiskt om Aviatums avtal med bolaget upphör.

5 Information om Aviatum AB Aviatum AB är ett värdepappersbolag med tillstånd hos Finansinspektionen. Aviatum AB omfattas av investerarskyddet ( Aviatum AB är ett värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen. Aviatum tillhandahåller i egenskap av värdepappersbolag en fondförvaltningstjänst som beskrivs i detta material. Det språk som tillämpas i all kommunikation gentemot kunder är svenska och all kommunikation sker via Mail, Tel, Brev eller Fax i nämnd ordning. Aviatum AB ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som orsakas en kund, uppsåtligen eller av oaktsamhet, avseende ovan beskriven verksamhet och Aviatum AB har en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skador. Det är dock i första hand till Aviatum AB:s klagmålsansvarig du som kund ska vända dig om du har klagomål du vill framföra avseende förvaltningstjänsten. Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Aviatum AB ska du inledningsvis kontakta bolagets klagomålsansvarig som heter Kristina Hårdänge. Denne kommer att besvara ditt klagomål snarast möjligt. Om denne inte finner anledning att ändra Aviatum AB:s beslut kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål. Kristina Hårdänges kontaktuppgifter är: Solna Torg 19, Plan 8, Solna, , Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Bankbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller hos din kommunala konsumentrådgivning. Om en tvist uppstår mellan dig och Aviatum AB ska denna prövas av allmän domstol. För att du inte ska drabbas av intressekonflikter har Aviatum AB upprättat riktlinjer avseende detta. Vill du se hela riktlinjen går det bra att beställa den från Aviatum AB, Solna Torg 19, Plan 8, Solna, , Aviatum AB kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med behandlingen är fullgörandet av Aviatum AB:s åtaganden mot dig som kund. Bästa utförande av order (best execution) Kundorder genomförs i enlighet med respektive försäkringsbolags försäkringsvillkor. Alla kunders order hanteras i den ordning de kommer in till Aviatum AB för att uppnå ett riktigt och rättvist resultat för alla kunder till Aviatum AB. En lämplighetsbedömning görs för att bedöma lämpligheten av föreslagen lösning. Adresser till berörda myndigheter: Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, telefon , fax , e-post Web: Bolagsverket, Sundsvall, telefon , fax , e-post Web: Länsförsäkringar Sak AB, Stockholm, telefon , fax Inledning Du som kund måste vara införstådd med följande: Beskrivning av finansiella instrument Att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på din egen risk Att vid handel med finansiella instrument är det viktigt att du som kund kontrollerar avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera eventuella felaktigheter Att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument Att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på dina placeringar eller andra positioner Risker med finansiella instrument och handel med finansiella instrument Allmänt om risker Finansiella instrument kan ge avkastning i form av utdelning (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, dvs. som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ dvs. att det blir en förlust på placeringen. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ibland ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Det finns olika sätt att placera som minskar risken. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. En spridning av placeringarna till utländska marknader minskar normalt också risken i den totala portföljen, även om det vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk, vilket närmare kommer att beskrivas i denna information. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv hos anlitat värdepappersföretag - eller genom sitt kapitalförvaltande ombud - skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, prospekt eller liknande, som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i sådana instrument. Detta gäller även om

6 kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Kunden bör i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. Det är också viktigt att beakta den risk det kan innebära att handla med finansiella instrument på en annan handelsplats än en reglerad marknad, där kraven som ställs generellt är lägre. Olika typer av riskbegrepp I samband med den riskbedömning som bör ske då Du som kund gör en placering i finansiella instrument, och även fortlöpande under innehavstiden, finns en mängd olika riskbegrepp och andra faktorer att beakta och sammanväga. Nedan följer en kort beskrivning av några av de vanligaste riskbegreppen. Marknadsrisk risken att marknaden i sin helhet, eller viss del därav där Du som kund har Din placering, t.ex. den svenska aktiemarknaden, går ner. Prisvolatilitetsrisk risken för stora svängningar i kursen/priset på ett finansiellt instrument påverkar placeringen negativt. Kursrisk risken att kursen/priset på ett finansiellt instrument går ner. Skatterisk risken att skatteregler och/eller skattesatser är oklara eller kan komma att ändras. Valutarisk risken att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat (t.ex. fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD) försvagas. Legal risk risken att relevanta lagar och regler är oklara eller kan komma att ändras. Branschspecifik risk risken att en viss bransch går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolag i branschen därmed kan falla i värde. Likviditetsrisk risken att Du inte kan sälja eller köpa ett finansiellt instrument vid en viss önskad tidpunkt p.g.a. att omsättningen i det finansiella instrumentet är låg. Ränterisk risken att det finansiella instrument Du placerat i minskar i värde p.g.a. förändringar i marknadsräntan. Fonder och fondandelar En fond är en portfölj av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Det finns olika slags fonder med olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av finansiella instrument som fonden placerar i. Nedan redogörs i korthet för några av de vanligaste typerna av fonder. För ytterligare information se Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, och Fondbolagens Förenings hemsida, En aktiefond placerar allt eller huvudsakligen allt kapital som andelsägarna inbetalat i aktier. Blandfonder med både aktier och räntebärande instrument förekommer också, liksom rena räntefonder där kapitalet placeras huvudsakligen i räntebärande instrument. Det finns även till exempel indexfonder som inte förvaltas aktivt av någon förvaltare utan som istället placerar i finansiella instrument som följer sammansättningen i ett visst bestämt index. En av idéerna med en aktiefond är att den placerar i flera olika aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument, vilket gör att risken för andelsägaren minskar jämfört med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier. Andelsägaren slipper vidare att välja ut, köpa, sälja och bevaka aktierna och annat förvaltningsarbete runt detta. Principen för räntefonder är densamma som för aktiefonder placering sker i olika räntebärande instrument för att få riskspridning i fonden och förvaltningen i fonden sker efter analys av framtida räntetro. En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. En fond-i-fond kan ses som ett alternativ till att själv välja att placera i flera olika fonder. Man kan därmed uppnå den riskspridning som en väl sammansatt egen fondportfölj kan ha. Det finns fond-i-fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer. En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk, då sådana fonder ofta är högt belånade. Skillnaderna är dock stora mellan olika hedgefonder. Det finns även hedgefonder med låg risk. Hedgefonder försöker ge en positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ner. En hedgefond har mycket större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella fonder. Placeringsinriktningen kan vara allt från aktier, valutor och räntebärande instrument till olika arbitragestrategier (spekulation i förändringar av t.ex. räntor och/eller valutor). Hedgefonder använder sig oftare än traditionella fonder av derivat i syfte att öka eller minska fondens risk. Blankning (se nedan) är också ett vanligt inslag. Fonder kan också delas in i värdepappersfonder (även kallade UCITS-fonder) och specialfonder. Samlingsnamnet för dessa är investeringsfonder och båda typerna regleras av den svenska lagen om investeringsfonder. Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller det s.k. UCITS-direktivets krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridning. Såväl svenska som utländska värdepappersfonder (som fått tillstånd i sitt hemland inom EES), får säljas och marknadsföras fritt i samtliga EES-länder. Specialfonder (exempelvis s.k. hedgefonder) är fonder som på något sätt avviker från reglerna i UCITS-direktivet, och det är därför särskilt viktigt för Dig som kund att ta reda på vilka placeringsregler som en specialfond Du avser att placera i kommer att iaktta. Detta framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad. Varje fondbolag är skyldigt att självmant erbjuda potentiella investerare det faktablad som avser fonden. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt utanför Sverige. För de fonder som placerar i utländska finansiella instrument tillkommer även en valutarisk (se även avsnitt 2.2 ovan). Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital. Andelarna kan köpas och lösas in genom värdepappersföretag som saluför andelar i fonden eller direkt hos fondbolaget. Det är dock viktigt att beakta att vissa fonder kan ha förutbestämda tidpunkter då fonden är öppen för köp och inlösen, varför det inte alltid är möjligt med regelbunden handel. Andelarnas aktuella värde beräknas regelbundet av fondbolaget och baseras på kursutvecklingen av de finansiella instrument som ingår i fonden. Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

7 Information om olika typer av finansiella instrument och handel med finansiella instrument jämte förslag till ytterligare litteratur på området återfinns också t.ex. på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, och på SwedSecs hemsida, Sammanfattning av instruktion för undvikande av intressekonflikter inom Aviatum AB Syfte med regelverket Med intressekonflikter menas att Aviatum AB eller ett anknutet ombud och en kund har olika ekonomiska intressen i en viss situation. En intressekonflikt kan också uppstå när olika kunder har motstridiga ekonomiska intressen i en viss situation. Syftet med riktlinjerna är att en enskild kund inte ska drabbas negativt av en intressekonflikt. Fullständiga riktlinjer går att beställa från Aviatum AB. Av den fullständiga riktlinjen kan du se hur Aviatum AB ska undvika intressekonflikter i varje specifikt fall. Kontaktuppgifter finner du längst ner i denna sammanfattning. Potentiella intressekonflikter En intressekonflikt kan föreligga om Aviatum AB eller ett anknutet ombud: Kan göra en ekonomisk vinst (eller undvika en förlust) på kunds bekostnad, Har ett eget intresse i resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden och när Aviatum AB eller ett anknutet ombuds intressen skiljer sig från kundens intressen, Har ekonomiskt eller annat incitament för att gynna en kund framför en annan kund, Genomför egna värdepappersaffärer. Identifiering av intressekonflikter När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas: Har Aviatum AB, dess medarbetare eller anknutet ombud något specifikt intresse i resultatet av den tjänst som kunden erbjuds? Har Aviatum AB eller ett anknutet ombud något ekonomiskt eller annat motiv för att prioritera andra kunders eller kundgruppers intressen framför kundens? Kan det uppstå konflikter mellan kunder och Aviatum AB eller ett anknutet ombud där våra respektive intressen i en viss situation kan skilja sig åt? Kan det uppstå konflikter mellan Aviatum AB:s anställda eller anknutna ombud och Aviatum AB eller dess kunder? Hantera intressekonflikter Aviatum AB har antagit interna regler och vidtagit åtgärder för att hantera kända intressekonflikter. I de fall det inte finns några andra metoder för att hantera konflikten eller när de åtgärder som finns, enligt Aviatum AB inte tillräckligt skyddar kundens intressen, kommer kunden att informeras om intressekonflikten. När Aviatum AB bedömer att det inte går att hantera intressekonflikten kan det slutligen beslutas att Aviatum AB inte ska agera för kunds räkning för att på så sätt skydda kunden. Vid utbildning av Aviatum AB:s medarbetare och anknutna ombud läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter. Arbetet med att identifiera intressekonflikter är ett löpande arbete och ska utgöra en del av varje medarbetares vardag mot bakgrund av dessa riktlinjer. Upplysningsskyldighet Om de organisatoriska och administrativa rutiner som Aviatum AB har infört inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra en potentiell intressekonflikt, ska Aviatum AB på ett tydligt sätt upplysa kunden om intressekonfliktens allmänna art och/eller orsaken till den innan den aktuella tjänsten utförs. Önskar du som kund se den fullständiga instruktionen för undvikande av intressekonflikter, kontakta Aviatum AB på

8 Förvaltningsalternativ och risknivåer Aviatum Trend - Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar & SEB Aviatum Trend Stabil - Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar & SEB Den maximala andelen aktierelaterade placeringar är 100% och den maximala andelen räntebärande placeringar är 100%. Över en längre placeringshorisont med både en uppåtgående och en neråtgående cykel på aktiemarknaderna bör den genomsnittliga standardavvikelsen ligga över 12% på årsbasis. Det motsvarar ungefär risknivån för en aktiefond med ett innehav av globala aktieplaceringar. Det bör dock noteras att den genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas över kortare placeringshorisonter som en följd av investeringsmodellens trendföljande allokeringsmekanismer. Vid fondbytestillfället ska minimum 50% placeras i svenska och utländska räntefonder och maximum 50% i svenska och utländska aktiefonder. Över en längre placeringshorisont med både en uppåtgående och en neråtgående cykel på aktiemarknaderna bör den genomsnittliga standardavvikelsen ligga mellan 6-12% på årsbasis. Det motsvarar ungefär risknivån för en blandfond med ett innehav av hälften i aktieplaceringar och hälften i ränteplaceringar. Det bör dock noteras att den genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas över kortare placeringshorisonter som en följd av investeringsmodellens trendföljande allokeringsmekanismer. Aviatum Offensiv - Skandia Den maximala andelen aktierelaterade placeringar är 100% och den maximala andelen räntebärande placeringar är 100%. Alternativa investeringar i så kallade hedgefonder får maximalt uppgå till 50 %. Över en längre placeringshorisont med både en uppåtgående och en neråtgående cykel på aktiemarknaderna bör den genomsnittliga standardavvikelsen ligga över 10% på årsbasis. Det motsvarar ungefär risknivån för en aktiefond med ett innehav av globala aktieplaceringar. Det bör dock noteras att den genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas över kortare placeringshorisonter. Aviatum Solid - Skandia Vid fondbytestillfället ska minimum 50% placeras i svenska och utländska räntefonder samt alternativa placeringar och maximum 50% i svenska och utländska aktiefonder. Över en längre placeringshorisont med både en uppåtgående och en neråtgående cykel på aktiemarknaderna bör den genomsnittliga standardavvikelsen ligga mellan 6-12% på årsbasis. Det motsvarar ungefär risknivån för en blandfond med ett innehav av hälften i aktieplaceringar och hälften i ränteplaceringar. Det bör dock noteras att den genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas över kortare placeringshorisonter. Förvaltningsavgifter Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar Årlig förvaltningsavgift är 1,6% exklusive moms (2% inklusive moms) för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Trend och Aviatum Trend Stabil. SEB Tryggliv Årlig förvaltningsavgift är 1,20% exklusive moms (1,50% inklusive moms) för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Trend och Aviatum Trend Stabil. Skandia Årlig förvaltningsavgift är 1,00% exklusive moms (1,25% inklusive moms) för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Solid och 1,24% exklusive moms (1,55% inklusive moms) för portföljförvaltningstjänsten Aviatum Offensiv. Avkastningsinformation Portföljernas avkastningsutveckling kan följas på Aviatum AB Solna Torg 19, Plan 8, Solna tel: fax:

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Prima Kapitalförvaltning Sverige AB Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Inledning Du som kund måste vara införstådd med följande: Att placeringar eller andra positioner

Läs mer

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel Förköpsinformation Jämföra Pensioner i Sverige AB, 556974-3809 Grev Turegatan 3, våning 4, 114 46 Stockholm Tel. 08-400 221 10 kontakt@jamforapensioner.se Webbsida www.jamforafordon.se drivs av Jämföra

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDAB AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDAB AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDAB AB 1. Användarvillkor Aktuell webbplats (nedan kallad "Webbplatsen och innefattar webbplatser tillhörande under domänerna www.fondmarknaden.se och www.fondab.com") tillhör,

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fondmarknaden.se äger även rätt att via brev, telefon och e-post marknadsföra sina olika produkter och tjänster till registrerade kunder.

Fondmarknaden.se äger även rätt att via brev, telefon och e-post marknadsföra sina olika produkter och tjänster till registrerade kunder. Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondmarknaden.se AB, med org. nr 556697-5560 (nedan kallad Fondmarknaden.se ). Genom att gå in på Webbplatsen och/eller använda

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Förköpsinformation IKC Capital AB med bifirma IKC Pension

Förköpsinformation IKC Capital AB med bifirma IKC Pension Information om IKC Capital AB (Bolaget) IKC Capital AB. Organisationsnummer 556538-0325 Adress: Rundelsgatan 14, 211 36 Malmö Telefon: 040-611 77 90 Bolaget har följande tillstånd: Att bedriva försäkringsförmedling

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar Förköpsinformation 2015-06-18 Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528)

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer