Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop"

Transkript

1 1 Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop Underlag för diskussioner/workshops i samband med webbseminariet om enkla ärenden 12 oktober 2011 LOV- och BYGGPROCESSEN Enkelt ärende (KA krävs ej om ej BN beslutar annat) ANMÄLAN ANSÖKAN om LOV KP FÄR- DIGT LOV- BESLUT START- BESKED SLUT- BESKED Bekräfta kompletta handlingar Kungörelse mm av beslut om lov Godkännande av kontrollplan och beslut om startbesked kan tas i bygglovet Separat startbesked om sökanden vill, eller om BN begär ytterligare handlingar inför startbesked

2 2 Källor på internet... 3 Intressanta Exempel... 4 Kontrollplan för enkla ärenden - Stockholm... 4 Kontrollplan Eldstad/ rökkanal... 5 Kontrollplan Takkupa/ Takaltaner... 7 Kontrollplan Inglasning av balkong... 9 Kontrollplan- Mindre rivning Bedömning av vad som är enkla ärenden- Lst Stockholm Bedömning av vad som är enkla ärenden- Nacka kommun Kommuners Hemsidor om Enkla ärenden Sammanfattning- vad är enkla ärenden enligt lagar?... 20

3 3 Källor på internet Notisum för senaste versioner av lagar och förordningar Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet I Lagboken finns lagar, förordningar, förarbeten, rättsfall och länkar till myndighetsföreskrifter, Europarätt och annan juridisk information. Lagboken är fritt tillgänglig för alla, sedan 1996! Lagboken finns här Notisum Rättsnätet och Rättsnätet+ Miljö är abonnemangstjänster som erbjuder lagbevakning och fördjupad information med inriktning på jurister, chefer och handläggare på myndigheter. Boverket - frågor och svar om PBL Här har Boverket samlat svaren på de vanligaste frågorna som Boverket får. Om du inte hittar svaret på just din fråga så kan du skicka in den via webbsidan Kontakta oss eller om din fråga handlar om nya plan- och bygglagen kan du använda formuläret på den här webbsidan. Boverket - PBL Kunskapsbanken PBL kunskapsbanken är ett nytt verktyg för dig som använder plan- och bygglagen. På de olika webbsidorna i Boverkets vägledning kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Du kan också skapa en egen pdf med valfritt innehåll från kunskapsbanken. Funktionerna är resultatet från en användarundersökning som genomfördes innan vi började arbeta med kunskapsbanken. Boverkets författningssamling, byggregler, rättsfall mm

4 4 Intressanta Exempel Kontrollplan för enkla ärenden - Stockholm För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. Exempel på enkla åtgärder: Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger. Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal. Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad. Skyltar Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. Markåtgärder, större än +/- 0.5 m Under rubriken Exempelkontrollplaner har vi samlat förslag på hur sådana enkla kontrollplaner kan se ut.

5 5 Kontrollplan Eldstad/ rökkanal Stockholms stad - exempel Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Namn/Företag Adress Telefon (även riktnummer) Person-/ Organisationsnummer Postadress Telefon mobil E-post Fastighet Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggherre (sökande) Ärende Typ av anläggning/installation Planerad byggstart Beräknat slutdatum Kort beskrivning av projektet: Kontrollorganisation Kontrollansvarig projektering Utsedda projektörer Entreprenadform Entreprenörens kontrollansvarig Utsedda entreprenörer

6 6 Kontrollpunkter Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar. BBR 5:51 Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd. Tillförd erforderlig mängd förbränningsluft. BBR 5:421 Eldstadsplan, utformning. BBR 5:422 Rökgastemperatur. BBR 5:431 Kontroll av skorstenshöjd. BBR 5:432, 6:743 Rökkanal-tvärsnitt, material och placering. BBR 5:433, 5:434 Rökkanals täthet. BBR 5:435 Skorstensschakt. BBR 5:436 Rensning och inspektion. BBR 5:437 Takskyddsanordningar. BBR 8:24 Underskrift av sökande Byggärende Underskrift av sökande Namnförtydligande

7 7 Kontrollplan Takkupa/ Takaltaner Stockholms stad- exempel Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Namn/Företag Adress Telefon (även riktnummer) Person-/ Organisationsnummer Postadress Telefon mobil E-post Fastighet Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggherre (sökande) Ärende Typ av byggnad/anläggning Planerad byggstart Beräknat slutdatum Kort beskrivning av projektet: Kontrollorganisation Utsedda projektörer Entreprenadform Utsedda entreprenörer Kontrollansvarig projektering Entreprenörens kontrollansvarig

8 8 Kontrollpunkter Kontrollera att utförandet överensstämmer med givet bygglov Kontrollera att befintliga berörda konstruktioner har erforderlig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last. Kontrollera utförandet beträffande tillbyggnadens anslutning mot befintliga konstruktioner med hänsyn till bärförmåga (upplag på befintliga konstruktioner) och beständighet (fuktskyddets utförande i alla anslutningssnitt). Kontrollera barnsäkerhet avseende balkongräcken, balkongdörrar, fönster över markplanet Kontrollera utförandet av ytterväggar med avseende på diffusionsspärrar, värmeisolering, vindskydd mot luftspalter (gäller i princip även takkonstruktioner). Kontrollera att väggar och tak har en fungerande luftning. Kontrollera tillåten fuktkvot för virke och/eller annat fuktkänsligt material. Underskrift av sökande Byggärende Underskrift av sökande Namnförtydligande

9 9 Kontrollplan Inglasning av balkong Stockholms stad- exempel Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Namn/Företag Adress Telefon (även riktnummer) Person-/ Organisationsnummer Postadress Telefon mobil E-post Fastighet Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggherre (sökande) Ärende Typ av anläggning/installation Planerad byggstart Beräknat slutdatum Kort beskrivning av projektet: Kontrollorganisation Utsedda projektörer Entreprenadform Utsedda entreprenörer Kontrollansvarig projektering Entreprenörens kontrollansvarig

10 10 Kontrollpunkter Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller är utförd lägst brandteknisk klass E 30. BBR 5:634 Öppningsbara fönster och glaspartier - t.ex. balkonginglasningar - vars karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet är utförda med säkerhetsbeslag, spärranordningar eller annat skydd som begränsar risken för att barn skall falla ut. BBR 8:231 Balkongdörrar och motsvarande är utförda med säkerhetsbeslag och spärranordning som hindrar barn från att öppna och passera dörren. (Säkerhetsanordningar gäller inte fönster eller fönsterdörrar i markplanet). BBR 8:231 Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa. BBR 8:35 Nivåskillnader där glasytans underkant till golvet eller marken utanför är större än 2,0 m är utformade så att risken att falla genom glasytan är begränsad. (Gäller inte då räcke fungerar som skydd). BBR 8:352 Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas. BBR:853 Den vertikala belastning och den extra vindbelastning som den nya inglasningen medför är kontrollerad enligt leverantörens anvisningar Underskrift av sökande Byggärende Underskrift av sökande Namnförtydligande

11 11 Kontrollplan- Mindre rivning Ankomststämpel Stockholms stad exempel Byggherre (Sökande) Namn/Företag Adress Telefon (även riktnummer) Person-/ Organisationsnummer Postadress Telefon mobil E-post Fastighet Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggherre (sökande) Ärende Typ av byggnad/anläggning Planerad byggstart Beräknat slutdatum Kort beskrivning av projektet: Kontrollorganisation Utsedda projektörer Entreprenadform Utsedda entreprenörer Kontrollansvarig projektering Entreprenörens kontrollansvarig

12 12 Kontrollpunkter Mottagare Materialinventering har utförts Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande Material som kan användas igen (återanvändas) Material som kan bli nytt material (materialåtervinnas) avfall till återvinning Material som kan förbrännas med energiutnyttjande (kan energiåtervinnas) avfall till förbränning Material som inte kan återanvändas eller återvinnas avfall till deponi Underskrift av sökande Rivningen ska följa denna rivningsplan, intyg, transportsedlar och mottagningskvitton redovisandes material, mängd och mottagare ska kunna uppvisas för stadsbyggnadskontoret. Byggärende Underskrift av sökande Namnförtydligande

13 13 Bedömning av vad som är enkla ärenden- Lst Stockholm UTKAST Avdelningen för planfrågor Johan Hjalmarsson SKRIVELSE Datum xx Boverket Beteckning Behov av riktlinjer: När behövs kontrollansvarig? Inledning I bygglov- och anmälningsärenden är det angeläget att utreda huruvida en kontrollansvarig krävs, eftersom kravet på kontrollansvarig även utlöser krav på tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Kravet regleras i PBL och PBF, men lagstiftaren har överlämnat till rättspraxis att närmare uttolka var gränserna går för när en kontrollansvarig behövs. Eftersom bestämmelserna är allmänt hållna anser Länsstyrelsen att det är angeläget att Boverket förtydligar i vilka situationer som kontrollansvarig behövs respektive inte behövs. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig kan enligt 13 kap. 2 PBL inte överklagas, men eftersom ett krav på kontrollansvarig kan medföra kostnader för byggherren är det enligt Länsstyrelsens uppfattning angeläget att rättstillämpningen blir likvärdig över landet. Länsstyrelsen föreslår i denna skrivelse hur allmänna råd skulle kunna utformas i fråga om när en kontrollansvarig kan undvaras respektive när kontrollansvarig krävs. Bestämmelser Enligt 10 kap. 5 jämförd med 9 PBL ska det alltid finnas en certifierad kontrollansvarig vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I 10 kap. 10 finns vissa fall angivna när en kontrollansvarig inte behövs. De situationer som inte kräver kontrollansvarig gäller dels små ändringar av en- eller tvåbostadshus, dels andra små åtgärder som regeringen bestämmer (genom bestämmelserna i plan- och byggförordningen). I båda fallen gäller undantagen endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat. För att en kontrollansvarig inte ska behövas gäller enligt prop. 2009/10:170 s. 479 dels att åtgärden ska vara relativt okomplicerad, dels att byggnadsnämnden bedömer att byggherren kan uppfylla sitt ansvar enligt 10 kap. 5 utan stöd av kontrollansvarig. Av denna skrivning framgår med andra ord att det inte bara är åtgärdens karaktär som är av betydelse. Även byggherrens kunskaper och erfarenheter (om regelverket inom byggsektorn, byggteknik m.m.) ska vägas in när man bedömer behovet av en kontrollansvarig.

14 14 10 kap. 10 PBL Trots 9 krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om 1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller 2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap kap. 5 PBF En kontrollansvarig krävs inte för 1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, 2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap plan- och bygglagen (2010:900), 3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, 4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i a) 6 kap. 1 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov, b) 6 kap. 1 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter, c) 6 kap. 1 7, d) 6 kap. 1 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller e) 6 kap. 1 10, 5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 plan- och bygglagen, 6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning, 7. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 8. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap plan- och bygglagen, om åtgärden är liten. Första stycket 2 8 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Förslag till riktlinjer Inledningsvis bör anmärkas att Länsstyrelsen är medveten om att det inte är möjligt att ange riktlinjer som är så generella att de kan tillämpas i samtliga fall. I praktiken måste handläggaren naturligtvis göra en bedömning i varje enskilt fall om det är rimligt att medge undantag från kravet på kontrollansvarig. Nedanstående förslag förutsätter att byggherren är normalt orienterad om regelverket som gäller för den åtgärd som det är fråga om, dvs. har insikt om hur åtgärden ska genomföras utan risk för att allvarliga fel ska uppstå. Enligt Länsstyrelsens erfarenheter har byggherren ofta endast begränsad kunskap om regelverket och byggteknik, i synnerhet när det handlar om en- och tvåbostadshus. I den mån byggherren har kvalificerade kunskaper, t.ex. om byggherrens kvalifikationer motsvarar det som krävs för att kunna certifieras som kontrollansvarig, kan det finnas förutsättningar för att slippa kontrollansansvarig även vid mer omfattande åtgärder än som anges nedan. På samma sätt kan det finnas skäl att kräva kontrollansvarig även i de fall som anges nedan om byggherren bedöms ha bristfälliga kunskaper. Små ändringar av en- eller tvåbostadshus Med ändring av en byggnad menas enligt 1 kap. 4 PBL en- eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Enligt prop. 2009/10:170 s. 155 menas med ändring av en byggnad såväl tillbyggnader, ombyggnader och ändra åtgärder. Länsstyrelsen anser att följande åtgärder bör utgöra exempel på sådana små ändringar av eneller tvåbostadshus där en kontrollansvarig inte krävs enligt 10 kap. 10 PBL: Tillbyggnader upp till 25 m 2 BRA som inte innehåller våtutrymmen och som inte medför att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Kök ska i detta sammanhang inte räknas våtutrymme. Altaner

15 15 Inglasning av balkonger Takkupor som inte berör takstolar eller medför behov av avväxlingar Skärmtak där spännvidden understiger 5 m Nya fönster och dörrar i befintliga väggar som inte berör konstruktionen av byggnadens bärande delar Sådana åtgärder som avses i 9 kap. 2 3 c PBL (dvs. åtgärder som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt). I dessa fall anser Länsstyrelsen att det normalt bör krävas en kontrollansvarig: Tillbyggnader som innehåller våtutrymmen Takkupor som medför ingrepp i takstolar eller behov av avväxlingar Balkonger Ny takkonstruktion (t.ex. vid höjning av tak) Om ändringen är så omfattande att den utgör en ombyggnad (och därför utlöser följdkrav) Andra små åtgärder än sådana som avses i 10 kap PBL De åtgärder som krävde bygganmälan enligt tidigare PBL men som inte kräver bygglov enligt nya PBL kommer i fortsättningen att kräva anmälan enligt 6 kap. 5 PBF. Länsstyrelsen anser att flera av dessa åtgärder kan anses utgöra andra små åtgärder än sådana som avses i 10 kap PBL och som alltså medför att det inte krävs en kontrollansvarig. Länsstyrelsen anser att följande anmälningspliktiga åtgärder bör utgöra exempel på sådana andra små åtgärder där det inte alltid krävs kontrollansvarig: rivning av vissa mindre byggnader, där det inte finns skäl att befara att det förekommer farligt avfall, en ändring av en byggnad, om ändringen endast innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, en installation eller väsentlig ändring av en eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt, samt underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det bör dock understrykas att gränsdragningen är svår och att byggnadsnämnden i varje enskilt fall måste göra en bedömning av om byggherren förmår att säkerställa att utförandet blir korrekt. Vidare kan det vara lämpligt att upplysa om att i en del fall kan byggnadsnämnden i stället för kontrollansvarig i kontrollplanen kräva utlåtande från sakkunnig eller annan myndighet (t.ex. sotningsväsendet). Vid andra anmälningspliktiga åtgärder bör utgångspunkten i stället vara att en kontrollansvarig alltid behövs i normalfallet, t.ex. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs en installation eller väsentlig ändring av en hiss i byggnader, undantaget mindre hissar vid t.ex. bostadsanpassning en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad, samt nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

16 16 Åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader Länsstyrelsen anser att det bör klargöras att med åtgärder avses både ändringar samt nybyggnad. Endast uthus och garage av normalstorlek, upp till ca 50 m 2 i ett plan, bör enligt Länsstyrelsens uppfattning vara undantagna från kravet på kontrollansvarig. Är det frågan om större uthus och garage bör nämnden enligt Länsstyrelsens uppfattning ställa krav på kontrollansvarig. Ett bussgarage bör t.ex. inte kunna uppföras utan krav på kontrollansvarig. Vad som avses med andra små byggnader framgår inte, men Länsstyrelsen anser att t.ex. carportar, små kiosker, gäststugor, lusthus och bodar omfattas i detta begrepp. Däremot bör nybyggnad av bostäder enligt Länsstyrelsens uppfattning inte uppföras utan kontrollansvarig. Även ett mindre fritidshus, som storleksmässigt kan vara jämförbart med ett garage, bör enligt Länsstyrelsens mening alltid kräva en kontrollansvarig. Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser En förutsättning för att kontrollansvarig ska kunna undvaras är att anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov, t.ex. en tank för förvaring av villaolja. Det bör understrykas att cisterner som inte är små eller inte exklusivt är avsedda för fastighetens behov med andra ord alltid kräver en kontrollansvarig. Murar och plank Plank bör i normalfallet aldrig kräva kontrollansvarig. I de fall det är fråga om murar vid stora höjdskillnader eller stödmurar som ska stå emot högt jordtryck, eller om ett ras på annat sätt kan medföra risker för skada på liv eller egendom, bör byggnadsnämnden enligt Länsstyrelsens uppfattning alltid ställa krav på kontrollansvarig, trots att huvudregeln är att murar inte kräver kontrollansvarig. En sådan ändring som avses i 9 kap. 2 3 c PBL Åtgärder som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt är generellt undantagen från kravet på kontrollansvarig. En förutsättning för att undantaget ska gälla är att åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 PBL. Även i dessa fall bör det enligt Länsstyrelsens mening vara möjligt att undvara kontrollansvarig, om kontrollen ändå kan anses vara tillräcklig, t.ex. om det finns någon annan fristående sakkunnig. Ett annat exempel på en sådan situation kan vara att kraven säkerställs till följd av annan lagstiftning, t.ex. då Länsstyrelsen har beslutat om antikvarisk kontroll enligt kulturminneslagen. NN arkitekt

17 17 Bedömning av vad som är enkla ärenden- Nacka kommun Ej krav på kontrollansvarig ( om inte bygglovenheten beslutar annat) En kontrollansvarig krävs normalt inte för fasta cisterner eller fast anläggning för kemiska produkter, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter murar och plank, (OBS! gäller ej höga murar/stödmurar) parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser, om anläggningen är liten transformatorstationer när byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller då byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt, om det inte är en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad skylt eller ljusanordning en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, schaktning och fyllning, trädfällning, skogsplantering, om åtgärden är liten. Bygglovenhetens tolkning är att en kontrollansvarig normalt inte heller krävs för följande bygglovpliktiga åtgärder: tillbyggnad i en våning i markplan upp till 30 kvm BTA, som inte innehåller våtutrymme (OBS! kök är ej våtutrymme) eller riskkonstruktioner (exempelvis låglutande tak eller källare). nybyggnad och tillbyggnad av uthus, carport och garage upp till ca 50 kvm BTA i ett plan, beläget ovan mark (OBS! gäller ej fritidshus ) altaner inglasning av balkonger takkupor skärmtak, där spännvidden understiger ca 5 meter nya fönster och dörrar i befintliga väggar utvändiga ändringar enligt punkt 5 ovan. Detta gäller dock under förutsättning att åtgärden är relativt okomplicerad och att bygglovenheten bedömer att byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Bygglovenhetens tolkning är att en kontrollansvarig inte heller krävs för följande anmälningspliktiga åtgärder: Rivning av mindre byggnader utan farligt avfall, en ändring av en byggnad, om ändringen endast innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt en installation eller väsentlig ändring av en eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader

18 18 en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt (OBS! ej inom en byggnad) underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser. Se närmare 7 kap 5 plan- och byggförordningen och 10 kap plan- och bygglagen. (länk) Lagtext Enligt 10 kap. 10 PBL (2010:900): Trots 9 PBL krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om: 1. Små ändringar av en- och tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller 2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 PBL. Enligt 7 kap. 5 PBF (2011:338): En kontrollansvarig krävs inte för Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, andra små ändringar än sådan som avses i 10 kap PBL (2010:900), åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader (OBS! ej fritidshus), att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i a. 6 kap. 1 4 (fasta cisterner etc.) om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov, b. 6 kap. 1 6 (vindkraftverk), om vindturbinens diameter är mindre än tre meter, c. 6 kap. 1 7 (murar och plank, OBS! gäller ej höga murar/stödmurar) d. 6 kap. 1 8 eller 9 (parkerings- eller begravningsplatser) om anläggningen är liten, eller e. 6 kap (transformatorstationer), En sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 3 c PBL (byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller då byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt), om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 PBL, En åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning, En åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, En åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap PBL (schaktning och fyllning, trädfällning, skogsplantering) om åtgärden är liten.

19 19 Kommuners webbsidor om Enkla ärenden Vad är ett enkelt ärende? Ny- eller tillbyggnad av garage, förråd med mera upp till 50 m2. Fasadändring, t ex. flytt av dörr eller ändring av fönster. Ny- eller tillbyggnad av altan, skärmtak eller inglasning. Installation av braskamin. Invändig väsentlig förändring och/eller installation, t ex. ändring av ventilation, vatten och avlopp. Vilka handlingar måste du ha med dig? Två exemplar av "Byggblankett C - ansökan om lov, enkelt ärende". Ansökningsblankett hittar du under fliken blanketter längst upp på sidan. Du kan även hämta blanketter hos kundtjänst Två exemplar av situationsplan. Två exemplar av plan- och fasadritningar. Exempel på ritningar och situationsplan hittar du här... Bygglov över disk Vissa typer av enkla ärenden kan få en snabbare hantering, bygglov över disk. Om du tror att din ansökan skulle kunna hanteras på detta sätt skall du göra ett personligt besök hos bygglovscenter. Bygglovsenheten gör en bedömning om din ansökan uppfyller kriterierna för denna typ av handläggning. Avgiften för ärendet följer taxan som kommunfullmäktige antagit och blir densamma som vid normal hantering. Ärenden som kan prövas måste ligga inom detaljplanelagt område och överensstämma helt med detaljplanens bestämmelser. Exempel på ärenden är: Omfärgning av fasader, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, samt andra mindre ändringar som ny utformning eller placering av fönster, ny placering av fönster och dörrar eller mindre tillbyggnader som inglasning av uterum och uppförande av skärmtak. OBS! Gäller enbart en- och tvåbostadshus. Gäller inte inom kulturhistoriskt värdefulla områden med varsamhetsbestämmelser. Mindre fasadskyltar som inte avses att ses på långt håll (gäller även andra byggnader än en- och tvåbostadshus). OBS! gäller inte inom kulturhistoriskt värdefulla områden med varsamhetsbestämmelser.

20 20 Inglasning av balkonger på flerbostadshus. OBS! gäller inte inom kulturhistoriskt värdefulla områden med varsamhetsbestämmelser. Handlingar som krävs vid ansökan om bygglov över disk. Sammanfattning- vad är enkla ärenden enligt lagar? I relativt okomplicerade ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Byggherren förväntas själv kunna stå för kontroller. Dessa enkla ärenden kan därför få lov och startbesked samtidigt och kan klaras av snabbare än normala ärenden, om kompletta handlingar lämnas in. Åtgärderna ska dels vara relativt okomplicerade, och dels ska byggnadsnämnden bedöma att byggherren kan uppfylla sitt ansvar enligt 10 kap. 5 PBL utan stöd av en kontrollansvarig (prop. 2009/10:170 s. 479). Däremot kan en särskild sakkunnig behövas om den sökta åtgärden berör eldstäder, tillgänglighet, energi eller ventilation eller ska göras i särskilt värdefull bebyggelse.. (Undantag från kravet på kontrollansvarig Se 10 kap. 10 PBL samt 7 kap. 5 PBF) Enligt 7 kap. 5, PBF krävs inte kontrollansvarig för åtgärder som: - inte kräver lov eller anmälan Enligt 7 kap. 5, PBF krävs inte kontrollansvarig om byggnadsnämnden inte beslutar annat - för åtgärder som avser: - uthus, garage och andra små byggnader - andra små ändringar av en- eller tvåbostadshus, än de som anges i 10 kap PBL - fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov, - vindkraftverk om vindturbinens diameter är mindre än 3 m - murar och plank - parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser om anläggningen är liten, - transformatorstationer - skyltar eller ljusanordningar - åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser - åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap PBL, om åtgärden är liten. Kontrollansvarig krävs inte heller enligt PBF 7 kap. 5 5 i nedanstående fall (som anges i 9 kap. 2 3c PBL) förutsatt att det inte är en särskilt värdefull byggnad som berörs enligt 8 kap. 13 PBL eller att byggnadsnämnden inte beslutar annat:

21 21 - en annan ändring än tillbyggnad om ändringen medför att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Detta gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. 1 kap. 4 PBL- Definitioner ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats, ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas, tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym, OBS för enkla ärenden! BN kan komma fram till ett beslut om att KA krävs även i enkla ärenden. BN kan bedöma att särskilda sakkunniga behövs som stöd för byggherrens egenkontroll i enkla ärenden, även om inte KA krävs. Det rör exempelvis: - om åtgärden medför att våtrum (dock ej kök) byggs, ska fuktsäkerhet ingå i kontrollplan. - om åtgärden ska göras i särskilt värdefull miljö ( 8 kap. 13, PBL) - om åtgärden omfattar rivning som medför miljöfarligt avfall ska kontrollplan för rivning upprättas.

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge Välkommen till Informationsträff Kävlinge 2015-03-19 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat:

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat: Inkom Diarienr ANMÄLAN Obs! Obligatoriska fält Datum Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden Telefax: Fastighetens adress Telefon: arbetet Sökandes namn Person-/Organisationsnummer

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2013:308 Utkom från trycket den 31 maj 2013 utfärdad den 23 maj 2013. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge

Informationsträff Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge Informationsträff 2017 Miljö- och byggavdelningen & Kontakt Kävlinge Kävlinge 2017-03-29 Program Kort presentation Information från Kontakt Kävlinge - kundtjänst Information från Plan- och bygg (lov- och

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Sida 1 av 6 TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Förklaringar: TS =Tekniskt samråd, SB =Startbesked, APB = arbetsplatsbesök, mpbb = milliprisbasbelopp, OF = objektsfaktor, HF = handläggningsfaktor, N = justeringsfaktor

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad

Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad Roller och kontroller i byggprocessen 23 november 2015 Föreläsare är Lars Nygård Hantering av kontrollplaner i beslutsprocessen

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Läsanvisningar till förslaget till ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, hösten 2012

Läsanvisningar till förslaget till ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, hösten 2012 Promemoria 2012-09-05 Socialdepartementet Rättssekretariatet Patrik Lidin Plan-, bygg- och bostadsenheten Sara Benjamin Läsanvisningar till förslaget till ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga MBF_51.Anmälanbyggprojekt 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga Byggprojekt som inte kräver bygglov är exempelvis eldstad, ändrad planlösning eller attefallsåtgärd. Sökande

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL kap

Kontrollplan enligt PBL kap Dnr B 2016-001291 Ankom 2016-11-15 Adress: Sida 1 av 10 Byggherre Byggherre namn Propio Tollare 3 AB Adress Box 3621 103 59 Stockholm Kontaktperson John Hunter Telefon 073-313 3283 E-postadress john@propio.se

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011 En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Yvonne Svensson rättschef

Yvonne Svensson rättschef 2013-05-31 Yvonne Svensson rättschef Ändring PBL 1 KAP 4 Ändring: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde Tillbyggnad:

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Personsäkerhet Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2017 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan hos kommunens

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan Datum 2004-11-19 Er beteckning Vår beteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser om byggande Detaljplanebestämmelser med illustration Typexempel situationsplan Typexempel plan-, sektion och fasadritning

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar

Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus samt yttre ändringar 1 (4) Kristofer Lundberggruppen Kristofer Lundberg Surbrunnsgatan 19 113 48 STOCKHOLM Beslut att bevilja bygglov för inredning av befintlig bostad, utökad area, och skapa ny lokal (delning) i flerbostadshus

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer