Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna"

Transkript

1 Örebro Sida 1(13) Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Skadeteknik Örebro AB Hans Nygren, VD Anders Nilsson, Miljöutredare Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

2 Örebro Sida 2(13) Bakgrund Den 11 mars 2012 upptäckte förbipasserande olja i diket vid den östra gränsen av fastigheten Hyndevad 22:55 i Eskilstuna. Räddningstjänsten kontaktades och åtgärder för att stoppa spridningen av olja togs samma dag av Försäkringsbranschens Restvärderäddning, Miljöenheten på Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö. Miljörestvärdesledare kontaktade Skadeteknik Örebro AB för att leda saneringsarbetet. Områdesbeskrivning Största delen av fastigheten utgörs av gammal odlingsmark. Byggnaden på fastigheten består bland annat av två stora växthus där verksamhet har funnits sedan mitten av 60-talet. Idag är växthusverksamheten nedlagd och en företagare med restaurangverksamhet använder byggnaderna för att odla egna grönsaker och kryddor. Fastigheten har en granne till norr i Hyndevad 22:106 i den gamla norra delen av växthuset där det finns en hyresgäst med privat verkstad. I Hyndevad 22:55 finns också en hyresgäst som har en verkstad i den östra delen av växthusbyggnaden. Fastigheten har enskilt avlopp tillsammans med Hyndevad 22:106 och Hyndevad 27:1 eftersom den ursprungliga fastigheten har styckats upp och har haft en egen reningsanläggning med infiltrationsbädd, idag är reningsanläggningen ur funktion och istället för regelbunden tömning pumpas slammet upp och används obehandlat i odlingen i växthuset enligt ägarens egen uppgift. Spridningens omfattning Närmare undersökning av platsen visade att olja fanns på marken söder om växthusen på fastigheten, att stora delar av dikessystemet söder om fastigheten var kontaminerade med olja samt att det fanns olja i fastighetens dagvatten och avloppssystem. Diket där oljan påträffades mynnar efter ca 550m i Hyndevadån söder om fastigheten. Fastighetens reningsanläggning och infiltrationsanläggning visade sig också vara förorenad med olja. Figur 1 visar hur långt oljan initialt hade spridit sig och var de insatser som gjorts för att hindra spridning av olja har placerats. Vid mynningen av diket i Hyndevadsån syntes inga spår av olja på vattnet. Diket uppströms till diket där utsläppet hände samt den västra delen av dikessystemet visar inga föroreningar (Figur 1 visar förorenade diken i rött). Olja på marken bredvid det sydöstra hörnet av växthuset hade en begränsad spridning vilket kunde bestämmas vid grävning nedströms om föroreningen. Detta bestämdes dock utan markprovtagning med labb eller fältanalyser. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

3 Örebro Sida 3(13) Figur 1 Förekomst av olja på Hyndevad 22:55 samt anlagda installationer i initialskedet. Diken markerade med rött var kontaminerade med diesel. Akuta åtgärder tagna av Skadeteknik Ungefär 200m från dikets mynning i Hyndevadsån byggdes inledningsvis en damm (benämnd oljefälla 2 i figur 1) och ca 20 m 3 förorenat vatten sögs upp med en sugbil. Dessutom sögs all synlig olja i fri fas som fanns i dikessystemet upp. Länsor lades ut i samtliga förorenade diken och ett stort antal länsor samt en sjunkläns lades ut vid dikets utlopp i Hyndevadsån. Dagen efter att skadan hade upptäckts byggdes dammen om till en oljefälla, samt att en oljefälla byggdes i diket vid den östra fastighetsgränsen (oljefälla 1 i figur 1). Utloppen från Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

4 Örebro Sida 4(13) oljefällorna har försetts med torvfilter för att öka dess effektivitet. Det förekom inledningsvis mycket is längs diket men den grävdes bort i samband med saneringsarbetet, vilket underlättade visuell besiktning. Ytterligare en oljefälla (oljefälla 3, figur 1) anlades med fler och större rör för att ta hand om kraftigare flöden i samband med vårflod samt förbättra den kvarhållande förmågan med avseende på diesel. Den 14:e mars installerades ett reningsverk (figur 1) för att ytterligare kunna rena dagvattnet från föroreningar från fastigheten. Reningsverket är utrustat med klass 1 oljeavskiljare samt kolfilter och kan rena vattnet från samtliga föroreningar som kan komma ifråga på en skadeplats. Grävarbeten har gjorts kring reningsanläggningen för att kontrollera spridning av olja i jordmassorna eftersom det visade sig att det fanns olja i reningsanläggningen, det visade sig att utloppet från reningsanläggningen går till en gammal trekammarbrunn som var igenfylld med grus (figur 2) och sedan till infiltrationsbädden i figur 1. En okänd mängd olja har på så sätt förorenat uppemot 400 m 3 fyllnadsmassor vid infiltrationsanläggningen. Reningsanläggningen har idag ingen annan funktion än en tank, automatiken där luft och vattenpumpar styrs saknades helt och idag fylls tanken upp tills spillvattnet rinner vidare till en trekammarbrunn fylld med grus och därefter vidare till en infiltrationsbädd. Avrinning Figur 2. Obrukbar reningsanläggning med avrinning till trekammarbrunn. Figur 3. Obrukbar trekammarbrunn. Den olja som syntes på marken kring reningsanläggningen (figur 1) antas komma ifrån att spillvatten har bräddat en nergrävd brunn där locket återfanns en bit under markytan. Massorna kring brunnslocket indikerade starkt för förorening vid en fältmätning och mindre starkt för massor vid markytan. Anledningen till detta antagande är att vittnesuppgifter som har inkommit tyder på att ett stopp i avloppet uppstod vecka 10. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

5 Örebro Sida 5(13) Provtagningar och resultat Ett antal prover togs under de närmaste dagarna efter att föroreningen upptäcktes, provtagningen ombesörjdes av Eskilstuna Energi och Miljö och skickades in för analys, resultaten har sedan vidarebefordrats till Skadeteknik. Figur 4 visar de provpunkter där vattenprover och markprov har tagits och resultaten visas schematiskt i tabell 1. Kompletta resultat bifogas som bilagor. Tabell 1. Förekomst av föroreningar i vatten vid Hyndevad 22:55 vid inledande provtagningar - betyder att analysen inte har gjorts. Provtagningsmär kning Beskrivning Förekomst av olja Förekomst av bekämpningsmedel/pah Dagvattendike Ja Fördämning Ja Dagvattendike Ja Fördämning Ja PAH Innan sjunkläns Ja PAH 149 Dricksvatten i växthus Nej Nej Grundvattenrör Ja Nej Dricksvattenbrunn Nej Nej 155 Inkommande till VV Nej Nej 156 Grundvatten i brunn 1 VV Nej Nej 158 Dricksvattenbrunn Nej Nej Dagvattendike Ja PAH Utlopp till ån Ja PAH Råvatten Hyndevadån Ja PAH Råvatten Hyndevadån Nej Nej Grundvatten Nej Nej Råvatten Hyndevadån Nej Nej Råvatten VV Nej Nej Dagvattenbrunn Ja PAH Dagvattenbrunn Nej Nej Dagvattenbrunn Ja PAH + Nonylfenol Dagvattenbrunn Ja PAH Dagvattenbrunn Ja PAH 178 Markprov infiltrationsbädd Ja PAH Före reningsverk Dagvattendike Ja PAH Efter reningsverk Renat vatten från reningsverk Nej Låga PAH Utlopp Dagvattenutlopp från växthus Ja PAH Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

6 Örebro Sida 6(13) 178 Fritidshus Figur 4. Översikt över provpunkter för vattenprover i grundvattenrör, brunnar och ytvatten. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

7 Örebro Sida 7(13) I det inledande skedet togs ett antal vattenprover på ytvatten, grundvatten och dricksvatten vid vattenverket och i brunnar (figur 4). Proverna har analyserats främst med avseende på diesel och olja men även analyser av bekämpningsmedel har gjorts. Resultaten anges kortfattat i tabell 1 och i övrigt hänvisas till bilagorna. Inledningsvis hittades mycket höga halter diesel i dagvattendikena ut mot ån och även i ån i anslutning till dagvattenutloppet, längre ned i ån mot råvattenintaget var dock halterna under labbets rapporteringsgräns, dvs för låga för att kunna mätas. Diesel hittades även i grundvattnet invid brunnen till växthusets dricksvatten (benämnt i tabell 1) men i själva brunnen hittades ingen förorening. I dagvattenbrunnarna utmed växthuset hittades också spår av diesel. Normalt kan inte förorening av typ som är aktuell i detta fall provtas via grundvattenrör av den typ som finns på området. Detta beror på att rören är endast avsedda för att kunna mäta grundvattnets höjd och är konstruerade därefter, det rör som drivs ned först är gjort spetsigt genom att delar skurits ut och resterna svetsade till en vass spets för att göra neddrivningen lättare, vattenintaget på dessa rör är i det nedersta röret och består i att små hål har borrats upp. Därefter har röret drivits ned genom att stöta ned det med stor kraft, nästa rördel svetsas fast och drivs ned på samma sätt och så vidare tills önskat djup har uppnåtts, det vill säga när man har kommit en bit förbi grundvattenytan. För att mäta organiska föroreningar i grundvatten bör en annan typ av rör användas där en sildel sätts i höjd med grundvattenytan så att organiska föroreningar kan ta sig in i röret. I fallet med det aktuella grundvattenröret kan röret vara skadat i en svetsfog så att organiska föroreningar kan tränga in medan detta inte sker i dricksvattenbrunnen då det vattnet tas längre ned. För att få en sann bild av föroreningssituationen i grundvattnet bör ett för syftet anpassat grundvattenrör installeras. Grundvattnet i detta rör provtogs ytterligare en gång den 18:e april och en annan föroreningsprofil blev resultatet. Ursprungligen, det prov som togs två dagar efter dieseln upptäcktes i dikena, fanns tyngre alifater i fraktionen C16-C35 i grundvattnet i anslutning till det område där utsläppet hade skett. Det prov som togs den 18:e april hade inte någon detekterbar mängd av denna föroreningsfraktion men i stället fanns bensen och toluen i provet. Detta kan verka motsägelsefullt men nivåerna för toluen och bensen var på gränsen till vad som kan detekteras och om proverna vid den första provtagningen inte omhändertogs på rätt sätt kan föroreningen ha avdunstat. Alternativt, vilket är mer troligt, är det ett slumputfall. Alla labbresultat har en mätosäkerhet på cirka 30% och slumpen kan ha gjort att provet visade något över rapporteringsgränsen i ett fall och något under i nästa fall. Förekomsten av bensen och toluen är dock svårtolkad då dessa ämnen inte normalt förekommer i diesel, vare sig det är fordonsbränsle eller eldningsolja. I andra labbanalyser på området där det varit höga halter diesel i provet har det inte funnits någon bensen eller toluen i proverna. Detta kan tyda på att förekomsten av bensen och toluen i grundvattnet kommer från en annan källa än det aktuella utsläppet. Att förekomsten av alifatfraktionen C16-C35 fanns i grundvattnet den 13:e mars men inte en månad senare kan inte förklaras på liknande sätt då halten den 13:e mars var mycket högre än rapporteringsgränsen, cirka 10 ggr högre. Fyndet tyder istället på att föroreningens omfattning är begränsad och att grundvattnets rörelse mot ån har fört bort föroreningsplymen men detta skulle i så fall behövas bekräftas med för syftet anpassade grundvattenrör. Normalt är det Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

8 Örebro Sida 8(13) ovanligt att utsläpp via spill eller dagvattenledningar påverkar grundvattnet eftersom ledningarna ofta är lagda ovanför en lermantel och att grundvattnet ligger under denna mantel, då är det svårt för en förorening att tränga ned och kontaminera grundvattnet. I detta fall ligger också grundvattenröret uppströms om den punkt där bräddande spillvatten har kommit i kontakt med fyllnadsmassor som i sin tur kan ha dränerat ned till grundvattnet. De initiala analyserna av förorening i dagvattnet visade att en betydande mängd diesel hade släppts ut någon gång under vintern. Tidpunkten för utsläppet bör ha varit någon gång efter det att isen hade lagt sig i dikena, dvs. efter november månads utgång fram tills det upptäcktes. Hade utsläppet skett tidigare hade dieseln obehindrat kunna rinna ut i Hyndevadsån. Istället blev utfallet att förorening tog sig ut i Hyndevadån men mängden förorening kunde spädas ut innan vattnet nådde råvattenintaget till den grad att någon halt förorening inte kunde detekteras. Efter att den akuta situationen lagt sig då råvattnet visade sig inte vara hotat av förorening gjordes inga ytterligare provtagningar i stor skala, endast grundvattenröret invid växthuset skulle övervakas med provtagning en gång i veckan. Eftersom fastighetsägaren inte ville samarbeta blev detta provtagningsprogram avbrutet efter att prov tagits den 18:e april. Ett markprov togs i botten av schaktet vid infiltrationsbädden, detta prov visade förhöjda värden för alifater, aromater och PAH. Naturvårdsverkets riktvärden överskrids på flera punkter för detta prov. Används riktvärdena för mindre känslig mark istället överskrids endast riktvärdet för aromater C10-C16 något, 17 mg/kg jämfört med riktvärdet på 15 mg/kg. Tabell 2. Resultat av markprov i infiltrationsbädd (utdrag) mg/kg TS. Föroreningsfraktion Uppmätt Riktvärde känslig mark Aromater C10-C Alifater C5-C Alifater C12-C Alifater C16-C Utredning kring spridningens förlopp Vid intervjuer med fastighetsägaren vid Hyndevad 22:55 framkom att oljepannor hade skurits ned i pannrummet (figur 5 och 6) vilket låg i anslutning till det dagvattenrör som dieseln hade hittats i. Något som också fångade Skadetekniks intresse var färgen på vattnet i dagvattenutloppet vid växthuset. Normalt brukar diesel som sprids till diken kunna färga vattnet grönt på grund av färgämnet i eldningsolja. Vid detta tillfälle var dock vattnet extra grönt och misstanke om att glykolen från den nerskurna pannan kan vara orsaken väcktes eftersom glykol ofta färgas för att läckor skall synas tydligare. Det visade sig då att det fanns stora mängder glykol i dagvattendiket vid markeringen utlopp i figur 4. Glykolen som hittades var en blandning av etylenglykol 3200 mg/l och propylenglykol mg/l. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro Figur 3. Rörledningar till bortagna pann 1

9 Örebro Sida 9(13) Avskurna ledningar Figur 5. Avskurna ledningar från oljetankar i pannrummet. Figur 6. Dragning av dag och spillvattenledningar vid växthusbyggnaden. Fortsatta grävningsarbeten gjordes vid reningsanläggningen för att klargöra hur infiltrationsanläggningen blev förorenad. Det visade sig att det före reningsanläggningen ligger en brunn med lock nergrävd där spillvatten sammanstrålar från dels pannrummets håll, dels snett upp mot växthuset och dels rakt uppifrån från grannen i samma byggnad (figur 6). Det samlades in prover på fyllnadsmassor kring dels reningsanläggningen och dels kring den nergrävda brunnen vid grävarbetena. Proverna analyseras med en PID-mätare som mäter flyktiga organiska ämnen som avdunstar från jordmassor. Massorna kring reningsanläggningen gav inget utslag medan massorna kring den nergrävda brunnen gav ett kraftigt utslag, massorna på marknivå kring den nergrävda brunnen gav också utslag men inte lika kraftigt. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

10 Örebro Sida 10(13) Spill och dagvattenrör undersöktes med video för att få klarhet i sträckningen, spillvattenledningarna var dock för trånga för roboten då de var relinade. Dagvattenledningen från fastigheten är uppenbarligen spridningsvägen för diesel och glykol i dagvattensystemet. Exakt var föroreningen har introducerats har inte kunnat bestämmas men de enda brunnar där diesel har påträffats är i den ledning som går utanför pannrummet. Alla dag och spillvattenbrunnar runt fastigheterna har undersökts visuellt och ingen förorening har påträffats varför den troligaste källan är de nerskurna pannorna. Föroreningen som har hittats på den öppna marken bredvid reningsverket antas ha trängt fram när den nergrävda brunnen har bräddats då locket inte är av den täta typen. Föroreningen som har hittats i de förorenade jordmassorna vid den nergrävda brunnen och i infiltrationsanläggningen kan härröra ifrån dels samma personer som är ansvariga för föroreningen i dagvattnet eller från verkstaden i den nordöstra delen av byggnaden då ett spillvattenrör går upp mot det området också eller från fastigheten 22:106. Den troliga orsaken till den förorenade marken kring den nedgrävda brunnen är att olja har tillförts spillvattnet ifrån någon av de boende på fastigheterna Hyndevad 22:55, 22:106 och 27:1, eftersom reningsanläggningen har varit ur funktion och inte tömts som den skall har vatten bräddat över och oljehaltigt vatten har förorenat massorna. Innehavaren av fastigheten Hyndevad 22:106 har enligt uppgift sagt att han köpt glykol för 7000 kr under vintern, antydningsvis för att ersätta glykol som förlorats på något sätt, detta har dock inte kunnat styrkas. Inköpet skall ha gjorts för ett år sedan enligt egen uppgift och endast använts för att fylla på ett befintligt system. Det är möjligt att glykol kan ha spridits från fastigheten Hyndevad 22:106 via dagvattnet men kunskap om dagvattenledningarnas sträckning utanför det undersökta området är bristfällig. Samtliga spill och dagvattenbrunnar har besiktigats visuellt efter spår av förorening på fastigheterna Hyndevad 22:55, 22:106 och 27:1 men de enda brunnarna där spår av olja har hittats är de som det har provtagits i (177-1, 2, 3, 4 och 5), se figur 4. Det har också observerats att hyresgästen på fastigheten 22:106 också har skurit ned skrot på sin gårdsplan men det har inte bekräftats om det var pannor eller tankar som det har kunnat läcka olja och glykol ifrån. Fastighetsägaren för Hyndevad 22:55 har enligt vittnesuppgifter tankat fordon från de gamla tankar som fanns på fastigheten och även fyllt mindre tankar för att kopplas till mindre oljebrännare på fastigheten. Slutsatser Den troligaste förklaringen till förekomsten av diesel och glykol i dagvattendikena är att diesel och glykol från värmesystemet har kommit ned i dagvattenavloppet när pannorna skurits ned vid fastigheten Hyndevad 22:55. Alternativa förklaringar som inte har uteslutits är att föroreningen har kommit via dagvattenavloppet från Hyndevad 22:106 och verkstaden där. Detta motsägs av att de högsta halterna av diesel i dagvattenbrunnarna är på den södra delen av byggnaden. Förekomsten av olja i spillvattensystemet har inte kunnat förklaras på ett entydigt sätt. Skadeteknik anser det mindre sannolikt att oljan i dagvattensystemet har bräddat över till Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

11 Örebro Sida 11(13) spillvattensystemet eftersom Skadeteknik uppskattar mängden olja i spillvattensystemet som betydande baserat på mängden smittade fyllnadsmassor. Dessutom har dagvattensystemet inspekterats och inga skador har upptäckts som kan förklara en övergång från dag till spillvattensystemet. Den mest troliga förklaringen anser Skadeteknik är att olja av någon anledning har hällts i avloppet eftersom det inte har hittats något spill på någon golvyta där olja genom olyckshändelse har kommit till avloppet. En reservation gäller dock för golvytor och golvbrunnar där hyresgästen haft sin verksamhet inne i fastigheten Hyndevad 22:55 eftersom Skadeteknik inte har haft tillträde där. Innehavaren av Hyndevad 22:106 har enligt uppgift haft tillsyn av miljökontoret efter anmälning om att olja skulle ha förvarats i en bassäng, vid besök av Skadeteknik och polis såg verkstaden prydlig ut med uppsamlingskärl och inga tecken på att olja förvarats i den bassäng som fanns i byggnaden. Riskbedömning IVL Svenska Miljöinstitutet har på Skadeteknik Örebro AB s uppdrag gjort en riskbedömning avseende spridningen av diesel till råvattenintaget vid vattenverket i Eskilstuna. I korthet är risken liten för att Eskilstunas kommunala vattentäckt skall påverkas av utsläppet, i övrigt hänvisas till IVL s rapport daterad Åtgärdsmål IVL har i sin rapport föreslagit åtgärdsmål för yt- och grundvatten enligt följande: Kolvätefraktion Ytvatten mg/l Grundvatten mg/l Alifater >C5-C8 0,3 0,1 Alifater >C8-C10 0,15 0,1 Alifater >C10-C12 0,3 0,1 Alifater >C12-C16 3 0,1 Alifater >C16-C35 3 0,1 Aromater > C8-C10 0,5 0,07 Aromater >C10-C16 0,12 0,01 Aromater > C16-C35 0,005 0,002 Bensen 0,5 0,0005 Etylbensen 0,5 0,03 Toluen 0,5 0,04 Xylen 0,5 0,25 Skadeteknik har inget att invända mot dessa åtgärdsmål och föreslår att slutprovtagningen skall jämföras mot dessa åtgärdsmål. Återställning och slutprovtagning Vid ett styrgruppsmöte den 4:e maj beslutades om avveckling av saneringen eftersom fastighetsägaren motsatte sig vidare åtgärder och det inte finns något lagstöd för tvingande åtgärder i detta läge eftersom det inte längre fanns någon synlig olja i dagvattendikena. Alla anläggningar på Hyndevad 22:55 skulle därför tas bort och mark och diken återställas så långt det var möjligt. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

12 Örebro Sida 12(13) De anläggningar som beslutades vara kvar tills vidare är oljefälla 3 och skärmlänsen vid ån enligt figur 1 vilka ligger utanför Hyndevad 22:55. Fastighetsägaren i detta område hade inget att erinra mot dessa anläggningar. Samtidigt beslutades om en slutprovtagning vilket fastighetsägaren för Hyndevad 22:55 informerades om, då ingen erinran mot detta inkom genomfördes en provtagning den 15 maj De provpunkter där grund, dricks och ytvatten togs är följande (se figur 4): Grundvattenrör Grundvattenrör 158 Dagvattenutlopp Utanför skärmläns Efter oljefälla 3 Dricksvatten vid användare, fritidshusägare Prover togs med engångsbailer i grundvattenrör och ytvatten, dricksvatten togs direkt i provkärl. Dricksvattenkranen ifråga hade varit i användning i två veckor efter säsongsstart, friskt vatten spolades fram i fem minuter innan prov togs. Resultat efter slutprovtagning Vid visuell inspektion av dagvattendiken efter att oljefällor grävts bort kunde oljefilm observeras i dagvattendiket på den östra sidan av Hyndevad 22:55, förmodat från jordmassor som lakat ur olja som kommit i dagen när oljefälla 1 togs bort. Tjockleken på oljefilmen var den minsta som kan ses (slöjaktig utan ljusbrytande egenskaper). Av de sex vattenprov som togs den 15:e maj var fem prover helt fria från oljeförorening. Provet från grundvattenrör 158 vid brunn 2 hade 0,87 mg/l av alifatfraktion C12-C35. Detta stämmer överens med tidigare fynd och teorier om att föroreningsplymen som detekterades i grundvattenrör har flyttat sig nedströms via grundvattnet. Fullständiga resultat visas i bilagorna. Fyndet ändrar dock inte tidigare gjord riskbedömning angående vattentäkten av skäl som redogörs detaljerat i IVL s rapport. Dessutom kvarstår föroreningen i infiltrationsbädden och kring spillvattenbrunnarna vilket åtminstone överskrider riktvärdet för mindre känslig mark för aromater C10-C16. Bedömning av resultat från slutprovtagning Någon förorening kunde inte detekteras för något ytvatten medan ett av grundvattenproverna överskred åtgärdsmålet, trots detta bedömer Skadeteknik att åtgärdsmålen är avklarade. Anledningen till detta är att den föroreningsplym som resultaten tyder på är avgränsad och är av relativt låg koncentration. Komplettering av avvecklingsplan Miljökontoret begärde in en komplettering av avvecklingsplan som tidigare lämnats in, punkt 1 till 3 har besvarats tidigare, punkt 4 till 6 besvaras nedan. Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

13 Örebro Sida 13(13) Punkt 4 Dikena grävdes ur vid saneringens början, dessa schaktmassor har lagts tillbaka vid sidan om dikena och jämnats ut, detta gäller samtliga dagvattendiken fram till och med oljefälla 3, se figur 1. Massor som behövdes för att anlägga oljefällor och fördämningar har tagits bredvid dikena och vid återställandet har dessa massor lagts tillbaka, lägena för dessa anläggningar ses i figur 4. Punkt 5 Någon bedömning av mängden massor har inte gjorts. Punkt 6 Inga massor har körts bort från fastigheten, de massor som ligger kvar upplagda är de rena massor som grävdes upp från infiltrationsbädden. Vid schaktningen togs bara det översta lagret bort och när kontaminerade massor påträffades avslutades schaktningen. Lokaliseringen av upplagda massor kan ses i figur 1. De övriga massor som kan ses på området som är upplagda är gamla massor som har lagts upp vid något tidigare tillfälle innan skadan uppstod. Inga förorenade massor finns alltså upplagda som kan laka ur förorening. Bilagor: Provresultat Skadeteknik Örebro AB Tel: Hemsida: Nastagatan 15 Fax: E-post: Örebro

14 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Bilaga 1, grundvatten, punkt Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO Tlf: Fax: AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->dmÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 91 Brunn 1 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

15 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Bilaga 2. Dagvattenutlopp Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO Tlf: Fax: AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->evÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 92 Dike 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

16 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Bilaga 3. Grundvatten, punkt 158 Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO Tlf: Fax: AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->fÃÎ Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 94 Brunn 2 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp ospec * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

17 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Bilaga 4. Oljefälla 3 Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO Tlf: Fax: AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->g!Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 98 Oljefälla 3 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

18 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->h*Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 127 Skärmläns 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Bilaga 5. Utanför sjunkläns, punkt Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

19 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ->i3Î Kundnummer: SL Analysrapport Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Övrigt förorenat vatten Provtagningsdatum Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: 128 Ågren Fritidshus 9 Anders Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen < mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX < mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Bilaga 6. Dricksvatten hos användare Ågren Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

20 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Skadeteknik Örebro AB Anders Nilsson Nastagatan ÖREBRO AR-12-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ,!Ç.Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. P13264 Hyndevad Provnummer: Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagningsdatum Matris: Provet ankom: Råvatten Utskriftsdatum: Provmärkning: Grundvattenrör P Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen mg/l 30% LidMiljö.0A Toluen mg/l 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/l 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < mg/l 30% LidMiljö.0A Summa TEX mg/l LidMiljö.0A Alifater >C5-C12 < mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C35 < mg/l 25% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 0.10 mg/l 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.10 mg/l 20% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Petter Dahl Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Bilaga 7. Veckokontroll av grundvatten, punkt Förklaringar Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v29 Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 1 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 85.7 % +/-10% GC-MS (*) Diklorbensener <0.3 mg/kg TS GC-MS (*) Triklorbensener <0.2 mg/kg TS GC-MS (*) Tetraklorbensener <0.2 mg/kg TS GC-MS (*) Pentaklorbensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Hexaklorbensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Xylener <0.3 mg/kg TS GC-MS (*) Aromater större än xylen <10 mg/kg TS GC-MS (*) Naftalen 0.15 mg/kg TS GC-MS (*) Acenaftylen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Acenaften 0.13 mg/kg TS GC-MS (*) Fluoren 0.36 mg/kg TS GC-MS (*) Fenantren 0.78 mg/kg TS GC-MS (*) Antracen 0.10 mg/kg TS GC-MS (*) Fluoranten <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Pyren <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Benso(antracen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Chrysen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Benso(b+k)fluoranten <0.2 mg/kg TS GC-MS (*) Benso(pyren <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Nonylfenol <1 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-28 Triklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-138 Hexaklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) PCB-153 Hexaklorbifenyl <0.05 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

82 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 2 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC-MS (*) PCB-180 Heptaklorbifenyl <0.05 mg/kg TS GC-MS (*) Dimetylftalat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Dietylftalat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Di-n-butylftalat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Bensylbutylftalat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Bis(2-etylhexyl)adipat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Dietylhexylftalat 0.53 mg/kg TS GC-MS (*) Di-n-oktylftalat <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Alifatiska kolväten 500 mg/kg TS GC-MS (*) Totalt extr org. material 1200 mg/kg TS GC/MS (*) Aldrin (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Dieldrin (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDT-o,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDT-p,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDT, summa (1) <5.7 ug/kg TS GC/MS (*) DDE-o,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDE-p,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDD-o,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) DDD-p,p (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Endrin (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Telodrin (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Isodrin (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Quintozen (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) HCH-alfa (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) HCH-beta (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) HCH-gamma (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) HCH-delta (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) cis-heptaklorepoxid (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) trans-heptaklorepoxid (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Heptaklor (1) <3 ug/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

83 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 3 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS (*) cis-klordan (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) trans-klordan (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Klordan, summa (1) <5.7 ug/kg TS GC/MS (*) Endosulfan-alfa (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Endosulfan-beta (1) <2.9 ug/kg TS GC/MS (*) Hexaklorbutadien (1) <2.9 ug/kg TS SS-EN ISO Bly, Pb 10 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd <0.16 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Koppar, Cu 58 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 9.3 mg/kg TS +/-20-25% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% SS-EN ISO Nickel, Ni 5.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 60 mg/kg TS +/-25-30% (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (1) :Analys/undersökning utförd av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Kommentar Förhöjda rapporteringsgränser på de klororganiska bekämpningsmedlen på grund av störningar i provet. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Ann-Christine Enqvist Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

84 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 1 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 41 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater summa >C5-C mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 17 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.005 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften 0.13 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS PAH-L,summa 0.16 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren 0.68 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren 0.29 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS PAH-M,summa 0.97 mg/kg TS GC/MS Benso(antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

85 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 2 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC/MS PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS GC/MS PAH,summa övriga <2 mg/kg TS SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 90.2 % +/-10% GC/FID Oljeindex, C10-C mg/kg TS +/-45% (*) Oljetypning Se kommentar SS-ISO utg 2 ph i mark 6.4 +/-0.2 enh GC-MS (*) Klorbensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Diklorbensener <0.3 mg/kg TS GC-MS (*) Triklorbensener <0.2 mg/kg TS GC-MS (*) Bensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Xylener <0.3 mg/kg TS GC-MS (*) 1,1-Dikloreten <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) trans-1,2-dikloreten <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) MTBE <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) cis-1,2-dikloreten <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,1,1-Triklormetan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,1,1-Trikloretan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Tetraklormetan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Trikloretylen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Bromdiklormetan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,1,2-Trikloretan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,3-Diklorpropan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Dibromklormetan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Tetrakloretylen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,2-Dibrometan <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Brombensen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 2-Klortoluen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 4-Klortoluen <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) 1,2-Dibrom-3-klorpropan <0.1 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

86 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare Eskilstuna Energi & Miljö AB Vattenverket Hyndevad Vattenlaboratoriet ESKILSTUNA Sida 3 (3) Avser Mark Avser : Se provets märkning Information om prov och provtagning Provtagningsdatum : Provets märkning : 178 Provtagningsdjup : - Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0750 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet GC-MS (*) Hexaklorbutadien <0.1 mg/kg TS GC-MS (*) Naftalen <0.1 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Kommentar Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen. Oljetypning: Provet innehåller en alifatisk petroleum produkt med tyngdpunkt vid cirka C15. Produkten är sannolikt diesel. Kromatogram bifogas. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Rapport Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Upprättad av: Astrid Jansson och Ellen Samuelsson, Jordnära miljökonsult AB Kvalitetsgranskad av: Viktoria

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås 2016-09-20 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås KUND Mönsterås kommun KONSULT Sverige Box 503

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 Dag Dagvattenhantering vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 2011 2011-06-07 Bestä Uppdragsnummer: 229486 Johan Ekvall Uppdrag: 229486 Dagvatten - Fornvägen, beräkningsbilaga 20110607

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer