SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan med ajournering klockan Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande Lars Zetterlund (S) Brita Semb (S) Andreas Sjölander (S) 50 fr o m kl Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) Maj-Lis Domeij (SJVP) Tjänstgörande ersättare Gunnar Wisen (S) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) 41-50, 67 Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) 51-66, Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Andreas Sjölander (S) t o m kl Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Karin Westerlund (C) Göran Sjödén (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Övriga deltagande Ersättare Birgitta Bolander Lundström (M) 50 fr o m kl Tjänstemän Ulla Fröberg, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Berit Jonsson, programområdeschef t o m kl Britt-Marie Lanerud, programområdeschef t o m kl Lisbet Sander, programområdeschef 41-44, t o m kl Ingrid Fagerström, utbildnings- och kvalitetssamordnare Andreas Vikdahl, MAS Solbritt Höglund, enhetschef 44, 69 kl Barbro Ekevärn, enhetschef 44 Lars Forsberg, samordnare 44 Kjell-Ove Persson, ekonom 48 Lotta Losäter, socialsekreterare 69 kl Helene Brändström, verksamhetsledare barn- och familjeenheten 59-62, Övriga Tony Lindholm, socionompraktikant Elisabet Jonsson, utredare 43 Rolf Bäckman, personalekonom 43 Ann-Christin Fahlman, Kommunal Utses att justera Hans Sefbom (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer varav 53, 54 Ulla Fröberg och 65 är omedelbart justerade Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Justerande Hans Sefbom (M)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen Ulla Fröberg Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 41 Val av ledamot att justera dagens protokoll Fastställande av föredragningslista Information om utveckling av kultur och värderingar Redovisning av resursteamet Patientsäkerhetsberättelse Kvalitetsredovisning Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen - remissvar Budgetuppföljning Preciserade kostnader av riksnormen samt Barnförsäkring Organisationsbidrag IFO Redovisning av antalet anmälningar enligt SoL 14: Organisationsmodell sysselsättningsåtgärder Yttrande om förenklad biståndshandläggning Yttrande till Socialstyrelsen Tillsynsplan för 2012 gällande tillsyn av alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt vissa receptfria läkemedel Katastrof- och beredskapsplan, Socialförvaltningen Leverans av arkivmaterial till kommunarkivet Planerade ärenden Socialnämnden Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar/beslut Information från förvaltningen Information från ordförande Yttrande till Kommunstyrelsen Inbjudan till dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Sekretessbelagda ärenden

4 41 Val av ledamot att justera dagens protokoll att utse Hans Sefbom (M) till justerare, samt att protokollet justeras , klockan

5 42 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) går igenom upprättad föredragningslista. Tillkommande ärenden: Allmänna ärenden Punkt 25, Yttrande gällande motion till Kommunfullmäktige. Punkt 26, Inbjudan dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Enskilda ärenden Punkt 13, Anmälan om ordförandebeslut, ett tillkommande beslut. Punkt 14, Ansökan om förlängd utredningstid. Socialförvaltningen, föredragningslista

6 43 Information om utveckling av kultur och värderingar i Härnösands kommun att tacka för informationen. Elisabet Jonsson, projektledare, och Rolf Bäckman från projektgruppen informerar om projektet "Utveckling av kultur och värderingar i Härnösands kommun" I projektet har man tagit vara på två av kommunens mål: - "Härnösand ska vara en kommun där människor känner sig delaktiga och betydelsefulla". - "Härnösand ska vara en kommun där medarbetarnas kompetens utvecklas för att möta de behov som finns från medborgare, brukare, kunder och gäster." En elektronisk enkät med olika frågeställningar är tänkt att besvaras av invånare, förtroendevalda och medarbetare. Mätningarna görs under veckorna Enkäten är en del av projektet "Utveckling av kultur och värderingar" som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utförs samtidigt i nio olika kommuner. Utredare Elisabet Jonsson, muntlig information. Personalekonom Rolf Bäckman, muntlig information.

7 SOC Redovisning angående insatser för personer med missbruksproblem under 2011 vid ekonomi- och vuxenenheten att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att inbjuda skolpresidiet och förvaltningsledningen till samtal angående drog- och alkoholsituationen i Härnösand. - Under 2011 var 18 personer placerade på HVB-hem (hem för vård och boende) på grund av missbruk. Av dessa var 8 kvinnor och 10 män. - 9 av de 18 personerna som varit placerade har återfallit. 5 personer har varit drogfria under en längre period och en person har avlidit och två är i fortsatt behandling. - 7 personer har varit omhändertagna enligt LVM (lag om vård av missbrukare). 3 av dessa var flickor födda 1990, 1989 och personer har haft öppenvård via Resursteamet, 37 män och 19 kvinnor personer är idag drogfria och har så varit under en längre period efter insatser via öppenvården. 17 personer har återfallit, 4 är avlidna, 12 okänd situation. - För de som har haft insatser via Resursteamet är återfallen färre än för de som haft insatser på HVB. Det kan bero på att personerna i öppenvård är mer motiverade till en förändring och att deras missbruk inte är lika omfattande som de som behöver insatser via behandlingshem. - Könsfördelningen är mest anmärkningsvärd gällande ungdomar över 18 år som haft insatser via Resursteamet. 17 killar och 4 tjejer mellan år har haft öppenvårdsinsatser via Resursteamet. Det har varit svårt att motivera unga tjejer till insatser. - Ekonomi och vuxenenheten samt resursteamet har kontakt med 20 ungdomar i åldern år som använder främst amfetamin men även opiater, hasch och benzodiasipiner. Polisen känner till ett 40 tal personer som använder tyngre droger. Många övergår från hasch till tyngre droger.

8 44, forts - 15 personer med känd missbruksproblematik har flyttat till Härnösand från andra kommuner under Ekonomi och vuxenenheten och Resursteamet har under 2011 tillsammans med representant från Kommunförbundet FOU genomfört en tjänsteforskning beträffande insatser för missbruk och tittat på det som fungerar och brister som finns inom enheterna. - En förändring som gjorts utifrån tjänsteforskningen är att de personer som omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) kallas till Resursteamet i stället för vuxenhandläggarna. Resursteamet kan då erbjuda tre servicesamtal utan biståndsbeslut. - Ett samarbete med Johannesbergs vårdcentral inleddes Ett fortsatt samarbete med Polisen ska ske under Socialförvaltningen, skrivelse Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information. Enhetschef Barbro Ekevärn, muntlig information. Samordnare/fältarbetare Lars Forsberg, muntlig information.

9 SOC :1 45 Patientsäkerhetsberättelse att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Ur patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur arbetet med patientsäkerhet bedrivs, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den års patientsäkerhetsberättelse visar att den kommunala hälso- och sjukvården håller god kvalitet. Samtidigt finns det områden med förbättringspotential. Socialförvaltningen, redovisning MAS Andreas Vikdahl, muntlig information

10 SOC Kvalitetsredovisning att godkänna kvalitetsuppföljningen, samt att ge utbildnings- och kvalitetssamordnaren i uppdrag att följa upp de påtalade förbättringsområdena med redovisning på nämndens sammanträde i september. En kvalitetsuppföljning i form av egenkontroll har skett av verksamheterna särskilt boende (Äldreomsorg), hemtjänst (Äldreomsorg) samt särskilt boende och bostad med särskild service inom socialpsykiatrin (Omsorg om funktionshindrade). Sammanlagt 19 enheter har granskats och utöver egenkontrollen har även en granskning av den sociala dokumentationen samt genomförandeplaner i dessa verksamheter skett. Socialförvaltningen, redovisning Kvalitetssamordnare Ingrid Fagerström, muntlig redovisning. MAS Andreas Vikdahl, muntlig redovisning.

11 SOC Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen - remissvar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. En motion Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen) från Ingemar Wiklander, Kristdemokraterna, inkom till Kommunfullmäktige Motionen remitterades till Socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås -att socialnämnden ska utveckla regler för återkommande oanmälda och föranmälda besök på alla äldreboenden. - att frågan om socialnämndens kvalitetsuppföljning och dess genomförande redovisas minst varje halvår till kommunfullmäktige. - att kommunens avtal och kvalitetskrav på egna och privata utförare ses över och följs upp. Socialförvaltningen, skrivelse

12 48 Budgetuppföljning att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt att godkänna den muntliga redovisningen över intäkter och kostnader till och med januari Ekonom Kjell-Ove Persson redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med januari Ekonom Kjell-Ove Persson, muntlig information.

13 SOC Preciserade kostnader av riksnormen samt Barnförsäkring att anta föreslagna utgiftsposter inom riksnormen, samt att komplettera gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med beslut att barnförsäkring beviljas utöver norm till faktisk kostnad, dock max 100 kronor/månad. Regeringen fastställer årligen försörjningsstödets riksnorm och har Socialstyrelsen preciserat kostnaderna för olika utgiftsposter. Fr om 2012 sker ingen precisering av riksnormens olika kostnader vilket innebär att det är upp till kommunerna att själva besluta om en fördelning mellan de olika utgiftsposterna. Praktiskt har denna betydelse då beslut om försörjningsstöd kan omfatta delar av riksnormen, exempelvis vid ansökan om kläder. Enhetschef Solbritt Höglund har i diskussion med andra kommuner och utifrån Konsumentverkets beräkningar kommit fram till ett förslag på fördelning inom riksnormens ram. Enligt Socialtjänstlagens 4 kap 3 ingår inte barnförsäkring i riksnormen. Möjligheten att teckna en barnförsäkring bör ingå i skälig levnadsnivå. Rimliga kostnader för en barnförsäkring bör därför beviljas utöver norm. En barnförsäkring med ersättning upp till 20 basbelopp kostar i dag 93 kronor/månad. Socialförvaltningen, skrivelse

14 SOC Organisationsbidrag IFO att avslå Föreningen Manscentrums ansökan med hänvisning till att föreningen inte har någon omfattande verksamhet i Härnösand, att avslå AC Mellannorrlands ansökan om kronor med hänvisning till att föreningen inte bedriver en av socialnämnden prioriterad verksamhet, att bevilja BRIS kronor av sökta kronor, att bevilja Brottsofferjouren BOJ kronor av sökta kronor (3 kronor/invånare), att bevilja Kvinnojouren kronor av sökta kronor, samt att socialnämnden fortsätter samverkan med Domkyrkoförsamlingen och avsätter kronor för samverkansavtalet kring Café Trädgårn. Yrkanden Hans Sefbom (M) yrkar att Kvinnojouren beviljas sökta medel kronor samt att samverkansavtalet kring Café Trädgårn avslutas per den 30 juni Socialnämndens ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ajournering Mötet ajourneras mellan klockan Reservation Oppositionen reserverar sig mot beslutet. "Socialnämndens budget är begränsad och hårda prioriteringar är nödvändiga. Mot den bakgrunden anser vi att anslaget till Café Trädgården skall upphöra från 30/6-12. Detta innebär en besparing om 450 tkr. Som skäl anförs: 1) Verksamheten bedrivs endast kontorstid och lördag Sommartid stängt helt 5 v.

15 50, forts. 2) Verksamheten bedrivs inte sekulärt utan med tydlig inriktning mot kontakt med diakon och präst. 3) Verksamheten syftar till att bedriva caféverksamhet med låga priser och god kvalité vilket innebär otillbörlig konkurrens mot andra näringsidkare. 4) Lokalen upplåts även för slutna sällskap och föreningar vilket inte ger allmänheten fullt tillträde. 5) Diakonens tystnadsplikt innebär särskilda svårigheter i kontakt med socialtjänsten. Vi motsätter oss den föreslagna neddragningen med :- gällande Kvinnojouren. Enligt vår uppfattning är det oerhört angeläget att Kvinnojouren ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Att då minska det ekonomiska stödet ger helt felaktiga signaler från Socialnämnden. Vad som också bör beaktas i detta sammanhang är att Kvinnojouren utgör ett väsentligt stöd och skydd för berörda barn. Därmed bör barnperspektivet vägas in i detta ärende. Hans Sefbom (M) Margareta Tjärnlund (M) Göran Sjödén (KD) Birgitta Bolander Lundström (M) Maj Lis Domeij (SJVP) Camilla Nilsson (FP)" Ansökningar har inkommit om organisationsbidrag I budget 2012 finns kronor avsatta för organisationsbidrag. Socialförvaltningen, skrivelse

16 SOC :1 51 Redovisning av antalet anmälningar enligt SoL 14:2 att godkänna redovisningen. Inom hemtjänsten redovisas tre anmälningar om allvarliga missförhållanden inom omsorg om äldre enligt socialtjänstlagen 14:2 (Lex Sara) för I ett av fallen handlar det om ekonomiska oegentligheter och i de övriga två fallen handlar det om psykiska övergrepp såsom kränkning i ord som fysiska kränkningar. Akuta åtgärder som vidtagits i de enskilda fallen har varit av arbetsrättslig karaktär. När det gäller långsiktiga åtgärder har det inom verksamheterna förts dialog och getts informationsinsatser till/med medarbetarna. Socialförvaltningen, skrivelse

17 SOC Organisationsmodell sysselsättningsåtgärder att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med arbetslivsförvaltningen utarbeta ett förslag till modell för en gemensam arbetsorganisation för sysselsättningsåtgärder. För socialförvaltningen ska verksamheter inom individ och familjeomsorgen och omsorg om funktionshindrade omfattas. På arbetslivsförvaltningen omfattas arbetsmarknadsenheten (AME). Flera kommuner har funnit fördelar med att samordna alla sysselsättningsåtgärder inom kommunen. Organisationslösningar skiljer sig åt. Arbetslivs- och socialnämndens ordförande tillsammans med representanter från förvaltningarna besökte november 2011 Örnsköldsviks kommun och tog del av deras lösning. En gemensam bedömning mellan förvaltningscheferna på arbetslivs- och socialförvaltningen är att kommunen bör utreda och konsekvensbeskriva olika alternativ till organisationsmodell för en samordnade eller gemensamma sysselsättningsåtgärder. Förväntad effekt av utredningen är att möjligheter till samordningsvinster tydliggörs samt bättre nyttjande av gemensamma resurser. Målsättningen är att flera ska komma snabbare till egen försörjning, samt att öka möjligheterna för målgrupper till meningsfull sysselsättning. För att samordna och leda utredningen behövs resurs från kommunledningskontoret i form av utredare. Socialförvaltningen, skrivelse

18 53 Yttrande om förenklad biståndshandläggning att anta förvaltningens svar som sitt eget, samt att beslutet justeras omedelbart. Paragrafen justeras omedelbart Det har inkommit anmälan från enskild angående Socialnämndens användandet av förenklad biståndsbedömning för social omvårdnad i särskilt boende. Socialstyrelsen önskar Socialnämndens yttrande över detta. Förvaltningen har svarat på yttrandet. Socialförvaltningen, skrivelse

19 SOC :1 54 Yttrande till Socialstyrelsen att anta förvaltningens svar som sitt eget, med tillägg att Solbrännan nu är ett ordinärt boende och de personer som valt att stanna på Solbrännan har sitt beslut om särskilt boende kvar. Insatser om särskilt boende verkställs ej på Solbrännan enligt nämndens tidigare beslut. Om personer som valt att bo kvar på Solbrännan vid en senare tidpunkt väljer att flytta till ett särskilt boende bereds de plats på någon av de övriga boendena i kommunen, samt att beslutet omedelbart justeras. Paragrafen justeras omedelbart Det har inkommit uppgifter från anhörig till Socialstyrelsen gällande omvandling av det särskilda boendet Solbrännan till ett plusboende. Socialstyrelsen önskar nu Socialnämndens yttrande över detta. Socialförvaltningen, skrivelse

20 SOC Tillsynsplan för 2012 gällande tillsyn av alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt vissa receptfria läkemedel inom Härnösands kommun att godkänna tillsynsplan för 2012 enligt 9 kapitlet 2 alkohollagen samt 19a tobakslagen inom Härnösands kommun, samt att upprättad tillsynsplan överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kapitlet 2 alkohollagen. Kommunerna i Sverige är, enligt 8 kap. 1 alkohollagen (1994:1738)/ 9 kap. 2 (2010:1622), tillsynsmyndighet gällande efterlevnad av bestämmelserna som omfattar servering av alkoholdrycker. Kommunen tillsammans med polismyndigheten har ansvar för tillsyn avseende servering av spritdrycker, vin och starköl. I Härnösands kommun är det socialnämnden som har ålagts ansvaret för detta. Socialnämnden genom socialförvaltningens enhet för tillstånd utövar tillsyn. I uppdraget ingår förutom direkttillsyn hos kommunens tillståndshavare även tillsyn över detaljhandelsställen där försäljning av folköl (öl klass ll 2,26 3,5, volym %), tobak av olika slag samt vissa receptfria läkemedel sker. Upprättad tillsynsplan ska överlämnas till länsstyrelsen. Socialförvaltningen, skrivelse

21 SOC Katastrof- och beredskapsplan, Socialförvaltningen nämndhuset att anta katastrof- och beredskapsplanen för arkiven i nämndhuset, socialförvaltningen. Handlingar av bevarande karaktär ska enligt SFS 1990:782 förvaras på ett godkänt sätt, oavsett om detta är under en period eller om dessa ska bevaras för all framtid. En arkivlokal måste uppfylla vissa krav och ett av dessa är att ha en aktuell beredskap- och katastrofplan. Socialförvaltningen, skrivelse

22 57 Leverans av arkivmaterial till kommunarkivet att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Med anledning av platsbrist i stadshuset kommer en förtida leverans av socialnämndens diarium 2007 och 2008 att levereras till annan myndighet, kommunarkivet. Socialförvaltningen, skrivelse

23 SOC Planerade ärenden Socialnämnden att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Planerade ärenden till nämnd 2012,

24 59 Anmälan av delegeringsbeslut att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade 1 25.

25 60 Anmälan av protokoll Anmäls och läggs till handlingarna Socialnämndens protokoll,

26 61 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Väntelista 2012 Äldreomsorg/Omsorg om funktionshindrade Information om antal godkända utförare/ansökningar gällande ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Skrivelse från Intresseföreningen för psykiskt funktionshindrade. Skrivelse från personal på Brunnegården. Information från Polisen och Fältarna om läget på stan. Skrivelse från Samhall gällande förändringar på Rosenbäckens dagverksamhet. Kommunstyrelsen beslut , IT 18, Budgetdirektiv , Preliminära budgetramar 2013 Kommunfullmäktiges beslut , Motion Gör vårdhundsprojektet permanent 26, För kännedom Socialstyrelsen, beslut , 28 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen, begäran , Begäran om yttrande angående individstöd. Information om Vård och Omsorgscollege. Länsstyrelsen, brev , Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn. Sveriges Kommuner och Landsting, Nya styrdokument för Sveriges Kommuner och Landsting.

27 62 Domar/beslut Domar och beslut delges och läggs till handlingarna. Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Tillämpning av begravningslagen; fråga om avvisning. Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen (1193:387) om stöd och service till funktionshindrade, LSS; nu fråga om avvisning. Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Kammarrätten i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om prövningstillstånd.

28 63 Information från förvaltningen att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande: - Systematiskt arbetsmiljöarbete. När det gäller resultat av riskbedömning samt handlingsplan använder förvaltningen den mall Arbetsmiljöverket tagit fram för det systematiska arbetsmijöarbetet.

29 64 Information från ordförande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande: - Politiskt majoritetsmöte 30/ Extra utskott gällande ansökan om LVM 6/ Träff med Kommunala handikapprådet angående ökat inflytande 6/ Möte med Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen 7/ Besök på Bemanningsenheten 8/ Styrgrupp LOV 8/ Politiskt majoritetsmöte 13/2 och 14/ Presidieberedning 15/ Möte med förvaltningschefen 15/ Träff med anhörig 16/ Träff med länets socialnämndsordföranden (S)16/ Besök på Ädelhem 17/ Träff med anhöriga till boende på Solbrännan 17/ Politiskt majoritetsmöte 20/ Besök Härnögården 21/ Besök Koltrasten 22/ Styrgrupp LOV 22/

30 65 Yttrande till Kommunstyrelsen att anta förvaltningens svar som sitt eget. Paragrafen justeras omedelbart. En motion gällande "Program och strategi för kulturens roll i äldreomsorgen" har inkommit till Kommunfullmäktige. Socialnämnden har ombetts lämna ett yttrande. Socialförvaltningen, skrivelse

31 66 Inbjudan till dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Södra norrland att Catja Moberg (MP) och Hans Sefbom (M) deltar i dialogmöte om Vårdoch omsorgscollege i Sundsvall den 30 mars Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), muntlig information.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 13.15 16.50 varav ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15

med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 1(27) / Allmänna ärenden Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl 08.15 15.45 med ajournering 11.15-11.35, 12.30 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25

Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Kommunala handikapprådet 2012-04-23 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-15.25 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander Lundström, viceordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.15-15.40 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer