SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan med ajournering klockan Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande Lars Zetterlund (S) Brita Semb (S) Andreas Sjölander (S) 50 fr o m kl Catja Moberg (MP) Margareta Tjärnlund (M) Maj-Lis Domeij (SJVP) Tjänstgörande ersättare Gunnar Wisen (S) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) 41-50, 67 Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) 51-66, Birgitta Bolander Lundström (M) tjänstgörande för Andreas Sjölander (S) t o m kl Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Karin Westerlund (C) Göran Sjödén (KD) tjänstgörande för Maria Häggblad (SJVP) Övriga deltagande Ersättare Birgitta Bolander Lundström (M) 50 fr o m kl Tjänstemän Ulla Fröberg, sekreterare Hans Fälldin, förvaltningschef Berit Jonsson, programområdeschef t o m kl Britt-Marie Lanerud, programområdeschef t o m kl Lisbet Sander, programområdeschef 41-44, t o m kl Ingrid Fagerström, utbildnings- och kvalitetssamordnare Andreas Vikdahl, MAS Solbritt Höglund, enhetschef 44, 69 kl Barbro Ekevärn, enhetschef 44 Lars Forsberg, samordnare 44 Kjell-Ove Persson, ekonom 48 Lotta Losäter, socialsekreterare 69 kl Helene Brändström, verksamhetsledare barn- och familjeenheten 59-62, Övriga Tony Lindholm, socionompraktikant Elisabet Jonsson, utredare 43 Rolf Bäckman, personalekonom 43 Ann-Christin Fahlman, Kommunal Utses att justera Hans Sefbom (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer varav 53, 54 Ulla Fröberg och 65 är omedelbart justerade Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Justerande Hans Sefbom (M)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Socialförvaltningen Ulla Fröberg Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 41 Val av ledamot att justera dagens protokoll Fastställande av föredragningslista Information om utveckling av kultur och värderingar Redovisning av resursteamet Patientsäkerhetsberättelse Kvalitetsredovisning Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen - remissvar Budgetuppföljning Preciserade kostnader av riksnormen samt Barnförsäkring Organisationsbidrag IFO Redovisning av antalet anmälningar enligt SoL 14: Organisationsmodell sysselsättningsåtgärder Yttrande om förenklad biståndshandläggning Yttrande till Socialstyrelsen Tillsynsplan för 2012 gällande tillsyn av alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt vissa receptfria läkemedel Katastrof- och beredskapsplan, Socialförvaltningen Leverans av arkivmaterial till kommunarkivet Planerade ärenden Socialnämnden Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av protokoll Skrivelser, meddelanden, beslut Domar/beslut Information från förvaltningen Information från ordförande Yttrande till Kommunstyrelsen Inbjudan till dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Sekretessbelagda ärenden

4 41 Val av ledamot att justera dagens protokoll att utse Hans Sefbom (M) till justerare, samt att protokollet justeras , klockan

5 42 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreliggande föredragningslista med föreslagna ändringar. Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) går igenom upprättad föredragningslista. Tillkommande ärenden: Allmänna ärenden Punkt 25, Yttrande gällande motion till Kommunfullmäktige. Punkt 26, Inbjudan dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Enskilda ärenden Punkt 13, Anmälan om ordförandebeslut, ett tillkommande beslut. Punkt 14, Ansökan om förlängd utredningstid. Socialförvaltningen, föredragningslista

6 43 Information om utveckling av kultur och värderingar i Härnösands kommun att tacka för informationen. Elisabet Jonsson, projektledare, och Rolf Bäckman från projektgruppen informerar om projektet "Utveckling av kultur och värderingar i Härnösands kommun" I projektet har man tagit vara på två av kommunens mål: - "Härnösand ska vara en kommun där människor känner sig delaktiga och betydelsefulla". - "Härnösand ska vara en kommun där medarbetarnas kompetens utvecklas för att möta de behov som finns från medborgare, brukare, kunder och gäster." En elektronisk enkät med olika frågeställningar är tänkt att besvaras av invånare, förtroendevalda och medarbetare. Mätningarna görs under veckorna Enkäten är en del av projektet "Utveckling av kultur och värderingar" som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utförs samtidigt i nio olika kommuner. Utredare Elisabet Jonsson, muntlig information. Personalekonom Rolf Bäckman, muntlig information.

7 SOC Redovisning angående insatser för personer med missbruksproblem under 2011 vid ekonomi- och vuxenenheten att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna, samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att inbjuda skolpresidiet och förvaltningsledningen till samtal angående drog- och alkoholsituationen i Härnösand. - Under 2011 var 18 personer placerade på HVB-hem (hem för vård och boende) på grund av missbruk. Av dessa var 8 kvinnor och 10 män. - 9 av de 18 personerna som varit placerade har återfallit. 5 personer har varit drogfria under en längre period och en person har avlidit och två är i fortsatt behandling. - 7 personer har varit omhändertagna enligt LVM (lag om vård av missbrukare). 3 av dessa var flickor födda 1990, 1989 och personer har haft öppenvård via Resursteamet, 37 män och 19 kvinnor personer är idag drogfria och har så varit under en längre period efter insatser via öppenvården. 17 personer har återfallit, 4 är avlidna, 12 okänd situation. - För de som har haft insatser via Resursteamet är återfallen färre än för de som haft insatser på HVB. Det kan bero på att personerna i öppenvård är mer motiverade till en förändring och att deras missbruk inte är lika omfattande som de som behöver insatser via behandlingshem. - Könsfördelningen är mest anmärkningsvärd gällande ungdomar över 18 år som haft insatser via Resursteamet. 17 killar och 4 tjejer mellan år har haft öppenvårdsinsatser via Resursteamet. Det har varit svårt att motivera unga tjejer till insatser. - Ekonomi och vuxenenheten samt resursteamet har kontakt med 20 ungdomar i åldern år som använder främst amfetamin men även opiater, hasch och benzodiasipiner. Polisen känner till ett 40 tal personer som använder tyngre droger. Många övergår från hasch till tyngre droger.

8 44, forts - 15 personer med känd missbruksproblematik har flyttat till Härnösand från andra kommuner under Ekonomi och vuxenenheten och Resursteamet har under 2011 tillsammans med representant från Kommunförbundet FOU genomfört en tjänsteforskning beträffande insatser för missbruk och tittat på det som fungerar och brister som finns inom enheterna. - En förändring som gjorts utifrån tjänsteforskningen är att de personer som omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) kallas till Resursteamet i stället för vuxenhandläggarna. Resursteamet kan då erbjuda tre servicesamtal utan biståndsbeslut. - Ett samarbete med Johannesbergs vårdcentral inleddes Ett fortsatt samarbete med Polisen ska ske under Socialförvaltningen, skrivelse Enhetschef Solbritt Höglund, muntlig information. Enhetschef Barbro Ekevärn, muntlig information. Samordnare/fältarbetare Lars Forsberg, muntlig information.

9 SOC :1 45 Patientsäkerhetsberättelse att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Ur patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur arbetet med patientsäkerhet bedrivs, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den års patientsäkerhetsberättelse visar att den kommunala hälso- och sjukvården håller god kvalitet. Samtidigt finns det områden med förbättringspotential. Socialförvaltningen, redovisning MAS Andreas Vikdahl, muntlig information

10 SOC Kvalitetsredovisning att godkänna kvalitetsuppföljningen, samt att ge utbildnings- och kvalitetssamordnaren i uppdrag att följa upp de påtalade förbättringsområdena med redovisning på nämndens sammanträde i september. En kvalitetsuppföljning i form av egenkontroll har skett av verksamheterna särskilt boende (Äldreomsorg), hemtjänst (Äldreomsorg) samt särskilt boende och bostad med särskild service inom socialpsykiatrin (Omsorg om funktionshindrade). Sammanlagt 19 enheter har granskats och utöver egenkontrollen har även en granskning av den sociala dokumentationen samt genomförandeplaner i dessa verksamheter skett. Socialförvaltningen, redovisning Kvalitetssamordnare Ingrid Fagerström, muntlig redovisning. MAS Andreas Vikdahl, muntlig redovisning.

11 SOC Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen - remissvar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. En motion Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen) från Ingemar Wiklander, Kristdemokraterna, inkom till Kommunfullmäktige Motionen remitterades till Socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås -att socialnämnden ska utveckla regler för återkommande oanmälda och föranmälda besök på alla äldreboenden. - att frågan om socialnämndens kvalitetsuppföljning och dess genomförande redovisas minst varje halvår till kommunfullmäktige. - att kommunens avtal och kvalitetskrav på egna och privata utförare ses över och följs upp. Socialförvaltningen, skrivelse

12 48 Budgetuppföljning att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt att godkänna den muntliga redovisningen över intäkter och kostnader till och med januari Ekonom Kjell-Ove Persson redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med januari Ekonom Kjell-Ove Persson, muntlig information.

13 SOC Preciserade kostnader av riksnormen samt Barnförsäkring att anta föreslagna utgiftsposter inom riksnormen, samt att komplettera gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med beslut att barnförsäkring beviljas utöver norm till faktisk kostnad, dock max 100 kronor/månad. Regeringen fastställer årligen försörjningsstödets riksnorm och har Socialstyrelsen preciserat kostnaderna för olika utgiftsposter. Fr om 2012 sker ingen precisering av riksnormens olika kostnader vilket innebär att det är upp till kommunerna att själva besluta om en fördelning mellan de olika utgiftsposterna. Praktiskt har denna betydelse då beslut om försörjningsstöd kan omfatta delar av riksnormen, exempelvis vid ansökan om kläder. Enhetschef Solbritt Höglund har i diskussion med andra kommuner och utifrån Konsumentverkets beräkningar kommit fram till ett förslag på fördelning inom riksnormens ram. Enligt Socialtjänstlagens 4 kap 3 ingår inte barnförsäkring i riksnormen. Möjligheten att teckna en barnförsäkring bör ingå i skälig levnadsnivå. Rimliga kostnader för en barnförsäkring bör därför beviljas utöver norm. En barnförsäkring med ersättning upp till 20 basbelopp kostar i dag 93 kronor/månad. Socialförvaltningen, skrivelse

14 SOC Organisationsbidrag IFO att avslå Föreningen Manscentrums ansökan med hänvisning till att föreningen inte har någon omfattande verksamhet i Härnösand, att avslå AC Mellannorrlands ansökan om kronor med hänvisning till att föreningen inte bedriver en av socialnämnden prioriterad verksamhet, att bevilja BRIS kronor av sökta kronor, att bevilja Brottsofferjouren BOJ kronor av sökta kronor (3 kronor/invånare), att bevilja Kvinnojouren kronor av sökta kronor, samt att socialnämnden fortsätter samverkan med Domkyrkoförsamlingen och avsätter kronor för samverkansavtalet kring Café Trädgårn. Yrkanden Hans Sefbom (M) yrkar att Kvinnojouren beviljas sökta medel kronor samt att samverkansavtalet kring Café Trädgårn avslutas per den 30 juni Socialnämndens ordförande Ann-Christine Myrgren (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ajournering Mötet ajourneras mellan klockan Reservation Oppositionen reserverar sig mot beslutet. "Socialnämndens budget är begränsad och hårda prioriteringar är nödvändiga. Mot den bakgrunden anser vi att anslaget till Café Trädgården skall upphöra från 30/6-12. Detta innebär en besparing om 450 tkr. Som skäl anförs: 1) Verksamheten bedrivs endast kontorstid och lördag Sommartid stängt helt 5 v.

15 50, forts. 2) Verksamheten bedrivs inte sekulärt utan med tydlig inriktning mot kontakt med diakon och präst. 3) Verksamheten syftar till att bedriva caféverksamhet med låga priser och god kvalité vilket innebär otillbörlig konkurrens mot andra näringsidkare. 4) Lokalen upplåts även för slutna sällskap och föreningar vilket inte ger allmänheten fullt tillträde. 5) Diakonens tystnadsplikt innebär särskilda svårigheter i kontakt med socialtjänsten. Vi motsätter oss den föreslagna neddragningen med :- gällande Kvinnojouren. Enligt vår uppfattning är det oerhört angeläget att Kvinnojouren ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Att då minska det ekonomiska stödet ger helt felaktiga signaler från Socialnämnden. Vad som också bör beaktas i detta sammanhang är att Kvinnojouren utgör ett väsentligt stöd och skydd för berörda barn. Därmed bör barnperspektivet vägas in i detta ärende. Hans Sefbom (M) Margareta Tjärnlund (M) Göran Sjödén (KD) Birgitta Bolander Lundström (M) Maj Lis Domeij (SJVP) Camilla Nilsson (FP)" Ansökningar har inkommit om organisationsbidrag I budget 2012 finns kronor avsatta för organisationsbidrag. Socialförvaltningen, skrivelse

16 SOC :1 51 Redovisning av antalet anmälningar enligt SoL 14:2 att godkänna redovisningen. Inom hemtjänsten redovisas tre anmälningar om allvarliga missförhållanden inom omsorg om äldre enligt socialtjänstlagen 14:2 (Lex Sara) för I ett av fallen handlar det om ekonomiska oegentligheter och i de övriga två fallen handlar det om psykiska övergrepp såsom kränkning i ord som fysiska kränkningar. Akuta åtgärder som vidtagits i de enskilda fallen har varit av arbetsrättslig karaktär. När det gäller långsiktiga åtgärder har det inom verksamheterna förts dialog och getts informationsinsatser till/med medarbetarna. Socialförvaltningen, skrivelse

17 SOC Organisationsmodell sysselsättningsåtgärder att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med arbetslivsförvaltningen utarbeta ett förslag till modell för en gemensam arbetsorganisation för sysselsättningsåtgärder. För socialförvaltningen ska verksamheter inom individ och familjeomsorgen och omsorg om funktionshindrade omfattas. På arbetslivsförvaltningen omfattas arbetsmarknadsenheten (AME). Flera kommuner har funnit fördelar med att samordna alla sysselsättningsåtgärder inom kommunen. Organisationslösningar skiljer sig åt. Arbetslivs- och socialnämndens ordförande tillsammans med representanter från förvaltningarna besökte november 2011 Örnsköldsviks kommun och tog del av deras lösning. En gemensam bedömning mellan förvaltningscheferna på arbetslivs- och socialförvaltningen är att kommunen bör utreda och konsekvensbeskriva olika alternativ till organisationsmodell för en samordnade eller gemensamma sysselsättningsåtgärder. Förväntad effekt av utredningen är att möjligheter till samordningsvinster tydliggörs samt bättre nyttjande av gemensamma resurser. Målsättningen är att flera ska komma snabbare till egen försörjning, samt att öka möjligheterna för målgrupper till meningsfull sysselsättning. För att samordna och leda utredningen behövs resurs från kommunledningskontoret i form av utredare. Socialförvaltningen, skrivelse

18 53 Yttrande om förenklad biståndshandläggning att anta förvaltningens svar som sitt eget, samt att beslutet justeras omedelbart. Paragrafen justeras omedelbart Det har inkommit anmälan från enskild angående Socialnämndens användandet av förenklad biståndsbedömning för social omvårdnad i särskilt boende. Socialstyrelsen önskar Socialnämndens yttrande över detta. Förvaltningen har svarat på yttrandet. Socialförvaltningen, skrivelse

19 SOC :1 54 Yttrande till Socialstyrelsen att anta förvaltningens svar som sitt eget, med tillägg att Solbrännan nu är ett ordinärt boende och de personer som valt att stanna på Solbrännan har sitt beslut om särskilt boende kvar. Insatser om särskilt boende verkställs ej på Solbrännan enligt nämndens tidigare beslut. Om personer som valt att bo kvar på Solbrännan vid en senare tidpunkt väljer att flytta till ett särskilt boende bereds de plats på någon av de övriga boendena i kommunen, samt att beslutet omedelbart justeras. Paragrafen justeras omedelbart Det har inkommit uppgifter från anhörig till Socialstyrelsen gällande omvandling av det särskilda boendet Solbrännan till ett plusboende. Socialstyrelsen önskar nu Socialnämndens yttrande över detta. Socialförvaltningen, skrivelse

20 SOC Tillsynsplan för 2012 gällande tillsyn av alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning samt vissa receptfria läkemedel inom Härnösands kommun att godkänna tillsynsplan för 2012 enligt 9 kapitlet 2 alkohollagen samt 19a tobakslagen inom Härnösands kommun, samt att upprättad tillsynsplan överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kapitlet 2 alkohollagen. Kommunerna i Sverige är, enligt 8 kap. 1 alkohollagen (1994:1738)/ 9 kap. 2 (2010:1622), tillsynsmyndighet gällande efterlevnad av bestämmelserna som omfattar servering av alkoholdrycker. Kommunen tillsammans med polismyndigheten har ansvar för tillsyn avseende servering av spritdrycker, vin och starköl. I Härnösands kommun är det socialnämnden som har ålagts ansvaret för detta. Socialnämnden genom socialförvaltningens enhet för tillstånd utövar tillsyn. I uppdraget ingår förutom direkttillsyn hos kommunens tillståndshavare även tillsyn över detaljhandelsställen där försäljning av folköl (öl klass ll 2,26 3,5, volym %), tobak av olika slag samt vissa receptfria läkemedel sker. Upprättad tillsynsplan ska överlämnas till länsstyrelsen. Socialförvaltningen, skrivelse

21 SOC Katastrof- och beredskapsplan, Socialförvaltningen nämndhuset att anta katastrof- och beredskapsplanen för arkiven i nämndhuset, socialförvaltningen. Handlingar av bevarande karaktär ska enligt SFS 1990:782 förvaras på ett godkänt sätt, oavsett om detta är under en period eller om dessa ska bevaras för all framtid. En arkivlokal måste uppfylla vissa krav och ett av dessa är att ha en aktuell beredskap- och katastrofplan. Socialförvaltningen, skrivelse

22 57 Leverans av arkivmaterial till kommunarkivet att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Med anledning av platsbrist i stadshuset kommer en förtida leverans av socialnämndens diarium 2007 och 2008 att levereras till annan myndighet, kommunarkivet. Socialförvaltningen, skrivelse

23 SOC Planerade ärenden Socialnämnden att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Planerade ärenden till nämnd 2012,

24 59 Anmälan av delegeringsbeslut att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade 1 25.

25 60 Anmälan av protokoll Anmäls och läggs till handlingarna Socialnämndens protokoll,

26 61 Skrivelser, meddelanden, beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Väntelista 2012 Äldreomsorg/Omsorg om funktionshindrade Information om antal godkända utförare/ansökningar gällande ickevalsalternativ Personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Skrivelse från Intresseföreningen för psykiskt funktionshindrade. Skrivelse från personal på Brunnegården. Information från Polisen och Fältarna om läget på stan. Skrivelse från Samhall gällande förändringar på Rosenbäckens dagverksamhet. Kommunstyrelsen beslut , IT 18, Budgetdirektiv , Preliminära budgetramar 2013 Kommunfullmäktiges beslut , Motion Gör vårdhundsprojektet permanent 26, För kännedom Socialstyrelsen, beslut , 28 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen, begäran , Begäran om yttrande angående individstöd. Information om Vård och Omsorgscollege. Länsstyrelsen, brev , Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn. Sveriges Kommuner och Landsting, Nya styrdokument för Sveriges Kommuner och Landsting.

27 62 Domar/beslut Domar och beslut delges och läggs till handlingarna. Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Förvaltningsrättens i Härnösand dom , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Tillämpning av begravningslagen; fråga om avvisning. Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen (1193:387) om stöd och service till funktionshindrade, LSS; nu fråga om avvisning. Förvaltningsrättens i Härnösand beslut , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) Kammarrätten i Sundsvall protokoll , Mål nr xxxx-xx, Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om prövningstillstånd.

28 63 Information från förvaltningen att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Förvaltningschef Hans Fälldin informerar om följande: - Systematiskt arbetsmiljöarbete. När det gäller resultat av riskbedömning samt handlingsplan använder förvaltningen den mall Arbetsmiljöverket tagit fram för det systematiska arbetsmijöarbetet.

29 64 Information från ordförande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Ordförande Ann-Christine Myrgren informerar om följande: - Politiskt majoritetsmöte 30/ Extra utskott gällande ansökan om LVM 6/ Träff med Kommunala handikapprådet angående ökat inflytande 6/ Möte med Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschefen 7/ Besök på Bemanningsenheten 8/ Styrgrupp LOV 8/ Politiskt majoritetsmöte 13/2 och 14/ Presidieberedning 15/ Möte med förvaltningschefen 15/ Träff med anhörig 16/ Träff med länets socialnämndsordföranden (S)16/ Besök på Ädelhem 17/ Träff med anhöriga till boende på Solbrännan 17/ Politiskt majoritetsmöte 20/ Besök Härnögården 21/ Besök Koltrasten 22/ Styrgrupp LOV 22/

30 65 Yttrande till Kommunstyrelsen att anta förvaltningens svar som sitt eget. Paragrafen justeras omedelbart. En motion gällande "Program och strategi för kulturens roll i äldreomsorgen" har inkommit till Kommunfullmäktige. Socialnämnden har ombetts lämna ett yttrande. Socialförvaltningen, skrivelse

31 66 Inbjudan till dialogmöte om Vård- och omsorgscollege Södra norrland att Catja Moberg (MP) och Hans Sefbom (M) deltar i dialogmöte om Vårdoch omsorgscollege i Sundsvall den 30 mars Ordförande Ann-Christine Myrgren (S), muntlig information.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer