TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06"

Transkript

1 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr: Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng, uppdrag ersättning avseende områdesansvar samt förslag till ersättning för specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvård Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng, uppdrag ersättning avseende områdesansvar samt förslag till ersättning för specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvård. 2. Landstingsstyrelsen antar Överenskommelse mellan landstingsstyrelsen och Folktandvården för 2015, avseende den organiserade tandvården gällande barn- och ungdomar samt innehållet i Folktandvårdens uppdrag gällande landstingsfinansierade vårdinsatser och därtill hörande ersättningar. 3. Landstingsstyrelsen antar de länsövergripande riktlinjerna för all barn- och ungdomstandvård Bakgrund I Tandvårdslagen beskrivs det ansvar som landstinget och dess Folktandvård har. Lagen anger att landstinget har ett övergripande ansvar som omfattar såväl offentligt driven tandvård som privat driven tandvård. Landstingen är i denna situation både beställare och utförare av tandvård på en konkurrensutsatt marknad. Landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt från befolkningens behov av tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Folktandvårdens uppdrag finns beskrivet i uppdragsbeskrivning som beslutats av landstingsfullmäktige (diarienummer ). Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Postadress Besöksadress Telefon vx Organisationsnr Bankgiro

2 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(2) Utifrån detta och det krav som finns på tydlighet i den ersättning Folktandvården erhåller av landstinget, finns behov av att innehållet i uppdraget och därtill hörande ersättningar noggrant beskrivs i en överenskommelse som upprättas årligen. Gunnita Augustsson Utredare Telefon Christina Edward Planeringschef Bilagor Bilaga 1 Överenskommelse landstingsstyrelsen och Folktandvården, Bilaga 2 Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 2015.

3 Överenskommelse Landstingsstyrelsen och Folktandvården Syfte Beskriva och förtydliga landstingets ansvar för den organiserade vården gällande barn- och ungdomstandvård, liksom innehållet i Folktandvårdens uppdrag gällande landstingsfinansierade vårdinsatser och därtill hörande ersättningar. Mål Skapa en tydlighet i Folktandvårdens uppdrag och ersättning avseende preventiva vårdinsatser inom den organiserade vården och vårdansvar för barn i åldern 0-3 år, utgående från landstingets riktlinjer för barn- och ungdomstandvård. Ta fram ersättningsmodell för det särskilda ansvaret inom barn- och ungdomstandvården. Giltighet 2015 Målgrupp Förtroendevalda inom landstinget, Folktandvården och privata tandvårdgivare Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Varje år Beslutsdatum 2014-XX-Xx Beslutat av Landstingsstyrelsen

4 2 Innehållsförteckning Överenskommelse... 5 Parter... 5 Giltighetstid... 5 Omfattning... 5 Ersättning... 5 Förändringar under giltighetstiden... 6 Uppföljning... 6 Vårddata... 6 Allmänna krav... 7 Kvalitet... 8 Folktandvårdens särskilda ansvar... 9 Folktandvårdens vårdansvar... 9 Hälsoorienterad vårdinriktning... 9 Prioritering Samverkan Tillgänglighet Jour Akuttandvård Tolk Barn- och ungdomstandvård Allmäntandvård Behandlingsansvar för barn till och med det år barnet fyller 2 år Barn och ungdomar, från 3 år t o m det kalenderår de fyller 19 år Tillstånd med smärta och funktionsstörning i tuggmuskler och käkleder

5 3 Trauma Särskilt ansvar för barn och ungdomstandvård Tandvård till asylsökande barn och ungdomar Uteblivande - behandling efter 19 års ålder Kollektiva munhälsoinsatser i barn- och ungdomstandvården Tobaksprevention Specialisttandvård för barn och ungdomar Pedodonti Tandreglering Avsaknad av permanenta tänder Utbildningsinsatser för privata vårdgivare Tandvård till vuxna Konsultationer och samverkan Utökat garantiåtagande Specialist- och sjukhustandvård för vuxna Särskilt ansvar inom vuxentandvård Upphandling av tandvård Tandvård för asylsökande vuxna Övrigt Forskning och utveckling (FoU) Introduktion av nyutexaminerade och nyrekrytering Läkemedelskostnader Miljö Uppföljning inom specialist- och sjukhustandvården Ekonomisk redovisning för varje uppdrag Uppföljning... 26

6 4 Allmänna krav Kvalitet Hälsoorientering Tillgänglighet Tandvård till barn och ungdomar 0 19 år Generella munhälsoinsatser Allmäntandvård, exklusive tandreglering Särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvården Specialisttandvård för barn- och ungdomar Tandreglering FoU... 28

7 5 Parter Överenskommelse Överenskommelsen är tecknad mellan Landstingsstyrelsen och Folktandvården, Landstinget i Kalmar län. Giltighetstid Överenskommelsen avser perioden Omfattning Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar samt Folktandvårdens uppdrag som finns beskrivet i av Fullmäktige beslutade uppdragsbeskrivning (Dnr ), avseende den del av verksamheten som helt eller delvis ersätts med landstingsmedel. Överenskommelsen är specificerad i deluppdrag och för varje deluppdrag beskrivs vad som ska utföras och i vilken omfattning. Deluppdragen är Allmänna krav, tandvård till barn och ungdomar, tandvård till vuxna samt övrigt. I bilaga 1 redovisas den ersättning som lämnas för varje uppdrag. I bilaga 2 beskrivs vilken uppföljning och avstämning som ska ske. Förändringar i verksamhetsförutsättningar under löpande giltighetstid ska regleras i tilläggsöverenskommelse till denna överenskommelse. För att Folktandvårdens uppdragsbeskrivning skall hållas aktuell behöver en uppdatering göras under år Folktandvårdens vuxentandvård, såväl allmäntandvård som specialisttandvård till enskilda patienter, finansieras genom patientavgifter och ersättning från det statliga tandvårdsstödet dels från Försäkringskassan, dels från landstingets tandvårdsstöd. Ersättning enligt denna överenskommelse avser således inte tandvård för vuxna, med undantag för i överenskommelsen specificerade områden. Ersättning Ersättningen för det uppdrag som beskrivs i denna överenskommelse är för år 2015? xx xxx tkr. Ersättningsbeloppet är fast under överenskommelsens

8 6 giltighetstid. Ersättningen för varje del som beskrivs i denna överenskommelse framgår av bilaga 1. Förändringar under giltighetstiden Parterna har rätt att påkalla omförhandling av åtagande och/eller ersättningsbelopp om väsentliga verksamhetsförändringar inträffar under giltighetstiden. Förändringar som kan påverka vårdutbud och tillgänglighet ska prövas av landstingsstyrelsen, före genomförande. Uppföljning Folktandvården ansvarar för att följa upp verksamheten enligt de, i överenskommelsen, beskrivna uppföljningsvariablerna, bilaga 2. Uppföljningen ska redovisas i en rapport som lämnas till Beställarenheten senast den 30 mars 2016 som redovisar till Landstingsstyrelsen i juni Parterna har ett gemensamt ansvar för system och organisation för uppföljning av den verksamhet som utförs av Folktandvården, med avseende på innehållet i denna överenskommelse. Vårddata Det fria valet av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvård administreras av Beställarenheten för tandvård. Samtliga vårdgivare ska månadsvis lämna vissa vårddata och kariesvärden för alla undersökta årsvis. Folktandvården ska överföra begärda uppgifter digitalt. Beställarenheten för tandvård sammanställer årsvis kariesvärden som kommer att vara underlag dels för att följa tandhälsan, dels för att differentiera tandvårdsersättning för Folktandvårdens särskilda ansvar.

9 7 Allmänna krav Grundläggande för de insatser som Folktandvården erbjuder ska vara Folktandvårdens uppdrag som finns beskrivet i av Fullmäktige beslutade uppdragsbeskrivning (Dnr ). I uppdragsbeskrivningen framgår att Folktandvårdens syfte är att bidra till en bättre livskvalitet för länsinnevånarna i Kalmar län genom att skapa förutsättningar för en god munhälsa vilket utgör grunden för verksamheten och dess utveckling. En del i landstingets ambition med Folktandvårdens verksamhet, är att Folktandvården tar ett yttersta ansvar för att landstingets åtagande fullgörs. Det innebär att Folktandvården ges ett sista-hands-ansvar för länsinvånarna. Att verksamheten bedrivs i enlighet med tandvårdslagen och övriga lagar och förordningar som är tillämpliga för verksamheten och i enlighet med Socialstyrelsens utgivna föreskrifter och anvisningar, samt enligt överenskommelser som träffas mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och staten. Arbetet med att förverkliga Barnkonventionen ska vara en del av Folktandvårdens kvalitetsarbete. Folktandvården ska verka för att behov av information, råd och stöd för barn som patient och som närstående beaktas, och att Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen är implementerad och känd i verksamheterna. Barn och ungdomar ska respekteras och vara delaktiga i beslut som berör dem. De ska ges möjlighet att få uttrycka sina åsikter avseende bemötande och verksamhet samt att de ska vara en självklar del i utvärdering och utveckling av landstingets verksamheter. En barnkonsekvensbedömning ska göras vid beslut på verksamhetsnivå som berör barns och ungas situation som patienter, besökare eller närstående. Landstingets verksamheter ska alltid erbjuda ett bra bemötande och en god service. Ett bra bemötande är ett av landstingets fokusområden inom kvalitet och patientsäkerhet. Bemötande handlar framför allt om mötet mellan landstingets medarbetare och patienter/medborgare/brukar- och patientorganisationerna. Ett gott och respektfullt bemötande kan påverka patientens känsla av delaktighet och självbestämmande och därigenom även följsamheten till behandling och rekommendationer. Bemötande handlar också om hur till exempel Folktandvårdens lokaler och skyltning presenteras och uppfattas men även om ord och uttryck som används.

10 8 Kvalitet I tandvårdslagen sägs att målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för befolkningen. Folktandvården ska värna om en god kvalitet i mötet mellan patienten och Folktandvården samt verka för en helhetssyn på kvalitet och säkerhet i de insatser som erbjuds. Kvalitetsbegreppet omfattar såväl den patientupplevda kvaliteten som det behandlingsmässiga resultatet. Folktandvårdens kvalitetssystem ska vara anpassade till verksamhetens inriktning och omfattning och omfatta mätbara mål och dokumenterade rutiner som visar hur kvaliteten i verksamheten styrs och säkras mot målen (SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ). Folktandvården ska i sin verksamhetsuppföljning inbegripa de indikatorer som presenteras av Socialstyrelsens arbete God Tandvård och tandvården ska bedrivas enligt de Nationella riktlinjerna för vuxentandvård. De material och övriga medicintekniska produkter som används vid tandvårdsbehandling ska användas med hänsyn taget till Socialstyrelsens kunskapsdokument om dentala material, utvärderingar av NIOM (Nordic Institutet of Dental Materials) samt landstingets lokalt framtagna Riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material och övrig kunskap inom området. Särskild vikt ska läggas vid att snabbt reagera i alla delar av folktandvårdsorganisationen, vid rapporterade biverkningar och rapporter om misstanke om skadliga effekter av dentala material. I patientnämndens verksamhetsberättelse beskrivs de ärenden som rör tandvård. Folktandvården ska utvärdera, analysera och följa upp aktuella ärenden för att upptäcka generella mönster och därigenom kunna vidta åtgärder för ett bättre omhändertagande av patienterna. All medicinsk/odontologisk verksamhet ska utgå från en värdegrund som bygger på ett etiskt förhållningssätt och som genomsyrar hela verksamheten inom all vård och omsorg i Landstinget i Kalmar län. Folktandvården ska säkerställa en jämlik och jämställd tandvård samt uppmärksamma och motverka etniska, religiösa och könsrelaterade skillnader i tandvården. Tandvård ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. All uppföljning ska redovisas efter kön. Patient/närstående ska uppleva omtanke och respekt i bemötandet, oavsett bakgrund. Tandvården ska bedrivas med utgångspunkt från den enskilda patientens behov av tandvård och ska innehålla förebyggande åtgärder, sjukdomsbehandling och åtgärdande av skador, behandling av bettfel, missbildningar och förvärvade defekter.

11 9 Folktandvårdens särskilda ansvar Landstinget har ansvar för att de som är bosatta inom landstinget erbjuds en god tandvård. Befolkningen ska, oavsett bostadsort, ges tillgång till tandvård och länsinnevånarna bör ha möjlighet att välja bland olika vårdproducenter. Detta innebär att Folktandvården ska ta särskild hänsyn till kommuner med liten eller ojämn privattandvårdsverksamhet. I glesbygdsområden med ingen eller svagt utbyggd tandvårdsverksamhet har Folktandvården ansvar för att upprätthålla ett tillräckligt tandvårdsutbud inom rimliga ekonomiska villkor. Folktandvården ska bedriva s k mobil tandvård för att komplettera klinikernas verksamhet. Ersättning lämnas i denna överenskommelse till Folktandvården för att bedriva tandvårdsverksamhet på sådana orter i länet. Folktandvårdens vårdansvar Ansvaret för att varje individ får adekvat tandvård ska ligga hos en namngiven legitimerad tandläkare. Tandvården kan utföras av legitimerad tandläkare, legitimerad tandhygienist eller av tandsköterska, med hänsyn tagen till formell kompetens och regler om delegering. (SOSFS 1997:14, 2002:12). Folktandvården har vårdansvar för de barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val av vårdgivare. Enligt Riktlinjer för barn- och ungdomstandvården 2015 ska alla vårdgivare aktivt verka för att barn och ungdomar kommer till tandvård. Erfarenheter visar att det bland de som inte gör ett aktivt val finns individer, där det krävs särskilda resurser för att dessa ska komma till tandbehandling och där graden av uteblivande är stor. Folktandvården ska utreda och lämna förslag på hur en ökad andel av dessa individer får tillgång till tandvård. Vårdgivare har sedan januari 2013 anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Folktandvården ska ha lokala rutiner för hur lagstiftningen kring barn som far illa eller misstänks fara illa praktiskt skall hanteras, samverka med Barnhälsovården, skola och övriga samhället i nödvändig omfattning. Medarbetarna inom Folktandvården ska ha nödvändig kunskap om tillämpningen av lagen och information och rutindokument publiceras på Folktandvårdens webbplats. För externa vårdgivare läggs informationen på landstingets hemsida. Hälsoorienterad vårdinriktning Folktandvården ska bedriva en verksamhet som är starkt folkhälsoorienterad och där arbetet även handlar om insatser till dem som ännu inte blivit sjuka. Inom det hälsoorienterade området har Folktandvården en stor potential genom sin specifika kunskap, sitt förtroende, sina breda kontakt-

12 10 ytor, den lokala närvaron samt sin samverkan med Enheten för hälsoval och folkhälsa samt med landstinget i övrigt t ex primärvård avseende tobaksbruk, Psynk-projektet, projektet Barn som far illa och Barnkompetensnätverket. Följande struktur bör därför prägla Folktandvårdens tandvårdsinsatser inom samtliga tandvårdsområden och till samtliga åldrar. Hälsofrämjande åtgärder, som syftar till att hjälpa individen att utveckla och bibehålla en god munhälsa. Till detta hör information och attitydpåverkan vad gäller individens livsstil, kost- och tobaksvanor. Sjukdomsförebyggande åtgärder (primärprofylax) till alla invånare, som syftar till att förhindra att tandsjukdom uppstår t ex information och instruktion om fluoranvändning och munhygien samt information om goda kostvanor. Sjukdomsbehandling till individer i form av icke-invasiv behandling, som syftar till att behandla ohälsa i munnen. Hit hör insatser som syftar till att påverka livsstilsfaktorer i kost- och munhygienvanor och lokal fluorbehandling av begynnande tandskador. Sjukdomsbehandling till individen i form av invasiv behandling, som syftar till att återställa förlorad funktion eller estetisk vilket vanligtvis är fyllnadsterapi. Sjukdomsförebyggande åtgärder till individen (sekundärprofylax) för att förhindra fortsatt utveckling av befintlig munsjukdom, få skador att läka ut eller förhindra uppkomst av förnyad sjukdom. Tobaksprevention till barn- och ungdomar samt vuxna. Riktade insatser till barn- och ungdomar i form av övergripande kollektiva insatser ute i kommunerna. Folktandvården ska inte bara arbeta med information och upplysning utan också försöka påverka invånarna att ta ansvar för sin egen munhälsa. Prioritering Utifrån landstingets ansvar gäller för Folktandvården nedanstående prioriteringar i fallande ordning. 1. Barn och ungdomar med akuta besvär (inklusive asylsökande) 2. Vuxna med akuta besvär. Hit hör också patienter med akutremisser från sjukvården samt vuxna asylsökande. 3. All tandvård till barn och ungdomar inom den organiserade vården t o m det år de fyller 19 år.

13 11 4. Områdesansvar för alla barn och ungdomar, särskilt för dem i åldrarna 0-2 år. 5. Behandling med STB (särskilt tandvårdsbidrag), F-tandvård (tandvård för personer med viss långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning) samt tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. 6. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade. 7. Frisktandvårdspatienter 8. Tandvård till vuxna i övrigt efter bedömning och prioritering av behov. Detta gäller såväl revisionspatienter som nya vårdsökande, inklusive asylsökande. 9. Barn- och ungdomstandvård samt övrig tandvård som inte är odontologiskt motiverad. Folktandvården har ansvar för att resurserna fördelas över länet i enlighet med ovanstående rangordning. Utgångspunkten ska vara att befolkningen ska ha likvärdig tillgänglighet till tandvård, oavsett var i länet man bor. Samverkan Folktandvården ska samverka med annan samarbetspart när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av Folktandvården vilket innebär att Folktandvården ska utveckla kontakter och samverkan med t ex kommuner, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och organisationer. Representanter för Folktandvården i Landstinget i Kalmar län ska delta i utredningar, kommittéer och andra externa aktiviteter som initierats av regeringen, departement, Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting, när detta är aktuellt. Tillgänglighet I Tandvårdslagen står att landstinget ska planera tandvården med utgångspunkt från befolkningens behov av tandvård och erbjuda god tandvård åt de som är bosatta inom landstinget. God tandvård innebär bland annat att den ska vara lätt tillgänglig och att den ska ge patienten trygghet i vården. Det är centralt att kraven uppfylls av Folktandvården vilken har ett särskilt ansvar för att ge alla innevånare som önskar undersökning och behandling, så att inte någon står utan möjlighet att få god tandvård. Befolkningen ska, oavsett bostadsort, ha en likartad tillgänglighet till tandvård och länsinnevånarna ska erbjudas en god geografisk tillgänglighet. Där avståndet till stationär tandvårdsklinik är stort, ska undersökning och viss behandling kunna erbjudas vid mobil tandvårdsutrustning alternativt tandvårdsbuss, med likvärdig utrustning som vid stationär klinik.

14 12 Klinikerna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning och omhändertagandet ska ske med hänsyn tagen till den enskilde patientens autonomi, behov och funktionsnedsättning. Jour Folktandvården ska organisera en helgjour, som är öppen för alla, och som tillförsäkrar länsinnevånarna möjlighet till ett akut omhändertagande av tandvården dagtid. Behövlig specialisttandvårdsresurs ska finnas tillgänglig. Vid tidpunkt på dygnet då tandläkare inte finns tillgänglig, ska Folktandvården svara för att vårdsökande kan få hjälp via sjukvårdens akutmottagningar. Akuttandvård Alla som söker akut tandvård ska tas emot och ges adekvat behandling. Folktandvården ansvarar, med eller utan privattandvårdens medverkan, på landstingets uppdrag, för att en tillfredsställande akuttandvård fungerar i hela länet. Detta innebär att Folktandvården, under vardagar, ska ha en tillgänglighet som kompletterar privattandvårdens, så att akutsökande kan få ett adekvat omhändertagande vardagar och vardagskvällar och så att Folktandvårdens egna patienter kan erbjudas akutvård inom organisationen. Akut tandvård ska således kunna ges samtliga dagar under året inom rimlig geografisk närhet och ska kunna erbjudas hela dagen under normal arbetstid på vardagar, men kan begränsas till del av dag under lördag, söndag och helgdag. Patienter som råkat ut för olycksfall bör tas om hand så snabbt som möjligt. Akuta åtgärder bör inriktas på att eliminera smärta samt skapa en gynnsam situation för läkning och rehabilitering. Vid omfattande tand- och käkskador ska patienten remitteras till specialist för terapiplanering i multidisciplinär grupp enligt lokalt rutindokument. Tolk Personal med patientkontakt ska förstå och kunna göra sig förstådd på svenska och Folktandvården ska tillhandahålla tolkhjälp till patienter som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket eller har behov av teckenspråks-, dövblindtolk eller vuxendövtolk. Språktolk rekvireras via landstingets upphandlade tolkförmedling. Teckenspråks-, dövblindtolk och vuxendövblindtolk/skrivtolk ska rekvireras via landstingets tolkcentral. Språktolk kan rekvireras som platstolk, telefon- och videotolkning. Tolktjänsterna är kostnadsfria för patienten Ersättning för tolkkostnader lämnas separat och inte inom ramen för överenskommelsen.

15 13 Barn- och ungdomstandvård Landstingets Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 2015 ska vara utgångspunkt för hur barn- och ungdomstandvården ska bedrivas inom Landstinget i Kalmar län. Alla barn mellan 0 och 19 år som bor i länet ska erbjudas vård och munhälsoinformation på lika villkor. Barn och ungdomar ska uppleva trygghet i tandvårdssituationen och all behandling ska ske så smärtfritt som möjligt. Omhändertagandet ska ske på ett sätt som optimerar samverkan med barnet och minimerar framtida tandvårdsrädsla. Barn och ungdomar med särskilda behov, som allvarlig eller kronisk sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ska erbjudas tandvård anpassad till deras behov och förutsättningar. I situationer då diagnostik och tandbehandling inte kan utföras konventionellt, d v s med patienten i vaket tillstånd, ska det finnas möjlighet till tandbehandling med premedicinering, lustgas eller under narkos. Tandbehandling under narkos utförs inom specialisttandvården i samarbete med anestesiklinik. Folktandvården ska kunna erbjuda röntgenbildstagning med panoramateknik vid behov. Hälsodeklaration med medicinska diagnoser, medicinsk vård och medicinering ska uppdateras regelbundet. I hälsodeklarationen ska dokumenteras tobaksbruk. Allmäntandvård Behandlingsansvar för barn till och med det år barnet fyller 2 år. Folktandvården ansvarar för tandvårdsinsatser för alla länets barn t o m det kalenderår barnet fyller 2 år. Folktandvården ska samverka med barnhälsovården (BHV) enligt lokalt upprättade samverkansplaner. Alla barn kallas till tandvården vid 1 och 2 års ålder. Vid varje folktandvårdsklinik ska finnas särskilda rutiner och en organisation för omhändertagande av riskbarn, som hänvisats till tandvården från barnavårdscentralerna. Småbarnskaries är ett medicinskt hälsoproblem och inte enbart odontologiskt.

16 14 Barn och ungdomar, från 3 år t o m det kalenderår de fyller 19 år Tandvården ska bedrivas i enlighet med Landstingets i Kalmar län Riktlinjer för barn- och ungdomstandvården länsövergripande riktlinjer för den organiserade barn- och ungdomstandvården. Stor vikt ska läggas vid att stimulera barnets vårdnadshavare till att hjälpa barnet att växa upp i en miljö som främjar tandhälsan. Folktandvården ska agera utifrån de resultat som framkommer i den årliga uppföljningen av tandhälsans utveckling samt utvärderingen av 19-åringarnas egenvårdskunskap. Från och med 3 års ålder har vårdnadshavare/barnet rätt att fritt välja vårdgivare, såväl Folktandvården som privat tandvårdsgivare. Folktandvården får ersättning enligt de regler som gäller för fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården. Ersättning grundar sig på det antal barn som registrerats med Folktandvården som vårdgivare och den årliga ersättningen, barntandvårdspengen, som landstinget beslutat. Därutöver erhåller Folktandvården en särskild ersättning för sitt särskilda ansvar inom barn- och ungdomstandvården. Ersättning avser alla barn i länet 0-19 år oavsett vilken tandvårdgivare de valt att gå till. Från och med 2015 kommer den särskilda ersättningen att vara differentierad vilket ger möjlighet att styra hälsoorienterade insatserna till områden där de bäst behövs. Från och med 2016 kommer den differentierade ersättningen även att gälla hela s k barntandvårdspengen. Tillstånd med smärta och funktionsstörning i tuggmuskler och käkleder. En typ av behandling kan vara avlastande bettskena och den utförs inom allmäntandvården. Uttalade problem och symtom behandlas efter samråd med specialist i bettfysiologi. Trauma Vid tandförlust ska temporära behandlingslösningar utföras under uppväxtperioden i avvaktan på permanent lösning. Särskilt ansvar för barn och ungdomstandvård Barn- och ungdomstandvård ska bedrivas i länets alla kommuner, på de orter och platser, där Folktandvården i dag har verksamhet. Klinikerna ska vara spridda över länet så att tandvård kan ges med god och likvärdig tillgänglighet. Där avståndet till stationär tandvårdsklinik är stor, ska undersökning och viss behandling kunna erbjudas vid mobil tandvårdsklinik med likvärdig utrustning som vid stationär klinik. Folktandvården ska fortsätta att utveckla mobil tandvård för att komplettera och förstärka verksamheten vid klinikerna.

17 15 De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val av vårdgivare ska erbjudas tandvård inom Folktandvården på samma villkor som de som aktivt har valt Folktandvården. Tandvård till asylsökande barn och ungdomar Landstinget garanterar via Folktandvården, att asylsökande barn och ungdomar, till och med det år de fyller 19 år, får ett fullständigt omhändertagande med en vård som är anpassad efter och med hänsyn tagen till den enskildes förutsättningar. Folktandvården ska här efter behov samverka med andra myndigheter. Folktandvården ska på samma sätt ge tandvård till andra personer som vistas i landet utan tillstånd, när de söker tandvårdsbehandling. Ersättning för detta uppdrag lämnas för utförd behandling med ersättning enligt Folktandvårdens prislista. Uteblivande - behandling efter 19 års ålder Till avdelningen för pedodonti inkommer under höstterminen, det år patienten fyller 19 år, en del remisser på patienter som under lång tid uteblivit från bokade besök inom allmäntandvården och som har ett omfattande behandlingsbehov, ofta i kombination med tandvårdsrädsla. Om det kan påvisas att Folktandvården varit försumlig och medskyldig till den uppkomna situationen ska patienten erbjudas tandsanering även om detta sker efter det årsskifte då patienten normalt sett skulle övergå till vuxentandvård. Patienter som trots undersökning, bedömning, information och motiverande samtal fortsätter att utebli från tider erhåller inte någon, för patienten avgiftsfri behandling efter det att de åldersmässigt lämnat den organiserade barn- och ungdomstandvården. Kollektiva munhälsoinsatser i barn- och ungdomstandvården I Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård 2015 finns beskrivet hur kollektiva munhälsoinsatser skall bedrivas. Med kollektiva insatser menas de insatser som är av hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande karaktär och som inte riktas till en enskild individ, utan riktas till grupper av barn och ungdomar. Folktandvården ska bedriva kollektiv profylax, d v s förebyggande åtgärder på gruppnivå.

18 16 Tobaksprevention Tobaksprevention till äldre barn- och ungdomar sker i första hand som information i skolan i samband med lektioner om kroppen och ingår i ersättningen för Folktandvårdens särskilda ansvar. Tobaksprevention t ex Tobaksfri Duo är en effektiv och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Denna verksamhet bedrivs i Kalmar län av Folktandvården i samarbete med länets skolor och kommuner. I årskurs 6 får eleverna information om tobakens skadeverkningar. Föräldrar och andra vuxna nära eleverna får också information. Därefter erbjuds ungdomen att tillsammans med en tobaksfri vuxen bilda en duo där den vuxne stöttar eleven fram till och med att eleven lämnar gymnasieskolan. Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, granne, skolpersonal eller annan för barnet betydelsefull person. En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar. Ansvariga för arbetet inom Folktandvården är specialutbildade tand-hygienister och tandsköterskor. Tobaksfri Duo ersätts inte inom ramen för Folktandvårdens särskilda ansvar.

19 17 Specialisttandvård för barn och ungdomar Tandvårdslagen föreskriver att barn- och ungdomstandvården ska vara gratis för patienten, det innefattar också att nödvändig ortodonti ska vara kostnadsfri för patienten. Tandvårdslagen medger dock att landstinget/regionen själva beslutar i vilken omfattning vård ska erbjudas, dvs. för vilka behovsgrupper landstinget/regionen ska bekosta vården. I Landstinget i Kalmar län ligger ansvaret för all ortodonti på Folktandvården och är inte konkurrensutsatt. Barn och ungdomar skall erhålla den specialisttandvård som krävs och utifrån sina behov. Specialisten avgör om ett barn har ytterligare behov av specialisttandvård utomläns vilket alltid ska föregås av en skriftlig remiss. För att tillgodose patientens vårdbehov och kunna ge en fullständig behandling ska allmäntandvården och hela specialisttandvården ha ett nära och väl fungerande samarbete. Samarbetet ska organiseras så att det ger god service till såväl patienten som till vårdnadshavare. En samsyn vad gäller värderingar, prioriteringar och vårdinnehåll mellan allmäntandvård, specialisttandvård och Landstinget i Kalmar län är en förutsättning för en kostnadseffektiv barn- och ungdomstandvård med god kvalitet. Specialisttandvård ska ges efter remiss från tandvården eller sjukvården. Pedodonti Barn och ungdomar som kräver särskilda insatser p g a medicinska skäl, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, särskild kariesproblematik eller uttalad tandvårdsrädsla ska behandlas av specialisttandläkare inom ämnesområdet barntandvård. Tandreglering Folktandvården har via ortodontin ansvaret för all tandreglering. Barn- och ungdomars ordinarie tandläkare ska identifiera avvikelser från normal bettutveckling vid en tidpunkt då prognosen för ett positivt resultat av behandling är gynnsam, och vid behov konsultera Folktandvårdens ortodontister. Folktandvården ska, via specialisttandvården erbjuda samtliga barn- och ungdomar, erforderlig tandregleringsbehandling, baserad på Socialstyrelsens objektiva och subjektiva behandlingsbehovsindex, lokalt rutinprogram - rutin vid ortodontikonsultation, kompletterat med behandlande ortodontists bedömning. I tandregleringsspecialisternas uppdrag ingår att efter behov samverka med sjukvården rörande barn och ungdomars bettavvikelser och missbildningar i ansikts- och käkregionen. Folktandvårdens tandregleringsspecialister avgör om en patient har behov av ytterligare specialisttandvård utomläns som alltid skall föregås av en skriven remiss.

20 18 Avsaknad av permanenta tänder Patienter med avsaknad av en eller flera permanenta tandanlag ska tidigt upptäckas och remitteras till specialistklinik för terapiplanering i multidisciplinär grupp. Behandling med implantat inom barn- och ungdomstandvården ska alltid utföras i samverkan med specialist som avgör om behandlingen ska utföras inom ramen för den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården. Vid avsaknad av tandanlag i sidopartierna ska behandlingen under bettutvecklingen om möjligt inriktas på att sluta/minska tandluckor och inte på framtida implantat. I undantagsfall kan implantat utföras i molarregionerna och som ersättning för andra premolaren i underkäken. Efter bedömning av specialist kan primär tand behållas upp i vuxen ålder. När behandling, p g a saknade tandanlag eller medfödda defekter i tänder eller käkar, måste skjutas upp till tid när patienten har lämnat den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården övergår i vissa fall kostnaderna till det statliga tandvårdsstödet. Orsaken till den uppskjutna behandlingen kan vara att behandlingen har påbörjats inom specialisttandvården men inte har kunnat slutföras inom barn- och ungdomstandvården t ex på grund av att tillväxten i käkarna inte varit den förväntade för en god prognos. En grupp av specialister ska regelbundet gå igenom fall där patienter riskerar att hamna i denna situation. För de patienter mellan år som inte behandlas via det statliga tandvårdsstödet och ändå hamnar i denna situation efter att de lämnat barntandvården finansieras vården via särskilda landstingsmedel. Patientens uteblivande från erbjudna vårdtillfällen eller brist på behandlande specialister får inte utgöra grund för uttag av dessa speciellt avsatta medel. Patienten ska erbjudas behandling efter att tandregleringsbehov är konstaterat. Väntetiden till behandling ska anpassas till patientens odontologiska vårdbehov. Om det kan påvisas att Folktandvården varit medskyldig till att patientens tandregleringsbehov inte upptäckts i tid och därmed inte kunnat färdigbehandlas inom den organiserade barn- och ungdomstandvården skall Folktandvården slutföra sitt åtagande och detta skall vara avgiftsfritt för patienten.

21 Utbildningsinsatser för privata vårdgivare Landstinget ordnar, via Folktandvården, utbildningar inom barntandvårdsområdet. Vid vidareutbildningarna ska Folktandvårdens tandläkare och privata tandläkare med vårdavtal med landstinget delta till självkostnadspris. Interna föreläsare debiteras inte. Då externa kursgivare anlitas uttas en kursavgift. 19

22 20 Tandvård till vuxna Konsultationer och samverkan Folktandvården har ett särskilt ansvar för patienter som är bosatta eller stadigvarande vistas i länet och som saknar annan vårdgivare. Ansvaret för olika grupper av vuxna ska följa tidigare beskriven prioriteringsordning. I detta särskilda ansvar ingår rådgivning och konsultation. Specialisttandvården ska också vara en resurs och ett kompetenscentrum för allmänna odontologiska frågor som inte rör enskild patient, för så väl tandvården som hälso- och sjukvården i landstinget. Både offentlig såväl som privat vårdgivare i allmäntandvård och sjukvård ska kunna ta del av den kompetens som specialisttandvården innehar. Folktandvården åtar sig att tillsammans med primärvården och psykiatrin utarbeta förbättrade rutiner för att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas. Folktandvården ska kontinuerligt stödja primärvården och psykiatrin i dessa frågor och aktivt verka för att samarbete sker. Folktandvården ska tillsammans med berörda aktörer i sjukvården stödja en adekvat munvård och ett omhändertagande så att munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Utökat garantiåtagande Utöver de statligt fastställda garantierna för omgörning av fast och avtagbar protetik har Folktandvården ett tydligt utökat garantiåtagande för utförd protetisk behandling, vanliga lagningar, rotbehandlingar och i vissa fall avslutad ortodontibehandling. Detta för att värna om vårdkvalitet och patienttrygghet. De särskilt framtagna och utökade garanti- och omgörningsreglerna inom Folktandvården skapar enhetlighet och trygghet både i organisationen och för patienten när det gäller odontologiska insatser som inte fungerar som tänkt. En strukturerad uppföljning bidrar till förutsättningar att följa och stärka vårdkvaliteten. Uppföljning görs med åtgärdskod. Detta oavsett om patienten är Frisktandvårds- eller taxepatient och oavsett vem den ursprungliga behandlaren är.

23 21 Specialist- och sjukhustandvård för vuxna Landstinget har enligt tandvårdslagen ansvar för specialisttandvård även för vuxna. I Landstinget i Kalmar län ansvarar Folktandvården för att detta ansvar uppfylls. Specialist- och sjukhustandvården behandlar patienter på remiss från privata och offentliga vårdgivare. Enligt SFS 1998: åligger det dessutom Folktandvården att till hälsooch sjukvårdsavgift erbjuda viss oralkirurgisk behandling. Endast sådana oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser omfattas av dessa avgiftsregler. Behandlingen kräver ett samarbete mellan oralkirurg och olika medicinska specialiteter eller att det finns tillgång till sådana specialister. Medan specialisttandvården behandlar patienter utifrån frågeställningar som berör den enskilda specialiteten, behandlar sjukhustandvården patienter som är i behov av tandvård eller som kräver nära tillgång till kompletteringar av sjukhusresurser viket kräver att sjukhustandvården är lokaliserad till sjukhusen i länet. Specialist och sjukhustandvården har prioriteringsordningar för vilka fall som främst ska åtgärdas och prioriterar, som remissinstans, utifrån behov och resurser. En del av specialisttandvårdens verksamhet, både inom barntandvården och vuxentandvården, är konsultationsverksamhet. Denna kan bestå av besök, terapikonferenser eller andra kontakter. Konsultationer mot sjukvården och allmäntandvården, såväl offentlig som privat, samt övrig samverkan mot sjukvården är av stor betydelse för att säkerställa kvalitet och påverka utvecklingen av den tandvård som bedrivs i länet. Specialist- och sjukhustandvården har därför ett särskilt ansvar för att följa utvecklingen inom tandvårdsområdet och för att bedriva forskning och utveckling som gynnar länsinnevånarna. Genom att ha ett nära samarbete med allmäntandvården förväntas specialist- och sjukhustandvården aktivt medverka till att utveckla och styra allmäntandvården mot kostnadseffektiv och högkvalitativ vård (professionell styrning). Särskilt ansvar inom vuxentandvård För patienter som behandlas inom landstingets tandvårdsstöd d v s personer som omfattas av tandvårdslagens 8 a och där annan inte ansvarar för tandvården har Folktandvården ett särskilt ansvara att erbjuda ett adekvat tandvårdsomhändertagande. Behandlingen ska normalt ske i den kommun patienten är bosatt. Den vård som avses är nödvändig

24 22 tandvård och munhälsobedömning, tandvård som led i sjukdomsbehandling samt tandvård med särskilt tandvårdsstöd. Upphandling av tandvård Folktandvården ska inkomma med anbud i landstingets upphandling av den uppsökande verksamheten i konkurrens med privata vårdgivare, alternativt bedriva den uppsökande verksamheten på uppdrag av landstinget så att verksamheten garanteras de som är berättigade. Patienter som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet och som valt Folktandvården som vårdgivare ska erbjudas ett adekvat tandvårdsomhändertagande. Folktandvården ska därför erbjuda nödvändig tandvård till patienter som omfattas av upphandlingen och patientens fria val av tandläkare gäller. Tandvård för asylsökande vuxna Folktandvården ansvarar för akut tandvård till vuxna asylsökande som vistas i länet och ska ha en organisation som säkerställer att asylsökande får akut tandvård vid behov. Asylsökande personer omfattas av den fria tandvården till och med det år de fyller 19 år. På samma sätt ska Folktandvården ge tandvård till personer som vistas i landet utan tillstånd s k papperslösa, när de söker tandvårdsbehandling. Ersättning för detta uppdrag lämnas för utförd behandling enligt Folktandvårdens gällande prislista.

25 23 Övrigt Forskning och utveckling (FoU) Landstinget har ett ansvar för att erbjuda en god tandvård och att verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Detta innebär att kunskap om länets tandhälsa och metoder för att påverka densamma måste finnas och utvecklas. Kunskap måste också finnas om behandlingsmetoder och deras effekter och prognoser. Ofta finns generella kunskaper, men det krävs också kunskap om lokala förhållanden. Det senare kräver att det inom landstinget bedrivs odontologisk forskning och utveckling. Folktandvården ska främst via specialisttandvården följa den utveckling som sker inom odontologin. Med specialisttandvårdens hjälp ska Folktandvården kontinuerligt utveckla verksamheten, så att länsinnevånarna erbjuds en högkvalitativ och kostnadseffektiv vård. Folktandvårdens specialisttandvård åläggs av landstinget ett särskilt ansvar för att driva utvecklingsarbete och att initiera egna forskningsinsatser som syftar till en utveckling inom tandvården och som gynnar länsinnevånarna. Det är också angeläget att forskning och utveckling kan bedrivas i olika former och i olika verksamhetsgrenar. För att forsknings- och utvecklingsarbetet ska kunna bedrivas under så optimala förhållanden som möjligt, bör samverkan ske med andra aktörer och Folktandvården förväntas därför samverka med universiteten vad gäller forskning och utveckling. Introduktion av nyutexaminerade och nyrekrytering Folktandvården har ett ansvar för att samverka med de olika utbildningsinstitutioner som bedriver tandläkarutbildning, tandhygienistutbildning och tandsköterskeutbildning. Denna samverkan består framför allt i att ta emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning vid tandvårdsmottagningar i länet efter överenskommelse med de olika skolorna, men även andra former av samverkan kan vara aktuell t ex handledning av nyutexaminerade tandläkare. Folktandvården erbjuder i dag också lärlingsplatser. Läkemedelskostnader Folktandvården belastas med kostnader motsvarande läkemedelsförmånen, för de läkemedel som skrivs ut till patienter. Kostnaderna för 2015 har beräknats med hjälp av tidigare förskrivningar och Folktandvården

26 24 ersätts för dessa beräknade kostnader. Folktandvården ska följa Landstingets i Kalmar län läkemedelskommittés rekommendationer. Miljö Folktandvården är en organisation som arbetar med material och processer som kan ha en negativ inverkan på miljön. Därför kan Folktandvården med ett offensivt miljöarbete bidra till att förbättra miljön. Folktandvården ska således utifrån landstingets hållbarhetsprogram och andra direktiv kontinuerligt planera och arbeta för att utveckla verksamheten till en organisation med så låg miljöpåverkan som möjligt. Förorenande verksamhet skall i görligaste mån förebyggas och ny teknik och nya metoder som kan stärka och förbättra ett positivt miljöarbete, skall om möjligt införas. Uppföljning inom specialist- och sjukhustandvården All specialist- och sjukhustandvård ska kontinuerligt följa upp och utvärdera vårdens omfattning, innehåll och resultat. Likaså ska verksamhetens forsknings- och utvecklingsinsatser följas. Särskild vikt ska läggas vid att följa verksamhetens utveckling och inriktning vad gäller vård kontra vårdkostnader. Specialisttandvården inom tandregleringen ska kontinuerligt följa upp hur stor andel av länets barn och ungdomar, fördelat på kön, som erhåller tandreglering.

27 25 Ekonomisk redovisning för varje uppdrag Summa per verksamhet efter fördelning tkr, inkluderar internposter Verksamhetsgrenar KU/KS/MV Summa intäkter Summa kostnader Årets resultat Kommentar, resurshantering, subvention mm Föreg års resultat Folktandvård Barn- och ungdomstandvård Allmäntandvård 3-19 år Särskilt ansvar Befolkningsansvar jour Specialisttandvård Vuxentandvård Allmäntandvård vuxna Särskilt ansvar Befolkningsansvar jour Specialisttandvård Uppsökande tandvård, nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionsnedsatt, samt tandvård som led i sjukdomsbehandling Särskilda uppdrag Forskning ST-utbildning Introduktion av nyutexaminerade Nyrekrytering Övriga mindre projekt och uppdrag Övriga mindre projekt och uppdrag Summa Folktandvård KU KS KS KS KU KU KU KU KU KS KS KS KS KS KS KU KU= Konkurrensutsatt KS=Konkurrensskyddad

28 26 Uppföljning Innehållet i överenskommelsen är grund för den ersättning Folktandvården erhåller för sitt uppdrag inom den organiserade barn- och ungdomstandvården. Folktandvården ska i bilaga 2 redovisa de uppföljningspunkter som anges i denna bilaga. Redovisningen ska vara uppdelad på kön. Om en sådan uppdelning inte är möjlig ska anledningen anges i redovisningen. Uppfölningsbilaga följer överenskommelsens rubriksättning. Allmänna krav 1 Beskriv hur Folktandvården arbetar med att göra Riktlinjer för barn- och ungdomstandvården 2015 kända i organisationen. 2 Beskriv de barnkonsekvensbedömningar som gjorts vid beslut på förvaltningsnivå och som berör barns och ungdomars situation som patient, besökare och närstående. Kvalitet 3 Antal genomförda riskanalyser, avvikelserapporter och Lex Maria anmälningar 4 Antal genomförda omgörningar inom det utökade garantiåtagandet enligt Garantier och omgörningar Folktandvården Landstinget i Kalmar län 5 Slutsatser från patientnämndens verksamhetsberättelse som rör tandvård. 6 Redovisa vad som gjorts för att uppmärksamma förekomsten av etniska, religiösa och könsrelaterade skillnader i tandvård. Hälsoorientering 7 Andel barn och ungdomar i högstadiet och gymnasiet som uppger att de är tobaksfria, fördelade på kön och kommun. 8 Andel barn- och ungdomar som ingått överenskommelse med en vuxen om Tobaksfri Duo. 9 Andel inlämnade 19-årsenkäter fördelade på kön. Tillgänglighet 10 Andel patienter, 0-19 år, som kommit till den organiserade helgjouren fördelat på Folktandvård och på privattandvård. 11 Andel patienter, 0-19 år, som sökt akuttandvård i Folktandvården fördelat på Folktandvårdspatienter och på patienter som går hos privata vårdgivare.

29 27 Tandvård till barn och ungdomar 0 19 år Generella munhälsoinsatser 12 Andel förskolor, mellanstadier, högstadier samt särskola/träningsskola som besökts. 13 Antal timmar som använts till arbete med förskolor, mellanstadier, högstadier samt särskola/träningsskola. 14 Skriftlig redovisning av hur insatserna utförts i de olika skolstadierna. Folktandvården ska med speciella insatser stärka användningen av fluorhaltig tandkräm i de områden som har den största kariesrisken. Som indikator på det arbetet ska Folktandvården redovisa: 15 Vilka områden som nåtts av insatsen 16 Antal timmar som använts till detta arbete 17 Andel asylsökande alt personer som vistas i landet utan papper som fått tandvård, fördelat på barn och vuxna. Allmäntandvård, exklusive tandreglering 18 Andel barn, 0-2 år, som fått tandhälsorådgivning av tandvårdspersonal på Barnhälsovårdsklinik eller på tandklinik. 19 Andel barn, 0-2 år, med behandlingsbehov, som erhållit tandvård, uppdelat per kommun. Fördelat på flickor och pojkar Särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvården 20 Antal barn som uteblivit från undersökning eller behandling under innevarande revisonsperiod. Antalet barn redovisas för såväl 2014 som Redovisningen uppdelad på kön. 21 Skriftlig redovisning av vilka insatser som görs för att få barn som uteblir att komma till tandvårdsbesök. 22 Antal barn som anmälts till sociala myndigheter p g a misstanke om att barnet far illa. Uppdelat på kön. Specialisttandvård för barn- och ungdomar 23 Redovisning per specialitet och per kommun av antalet barn som remitterats till specialisttandvård. 24 Redovisning av kostnader för barn och ungdomar inom vuxenspecialiteterna. 25 Redovisa de utbildningsinsatser inom barntandvårdsområdet som genomförts till såväl Folktandvårdspersonal som till privata vårdgivare.

30 28 Tandreglering FoU 26 Antal barn och ungdomar med avsaknad av en eller flera permanenta tandanlag som färdigbehandlas efter att de lämnat den organiserad barn- och ungdomstandvården. 27 Antal behandlingsstarter och antal barn och ungdomar som slutbehandlats inom tandregleringen. Tandvård till vuxna 28 Andel patienter som behandlas inom landstingets tandvårdsstöd d v s omfattas av tandvårdslagens 8 a. (Andel av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter) 29 Redovisning av vilka FoU-projekt som fått stöd av landstingsmedel. 30 Antalet nyanställda nyutexaminerade tandläkare/tandhygienister per kommun. 31 Antal lärlingsplatser per klinik. 32 Redovisa i skrift samtliga samverkansprojekt inom folkhälsoarbetet.

31 Riktlinjer för barnoch ungdomstandvården 2015 Syfte Att tillhandahålla länsövergripande riktlinjer för den organiserade barn- och ungdomstandvården. Mål Att skapa kännedom hos tandvårdspersonal om landstingets riktlinjer/kravspecifikationer för den av landstinget finansierade barn- och ungdomstandvården. Giltighet Målgrupp Tandvårdspersonal i Folktandvården Landstinget i Kalmar län samt tandvårdspersonal inom privat tandvård, som har avtal med Landstinget i Kalmar län. Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov. Beslutsdatum 2014-xx Beslutat av Landstingsstyrelsen

Christina Edward Planeringschef. Bilagor

Christina Edward Planeringschef. Bilagor Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-01 Dnr 150606 Sida 1(1) Till Landstingsstyrelsen Överenskommelse mellan landstingsstyrelsen och Folktandvården 2016 samt Riktlinjer för

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse för 2017

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab Beställarenheten Datum 2016-10-25 Referens Dnr 160723 Landstingsstyrelsen Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse för

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED07-248 36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

2. Regelverk för valfrihet inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga

2. Regelverk för valfrihet inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga Inbjudan 2017-04-04 Upphandlande organisation Region Västmanland Tobias Löfgren Upphandling LOV avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga Sista ansökansdag: 2026-11-20 00:00 Symbolförklaring Texten

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder och

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning

2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning Överenskommelse med Folktandvården 2010 2009-12-02 2(27) Innehållsförteckning Om överenskommelsen... 3 Parter... 3 Giltighetstid... 3 Omfattning... 3 Ersättning... 3 Förändringar under giltighetstiden...

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård REKO 2016-03-09 Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet N-tandvård För att få rätt till N-tandvård krävs ett Intyg om nödvändig tandvård Samtliga personer med Intyg om nödvändig

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15 ÖVERENSKOMMELSE MED FOLKTANDVÅRDEN 2009 Innehållsförteckning Sida Parter, giltighetstid, omfattning 1 Allmänt 1 Tandvård till barn och ungdomar 3 Allmäntandvård, exklusive tandreglering 3 Särskilt ansvar

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken Ökat vårdbehov Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken 1 21 080 personer inskrivna i länet 2015 (uppgift från migrationsverket) 0-6 7-15 16-17 18-19

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Överenskommelse med Folktandvården 2014 2013-10-24 2(28) Innehållsförteckning Om överenskommelsen... 3 Parter... 3 Giltighetstid... 3 Omfattning... 3 Ersättning... 3 Förändringar under giltighetstiden...

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Anvisningar för tandreglering

Anvisningar för tandreglering Dnr HSS 2007-0117 Anvisningar för tandreglering Gäller för barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie

Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård - en enkätstudie Thomas Modéer Januari 2013 2 (19) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Metod... 6 Resultat... 6 Examensår...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Dnr HSS 2010-0146 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för tandreglering Gäller från den 1 januari 2014 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10

Läs mer

(28) Innehållsförteckning

(28) Innehållsförteckning Överenskommelse med Folktandvården 2011 2010-12-15 2(28) Innehållsförteckning Om överenskommelsen... 3 Parter... 3 Giltighetstid... 3 Omfattning... 3 Ersättning... 3 Förändringar under giltighetstiden...

Läs mer

Uppföljningsplan Tandvård

Uppföljningsplan Tandvård Bilaga 2 Uppföljningsplan Tandvård Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske. Rapportering

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne Enheten för tandvård Datum 2012-10-22 Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne (innehållet uppdaterat 2012-10-03 och kompletterat med innehåll från det tidigare dokumentet Vårdstandard

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

SPECIFIKA KRAV PÅ VÅRDEN... 3 DIAGNOSTIK OCH TERAPIPLAN... 4

SPECIFIKA KRAV PÅ VÅRDEN... 3 DIAGNOSTIK OCH TERAPIPLAN... 4 Kvalitetsprogram INLEDNING...2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN...2 ALLMÄNNA KRAV ANSVAR... 2 FÖRFATTNINGSREGLERADE KRAV... 2 VÅRDENS INRIKTNING OCH INNEHÅLL... 2 TILLGÄNGLIGHET... 2 PSYKOLOGISKT

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista 2017-04-11 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer