Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning"

Transkript

1 Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra? Vad händer om...? SalusAnsvars Gravidförsäkring är en bra start för både det väntade barnet och föräldrarna. Babydax BAS är ett kostnadsfritt basskydd fram till barnets 6-månadersdag. Babydax PLUS ger ett utökat skydd för både mamman och barnet. Babydax PLUS innehåller även en unik garanti att när barnet är fött få teckna vår Barnförsäkring, utan hälsodeklaration, även om barnet har en medfödd sjukdom. Vänd och läs mer. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning vid olycksfall Livskydd om barnet avlider från graviditetsvecka 26 Det bästa med Babydax PLUS: Unik garanti att teckna vår Barnförsäkring utan hälsodeklaration även om barnet har en medfödd sjukdom Ersätter allvarliga medfödda sjukdomar för barnet och svåra förlossningskomplikationer för mamman Informationen gäller från

2 Babydax BAS Vad försäkringen gäller för Babydax BAS är kostnadsfri och innehåller ett Livförsäkringsskydd och en Olycksfallsförsäkring. Livförsäkringsskyddet gäller för barnet tidigast från graviditetsvecka 26. Olycksfallsförsäkringen gäller för mamman och pappan tidigast från graviditetsvecka 10 och för barnet tidigast från förlossning som sker från graviditetsvecka 26. Babydax BAS gäller längst till barnets 6-månadersdag. Därefter upphör försäkringen. För att barnet ska ha ett fortsatt försäkringsskydd är det viktigt att du så snart som möjligt efter förlossningen tecknar en barnförsäkring. Tänk på att välja en försäkring som gäller för både sjukdomar och olycksfall. Vem kan teckna försäkringen Babydax BAS kan endast tecknas av den blivande mamman som ska vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige. Försäkringen gäller utan hälsokrav och kan tecknas under hela graviditeten. Den börjar dock inte gälla förrän tidigast graviditetsvecka 10. Babydax PLUS Teckna Barnförsäkring utan hälsodeklaration Det unika med SalusAnsvars Babydax Plus är att du inom 60 dagar efter förlossningen kan teckna vår Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn på 10 pbb ( kr), utan någon hälsodeklaration. Det innebär att oavsett om ditt barn har en medfödd skada eller sjukdom så nekar vi inte ditt barn en försäkring. Den garantin kan vara svår att få på något annat håll. Vad försäkringen gäller för Babydax PLUS kostar kr som en engångspremie. Den innehåller Babydax BAS som ett basskydd men ger även ersättning vid allvarliga medfödda sjukdomar/sjukdomstillstånd och/eller vissa allvarliga förlossningsskador. Ersättning ges även för sjukhusvistelse om barnet vårdas inskrivet på sjukhus oberoende av vilken sjukdom barnet vårdas för. Uppkommer svårare bristning och/eller blodförlust hos mamman vid förlossningen, ersätter försäkringen även det. Babydax PLUS gäller längst till barnets 6-månadersdag. Därefter upphör försäkringen. Vem försäkringen gäller för Partner eller annan vårdnadshavare som ersätter barnets biologiska pappa, benämns pappa eller förälder i försäkringen. Försäkringen gäller för barnet, mamman och pappan. Även pappan måste vara folkbokförd i Sverige för att ha rätt till försäkringen.

3 det här ingår i babydax: FÖRSÄKRINGSBELOPP BABYDAX BAS BABYDAX PLUS BARN MAMMA/PAPPA Garanti att teckna Barnförsäkring utan hälsodeklaration även om barnet har NEJ JA en medfödd sjukdom 10 pbb, kr 1. Livförsäkringsskydd från graviditetsvecka 26 JA JA JA NEJ Oavsett orsak 0,25 pbb, kr 2. Medicinsk invaliditet JA JA JA JA Vid olycksfall 10 pbb, kr 3. Krisförsäkring för föräldrarna JA JA NEJ JA Max 10 behandlingstillfällen 4. Vanprydande ärr JA JA JA JA Vid olycksfall Enligt SalusAnsvars tabell 5. Läke-, rese-, tandskade- och merkostnader JA JA JA JA Vid olycksfall Skäliga kostnader 6. Sveda och värk JA JA NEJ JA Vid olycksfall Enligt skadestånd rättsliga regler 7. Rehabilitering och hjälpmedel JA JA JA JA Vid olycksfall 3 pbb, kr 8. Ersättning vid sjukhusvistelse max 30 dygn JA JA JA JA Vid olycksfall 0,25 % av 1 pbb = 107 kr/dygn 9. Dödsfallsersättning JA JA JA JA På grund av olycksfall 1 pbb, kr 10. Ersättning vid allvarliga medfödda sjukdomar/ NEJ JA JA NEJ sjukdomstillstånd och/eller vissa allvarliga förlossningsskador upp till 3 pbb, kr 11. Större blodförlust och/eller svår bristning NEJ JA NEJ JA, för mamman vid förlossningen kr 12. Ersättning vid sjukhusvistelse NEJ JA JA NEJ Vid sjukdom 0,35 % av 1 pbb = 150 kr/dygn premie Babydax Försäkringsbelopp Premie Babydax BAS 10 pbb, kr 0 kr Babydax PLUS 10 pbb, kr kr Detta räknas som olycksfall Som olycksfall räknas kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett. 1. Livförsäkringsskydd från graviditetsvecka 26 Om barnet avlider oberoende av orsak från graviditetsvecka 26 och före 6-månadersdagen utbetalas en ersättning till mamman. Om flera försäkringar finns i SalusAnsvar gäller endast utbetalning av ett livförsäkringsbelopp. 2. Medicinsk invaliditet Om den försäkrade blir så svårt skadad i ett olycksfall att han/hon får en bestående nedsatt funktionsförmåga lämnas ersättning från försäkringen. Ersättningens storlek är beroende av invaliditetsgraden % invaliditet. Exempel: Om den bestående funktionsnedsättningen bedöms till 25 %, beräknas ersättningen enligt följande: 10 pbb = kr x 25 % = kr. 3. Krisförsäkring för föräldrarna Försäkringen ersätter skäliga kostnader för korttidsterapi hos legitimerad psykolog i Sverige (upp till 10 behandlingstillfällen) för varje skadehändelse om den försäkrade drabbas av akut psykisk ohälsa på grund av: att barnet föds med eller drabbas av en allvarig sjukdom att barnet råkat ut för en allvarlig olycksfallsskada ersättningsbar olycksfallsskada nära anhörigs död. Med nära anhörig avses make/maka, sambo, registrerad partner, den försäkrades barn/väntade barn. 4. Vanprydande ärr Om den försäkrade efter avslutad läkarbehandling får ett vanprydande ärr kan ersättning ges för detta. 5. Läke-, rese-, tandskade- och merkostnader Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare eller tandläkare inom Norden till följd av olycksfall. Dessutom lämnas ersättning för resor till och från behandling, med den så kallade egenavgiften som tillämpas i hemlandstinget. Exempel på merkostnader: skadade personliga kläder och glasögon i samband med olycksfallet. Vad är prisbasbelopp? *Prisbasbeloppet (pbb) är en enhet som bland annat används inom skattesystemet för att beräkna grundavdrag samt inom socialförsäkringen. Man använder till exempel prisbasbelopp för att bestämma hur mycket man maximalt får betala ut i den statliga lönegarantin (4 prisbasbelopp). Eftersom prisbasbeloppet är en enhet så regleras värdet varje kalenderår så att det följer inflationen. För 2011 är prisbasbeloppet satt till kronor.

4 6. Sveda och värk (från 16 års ålder) Sveda och värkersättning lämnas om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning till minst hälften under mer än 30 dagar under skadans akuta behandlingsoch läkningstid. 7. Rehabilitering och hjälpmedel Ersättning kan lämnas för hjälpmedel och andra rehabiliteringsåtgärder som av läkare föreskrivs som nödvändiga och medicinskt motiverade efter den akuta behandlingstiden i syfte att eftersträva en lägre invaliditetsgrad, det vill säga förbättra funktionsförmågan. 8. Ersättning vid sjukhusvistelse Försäkringen ersätter 0,25 % av 1 pbb per dag, om den försäkrade blir inskriven för vård över natt på sjukhus under tid försäkringen är gällande. Ersättning lämnas från första dagen utan karens. Ersättning för sjukhusvistelse lämnas i högst 30 dagar, för en och samma olycksfallsskada. 9. Dödsfallsersättning Om den försäkrade avlider under försäkringstiden, på grund av olycksfallsskadan utbetalas en ersättning till den försäkrades dödsbo. 10. Ersättning vid allvarliga medfödda sjukdomar/sjukdomstillstånd och/eller vissa allvarliga förlossningsskador. Del av engångsbeloppet utbetalas med 0,5 pbb för de uppräknade sjukdomarna/sjukdomstillstånden direkt vid diagnos under förutsättning att; symtomen visat sig före 6-månadersdagen, under tid då försäkringen är i kraft, diagnos är säkerställd och konstaterad av läkare med specialistkompetens i Sverige och vårdbidrag inte beviljats från försäkringskassan för uppräknade ICD-koder/diagnoser. Cerebral pares CP, ICD G80 Vattenskalle, hydrocephalus congenitus, ICD Q03 Ryggmärgsbråck, spina bifida, ICD Q05 Q06 Allvarliga hjärtfel som kräver operation före 6-månadersdagen, ICD Q20 Q26 Allvarliga bukväggsdefekter, omfalocele ICD Q79.2, gastroschisis ICD Q79.3 Svår syrebrist vid förlossning och/eller svår hjärnblödning, ICD P21.0, P52.2, P91.6B, P91.6C Ett engångsbelopp utbetalas med högst 3 pbb för de uppräknade sjukdomarna/sjukdomstillstånden under förutsättning att barnet beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för de uppräknade sjukdomarna/sjukdomstillstånden före fyllda 3 år. Missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00- Q85, Q87-Q99 (ex ryggmärgsbråck, missbildningar i organ, deformiteter i muskler och skelett, hjärtfel, bukväggsdefekter, Downs syndrom) Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, ICD G80 (CP) Svår syrebrist vid förlossning, ICD P21.0 Intrakraniell blödning grad 3, ICD P52.2 Svår syrebrist i hjärnan med cellskada, ICD P91.6 B, P91.6 C. Om del av engångsbeloppet utbetalats och förutsättningarna enligt ovan uppfylls senare, görs avdrag för utbetalt belopp. För engångsbeloppet och/eller del av engångsbeloppet gäller att utbetalning sker till den vårdnadshavaren där den försäkrade är folkbokförd. Engångsbeloppet kan endast utbetalas för en säkerställd diagnos. 11. Större blodförlust och/eller svår bristning vid förlossningen Ett engångsbelopp med kr lämnas om mamman vid förlossningen drabbas av större blodförluster (minst 2 liter) och/eller svår bristning (grad 3-4). 12. Ersättning vid sjukhusvistelse vid sjukdom Försäkringen ersätter 0,35 % av 1 pbb per dag, om den försäkrade blir inskriven för vård över natt på sjukhus under tid försäkringen är gällande. Ersättning lämnas från första dagen utan karens. Ersättning för sjukhusvistelse lämnas i högst 180 dagar oberoende av vilken sjukdom barnet vårdas för. Sjukhusvistelse (på BB) efter normal förlossning ersätts inte. ICD-koder Angivna ICD-koder refererar till Socialstyrelsens Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem Tillkommande diagnoser eller ändrade diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder omfattas även av försäkringen. Klassifikationen finns på Socialstyrelsens hemsida, Viktiga begränsningar och undantag Begränsningar i försäkringens giltighet Försäkringen lämnar inte ersättning för olycksfall: vid tandskada till följd av tugg- och bitskada vid olycksfallsskada som inträffat före försäkringens begynnelsedag och inte heller följder därav i samband med förlossningen uppkommen kroppsskada vid frivilligt orsakad kroppsskada vid kroppsskada till följd av överansträngning, sträckning, ensidiga rörelser, förslitningsskada eller sjukliga förändringar vid smitta av bakterie, virus eller annat smittämne vid överkänslighetsreaktion eller allergi om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel, som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, åldersförändringar, sjukliga förändringar, lyte eller men. Undantaget tillämpas även om symtom inte tidigare visat sig på dessa tillstånd. Försäkringen lämnar heller inte ersättning med engångsbelopp/del av engångsbelopp för andra sjukdomar/sjukdomstillstånd än de uppräknade sjukdomarna/sjukdomstillstånden (ICD-koderna). Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i hela världen. Utomlands gäller försäkringen endast vid kortvarig semester. Försäkringen gäller inte för: läke-, rese-, mer- och tandskadekostnader utanför Norden sveda och värk vid sjukskrivning utanför Norden sjukhusvistelse utanför Norden rehabilitering och hjälpmedel utanför Norden korttidsterapi hos leg psykolog utanför Sverige. Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder är bolaget fritt från ansvar. Försäkringen gäller inte för skador som uppkommer om den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag leder till fängelse eller när skadan anses föranletts av påverkan av alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat eller läkemedel. Om skada/ sjukdom förorsakats, föranletts eller har samband med moderns konsumtion/intag av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller felaktigt användande av läkemedel gäller försäkringen inte. Ex på medfödd sjukdom Q86, alkoholrelaterad sjukdom. Begränsningarna gäller inte om den försäkrade var allvarligt psykiskt störd eller under 18 år. Det finns speciella regler i försäkringens giltighet. Vid flygning som annat än passagerare Vid krig, annan väpnad konflikt eller politiska oroligheter Vid terrorhandling Vid atomkärnreaktion Vid force majeure. Utökad information finns att läsa i Försäkringsvillkor för Gravidförsäkring Babydax.

5 Ansökan Babydax Skicka in ansökan så tidigt som möjligt under graviditeten. X Ja, tack. Jag vill kostnadsfritt ha försäkringen Babydax BAS för mig och ev. pappa/ annan vårdnadshavare samt mitt väntade barn. Försäkringen börjar gälla när ansökan inkommer till SalusAnsvar dock tidigast från graviditetsvecka 10 för mamma/pappa och tidigast från graviditetsvecka 26 för det väntade barnet. Ja, tack. Jag vill dessutom teckna försäkringen Babydax PLUS. Försäkringen kostar kronor. Försäkringen börjar gälla tidigast graviditetsvecka 26 under förutsättning att premien är betald och graviditeten är normal. Tecknas försäkringen efter graviditetsvecka 26 gäller den tidigast från dagen efter den dag premien betalats (före barnets födelse). I Babydax PLUS ingår Babydax BAS. Försäkringstagare (mamma) Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Telefon-/Mobilnummer E-post Beräknat födelsedatum Jag är gravid i vecka Pappa (partner eller annan vårdnadshavare) Namn Personnummer Måste fyllas i när Babydax PLUS tecknas. Min graviditet före graviditetsvecka 26 är normal enligt kontroller på Mödravårdscentral (MVC) eller hos läkare. Sker betalning efter graviditetsvecka 26 måste graviditeten vara normal ända fram till betalningstillfället. Om komplikationer i graviditeten uppstår, eller om något händer barnet, före graviditetsvecka 26 upphör försäkringen att gälla och premien återbetalas. Ange namn på MVC/läkare där du kontrolleras Ange ort för MVC/läkare Underskrift (av mamma) Jag har tagit del av förköpsinformationen för Babydax och är folkbokförda/bosatta i Sverige. Jag är medvetna om att lämnade uppgifter i denna ansökan ligger till grund för avtalet. Jag är medvetna om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att försäkringen blir ogiltig. Jag godkänner att SalusAnsvar får uppdatera mina personuppgifter i sina register med information ur andra register för att uppfylla sina informationsplikter. Ort och datum Underskrift SalusAnsvars noteringar Datum Agentnummer/Säljare

6 Skicka in svarskortet och teckna Babydax! VIK HÄR! SALUSANSVAR MARKNAD SVARSPOST KUNDNUMMER STOCKHOLM frankeras ej salusansvar betalar portot

7 Det här ingår i försäkringarna Babydax BAS och Babydax PLUS Livförsäkringsskydd för barnet från graviditetsvecka 26 (oavsett orsak) Medicinsk invaliditet, 10 pbb (vid olycksfall) Krisförsäkring för föräldrarna Vanprydande ärr (vid olycksfall) Läke-, rese-, tandskade- och merkostnader (vid olycksfall) Sveda och värk (vid olycksfall) Rehabilitering och hjälpmedel (vid olycksfall) Ersättning vid sjukhusvistelse (vid olycksfall) Dödsfallsersättning (på grund av olycksfall) Det här ingår i försäkringen Babydax PLUS Garanti att teckna vår Barnförsäkring utan hälsodeklaration även om barnet har en medfödd sjukdom Ersättning vid allvarliga medfödda sjukdomar/sjukdomstillstånd och/eller vissa allvarliga förlossningsskador (för barnet) Större blodförlust och/eller svår bristning vid förlossningen (för mamman) Ersättning vid sjukhusvistelse (för barnet vid sjukdom)

8 Gravidförsäkring Babydax Viktigt att veta Allmän information om Babydax PLUS Babydax PLUS kostar kr som betalas som en engångspremie före barnets födelse. Försäkringen gäller utan hälsokrav förutsatt att den blivande mamman kontrolleras regelbundet på mödravårdscentral (MVC) eller av läkare. För att försäkringen ska gälla måste graviditeten vara normal fram till vecka 26. Graviditeten är normal om regelbundna kontroller, prover och undersökningar har gjorts och är normala. Tecknas försäkringen i strid mot detta gäller inte försäkringen. Om komplikationer i graviditeten uppstår, eller om något händer barnet, före graviditetsvecka 26 upphör försäkringen att gälla och premien återbetalas. Tecknas Babydax PLUS efter graviditetsvecka 26 måste graviditeten vara normal ända fram till betalningstillfället (före barnets födelse). Garanti att teckna Barnförsäkring utan hälsodeklaration Det unika med SalusAnsvars Babydax Plus är garantin att du inom 60 dagar efter förlossningen kan teckna Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn på 10 pbb ( kr), utan någon hälsodeklaration. Det innebär att oavsett om ditt barn har en medfödd skada eller sjukdom så nekar vi inte ditt barn någon försäkring men den beviljas med ett särskilt villkor; Försäkringen ger inte rätt till ersättning för sjukdom, symtom, besvär, sammanhängande sjukdomstillstånd och/ eller följder av dessa som visat sig före försäkringens begynnelsedag även om diagnosen fastställts först sedan försäkringens ikraftträdande. Det innebär att försäkringen inte ersätter befintliga sjukdomar före tecknandet. För att få teckna vidareförsäkring efter att barnet fyllt 25 år, krävs en hälsoprövning. Ångerrätt Du som tecknar försäkringen har 30 dagars ångerrätt vid nytecknad försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du SalusAnsvar kundcenter på telefon Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Eventuellt erlagd premie återbetalas. Om du råkar ut för en skada Anmäl skador på telefon Om du inte är nöjd Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Om du av någon anledning tycker att vårt beslut i ett ärende är felaktigt ska du i första hand vända dig till din handläggare och be att få ärendet omprövat. Om du ändå inte anser att ditt ärende har bedömts rätt kan du få det prövat av Försäkringsnämnden SalusAnsvar Personförsäkring, Stockholm, Personförsäkringsnämnden, telefon , Allmänna reklamationsnämnden, telefon eller Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon Fullständiga villkor Detta är en sammanfattning av försäkringen. Försäkringsvillkorets text ligger till grund för avtalet. Fullständiga villkor kan beställas från SalusAnsvar eller hämtas på Information om Personuppgiftslagen (PuL) Alla personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar på annat sätt behandlas enligt PuL. Hanteringen sker i syfte att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, genomföra marknadsanalyser och marknadsföring, produktutveckling samt riskhantering. Uppgifter om försäkringar som avslutats eller icke beviljats sparas endast under en begränsad tid. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Anmälda skador registreras även i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Vill du få information om vilka personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter eller avböja direktmarknadsföring ska du skicka in en av dig skriftligt undertecknad ansökan. Skicka ansökan till SalusAnsvar, PUL ansvarig, Stockholm. Försäkringsgivaren SalusAnsvar Personförsäkring AB med organisationsnummer är försäkringsgivare. SalusAnsvar Personförsäkring AB bedriver försäkringsrörelse och erbjuder i huvudsak individuella riskförsäkringar och gruppförsäkringslösningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information Besök om du vill ha mer information eller kontakta SalusAnsvar, telefon , e-post eller skicka ett brev till SalusAnsvar, Stockholm : SA

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer