PROTOKOLL 1 (52)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (52)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (52) Bygg- och miljönämnd Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl Ajournering kl ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (L), vice ordförande Ann-Christin Westerlund (S) Agneta Burman-Ljungblad (S) Stig Granlund (S) Anders Hård (MP) Gunnar Fransson (M) Stig Axelsson (C) Tjänstgörande ersättare Marcus Burman (S) för Jan Håkansson (S) Jacob Burman (S) för Wiveca Andersson (S) Lilian Nilsson (V) för Hans-Eric Wallin (V) Ersättare Maria Granskär (S) Per-Olof Marklund (KD) Tjänstemän Hans Andersson. Förvaltningschef, ej 83 Eva Kinnvall, chef miljö och hälsa Harriet Wistemar, chef fysisk planering Robert Nyman, tf. chef byggverksamheten Björn Holmgren, chef lantmäteriverksamheten Ulrica Morén, sekreterare Pär Hellgren, funktionschef, 77 Linnea Hagenbjörk, handläggare planverksamheten, 78 Ulrika Hellsten, handläggare planverksamheten, 78 Kristina Lööv, handläggare miljöverksamheten, 79 Agneta Gustavsson, handläggare,miljöverksamheten, 79, 86 Johanna Engström, handläggare miljöverksamheten, Helena Byström, handläggare miljöverksamheten, 83 Åsa Wallin, handläggare planverksamheten, 90 Enar Nordvik, handläggare planverksamheten, 91 Christoffer Engström, handläggare byggverksamheten, Leif Johnsson, handläggare byggverksamheten, 100 Maria Blomberg, handläggare byggverksamheten, 104 Övriga deltagare Kenny, praktikant planverksamheten Justerare Håkan Lindh Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Evelina Fahlesson, ordförande Ulrica Morén, sekreterare.. Håkan Lindh, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av bygg- och miljönämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kontorshuset Hjorten, Trädgårdsgatan 7 Underskrift. Ulrica Morén

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 73 Fastställande av dagordning Punkt 8 Utgår - Förvaltningschefen informerar

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 74 Dnr Val av tillförordnad ordförande Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson (S) kommer att vara barnledig och en tillförordnad ordförande väljs för den perioden. Bygg- och miljönämnden väljer Ann-Christin Westerlund (S) som tillförordnad ordförande under perioden et sänds till: Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämndens verksamheter

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 75 Dnr Omval av ersättare i arbetsutskottet till ordförande Ledamot Josefin Johansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag i bygg- och miljönämnden och avslutar i och med det sitt uppdrag som personlig ersättare till ordförande i arbetsutskottet. Till personlig ersättare till ordförande i arbetsutskottet utses Agneta Burman- Ljungblad (S) för perioden Arbetsutskottet efter omval; Evelina Fahlesson, ordf. (S) Håkan Lindh, vice ordf. (L) Stig Granlund, ledamot (S) Agneta Burman-Ljungblad (S) Gunnar Fransson (M) Jacob Burman (S) et sänds till: Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämndens verksamheter

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 76 Dnr Delårsrapport per 30 april Delårsrapporten redovisar en prognos för måluppfyllelsen gällande de av nämnden fastställda målen för 2016, samt det ekonomiska utfallet för perioden och prognos för helår. Bygg- och miljönämnden godkänner delårsbokslutet per 30 april. Bygg- och miljönämnden ber nämndens verksamheter att återkomma med en redovisning av ekonomi perspektivet. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Tertialrapport per 30 april et sänds till: Kommunledningskontoret, ekonomienheten Bygg- och miljönämndens verksamheter

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 77 Dnr Bygg- och miljönämndens styrkort 2017 Ett förslag till styrkort 2017 för bygg- och miljönämnden har tagits fram. Styrkortet innehåller förslag på nämndspecifika mål för bygg- och miljönämnden utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget till styrkort 2017, utifrån de förslag på formuleringar som arbetades fram under sammanträdet. sunderlag Bygg- och miljönämndens styrkort 2017, Målförslag Tillgänglighet: Verksamheternas information är samordnad Förklarande text (inte för beslut) Med information avses både skriftlig på information på webb samt muntlig information direkt till kunder. Samordningen avser ärenden som kräver kontakt med flera verksamheter såsom planering, bygglov, miljö och lantmäteri. Trygghet: God livsmiljö En god livsmiljö kännetecknas av en kvalitetssäkrad och trygg vardag utifrån bygg- och miljönämndens verksamhetsområden. Effektivitet: Samordnade verksamheter Samordningen avser ärenden som kräver kontakt med flera verksamheter såsom planering, bygglov, miljö och lantmäteri. Samhällsutveckling: Uppdaterade planer utifrån behov Med planer avses de planer som bygg- och miljönämnden styr. Ex: detaljplaner, tillsynsplaner, riktlinjer, program, uteserveringsstrategi.. et sänds till: Kommunledningskontoret, ekonomienheten Bygg- och miljönämndens verksamheter

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 78 Fördjupad översiktsplan Centrala stan - information Planen är nu ute på granskning fram till den 13 juni och beräknas att komma till nämnden för antagande under hösten. Ett 30-tal synpunkter på planen kom in under samrådet. Dessa handlade bland annat om kulturmiljö, förtätning, klimatanpassning, hållbarhet och resecentrum/järnväg. Några justeringar har gjorts i planen efter samrådet utifrån de synpunkter som nämnden hade. Ärendet återkommer till nämnden redan nu till junisammanträdet då nämnden ska få en redovisning av yttranden och förslag från granskningen. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 79 Bureälven avrinningsområde - information Miljöverksamheten kommer att starta upp ett projekt under 2016, Kemikaliesmartare Skellefteå, och projektet kommer att bestå av flera mindre delprojekt. Tanken med projektet är att få en bred kemikalietillsyn och att höja kunskapsnivån inom kemikalier för miljöinspektörer, verksamhetsutövare och medborgare. Det kommer att vara en hel del olika aktiviteter under året och en del informationstillfällen, som kommer att hållas under hållbarhetsveckan. Man kommer att ta fram en checklista så att alla jobbar på samma sätt och har samma frågor att utgå ifrån. Innan man börjar med besök på företag och skolor så kommer det att gå ut information till de som ska besökas. Man återkommer till nämnden med slutrapport vid årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 80 Strandskyddet i praktiken - Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan - Information Strandskyddsdelegationen tillsattes år 2013 med uppdrag att utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog samt utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats kring tillämpningen av de nya strandskyddsreglerna som infördes 2009 och Lagändringarna som genomfördes 2009 och 2010 som bland annat innebar att kommunen fick ansvarar för dispensprövningen, lättnader på landsbygden (LIS) och skärpning i tätbebyggt område. Strandskyddsdelegationen startade i samband med att naturvårdsverket gjorde en översyn av strandskyddet år 2012, där några återkommande problemområden identifierades och behovet av en förbättrad tillämpning av reglerna fanns. Mer information finns på Strandskyddsdelegationens hemsida, ( Bygg- och miljönämnden tackar för informationen.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Tillsynsplan för strandskydd och vattenverksamhet Tillsyn av strandskyddet och vattenverksamhet har inom Skellefteå kommun framförallt bestått av förebyggande samt händelsestyrd tillsyn (inkomna tips). Målet med tillsynsplanen är att försöka övergå från händelsestyrd till planerad tillsyn och i förlängnigen öka legitimiteten för lagstiftningen samt minska arbetsbelastningen från händelsestyrd tillsyn. 1. Bygg- och miljönämnden återremitterar tillsynsplanen. 2. Bygg- och miljönämnden tycker att man ska börja med en informationskampanj och sedan återkomma med tillsynsplanen för antagande till årsskiftet 2016/2017. Skäl för beslutet För att alla berörda ska vara informerade och medvetna om vad som gäller innan tillsynsbesöken börjar så ska alla ha fått chansen att ta del av information om strandskydd och vattenverksamhet. et sänds till: Samhällsbyggnad miljö

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Svar på motion om giftfri kommun Kommunfullmäktigeledamot Carina Sundbom (C) har lämnat in en motion redan 2014 om att centern vill öka takten i arbetet med att avgifta vardagen för boende i Skellefteå kommun. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att det idag redan sker ett arbete inom dessa områden. Bygg- och miljönämnden önskar dock att det bör ske en utveckling och uppdatering av miljömålen samt att en mer konkret plan för miljöarbetet i kommunen tas fram. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunstyrelsen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om ändring av verksamheten samt över förslag till slutliga villkor för reningsanläggning Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Gator och parker har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Loftbergets återvinningsanläggning. Utökningen består i att anlägga en ny deponi för totalt ton sulfidjordar, fördelat på tre bassänger förlagda ovan mark. Ansökan omfattar även användning av krossad betong för byggandet av deponin samt en utsorterad finfraktion av halkbekämpningsmaterialet som övertäckning. Sökanden har även lämnat förslag på begränsningsvärden för föroreningar i utgående vatten från reningsanläggningen på Loftberget, en fråga som omfattades av ett utredningsvillkor i senaste tillståndet från Samhällsbyggnad miljö har granskat handlingarna och anser att fortsatt tillstånd bör kunna tillstyrkas för verksamheten vid Loftberget. Vi anser dock att det finns osäkerheter kring att deponera dessa mängder av sulfidjordar i en helt obeprövad typ av konstruktion som kräver mycket underhåll och tillsyn. Samhällsbyggnad miljö anser därför att mängden bör begränsas och att gator och parker bör uppmanas att påbörja en ny utredning av en lämplig plats där sulfidjorden hålls vattenmättad genom naturliga förhållanden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan om fortsatt verksamhet vid Loftberget. Vad gäller sulfidjordsdeponin så ska den ses som en kortsiktig lösning och att mängden som får deponeras ska begränsas, samt att gator och parker bör påbörja en ny utredning av en lämplig plats där sulfidjorden hålls vattenmättad genom naturliga förhållanden. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslagen till begränsningsvärden för utgående vatten från reningsanläggningen. Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet På grund av jäv deltog inte förvaltningschef Hans Andersson i handläggningen och beslut i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll Bygg- och miljönämndens kontroll av livsmedel regleras bland annat av en i EU gemensam förordning. Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Vid EU:s revisioner har kritik riktats mot Livsmedelsverket vad gäller Sveriges livsmedelskontroll. För att åstadkomma en mer likvärdig och bättre kontroll i landet bedömer livsmedelsverket att kontrollen behöver styras med föreskrifter som förtydligar kontrollmyndighetens uppdrag Livsmedelsverket föreslår att verkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel kompletteras och förtydligas inom fyra områden. Kontrollmyndigheter ska fastställa en flerårig plan för livsmedelskontroll som täcker samtliga områden de ansvarar för. Planen ska vara risk- och erfarenhetsbaserad, beskriva den kontroll som avses göras och vilka metoder som ska användas. Planen ska fastställas årligen och uppdateras vid behov. Kontrollmyndigheter ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd kontroll och särskilt beakta resultaten i förhållande till tidigare planering. Kontrollmyndigheter ska upprätta en kompetensförsörjningsplan. Krav ställs på att myndighetens beredskapsplan för krissituationer på livsmedelsområdet ska vara mer detaljerad och att den uppdateras regelbundet. Föreskrifterna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på förslaget till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Bygg- och miljönämnden anser att det är bra att kontrollmyndighetens uppdrag förtydligas. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: Livsmedelsverket

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över prövotidsutredning för utsläpp av dagoch processvatten samt förslag till slutliga villkor för EkoTec AB, Skellefteå EkoTec AB fick den 3 maj 2013 nytt tillstånd för sin verksamhet på fastigheten Profilen 1 i Skelleftehamn. Frågan om vilka villkor som ska gälla för utsläpp av dagoch processvatten sköts upp under en prövotid på två år. Bolaget lämnade in en redovisning av prövotidsutredningen i juni Länsstyrelsen förelade EkoTec om att komplettera utredningen vilket bolaget nu gjort. Länsstyrelsen har skickat utredningen med kompletteringar till bygg- och miljönämnden för yttrande. EkoTec föreslår slutliga villkor i form av halt- och mängdvillkor för utsläpp av processvatten. När det gäller dagvatten menar företaget att de inte har rådighet över föroreningsinnehållet och att reglering av utsläpp av föroreningar med dagvattnet inte är lämpligt. Bygg- och miljönämnden antar Samhällsbyggnad miljös tjänsteskrivelse som sin egen. sunderlag Samhällsbyggnad, miljös tjänsteskrivelse et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Riktlinjer för hantering och bedömning av påträffad använd järnsand i mark Samhällsbyggnad miljö har på uppdrag av bygg- och miljönämnden tagit fram ett förslag till riktlinjer för hantering och bedömning av ärenden om påträffad förorening i mark i detta fall järnsand. Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnad miljös förslag till riktlinjer för hantering och bedömning av ärenden om påträffad järnsand i mark. sunderlag Tjänsteskrivelse et sänds till: Samhällsbyggnad miljö

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt täkt av grus på fastigheten Frostkåge 22:1 Länsstyrelsen har skickat handlingar för yttrande. Ansökan gäller tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av grus på fastigheten Frostkåge 22:1. Sökande är Svevia AB och man ansöker om ett uttag på ton på 10 år. Materialet ska användas för betongtillverkning, halkbekämpning samt eventuellt till vattenreningsfilter. Bygg och miljönämnden tillstyrker ansökan om fortsatt täktverksamhet men avstår från att yttra sig över tidsperiod och mängd. et gäller med följande villkor: Uttag får inte på någon punkt ske djupare än 1m över högsta grundvattenytan. Hänsyn ska tas till backsvalornas häckningsperiod. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten, miljöenheten

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över ansökan om tillstånd att bryta matjord NN ansöker om tillstånd att bryta matjord på fastigheten Fällbäcken 1:5. Ansökan omfattar ton matjord och verksamheten beräknas pågå i fem år. Länsstyrelsen har skickat ansökan på remiss till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad et sänds till: Länsstyrelsen i Västerbotten

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ändring av detaljplan för del av Tämbäcken, Boviken inom kommundelen Kågedalen Ändringen av detaljplan (tillägg till gällande detaljplan) har upprättats med utökat planförfarande. Syftet med planändringen är att genom en flexiblare byggrätt möjliggöra för ett bredare utbud av bostäder där man klarar dagens energi- och tillgänglighetskrav. I samband med detta löser man även problemen med dagvattenhanteringen i områdets östra delar samt kompletterar med borttappade egenskapsbestämmelser som saknas i gällande detaljplan. Planändringen medför en mindre avvikelse från den fördjupade översiktsplanen för kusten, vad gällande byggrätten. Av de synpunkter på planförslaget som kommit in har följande helt eller delvis inte blivit tillgodosedda: Att inte ändra den byggrätt som idag gäller för Tämbäcken, samma byggrätt ska gälla som för övriga i närområdet. Högre byggnadshöjd och högre nockhöjd 1. Bygg- och miljönämnden godkänner detaljplanen. 2. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Granskningsutlåtande Plankarta med tillägg till beskrivning och bestämmelser april 2016 et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Skorvörviken och Bergviken inom kommundelen Kågedalen Syftet med planen är att utöka byggrätten samt möjliggöra för en viss förtätning inom området. Anslutning till kommunens vatten- och spillvattennät beräknas ske under hösten Detaljplan för området antogs av KF men upphävdes efter en överklagningsprocess. Därmed gäller idag fortfarande byggnadsplanen från Bygg- och miljönämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Polaris 8 inom stadsdelen Centrala stan Syftet med planen är att möjliggöra högre bebyggelse av bostäder. Bygg- och miljönämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avskrivning av inaktuella planuppdrag Av olika anledningar har de uppdrag som avdelningen Fysisk planering tidigare byggoch miljökontoret fått av bygg- och miljönämnden blivit inaktuella. En eller några gånger per mandatperiod försöker bygg- och miljönämnden städa bland dessa uppdrag och avskriva inaktuella planuppdrag. Bygg- och miljönämnden avskriver de i listan nedan beskrivna planuppdrag man gett avdelningen Fysisk planering, tidigare bygg- och miljökontoret. Lista på inaktuella planuppdrag Storklinta Stornäs 2:3 Dnr Syftet var att upprätta områdesbestämmelse för skidanläggningen och bygglovsbefria spiketälten Ej längre aktuellt att genomföra. Furuskogen 2:1, Byske 1:13 och 1:27 Dnr Syftet var att möjliggöra för Laxdalens golfklubb att anlägga en golfbana på fastigheterna. Ej längre aktuellt att genomföra. Transistorn 1 Dnr År 2006 upphävde länsstyrelsen bygglovet för en radiomast inom fastigheten med motiveringen att tillfarten till fastigheten strider mot detaljplanen och är inte att betrakta som en mindre avvikelse. Tillfarten är byggt enligt den gällande detaljplanen. Ej längre aktuellt att genomföra. Skopan Dnr Syftet med planändringen var att se över in- och utfart i området så att det skedde på ett tillfredställande sätt. Se Transistorn 1. Ej längre aktuellt att genomföra. Bygdsiljum 4:18 och 24:2 Dnr Syftet var att möjliggöra timmerupplag samt utökning av fabriksområdet. Ej längre aktuellt att genomföra. Medle Dnr Förfrågan att starta planering för bostäder allmänt i Medle. En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för området hanteras av kommunstyrelsen. Ej aktuellt att genomföra Kapella 14 Dnr Syftet var att undersöka möjligheten att bygga på huset med 2 till 3våningar för bostäder. Ej längre aktuellt att genomföra.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Byske s:24 Dnr Syftet var att möjliggöra ytterligare fritidstomter i området Flakaromsviken. Området ligger helt inom strandskyddet. Ej längre aktuellt att genomföra. Björksoppen 7 Dnr Syftet var att möjliggöra för skolan (Björkskolan) att bygga ut sina lokaler för att rymma även årskurs 6. Ej längre aktuellt att genomföra. Göken 3 Dnr Syftet var att möjliggöra att gårdshuset blir en egen fastighet. Ej längre aktuellt att genomföra. Del av Skellefteå 4:1 Mannhemskajen Dnr Syftet var att möjliggöra så att användningen blir en hamn (större bryggor). Ej längre aktuellt att genomföra. Brahe 10 Dnr Syftet var att möjliggöra att JNF förvaltning AB skulle kunna bygga nytt gårdshus i två plan med två lägenheter. Utfarter mot Skelleftehamnsleden gick inte att lösa. Ej längre aktuellt att genomföra. Kv. Brahe Dnr Syftet var att möjliggöra nya gårdshus i kvarteret. Utfarter mot Skelleftehamnsleden gick inte att lösa. Ej längre aktuellt att genomföra. Östanbäck6:26 Dnr Syftet var att göra tillägg för utökad byggrätt (fritidshus). Ej lämpligt att genomföra på grund av VA-utreningen. Ej längre aktuellt att genomföra. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, mark och exploatering Samhällsbyggnad, plan

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Degerbyn 7:14 inom Stämningsgården, Skellefteå kommun Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Samtliga synpunkter som kommit in på planförslaget har blivit tillgodosedda. 1. Bygg- och miljönämnden godkänner detaljplanen. 2. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Granskningsutlåtande Planbeskrivning Plankarta mars 2016 et sänds till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad, plan Planägare

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Detaljplan för Floristen 1 mm inom Norrböle Fastigheten Floristen 1, före detta Alhems trädgård - handelsträdgård - är sedan många år tillbaka nerlagd och verksamheten inom fastigheten har förändrats och delar av handelsträdgården har byggts om för bostad. Syftet med planen är att möjliggöra för bostad och småskalig handelsverksamhet. Planen har varit utställd för granskning 9 april 7 maj Bygg- och miljönämnden ger delegation till nämndens ordförande att godkänna detaljplanen. 2. Bygg- och miljönämnden ger delegation till nämndens ordförande att föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad, plan

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för ändring av entré Ansökan avser tillbyggnad på 38 m² och fasadändring. Med tillbyggnaden avses inbyggnad av den öppna kilen i hörnet Kanalgatan/Trädgårdsgatan, och fasadändringen är ny butiksentré mot torget samt nya glaspartier och ny plåt på den utkragande delen av fasaden. För fastigheten gäller detaljplan 2482K-P36/85. Enligt gällande detaljplan är kilen markerad med x vilket innebär: Med x betecknad del av byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst tre meter används för allmän gångtrafik. Enligt 9 kap. 31 b första stycket plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från planen, om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Avvikelsen från planen bedöms som alltför stor för att kunna anses vara en sådan liten avvikelse som kan godtas i enlighet med 9 kap. 31 b PBL. Bygg- och miljönämnden ger bygglov för att bygga en tillbyggnad med inglasat uterum. Skäl för beslut Bygg- och miljönämnden ser åtgärden som en liten avvikelse och förenlig med planens syfte. Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet Vid bygg- och miljönämndens behandling av ärendet presenterade ordförande Evelina Fahlesson (S) arbetsutskottets förslag, bifall till bygglov av en tillbyggnad med inglasat ute rum. Förslag till beslut på sammanträdet Samhällsbyggnads förlag är att avslå ansökan för bygglov för att bygga en tillbyggnad med inglasat uterum. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden bifaller ordförandes förslag, bifall till bygglov av en tillbyggnad med inglasat ute rum. et sänds till: Sökanden

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för 2 st enfamiljshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enfamiljshus, platsen ligger i Falmark cirka 11 kilometer söder om Skellefteå centrum. Byggnationerna sker i anslutning till befintlig bebyggelse och området består idag av mestadels av skog och åkermark. Platsen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, den tilltänka fastighetsarea är respektive m² och ligger helt på åkermark. Bygg- och miljönämnden ger ordföranden i uppdrag att besluta i ärendet. kan tas under förutsättning att kompletta handlingar har kommit in och granskats. et sänds till: Samhällsbyggnad bygg

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum Fastigheten ligger i östra delen av Boviken, ca 9 km nordöst om Skellefteå centrum. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum på 34 m². Detaljplan 2482K-P99/84 anger en byggrätt på m². Befintligt fritidshus är 85 m² och den sammanlagda byggnadsytan med tillbyggnaden blir 119 m², vilket innebär en avvikelse på 44 m² från bestämmelserna i nu gällande detaljplan. Utifrån praxis kan man bedöma att en liten avvikelse är ungefär 10 % av den tillåtna byggnadsytan, beroende på hur det ser ut i området med befintlig bebyggelse, utsikt och så vidare. Ett planarbete pågår där byggrätten är planerad att bli m² vilket innebär att avvikelsen skulle bli 19 m². Bygg- och miljönämnden har tidigare antagit en riktlinje som innebär att man utöver byggrätten tillåter ett inglasat uterum på 20 m² för fritidshus, det innebär att avvikelsen på 19 m² är i enlighet med tidigare antagen riktlinje. Trots att åtgärden i framtiden kommer att vara i enlighet med den riktlinje som byggoch miljönämnden antagit, så är det i dagsläget inte att bedöma som någon liten avvikelse. Utsiktsmässigt sker dock ingen försämring för närliggande fastighetsägare eftersom den berörda fastigheten ligger i andra led från vattnet utan någon bebyggelse baktill. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig över avvikelsen, samtliga har svarat och hade inga synpunkter. Bygg- och miljönämnden ger bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum. Skäl för beslut Eftersom ett planarbete pågår där byggrätten är planerad att bli m² så kommer åtgärden att vara enlighet med den riktlinje som bygg- och miljönämnden har antagit.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet Vid bygg- och miljönämndens behandling av ärendet presenterade ordförande Evelina Fahlesson (S) arbetsutskottets förslag, bifall till bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum. Förslag till beslut på sammanträdet Samhällsbyggnad föreslår att inte ge bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden bifaller ordförandes förslag, bifall till bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum. et sänds till: Sökanden

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus Fastigheten ligger i Örviken, ca 16 km sydost om Skellefteå centrum. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus. Del av tomt nr 1 ligger inom område som kräver detaljplan enligt översiktsplanen för kusten, tomt nr 2 och 3 ligger precis utanför gränsen. Enligt yttrande från samhällsbyggnads verksamhet plan krävs det ingen ny detaljplan för åtgärden Samhällsbyggnad Plan har gjort en planmässig bedömning och anser inte att det måste till en ny detaljplan för detta. Vi har visserligen satt en riktgräns på två tomter, men om man läser detaljplanehandboken är det kanske inte alltid lämpligt att precisera behovet av ny detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse genom att ange ett visst antal byggnader/tomter. Det hänger väl lite på om vi anser att det är en ny sammanhållen bebyggselse och det är det kanske inte. Föreslagen tomtindelning följer befintliga väl. Dock är tomt 1 kanske väl stor? Avgörande för frågan när detaljplan ska användas (enl. s 28 detaljplanehandboken) är följande: - omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till det aktuella området - efterfrågan på mark för bebyggelse i området bebyggelsetryck mm - förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom området - allmänhetens intresse av vad som ska hända - regleringsbehovet för bebyggelse När det gäller tomternas storlek så har man tidigare i området medgett utökning av befintliga tomter till ungefär den storlek som redovisas för tomt nr 1, mot den kraftledning som sträcker sig till väster om planerade tomter. För tomt nr 1 krävs en strandskyddsdispens, som mest troligt är möjlig med tanke på den väg som går vidare till befintlig bebyggelse och avgränser området mot vattnet. Förhandsbeskedet föreslås att beviljas med villkor att en ansökan om strandskyddsdispens måste inkomma för tomt nr 1. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Ägarna av fastigheten Yttervik 5:70 har synpunkter på tomt nr 3 Det nu aktuella området för nybyggnad av fastigheten 5:7 ligger sydväst om och i direkt anslutning till vår tomt och i ett betydligt högre läge. Det finns därför en väsentlig risk att en nybyggnad på tomt nr 3 kommer att skugga vår tomt stora delar av dagen. På denna del av tomten finns sedan lång tid tillbaka en uppvuxen trädgård med fruktträd, bärbuskar, grönsaksland och övriga planteringar, bland annat kring en dammanläggning. Därutöver ett större växthus, med växter som är i stort behov av solljus.

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 Med andra ord skulle en nybyggnad på tomt nr 3 riskera att helt förstöra vår trädgård och det omtyckta uterum vi har där. En ytterligare konsekvens blir att det ekonomiska värdet av vår fastighet minskas kraftigt. Sedan kan man ju även fundera över lämpligheten av att tillåta en nybyggnad på en tomt som ligger i direkt anslutning till en större kraftledning. Vi vill betona att vi i övrigt inte har något att invända mot förslaget när det gäller övriga tomter utöver tomt nr 3 i förslaget. Tvärtom! Vi är ytterst angelägna av att Örviken utvecklas och nybyggnationer kan komma till stånd. Dock utan att förstöra den fina naturen och närheten till havet som gör Degerön och Örviken till en idyll att bo i. Men eftersom det här rör sig m ej stadsplanerat området bör det finnas andra tomter som är lämpligare för nybyggnation. Samhällsbyggnad bemöter synpunkterna: I ett förhandsbesked bedöms markens lämplighet att bebyggas. När det gäller frågan om skuggning så är marken idag bevuxen av träd som kommer att försvinna, delvis eller helt, om platsen bebyggs. Detta kommer medföra att skuggning minskar över fastigheten Yttervik x:x. Frågan om placering av byggnader som skulle kunna skugga den intilliggande fastigheten är inte någon fråga som berör förhandsbeskedet, utan den tas upp senare vid en eventuell bygglovsprövning. I övrigt är det ingen sakägare som haft några synpunkter. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. Villkor För tomt nr 1 krävs, utöver bygglov, en godkänd strandskyddsdispens. Denna kan man ansöka om innan eller i samband med bygglovet. Upplysning Vid ansökan om bygglov ska situationsplanen vara baserad på nybyggnadskarta. Den kan du beställa från lantmäteriavdelningen, kontakta kommunens kundtjänst för beställning. Ansökan om avlopp görs hos avdelningen för miljö- och hälsa.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 Skäl för beslutet Byggprojektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Förhandsbesked kan beviljas med stöd av 9 kap. 17 PBL. Giltighetstid för bygglovet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Sökanden

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för ändrad användning del av livsmedelsbutik till restaurang och fasadändring Fastigheten ligger i Ursviken, ca 10 km sydöst om Skellefteå centrum. Ansökan avser ändrad användning för del av livsmedelsbutiken Clementinen till restaurang samt fasadändring för hela byggnaden. Detaljplan 2482K-P69/58 anger bostad som ändamål för fastigheten beviljades bygglov för nybyggnad av livsmedelshall beviljades bygglov för ombyggnad från affärs- och bostadshus till restaurang. Byggnaden har efter det används som garage/förvaringslokal och man vill nu ändra användning till restaurang igen. Bygglovet är inte förenligt med detaljplanen som anger bostad som ändamål, en annan användning kan aldrig bedömas som en liten avvikelse. Detta trots att man 1979 beviljade ett bygglov för livsmedelshall när detaljplanen angav bostad som ändamål. Om man läser detaljplaneanvisningen för planer gjorda 1958 så kan man se att det för områden som angav bostad som ändamål, var okej att inrymma enstaka mindre affärer eller hantverk i bostadshus. Det finns ett gammalt planuppdrag där tanken var att ändra ändamålet för fastigheterna Slipmästaren 5 och 4 till handel, den planen blev aldrig av. Med tanke på historien och hur det ser ut i området så skulle byggnaden lämpligen kunna inrymma en restaurang. När det gäller fasadändringen så kommer den ljust putsade fasaden som är i väldigt dåligt skick att täckas med liggande och stående panel som svartmålas. Den åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig över avvikelsen, fyra av dem sex tillfrågade sakägarna har svarat. - Ägare av fastigheten Slipmästaren x skriver att man inte vill ha störande ljud på kvällarna, man vill även att fastigheten ska snyggas till och hållas städad. - Ägare av fastigheten Slipmästaren x har synpunkter på att det finns brister i livsmedelslokalen eftersom den används som mekanisk verkstad senaste 2-3 åren. Man har även synpunkter på att nuvarande verksamhet för väldigt mycket oljud med sig och att det är en störande miljö. Man är helt emot att lokalen ändrar användning till restaurang och vill att bygg- och miljönämnden tar hänsyn till hur lokalen används idag. När det gäller ljud från restaurangen så är det en fråga för avdelningen för miljö och hälsa, verksamhetsutövaren måste såklart ta hänsyn till dem bestämmelser som finns

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 kring ljudnivåer. Angående bristerna i livsmedelslokalen så är det också en fråga som hör hemma hos avdelningen för miljö och hälsa. När det gäller fastighetens skick så är det en förutsättning att fastigheten sköts och tas omhand av fastighetsägaren, det finns i nuläget ett pågående tillsynsärende hos bygg- och miljönämnden där man hanterar frågan om ovårdad tomt. Bygg- och miljönämnden ger bygglov både för ändrad användning del av livsmedelsbutik till restaurang och fasadändring. Skäl för beslutet Eftersom det tidigare funnits en restaurang i byggnaden så anser bygg- och miljönämnden att byggnaden med fördel kan inrymma en restaurang. Bygg- och miljönämndens behandling av ärendet Vid bygg- och miljönämndens behandling av ärendet presenterade ordförande Evelina Fahlesson (S) arbetsutskottets förslag, bifall till bygglov för både ändrad användning del av livsmedelsbutik till restaurang och fasadändring Förslag till beslut på sammanträdet Samhällsbyggnad föreslår att man inte ger bygglov för ändrad användning del av livsmedelsbutik till restaurang, men ger bygglov för fasadändring. sgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden bifaller ordförandes förslag, bifall till bygglov för både ändrad användning del av livsmedelsbutik till restaurang och fasadändring. et sänds till: Sökanden Sakägare som beslutet går emot

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för enbostadshus och maskinhall Fastigheten ligger i Norra Innervik, ca 7 km sydost om Skellefteå centrum. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall. Översiktsplanen anger område som bör detaljplaneras för permanentbebyggelse. Det har tidigare funnit en detaljplan över området som upphävdes Platsen består av jordbruksmark som inte får bebyggas. Sökande har inkommit med ett yttrande från fastighetsägare som skriver Med denna skrivelse intygar jag att den del av marken av Innervik 10:16 har upphört att brukas till jordbruksändamål. Marken har tagits bort från jordbruksverkets databas över jordbruksmark och jag har inte sökt om förlängt stöd från EU. Anledningen till detta är: - marken ligger med för långt avstånd till nästa brukbara yta = lång transportsträcka. - jag har inte behov av detta område då jag har ca 150 ha jordbruksmark som ger bättre utdelning - marken är av dålig jordmån, ger dålig skörd kontra nedlagd tid och pengar Utöver detta yttrande om att jordbruksmarken ska blockeras så bedöms jordbruksmarken kunna bebyggas om man behåller det öppna landskapet genom att placera den nya bebyggelsen intill befintlig. Se bifogad situationsplan där sökande har placerat byggnaderna till öster på fastigheten, i linje med befintlig bebyggelse på intilliggande fastighet i öster. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig, sista svarsdag Tre av dom sju tillfrågade sakägarna har svarat, inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat.

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 Skäl för beslutet Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Förhandsbesked kan beviljas med stöd av 9 kap. 17 PBL. Upplysning Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovet ska sedan bedömas av bygg- och miljönämnden. Vid ansökan om bygglov ska situationsplanen vara baserad på nybyggnadskarta. Den kan du beställa från lantmäteriavdelningen, kontakta kommunens kundtjänst för beställning. Ansökan om avlopp görs hos avdelningen för miljö- och hälsa. Giltighetstid för bygglovet Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Sökanden

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Ansökan avser bygglov för att bygga ett 264 m² stort enbostadshus med garage på fastigheten Stämningsgården x:x. Fastigheten ligger i Stämningsgården cirka 3,5 km väster om Skellefteå centrum. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Infart från Bergsbackavägen till fastigheten sker via en nyligt skapad gemensamhetsanläggning. Fastigheten är idag avstyckad som tomtmark för småhusenhet. Bygg- och miljönämnden ger bygglov för att bygga ett enbostadshus och garage. Olle Renström med behörighet N fastställs som kontrollansvarig. Projektet får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden gett startbesked. Innan startbesked kan ges ska ett tekniskt samråd hållas, se bifogad kallelse. Avgiften för bygglovet är kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. Skäl för beslutet Sökta åtgärder uppfyller plan- och bygglagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav för byggnader. Projektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. I fördjupningen av översiktsplan för Skelleftedalen anges det för stadsdelsområdet Stämningsgården att det finns goda möjligheter att exploatera och förtäta utan att kvalitéer i livsmiljö och natur går förlorade. En varsam exploatering med stor hänsyn till miljö, omland, och boende är viktig för att få nya bostäder att smälta in på ett bra sätt. I den sägs även att Stämningsgården i övrigt ska behålla den glesa karaktären med möjlighet till enstaka kompletteringar som kan passas in i den befintliga miljön. I detta fall bedöms denna nybyggnad som en enstaka komplettering som är väl anpassat i omgivningen.

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 37 Kommunicering Kommunicering med grannar och sakägare 6 berörda grannar och fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig över föreslagna åtgärder. Ägaren till Stämningsgården x:x har angett att ny brunn för vatten och avlopp och framdragning av el inte sker på x:x, att gemensahetsanläggning AC färdigställs och att bortförd matjord ersätts fullt ut. Ägaren till Stämningsgården 3:11 undrar hur det kan komma sig att en del får beviljat bygglov på åkermark och andra får avslag på grund av att det är åkermark och hänvisar till ett annat ärende och vill ha svar på sin frågeställning. I övrigt har inga synpunkter lämnats. Kommunicering med sökanden Pågår Nämndens bemötande av inkomna yttranden och synpunkter När det gäller de yttranden som lämnats av Stämningsgården x:x respektive x:x så tillför de inte något av saklig grund för bedömningen av bygglovprövningen enligt PBL och lämnas därför utan kommentar. Laghänvisning Förslaget bedöms uppfylla lämplighetskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Lov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 PBL. et går att överklaga enligt 13 kap. 3 PBL. Information om hur du överklagar finns i bilaga till beslutet. Upplysning Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att utförandet överensstämmer med det beviljade bygglovet. Ett utförande som inte stämmer överens med det beviljade bygglovet kommer att betraktas som en överträdelse och kan leda till ingripande och påföljder enligt 11 kap. PBL. Om så kallad järnsand ska användas (granulering från Boliden) krävs godkänd miljöprövning enligt miljöbalken. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Västerbotten et sänds till: Sökanden Sakägare som beslutet går emot

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bygglov och startbesked för nybyggnad av mobiltelefonimast och teknikbod 4g Ansökan avser nybyggnad av mobiltelefonimast och teknikbod 4g på fastigheten Stallet 1. För platsen gäller detaljplan 2482K-P4/71 som anger att området får användas endast för hästsport och därmed samhörigt ändamål. Platsen är även markerad som mark som inte får bebyggas. Förslaget innebär att en teknikbod med byggnadsarea 1 m² och en 48 m hög ostagad mast uppförs. Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte behövs något tekniskt samråd och att kraven för starbesked enligt 10 kap. 23 PBL är uppfyllda. Startbesked ska därför ges i enlighet med 10 kap. 22 PBL. I enlighet med 10 kap. 4 PBL gör byggnadsnämnden bedömningen att byggnadsverket får tas i bruk efter färdigställande. - Bygg- och miljönämnden ger bygglov för nybyggnad av mobiltelefonimast och teknikbod 4g. - Bygg- och miljönämnden ger startbesked för nybyggnad av mobiltelefonimast och teknikbod 4g Benjamin Toofani är kontrollansvarig för projektet. Upplysningar Byggherren ansvarar för att utförandet överensstämmer med det beviljade bygglovet. Ett utförande som inte stämmer överens med det beviljade bygglovet kommer att betraktas som en överträdelse och kan leda till ingripande och påföljder enligt 11 kap. PBL. Byggnadsprojektet får tas i bruk innan slutbesked beviljats. Lämna in kontrollplanen när byggprojektet är slutfört. Kommunicering Kommunicering med grannar och sakägare Förslaget har varit utställt för granskning i stadshuset och kontorshuset Hjorten (samhällsbyggnad, bygg) efter annonsering i lokaltidning och kommunens hemsida. Det har även kommunicerats med: Luftfartsverket, Skellefteå Airport och Försvarsmakten. Inga synpunkter har inkommit efter annonsering/utställning. Luftfartsverket och Skellefteå Airport har svarat att de inte har något att erinra.

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 39 Försvarsmakten har inte svarat. Skäl till beslut Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser men är förenligt med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som även kommer ordinarie verksamhet till del. Förslaget bedöms därför vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 31 c 1p.. PBL. Förslaget bedöms uppfylla lämplighetskraven i 2 kap. PBL. Lov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31c 1p. PBL. Giltighetstid för bygglovet Om inte annat följer av beslutet, upphör lovet och startbeskedet att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen när beslutet om lov vunnit laga kraft. Avgifter Summa avgifter: kr Faktura skickas separat. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Sökanden Fastighetsägare om annan än sökande

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förhandsbesked för enbostadshus med garage och framtida garagebyggnader för lastbilar Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus med garage och lastbilsgarage (3-4 st). Bostadshuset blir ca m² och personbilsgaraget blir ca m². Det finns även planer på lösdrift för 2 hästar. Platsen ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse, mellan Norra Innervik och Södra Bergsbyn. Platsen gränsar till Innerviksfjärdarnas naturreservat. Platsen ligger inom område med låg radonrisk, utanför kommunalt VA-område och i direkt anslutning till en enskild väg. Den tänkta tomtplatsens area är ca m 2. Det berörda området utgörs till största delen av skog, men ca m² är jordbruksmark. Sökanden har lämnat in förslag till markanvändning där han redovisat placering av lastbilsgarage och markerat plats som behövs framför garaget, bostadshus och personbilsgarage, hästhage och ligghall för hästarna. Anslutningsväg till tomtplatsen önskas över den södra delen av jordbruksmarken. Övrig del av jordbruksmark avses användas för hästhållning. Berörda grannar och sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus med garage, lösdrift hästar och lastbilsgarage. Området som markerats med rött på karta nedan får tas i anspråk som tomtplats. Villkor Innan projektet påbörjas ska du ansöka om bygglov. Bygglovsansökan ska sedan handläggas av bygg- och miljönämnden. Projektet får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden gett startbesked. Som villkor ställs att befintlig jordbruksmark inte tas i anspråk för bebyggelse eller väg med hänvisning till 2 kap. 2 plan- och bygglagen (PBL). Upplysning Berörda grannar och sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Nämndens beslut avser endast prövning av platsens lämplighet för tänkt användning. Vid en eventuell fastighetsreglering/avstyckning är det lantmäterimyndigheten som tar beslut om nya fastighetsgränser.

41 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 41 Skäl för beslutet Platsen bedöms vara lämpligt för de tänkta ändamålen. Byggprojektet stämmer överens med översiktsplanen och kravet på god hushållning med mark- och vattenresurser. Positivt förhandsbesked kan därför ges med hänvisning till 2 kap. och 9 kap. 17 PBL. Kommunicering Kommunicering med sökanden sförslaget har kommunicerats med sökanden, som meddelat att han inte har några synpunkter. Kommunicering med grannar och sakägare Miljö- och hälsa ställer sig positiv till lösdrift och informerar att lösdrift medför särskilda utrymmeskrav samt att information om det lämnas av länsveterinären, Länsstyrelsen. Det kan bli aktuellt med rensgaller och oljeavskiljare i lastbilsgaraget. Miljö- och hälsa förutsätter även att avloppet löses som enskilt avlopp. Ägarna till Innervik x:x har inte svarat. Giltighetstid för förhandsbesked Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte sökt bygglov inom två år från den dag då beslutet togs. Avgifter Summa avgifter: kr Faktura skickas separat. sunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse et sänds till: Sökanden Fastighetsägare

42 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Tidsbegränsat lov för ändrad användning till boende för ensamkommande flyktningbarn Ansökan avser tidsbegränsat lov för väsentligt ändrad användning från äldreboende till boende för ensamkommande flyktingbarn. Tiden som avses är från och med till och med Enligt verksamhetsbeskrivningen riktar sig verksamheten till 8 barn i åldrarna år. Personal ska finnas på plats i boendet dygnet runt veckans alla dagar. Personalgruppen bestå av 8 personer + chef. Det övergripande målet med verksamheten är att ge de ensamkommande flyktingbarnen ett boende med trygghet, gemenskap och hemkänsla. Boendet ska inrymmas på vån 7, norra delen av f d Klockarhöjdens äldreboende. För fastigheten gäller detaljplan 2482K-P43/88, som anger B, bostäder, som enda ändamål. Eftersom den nu sökta åtgärden avser ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende, ska det anses som vårdändamål, vilket innebär att åtgärden är planstridig. Bygg- och miljönämnden ger ordföranden i uppdrag att besluta i ärendet. kan tas under förutsättning att kompletta handlingar har kommit in, granskats och efter att eventuella synpunkter blivit bemötta och/eller tillgodosedda. Upplysning Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över avvikelserna. Svarstiden har ännu inte löpt ut. et sänds till: Samhällsbyggnad bygg

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i sammanträdesrummet Björnen (307 A).

Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i sammanträdesrummet Björnen (307 A). KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid 2012-06-02 kl 09.30 Plats Sammanträdesrum Älgen, rum 307B plan 3 Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Gruppmötet sker på följande platser efter information: - för socialdemokraterna,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer