Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning."

Transkript

1 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - koncernresultaträkning 14 - koncernbalansräkning 15 - koncernens förändringar i eget kapital 17 - kassaflödesanalys för koncernen 18 - moderföretagets resultaträkning 19 - moderföretagets balansräkning 20 - moderföretagets förändringar i eget kapital 22 - kassaflödesanalys för moderföretaget 23 - noter, gemensamma för moderföretag och koncern 24 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 Stampen AB 2 Förvaltningsberättelse Koncernredovisningen och övriga uppgifter om koncernen omfattar följande företag: Moderföretag: Stampen AB Dotterföretag: Framgår av not 38 Intresseföretag: Framgår av not 20 Ägarförhållanden Skäreleja AB ( ) 52,6 % röstandel 46 % kapitalandel Peter Hjörne med familj 21,4 % röstandel 21 % kapitalandel Marika Cobbold med familj 13 % röstandel 14 % kapitalandel Lidköpingspress AB 11 % röstandel 14 % kapitalandel Övriga 2 % röstandel 5 % kapitalandel Under maj månad 2012 tog Lidköpingspress AB över de ägar- och kapitalandelar som tidigare innehölls av Sven Nordgrén med familj. Information om verksamheten Stampen-gruppen är idag en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen-gruppen utgörs av affärsområdena Göteborgs-Posten, Mediabolaget Västkusten, Promedia, Mitt i Stockholm (fd GISAB), V-TAB och Stampen Media Partner. I moderföretaget samlas koncerngemensamma funktioner så som ledning, ekonomi/finans, HR, inköp, IT och legala frågor. Vid årsskiftet 2012 hade moderföretaget 41 anställda var ännu ett spännande och utmanande år för den svenska mediebranschen. Med facit i hand blev det dock framförallt ett tufft år. Konjunktur och neddragningar överskuggade det faktum att Stampens varumärken engagerade fler svenskar, i fler kanaler, än någonsin. Totalt är det 4 miljoner människor som varje vecka utnyttjar våra medier i sin vardag. Ena dagen i print och nästa sekund digitalt beroende på vilken kanal som passar bäst. Det ställer höga krav på att vi hela tiden utmanar oss själva, bjuder in våra konsumenter och vägleder våra annonsörer så att vi tillsammans ligger rätt i den strukturomvandling som just nu tar oss med rasande fart in i framtiden. Det allmänna konjunkturläget påverkade Stampens intäkter ordentligt, framförallt under andra halvåret Kombinationen av att de intäkter som försvinner i papper inte fullt ut kompenseras av ökande digitala intäkter gör sammantaget att intäkterna, rensat för reavinster och återförd moms, sjönk för koncernen med MSEK 111. Vid årets slut uppgick rörelseresultatet (EBIT) till MSEK 74 (409), vilket ligger långt under vår målsättning. En rad åtgärdsprogram genomfördes inom koncernen under 2012 för att sänka kostnadsnivåerna och via olika omstruktureringsprogram lämnade tyvärr över 300 medarbetare Stampen, dock flertalet via växlingsprogram. Dessa åtgärder kommer till stora delar att få full effekt under 2013.

3 Stampen AB 3 Samtidigt fortsätter satsningarna på den digitala utvecklingen och på förvärv inom tillväxtmedier. Stampen Media Partner förvärvade under 2012 OTW (redaktionell kommunikation), Hello There (spelbaserad kommunikation) och Wallstreet blev ett helägt dotterbolag (digital utomhusreklam). Totalt förväntas Stampen Media Partner omsätta MSEK 700 år 2013 och har blivit en betydande aktör inom tillväxtmedier (se vidare sidan 6). V-TAB har under året 2012 fortsatt att omstrukturera den nordiska tryckerimarknaden och stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping. Stängningen av anläggningen i Avesta påbörjades och förväntas vara färdig under våren Dessutom startades produktion i den nya anläggningen i Vimmerby där man har installerat en 32-sidig press med tillhörande efterbearbetning. Vid årets slut tillträdde Pelle Mattisson som koncernchef. Omsättning och resultat s totala intäkter har minskat med MSEK 212, till MSEK (5 603), motsvarande -3,8 procent jämfört med föregående år. Justerat för jämförelsestörande poster, vilka framgår nedan, har intäkterna minskat med MSEK 363. Större jämförelsestörande poster, vilka påverkat omsättning och rörelseresultat (EBITA)*: * För nyckeltalsdefinitioner se not 40. Förvärvade enheter påverkar omsättningen 2012 med MSEK 133 och rörelseresultatet med MSEK 4. För Tanums Offsettryckeri AB, som endast ingick i koncernen under fyra månader föregående år, är skillnaden i omsättning MSEK 18 och rörelseresultat MSEK 7. För Minnesota Communication AB, som endast ingick i koncernen under fyra månader föregående år, är skillnaden i omsättning MSEK 55 och rörelseresultat MSEK -2. I rörelsens kostnader ingår omstruktureringskostnader med MSEK För 2011 var dessa MSEK -58. I övriga intäkter för 2012 ingår resultat från reavinster med MSEK 64. För 2011 uppgick reavinsterna till MSEK 201. I övriga rörelseintäkter för 2012 ingår återförd mervärdesskatt med MSEK 90. Rörelseresultatet (EBITA) för 2012 uppgår till MSEK 87, en minskning med MSEK 333 motsvarande 79 procent. Efter justering av ovan nämnda jämförelsestörande poster, är minskningen MSEK 192 jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 1,6 procent, att jämföra med 7,3 procent föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) 2012 har påverkats av nedskrivning av goodwill om MSEK -13 (-11). Annonsintäkterna har minskat med MSEK 216 (-11,4 %), till MSEK (1 898), där i stort sett samtliga marknader har utvecklats negativt. Trots en vikande upplaga runt -5 procent är upplageintäkterna oförändrade mot föregående år genom ett ökat snittpris. Tryckintäkterna har minskat med MSEK 64 till MSEK (1 350) motsvarande -4,7 procent vid jämförelse med föregående år. Under 2012 har anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping stängts. Pressen i Falköping har flyttats till anläggningen i Vimmerby. Anläggningen i Avesta stängs under våren Finansnettot uppgår till MSEK 25 (-65) och har påverkats positivt med MSEK 108 genom försäljning av den finansiella placeringen i SBS Radio. De finansiella kostnaderna har ökat med MSEK 10 dels på grund av högre räntor och dels som en följd av löftesprovisioner i det finansieringsavtal som tecknats under senare delen av Föregående år påverkades finansnettot positivt med MSEK 21 genom försäljning av den finansiella placeringen i Hemnet samt MSEK 8 genom minskning av skuld för beräknad tilläggsköpeskilling. Resultatet efter finansnetto (EBT) uppgår till MSEK 99 (343).

4 Stampen AB 4 Affärsområde Göteborgs-Posten Göteborg-Posten är Sveriges näst största morgontidning med omkring dagliga läsare i olika kanaler. GP når ut dygnet runt med nyheter i papperstidning, webb, webb-tv, mobil och läsplatta. Papperstidningen har en unikt hög räckvidd bland storstadstidningar - i såväl Sverige som internationellt. Dessutom ökar räckvidden i de digitala kanalerna mycket starkt. Inte minst i mobilen, iphone och ipad. Under 2012 fortsatte arbetet med utvecklingsprojekt inom företaget som ska leda till nya intäkter med GP:s starka marknadsställning som bas. Ett exempel är inkråmsaffären av Sweet AB (mobila rabattkuponger), som lanserades i GPs dotterbolag Dealie under året. I slutet av året lanserades även e-handel i GP Store, med konsumenterbjudanden. Det har varit fortsatt starkt fokus på utveckling, som inneburit flera uppskattade förändringar av papperstidningen, en förbättrad nätbilaga och utveckling av e-tidning för kanaler som läsplatta och mobil. Cecilia Krönlein efterträdde Jonathan Falck som chefredaktör och ansvarig utgivare under september Peter Hjörne avgick i juni som politisk chefredaktör, men är kvar som krönikör på Göteborgs-Postens ledarsida. Intäkterna för 2012 minskade med -6 procent till MSEK (1 244). Vikande annonsintäkter på samtliga annonsmarknader under året vittnade om en svag konjunktur men också strukturella förändringar. Totalt minskade annonsintäkterna med MSEK 96 jämfört med föregående år. De digitala annonsintäkterna ökade med MSEK 8 (25 procent). Upplageintäkterna minskade med MSEK 6 i jämförelse med föregående år. Upplagevolymen minskade med -6,2 procent (-5,2 procent). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 19 (75). Rörelseresultatet belastades med MSEK -50 i omstruktureringskostnader avseende växlingsprogram som berörde 57 tjänster. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 28 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms. Mediabolaget Västkusten Affärsområdet Mediebolaget Västkusten består av verksamheten i de fem mediehusen Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter och Hallandsposten samt affärsgruppen Gratistidningar. Den tillväxtstrategi som inleddes under 2011 inom området gratistidningar med syfte att öka marknadsandelarna och bredda erbjudandet till kunderna har fortsatt och under 2012 omsatte de nio gratistidningarna närmare MSEK 63. Tommy Hermansson lämnade sin tjänst som verkställande direktör på Västkustmedia under mars 2012 och affärsområdet leds idag av en gemensam ledningsgrupp under ledning av affärsområdeschef Boine Gepertz. Ett erbjudande om avgångsvederlag presenterades under hösten och genom detta kommer 50 tjänster att minska under första kvartalet Den årliga minskningen av personalkostnaderna beräknas uppgå till MSEK 30. Intäkterna under 2012 uppgick till MSEK 606, oförändrat jämfört med Annonsintäkterna minskade med -3 procent och uppgick till MSEK 330. Annonsintäkterna från segmentet morgontidningarna minskade med -12 procent, MSEK -36. Nedgången för morgontidningarna började under andra kvartalet och slår mot samtliga annonssegment. Särskilt påverkad var annonsintäkterna från riksmarknaden samt den konjunkturkänsliga platsannonseringen som minskade med -25 procent. Segmentet gratistidningarna ökade med MSEK 22. Upplageintäkterna ökade något jämfört med 2011 och uppgick till MSEK 234. Den samlade upplagan från de prenumererade tidningarna uppgick till cirka , vilket är en minskning med cirka -2 procent jämfört med föregående år. Med början av 2013 lanseras en ny prisstrategi innebärande att konsumenten betalar för innehållet i samtliga kanaler.

5 Stampen AB 5 De digitala intäkterna ökade med 37 procent och uppgick till MSEK 16, vilket motsvarar 5 procent av de totala annonsintäkterna. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 24. Rörelseresultatet uppgick till MSEK -21, påverkat av, reavinst från fastighetsförsäljning, avvecklingskostnader för Biztalk samt omstruktureringskostnader, totalt MSEK -22. Föregående år uppvisades ett rörelseresultat om MSEK 25. Promedia Promedia omfattar 12 lokaltidningar, varav två är gratisdistribuerade, samt verksamheter inom distribution och digital kommunikation med geografisk fokus i Mellansverige. I oktober såldes Motala & Vadstena Tidning till NTM-koncernen präglades av ett genomgripande omställningsarbete där organisation, arbetsformer, bemanning och kostnadsnivåer har setts över. Den nya organisationen innebär att all marknads- och affärsutveckling har samlats i en gemensam enhet och med en chef. Likaså har all produktion, stöd och teknisk utveckling samt vissa gemensamma redaktionella funktioner samlats under en chef. IT driften har lagts ut på extern samarbetspartner. Den nya organisationen innebär enhetligt arbete i standardiserade processer samt minskad organisation med ett åttiotal befattningar. Gemensam form för de prenumererade morgontidningarna är under införande. Mattias Carlsson är ny tidningschef för Norrtelje Tidning och Lennart Håkansson är t.f. tidningschef på Nerikes Allehanda. Thelma Kimsjö, tidningschef på VLT, har fått utökat tidningschefsansvar för samtliga sex tidningar i marknadsområde Västmanland. Intäkterna minskade med knappt -6 procent till MSEK (1 179). Annonsintäkterna minskade med cirka -10 procent jämfört med föregående år för jämförbara enheter. Gratistidningarna samt de digitala intäkterna har under året haft en positiv utveckling och ökat sina annonsintäkter. De digitala intäkterna har ökat med 65 procent till MSEK 28 (17). Trafiken på Promedias webb- och mobilsajter har under året ökat med 30 procent. Upplagan minskade med -3,7 procent, 1,3 procent lägre än föregående år. Upplageintäkterna uppgick till MSEK 358, vilket är i nivå med föregående år för jämförbara enheter. Resultat från intressebolagsandelar hänförligt till koncernens försäljning av aktierna i SBS Radio påverkade resultatet positivt och uppgick till MSEK 42. Rörelseresultatet för 2012 minskade med -40 procent till MSEK 48 (80) och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent jämfört med 7 procent Rörelseresultatet är påverkat av reavinst vid försäljning av Motala & Vadstena Tidning, SBS Radio samt reservering av omstruktureringskostnader i samband med genomförda verksamhetsförändringar totalt MSEK 31. Omsättning och rörelseresultat påverkades med MSEK 2 i övriga rörelseintäkter till följd av återvunnen moms. Mitt i Stockholm Lokaltidningen Mitt i Stockholm omfattar utgivningen av 31 hemdistribuerade lokaltidningar i Stockholmsområdet, alla med namnet - Lokaltidningen Mitt i. Tidningarna har utgivning varje vecka och distribueras till samtliga hushåll i utgivningsområdet. Den totala veckoupplagan är ungefär exemplar. Lokaltidningarna har en sammanlagd räckvidd på läsare i Stockholmsområdet, vilket motsvarar ca 70 procent av befolkningen inom utgivningsområdet. Affärsområdet driver även en prenumererad lokaltidning på Lidingö med en upplaga på exemplar.

6 Stampen AB 6 Under året har moderföretaget Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) fusionerats in i Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Fusionen registrerades och verkställdes i november månad. I slutet av sommaren lämnade Peter Clauson som VD för Mitt i och efterträddes av Thomas Nyhlén som blev ny tidningschef. Annonsmarknaden i Stockholm visade en fortsatt negativ trend under året. Lokaltidningen Mitt i har dock stärkt sin position som förstahandsval hos Stockholms mäklare. Man har dessutom märkt en ökad efterfrågan på målgruppsurval och lokalanpassade annonslösningar hos allt större kunder. Intäkterna för 2012 minskade med -11 procent till MSEK 319 (358). Annonsintäkterna minskade med -7 procent (MSEK 22) och kostnaderna minskade med -13 procent (MSEK 23). Rörelseresultatet minskade med -19 procent till MSEK 69 (85) med en vinstmarginal på 22 procent. I rörelseresultatet ingick en engångskostnad om MSEK -3 gällande avgångsvederlag. V-TAB V-TAB är nordens största tryckerikoncern och är idag marknadsledare inom coldset och en av de större aktörerna inom heatset. V-TAB trycker tidningar, tidskrifter, magasin, böcker, reklam och affärstryck samt tillverkar skyltar. Tryckerianläggningarna ligger placerade i södra och mellersta Sverige. Som en konsekvens av tidigare beslutat resultatförbättringsprogram har V-TAB under 2012 stängt anläggningarna i Östertälje, Kungsbacka och Falköping samt flyttat pressen i Falköping till Vimmerby. Under året påbörjades stängningen av verksamheten i Avesta som beräknas vara klart under våren I början av året startades produktion i den nya delen av anläggningen i Vimmerby, där en 32-sidig press för heatsettryck installerats med tillhörande efterbearbetning. Under året har det gjorts en översyn av produktion, produktsortiment och organisation i syfte att förbättra lönsamheten. Som en konsekvens beslutades att stänga den gamla produktionsanläggningen i Vimmerby. Intäkterna uppgår till MSEK 2 072, vilket i jämförelse med föregående år har minskat med MSEK -54. Omsättning och resultat har påverkats med MSEK 61 som en följd av återvunnen moms från verksamhetsåren Tryckintäkterna minskade med MSEK Dagstidningar står för MSEK -88 av minskningen bland annat till följd av stora upplageminskningar. Omsättningen kompenserades delvis av en ökad efterfrågan på direktreklam coldset med MSEK 40. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 75 (22). Den positiva utvecklingen förklaras av effekterna från genomförda resultatförbättringsprogram samt återförd moms. I rörelseresultatet ingår en omstruktureringskostnad om MSEK -12. Till följd av en under 2010 avkunnad EU-dom har V-TAB lämnat in yrkande om återbetalning av mervärdesskatt för åren 2004, 2005 och 2006 till Skatteverket. Yrkanden för 2004 och 2005 har behandlats och bifallits. Utbetald återbetalning har till största delen skuldförts i avvaktan på klarare rättsläge. Yrkande om återbetalning torde vara aktuellt för året Stampen Media Partner Stampen Media Partner (STMP) driver Stampens utveckling inom segmenten Lifestyle Media, Editorial Media Mobile Media, Outdoor Media och Experience Media. Affärsområdet sysselsätter cirka 400 medarbetare verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA och Polen. Under 2012 förvärvade STMP OTW Group AB från Forma Publishing Group samt Hello There Holding AB från Know IT.

7 Stampen AB 7 OTW stärker STMP:s position inom marknaden för redaktionell kommunikation och tillför samtidigt en ny verksamhetsgren genom TV-produktion. Hello There etablerar STMP som en ledande aktör inom spelbaserad marknads- och internkommunikation, med spelmiljöer och storytelling som verktyg. Under hösten tillträdde Fredric Gunnarsson som VD för Lifestyle Media och vid årsskiftet tillträdde Martin Alsander som ny VD och affärsområdeschef för Stampen Media Partner. Han efterträdde Pelle Mattisson som tillträdde som ny koncernchef för Stampen-koncernen vid årsskiftet Under året har rörelsen i Adiento, en verksamhetsgren inom Mobiento Group, avyttrats till Danska Adquota. Detta placerar Adiento i ett sammanhang där bolaget kan fortsätta utvecklas, samtidigt som Mobiento Group kan öka sitt fokus på att utveckla Mobientos kärnverksamhet som mobilbyrå. Intäkterna ökade med 67,9 procent till MSEK 561 (334). Bidragande till ökningen var en organisk tillväxt, helårseffekt av Minnesota (förvärvet genomfördes september 2011) samt tillskott av de under året genomförda förvärven av OTW och Hello There AB. Total omsättning 2012 pro forma för affärsområdet uppgick till MSEK 682 (645), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 3 procent jämfört med pro forma helår Rörelseresultatet uppgick till MSEK 30 (7). Rörelseresultatet påverkades positivt av reavinst från försäljningen av Adiento med MSEK 17. Samtidigt belastades rörelseresultatet med kostnader för internationell expansion om MSEK -7 (-10). Övriga Verksamheter Mktmedia Mktmedia fortsatte på uppdraget att stödja koncernbolagen med att ta fram och genomföra strategier och konkreta initiativ för omställningen till det nya medielandskapet och för utveckling av digitala och kommersiella affärer. Detta genom omvärldsbevakning, ledning av nätverk, utveckling av den mobila affären och samordning av affärsutveckling. Under hösten skedde ett VD-skifte då Bosse Svensson lämnade och Hanna Konyi tillträdde som ny vd. Dotterbolagen Adbid och hälftenägda kupong- och dealsbolaget SweetDealie har haft en positiv tillväxt under året. Stampen Marknad Stampen Marknad AB är ett helägt dotterbolag till Stampen med inriktning på relations- och affärsutveckling. Verksamheten svarar för Stampens gemensamma utveckling inom områdena konsumentaffärer, företagsaffärer, relations- och affärsmetoder samt identitet och varumärke. Genom att utveckla befintliga och traditionella affärsmetoder till dynamiska affärsmodeller, skapa erbjudanden med en förflyttning från analoga till digitala lösningar och erbjuda alternativa kanalkombinationer bidrar Stampen Marknad med nya värden och synergier för Stampens konsumenter, företag och Stampen-gruppens verksamheter. Det beslutades under 2012 att den enhet inom Stampen Marknad som kallas Relationer & Affärer kommer att få Mediekompaniet (där flera av Stampens medier är delägare) som huvudman Stampen Marknad genomför också Sveriges enda marknadschefsindex, där flera hundra marknadschefer i Sveriges största företag varje kvartal ger svar på frågor om utvecklingen av svensk ekonomi och konsumtion. Samedio Affärsservice Samedio Affärsservice är Stampen-gruppens helägda och gemensamma affärsservicebolag. Bolaget utvecklar och standardiserar effektiva affärsservicetjänster inom ekonomi och löneservice.

8 Stampen AB 8 Genom att införliva nya verksamheter och bolag inom Stampen-gruppen i likvärdiga system skapar Samedio Affärsservice viktiga skalfördelar och kostnadssynergier till nytta för hela koncernen. Med en målsättning att effektivisera verksamheten ytterligare samt förbereda infrastrukturen för framtiden har stora delar av IT-verksamheten lagts över till Tieto AB. Ett avtal som löper över fem år och som bl. a omfattar en konsolidering av Stampens IT-miljö till Tietos datacenter, samt drift av verksamhetskritiska system. Cirka ett trettiotal av koncernens medarbetare har flyttat över till Tieto AB. Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD) Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD) arbetar främst med distribution av morgontidningar i västra Sverige och samägs av en rad mediehus, däribland Stampen. Nya produktområden fortsätter växa, främst inom segmentet gratistidningar men också inom produktområdena post- och godstransporter. Inom moderföretaget Stampen AB samlas bland annat koncerngemensamma ledningsfunktioner inom ekonomi/finans, marknad, HR, kommunikation, IT och legala frågor. har 41 anställda. Intäkterna för 2012 uppgick till MSEK 78 mot MSEK 73 under Rörelseresultatet uppgick till MSEK -65, föregående år uppgick rörelseresultatet till MSEK -66. Investeringar, likviditet och finansiell ställning Investeringar s investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive finansiella leasingavtal, uppgår till MSEK 69 (97). I aktier och andelar har investeringar via moderföretaget och dotterföretag skett med MSEK 145 (333). s investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgår till MSEK 1 (0) och i aktier och andelar till MSEK 332 (5). Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgår till totalt MSEK 485 (678), en minskning med MSEK -193 jämfört med årsskiftet Minskningen förklaras till stor del genom förvärvet av minoritetens andel i Mediebolaget Västkusten AB samt förvärv inom Stampen Media Partner. Beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 614 (688) varav checkräkningskrediter och kreditfaciliteter för kortfristig likviditetshantering uppgår till MSEK 388 (388). Nettoskulden uppgår till MSEK jämfört med MSEK vid ingången av året. Totala krediter från kreditinstitut uppgår till MSEK (1 400) och den genomsnittliga löptiden motsvarar 1,9 år. s soliditet är 33 (35) procent. s likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid periodens slut till MSEK 476 (648). Beviljad men ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till MSEK 614 (688) varav checkräkningskrediter och kreditfaciliteter för kortfristig likviditetshantering uppgår till MSEK 388 (388). s soliditet är 29 (30) procent. Se vidare not 3 för beskrivning av finansiella risker för koncernen och moderföretaget.

9 Stampen AB 9 Personal Medarbetarfrågor och ledarskap är två områden som har fortsatt hög prioritet. Under hösten genomfördes ännu en medarbetarundersökning i hela koncernen. Resultatet bearbetas och analyseras för beslut om förbättringsåtgärder under Beslut togs att starta utbildning för erfarna chefer och 20 personer har startat programmet. Tre program för nya chefer har också genomförts under Antalet anställda minskade med ca 500 personer. Detta har bl. a skett genom naturliga avgångar, förändring av verksamhet (försäljning av Motala & Vadstena Tidning), omstruktureringsprogram och outsourcing av IT. Bolagsstyrning Stampen ABs bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Styrelse och revisorer utses av aktieägarna vid årsstämman medan verkställande direktör tillsätts av styrelsen. Revisorerna granskar årsredovisningen samt styrelsens och VDs förvaltning. Bolagsstämma Bolagsstämman är Stampen ABs högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman fastställs resultat- och balansräkningar samt beslutas om utdelning. Vidare väljs styrelse och i förekommande fall revisorer. Dessutom behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägarna. Årsstämma hölls Samtliga aktieägare inbjuds också, på regelbunden basis, att diskutera frågor främst av långsiktig strategisk inriktning. Styrelsen Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsens arbete följer en årlig plan och varje sammanträde en dagordning, som tillsammans med bakomliggande dokumentation tillställs styrelseledamöterna i god tid före varje styrelsemöte. Styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse så som framtida strategier, beslut om större förvärv och investeringar, upptagande av lån och ingående av avtal av osedvanlig karaktär, allt enligt den av styrelsen fastställda arbetsordningen. Under 2012 hölls i Stampen AB sex ordinarie styrelsesammanträden och två konstituerande sammanträden. Vid ett av dessa styrelsesammanträden redovisar bolagets revisorer sina iakttagelser från granskning av koncernens förvaltning och räkenskaper. Inom Stampen ABs styrelse verkar följande utskott och kommittéer: HR- och Ersättningsutskottet Finansutskottet Presidium Nomineringskommittén Nomineringskommittén utses av årsstämman och skall i första hand fungera som valberedning för nominering av ledamöter till Stampens styrelse och styrelser i centrala koncernbolag. Utskotten utses inom styrelsen. Verkställande direktör Verkställande direktör som tillträdde 1:a januari 2013 är Pelle Mattisson. Han ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten, baserat på den VD-instruktion som har antagits av styrelsen, leder företagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen.

10 Stampen AB 10 Företagsledning/Koncernledning Stampen ABs företagsledning består av sex personer. Gruppen arbetar i första hand med frågor avseende moderföretaget Stampen AB men förbereder också ett antal övergripande frågor definierade i ett antal fastställda policys för koncernen som helhet. Inom koncernen finns även en koncernledning bestående av tio personer, vilken arbetar med koncernövergripande frågor. I gruppen ingår bl a moderföretagets verkställande direktör, finansdirektör, personaldirektör, CIO samt samtliga affärsområdeschefer. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Stampen AB förvärvade 9,9 procent av aktieinnehavet i Stampen Media Partner AB av närstående bolag till tidigare koncernchefen Tomas Brunegård, varvid bolaget blir ett helägt dotterföretag. Den svaga konjukturutvecklingen har fortsatt under inledningen av 2013, vilket tillsammans med strukturförändring påverkar både annons- och tryckförsäljning. Med vidtagna åtgärder och god kostnadskontroll är koncernens verksamheter väl rustade att klara sig igenom denna utveckling. I övrigt har inga händelser, som är att betrakta som väsentliga, inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av årsredovisning. Framtida utveckling och risker Den svenska mediemarknaden har under en lång följd av år präglats av omstrukturering. Takten i denna förändring ökar. Kombinationer av ny teknik och en mer djupgående globalisering förstärker effekten av de strukturella förändringarna. De traditionella tidningarnas läsare förändrar nu snabbt sina beteendemönster. Intresset för att följa det växande och allt bredare utbud av produkter och tjänster som erbjuds på internet ökar i snabb takt. Nya hårdvaror, inte minst en växande flora av t ex läsplattor, driver på denna utveckling. Stampen-gruppens tidningsverksamheter är aktiva vad gäller läsplattor och utvecklar ständigt applikationer för t ex mobiltelefoner. Inom dessa områden har också flera internationella samarbetsprojekt påbörjats. Tidningsverksamheternas arbete med att skapa nya intäkter i nya kanaler fortsätter med en hög grad av innovationskraft. Intäkterna från dessa områden är dock betydligt lägre än från de traditionella tidningsverksamheterna. Pressen på de ingående verksamheterna i Stampen-gruppen att rationalisera och sänka sina kostnader ökar därmed. I förlängningen medför också de traditionella papperstidningarnas minskade krav på upplagor och sidomfång att Stampen-gruppens tryckeriverksamhet, V-TAB, utsätts för hårdare krav på fortsatta rationaliseringar. V-TABs beroende av försäljning till de tidningar som utges av ägarföretagen till tryckerikoncernen minskar. V-TAB har också lagt en grund för inbrytningar på marknaden för s k heat set produkter, vilket breddar bolagets utbud och förstärker V-TABs marknadsposition. Stampen-gruppens båda distributionsbolag, VTD och Prolog, har offensiva planer för att skapa nya intäkter, men detta tar tid och konkurrensläget är hårt. Kostnaderna för tidningarnas distribution, räknat per exemplar, ökar. Med sjunkande upplagor förstärks denna negativa trend. Ett ökat antal globala aktörer bygger upp en lokal förankring på morgontidningarnas traditionella marknader. Stora krav ställs på våra organisationer att ständigt förändra och kontinuerligt utveckla verksamheterna.

11 Stampen AB 11 Papperstidningarna förnyas kontinuerligt för att möta läsarnas och annonsörernas krav i en marknad som präglas av nedgående prisutveckling. Stampen-gruppens tidningar möter denna utveckling med ett starkt lokalt fokus och nya affärsmodeller. Arbetet med att skapa balans mellan traditionella verksamheter och tillväxtverksamheter har länge varit en central, strategisk utmaning för Stampen-gruppen. Detta gäller i högsta grad för de kommande åren. Satsningarna på Stampen Media Partner AB kan ses mot denna bakgrund. Mitt i-tidningarna i Stockholm är också ett bra exempel på att de nya verksamheterna får en ökad betydelse. Genom Mitt i-tidningarna har Stampen-gruppen därmed också fått ett starkt fotfäste i Stockholm. Mitt-i hävdar sig väl även i tider av försämrad konjunktur och hårt strukturellt tryck. Stampen-gruppens expansion bygger på ett omfattande samarbete med företag och även privatpersoner. Koncernstrukturen är komplicerad med flera delägda bolag och underkoncerner, vilket kräver insatser från ledningen och ett starkt stöd vad gäller t ex ekonomi/finans, legala frågor, HR och IT. De finansiella riskerna hanteras i enlighet med den av styrelsen fastställda finans- och placeringspolicyn. För att minimera de finansiella riskerna är den finansiella verksamheten samordnad och organiserad i moderbolaget. Likviditetsrisker begränsas genom en löpande likviditetsplanering och genom fastställda mål för tillgänglig likviditet och beviljade ej utnyttjade kreditfaciliteter. En jämnt fördelad förfallostruktur av utestående lån och långfristiga kreditfaciliteter samt en soliditet överstigande 30 procent minskar finansieringsrisken för gruppen. Upplåning sker huvudsakligen till rörlig ränta, varför räntebindningstiden förändras genom att ingå ränteswappar. Vid utgången av året ligger endast 25 procent av den utstående låneportföljen till rörlig ränta. Stampen-gruppens exponering i utländsk valuta är mycket begränsad. Transaktionsexponering skall valutasäkras i enlighet med fastställd policy. Miljöpåverkan Stampen-gruppen har en koncernövergripande miljöpolicy, ett gemensamt miljöledningssystem och sedan 2012 ett koncerncertifikat enligt ISO Detta omfattar samtliga svenska verksamhetsdrivande bolag inom Stampen-gruppen med undantag för V-TAB som har ett separat miljöledningssystem och ISO certifikat, Mktmedia samt nyligen förvärvade bolag. Det gemensamma miljöledningssystemet är styrande för koncernens miljöarbete. Inom koncernen finns tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet, vilket redovisas i respektive bolags årsredovisning. Den tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheten omfattar dotterföretaget V-TAB med dess samtliga dotterföretag.

12 Stampen AB 12 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 96 SEK per aktie, totalt i ny räkning överförs Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens och moderföretagets soliditet något. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därför försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap st.

13 Stampen AB 13 Flerårsjämförelse Summa intäkter Tillväxt (%) Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (EBT) Årets resultat Balansomslutning Avkastning på totalt kapital (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) Avkastning på eget kapital (%) Skuldsättningsgrad (ggr) Soliditet (%)* Likvida medel Nettoskuld** Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar, immateriella /materiella anläggningstillgångar*** Investeringar, finansiella anläggningstillgångar Medelantal anställda koncern Summa intäkter Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT)**** Balansomslutning Soliditet (%) * Medelantal anställda moderföretag * Beräkning från och med 2012 har skett till en skattesats om 22,0%. ** Ny definition från har omräknats utifrån detta. *** Inklusive finansiella leasingavtal **** Från och med 2011 redovisas koncernbidrag i finansnettot har omräknats i enlighet med detta. För nyckeltalsdefinitioner se not 40.

14 Stampen AB 14 Koncernresultaträkning Not Intäkter Reklamskatt Övriga rörelseintäkter 6, Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Produktionskostnader Externa distributionskostnader Övriga externa kostnader 6, 8, Personalkostnader 6, Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper som är 13 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansiella poster - netto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hänförligt till s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Övrigt totalresultat Säkringsredovisning netto efter skatt Finansiella tillgångar som kan säljas netto efter skatt Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: s aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

15 Stampen AB 15 Koncernbalansräkning Not Tillgångar 16 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17 Dataprogram m.m Goodwill Kundkontrakt Pågående utvecklingsarbete inom IT Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 18 Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Pågående nyanläggningar, tryckpressar mm Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 19 Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Fordringar i intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Stampen AB 16 Koncernbalansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Derivatinstrument Övriga skulder Avsättningar till pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskott från kunder Skulder till intresseföretag Skulder till kreditinstitut Derivatinstrument Aktuella skatteskulder Övriga skulder Prenumerationsskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

17 Stampen AB 17 s förändringar i eget kapital Aktie- Reserver Balanserad kapital vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för året Utdelning Utdelning till Innehav utan bestämmande inflytande Förvärv från Innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för året Utdelning Utdelning till Innehav utan bestämmande inflytande Förvärv från Innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans per 31 december Reserver per består av omvärdering finansiella tillgångar som kan säljas TSEK (80 585) och säkringar TSEK ( ).

18 Stampen AB 18 Kassaflödesanalys för koncernen Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Resultatandel i intresseföretag Övriga poster Erhållen ränta och utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring varulager Förändring fordringar Förändring skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterföretag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring utnyttjad checkräkningskredit Amortering lån Upptagna lån Utbetald utdelning till aktieägare Utbetalning till innehav utan bestämmande inflytande Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad rörelsekredit (beviljad limit MSEK 388/388) Summa disponibla likvida medel

19 Stampen AB 19 s resultaträkning Not Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 8, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Säkringsredovisning netto efter skatt Finansiella tillgångar som kan säljas netto efter skatt Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året

20 Stampen AB 20 s balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17 Dataprogram m.m Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 18 Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 19, Fordringar hos dotterföretag Innehav i intresseföretag 19, Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag 1 - Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer